50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ظرفیت های دینامیکی و استاتیکی خطوط انتقال

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ظرفیت های دینامیکی و استاتیکی خطوط انتقال است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی STATCOM جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ظرفیت های دینامیکی و استاتیکی خطوط انتقال بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی برنامه پاسخگویی بار شبکه به منظور بهبود پایدار استاتیکی ولتاژ بررسی شده است

با توجه به روند توسعه در ابعاد مختلف و لزوم گسترش شبكههاي الكتريكي و تقاضاي مصرف انرژي، دستيابي به سيستم و تكنيكهاي جديد انتقال انرژي با حداقل تلفات بيش از پيش ضروري مينمايد. در سالهاي اخير، بخشي از مطالعات و تحقيقات در زمينة طراحي و بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت، بر روي بهبود ظرفيت انتقال توان و خطوط الكتريكي متمركز بوده است. معمولاً جهت اطمينان از وجود فاصله كافي از مرز پايداري، شبكههاي الكتريكي را در ظرفيت هاي نسبتاً پايين مورد بهرهبرداري قرار ميدهند. عملاً در بسياري از موارد حداكثر مقدار توان گرفته شده از خطوط انتقال بوسيله پايداري گذرا و شدت ميرائي سيستم محدود ميگردد. محدوديتي كه بدين ترتيب حاصل ميشود براي خطوط انتقال با طول زياد، بسيار پائينتر از حد حرارتي خطوط ميباشد. با بكارگيري سيستم SMES و كنترل مناسب آن مي توان در حد پايداري گذراي شبكة انتقال و افزايش ميرائي سيستم بهبود قابل ملاحظهاي بدست آورده و حدود انتقال توان را به حدود حرارتي خطوط نزديك ساخت. بدين ترتيب از ساخت خطوط انتقال جديد جلوگيري بعمل آمده و مزاياي اقتصادي زيادي بدست خواهد آمد

قسمت هایی از فصل اول طراحی STATCOM جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت

tatic compensator به معنای «جبرانکنندهی استاتیک» است. وجود STATCOM در سیستم توزیع باعث افزایش مصرف سیستم می شود. زیرا STATCOM با تنظیم ولتاژ شین ها (که عمدتاً جبران افت ولتاژ ) باعث می شود شین ها به ولتاژ نامی خود برسند و همچنین تجهیزات مرتبط با این شین ها با ولتاژ نامی و در نتیجه با توان نامی خود کار کنند.البته خود STATCOM نیز دارای توان مصرفی است که این دو امر در مجموع باعث افزایش توان مصرفی سیستم می شود. استفاده از STATCOM در سیستم باعث کاهش تلفات کل سیستم می شود البته به کارگیری STATCOM در شین های مختلف باعث کاهش تلفات به اندازه ی مختلف می شود استفاده از STATCOM در شین هایی که ارتباط بیشتری با شین های مجاور دارند و همچنین شین هایی که دارای افت بیشتری هستند باعث عملکرد بهتر سیستم می شود

فهرست کامل فصل اول طراحی STATCOM جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت

1-1 ) طراحی statcomجهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 شبیه سازی 2
1.1.4 تغییرات توان راکتیو 2
1.1.5 تغییرات توان اکتیو 3
1.1.6 مشاهده و مقایسه تغییرات ولتاژ وتوان اکتیو 4
1.1.7 پخش بار بدون درنظرگرفتن STATCOM 5
1.1.8 منابع 5

1-2 ) طراحي سيستم SMES1براي شبكه برق آذربايجان با كنترل كننده فازي و بررسي تاثير آن بر ميرائي نوسانات ديناميكي سيستم قدرت

1.2.1 چکیده 6
1.2.2 مقدمه 6
1.2.3 كاربرد SMESدر پايداري سيستم قدرت 6
1.2.4 مدلسازي مبدل 12فازه با زواياي آتش a1 و a2 8
1.2.5 مدلسازي كنترل كننده همزمان Pو Q 9
1.2.6 مدلسازي كنترل كننده فازي 10
1.2.7 مدلسازي ژنراتور 13
1.2.8 مشخصات واحد توليد 14
1.2.9 مشخصات خط انتقال و بار 14
1.2.10 نتايج شبيه سازي عددی 15
1.2.11 نتیجه گیری 16
1.2.12 مراجع 17

1-3 ) برنامه ریزی چندهدفه توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم ژنتیک

1.3.1 چکیده 18
1.3.2 مقدمه 18
1.3.3 معرفی ساختار و روش پیشنهادی 20
1.3.4 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال اصلاح شده 20
1.3.5 الگوریتم ژنتیک 22
1.3.6 کروموزوم 22
1.3.7 مقدار برازندگی 22
1.3.8 عملگر تقاطع 22
1.3.9 ترکیب یکنواخت 23
1.3.10 عملگر جهش 23
1.3.11 عملگر انتخاب 23
1.3.12 شبکه های عصبی 24
1.3.13 شبیه سازی و مطالعات عددی 25
1.3.14 نتیجه گیری 32
1.3.15 مراجع 33

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ظرفیت های دینامیکی و استاتیکی خطوط انتقال

سالهاست كه در سيستمهاي قدرت مسئله فروپاشي ولتاژ بخشي از نگرانيهاي صنايع الكتريكي بوده است و يكي از موضوعات خيلي مهمي در سراسر دنيا حوادث ناشي از فروپاشي و ناپايداري ولتاژ مي باشد. هر چند فرو پاشي ولتاژبه عنوان فرايندي تعريف مي شود كه اتفاقات مكرر همراه با ناپايداري ولتاژ منجر به قطع يا كاهش غير طبيعي ولتاژدر قسمتهاي مهم سيستم قدرت مي شود ولي ناتواني سيستم قدرت در حفظ ولتاژ قابل قبول در همه باسها اختلالاتي در سيستم قدرت در پي خواهد داشت. مثلا در سيستمهاي قدرتي كه مصرف كنندههاي زيادي تغذيه مي كنند يا خطايي رخ داده است يا اينكه كمبود توان راكتيو دارند ناپايداري ولتاژ ودر نهايت فرو پاشي ولتاژ اتفاق ميافتد و نقطه فروپاشي ولتاژ به عنوان نقطه حداكثربارگذاري سيستم هاي قدرت شناخته مي شود. حدبارگذاري يك سيستم به عنوان مقدار تواني است كه سيستم بدون فرو پاشي ولتاژ مي تواند تامين كند. بنابراين مسئله فروپاشي ولتاژ ار تباط نزديكي به برنامه ريزي توان راكتيو دارد و براي بالا بردن امنيت سيستم قدرت از نظر فرو پاشي ولتازذخيره توان راكتيو در سيستم در شرايط مناسب امري ضروري مي باشد. از طرفي ادوات فكت مستقيما يا با كنترل توان انتقالي از خطوط انتقال مي توانند كمك شاياني در بهبود عملكرد سيستم انتقال داشته باشند و سطح پايداري سيستم قدرت را بالا ببرند. سالهاي اخير،افزايشتقاضاي حداكثريمصرف وانتقال توان بين سيستمها وتجهيزات، نگراني ها را نسبت به امنيت ولتاژ سيستم دوچندان نموده است.

فهرست کامل فصل دوم ظرفیت های دینامیکی و استاتیکی خطوط انتقال

2-1) تعیین ضرفیت های استاتیکی ودینامیکی خطوط انتقال

2.1.1 فصل اول:مقدمه 47
2.1.1.1 مقدمه 47
2.1.2 فصل دوم:مفاهیم و تعاریف اولیه 51
2.1.2.1 قابلیت انتقال 52
2.1.2.2 محدودیت های قابلیت انتقال 54
2.1.2.3 قابلیت انتقال کل 54
2.1.2.4 حاشیه اطمینان انتقال 56
2.1.2.5 حاشیه مفید ظرفیت 59
2.1.2.6 قابلیت انتقال در دسترس 60
2.1.3 فصل سوم: عوامل موثر در ATC خطوط 61
2.1.3.1 محدودیت اجزاء و عناصر شبک 62
2.1.3.2 محدودیت های حرارتی 62
2.1.3.3 محدودیت های ولتاژ 63
2.1.3.4 محدودیت های پایداری 64
2.1.3.5 حد پایداری استاتیک خط 66
2.1.3.6 حد پایداری دینامیک خط 66
2.1.3.7 ساختار شبکه 66
2.1.4 فصل چهارم:روشهای محاسبه قابلیت انتقال توان 69
2.1.4.1 روشهای عام 70
2.1.4.2 روشهای خاص 70
2.1.4.3 روش پخش بارتکرار 71
2.1.4.4 روش پخش بار مداوم 73
2.1.4.5 محاسبه TTC با استفاده از روش TSCOPT 73
2.1.4.6 مقایسه روشهای عام 76
2.1.4.7 روشهای خاص 77
2.1.4.8 محاسبه قابلیت انتقال توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک 77
2.1.4.9 فرمولاسیون مساله TTC 78
2.1.4.10 الگوریتم های ژنتیک 81
2.1.4.11 نتایج عددی 87
2.1.4.12 محاسبه قابلیت انتقال توان با استفاده از روش آنالیز حساسیت 90
2.1.4.13 الگوریتم روش جهت محاسبه TTC 90
2.1.4.14 نتایج عددی برای یک سیستم چهار شینه 94
2.1.5 فصل پنجم:الگوریتم پیشنهادی برای محاسبه ATC 101
2.1.5.1 مقدمه 102
2.1.5.2 تحلیل وقوع پیشامد 103
2.1.5.3 آنالیز حساسیت 104
2.1.5.4 الگوریتم پیشنهادی 107
2.1.5.5 پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی دریک منطقه 111
2.1.6 فصل ششم:محاسبه ATC با ملاحظات محدودیت استاتیکی 114
2.1.6.1 مقدمه 115
2.1.6.2 شبکه سراسری انتقال ایران 116
2.1.6.3 محاسبه ظرفیت تبادل خطوط منطقه خوزستان با شبکه سراسری 121
2.1.6.4 تحلیل وقوع حوادث درمنطقه خوزستان 123
2.1.6.5 آنالیز حساسیت درمنطقه خوزستان 124
2.1.6.6 محاسبه ATC درمنطقه خوزستان 125
2.1.6.7 عامل محدود ساز درافزایش ATC منطقه خوزستان 126
2.1.6.8 محاسبه ظرفیت تبادل خطوط منطقه آذربایجان با شبکه سراسری 127
2.1.6.9 تحلیل وقوع حوادث در منطقه آذربایجان 129
2.1.6.10 آنالیز حساسیت درمنطقه آذربایجان 130
2.1.6.11 محاسبه ATC درمنطقه آذربایجان 131
2.1.6.12 عامل محدودساز در افزایش ATC منطقه آذربایجان 131
2.1.6.13 محاسبه ظرفیت تبادل خطوط منطقه مازندران با شبکه سراسری 132
2.1.6.14 تحلیل وقوع حوادث در منطقه مازندران 134
2.1.6.15 آنالیز حساسیت درمنطقه مازندران 135
2.1.6.16 محاسبه ATC درمنطقه مازندران 136
2.1.6.17 عامل محدودساز در افزایش ATC منطقه مازندران 137
2.1.6.8 محاسبه ظرفیت تبادل خطوط منطقه بندرعباس با شبکه سراسری 138
2.1.6.9 تحلیل وقوع حوادث درمنطقه بندرعباس 139
2.1.6.10 آنالیز حساسیت درمنطقه بندرعباس 140
2.1.6.11 محاسبه ATC درمنطقه بندرعباس 141
2.1.6.12 عامل محدودساز در افزایش ATC منطقه بندرعباس 141
2.1.7 فصل هفتم:محاسبه ATC با ملاحظات محدودیت استاتیکی 142
2.1.7.1 مقدمه 143
2.1.7.2 پیاده سازی برنامه با نرم افزار DIG SILENT 143
2.1.7.3 نتایج عددی 145
2.1.7.4 محسابه ظرفییت تبادل خطوط منطقه خوزستان با شبکه سراسری 145
2.1.7.5 تحلیل وقوع حوادث درمنطقه خوزستان 146
2.1.7.6 محاسبه ظرفیت تبادل خطوط منطقه آذربایجان با شبکه سراسرسی 147
2.1.7.7 تحلیل وقوع حوادث درمنطقه آذربایجان 149
2.1.7.8 محاسبه ظرفیت تبادل خطوط منطقه مازندران با شبکه سراسری 151
2.1.7.9 تحلیل وقوع حوادث درمنطقه مازندران 152
2.1.7.10 محاسبه ظرفیت تبادل خطوط منطقه بندرعباس باشبکه سراسری 154
2.1.7.11 تحلیل وقوع حوادث درمنطقه بندرعباس 155
2.1.8 فصل هشتم:نتیجه گیری 157
2.1.8.1 فهرست منابع 162
2.1.8.2 ABSTRACT 163

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی برنامه پاسخگویی بار شبکه به منظور بهبود پایدار استاتیکی ولتاژ

پايداري سيستم قدرت رامي توان به دو نوع تقسيم كرد: پايداري ولتاژ وپايداري زاويه .پايداري زاويه روتور،توان ماشينهاويا سيستمهاي سنكرون بهم متصل از يك سيستم قدرت است كه درحالت سنكرون باقي مي مانند دراين نوع پايدار ،ي معادلات زاويه-توان براحتي حل مي شوند زيرا توان خروجي يك ماشين سنكرون با نوسان روتور، تغييرميكند. پايداري ولتاژ ،توانايي يك سيستم قدرت به حفظ ولتاژهاي مطلوب در همه باسهاي تحت شرايط نرمال وبعداز خرابي مي باشد پايداري ولتاژ با توليد وانتقال انرژي كافي تحقق مي يابد. واحدهاي توليد وانتقال داراي ظرفيتهاي مشخصي هستند .اين ظرفيتها نبايد درسيستم قدرت سالم وايمن ازحدمتعارف تجاوزكند.مسئله پايداري ولتاژ زماني مطرح ميشودكه سيستم بشدت بارگيري شده باشد وهمين، ظرفيت سيستم برق را ازحدمتعارف خارج ميكند. سيستم برق زماني واردحالت بي ثباتي ولتاژ مي شودكه خرابي سيستم، افزايش مصرف، يا تغييرشرايط سيستم موجب افت پي در يپ وغيرقابل كنترل ولتاژ شود.عاملي اصلي كه موجب ناپايداري ولتاژ مي شود، ناتواني سيستم قدرت در رفع نياز توان راكت وي بارها مي باشد.

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی برنامه پاسخگویی بار شبکه به منظور بهبود پایدار استاتیکی ولتاژ

3-1 ) ارزیابی برنامه پاسخگویی بار شبکه،به منظور کاهش همزمان قیمت تمام شده برق و بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ

3.1.1 چکیده 166
3.1.2 مقدمه 166
3.1.3 ارزیابی شاخص ظرفیت اجبارا درمدار 167
3.1.4 فرموله بندی مسئله 167
3.1.5 مطلعه موردی و انجام شبیه سازی 168
3.1.6 نتیجه گیری 170
3.1.7 مراجع 170

3-2 ) جايابي مكان بهينه svcدر شبكه هاي انتقال برق به كمك تخمين زن فازي با رويكرد افزايش پايداري استاتيكي ولتاژ

3.2.1 چکیده 171
3.2.2 مقدمه 172
3.2.3 پخش بار تداومی 173
3.2.4 پایداری ولتاژ 174
3.2.5 عوامل تاثيرگذاربرپايداري ولتاژ 175
3.2.6 فروپاشي ولتاژ 175
3.2.7 جبران ساز استات يكي ولت امپر راكت وي 175
3.2.8 تخمين زن فازي استفاده شده در مقاله 177
3.2.9 تخمين زن فازي جهت تعيين مكان مناسب svc 177
3.2.10 نتایج شبیه سازی 180
3.2.11 تخمين مكان مناسب svc 180
3.2.12 شبکه 30 باس IEEE 180
3.2.13 شبکه 57 باس IEEE 182
3.2.14 تاثير svcمكان يابي شده بر روي پايداري استاتيكي ولتاژباسه 185
3.2.15 نتیجه گیری 190
3.2.16 مراجع 190

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید