50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ پالسی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ 1KWپالسي با فرکانس 100KHZ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اندازه گیری توان ورودی منابع تغذیه سویچینگ بررسی شده است

رگولاتورهاي سوييچينگ از اهميت ويژه اي در پياده سازي امن بع تغذيه با قابليت جريان دهـي بـالا برخـوردار هسـتند. ايـن رگولاتورها در محصولات قابل حمل از جمله تلفن ها، رايانه هـاي همــراه و سيســتم هــاي مخــابراتي كــاربرد گســترده اي دارنــد. رگولاتورهاي سوييچينگ مي توانند با بازده توان بالا، ولتاژ متغيـر با زمان باتري را به ولتاژي پايدار، مشخص و بافر شده در خروجي تبديل كنند. در اين رگولاتورها، مكانيزم انتقال و ذخيـره تنـاوبي انرژي از فرم مغناطيسي در القاگر به فرم الكتريكي در خـازن، بـه كمك كليد هايي انجـام مـي گيـرد كـه بـه صـورت تنـاوبي و بـا فركانس مشخص مسير اصلي تغذيه را قطـع و وصـل مـي كننـد. متاسفانه عمل كليد زني باعث مي شود تا نويز زيادي به خروجـي منتقل گردد. تاكنون پژوهش هاي زيادي به منظور مـدل سـازي نويز مذكور صورت گرفته است كه نشان مي دهد اندازه آن بـيش از مقداري است كه معمولا به وسيله نـرم افزارهـاي رايـج مـدل سازي مي شـود. در ايـن شـرايط، غالبـا از اتصـال مسـتقيم رگولاتور سوييچينگ به تغذيـه اجتنـاب شـده و از رگولاتورهـاي خطي به صورت مستقل و يا بـه صـورت سـري بـا رگولاتورهـاي سوييچينگ (به منظور تضعيف نويز تغذيه و حفاظت از بلوك هاي حساس) استفاده مي گردد

قسمت هایی از فصل اول طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ پالسی

اولین لیزر حالت جامد Nd:YAG در دسامبر 1961 اختراع شد. هماد اصلی این لیزر میلهایبا ساختار بلوري از جنس یتربیوم، آلومینیم است که برروي نئودیمیم رسوب داده میشود.تحریک الکترونهاي نئودیمم بسته به این که این لیزر پالسی یا پیوسته باشد به ترتیب از فلشلامپ و آركلامپ جهت تامین انرژي نوري مورد نیاز این لیزر استفاده میشود. منبع تغذیه فلشلامپ از دو قسمت شارژ و دشارژ تشکیل شده است. مدار شارژ خازنی وظیفۀ ذخیره انرژي درون خازنهاي خروجی را بر عهده دارد. مدار دشارژ از دو قسمت، مدار تریگر به منظور یونیزه کردن گاز درون فلشلامپ و شبکه PFN براي تنظیم شکل موج جریان فلشلامپ، تشکیل شده است. در این مقاله ابتدا با بررسی انواع روشهاي متداول در ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ، به طراحی و شبیهسازي مدار شارژ خازنی پرداخته شده و پس از بررسیفلشلامپ و روشهاي تریگر آن، منبع تغذیه لیزر پالسی Nd:YAG به صورت کامل طراحی شده است

فهرست کامل فصل اول طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ پالسی

1-1 ) طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ پالسی با توان متوسط خروجی 250وات براي دمش لیزر پالسیNd:YAG

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 Abstract 1
1.1.3 مقدمه 2
1.1.4 طراحی مدار شارژ کننده خازن 2
1.1.5 عملکرد مدار 2
1.1.6 تحلیل روابط و طراحی ترانسفورمر 3
1.1.7 طراحی مدار دشارژ 4
1.1.8 پیاده سازی عملی 5
1.1.9 نتیجه گیری 5
1.1.10 مراجع 5

1-2 ) طراحی و ساخت راک منبع تغذیه ۸۴ولت ۰۳آمپر جهت شارژرهای سایتهای مخابراتی

1.2.1 چکیده 6
1.2.2 مقدمه 6
1.2.3 روش طراحی و ساخت 7
1.2.4 ساخت شارژر 7
1.2.5 ساخت کنترل مرکزی 10
1.2.6 ساخت بردهای راک منبع تغذیه 10
1.2.7 نتیجه گیری 11
1.2.8 مراجع 11

1-3 ) اندازه گیری توان ورودی AC منابع تغذیه سوئیچینگ برای استفاده در دستگاه های اندازه گیری

1.3.1 خلاصه 12
1.3.2 مقدمه 12
1.3.3 توان 12
1.3.4 نمونه برداری 13
1.3.5 ذخیره سازی نمونه ها 14
1.3.6 سرعت نمونه برداری 14
1.3.7 همزمانی نمونه ها 16
1.3.8 مدار تشخیص گذر از صفر 17
1.3.9 آماده سازی شکل موج ها برای نمونه برداری 17
1.3.10 نتیجه گیری 18
1.3.11 مراجع 19

1-4 ) طراحي و شبيه سازي يك منبع تغذيه كامل با قابليت حداقل سازي نويز

1.4.1 چکیده 20
1.4.2 مقدمه 20
1.4.3 رگولاتور سوييچينگ موجود در ساختار 20
1.4.4 شبيه سازي سيستمي رگولاتور سوييچينگ 22
1.4.5 شبيه سازي مداري رگولاتور سوييچينگ 23
1.4.6 رگولاتور خطي موجود در ساختار 23
1.4.7 شبيه سازي مداري كل منبع تغذيه 24
1.4.8 نتیجه گیری 25
1.4.9 مراجع 25

1-4 ) منبع تغذیه سوئیچ مد 100kv ،100 kwراندمان بالا مورد استفاده در رسوب دهندههای الکترواستاتیک

1.5.1 چکیده 26
1.5.2 مقدمه 26
1.5.3 مشخصه های اصلی 27
1.5.4 آزمایش 28
1.5.5 تستهای منبع تغذیه ولتاژ بالا- فرکانس بالا 29
1.5.6 نتیجه گیری 31
1.5.7 منابع 32

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ 1KWپالسي با فرکانس 100KHZ

گاز طبيعي نقش فزاينده اي در تامين انرژي بازي مي کند. ميزان ذخاير گاز طبيعي ومزاياي زيست محيطي آن، کاربرد آن را در فعاليت هاي روبه رشد نظير صنايع دقيق ونيز توليد برق مطلوب کرده است. با اين حال هزينه هاي فني مربوط به توليد، فراوري ومهمتر از آن انتقال گاز طبيعي بالا بوده وبه صورت عاملي باز دارنده ظاهر مي شود.
دسترسي به توسعه پايدار در زمينه صنايع گاز جز در سايه تکنولوژي هاي نو با راندمان و اثر گذاري بالا واثرات زيست محيطي کمتر امکان پذير نيست . به علت افزايش سهم مناطق دور از ساحل ومناطق داراي شرايط سخت زيست محيطي انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله گاز به محل فرآوري ويا مصرف داراي توجيه اقتصادي نمي باشد. بنابراين جهت اقتصادي کردن بهره برداري از اين مخازن بايد صنايع فرآوري (متان قسمت عمده گاز طبيعي) را در محل مخازن توسعه دهيم

فهرست کامل فصل دوم طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ 1KWپالسي با فرکانس 100KHZ

2-1) طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ 1KWپالسي با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL

2.1.1 فصل اول:مقدمهاي بر شناخت پلاسما 50
2.1.1.1 سهم گاز از منابع انرژی فسیلی 53
2.1.1.2 دورنمايي از توليد جهاني گاز 54
2.1.1.3 انواع مختلف گاز طبيعي 56
2.1.1.4 لزوم توسعه تکنولوژي در صنايع گاز 57
2.1.1.5 روشهاي مختلف انتقال گاز 57
2.1.1.6 تبديل شيميايي گاز طبيعي 59
2.1.1.7 پلاسما چیست 63
2.1.1.8 انواع پلاسما 63
2.1.1.9 پلاسماي غير تعادلي ، گزينه اي نو با چشم اندازي غني 64
2.1.1.10 فرايند تبديل در راکتورهاي تبديل پلاسمايي 64
2.1.1.11 تخليه مايکروويو 66
2.1.1.12 تخلیه RF 66
2.1.1.13 تخلیه کرونا 67
2.1.1.14 تخلیه با مانع DBD 69
2.1.1.15 تخلیه با مانع دی الکتریک 69
2.1.1.16 فرايند تخليه در راکتورهاي DBD 71
2.1.1.17 مراقبتهاي ايمني در مورد راکتورهاي DBD 74
2.1.1.18 کاربردي ديگر از راکتورهاي DBD 74
2.1.1.19 تخلیه گلو 75
2.1.2 فصل دوم:آزمایشات مربوط به پلاسما 79
2.1.2.1 راکتور 80
2.1.2.2 محفظه راکتور 81
2.1.2.3 منبع تغذيه الکتريکي 82
2.1.2.4 سیستم آنالیز گاز 83
2.1.2.5 سیستم تغذیه گاز 84
2.1.2.6 اسيلوسکوپ 84
2.1.3 فصل سوم: مقدمهاي بر کاربرد منابع تغذيه 86
2.1.4 فصل چهارم:طراحی منبع تغذیه سوئیینگ 1KW با فرکانس 100KHz 93
2.1.4.1 طراحي منبع تغذيه سوئيچينگ 1 kw 94
2.1.4.2 مدارات یکسوساز نیمه کنترل شده 94
2.1.4.3 مدارات قدرت 94
2.1.4.4 مدارات کنترل 94
2.1.4.5 مشخصات طرح 94
2.1.4.6 ملاحظات پيش از طرح 95
2.1.4.7 بخش يكسوساز ورودي 95
2.1.4.8 طراحي فيلتر ورودي 96
2.1.4.9 طراحی سلف 97
2.1.4.10 انتخاب ديود و فيوز 101
2.1.4.11 انتخاب سوئيچ قدرت 103
2.1.4.12 دیودهای ANTIPARALLEL 105
2.14.13 بخش اينورتر قدرت 106
2.1.4.14 طراحي ترانسفورماتور قدرت 106
2.1.4.15 انتخاب هسته 107
2.1.5 فصل پنجم: شبيه سازي با نرم افزار pspice 110
2.1.5.1 شبيه سازي كانورتر Full-Bridgeبوسيله نرم افزار pspice 111
2.1.5.2 طراحي مدل pspiceمطابق با Data sheetالمان هاي قدرت 111
2.1.5.3 مدل سوئیچ قدرت 2MB175P-140 111
2.1.5.4 مدل دیود D42/400B 111
2.1.5.5 بررسي شکل موجهاي مدار شبيه سازي شده 112
2.1.6 فصل ششم: طراحی قسمت PWM و مدارات کنترل 119
2.1.6.1 مدار کنترل PWM 120
2.1.6.2 آی سی کنترلر TL 494 123
2.1.6.3 مدار فرمان تريستورها 128
2.1.6.4 مدار فيدبک ولتاژ و جريان 131
2.1.6.5 مدار كنترل IGBTهاي قدرت 136
2.1.6.6 معرفی آی سی درایو A 316J 140
2.1.7 فصل هفتم: نتيجهگيري و پيشنهادات 144
2.1.7.1 نتایج 145
2.1.7.2 پیشنهادات 151
2.1.7.3 پیوست ها 154

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اندازه گیری توان ورودی منابع تغذیه سویچینگ

در گذشته منبع تغذیه زیمر به سادگی یک منبع تغذیه DC ولتاژ بالا بود که با یک مقاومت سري بزرگ براي کنترل جریان فلشلامپ بین منبع و فلشلامپ قرار میگرفت. این روش داراي تلفات زیادي است، بنابراین امروزه از منبع تغذیه سوئیچینگی که جریان ثابتی را درون فلشلامپ بوست میکند، استفاده میشود. ولی آنچه که براي یک منبع تغذیه زیمر مهم است شامل سادگی، قابلیت اطمینان آن، به کارگیري تعداد کمی قطعات و کمینه بودن اتلاف انرژي است.
امپدانس فلشلامپ کاملاً غیرخطی است و براي جریانهاي پایین منفی است، هدایت جریان الکتریکی درون آن در صورتی ادامه پیدا میکند که با منبعی با امپدانس خروجی بزرگتر و امپدانس دینامیکی منفی نسبت به فلشلامپ تغذیه شود. این امپدانس میتواند همان امپدانس طبیعی مدار باشد یا میتوان با اضافه کردن یک سلف به صورت جداگانه آن را فراهم کرد. بنابراین سلف مدار زیمري امپدانس طبیعی مدار را نشان میدهد، که این امپدانس طبیعی به وسیله مشخصات داخلی و فرکانس سوئیچینگ منبع تغذیه پالسی تعیین میشود

فهرست کامل فصل سوم اندازه گیری توان ورودی منابع تغذیه سویچینگ

3-1 ) طراحی و ساخت منبع تغذیه زیمر جهت راهاندازي فلش لامپ

3.1.1 چکیده 202
3.1.2 Abstract 202
3.1.3 مقدمه 203
3.1.4 منبع تغذیه زیمر 203
3.1.5 طراحی منبع تغذیه زیمر 204
3.1.6 طراحی قسمت اول منبع تغذیه زیمر 204
3.1.7 طراحی فیلتر خروجی منبع تغذیه زیمر 205
3.1.8 پیاده سازی عملی 206
3.1.9 طراحی مدار راهانداز فلشلامپ 206
3.1.10 نتیجه گیری 207
3.1.11 مراجع 207

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید