50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی عوامل موثر در ناپایداری ولتاژ و روش های کنترل آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر در ناپایداری ولتاژ و روش های کنترل آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ با استفاده از شاخص های خط انتقال بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش عوامل موثر در ناپایداری ولتاژ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهبود و کنترل ناپیداری ولتاژ به روشهای مختلف بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارزیابی پایداری ولتاژ شبکه برق بررسی شده است

پايداري ولتاژ توانايي سيستم قدرت در حفظ ولتـاژ قابـل قبـول در تمـامي باسـهاي سيسـتم در شـرايط نرمـال و بعـد از مواجهه با اغتشاش مي باشد. سيستم هنگامي ناپايـدار ولتـاژ مي باشد كه وقوع يك اغتشاش باعـث كـاهش فزاينـده و غيـر قابل كنترل سطح ولتاژ شود.
شاخص هاي پايداري ولتاژ اسكالر هايي هستند كه تغييـرات پارامترهاي سيستم قدرت را بررسي مي كنند. اين شـاخص هـا كه مي تواننـد براسـاس آناليزهـاي اسـتاتيكي و يـا مـدل هـاي ديناميكي سيستم قدرت باشند، توانايي تعيين باس هاي بحراني، ارزيابي پايداري هر خط متصل بين دو باس و يا ارزيابي حاشيه پايداري سيستم را دارا مي باشند. از جمله اين شاخص ها مـي توان به شاخص تحليل مدال اشاره كرد كه توسط آقـاي Gao و همكارانش براي تعيين پايداري ولتاژ ارائه شد. در اين روش پيشنهاد شده كه كمترين مقدار ويژه و بردارهاي ويژه مـرتبط بـا ماتريس ژاكوبين كاهش يافته سيستم قـدرت مبتنـي بـر حالـت پايدار سيستم محاسبه شود. مقادير ويژه با يك مد ولتاژ و تـوان راكتيو در ارتباط هستند. اگـر همـه مقـادير ويـژه مثبـت باشـند سيستم پايداري ولتاژ دارد. اگر يـك مقـدار ويـژه منفـي باشـد، سيستم ناپايدار ولتاژ مي باشد. يك مقدار ويـژه صـفر مـاتريس ژاكوبين كاهش يافته به ايـن معنـي اسـت كـه سيسـتم در مـرز ناپايداري ولتاژ قرار دارد

قسمت هایی از فصل اول تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ با استفاده از شاخص های خط انتقال

حسگرهای زيستي يا بيوسنسورها نام گروهي از حسگرها است كه اين حسگرها به گونهای طراحي ميشوند تا تنها با يک مادهی خاص واكنش نشان دهند. نتيجه ی اين واكنش به صورت پيام هايي در ميآيد كه يک ريزپردازنده، ميتواند آنها را تحليل كند. اين حسگرها از سه بخش تشكيل شده اند. پذيرنده ی زيستي يا عنصر زيستي حساس: يک مادهی زيستي (پادتنها، اسيد نوكلئيكها، آنزيمها، سلولها و ديگر مادههای زيستي) كه ميتواند به صورت انتخابي تنها با مادهی خاصي واكنش نشان دهد.
آشكارساز و مبدل: كه پس از واكنش مادهای خاص با پذيرنده های زيستي، وارد عمل ميشوند و ميتوانند نوع و مقدار واكنش را با روشهای مختلف فيزيكي-شيمايي كرده (مثلاً با بررسي تغييرهای الكتروشيميايي، نوری، جرمي يا حرارتي قبل و بعد از واكنش) و به وسيلهی سيگنالهای مناسب به پردازنده ارسال كنند. بخش پردازنده كه همچنين مسئوليت نمايش نتيجهی فعاليت حسگر را نيز بر عهده دارد. به طور كلي ميتوان گفت بيوسنسورها ( زيست حسگر ها ) يک گروه از سيستمهای اندازه گيری مي باشند و طراحي آنها بر مبنای شناسايي انتخابي آناليتها بر اساس اجزا بيولوژيک وآشكارسازهای فيزيک و شيميايي صورت مي پذيرد. بيوسنسور ها متشكل از سه جزء عنصر بيولوژيكي، آشكار ساز و مبدل مي باشند. طراحي بيوسنسور ها در زمينه های مختلف علوم بيولوژی، پزشكي در دو دهه گذشته گسترش چشمگيری داشته است

فهرست کامل فصل اول تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ با استفاده از شاخص های خط انتقال

1-1 ) تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ با استفاده از شاخص های خط انتقال

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 شاخص های مربوط به خط انتقال 2
4.1.1 معادلات کلی برای خط انتقال دارای تلفات 5
5.1.1 بکار بردن شاخص در سیستم قدرت گسترده 7
6.1.1 نتیجه گیری 12
7.1.1 منابع 13

1-2 ) ارزیابی راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تلفات،عدم قطعیت توربین های بادی همبسته به هم تغییرات بار

1.2.1 چکیده 15
2.2.1 مقدمه 16
3.2.1 فرمول بندی مسئله پایداری ولتاژ 19
4.2.1 مدل سازی عدم قطعیت تولید توربین های بادی همبسته به هم 21
5.2.1 نتایج شبیه سازی 21
6.2.1 تجزیه و تحلیل 23
7.2.1 نتیجه گیری 26
8.2.1 مراجع 27

1-3 ) مدل سازي اثر لایه دي الکتریک روي ناپایداري IN-PULL در میکروتیرهاي الکترواستاتیکی به روش المان محدود

1.3.1 چکیده 29
2.3.1 مقدمه 29
3.3.1 مدل سازی 31
4.3.1 نتایج بحث 34
5.3.1 نتیجه گیری 36
6.3.1 مراجع 36

1-4 ) بررسی اثر سایز بر ناپایداري IN-PULL در میکروتیرهاي تحریک شده به روش الکترواستاتیکی

1.4.1 چکیده 38
2.4.1 مقدمه 38
3.4.1 مدل سازی 40
4.4.1 نتیجه گیری 45
5.4.1 مراجع 45

1-5 ) بيوسنسور ISFET و روش های تصحيح ناپایداری ولتاژ آستانه

1.5.1 چکیده 47
2.5.1 مقدمه 47
3.5.1 BIOMEN وتشخیص الکتریکی 49
4.5.1 ناپایداری ولتاژ آستانه 52
5.5.1 روش های كاهش یا تصحيح دریفت در ISFET 54
6.5.1 نتیجه گیری 56
7.5.1 مراجع 57

1-6 ) ارائه شاخصي جهت پيش بیني ناپايداري ولتاژ و كاربرد آن در تعيين زمان مناسب حذف بار كاهش ولتاژي

1.6.1 چکیده 59
2.6.1 مقدمه 59
3.6.1 ارائه شاخصي جديد براي پيش بيني ناپايداري ولتاژ 60
4.6.1 الگوريتم پيشنهادي براي تعيين زمان مناسب حـذف بار كاهش ولتاژي 65
5.6.1 نتیجه گیری 67
6.6.1 مراجع 68

1-7 ) بررسي پديده ناپايداري و فروپاشي ولتاژ در شبكه برق بوشهر و روشهاي جلوگيري از آن

1.7.1 چکیده 69
2.7.1 مقدمه 70
3.7.1 تشريح روش تحليل مــدال 70
4.7.1 مقايسه حوادث منطقه بوشهر با پديده هاي ناشي از فروپاشي ولتاژ در دنيا 71
5.7.1 نتايج تحليل پايداري ولتاژ براي شبكه برق بوشهر به وسيله تحليل مدال 72
6.7.1 نتیجه گیری 75
7.7.1 مراجع 75

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عوامل موثر در ناپایداری ولتاژ

تجديد ساختار در صنعت برق، شركتهاي برق را مجبور كرده تا از تاسيسات انتقال موجود در سيستم قدرتشان بهتر استفاده كنند. اين امر باعث افزايش انتقال توان، كاهش حاشيه هاي انتقال و كاهش حاشيه هاي امنيت ولتاژ شده است. در مواردي با وقوع اغتشاشات، اين شرايط منجر به مسائل پايداري ولتاژ مي شود، كه يك نتيجه جدي آن فروپاشي ولتاژ است.
در نتيجه ناپايداري ولتاژ در حال تبديل به يكي از قيود محدود كننده اصلي است، و در كنار پايداري زاويه اي روتور يك مسئله نگران كننده بزرگ براي بهره برداران سيستم قدرت است. اين موضوع از بررسي انجام شده در بسياري از فروپاشي هاي مهم سيستم ناشي از ناپايداري ولتاژ كه در دنيا اتفاق افتاده اند واضح است.

فهرست کامل فصل دوم عوامل موثر در ناپایداری ولتاژ

2-1) عوامل موثر بر ناپايداري ولتاژ

چکیده 89
مقدمه 90
1.1.2 فصل اول پيدايش ناپايداري ولتاژ 91
1.1.1.2 دلايل ظهور ناپايداري ولتاژ 92

2.1.2 فصل دوم معرفي پايداري ولتاژ 94
1.2.1.2 مفاهیم 95
2.2.1.2 فصل دوم معرفي پايداري ولتاژ 95
3.2.1.2 معرفي پايداري ولتاژ سيستم قدرت 97
4.2.1.2 مشخصه هاي ناپايداري ولتاژ 101
5.2.1.2 نقش سيستم انتقال در پايداري ولتاژ 103
6.2.1.2 مدل سازي ديناميكي بار 113

3.1.2 فصل سوم مروري بر كنترل هاي اضطراري پايداري ولتاژ 116
1.3.1.2 معرفی 117
2.3.1.2 ناپايداري ولتاژ و راه هاي مقابله 119

4.1.2 فصل چهارم نقش توان راكتيو در پايداري ولتاژ 132
1.4.1.2 مقدمه 133
2.4.1.2 معرفی 133
3.4.1.2 اهداف برنامه ريزي توان راكتيو 135
4.4.1.2 قيود برنامه ريزي توان راكتيو 136
5.4.1.2 نتیجه گیری 139

5.1.2 فصل پنجم اثر مزارع باد بر پايداري ولتاژ سيستم قدرت 140
1.5.1.2 معرفی 141
2.5.1.2 مدل سازی باد 142
3.5.1.2 آناليز پخش بار با FSPRIG 144
4.5.1.2 ارزيابي پايداري ولتاژ 145
5.5.1.2 الگوريتم ساخته شده 145
6.5.1.2 مطالعه موردی 146
7.5.1.2 آنابیز پیشامد 150

6.1.2 فصل ششم شاخص هاي پيش بيني ناپايداري ولتاژ 152
1.6.1.2 مقدمه 153
2.6.1.2 مثالي از لزوم پيش بيني 155
3.6.1.2 تغيير توان ظاهري به عنوان يك نشانگر 158
4.6.1.2 يك شاخص ارتقاء يافته 165
5.6.1.2 الگوریتم رله 169
6.6.1.2 نتایج تست 170
7.6.1.2 نتیجه گیری 175
8.6.1.2 شناسايي ناپايداري ولتاژ در محل تپ چنجر 176
9.6.1.2 LTC و مكانيسم ناپايداري ولتاژ 177
10.6.1.2 شناساگر محلي وضعيت هاي اضطراري ولتاژ 180
11.6.1.2 نتایج شبیه سازی 183

7.1.2 فصل هفتم نتيجه گيري و پيشنهادات 194
1.7.1.2 نتیجه گیری 195
2.7.1.2 پیشنهادات 195
3.7.1.2 منابع 197

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهبود و کنترل ناپیداری ولتاژ به روشهای مختلف

درسیستم قدرت مدرن مهمترین بحث درباره چگونگی بهرهبرداری با اقتصادیترین حالت ممکن است. به عبارت دیگر، هرکدام از واحدهای تولیدی چه مقدار توان تولید کنند تا بتوان با کمترین هزینه، از شبکه بهرهبرداری کرد. بنایراین، تصمیمگیری در مورد چگونگی بهرهبرداری بهینه از واحدهای تولیدی به منظور بار شبکه، تحت عنوان مسئله پخش باراقتصادی جای می گیرد. هدف اصلی مسئله توزیع اقتصادی توان، برنامهریزی تولید بهینه برای واحدهای تولیدی شبکه در زمان بهره برداری است .
در سالهای اخیر ناپایداری ولتاژ موجب بروز چند فروپاشی عظیم در شبکههای مختلف شده یدرنت است. جه امروزه مقوله ، در برنامه ولتاژ ناپایداری ولتاژ ریزی و بهره از سیستم برداری های قدرت بیشتر از گذشته مشاهده میشوند. پایداری ولتاژ به توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژهای قابلقبول در کلیه شینهای سیستم تحت شرایط عادی و بعد از وارد شدن اغتشاش شود.مربوط می عامل اصلی ناپایداری، ناتوانی سیستم قدرت در مواجهه با تقاضای توان راکتیو می باشد.از طرف دیگر، مسئله آلودگی به عنوان نگرانی عمده در دنیای امروز مطرح است و بر اساس دستورالعمل هوای پاک، تولید آلایندهها باید به حداقل برسد. به این ترتیب، لزوم در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در مسئله توزیع اقتصادی بار ضروری به نظر میرسد. . در این شرایط در نظر گرفتن چالشهای محیطزیست، پایداری ولتاژ و توان راکتیو در کنار مسائل اقتصادی در پخشبار اقتصادی ضروری به نظر میرسد. بنابراین، پخش بار اقتصادی، به جزء حیاتی بهرهبرداری از سیستمهای قدرت مدرن تبدیل شده است. بهبود در حل مسئله پخش بار اقتصادی میتواند موجب میلیونها دلار صرفهجویی در سال شود و نیز موجب افزایش قابلیت اعتماد میشود

فهرست کامل فصل سوم بهبود و کنترل ناپیداری ولتاژ به روشهای مختلف

3-1 ) بهبود چالش ناپایداری ولتاژ سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه با استفاده از کنترل دینامیک توان راکتیو

1.1.3 چکیده 201
2.1.3 مقدمه 201
3.1.3 مدل سازی کنترل کننده 202
4.1.3 شبیه سازی و نتایج 205
5.1.3 نتیجه گیری 208
6.1.3 مراجع 209

3-2 ) روشی جدید برای حذف بار در شرایط ناپایداری ولتاژ سیستم قدرت باحضور مزرعه بادی دور ساحل

1.2.3 چکیده 210
2.2.3 مقدمه 210
3.2.3 شاخص پایداری ولتاژ VCPI 212
4.2.3 حذف بار با روش تطبیق امپدانس تونن و بدون نیاز به تخمین حداقل مربعات بازگشتی 213
5.2.3 شبیه سازی 215
6.2.3 مقایسه شاخص های مطرح شده دربخش 3و4وارایه روش پیشنهادی 219
7.2.3 نتیجه گیری 223
8.2.3 منابع 224

3-3 ) نشان دهنده تصحیح ناپایداری در ترانزیستورهای اثرمیدانی حساس به یون هیدروژن

1.3.3 چکیده 226
2.3.3 مقدمه 226
3.3.3 روش تصحیح دریفت 227
4.3.3 تایید درستی روش تصحیح به صورت تجربی 228
5.3.3 نتایج 229
6.3.3 بحث 229
7.3.3 منابع 230

3-4 ) روشی سریع براي حل مسئله کنترل بهینه هماهنگ ولتاژ مبتنی بر کاهش ابعاد سیستم

1.4.3 چکیده 233
2.4.3 مقدمه 233
3.4.3 کنترل بهینه هماهنگ ولتاژ(OCVC) 236
4.4.3 تکنیک کاهش ابعاد سیستم 240
5.4.3 شبیه سازی 242
6.4.3 نتیجه گیری 248
7.4.3 مراجع 249

3-5 ) تعیین زمان و مکان مناسب حذف بار در شرایط ناپایداری ولتاژ سیستم قدرت و با حضور مزرعه بادی دور از ساحل

1.5.3 چکیده 252
2.5.3 مقدمه 252
3.5.3 شاخص های ناپایداری ولتاژ 253
4.5.3 شبیه سازی 254
5.5.3 مقایسه ی نتایج حاصل از شاخص های پایداری ولتاژ و تعیین بهترین شاخص 256
6.5.3 نتیجه گیری 257
7.5.3 منابع 257

3-6 ) بهینه سازی توابع چندهدفه پخش بار بهینه با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی، زیست محیطی، پایداری ولتاژ با روش نوین الگوریتم کلونی مورچه پیوسته

1.6.3 چکیده 259
2.6.3 مقدمه 259
3.6.3 تعریف مساله 260
4.6.3 قیو مساله 262
5.6.3 الگوریتم پیشنهادی 263
6.6.3 مطالعه عددی 265
7.6.3 نتایج عددی 266
8.6.3 نتیجه گیری 569
9.6.3 مراجع 270

3-7 ) حذف بار بهينه با استفاده از تحليل مدال و الگور یتم PSO جهت جلوگيري از ناپايداري ولتاژ در شبكه غرب و باختر

1.7.3 چکیده 271
2.7.3 مقدمه 271
3.7.3 روش شناســايي بهتــرين شــين هــا بــراي نصــب حفاظت هاي ویژه 272
4.7.3 پياده سازي روش پيشنهادي بر روي شبكه انتقال ناحيه غرب و باختر در پيك سال 1388 276
5.7.3 نتیجه گیری 279
6.7.3 مراجع 280

3-8 ) طراحی ی PID جهت بهبود نوسانات ناشی از حضور همزمان AVR و ALFCدر سیستم قدرت با استفاده از بهینه ساز GWO

1.8.3 چکیده 281
2.8.3 مقدمه 281
3.8.3 مدل سازیAVR 283
4.8.3 مدل ترکیبی از حلقه های ALFC,AVR 283
5.8.3 الگوریتم GWO 284
6.8.3 طراحی کنترل کننده PIDبااستفاده از الگوریتم GWO 285
7.8.3 نتایج شبیه سازی 286
8.8.3 نتیجه گیری 287
9.8.3 مراجع 287

3-9 ) کنترل ولتاژ، فرکانس و اصلاح هارمونیک ولتاژ میکروشبکه ها در حالت عملکرد جزیره ای

1.9.3 چکیده 289
2.9.3 مقدمه 289
3.9.3 کنترل افت 290
4.9.3 حلقه بازسازی ولتاژ و فرکانس 292
5.9.3 حلقه کنترل جریان و ولتاژ 293
6.9.3 نتایج شبیه سازی 294
7.9.3 نتیجه گیری 297
8.9.3 مراجع 297

قسمت هایی از فصل چهارم ارزیابی پایداری ولتاژ شبکه برق

به دلیل افزایش تقاضای بار، شرایط زیست محیطی در توسعه شبکههای انتقال و دسترسی آزاد به بخش انتقال در یک بازار برق تجدیدساختارشده، شبکههای نوین سیستم قدرت بالاجبار باید نزدیک به حدود پایداری خود کار کنند. در چنین شرایط استرسزا، ممکن است سیستم وارد مساله ناپایداری ولتاژ شود و این همان موضوعی است که منجر به چندین خاموشی سراسری در دنیا شده است. یک سیستم قدرت نیازمند داشتن قابلیت توان راکتیو کافی برای حفظ امنیت ولتاژ تحت شرایط به شدت استرسزا است.
در یک محیط تجدیدساختار یافته، مناقصه کنندگان بهینه تنها بر اساس مشخصات هزینه توان حقیقی انتخاب میشوند و همین موضوع منجر به کمبود توان راکتیو و در نهایت احتمالا ناپایداری ولتاژ میشود. خطوط انتقال، در یک محیط تجدیدساختاریافته، تحت شرایط بار سنگین کار میکنند و لذا منجر به افزایش افت ولتاژ شده و در هجمه مخاطرات قطعی قرار دارند. برای تضمین توان با کیفیت و بدون وقفه برای مصرفکنندگان، سیستم قدرت باید تحت شرایط وقوع حادثع پایدار باقی بماند

فهرست کامل فصل چهارم ارزیابی پایداری ولتاژ شبکه برق

4-1 ) ارزیابی پایداری ولتاژ شبکه برق استان یزد با استفاده از شاخص های پایداری خط

1.1.4 چکیده 299
2.1.4 مقدمه 299
3.1.4 شاخص های پایداری خط 300
4.1.4 بحث و نتایج شبیه سازی 302
5.1.4 نتیجه گیری 305
6.1.4 منابع 305

4-2 ) کنترل پایداری با حضور شبکه توزیع نیروگاه خورشیدی

1.2.4 چکیده 306
2.2.4 مقدمه 306
3.2.4 سیستم PVمورد مطالعه 307
4.2.4 مدل سیستم PV 308
5.2.4 نتایج شبیه سازی 311
6.2.4 نتیجه گیری 312
7.2.4 مراجع 312

4-3 ) روش جدید بررسی آنلاین شاخص هاي پایداري ولتاژ VSIو SVSI در شبکه هاي قدرت

1.3.4 چکیده 314
2.3.4 مقدمه 314
3.3.4 شاخص هاي پایداري ولتاژ 315
4.3.4 الگوریتم دایکسترا 318
5.3.4 محاسبه VSI و SVSI با استفاده از روش پیشنهادي 318
6.3.4 مطالعه موردی 319
7.3.4 نتیجه گیری 321
8.3.4 مراجع 322

4-4 ) کنترل و پایداری ولتاژ نیروگاه بادی مجهز به DFIGبه کمک STATCOM

1.4.4 چکیده 324
2.4.4 مقدمه 324
3.4.4 انواع ژنراتورهای القایی 324
4.4.4 استفاده از جبران ساز های توان راکتیو 326
5.4.4 مقایسه بین جبران ساز های راکتیو 329
6.4.4 کنترل ولتاژ 330
7.4.4 نتیجه گیری 330
8.4.4 مراجع 331

4-5 ) افزایش پایداری ولتاژ درشرایط حادثه بابه کارگیری جبرانساز SVCبا الگوریتم تبرید تراکمی

1.5.4 چکیده 332
2.5.4 مقدمه 332
3.5.4 فرمول بندی مساله 333
6.5.4 شبیه سازی ونتایج 336
7.5.4 نتیجه گیری و پیشنهادات 338
8.5.4 مراجع 339

4-6 ) کنترل اصلاحی ولتاژ درشبکه ی انتقال سراسری ایران

1.6.4 چکیده 340
2.6.4 مقدمه 340
3.6.4 کنترل اصلاحی 341
4.6.4 پیاده سازی بر روی شبکه سراسری ایران 342
5.6.4 نتیجه گیری 345
6.6.4 منابع 346

4-7 ) کنترل ذخیره سازها برای بهبود پایداری ولتاژ در ریزشبکه

1.7.4 چکیده 347
2.7.4 مقدمه 347
3.7.4 پایداری ریزشبکه 348
4.7.4 روش کنترل پیشنهادی 349
5.7.4 معرفی شبکه نمونه 350
6.7.4 شبیه سازی 351
7.7.4 نتیجه گیری 353
8.7.4 مراجع 353

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید