50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی رله های حفاظتی جريان زياد در شبكه های توزيع

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رله های حفاظتی جريان زياد در شبكه های توزيع است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدل و شبیه سازی حفاظت های الکتریکی نویین در شبکه های توزیع بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش هماهنگي بهينه رله هاي حفاظتي جريان زياد در شبكه هاي توزيع با حضور توليدات پراکنده بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی یک طرح ، جهت هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد در حضور مابع تولید پراکنده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش هماهنگي رله هاي جريان زياد با استفاده از محدودكننده جريان خطا بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش حفاظت پنلهاي خورشیدي در مقابل اتصال کوتاه هاي شبکه بررسی شده است

در سيستم حفاظت همـاهنگي بـين ادوات حفـاظتي بايـد بـه گونهاي باشد كه به هنگام وقوع خطا در شبكه كمترين قطعـي در شبكه رخ دهد. شكل (1) يك خط توزيع را كـه بـه بـار متصـل ميشود نشان ميدهد. فيدر تغذيه بار توسط يك فيـوز حفاظـت ميشود. نحوه هماهنگي با فرض عدم حضور DG در شكل (2) نمايش داده شده است. فلسفه عملكرد در اينجا اين است كه فيوز بايد فقط به ازاي خطاهاي ماندگار عمل كند، براي خطاهاي گذرا بازبست بايد مدار را به وسيله عملكرد سريع خود قطع كند و بـه خطا فرصت از بين رفتن را بدهد. فقط به ازاي خطاهـاي دائمـي فيوز اجازه قطع شدن دارد.

بدين ترتيب فيدر تغذيه بار به ازاي همه خطاهاي گذرا قطع نميشود. همچنين عملكرد مد آهسته بازبست حفاظت پشتيبان فيوز است. در شكل (2) مشاهده ميشود كه بين IFmax و IFmin منحني عملكرد سريع بازبست زير منحني MMفيوز قرار گرفته است، لذا بازبست در زمان كوتاهتري نسبت به زمان ذوب فيوز عمل ميكند. يك نوع سيكوئنس عملكرد بازبست F-F-S-Sميباشد (F نشانه عملكرد سريع و Sنشانه عملكرد با تأخير است.) اگر خطا گذرا باشد قبل از بسته شدن بازبست در دومين عملكرد سريع آن از بين ميرود و اگر از بين نرفت خطا دائمي است و در اين حالت فيوز بايد عمل كند. همچنين در شكل (2) مشخص است كه منحني TC فيوز در فاصله بين IFmax و IFmin پايينتر از منحني عملكرد كند بازبست قرار دارد. لذا براي خطاهاي دائمي فيوز قبل از عملكرد كند بازبست عمل ميكند و اگر فيوز عمل نكرد بازبست از آن پشتيباني كرده و مدار را قطع خواهد كرد

قسمت هایی از فصل اول مدل و شبیه سازی حفاظت های الکتریکی نویین در شبکه های توزیع

امروزه به دلیل رشد روز افـزون تقاضـا، احـداث واحـدهاي تولیدي بزرگ و کوچک امري ضروري است و از طرفی بـا مطـرح شدن تجدیدساختار در صنعت برق و خصوصی سازي این صنعت، متقاعد ساختن بازار براي سرمایهگـذاري و احـداث نیروگـاه هـاي بزرگ به دلیل هزینۀ بالاي ساخت و نگهداري و موانع موجـود در انتقال انرژي در مسافت هاي طولانی کار سادهاي نیست و به دلیل تغییر نگاه مدیریتی به سیستمهاي قدرت و همچنـین ملاحظـات اقتصادي و زیسـت محیطـی در اکثـر کشـورهاي جهـان، علاقـه مصرف کنندگان به منابع تولید پراکنـده (DG) بسـیار زیـاد شـده است. منابع تولید پراکنـده بـرخلاف نیروگـاه هـاي تولیـد انـرژي متمرکز، در مقیاس کوچکتر و بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی در نزدیکترین محل ممکن به مصرفکنندگان احـداث مـیگردنـد و باعث افزایش سطح کیفیت انرژي و به حداقل رساندن هزینه هاي سرمایه گذاري مرتبط با انتقال و توزیع انرژي میشوند. و با رشد و گسترش سریع اسـتفاده از منـابع تولیـد پراکنـده، اثـرات منفی این منابع بر حفاظت سیستم قدرت بیشتر شده است که با اتصال منابع تولید پراکنده به شـبکه توزیـع بـا سـاختار شـعاعی، ماهیت شعاعی بودن شـبکه از دسـت مـیرود و بـه واسـطه آن و تغییر سطوح جریانهاي اتصال کوتاه در نقاط مختلف، مشـکلاتی بر حفاظت شبکه توزیع تحمیل میگردد که شایعترین آنها قطـع اشتباه فیدرها، تجاوز کردن ظرفیت قطع کلیدهاي قـدرت از حـد نامی، عملکرد اشتباه رله و عـدم همـاهنگی تجهیـزات حفـاظتی نظیر (فیوز-فیوز، رله-رله، فیوز-ریکلوزر) مـی باشـد، بـا ایـن حـال مشکلات مرتبط با تجهیزات حفاظتی و طرحهاي هماهنگی نیـاز به توجه ویژهاي دارند و ممکن اسـت قابلیـت اطمینـان سیسـتم تضـعیف گـردد

فهرست کامل فصل اول مدل و شبیه سازی حفاظت های الکتریکی نویین در شبکه های توزیع

1-1 ) ارزیابی تاثیر مکان نصب منابع انرژی تجدید پذیر بر هماهنگی رله های جریان زیاد دیجیتال در شبکه توزیع با ساختار شعاعی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 تکنولوژی منابع انرژی تجدید پذیر و تولیدات پراکنده 2
1.1.4 حفاظت جریان زیاد 5
1.1.5 شبیه سازی شبکه توزیع شعاعی در محیط نرم افزار PSCAD/EMTDC 7
1.1.6 نتیجه گیری 11

1-2 ) مدل سازی و شبیه سازی حفاظتهای الکتریکی نوین جهت پدیده SYMPATHETIC TRIPPING در شبکه های توزیع در مهندسی برق

1.2.1 خلاصه 13
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 مدل سازی شبکه با بار موتوری در نرم افزار DigSILENT 14
1.2.4 تنظیم رله های اضافی جریان شبکه 15
1.2.5 شبیه سازی چند حادثه در شبکه مورد بررسی 17
1.2.6 نتیجه گیری 20

1-3 ) طرح تطبيقي هماهنگي حفاظتي رله هاي جريان زياد جهتي در شبكه توزيع با حضور منابع توليد پراكنده با در نظرگيري تغيير آرايش شبكه

1.3.1 چکیده 22
1.3.2 مقدمه 22
1.3.3 الگوریتم طرح تطبقی هماهنگ حفاظتی 23
1.3.4 تابع هدف و قیود مسئله 25
1.3.5 تجدید آرایش شبکه 26
1.3.6 الگوریتم بهینه سازی تنظیم زمانی و جریانی رله های جریان زیاد 27
1.3.7 شبیه سازی و تحلیل نتایج 29
1.3.8 نتیجه گیری 33

1-4 ) بررسی تاثیر نصب منابع تولید پراکنده بر حفاظت شبکه های توزیع و ارائه الگوریتم بهینه سازی ژنتیک جهت هماهنگی مجدد رله های جریان زیاد

1.4.1 چکیده 36
1.4.2 مقدمه 37
1.4.3 هماهنگی رله های اضافی جریان 38
1.4.4 مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک 39
1.4.5 شبیه سازی شبکه نمونه 40
1.4.6 هماهنگی رله های جریان زیاد در حضور منابع تولید با هدف کاهش تعداد رله های کاندید تغییرات 43
1.4.7 نتیجه گیری 44

1-5 ) تاثیر منابع تولید پراکنده بر عملکرد و هماهنگی رلههاي حفاظتی جریان زیاد در محیط نرم افزار PSCAD/EMTDC

1.5.1 چکیده 45
1.5.2 مقدمه 45
1.5.3 منابع تولید پراکنده 46
1.5.4 طرح حفاظتی جریان زیاد 46
1.5.5 شبکه توزیع شعاعی شبیه سازی شده 47
1.5.6 نتیجه گیری 50

1-6 ) تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت در شبكههاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده

1.6.1 چکیده 51
1.6.2 مقدمه 51
1.6.3 مشکل از بین رفتن هماهنگی فیوز – بازبست 52
1.6.4 مشکل از بین رفتن هماهنگی فیوز – فیوز 54
1.6.5 مراحل انجام تحلیل ریسک 55
1.6.6 تحليل ريسك در شبكه توزيع نمونه 57
1.6.7 نتيجهگيري 59

1-7 ) تاثیر تولید پراکنده روی هماهنگی رله های جریان زیاد شبکه توزیع

1.7.1 چکیده 61
1.7.2 مقدمه 61
1.7.3 کار های پیشین صورت گرفته در این زمینه 62
1.7.4 شبکه نمونه 62
1.7.5 شبیه سازی و بررسی حالات مختلف 63
1.7.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 67

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم هماهنگي بهينه رله هاي حفاظتي جريان زياد در شبكه هاي توزيع با حضور توليدات پراکنده

بروز خطا در شبكه هاي قدرت موجب جاري شدن جريان هاي شديدي ميگردد كه براي تجهيزات شبكه بسيار مخرب بوده و امنيت شبكه را تهديد ميكند. اين خطاها در شبكه هاي توزيع ميتواند صدمات بسيار زيادي وارد نمايد. اكنون كه بحث افزايش قابليت اطمينان برق رساني به مشتركين مطرح مي باشد، مباحثي همچون حلقوي و يا حتي مش كردن شبكه هاي توزيع در سطح 20 كيلو ولت يا 63 كيلو ولت با اهميت شده است. حفاظت شبكه هاي حلقوي با شبكه هاي شعاعي متفاوت مي باشد.
امروزه كاربرد توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع اهميت بسيار زيادي يافته است. توليدات پراكنده بر شبكه هاي توزيع تأثيرات متعددي مي گذارند كه بعضي از آنها در جهت بهبود عملكرد و بعضي در جهت بدتر شدن عملكرد مي باشد. در مورد حفاظت، تأثيرات توليدات پراكنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملكرد مي باشد. توزيع انرژي و برق رساني در ساختارهاي حلقوي و افزودن توليدات پراكنده مي بايست بر حفاظت سيستم هاي توزيع مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مناسب پياده سازي گردند

فهرست کامل فصل دوم هماهنگي بهينه رله هاي حفاظتي جريان زياد در شبكه هاي توزيع با حضور توليدات پراکنده

2-1) هماهنگي بهينه رله هاي حفاظتي جريان زياد در شبكه هاي توزيع با حضور توليدات پراکنده

چکیده 82
مقدمه 83

2.1.1 فصل اول: کلیات 85
2.1.1.1 مقدمه 85
2.1.1.2 اهداف و انگیزه ها 85
2.1.1.3 بیان اهداف موضوع 87
2.1.1.4 پیشینه تحقیق 88
2.1.1.5 اهداف 90
2.1.1.6 ساختار پایان نامه 91

2.1.2 فصل دوم: هماهنگی حفاظتی سیستم های توزیع 93
2.1.2.1 مقدمه 93
2.1.2.2 حفاظت سیستم قدرت 93
2.1.2.3 مفهوم هماهنگی حفاظتی 96
2.1.2.4 اهداف حفاظت شبکه قدرت 97
2.1.2.5 الزامات طراحی سیستم حفاظت 97
2.1.2.6 مروري بر ادوات حفاظتي بكار رونده در شبكه هاي توزيع 98
2.1.2.7 هماهنگي بهينه رلههاي حفاظتي 104

2.1.3 فصل سوم- بررسي تأثيرات توليد پراكنده بر هماهنگي حفاظتي و انتخاب يك طرح حفاظتي مناسب براي هماهنگي رلهها در حضور توليدات پراكنده 110
2.1.3.1 مقدمه 110
2.1.3.2 موارد تأثيرات توليدات پراكنده روي هماهنگي حفاظتي 111
2.1.3.3 تأثيرات حضور DGبر هماهنگي ادوات حفاظتي 115
2.1.3.4 الزامات هماهنگي حفاظتي در حضور توليدات پراكنده 121
2.1.3.5 راهكارهاي هماهنگي حفاظتي در شبكههاي حلقوي 124
2.1.3.6 راهكارهاي ارائه شده براي هماهنگي حفاظتي شبكههاي توزيع در حضور توليدات پراكنده 126
2.1.3.7 انتخاب طرح حفاظتي براي هماهنگي حفاظتي بهينه در حضور توليدات پراكنده 130

2.1.4 فصل چهارم – پيادهسازي و نتايج طرح هماهنگي رلههاي شبكه توزيع در حضور تولیدات پراکنده 132
2.1.4.1 مقدمه 132
2.1.4.2. انتخاب شبکه توزیع 132
2.1.4.3 انتخاب نرم افزار های شبیه سازی 133
2.1.4.4 شبيهسازي سيستم توزيع نمونه 136
2.1.4.5 پيادهسازي هماهنگي بهينه 138
2.1.4.6 تنظيم پارامترهاي بهينهسازي 139
2.1.4.7 نتايج هماهنگي بهينه 141
2.1.4.8 بررسي تأثيرات توليدات پراكنده بر روي هماهنگي حفاظتي سيستم توزيع نمونه 142
2.1.4.9 بازگرداندن هماهنگي بين تجهيزات حفاظتي )رلهها( با كاربرد محدود كننده جريان خطا FCL 145
2.1.4.10 اهداف مورد نياز براي حفظ هماهنگي رلهها در حضور توليدات پراكنده با كاربرد محدود كننده جريان خطا FLC 148
2.1.4.11 انتخاب كاربرد و مقدار مناسب محدود كننده جريان خطا با توجه به الگوريتم مطرح شده براي شبكه نمونه 155
2.1.4.12 چندين پيشنهاد در مورد بهرهبرداري از DGو FCL …………………………………………. 157
2.1.4.13 نتیجه گیری 157

2.1.5 فصل پنجم – نتيجهگيري و پيشنهادات 159
2.1.5.1 نتيجهگيري 159
2.1.5.2 پیشنهادات 160

2-2) جایابی بهینه محدودکنندههای جریان خطا ابررسانا فوق گرمایی با در نظر گرفتن هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد در شبکه های توزیع متصل به نیروگاه بادی

2.2.1 خلاصه 171
2.2.2 مقدمه 171
2.2.3 اطلاعات سیستم 172
2.2.4 انتخاب بهینه HTSFCLو بررسی هماهنگی رلهها بدون حضور DFIG 175
2.2.5 انتخاب بهینه HTSFCLو بررسی هماهنگی رلهها در حضور DFIG 175
2.2.6 ارائه تابع هدف 176
2.2.7 بازیابی هماهنگی رلههای جریان زیاد 176
2.2.8 نتیجه گیری 177

2-3) هماهنگی بهینه حفاظتی رله های جریان زیاد با مشخصه تنظیم دو گانه با حضور منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع حلقوی

2.3.1 چکیده 180
2.3.2 مقدمه 181
2.3.3 هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد جهت دار 181
2.3.4 مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک 185
2.3.5 شبیه سازی شبکه 31باسه IEEE 186
2.3.6 نتایج شبیه سازی 188
2.3.7 نتیجه گیری 193

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی یک طرح ، جهت هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد در حضور مابع تولید پراکنده

اتصال DG علي رغم داشتن مزاياي فراوان تأثيرات , نامطلوبي را نيز به دنبال خواهد داشت كه مي توان به تداخل در سيستم هاي حفاظتي, مشكلات كنترل و نوسان , ولتاژ كاهش كيفيت توان براي عده اي از مصرف كنندگان و ايجاد يك جزيره توان اشاره كرد. با نصب توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع سطوح اتصال كوتاه و جريان هاي اتصال كوتاه بخش هاي مختلف شبكه تغيير خواهد كرد و ماهيت شعاعي شبكه نيز با حضور DG اين عوامل . از بين مي رود سبب مي شود كه هماهنگي حفاظتي شبكه در برخي حالات و خطاها بهم بخورد و با مشكلات حفاظتي از جمله تريپ اش ،تباه فيدر تريپ اشتباه واحد توليدي كورشدن، حفاظت جزيره اي شدن ناخواسته، جلوگيري از بازبست ،اتوماتيك بازبست غير سنكرون و ميزان اين .مواجه شويم… تغييرات به نوع تكنولوژي DG سايز، مكان نصب و نحوه اتصال توليد پراكنده به شبكه بستگي دارد بروز اين . حضور مشكلات با DG سبب مي شود تا ضرورت بررسي هماهنگي ادوات حفاظتي با حضور توليد پراكنده بيش از پيش احساس شود

فهرست کامل فصل سوم طراحی یک طرح ، جهت هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد در حضور مابع تولید پراکنده

3-1 ) طراحی یک طرح، جهت هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد در حضور منابع تولید کننده

3.1.1 خلاصه 195
3.1.2 مقدمه 195
3.1.3 بیان مسئله 196
3.1.4 الگوریتم تطبیقی برای هماهنگی رله های جریان زیاد 198
3.1.5 روش پیشنهادی 199
3.1.6 فرمولاسیون مسئله 200
3.1.7 نتایج تست 201
3.1.8 نتیجه گیری 206

3-2 ) طراحی یک طرح ، جهت هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد در حضور منابع تولید پراکنده

3.2.1 خلاصه 208
3.2.2 مقدمه 208
3.2.3 بیان مسئله 209
3.2.4 الگوریتم تطبیقی برای هماهنگی رله های جریان زیاد 210
3.2.5 روش پیشنهادی 210
3.2.6 فرمولاسیون مسئله 211
3.2.7 نتایج تست 211
3.2.8 نتیجه گیری 215

3-3 ) بررسي تأثير حضور توليدات پراكنده روي سطوح اتصال كوتاه و هماهنگي رله هاي جريان زياد با حضور توليدات پراكنده در شبكه توزيع

3.3.1 چکیده 216
3.3.2 مقدمه 216
3.3.3 تاثبر حضور تولید پراکنده از نوع سنکرون بر روی سطح اتصال کوتاه و محاسبه جریان اتصال کوتاه 217
3.3.4 نحوه هماهنگی رله های جریان زیاد بدون حضور DG و شبکه توزیع نمونه 219
3.3.5 عبور جریان های خطای مستقیم از رله های اصلی و پشتیبانی با حضور تولید پراکنده 220
3.3.6 عبور جریان های خطای معکوس با حضور تولید پراکنده از رله های اصلی و پشتیبان 221
3.3.7 بررسی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور دو واحد تولید پراکنده 223
3.3.8 نتیجه گیری 224

3-4 ) طراحی یک طرح، جهت هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد در حضور منابع تولید پراکنده

3.4.1 چکیده 226
3.4.2 مقدمه 226
3.4.3 بیان مسئله 227
3.4.4 الگوریتم تطبیقی برای هماهنگی رله های جریان زیاد 228
3.4.5 روش پیشنهادی 229
3.4.6 فرمولاسیون مسئله 230
3.4.7 نتایج تست 230
3.4.8 نتیجه گیری 233

قسمت هایی از فصل چهارم هماهنگي رله هاي جريان زياد با استفاده از محدودكننده جريان خطا

به رسانی برق اطمینان قابلیت افزایش منظور به و اطمینان مشترکین از تأمین بار، از می شود استفاده حلقوي توزیع هاي شبكه . مورد حفاظتی ادوات استفاده در هایی عموماً شبكه چنین از نوع معكوس زیاد جریان هاي رله با باشد دار می جهت زمان که به اطمینان قابلیت و بار قطعی حداقل منظور شبكه حفاظتی سیستم با هماهنگ یكدیگر می شوند . تولید اتصال منابع پراکنده به اما دارد بسیاري مزایاي توزیع، شبكه با حضور و منابع این تغییر بواسطه در عادي برداري بهره شرایط تحت توان جهت پخش و مقدار هکوتا اتصال در سطوح تغییر و شبكه در شبكه مختلف نقاط به بروز هنگام مشكلاتی خطا، در خواهد توزیع بوجود شبكه حفاظتی ادوات هماهنگی آمد.
غلبه بسیاري براي هاي روش و مطالعات بر هاي رله هماهنگی مشكلات توزیع هاي در سیستم زیاد جریان با حضور شده معرفی پراکنده تولیدات است. در از محدود کننده جریان خطا ( FAULT CURRENT LIMITER) براي محدودکردن اثر تولیدات پراکنده بر روي هماهنگی حفاظتی رله هاي اضافه جریان استفاده شده است. FCL در هنگام بروز خطا به صورت سري با منابع تولید پراکنده (DG) قرار می گیرد و جریان خطا را به سطح قابل قبولی محدود می سازد و تحت شرایط بهره برداري عادي شبكه امپدانس بسیار کمی از خود نشان می دهد و تلفات بسیار ناچیزي دارد

فهرست کامل فصل چهارم هماهنگي رله هاي جريان زياد با استفاده از محدودكننده جريان خطا

4-1 ) هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد در شبکه های توزیع با حضور تولیدات پراکنده توسط محدود کننده جریان خطا

4.1.1 چکیده 235
4.1.2 مقدمه 235
4.1.3 هماهنگی رله های جریان زیاد جهت دار به کمك الگوریتم ژنتیك 236
4.1.4 شبیه سازی و نتایج هماهنگی بهینه 236
4.1.5 باز گرداندن هماهنگی بین رله ها با کاربرد FCL 238
4.1.6 نتیجه گیری 240

4-2 ) هماهنگي رلههاي جريان زياد با استفاده از محدودكننده جريان خطا با حضور توليد پراكنده در شبكه توزيع

4.2.1 چکیده 241
4.2.2 مقدمه 241
4.2.3 شبكه توزيع نمونه و تنظيم رلههـا بـدون حضور DG 242
4.2.4 بررسي هماهنگي رلههـاي جريـان زيـاد براي جريانهاي خطاي مستقيم با حضـور توليد پراكنده 243
4.2.5 بررسي هماهنگي رلههـاي جريـان زيـاد براي جريانهاي خطاي معكوس با حضور توليد پراكنده 245
4.2.6 بررسي هماهنگي رله هاي جريـان زيـاد با حضور دو واحد توليد پراكنده 246
4.2.7 استفاده از محدودكننده جريـان FCLجهت حفظ هماهنگي رلـههـاي جريـان زياد با حضور توليد پراكنده 248
4.2.8 نتیجه گیری 250

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم حفاظت پنلهاي خورشیدي در مقابل اتصال کوتاههاي شبکه

در پیکربندي یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه ، ماژولهاي PV از طریق یک اینورتر به شبکه توزیع وصل میشود . کار اصلی اینورتر تبدیل برق DC به AC میباشد. هنگامی که خطایی اتفاق می افتد اینورتر مدام به شبکه توان تحویل میدهد تا جاییکه اپراتور متوجه شود. اینورتر میبایست قادر به تشخیص چنین خطاهایی شده و در کمتر از 2 ثانیه قطع نماید. اغلب شبکه هاي توزیع جهت کار در حالت شعاعی طراحی شده اند. افزایش ضریب نفوذ استفاده از منابع تولید پراکنده منتج به استفاده از حفاظت روي فیدرها گردیده است. این پایان نامه تمرکز بر روي خطاهاي مشترك (اتصال کوتاه) روي منابع تولید پراکنده مخصوصا” (PV سلولهاي خورشیدي) متصل به شبکه دارد. نتایج نشان میدهد که بدون نقض معیارهاي استاندارد ، اینورتر Grid-connectedزمان زیادي جهت تشخیص خطا صرف مینماید که این باعث آسیب رسیدن به سلولهاي خورشیدي میگردد. براساس نتایج به دست آمده یک مدل ساده از یک سیستم PV جهت تشریح نتایج خطا حالتهاي مختلف اتصال کوتاه استفاده شده است.با استفاده از نرم افزار متلب و یا دیجیسایلنت حالتهاي مختلف اتصال کوتاه از جمله فاز به زمین ، دو فاز به هم ، دو فاز به زمین ، سه فاز به هم و سه فاز به زمین ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا متناسب با حالتهاي پیش آمده براي جریان و ولتاژ نسبت به طراحی و انتخاب المان حفاظتی و یا بهینه کردن آنها ، مورد استفاده قرار گیرد

فهرست کامل فصل پنجم حفاظت پنلهاي خورشیدي در مقابل اتصال کوتاههاي شبکه

5-1 ) حفاظت پنلهاي خورشیدي در مقابل اتصال کوتاههاي شبکه

5.1.1 چکیده 252
5.1.2 مقدمه 253
5.1.3 مواد و روشها 254
5.1.4 نتیجه گیری 265

5-2 ) حفاظت پنل های خورشیدی در مقابل اتصال کوتاه های شبکه و شبیه سازی آن

5.2.1 چکیده 267
5.2.2 مقدمه 268
5.2.3 مواد و روش ها 269
5.2.4 نتیجه گیری 278

5-3 ) حفاظت پنلهاي خورشيدي در مقابل اتصال كوتاههاي شبكه

5.3.1 چکیده 280
5.3.2 مقدمه 281
5.3.3 مواد و روش ها 282
5.3.4 نتیجه گیری 291

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید