50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی کنترل کننده پیش بینی برای سیستم های چند متغیره صنعتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 645 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی کنترل کننده پیش بینی برای سیستم های چند متغیره صنعتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیر خطی منتنی بر روشهای هوشمند در پروسه های صنعتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی کنترل کننده پیش بینی برای سیستم های چند متغیره صنعتی با استفاده از تکنیک های هوشمند تطبیقی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تعیین بهینه ی پارامتر های کنترل کننده های پیش بین بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کنترل پیش بین MAGLEV بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کنترل پیش بین خطی و غیر خطی ربات متحرک و موشک بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش شبيه سازي و كاربرد كنترل پيش بين نمونه موردی بررسی شده است

صنايع شيميايي همواره به عنوان يكي از مهمترين و سودآورترين صنايع مطرح بودهاند. حجم گسترده كاربرد محصولات شيميايي به عنوان مواد اوليه صنايع ديگر باعث شده تا صنايع شيميايي و پالايش نقش استراتژيك و مهمي را ايفا كنند. ارزش افزوده محصولات اين صنايع نسبت به مواد خام آنها كه عمدتاً نفت و گاز طبيعي ميباشد. سبب شده است تا همچنان بر ميزان توجه و سرمايهگذاري در اين بخش افزوده شـود. در كـشور مـا هم با توجه به وجود منابع عظيم نفت و گاز و لزوم بهره گيري مناسب از اين نعمتهاي خدادادي،توجه بيشتري به زمينههاي مختلف فعاليتهاي علمي و صنعتي در اين صنايع را طلب مي كند

قسمت هایی از فصل اول طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیر خطی منتنی بر روشهای هوشمند در پروسه های صنعتی

پيشرفت فرآيندهاي صنعتي پيچيده در طول قرن گذشته و پيشرفتهاي متوالي آنها، منجر به سيستمهاي چندمتغيره پيچيده شده است كه نيازهاي جديدي را به سيستمهاي كنترل تحميل ميكند. همچنين بيشتر فرآيندهاي صنعتي داراي تأخير هستند. بنابراين تغيير در يك متغير كنترلي در خروجي فرآيند ديده نميشود مگر تا زمانيكه زمان مرده سپري شود. زمانهاي مرده عمدتاً بوسيله تأخيرهاي انتقال ايجاد ميشوند يا گاهي اوقات به عنوان يك نتيجه از فرآيندهايي كه شامل حلقههاي تأخير چندگانه 3هستند ميباشند. كنترل فرآيندهايي كه تأخيرهاي قابلتوجهي دارند، مشكلات زيادي دارد و علت آن اين است كه زمان مرده يك فاز تأخير ايجاد ميكند كه حاشيه فاز را دچار اختلال ميكند. وجود تاخير زماني در فرآيند باعث غيركمينه فاز شدن رفتار تابع حلقه باز سيستم كنترل ميشود و بههمين دليل كنترل اين سيستمها مشكل ميباشد. پيچيدگي كنترل سيستمهاي تأخيردار چندمتغيره، به دليل وجود تأخيرهاي متفاوت روي حلقههاي مختلف كنترلي و وجود تداخل، افزايش بيشتري مييابد. از طرف ديگر سيستمها در عمل به علت محدوديتهاي فيزيكي ،5داراي قيودي بر روي حالات، وروديها و خروجيها ميباشند. مثلاً در يك فرآيند شيميايي عملگرها مثل شيرهاي كنترلي يا پمپها نيروي محدودي را تحمل ميكنند و حالات سيستم مانند دما، غلظت، فشار، ارتفاع و … به علت محدوديتهاي فيزيكي مثل ايمني يا كيفيت محصول داراي دامنه مجاز محدودي ميباشند

فهرست کامل فصل اول طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیر خطی منتنی بر روشهای هوشمند در پروسه های صنعتی

1-1 ) طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين غيرخطي مبتني بر روشهاي هوشمند در پروسه هاي صنعتي

چکیده 15
مقدمه 16
1.1.1 فصل اول کلیات 26
1.1.1.1 هدف 27
2.1.1.1 پیشینه تحقیق 29
3.1.1.1 روش تحقیق و کار 32

2.1.1 فصل دوم كنترل پيشبين مبتني بر مدل در اتوماسيون صنايع شيميايي 37
1.2.1.1 مقدمه 38
2.2.1.1 نيازهاي مرتبط با اتوماسيون صنايع شيميايي 38
3.2.1.1 نيازهاي كنترلي صنايع شيميايي 44
4.2.1.1 كنترل پيشبين مبتني بر مدل 46

3.1.1 فصل سوم كنترل پيشبين مبتني بر مدل غير خطي بر پايه فيلتر كالمن تعميم يافته 68
1.3.1.1 مقدمه 69
2.3.1.1 فيلتر كالمن تعميم يافته 71
3.3.1.1 كنترل پيشبين مبتني بر مدل فضاي حالت 76
4.3.1.1 نتیجه گیری 86

4.1.1 فصل چهارم كنترل پيشبين تطبيقي براي سيستم هاي غير خطـي 88
1.4.1.1 مقدمه 89
2.4.1.1 روابط پيشبين براي يك مدل ARMAX با در نظر گرفتن اغتشاشات قابل اندازهگيري 91
3.4.1.1 كنترل پيشبين تطبيقي بر اساس شناسايي پارامترهاي مدلARMAX 99
4.4.1.1 نتیجه گیری 109

5.1.1 فصل پنجم كنترل پيشبين مبتني بر شبكه هاي عصبي 110
1.5.1.1 مقدمه 111
2.5.1.1 مدلسازي توسط شبكه عصبي 1112
3.5.1.1 كنترل پيشبين غير خطي 119
4.5.1.1 تنظیم کننده کنترل 135
5.5.1.1 نتیجه گیری 137

6.1.1 فصل ششم نتایج شبیه سازی 138
1.6.1.1 مقدمه 139
2.6.1.1 نحوه مدل سازی فرایندها 140
3.6.1.1 شبيه سازي كنترلكننده پيشبين بر پايه فيلتر كالمن تعميم يافته 152
4.6.1.1 شبيه سازي روش كنترل پيشبين تطبيقي 160
5.6.1.1 اعمال كنترل پيشبين عصبي 167
6.6.1.1 تنظیم پارامترها 174
7.6.1.1 بررسي نتايج حاصل از بكارگيري سيستم آشكارسازي و تشخيص خطا 180
8.6.1.1 نتیجه گیری 182

7.1.1 فصل هفتم قابليت هاي نرمافزار شبيه سازي كنترل پيشبين سيستم هاي غيرخطي 185
1.7.1.1 مقدمه 186
2.7.1.1 امكان تبادل داده از طريق استانداردOPC 188
3.7.1.1 امكان تركيب با سيستم هاي آشكارسازي و تشخيص خطا 195
8.1.1 فصـل هشتـم نتيجه گيري و پيشنهادات 198
1.8.1.1 نتیجه گیری 199
2.8.1.1 مزايا، مشكلات و پيشنهادات 205

1-2 ) طراحی و شبیه سازی کنترلکننده پیشبر روی بین یک واحد شکست کاتالیستی سیال شده(FCCU

1.2.1 چکیده 222
2.2.1 مقدمه 222
3.2.1 توصیف فرآیند عملکرد 222
4.2.1 توصیف مدلسازی و دینامیک فرآیند 223
5.2.1 طراحی کنترل کننده پیش بین 224
6.2.1 نتیجه گیری 226
7.2.1 مراحع 226

1-3 ) طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيشبين تعميم يافته براي فرآيندهاي چند ورودي-چند خروجي داراي تأخيرهاي زماني چندگانه با درنظر گرفتن محدوديت عملگرها

1.3.1 چکیده 228
2.3.1 مقدمه 229
3.3.1 بيان مسئله و پيشينه پژوهش 230
4.3.1 كنترل كننده پيشبين تعميم يافته براي فرآيندهاي چندمتغيره و داراي تأخيرهاي چندگانه 230
5.3.1 طراحي كنترل كننده تحت محدوديت عملگره: 232
6.3.1 مطالعه موردي و شبيه سازي 233
7.3.1 نتیجه گیری 236
8.3.1 مراجع 237

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی کنترل کننده پیش بینی برای سیستم های چند متغیره صنعتی با استفاده از تکنیک های هوشمند تطبیقی

درهرگام كنترلي، الگوريتم MPC يك دنباله حلقه بازازمتغيرهاي ورودي به منظوربهينه سازي رفتارآينده سيستم رامحاسبه مي كندكه درنهايت دنباله اي ازمتغيرهاي ورودي مناسب درافق تعريف شده براي كنترل جهت اعمال به سيستم به دست مي آيد. معمولااولين درايه ازاين دنباله (دربرخي مواردعملي چنددرايه)به سيستم اعمال شده وعمليات پيش بيني وبهينه سازي درهرگام كنترلي كه مي توانددوره نمونه برداري سيستم باشد، مجدداًاًنجام مي پذيرد.

فهرست کامل فصل دوم طراحی کنترل کننده پیش بینی برای سیستم های چند متغیره صنعتی با استفاده از تکنیک های هوشمند تطبیقی

2-1) طراحي كنترل كننده پيش بين براي سيستم هاي چندمتغيره صنعتي بااستفاده از تكنيك هاي هوشمند تطبيقي

چکیده 250
مقدمه 251
1.1.2 فصل اول تعریف مساله 252
1.1.1.2 هدف 254
2.1.1.2 پيشينه اجمالي تحقيق 255
3.1.1.2 روش كاروآرايش پايان نامه 265

2.1.2 فصل دوم مروري برمفاهيم وتاريخچه كنترل پيشبين، تطبيقي وچندمتغيره 257
1.2.1.2 كنترل پيشبين 258
2.2.1.2 معرفي كنترل پيشبين 259
3.2.1.2 كنترل تطبيقي 264
4.2.1.2 معرفي كنترل تطبيقي 265
5.2.1.2 كنترل چندمتغيره 266
6.2.1.2 خلاصه 2267

3.1.2 فصل سوم روششناس اييفازي سيستم هاي چندمتغيره بااستفاده ازالگوريتم ETS 269
1.3.1.2 روششناس اييفازي سيستم هاي چندمتغيره بااستفاده ازالگوريتم ETS 270
2.3.1.2 مدل هاي فازي مبتني برقانون 270
3.3.1.2 مدل فازی زبانی 271
4.3.1.2 شناسايي فازي بااستفاده ازخوشه بندي پتانسيلي 275
5.3.1.2 الگوريتم خوشه بندي روي خط 276
6.3.1.2 مدل اصلاح شده توليد قانون 279
7.3.1.2 الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي 280
8.3.1.2 گسترش الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي براي سيستم هاي چندمتغيره 280
9.3.1.2 محاسبه بازگشتي روي خط پارامترهاي تالي مدل ETS 281
10.3.1.2 روش بازگشتي براي آموزش روي خط مدل ETS 283
11.3.1.2 خلاصه 284

4.1.2 فلص چهارم آناليز تداخل سيستم هاي غيرخطي چندمتغيره
بااستفاده ازروششناسايي ETS 285
1.4.1.2 مدلسازي سيستم غيرخطي چندورودي–چندخروجي بااستفاده از ETS 286
2.4.1.2 معيارآرايه بهره نسبي براي مدل فازي چندمتغيره 287
3.4.1.2 آرايه بهره نرماليزه شده نسبي 290
4.4.1.2 معيارآرايه بهره نرماليزه شده نسبي براي مدل فازي چند متغيره 293
5.4.1.2 دكوپله سازي سيستم چندمتغيره 296
6.4.1.2 روش هاي طراحي دكوپله ساز 297
7.4.1.2 روش NARDFELDT 299
8.4.1.2 روش TAVAKOLI 302
9.4.1.2 روش دكوپله سازي معكوس 304
10.4.1.2 خلاصه 306

5.1.2 فصل پنجم كنترل پيش بين برج تقطير بااستفاده از تكنيك
شناسايي فازي 307
1.5.1.2 مروري برفرايند برج تقطير 309
2.5.1.2 اصول كارفرايند برج تقطير 310
3.5.1.2 معادل اتديناميكي مدل 311
4.5.1.2 آرايش ديناميكي LV 313
5.5.1.2 ملاحضات کنترلی 314
6.5.1.2 نتايج حاصله از كنترل پيش بين برج تقطير بااستفاده از تكنيك شناسايي فازي 315
7.5.1.2 مرحله شناساي يروي خط پروسه 315
8.5.1.2 نتايج شناسايي فازي ETSبدون حضوركنترل كننده 316
9.5.1.2 اعتبار سنجي روش شناسايي ETS 319
10.5.1.2 نتايج شناسايي فازي ETS در سيستم حلقه بسته 319
11.5.1.2 مرحله جفت گيري حلقه هاواستخراج مقادي رآرايه بهره نسبي براساس شناسايي فازي 320
12.5.1.2 مرحله كنترل پيشبين تطبيقي برج تقطير 321

6.1.2 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 226
1.6.1.2 نتیجه گیری 327
2.6.1.2 پیشنهادات 328

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تعیین بهینه ی پارامتر های کنترل کننده های پیش بین

در اين روش از مدل فرآيند براي پيشبيني رفتار آن در زمانهاي آينده استفاده ميشود و با استفاده از آن، دنبالهاي از سيگنالهاي كنترل ( Mنمونه) چنان بدست ميآيد كه مطابق شكل (2 -1) پيشبيني خروجي براي P نمونه بعد به مسير مبنا نزديك باشد. M افق كنترل و P افق پيشبيني ناميده ميشود. در لحظه فعلي k، خروجي فرآيند از لحظه بعدي يعني (k + 1) تا P گام بعد يعني (k + P) توسط مدل پيشبيني ميشود كه اين خروجي پيشبيني شده وابسته به وروديهاي قبل از زمان k و وروديهاي بعد از زمان k خواهد بود. با حل مساله بهينهسازي, وروديهاي آينده از زمان kتا زمان k + M – 1 بدست ميآيند. سپس معمولاً ورودي اول بدست آمده از بهينهسازي به فرآيند اعمال ميشود و همه اين مراحل در زمان نمونهبرداري بعدي مجدداً تكرار مي شود.

فهرست کامل فصل سوم تعیین بهینه ی پارامتر های کنترل کننده های پیش بین

3-1 ) تعيين بهينه ي پارامترهاي كنترلكننده هاي پيشبين

چکیده 348
مقدمه 349
1.1.3 فصل اول کلیات 350

2.1.3 فصل دوم مروري بر الگوريتم كنترلكننده پيشبين و پارامترهاي آن 354
1.2.1.3 كنترل كننده پيشبين (MPC) 355
2.2.1.3 تنظيم پارامترهاي كنترلكننده DMC بدون قيد، بر اساس روش COOPER 359
3.2.1.3 اهمیت حجم محاسبات 360

3.1.3 فصل سوم الگوريتم هاي پيشبين و حجم محاسبات در آنها 362
1.3.1.3 الگوریتم DIRECT DMC 363
2.3.1.3 کنترل کننده تابعی PFC 368
3.3.1.3 الگوریتم PFC بااستفاده از مدل ARMARKOV 375
4.3.1.3 نتیجه گیری 384

4.1.3 فصل چهارم كيفيت پاسخ در كنترل كننده هاي MPC 385
1.4.1.3 بررسي اثر پارامترهاي كنترل كننده GPC بر روي كيفيت پاسخ 386
2.4.1.3 بررسي اثر پارامترهاي كنترل كننده PFC بر روي كيفيت 393
3.4.1.3 نتیجه گیری 398

5.1.3 فصل پنجم تنظيم پارامترها بر اساس كيفيت پاسخ و حجم محاسبات 400
1.5.1.3 معرفي معيار بررسي پاسخ 401
2.5.1.3 تعيين پارامترهاي كنترل كننده پيشبين براي سيستم هاي نوساني مرتبه دو 403
3.5.1.3 تعيين پارامترهاي كنترل كننده پيشبين براي سيستم هاي مرتبه اول تاخيردار 411
4.5.1.3 تنظيم پارامترهاي كنترل كننده پيشبين براي سيستم هاي غير مي نيمم فاز 417

6.1.3 فصل ششم نتیجهی گری و پیشنهادات 427
1.6.1.3 نتیجه گیری 428
2.6.1.3 پیشنهادات 428
3.6.1.3 منابع 431

3-2 ) تنظیم پارامترهای کنترل پیش بین مدل با استفاده از الگوریتم های ترکیبی

1.2.3 چکیده 436
2.2.3 مقدمه 436
3.2.3 کنترل بین مدل 437
4.2.3 روش های تنظیم آفلاین 437
5.2.3 روش های تنظیم خودکار 441
6.2.3 الگوریتم ترکیبی (GA,PSO) 441
7.2.3 نتیجه گیری 442
8.2.3 مراجع 443

قسمت هایی از فصل چهارم کنترل پیش بین MAGLEV

ميكروتوربين ها، ماشين های توليد توان الكتريكي در مقيـاس كوچك هستند كه امروزه در كاربرد هاي صنعتي و تجـاري و در نقاط دور از شـبكه سراسـري از آنهـا اسـتفاده مـي شـود.
98-F-ACI-0431 مدل كنترلي پيش بيني كننده عملكرد ديناميكي يك ميكروتوربين 100 كيلوواتي محدوده كاركرد (توان توليدي) ميكرو تـوربين هـا بـين 30 تـا 350 كيلووات مي باشد. در حاليكه براي توربين هـاي گـازي صـنعتي، از 500 كيلـو وات تـا 250 مگـاوات متغيـر اسـت. همچنـين میكروتـوربين هـا در دور هـاي بـالاتر كـار مـي كنند. يك ميكروتوربين از قسمت هاي زير تشكيل شده است:
1- مجموعه توربين و كمپرسـور و محفظـه احتـراق: بـه ايـن مجموعه سيكل توليد قدرت مي گويند.
2- ريكاپراتور: ير كاپراتور ها، تبادلگر هاي حرارتي هستند كه از گاز هاي خروجي توربين ها بـراي پـيش گرمـايش هـواي ورودي فشرده شده اسـتفاده كـرده و باعـث كـاهش سـوخت مورد نياز يو افزا ش راندمان مجموعه مي شوند
3- سيستم هاي كنترلي و ارتباطي :شامل كنترل كامل توربين، معكوس گر قدرت و ابزار الكترونيكي شـروع بـه كـار مـي باشد

فهرست کامل فصل چهارم کنترل پیش بین MAGLEV

4-1 ) کنترل پیش بین MAGLEV

چکیده 456
مقدمه 457
1.1.4 فصل اول کلیات 459
1.1.1.4 هدف 460
2.1.1.4 پیشینه تحقیق 460
3.1.1.4 روش کار و تحقیق 461
4.1.1.4 مروری بر فصل های رساله 462

2.1.4 فصل دوم معرفی MAGLEV 464
1.2.1.4 مقدمه 465
2.2.1.4 قسمت های مختلف دستگاه MAGLEV 465
3.2.1.4 مدل سازی ریاضی 466

3.1.4 فصل سوم شناسایی سیستم با شبکه عصبی 469
1.3.1.4 مقدمه 470
2.3.1.4 مروری برشبکه عصبی 470
3.3.1.4 شناسایی بااستفاده از شبکه های عصبی 474
4.3.1.4 پیش بینی عصبی 476
5.3.1.4 شناسایی MAGLEVبا استفاده از شبکه عصبی 476
6.3.1.4 نتایج حاصل از شناسایی 483

4.1.4 فصل چهارم بهینه سازی 485
1.4.1.4 مقدمه 486
2.4.1.4 محاسبات تکاملی (EC) 486
3.4.1.4 کمینه کردن تابع هدف 504
4.4.1.4 نکاتی درباره الگوریتم بهینه سازی 507

5.1.4 فصل پنجم کنترل پیش بین 509
1.5.1.4 مقدمه 510
2.5.1.4 مفاهیم اولیه کنترل پیش بین 510
3.5.1.4 پایداری MPC 512
4.5.1.4 مراحل کار MPC 513
5.5.1.4 انواع MPC 515
6.5.1.4 نتایج حاصل از کنترل MAGLEV 526

6.1.4 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 533
1.6.1.4 نتایج پروژه 534
2.6.1.4 پیشنهادات 535
3.6.1.4 نابع 536

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کنترل پیش بین خطی و غیر خطی ربات متحرک و موشک

سيستمهاي چندمتغيره تأخيردار بهخاطر مطابقت با ماهيت فيزيكي اكثر سيستمهاي عملي بسيار مورد توجه ميباشند. تأخير زماني ميتواند بهدليل پديدههاي انتقال و اتلاف زمان در انتقال اطلاعات تجهيزات اندازه گيري و انتقال انرژي و جرم بهوجود آيد. حضور تأخير زماني طراحي كنترلكننده را به دلايل مختلفي مشكلتر مي كند. در سيستمهاي داراي زمان مرده معمولاً بهدليل احساس اثر اغتشاشات پس از گذشت مدت زمان قابل توجه، اثر عمل كنترل با تأخير به متغير تحت كنترل ميرسد. در نتيجه اين تأخير، عمل كنترلي اعمال شده براساس خطاي واقعي تلاش ميكند تا موقعيتي را اصلاح كند كه مدت زماني قبل آغاز شده است. با توجه به اين مسئله كنترل فرآيندهاي تأخيردار با استفاده از كنترلكنندههاي فيدبك استاندارد مشكل خواهد بود. بهدليل اين خصوصيات و براي دستيابي به عملكرد بهتر، مسئله كنترل سيستمهاي داراي زمان مرده، توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرد و منجر به ارائه استراتژي كنترل پيشبين شد. كنترل پيشبين مبتني بر مدل (MPC) يك روش بسيار كارآمد و قوي براي كنترل سيستمهاي چندمتغيره داراي تأخير است. يك واقعيت انكارناپذير در تحليل و طراحي فرآيندهاي صنعتي، آن است كه مدلسازي دقيق سيستمهاي واقعي اغلب موارد غيرممكن و يا بسيار پرهزينه است. ازاينرو مدل سيستمهاي فيزيكي همواره با مقداري نامعيني همراه است. يك موضوع مهم در طراحي كنترل كننده، مقاوم بودن سيستم كنترل است. اين مشخصه ضامن موفقيت هر استراتژي كنترل است. بهدليل وابستگي شديد كنترلكننده پيشبين به مدل فرآيند در روند پيشبيني خروجيهاي آينده سيستم، ميزان موفقيت عملكرد اين كنترلكننده به دقت مدل بستگي دارد. در نتيجه نامعينيهاي مربوط به مدل سيستم، به شدت باعث ضعف عملكرد كنترلكننده پيشبين ميشوند. يكي از روشهاي مقاومسازي كنترلكننده پيشبين تعميميافته استفاده از فيلتر چندجملهاي T در ساختار آن ميباشد. پژوهشهاي بسياري در اين زمينه انجام شده است كه از جمله آنها ميتوان به مراجع اشاره كرد. كاركرد اين فيلتر شبيه فيلتر پايينگذر ميباشد و در واقع ميتوان گفت فيلتري براي نويزهاي فركانس بالا است

فهرست کامل فصل پنجم کنترل پیش بین خطی و غیر خطی ربات متحرک و موشک

5-1 ) کنترل پیش بین غیر خطی ربات متحرک دو چرخ

1.1.5 چکیده 542
2.1.5 مقدمه 543
3.1.5 مدل سینماتیکی ربات متحرک دو چرخ مورد مطالعه 545
4.1.5 طراحی کنترل پیش بینی خطی 546
5.1.5 نتایج و شبیه سازی 549
6.1.5 نتیجه گیری 550
7.1.5 مراجع 551

5-2 ) شناسایی بر خط و کنتزل بازوی ربات انعطاف پذیر به روش خطای پیش بینی بازگشتی

1.2.5 چکیده 552
2.2.5 مقدمه 552
3.2.5 مدل سازی بازوی ربات انعطاف پذیر ABB 553
4.2.5 شناسایی بازوی انعطاف پذیر ABB 555
5.2.5 طراحی کنترل کننده بهینه 559
6.2.5 نتیجه گیری 566
7.2.5 مراجع 567

5-3 ) کنترل و هدایت موشک شش درجه آزادی دربرخورد باهدف متحرک بااستفاده از الگوریتم کنترل پیش بین

1.3.5 چکیده 568
2.3.5 مقدمه 568
3.3.5 مدل سازی موشک و هدف 569
4.3.5 کنترل کننده پیش بین 570
5.3.5 نتیجه گیری 572
6.3.5 مراجع 572

قسمت هایی از فصل ششم شبيه سازي و كاربرد كنترل پيش بين نمونه موردی

امروزه صنعت پتروشیمی در سراسر دنیا از مشکلات متعدد ایجاد شده بوسیله اغتشاش ها و عیب ها رنج می برد،که تاثیرات قابل توجه آن ها باعث ایجاد قطعی در سیستم و افزایش انرژي مصرفی می شود. در سال هاي اخیر، سیستم هاي کنترل تحمل پذیر عیب توجه بسیاري از محققان را در زمینه کنترل فرآیندها به خود جلب نموده است؛ مهمترین علت این امر، افزایش علاقه مندي به ارتقاء عملکرد فرآیندهاي صنعتی و نیاز به امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم هاي کنترل است. هدف یک سیستم تحمل پذیر عیب، نگه داشتن سیستم کنترل در شرایط عملکردي مطلوب و حفظ پایداري آن در هنگام رخداد عیب و خرابی در اجزاي مختلف سیستم کنترل میباشد. کارآمد و هوشمند نظیر کنترل مدل پیش بین 1در این زمینه مورد توجه قرار گرفته شده است . الگوریتم کنترل پیش بین روشی براي مقابله با چنین فرآیندهاي پیچیده ي صنعتی است. تعاملات بسیار زیاد میان المان ها در یک فرآیند شیمیایی پایداري ذاتی و خواص مقاوم سازي سیستم حلقه بسته را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. تداوم پایداري یکی از پارامترهاي اصلی در ایمنی فرایندهاي صنعتی بخصوص در سیستم هاي حساس شیمیایی می باشد. انگیزه هاي فوق باعث طراحی کنترل کننده هاي تحمل پذیر عیب براي سیستم هاي حساس بخصوص سیستم هاي شیمیایی شده است

فهرست کامل فصل ششم شبيه سازي و كاربرد كنترل پيش بين نمونه موردی

6-1 ) شبيه سازي و كاربرد كنترل پيش بين در واحد تثبيت نقطه شبنم پالايشگاه فاز 2 پارس جنوبي

1.1.6 چکیده 573
2.1.6 مقدمه 574
3.1.6 بيان فرآيندواستراتژي كنترل كنندهپيشبينمدل 757
4.1.6 فرایند واحد 575
5.1.6 روش شناسایی سیستم 579
6.1.6 کنترل فرایند 580
7.1.6 نتیجه گیری 583
8.1.6 مراجع 584

6-2 ) کنترل سیستم های تاخیری با کنترل کننده پیش بین اسمیت چند متغیره

1.2.6 چکیده 585
2.2.6 مقدمه 585
3.2.6 ساختار معادل کنترل کننده پیشبین اسمیت همراه با کنترل مدل داخلی 585
4.2.6 طراحی کنترل کننده پیشبین اسمیت همراه با کنترل مدل داخلی 586
5.2.6 شبیه سازی 588
6.2.6 نتیجه گیری 590
7.2.6 مراجع 590

6-3 ) طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب مدل پیش بین مبتنی بر لیاپانف براي راکتورهاي شیمیایی همزن دار پیوسته غیرخطی

1.3.6 چکیده 592
2.3.6 مقدمه 592
3.3.6 عملکرد کنترل کننده مدل پیش بین غیر خطی مبتنی بر لیاپانف 596
4.3.6 طراحی کنترل کننده مدل پیش بین غیر خطی مبتنی بر لیاپانف 598
5.3.6 روابط شیمیایی حاکم بر راکتورها و جداکننده در واکنش B→A و C→A 599
6.3.6 نتایج شبیه سازي و نتیجه گیري 600
7.3.6 مراجع 602

6-4 ) كنترل كننده مدل پيش بين نظارتي مقاوم جهت ستون تقطير چهارمحصولي با ديواره جداكننده

1.4.6 چکیده 605
2.4.6 مقدمه 606
3.4.6 موازنه مواد در يك طبقه از ستون 606
4.4.6 مدل سازي ستون تقطير 608
5.4.6 كنترل ستون تقطير و عملكرد بهينه 611
6.4.6 كنترل مدل پيش بين ستون تقطير 612
7.4.6 مدل پيش بيني و مدل بهينه سازي 613
8.4.6 كنترل كننده مدل پيش بين نظارتي 615
9.4.6 پارامترها و نتایج شبیه سازی 617
10.4.6 بررسي مقاوم بودن سيستم حلقه بسته نسبت به عدم قطعيت در ورودي 622
11.4.6 ارزيابي عملكرد كنترلي 622
12.4.6 نتیجه گیری 623
13.4.6 مراجع 623

6-5 ) بهبود قوام سيستمهاي چندمتغيره تأخيردار با استفاده از چندجمله اي T در ساختاركنترلكننده پيشيافته

1.5.6 چکیده 625
2.5.6 مقدمه 626
3.5.6 كنترل كننده پيشبين تعميم يافته براي فرآيندهاي چندمتغيره تأخيردار 627
4.5.6 افزودن چندجمله اي ܂ در ساختار كنترل كننده پيشبين تعميم يافته چندمتغيره و نحوه تنظيم آن 628
5.5.6 مطالعه موردي و شبيه سازي 630
6.5.6 نتیجه گیری 631
7.5.6 مراجع 632

6-6 ) مدل كنترلي پيشبيني كننده عملكرد ديناميكي يك ميكروتوربين 100 كيلوواتي

1.6.6 چکیده 633
2.6.6 مقدمه 633
3.6.6 اصول و روش هاي كنترل ميكروتوربين ها 634
4.6.6 مدل سـازي كنترلـي يـك يم كروتـوربين 635
5.6.6 تحليل پاسخ زماني سيستم 640
6.6.6 نتیجه گیری 643
7.6.6 مراجع 644

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید