50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی روشهای بازیافت و مدیریت پسماند روغن بازیافتی و دیگر فراورده های پالایشگاهی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهای بازیافت و مدیریت پسماند روغن بازیافتی و دیگر فراورده های پالایشگاهی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی کمی پسماندهای صنعتی پالایشگاه نفت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدیریت پسماند هاي ویژه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مديريت انواع لجن هاي توليد شده در صنايع ايران بررسی شده است

ایران بعنوان یکی از کشورهایی که مراحل صنعتی شدن خود را طی می کند ، در چند دهه اخیر با مشکلات مربوط به آلاینده هاي صنعتی مانند آنچه در سایر کشورهاي در حال توسعه مشاهده می شود مواجه شده است . رشد سریع صنعت و توسعه صنعتی محیط زیست طبیعی کشور را در معرض فشار قرار می دهد و علاوه بر آن پسابها و پسماندهاي صنعتی در مقایسه با خروجی صنایع که غالباٌ به صورت محصولات و تولیدات صنعتی می باشد زیاد است ، که چنین امري خود ناشی از استفاده فناوري هاي نامناسب و قدیمی و مدیریت ناکاراي منابع می باشد . مصرف بی رویه و ناکارآمد منابع اولیه و مواد خام بر محیط زیست اثرات منفی می گذارد و توزیع نا مناسب آنها بر رقابت ناسالم بین صنایع منجر می گردد .
تولید انواع پسابها و پسماندها از مشخصات ویژه هر واحد صنعتی به شمار می آید . که صنعت پخش فراورده هاي نفتی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. در پسماندهاي شرکت ملی پخش انواع آلاینده هایی از قبیل ترکیبات سمی ) ترکیبات نفتی ( ، فلزات سمی ، روغن و گریس ، مواد آلی قابل تجزیه و مقاوم به تجزیه همراه با پسماندهاي معمولی و غیر خطر ناك مشاهده می شود که عدم جمع آوري و دفع بهداشتی آنها می تواند علاوه بر آنکه سلامت انسان را به مخاطره بندازد ، باعث آلودگی محیط زیست ، آب ، هوا و خاك شود. لذا در این تحقیق علاوه بر شناخت میزان پسماند تولیدي و منابع تولید آنها به بررسی کمی و کیفی این پسماند ها پرداخته می شود و در نهایت راهکارهاي مدیریتی جهت سازماندهی و دفع بهداشتی آنها مطابق با استاندارد محیط زیست ملی و بین المللی پیشنهاد می گردد.

قسمت هایی از فصل اول بررسی کمی پسماندهای صنعتی پالایشگاه نفت

یكي از صنايع بسار مفيد و در عين حال توليد كننده انواع ضايعات,شركت هاي پالايش نفت مي باشند.زيرا نفت پس از استخراج,نا خالصي هايي به همراه دارد و جهت تصفيه آن از مواد شيميايي گوناگون كه بعضا جزئ مواد زائد خطرناك هستند,كمك گرفته مي شود.پس از يكسري عمليات بر روي نفت,پسماند هاي مايع, جامد و نيمه جامد توليد مي گردند و در نهايت به محيط تخليه مي شوند.نزديكي مناطق مسكوني به كارخانه هاي توليد كننده بخارات,پسماند ها و مواد شيميايي,از نظر سلامتي مضر ميباشد و در مورد گياهان نيز ديده شده كه در مدت بسيار كوتاهي پس از تماس با اين مواد خشك شده اند.حل مشكلات مربوط به پسماند ها در صنايع نه تنها مانع انتشار آلودگي هاي محيط زيستي ميگردد بلكه تا حدود چشمگيري صرفه اقتصادي به همراه خواهد داشت

فهرست کامل فصل اول بررسی کمی پسماندهای صنعتی پالایشگاه نفت

1-1 ) بررسی کمی و کیفی پسماند های صنعتی در واحدهای آب برق و بخار شرکت پالایش نفت آبادان

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 روش کار 2
4.1.1 روش طبقه بندی و پردازش داده ها 3
5.1.1 نتایج 3
6.1.1 بحث و نتیجه گیری 5

1-2 ) بررسی کمی کیفی و کد گذاری پماندهای صنعتی پالایشگاه نفت بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار

1.2.1 چکیده 8
2.2.1 مقدمه 9
3.2.1 مواد و روشها 9
4.2.1 نتایج 12
5.2.1 بحث و نتیجه گیری 17

1-3 ) بررسی پسماندهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و راهکارهای مدیریتی جهت ساماندهی

1.3.1 چکیده 21
2.3.1 مقدمه 22
3.3.1 پیشینه تحقیق 22
4.3.1 روش تحقیق. 23
5.3.1 نتایج 23
6.3.1 نتیجه گیری 27

1-4 ) نحوه مدیریت پسماندهای مواد زائد صنعتی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی

1.4.1 چکیده 30
2.4.1 مقدمه 31
3.4.1 وضعیت بازیافت در ایران 31
4.4.1 بازیافت در پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع پارس جنوبی 32
5.4.1 بازیافت مواد 32
6.4.1 تجهیزات پردازش مواد قابل بازیافت 33
7.4.1 تاسیسات مرتب سازی دستی 33
8.4.1 تجهیزات مربوط به کاهش اندازه 33
9.4.1 تجهیزات تفکیک اجزا 33
10.4.1 تفکیک بر حسب اندازه 34
11.4.1 تفکیک بر حسب مغناطیسی و دانسیته 34
12.4.1 تجهیزات مربوط به متراکم سازی 34
13.4.1 بازیافت پلاستیک 35
14.4.1 روششهای بازیافت پلاستیک 36
15.4.1 بازیافت کاغذ 36
16.4.1 بازیافت فلزی 37
17.4.1 کمپوست 37
18.4.1 نتیجه گیری 37

1-5 ) بررسی وضعیت و نحومدیریت پسماندهای نفتی وصنعتی شرکت پالایش نفت تهران

1.5.1 چکیده 40
2.5.1 مقدمه 41
3.5.1 روش بررسی 41
4.5.1 فعالیت پالایشگاه تهران و فهرست پسماندهای منتج از فعالیت آن 41
5.5.1 وضعیت موجود سیستم مدیریت پسماند های شرکت پالایش نفت تهران 43
6.5.1 بهبود مدیریت پسماند شرکت پالایش نفت تهران 44
7.5.1 نتیجه گیری 45

1-6 ) مروری بر مراحل مدیریت پسماند های نفتی و چندین راهکار استفاده از این پسماندها

1.6.1 چکیده 46
2.6.1 مقدمه 47
3.6.1 تولید پسماندهای نفتی 47
4.6.1 مدیریت پسماند در فرآیندهای تولد و اکتشاف نفت وگاز 48
5.6.1 اصول مدیریت پسماند 49
6.6.1 بازیافت پسماند های تولیدی 53
7.6.1 بهبود خواص پسماندهای باقیمانده 54
8.6.1 دفن پسماند 54
9.6.1 نتیجه گیری 54

1-7 ) بررسی نحوه مدیریت پسماند ها در صنایع پتروشیمی

1.7.1 چکیده 57
2.7.1 مقدمه 57
3.7.1 معرفی منطقه مورد مطالعه 58
4.7.1 تاریخچه احداث 59
5.7.1 مصارف تولیدات مجتمع 59
6.7.1 روش تحقیق 59
7.7.1 جمع آوری و دفع پسماندهای مجتمع 60
8.7.1 جمع آوری پسماند های مجتمع و گردش کار 60
9.7.1 نحوه دفع پسماند های مجتمع 61
10.7.1 لیست ضایعات مجتمع و روش دفع آنها 63
11.7.1 نتیجه گیری و جمع بندی 64

1-8 ) ارائه طرح جدید سیستم مدیریت پسماندها در یک واحد صنعتی مورد مطالعاتی_پالایشگاه گاز سرخون

1.8.1 چکیده 67
2.8.1 مقدمه 68
3.8.1 طبقه بندی مواد زائد 68
4.8.1 تدوین خط مشی مدیریت مواد زائد 69
5.8.1 قوانین و الزامات 69
6.8.1 اصول پایه در مدیریت مواد زائد در پلایشگاه گاز سرخون 69
7.8.1 مقادیر کمی مواد زائد 70
8.8.1 طبقه بندی مواد زائد_طرح جداسازی 72
9.8.1 کمیته کردن مواد زائد وگزینه های جابجایی و دفع آنها 73
10.8.1 مسیرهای جمع آوری و جداسازی مواد زائد 73
11.8.1 سازماندهی جمع آوری و حمل و نقل 76
12.8.1 استفاده مجدد وبازیافت 76
13.8.1 انتخاب عملیات اجرایی دفع 76
14.8.1 تعریف مسئولیت ها ,فعالیت های کنترل و اصلاحی 76

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده

در موارد متعددی، خاک‌هاي بي‌رنگ‏کننده فعال‏شده با اسيد، جانشين خاک‌هاي رنگبر طبيعي در بي‌رنگ‏کردن چربي‌ها و روغن‌ها شده‌اند. ماده خام براي تهيه خاک‌هاي فعال نیز بنتونيت است، که به‏صورت خام داراي قدرت رنگبري کمي بوده و پس از اسيدي کردن با اسيد سولفوريک يا کلريدريک مساحت سطح ویژه خاک افزایش يافته و تغييرات شيميايي يا فيزيکو شيميايي به‏وجود آمده، سبب افزايش قدرت رنگبري خاک مي¬شود.
همان‏طور که بیان شد، جهت بالا بردن قدرت رنگبري خاك طبيعي، اقدام به فعال‏سازی آن با اسيد سولفوريك و اسيد كلريدريك می‏کنند. سپس، جهت جداسازي اسيد از خاك رنگبر فعال‏شده، آن‏را با آب شستشو داده، خشك و آسياب مي¬نمايند. در فرايند حرارتي در محيطي اسيدي، کاتيون‌ها در لايه‌هاي داخلي با پروتون‌ها جايگزين شده و کاتيون‌هايي مانند آهن سه ظرفيتي، آلومينيوم و منيزيم، محلول مي¬شوند. فراورده نهايي، پودري با سطح ويژه بسيار زياد، حفره‌ها و کانال‌هاي بسيار ريز مي¬باشد [7]. در تصوير ميکروسکوپي زير، نمونه‌اي از خاک مونت‏موريلونيت قبل و پس‏از فعال‏کردن با اسيد، قابل مشاهده می‌باشد:

فهرست کامل فصل دوم روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده

2-1) روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده

چکیده 80
1.1.1.2 مقدمه 87
2.1.1.2 شرح و ضرورت مسئله 87
3.1.1.2 معرفی فصول تحقیق حاضر 89
1.2.1.2 مقدمه 92
2.2.1.2 خصوصیات روغن موتور مستعمل 92
3.2.1.2 معرفی فرایند رنگبری روغن ها 93
4.2.1.2 جذب سطحی در فرایند رنگبری 96
5.2.1.2 روش های پاکسازی خاک های آلوده به روغن 104
6.2.1.2 طراحی آزمایش های اصلی بااستفاده از روش آماری 114
7.2.1.2 مروری بر مطالعات انجام شده 122
1.3.1.2 مقدمه 128
2.3.1.2 ویژگی های خاک مورد آزمایش 128
3.3.1.2 تعین مقدار روغن جذب شده با استفاده از دستگاه سوکسله و روتاری 129
4.3.1.2 انتخاب حلال مناسب 132
5.3.1.2 پارامترهای موثر در استخراج روغن 133
6.3.1.2 انجام آزمایش ها 133
7.3.1.2 طراحی آزمایش ها به روش RSM 138
1.4.1.2 مقدمه 154

2.4.1.2 تعین میزان روغن موجود در خاک با استفاده از آزمایش سوکسوله 154
3.4.1.2 تعین میزان روغن موجود در خاک با استفاده از آزمایش کوره 155
4.4.1.2 نتایج پیش آزمایش های مختلف 158
5.4.1.2 نتایج پیش آزمایش های مربوط به آزمایش های اصلی 160
6.4.1.2 طراحی آزمایش های اصلی 161
1.5.1.2 مقدمه 175
2.5.1.2 نتیجه گیری 176
6.1.2 منابع و مراجع 180

2-2) احیا مکانیکی شیمیایی ضایعات لاستیک EPDM با استفاده از پسماند روغنی

1.2.2 چکیده 190
2.2.2 مقدمه 191
3.2.2 احیا ضایعات لاستیک 192
4.2.2 مواد و روش انجام آزمایش 192
5.2.2 خواص آمیزه تهیه شده از لاستیک احیا شد 193
6.2.2 نتایج 193
7.2.2 نتیجه گیری 194

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدیریت پسماند هاي ویژه

توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه در اولویت هاي زندگی شهري و انسانی و همچنین محیط زیست است که بدون توجه به جمع آوري زباله و پسماندهاي حاصل از فعالیت هاي روزمره امکان پذیر نمی باشد. هرکدام از ما به نوعی در تولید و همچنین جمع آوري این زباله و پسماند ها نقشی داریم که چنانچه نتوانیم در امر جمع آوري و مدیریت صحیح آن گام برداریم یک قدم در جهت تولید بیماري و مسموم کردن محیط زندگی برداشته ایم. بیماري هاي گوناگونی که با توجه به جهش هاي ژنی در باکتري ها و موجودات ریز ذره بینی و وجود محیط هاي آماده براي زندگی آنها پدید آمده است دلیل خوبی براي کنترل بیشتر در زمینه ي مدیریت و جمع آوري پسماندها و زباله ها می باشد .
وجود پسماند هاي صنعتی اگر چه در ظاهر با توجه به بعد مسافت کارخانجات ارتباط مستقیمی با زندگی انسانها ندارد اما بعد از بررسی هاي انجام شده بیانگر ارتباط تنگاتنگ میان زندگی انسانی و محیط هاي کاري می باشد

فهرست کامل فصل سوم مدیریت پسماند هاي ویژه

3-1 ) مدیریت پسماند هاي ویژه

1.1.3 چکیده 196
2.1.3 مقدمه 197
3.1.3 مواد و روش ها 198
4.1.3 نتایج 202
5.1.3 نتیجه گیری 204

3-2 ) افزایش راندمان واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بااستفاده از بازیافت انرژی گازهای پسماند

1.2.3 چکیده 206
2.2.3 مقدمه 207
3.2.3 روش کار 208
4.2.3 نتایج 210
5.2.3 نتیجه گیری 211

3-3 ) مدیریت پسماندهای ویژه خطرناک در یک پالایشگاه گاز

1.3.3 چکیده 213
2.3.3 مقدمه 213
3.3.3 تعاریف 214
4.3.3 لزوم مدیریت پسماند در پالایشگاه های گاز 215
5.3.3 مواد و روش ها 215
6.3.3 انواع پسماند ها در طبقه بندی تفصیلی 216
7.3.3 مواد مصرفی و محصولات تولیدی در پالایشاه گاز 216
8.3.3 شناسایی پسماند های تولیدی در یک پالایشگاه گاز 217
9.3.3 مهمترین روش های دفع لجن های هیدروکربنی 219
10.3.3 مشخصات ظروف جمع آوری پسماند 220
11.3.3 انجام عملیات خنثی سازی و تثبیت لجنها و انتقال به Land fill 221
12.3.3 پسماند های گوگردی 222
13.3.3 کاربرد گوگرد 223
14.3.3 کدینگ پسماندهای تولید شده در یک پالایشگاه گاز 223
15.3.3 نتیجه گیری 225

3-4 ) طراحی مفهومی سیستم مدیریت پسماند خطرناک در پالایشگاه های گاز

1.4.3 چکیده 226
2.4.3 مقدمه 227
3.4.3 روش شناسی 228
4.4.3 عناصر موظف در سیستم مدیریت پسماند خطرناک در فاز های 22 ؛ 23 و 24 پارس جنوبی 229
5.4.3 نتیجه گیری 235

3-5 ) بررسی عملکرد پسماند صنعتی در یک پالایشگاه گاز

1.5.3 چکیده 237
2.5.3 مقدمه 238
3.5.3 وضعیت بازیافت در ایران 238
4.5.3 بازیافت در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی 239
5.5.3 بازیافت مواد 239
6.5.3 تجهیزات پردازش مواد قابل بازیافت 240
7.5.3 تاسیسات مرتب سازی دستی 240
8.5.3 تجهیزات مربوط به کاهش اندازه 240
9.5.3 تجهیزات تفکیک اجزا 240
10.5.3 تفکیک بر حسب اندازه 241
11.5.3 تفکیک بر حسب مغناطیسی و دانسیته 241
12.5.3 تجهیزات مربوط به متراکم سازی 241
13.5.3 بازیافت پلاستیک 241
14.5.3 روش های بازیافت لاستیک 243
15.5.3 بازیافت کاغذ 243
16.5.3 بازیافت فلزی 243
17.5.3 کمپوست 244
18.5.3 نتیجه گیری 244

3-6 ) بررسی عملکرد پسماند صنعتی در یک پالایشگاه گازی

1.6.3 چکیده 246
2.6.3 مقدمه 247
3.6.3 وضعیت بازیافت در ایران 247
4.6.3 بازیافت در پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پار جنوبی 247
5.6.3 بازیافت مواد 248
6.6.3 تجهیزات پردازش مواد قابل بازیافت 248
7.6.3 تجهیزات مربووط به کاهش اندازه 248
8.6.3 تجهیزات تفکیک اجزا 249
9.6.3 تجهیزات مربوط به متراکم سازی 249
10.6.3 بازیافت پلاستیک 249
11.6.3 روش های بازیافت لاستیک 250
12.6.3 بازیافت کاغذ 250
13.6.3 بازیافت فلزی 251
14.6.3 کمپوست 251
15.6.3 نتیجه گیری 251

قسمت هایی از فصل چهارم مديريت انواع لجن هاي توليد شده در صنايع ايران

در بسياري از مناطق عملياتي، به دليل عدم وجود سيستم مناسـب جداسـازي و تصـفيه پسـاب صـنعتي و يـا كـارائي نامطلوب سيستم هاي موجود، پساب آلوده به مواد نفتي، راهي محيط اطراف مجتمع صنعتي شده و در گودال هاي طبيعي و يا حوضچه هاي تبخير جمع آوري مي گردد. نفت خام همراه پساب روي سطح آب جمع شده و در معرض تماس با هواي اطـراف قرار مي گيرد و به دليل هوازدگي، به مرور زمان تبديل به لجن هاي نفتي مي شود. لجن هاي نفتـي تجمـع يافتـه در ظـروف، مخازن ذخيره و كشتي هاي انتقال نفت خام و ساير فراورده هاي نفتي، پس از خـارج سـازي ضـمن انجـام عمليـات تعميـرات اساسي، منبع مهم ديگر شكل گيري لجن هاي نفتي به شمار مي آيد.شكل شماره 2

فهرست کامل فصل چهارم مديريت انواع لجن هاي توليد شده در صنايع ايران

4-1 ) مدیریت انواع لجن های تولید شده در یکی از صنایع ایران (پالایشگاه)

1.1.4 چکیده 253
2.1.4 مقدمه 254
3.1.4 مواد و روش ها 255
4.1.4 نتایج 255
5.1.4 بحث 256
6.1.4 نتیجه گیری 257

4-2 ) بررسی روش های بازیافت کاتالیست های مستعمل پالایشگاه ها در فعالیت های عمرانی با تکیه بر مسائل محیط زیستی

1.2.4 چکیده 259
2.2.4 مقدمه 260
3.2.4 مواد وروش ها 260
4.2.4 بررسی منابع علمی 260
5.2.4 نتیجه گیری و جمع بندی 264

4-3 ) مدیریت انواع لجن های تولید شده در یکی از صنایع ایران (پالایشگاه)

1.3.4 چکیده 267
2.3.4 مقدمه 267
3.3.4 مواد و روش ها 269
4.3.4 نتایج 269
5.3.4 بحث 272
6.3.4 نتیجه گیری 273

4-4 ) بازیافت لجن های نفتی راهکاری به منظور حفاظت از محیط زیست

1.4.4 چکیده 276
2.4.4 مقدمه 277
3.4.4 قانون مدیریت پسماندها 277
4.4.4 تئوری تشکیل لجن های نفتی 278
5.4.4 منابع تشکیل و تجمع لجن های نفتی 278
6.4.4 اثرات خرب زیست محیطی دفن لجن 278
7.4.4 برآورد میزان لجن های نفتی تجمع یافته در محل گودال لجن 279
8.4.4 تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی لجن 280
9.4.4 روشهای نوین پالایش و بازیافت لجن های نفتی 282
10.4.4 تصفیه پسماند جامد نهایی 284
11.4.4 نتیجه گیری 284

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید