50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تهیه نقشه و ارزیابی بیابان زایی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تهیه نقشه و ارزیابی بیابان زایی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزیابی ریسک بیابان زایی ورائه برنامه مدیریتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزیابی استعدادهای بیابانزایی با شاخصهای اقلیم با روش سنجش از دور بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تهیه نقشه و ارزیابی بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس و شبکه های باور بیزین بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارزیابی شاخص عملکرد در بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA بررسی شده است

بيابانزايي فرآيندي است كه طي آن خاكهاي زمينهاي خشك به سوي باير شدن، پوشش گياهي به طرف نابودي و توليدات بيولوژيك به سمت كاستي پيش ميرود. اين فرآيند ممكن است غير قابل بازگشت باشد.
شناخت معيارها و شاخص ها به منظور ارائه يك مدل براي نشان دادن شدت بيابان زايي و تعيين مهم ترين عوامل موثر بر آن براي جلوگيري از گسترش فاكتورهاي بيابان زايي ضرورت دارد. همچنين، در هر منطقه بسته به شرايط اقليمي، خاك شناسي، ژئومورفولوژيكي و …فاكتورهاي گوناگوني در بيابان زايي نقش دارد. تاكنون براي پي بردن به نقش عوامل موثر بر بيابان زايي تحقيقات زيادي در سطح دنيا صورت گرفته كه حاصل اين تحقيقات ارائه مدل هاي مختلف بيابان زايي است. از جمله اين روش ها مي توان روش ICD ، MEDALUS و FAO-UNEP را نام برد. روش هايي كه در نقاط مختلف كشور بررسي شده است

قسمت هایی از فصل اول ارزیابی ریسک بیابان زایی ورائه برنامه مدیریتی

بيابان زايي با سرعت روزافزون خود در راستاي كاهش كارآيي سرزمين جوامع بين المللي را بر آن داشت تا بـا
اعمال مديريتي صحيح و علمي، اين روند را كنترل نمايند. تا كنون روش هاي مختلفي جهت ارزيـابي بيابـان زايي و تخريب سرزمين ارائه شده اسـت كـه مـي تـوان بـه روش فـائو- يونـپ ) ،(1984روش آكـادمي علـوم تركمنستان ) بابايوف ،(1985روش مدالوس ) كمسيون اروپا ،(1987روش اختصاصي و مهاجري 1995) و مدل ايراني ارزيابي پتانسيل بيابان زايي (IMDPA, 2006) اشاره كرد. از جمله اين مـوارد ارائـه مـدلي موقـت جهت ارزيابي بيابان زايي و ترسيم نقشه توسط فائو- يونپ براي كشورهاي درگير و مبـتلا بـه بيابـان زايـي جهت بررسي ، امكان سنجي اجرا و در نهايت اصلاح آن بود. بدين منظور اين روش در حوضه كاشان كه يكـي از زير حوضه هاي درياچه نمك است اجرا گرديد. در اين روش 5 فرآيند اصلي زوال پوشش گياهي، فرسـايش آبي، فرسايش بادي، شوري زايي خاك و افت آبهاي زيرزميني در 3 جنبه وضعيت كنوني، سـرعت و اسـتعداد طبيعي بررسي مي گردد

فهرست کامل فصل اول ارزیابی ریسک بیابان زایی ورائه برنامه مدیریتی

1-1 ) ارزیابی ریسک بیابان زدایی و ارائه برنامه مدیریتی منطقه تالاب کجی نمکزار نهبندان با مدل MICD

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 مواد و روش ها 3
4.1.1 نتیجه گیری 5
5.1.1 مراجع 6

1-2 ) بررسي ميزان تاثير معيار پوشش گياهي در بيابانزايي بر اساس مدل ESAS

1.2.1 چکیده 8
2.2.1 مقدمه 8
3.2.1 مواد و روش ها 10
4.2.1 روش تحقیق 10
5.2.1 نتایج 13
6.2.1 نتیجه گیری 13
7.2.1 منابع 14

1-3 ) ارزيابي وضعيت كنوني و استعداد طبيعي بيابان زايي در حوضه كاشان از منظر فرسايش آبي

1.3.1 چکیده 16
2.3.1 مقدمه 16
3.3.1 مواد و روش ها 17
4.3.1 نتایج و بحث 20
5.3.1 نتیجه گیری 24
6.3.1 منابع 24

1-4 ) ارزيابي ريسك بيابانزايي منطقه فديشه نيشابور

1.4.1 خلاصه 25
2.4.1 مقدمه 25
3.4.1 مواد و روش ها 26
4.4.1 برآورد ریسک بیابان زدایی 27
5.4.1 نتایج و بحث 29
6.4.1 آسیب پذیری عناصر در معرض خطر 29
7.4.1 ریسک بیابان زدایی 30
8.4.1 نتیجه گیری 31
9.4.1 منابع 32

1-5 ) برآورد شدت بیابان زایی بااستفاده از مدل مدالوس درمنطقه گلچشمه محلات

1.5.1 چکیده 33
2.5.1 مقدمه 33
3.5.1 مواد و روش ها 34
4.5.1 نتایج و بحث 35
5.5.1 منابع 36

1-6 ) مقایسه کارایی رئش های طبقه بندی و ارزیابی بیابان در ایران

1.6.1 چکیده 37
2.6.1 مقدمه 37
3.6.1 معرفی مدل های ارزیابی بیابان 39
4.6.1 نتایج و بحث 41
5.6.1 منابع 43

1-7 ) ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی بااستفاده از مدل ICD

1.7.1 چکیده 44
2.7.1 مقدمه 44
3.7.1 مواد و روش ها 45
4.7.1 روش تحقیق 46
5.7.1 تعیین عوامل اصلی و فرعی موثر در بیابان زایی 47
6.7.1 برآورد شدت بیابان زایی 48
7.7.1 تهیه نقشه بیابان زایی 48
8.7.1 نتایج 50
9.7.1 منابع 51

1-8 ) ارزیابی ضدت بیاباوسایی با تاکید بر معیار اقلیم

1.8.1 چکیده 52
2.8.1 مقدمه 53
3.8.1 موادو روش ها 54
4.8.1 روش تحقیق 54
5.8.1 نتایج 56
5.8.1 بحث و نتیجه گیری 57
6.8.1 مراجع 58

1-9 ) ارزيابي وضعیت فعلي بیابانزايي منطقه جيحون بندرعباس با تأكید بر فرسايش بادي

1.9.1 چکیده 60
2.9.1 مقدمه 60
3.9.1 روش تحثیق 61
4.9.1 تعيين واحد كاري 61
5.9.1 ارزيابي وضعيت بيابانزايي در اراضي با كاربري مرتعي يو جنگل مخروبه 61
6.9.1 ارزيابي وضعيت بيابانزايي در اراضي بدون كاربري 62
7.9.1 ارزيابي وضعيت بيابانزايي در اراضي با كاربري كشاورزي 63
8.9.1 نتایج 64
9.9.1 بحث و نتیجه گیری 66
10.9.1 منابع 66

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزیابی استعدادهای بیابانزایی با شاخصهای اقلیم با روش سنجش از دور

در این فصل براساس مطالعات صحرایی و نظر کارشناسان مختلف، 5معیار اصلی اقلیم، خاك، پوشش گیاهی، هیدروژئولوژي و فرسایش بادي جهت پهنه بندي بیابان زایی منطقه جفیر هویزه با استفاده از مدل AHP انتخاب گردید. و در سطح پایین تر معیار اقلیم به 3 زیر معیار سرعت باد، مدت- شدت بارندگی و میزان بارش، معیار خاك به 4 زیر معیار بافت خاك، شوري، عمق و حساسیت سازند، معیار پوشش گیاهی به 1 زیر معیار درصد پوشش گیاهی، معیار هیدروژئولوژي به 3 زیر معیار درصد نسبت جذبی، شوري، افت آب زیرزمینی و معیار فرسایش بادي به 2 زیر معیار درصد سنگریزه سطحی و روزهاي شن باد تقسیم بندي شده است. هر کدام از زیرمعیارهاي مورد بررسی به نوبه خود به زیرگروههاي تقسیم بندي شدند. در شکل (2) دیاگرام معیارها و زیر معیارها انتخاب شده جهت اجراي این مدل نشان داده شده است

فهرست کامل فصل دوم ارزیابی استعدادهای بیابانزایی با شاخصهای اقلیم با روش سنجش از دور

2-1) ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

1.1.2 چکیده 68
2.1.2 مقدمه 68
3.1.2 مواد و روش ها 69
4.1.2 تبیین مدل و تشخیص معیارها و زیر معیارهاي موثر در بیابان زایی 70
5.1.2 استاندارد سازي لایه هاي اطلاعاتی 70
6.1.2 وزن دهی به معیارها 70
7.1.2 نتایج و بحث 72
8.1.2 نتیجه گیری 73
9.1.2 مراجع 74

2-2) کاربرد سنجش از دور و GIS در پایش تغییرات کاربري اراضی و بیابانزایی مناطق بیابانی کاشان

1.2.2 چکیده 75
2.2.2 مقدمه 76
3.2.2 مواد و روش کار 76
4.2.2 موقعیت منطقه مورد مطالعه 77
5.2.2 تصحیح رادیومتریک 77
6.2.2 نتایج 79
7.2.2 پایش تغییر 82
8.2.2 بحث و نتیجه گیری 83
9.2.2 مراجع 83

2-3) پايش كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور به منظور ارزيابي بيابان زايي

1.3.2 چکیده 85
2.3.2 مقدمه 85
3.3.2 مواد و روش ها 87
4.3.2 نتایج و پیشنهادات 88
5.3.2 نتیجه گیری 90
6.3.2 مراجع 91

2-4) تاثیر تغییرات هدایت الکتریکی آب زیرزمینی بر روند بیابان زایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

1.4.2 چکیده 92
2.4.2 مقدمه 92
3.4.2 پیشینه تحقیق 93
4.4.2 مواد و روش ها 93
5.4.2 روش تحقیق 94
6.4.2 نتایج 95
7.4.2 بحث و نتیجه گیری 98
8.4.2 منابع 98

2-5) ارزیابی استعدادهای بیابانزایی با شاخصهای اقلیم با روش GIS و مدل ایرانی IMDP

1.5.2 چکیده 95
2.5.2 مقدمه 95
3.5.2 مواد روش ها 100
4.5.2 شاخص مقدار بارندگی 101
5.5.2 شاخص خشکی 102
6.5.2 نتایج وبحث 103
7.5.2 نتیجه گیری 105
8.5.2 منابع 105

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تهیه نقشه و ارزیابی بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس و شبکه های باور بیزین

بیابان‌زایی به معنی از دست رفتن توانایی حاصلخیزی دایمی اراضی به دلیل تغییرات شرایط اکولوژیکی و مدیریتی است که در مناطق مختلف آب و هوایی می تواند اتفاق بیافتد.در حال حاضر بيابان زايي معضلي گريبان گير براي بسياري از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي در حال توسعه مي باشد.
دفتر بيابان‌زدايي ايران 17 استان ايران را به عنوان«مناطق بياباني شده» تعريف کرده است که حدود 70 درصد کل جمعيت ايران را شامل مي‌شود. مناطق بياباني شده در ايران اغلب با ويژگي‌هاي اراضي خشک مشخص شده اند. بيش از 5/64 درصد از مساحت کشور با بارندگي کمتر از 250 ميليمتر تحت تأثير شرايط اقليمي فراخشک و خشک مي‌باشد.
طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط IFAD ، بيابان زايي 40 درصد از کل اراضي زمين را تهديد نموده و سالانه 12 ميليون هکتار از اراضي را زير تأثير مستقيم خود قرار مي دهد. اين پديده سالانه 42 ميليارد دلار به اقتصاد جهاني زيان رسانده و حدود دو ميليارد نفر از مردم جهان با اين پديده روبرو بوده و سالانه موجب مهاجرت پنج ميليون نفر از شهر و کاشانه خود مي شود. همچنين طبق برآورد کنفرانس جهاني بيابان زايي و بيابان زدايي (UNCCD )، پديده بيابانزايي در آينده بيش از 785 ميليون نفر انسان مناطق خشک را که معادل 17.7 درصد جمعيت کل جهان مي باشند، تهديد ,خواهد کرد. از اين تعداد، 60 تا 100 ميليون نفر به طور مستقيم به علت کاهش حاصلخيزي اراضي و ديگر فرآيندهاي بيابان زايي، تحت تاثير قرار مي گيرند. بيابان زايي مي تواند در همه شرايط اقليمي به وقوع بپيوندد و شدت آن بستگي به رژيم طبيعي آن منطقه دارد. در مناطقي با اقليم گرم و خشک، فرآيند بيابان زايي مي تواند سرعت پيدا کند و به صورت فاجعه درآيد. اين فرآيند همواره با تخريب خاک و منابع آب، پوشش گياهي و ديگر منابع همراه است

فهرست کامل فصل سوم تهیه نقشه و ارزیابی بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس و شبکه های باور بیزین

3-1 ) تهيه نقشه و ارزیابي بيابانزایي با استفاده از مدل مدالوس و شبكههای باور بيزین

1.1.1.3 چکیده 121
2.1.1.3 مقدمه 122
2.1.3 فصل دوم تعاریف و پیشینه مطالعات 125
3.2.1.3 تعریف مفاهيم و واژه های کليدی 125
4.2.1.3 مدلهای ارزیابي بيابانزایي 128
5.2.1.3 فاز اول مدالوس 132
6.2.1.3 فاز دوم مدالوس 135
7.2.1.3 فاز سوم مدالوس 136
8.2.1.3 مدلهای ارزیابي بيابانزایي در ایران 140
9.2.1.3 شبكه های باور بيزین 143
10.2.1.3 جمع بندی 149

3.1.3 فصل سوم مواد و روش ها 151
1.3.1.3 موقعيت منطقه مطالعاتي 151
2.3.1.3 هواشناسي و اقليم شناسي منطقه 153
4.3.1.3 زمين شناسي و ژئومورفولوژی منطقه 158
5.3.1.3 خصوصيات پوشش گياهي 165
6.3.1.3 ارزیابي بيابانزایي در منطقه 166
7.3.1.3 معيارهای ارزیابي بيابانزایي 168
8.3.1.3 ارزیابي وضعيت فعلي بيابانزایي و تعيين حساسيت مناطق به بيابانزایي 180
9.3.1.3 استفاده از شبكه های باور بيزین جهت ارزیابي معيارهای خاک، آب زیرزميني، فرسایش بادی و بيابانزایي 181

4.1.3 فصل چهارم نتایج و بحث 186
1.4.1.3 بررسي معيارهای ارزیابي وضعيت بيابانزایي 186
2.4.1.3 تهيه نقشه وضعيت فعلي بيابانزایي 222
3.4.1.3 ارزیابي خاک، آب زیرزميني، فرسایش بادی و بيابانزایي با استفاده از شبكه های باور بيزین 227
4.4.1.3 ارزیابی مدل 239
5.4.1.3 نتایج کلي مطالعه 248

5.1.3 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 249
1.5.1.3 نتیجه گیری 249
2.5.1.3 نتيجه گيری کلي در هر بخش از این تحقيق 251
3.5.1.3 پیشنهادات 252
4.5.1.3 پیوست 254
5.5.1.3 مراجع 268

1.3 ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی بااستفاده از مدل مدالوس 280
1.1.3 چکیده 280
2.1.3 مقدمه 280
3.1.3 مواد و روش ها 280
4.1.3 روش تحقیق 281
5.1.3 نتایج و بحث 281
6.1.3 منابع 283

2.3 ارزیابی کیفی شدت بیابان زایی در دشت سبزوار براساس مدل مدالوس 284
1.2.3 چکیده 284
2.2.3 مقدمه 284
3.2.3 پیشینه تحقیق 286
4.2.3 روش تحقیق و مواد 287
5.2.3 نتایج و بحث 289
6.2.3 پیشنهادات 293
7.2.3 مراجع 293

قسمت هایی از فصل چهارم ارزیابی شاخص عملکرد در بیابانزایی با استفاده از مدلIMDPA

پدیده بیابان زایی در کشورهای در حال توسعه و نیز کشور هایی که دارای پتانسیل بالای بیابان زایی می باشد. از شدت بیشتری برخوردار است که مب توان با ارائه راهکار ها و روش های مدیریتی مناسب از شدت این پدیده کاسته و از گسترش و پیشروی آن جلوگیری نمود. در این راه شناخت فرایند های بیابانزایی و عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده آن و همچنین آگاهی از شدت و ضعف این فرایندها و عوامل آن، امری مهم و ضروری است که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

فهرست کامل فصل چهارم ارزیابی شاخص عملکرد در بیابانزایی با استفاده از مدلIMDPA

4-1 ) مقایسه کارآیی روش های زمین آمار به منظور پهنه بندی شوری خاک در کویر میقان اراک

1.1.4 چکیده 294
2.1.4 مقدمه 294
3.1.4 مواد و روش 295
4.1.4 نتایج و بحث 295
5.1.4 منابع 297

4-2 ) ارزیابی شاخص عملکرد بیابان زایی دشت ورامین بااستفاده از مدل IMDPA

1.2.4 چکیده 298
2.2.4 مقدمه 298
3.2.4 مواد و روشها 299
4.2.4 نتایج و بحث 300
5.2.4 منابع 301

4-3 ) ارزیابی شاخص عملکرد در بیابان زایی منطقه آق بند بااستفاده از مدل IMDPA

1.3.4 چکیده 302
2.3.4 مقدمه 302
3.3.4 مواد و روش ها 303
4.3.4 نتایج و بحث 305
5.3.4 منابع 305

4-4 ) تأثیراقلیم در بیابان زایی استفاده از مدل IMDPA ( منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی)

1.4.4 چکیده 306
2.4.4 مقدمه 307
3.4.4 مواد و روش ها 307
4.4.4 روش تحقیق 308
5.4.4 نتایج 310
6.4.4 بحث و نتیجه گیری 311
7.4.4 مراجع 312

4-5 ) بررسی شدت بیابان زایی دشت یزد-اردکان بااستفاده از مدل IMDPAوباتأکید بر معیارهای بیوفیزیکی

1.5.4 چکیده 313
2.5.4 مقدمه 313
3.5.4 مواد و روش ها 315
4.5.4 نتایج 316
5.5.4 بحث و نتیجه گیری 319
6.5.4 مراجع 319

4-6 ) ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA در منطقه نیمه خشک دشت قروه با تکیه بر معیار پوشش گیاهی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابا گرگر)

1.6.4 چکیده 321
2.6.4 مقدمه 323
3.6.4 توری و پیشینه تحقیق 323
4.6.4 مواد و روش ها 325
5.6.4 نتایج و بحث 328
6.6.4 نتیجه گیری و پیشنهادات 330
7.6.4 منابع 330

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید