50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی کنترل کننده چندمتغیره غیرخطی برای کنترل سرعت سیستم توربین گازی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش توسعه سیستم تشخیص خطا در توربینهاي گازي ساخت داخل و ضرورت ها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش روشهای بهبود عملکرد سیکل های توربین گازی بررسی شده است

گاز طبيعي يكي از منابع طبيعي است كه موارد استفاده فراواني در مصارف خانگي و صنعتي دارد. توليد انرژي برق نيز يكي از مصارف مهم گاز طبيعي است. از آنجا كه كشور عزيزمان ايران نيز از اين گنجينه ارزشمند بيبهره نيست، از اينرو بستر استفاده از اين نعمت براي توليد انرژي برق فراهم آمده است. توربينهاي گازي، ابزاري براي رسيدن به اين مهم هستند از اينرو شركتهاي مهم دنيا، براي به انحصار در آوردن اين صنعت شروع به رقابت كردند. شركت زيمنس يكي از شركتهاي موفق، در اين زمينه مي- باشد، از اين رو توربينهاي گازي مختلفي كه با تنوع در ميزان مصرف و توليد براي انجام كار خاصي طراحي و ساخته ميشوند

قسمت هایی از فصل اول طراحی کنترل کننده چندمتغیره غیرخطی برای کنترل سرعت سیستم توربین گازی

نيروگاه بايد در هر لحظه مقدار بار مورد نياز مصرفكننده را تامين كند، بعبارت ديگر هدف اصلي از كنترل نيروگاه، هماهنگ نمودن انرژي توليد شده و انرژي مصرفي ميباشد. در ضمن انرژي توليد شده بايد كيفيت مطلوب را داشته باشد، يعني خروجي ژنراتور بايد داراي ولتاژ و فركانس مطلوب باشد. هر گونه تغيير در مصرف انرژي الكتريكي، باعث تغيير در ولتاژ و فركانس ميگردد. كنترل نيروگاه گازي با استفاده از عناصر كنترلي، براي ايجاد توازن بين توليد و مصرف، به وسيله كنترل ولتاژ و فركانس مناسب انجام ميشود

فهرست کامل فصل اول طراحی کنترل کننده چندمتغیره غیرخطی برای کنترل سرعت سیستم توربین گازی

1-1 ) طراحی کنترل کننده چند متغیره غیرخطی برای کنترل سرعت سیستم توربین گازی با استفاده از روش خطی سازی فیدبک

1.1.1چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 معرفی ومدلسازی سیستم توربین گازی 2
1.1.4 کنترل سیستم توربین گازی 2
1.1.5 مدل سازی غیرخطی توربین گازی 3
1.1.6 طراحی کنترل کننده غیرخطی چند متغیره 4
1.1.7 طراحی کنترل کننده خطی سازی فیدبک 4
1.1.8 نتایج شبیه سازی 6
1.1.9 نتیجه گیری 7
1.1.10 منابع 7

1-2 ) طراحی یک کنترلر مودلغزشی برای یک توربین گازی براساس مدل غیرخطی

1.2.1 خلاصه 8
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 کنترل سیستم های دینامیکی 10
1.2.4 معرفی اجزاء سیستم 12
1.2.5 ارائه یک کنترل کننده مدلغزشی مرتبه 2 و بررسی پایداری آن 13
1.2.6 نتایج شبیه سازی 15
1.2.7 نتیجه یگری 19
1.2.8 مراجع 19

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS

وظيفه سيستم AS620 انجام عمليات كنترلي درسطح فردي و گروهـي مـي باشـد ايـن سيسـتم مقـادير اندازه گيري شده و وضعيتها (اعم از وضعيت ولوهـا، سـوئيچ هـا و…) را ازفرآينـد جمـع آوري مـيكنـد و عمليات حلقه باز يا بسته را انجام ميدهد و نتايج حاصله را براي فرآيند ارسال ميكند. اين ساختار از سابرك، ماژولهاي واسط، منبع تغذيه، CPU تشكيل شده است سه نسخه از ايـن سيسـتم وجود دارد: شكل (2-3)
سيستم : AS620B وظايف عمومي اتوماسـيون، نظيرحفاظـت ازدسـتگاههـاي كمكـي گرفتـه تـا كنتـرل تناسبي را انجام ميدهد. اين سيستمها هم ميتواند به صورت متمركز در اتاق كنترل قرار بگيرند و يـا بـه كمك گذرگاه فيلد درسطح كارخانه توزيع شوند. ازاين نسـخه بـراي انجـام عمليـات كنترلـي درمنـاطقي ازنيروگاه كه نيازهاي امنيتي ندارد. استفاده شود.
اين بخشها شامل سيكل بخار- آب، تصفيه گازو كنترل تناسبي واحدها ميباشـند. AS620B ازپردازنـده اتوماسيوني به نام15 APتشكيل شده است پردازنده AP وظيفه اجراي توابع اتوماسـيون از جملـه، كنتـرل حلقه بسته و حلقه باز و حفاظت را برعهده دارد. به اين منظور كتابخانـه كامـل ازبلـوك هـاي عمليـاتي براي كنترلكنندههاي گروهي و حلقه بسته موجود ميباشـد. از سيسـتم ES680 بطـور منطقـي بـراي اتصال گرافيكي اين بلوك و توليد كد برنامه اجرايي براي AS اسـتفاده مـيشـود. سيسـتم AS 620 داراي يك پردازنده ارتباطي است كه پردازنده اتوماسيون را به گذرگاه سطح كارخانه وصل ميكند

فهرست کامل فصل دوم كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS

2-1) كنترل نيروگاه گازي با استفاده از DCS

2.1.1 فصل اول:توربین های گازی 33
2.1.1.1 مقدمه 34
2.1.1.2 هدف اصلي نيروگاه 34
2.1.1.3 مقدمه ای برتوربین گاز 35
2.1.1.4 طراحی عمومی توربین گاز 35
2.1.1.5 روتور 36
2.1.1.6 حامل هاي پره ثابت وپايه هاي آنها 36
2.1.1.7 محفظه هاي احتراق 37
2.1.1.8 نمایش و نصب 38
2.1.1.9 مجموعه پرههاي ثابت كمپرسور 38
2.1.1.10 پره های ثابت 39
2.1.1.11 پره های متحرک 40
2.1.1.12 پخشگر خروجي كمپرسور 40
2.1.1.13 محفظه احتراق 40
2.1.1.14 قطعات داخلي محفظه احتراق 41
2.1.1.15 مجموعه مشعل براي سوخت گاز و مايع 42
2.1.1.16 تنظیم اختلاط هوا 43
2.1.1.17 دریچه با لوله بازدید 43
2.1.1.18 پره هاي ثابت توربين 44
2.1.1.19 پره هاي متحرك توربين 44
2.1.1.20 ورودی کمپرسور 45
2.1.1.21 پخشگر گاز خروجی 45
2.1.1.22 هواي خنك كاري و آب بندي 45
2.1.1.23 مكان ياتاقان كمپرسور 46
2.1.1.24 نیروگاه های گازی SGT-800 46
2.1.1.25 سیستم توربین 46
2.1.1.26 کمپرسور ومجموعه Blow off وپره راهنما 49
2.1.1.27 پدیده ضربه 50
2.1.1.28 انواع حفاظت درسیستم Blow off 51
2.1.1.29 سيستم حفاظتي توربين 51
2.1.1.30 اندازه گيري دماي ياتاقان 51
2.1.1.31 اندازه گیری لرزش 51
2.1.1.32 كنترل دماي خروجي توربين 52
2.1.1.33 فشار هواي ورودي به كمپرسور 52
2.1.1.34 تنظيم پره ثابت كمپرسور 52
2.1.1.35 اجزای توربین گازی SGT-800 52
2.1.1.36 سیستم خنک سازی وآب بندی 52
2.1.1.37 سيستم تمييز ساز هوا 53
2.1.1.38 سیستم Start 53
2.1.1.39 سيستم چرخدنده 54
2.1.1.40 سيستم ورودي هوا 55
2.1.1.41 سيستم سوخت رساني گاز طبيعي 55
2.1.1.42 سيستم جرقه زني 56
2.1.1.43 سيستم روغنكاري 57
2.1.1.44 راه اندازی 57
2.1.1.45 کار مداوم 57
2.1.1.46 سیستم ژنراتور 58
2.1.1.47 سيستم آشكار ساز نشت گاز 59
2.1.1.48 سيستم آشكارساز آتش سوزي و دودكش خروجي 59
2.1.1.49 محفظه احتراق 61
2.1.1.50 تجهيزات ابزار دقيق اتاقهاي احتراق 61
2.1.1.51 راهاندازي يك نيروگاه 61
2.1.1.52 خلاصه مراحل راه اندازی 61
2.1.1.53 مراحل Shut Down 62
2.1.1.54 اختلالات درسیستم توربین 62
2.1.1.55 نتیجه گیری 63
2.1.2 فصل دوم: انواع پروتكل 64
2.1.2.1 مقدمه 65
2.1.2.2 انواع پروتکل 65
2.1.2.3 استاندارد لايه بندي 67
2.1.2.4 لایه فیزیکی 67
2.1.2.5 لایه پیوند داده 67
2.1.2.6 لایه شبکه 68
2.1.2.7 لایه Transport 68
2.1.2.8 لایه جلسه 68
2.1.2.9 لایه نمایش 68
2.1.2.10 لایه کاربردی 68
2.1.2.11 نتیجه گیری 69
2.1.3 سيستمهاي كنترل گسترده 70
2.1.3.1 مقدمه 71
2.1.3.2 اجزاي سيستم كنترل ترتيبي 71
2.1.3.3 اجزاي سيستم كنترل آنالوگ 73
2.1.3.4 سخت افزای سیستم DCS 76
2.1.3.5 PS 76
2.1.3.6 System bus 76
2.1.3.7 OS 77
2.1.3.8 ES 77
2.1.3.9 Open Factory Bus 77
2.1.3.10 نرم افزار سیستم DCS 78
2.1.3.11 سیستم اتوماسیون TELEPERMXP 81
2.1.3.12 سیستم اتوماسیون AS620 83
2.1.3.13 ماژولهاي عملياتي وسيگنال 84
2.1.3.14 ماژول های عملیاتی FUM 85
2.1.3.15 ماژول های سیگنال SIM 86
2.1.3.16 سیستم AS 620F 86
2.1.3.17 ساختار سیستم اتوماسیون AS620T 87
2.1.3.18 سیستم مدیریت وعملیات OM650 88
2.1.3.19 ساختار و روش عمليات 89
2.1.3.20 ترمینال عملیاتی OT 90
2.1.3.21 سیستم مهندسی ES680 91
2.1.3.22 وظایف ES680 91
2.1.3.23 سیستم تشخیص خطا DS 670 91
2.1.3.24 سیستم گذرگاه TELEPERM XP 92
2.1.3.25 انواع گذرگاه ها 93
2.1.3.26PCS7 94
2.1.3.27 استفاده از DCS درکنترل SGT-800 96
2.1.3.28 تريپهاي اضطراري 96
2.1.3.29 تريپهاي اضطراري كه بطور مستقيم پردازش ميشوند 96
2.1.3.30 كنترل حلقه بسته توربين 97
2.1.3.31 راه اندازی 97
2.1.3.32 کنترل سرعت 97
2.1.3.33 کنترل بار 98
2.1.3.34 کنترل کنندهIGV 98
2.1.3.35 شتاب فشار هواي خروجي كمپرسور 98
2.1.3.36 نتیجه گیری 99
2.1.4 فصل چهارم:سیستم کنترلی SGT-800 ومعرفی نرم افزار WinCC 100
2.1.4.1 مقدمه 101
2.1.4.2 سيستم كنترلي توربينهاي گازي 101
2.1.4.3 شكل كلي سيستم كنترلي توربين و اجزاء آن 102
2.1.4.4 بازیافت وانبار کردن 103
2.1.4.5 پيكربندي سيستم كنترلي توربين گازي 104
2.1.4.6 قسمت هایی ازیک Display 105
2.1.4.7 نمایش روند 108
2.1.4.8 نمايش سيستم روغنكاري 108
2.1.4.9 كليدهاي بهرهبرداري 110
2.1.4.10 PLC مورد استفاده درسیستم کنترلی توربین گازی 110
2.1.4.11 توصیف اجزای پانلCPU 110
2.1.4.12 سلكتور وضعيت 111
2.1.4.13 نشانگرهاي وضعيت 111
2.1.4.14 باتری 112
2.1.4.15 کارت حافظه 112
2.1.4.16 بررسی ماژول های S7-300 112
2.1.4.17 نتیجه گیری 115
2.1.5 فصل پنجم: PDCS 116
2.1.5.1 مقدمه 117
2.1.5.2 توضيحات سيستم برق 117
2.1.5.3 وظيفه سيستم تقسيم بندي بار 121
2.1.5.4 هدف از تقسيم بندي بار 121
2.1.5.5 بار واقعی 122
2.1.5.6 کنترل توربین گازی 122
2.1.5.7 حالت همزمان 122
2.1.5.8 حالت Droop 122
2.1.5.9 تعداد ژنر اتورها درحالت Droop 122
2.1.5.10 مثال 123
2.1.5.11 سیستم بارزدایی 124
2.1.5.12 بارزدایی زیرفرکانس 124
2.1.5.13 بارزدایی اولیه 125
2.1.5.14 رزرو چرخان 126
2.1.5.15 بارزدايي در آشكار شدن اضافه بار غير مجاز 127
2.1.5.16 بارزدايي در اثر از دست دادن توليد 127
2.1.5.17 ژنراتورهاي ديزل اضطراري 128
2.1.5.18 سیستم نظارتی سیستمPDCS 128
2.1.5.19 PDCS LSD 129
2.1.5.20 حفاظت رله 129
2.1.5.21 شرایط محیطی برای نصب ابزارPDCS 129
2.1.5.22 نتیجه گیری 131
2.1.5.23 نتیجه گیری 132
2.1.5.24 منابع وماخذ 133

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم توسعه سیستم تشخیص خطا در توربینهاي گازي ساخت داخل و ضرورت ها

تغییرات لحظهاي توان در شبکه باعث ایجاد انحراف فرکانس از مقدار نامی میشود. به منظور ثابت نگه داشتن فرکانس، کنترل توان حقیقی تولیدي و یا مصرفی ضروري میباشد. این کار با استفاده از کنترل فرکانس انجام میشود. به منظور برقراري تعادل بین تولید و بار مصرفی، سه سطح کنترل فرکانس اولیه، ثانویه و ثالثیه مورد استفاده قرار میگیرد. کنترل فرکانس اولیه که موضوع اصلی این مقاله است، از طریق برقراري تعادل خودکار بین تولید و مصرف با ثابت زمانی کمتر از 30 ثانیه انجام میشود. گاورنر نقشی اساسی در این سطح کنترل فرکانس دارد. کنترل فرکانس ثانویه، یک سیستم کنترل خودکار مرکزي بوده که میزان توان تولیدي واحدها و توان مبادلهاي بین نواحی مختلف را تنظیم میکند. این سطح از کنترل فرکانس داراي ثابت زمانی کمتر از 15 دقیقه بوده و با استفاده از کنترل خودکار تولید (AGC) انجام میشود. کنترل ثالثیه فرکانس به صورت دستی و از طریق تلفن یا فکس و با ثابت زمانی چندین دقیقه تا چند ساعت صورت میپذیرد

فهرست کامل فصل سوم توسعه سیستم تشخیص خطا در توربینهاي گازي ساخت داخل و ضرورت ها

3-1 ) توسعه سیستم تشخیص خطا در توربینهاي گازي ساخت داخل و ضرورت ها

3.1.1 چکیده 135
3.1.2 مقدمه 135
3.1.3 مبانی تشخیص خطا 136
3.1.4 ضرورت توسعه سیستمهاي تشخیص خطا جهت توربین های گاز ساخت داخل 137
3.1.5 بلوك دیاگرام اجرائی تشخیص خطا 139
3.1.6 آنالیز خطا در کمپرسور 140
3.1.7 نتیجه گیری 143
3.1.8 مراجع 143
3.1.9 پیوست 144

3-2 ) بررسي فني و ارزيابي اقتصادي افت راندمان توربين گاز ناشي از نوسانات توان درمد کنترل فرکانس شبکه

3.2.1 چکیده 145
3.2.2 مقدمه 146
3.2.3 كاهش توان واحد بخار در مد كنترل فركانس 147
3.2.4 تغييرات منحني راندمان-توان 148
3.2.5 تاثير نوسانات توان بر راندمان 149
3.2.6 محاسبه هزينه كاهش راندمان 150
3.2.7 محاسبه هزينه نهائي مشـاركت واحـدهاي نیروگاه دماوند درکنترل فرکانس شبکه 151
3.2.8 محاسبه هزينه نهائي مشـاركت واحـدهاي نیروگاه دماوند درکنترل فرکانس شبکه در سال93 153
3.2.9 نتیجه کیری 153
3.2.10 منابع 153

3-3 ) محاسبه هزینه هاي مشارکت در کنترل فرکانس واحدهاي گازي بلوك سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد

3.3.1 چکیده 154
3.3.2 مقدمه 154
3.3.3 هزینه هاي مشارکت در کنترل فرکانس 155
3.3.4 هزینه هاي ناشی از کاهش طول عمر تجهیزات 156
3.3.5 هزینه هاي ناشی از کاهش راندمان 157
3.3.6 هزینه سلب فرصت 158
3.3.7 ارزیابی کلی هزینه ها 159
3.3.8 نتیجه گیری 160
3.3.9 مراجع 160

3-4 ) طراحی سیستم کنترل فازی زاویه IGV درتوربین گازی میتسوبیشیس نیروگاه قم

3.4.1 چکیده 161
3.4.2 مقدمه 161
3.4.3 زاویه IGV درراه اندازی و توقف 162
3.4.4 مدل فازی سوگینو 162
3.4.5 سیستم های فازی 162
3.4.6 سیستم های تاکاگی،سوگینو و یانگ TSK 162
3.4.7 سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی 163
3.4.8 نتایج 164
3.4.9 مراجع 165

3-5 ) ارزیابی ریسک فعالیت های HGPI واحد 1 نیروگاه گازی کاشان با روش FMEA

3.5.1 چکیده 166
3.5.2 مقدمه 166
3.5.3 مواد و روش ها 168
3.5.4 نتایج و یافته ها 169
3.5.5 بحث ونتیجه گیری 171
3.5.6 منابع 171

3-6 ) شبیه سازی ومدل سازی چند خطی و چند متغیره توربین های گازی به منظور تحلیل وطراحی سامانه کنترلی مدل چندگانه

3.6.1 چکیده 173
3.6.2 مقدمه 173
3.6.3 معا رگرسيون خطی از روی معادله تفاضلی 174
3.6.4 شناسایی سامانه کنترلی 174
3.6.4 روش حداقل مربعات برای س تکامانه ورودی-تک خروجی 174
3.6.5 نتايج سازي روش شناسايي 175
3.6.6 روش حداقل مربعات برای سیستم چند ورودی-چند خروجی 175
3.6.7 نتیجه گیری 178
3.6.8 مراجع 179

قسمت هایی از فصل چهارم روشهای بهبود عملکرد سیکل های توربین گازی

توربینهای گازی ممکن است آرایش تک محوری یا دو محوری شکل داشته باشند در آرایش نوع اخیر از دو محور استفاده میشود که با سرعتهای مختلفی دوران میکنند. روی یک محور کمپرسور و توربینی که کمپرسور را تغذیه میکند قرار دارند، در حالی که روی محور دیگر توربین قدرت و بار خارجی قرار میگیرند. همچنین ممکن است روی یک محور کمپرسور و توربین فشار بالا، و روی محور دیگر کمپرسور و توربین فشار پایین و بار خارجی قرار گرفته باشند. در هر آرایشی، به بخشی از سیستم که شامل کمپرسور، اتاق احتراق و توربین فشار بالاست، مولدگاز میگویند. در آرایش دو محوری این امکان وجود دارد که بار سرعت متغیر داشته باشد و این موضوع برای موارد متعددی از کاربردهای صنعتی مناسب است. گاهی توربینهای گازی را که برای رانش هواپیما طرح شدهاند، با انجام اصلاحاتی برای کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میدهند. در توربینهای تک محوری، کمپرسور، توربین، و بار روی یک محور قرار میگیرند که با سرعت ثابتی دوران میکند. از این نوع آرایش برای راهاندازی مولدهای کوچک و همچنین مولدهای بزرگ برق در نیروگاهها اس شود

فهرست کامل فصل چهارم روشهای بهبود عملکرد سیکل های توربین گازی

4-1 ) مدلسازي تحلیلی سیستم تحریک واحدهاي گازي نیروگاه مشهد و ارزیابی آن

4.1.1 خلاصه 180
4.1.2 مقدمه 181
4.1.3 عملکرد کلی سیستم تحریک 182
4.1.4 رویه انجام آزمایش 183
4.1.5 انواع آزمایش ها 183
4.1.6 آزمایش استاتیک 183
4.1.7 آزمایش دینامیک 184
4.1.8 تخمین پارامترهای دینامیکی 184
4.1.9 آزمایشهاي استاتیک 187
4.1.10 تخمین پارامترها 187
4.1.11 تخمین پارامترهاي جبرانساز پیشفاز – پسفازAVR وضریب Kr 187
4.1.12 تخمین بهره پل تریستوري 188
4.1.13 مدل حلقه بسته یکائی شده نهایی سیستم تحریک واحدهاي گازي نیروگاه مشهد 18
4.1.14 مدل استاندارد یکائی شده سیستم تحریک واحدهاي گازي نیروگاه مشهد 191
4.1.15 جمع بندی 192
4.1.16 مراجع 192

4-2 ) افزایش راندمان نیروگاههاي توربین گازي توسط شبیهسازي رخداد سرج وتولید نرم افزارآن

4.2.1 چکیده 194
4.2.2 مقدمه 194
4.2.3 مدلسازي سیستم تراکم 196
4.2.4 معادلات مدل 196
4.2.5 شبیه سازی سیستم تراکم 198
4.2.6 نتایج شبیهسازي رفتار کمپرسور توربین گازی GT13D 200
4.2.7 نتیجه گیری 202
4.2.8 مراجع 202

4-3 ) روشهای بهبود عملکرد سیکل های توربین گازی

4.3.1 چکیده 203
4.3.2 سیکلهای توربین گازی 204
4.3.3 چرخة باز مستقیم 204
4.3.4 چرخة بستة مستقیم 205
4.3.5 سیکل باز غیرمستقیم 205
4.3.6 سیکل بسته غیرمستقیم 205
4.3.7 چرخة ايده آل برايتون 206
4.3.8 بهبود عملکرد سیکلهای توربین گازی 207
4.3.9 به کار بردن مبادله کن گرمايی 207
4.3.10 استفاده از خنكکن میانی در بین طبقات کمپرسور 207
4.3.11 بازگرمایش 208
4.3.12 بهکار بردن مبادله کن گرمايی به همراه خنكکن میانی و بازگرمایش 209
4.3.13 بهکار بردن مبادله کن گرمايی و بازگرمايش 209
4.3.14 تزریق بخار 209
4.3.15 سیکل تبخیری 210
4.3.16 سیکل ترکیبی 211
4.3.17 سیکل توربین گازی با اکسیداسیون جزئی 212
4.3.18 سیکل توربین هوای مرطوب 212
4.3.19 خنک کاری پره های توربین 212
4.3.20 خنكکاری هوای ورودی کمپرسور 213
4.3.21 استفاده از بازياب شیمیايی 214
4.3.22 نتیجه گیری 214
4.3.23 منابع ومراجع 215

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید