50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تولید بیودیزل از ریزجلبک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تولید بیودیزل از ریزجلبک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تولید بیودیزل از ریز جلبک ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تولید بیودیزل از ریزجلبک با استفاده از روش استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش استفاده از بیو دیزل از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب ها و منبع انرژی تجدیدپذیر بررسی شده است

اهمیت انرژي و نقش آن در اقتصاد و سیاست در دنیاي امروزي بر کسی پوشیده نیست. این موضوع نه تنها براي کشورهاي پیشرفته صنعتی که مصرف کنندگان اصلی منابع انرژي جهان هستند، بلکه براي کشورهاي نفت خیز نیز بسیار حائز اهمیت است. چرا که این کشورها هم ناگزیر به درك این واقعیتاند که منابع نفتی منابعی محدود و پایان پذیرند. عدم درك این واقعیت در کشورهایی چون ایران که کشوري در حال توسعه است میتواند علاوه بر خساراتی که هم اکنون بر اقتصاد کشور وارد میکند زندگی و اقتصاد نسلهاي آینده را به طور جدي به مخاطره افکند. لذا تولید سوخت هایی با منشأ طبیعی (منشأ گیاهی) و با خاصیت تجدیدپذیري نه تنها یک انتخاب بلکه یک اجبار است. در این میان، موتورهاي دیزل به عنوان بخشی اساسی در تامین نیروي محرکۀ صنعت و کشاورزي به حساب میآیند. خصوصیاتی نظیر سادگی سیستم، جنبههاي مثبت اقتصادي، قابلیت اطمینان بالا، طول عمر قابل توجه و رانشپذیري مطلوب از جمله مزایاي متعدد این موتورها به حساب میآیند. این موتورها یکی از مهمترین مصرفکنندگان سوخت و یکی از عوامل ایجادکنندة آلودگی نیز هستند. جستجو براي یافتن و استفاده از سوختهاي جایگزین، به خاطر دو عامل محدودیت منابع فسیلی و نیز مشکلات جدي آلودگی محیط زیست، به شدت دنبال می شود

قسمت هایی از فصل اول تولید بیودیزل از ریز جلبک ها

افزایش رو به رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضاي انرژي، با توجه به محدودیت منابع و سوختهاي فسیلی یکی از مشکلات ي جامعهکنندهنگران ي جهانی است. از طرفی دیگر افزایش آلایندهها و گازهاي گلخانهاي حاصل از احتراق سوختهاي فسیلی منجر به تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی میشود. این مسائل باعث افزایش سرمایهگذاري کشورها در بخش انرژيهاي تجدیدپذیر (RE) در شده است. سوخت 2008 سال %88 هاي فسیلی مصرف انرژي اولیه جهان را به خود اختصاص داد. با این حال، امروزه استفاده از سوختهاي فسیلی به عنوان منابع تجدیدناپذیر به دلیل تقلیل منابع و افزایش گازهاي گلخانهاي، به طور گستردهاي مورد قبول واقع شده است به دلیل 1970 از دهه . افزایش شدید مشتقات نفتی و به وجود آمدن بحران انرژي تحقیقات در زمینه مصرف انرژي آغاز شد ي جهو جامعه انی به این نتیجه رسید که ادامه
استفاده از منابع فسیلی باعث ناپایداري اکوسیستم طبیعی زمین و آب و هواي جهانی خواهد شد. احتراق سوختهاي فسیلی به میزان قابل توجهی گازهاي گلخانهاي وارد اتمسفر می .کند

فهرست کامل فصل اول تولید بیودیزل از ریز جلبک ها

1-1 ) بررسی کاربرد جلبکها جهت تولید بیوفیول در ایران

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 بیومس، بیوفیول و بیودیسل 2
4.1.1 جلبک ها و ریزجلبک ها 3
5.1.1 پتانسیل بیودیسل ریزجلبکی 3
6.1.1 استحصال بیوفیول از جلبک در ایران 4
7.1.1 نتیجه گیری 5
8.1.1 مراجع 6

1-2 ) تولید بیودیزل از ریزجلبکها:بررسی تبدیل مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس صنعتی

1.2.1 چکیده 7
2.2.1 مقدمه 8
3.2.1 ریزجلبک ها 8
4.2.1 تکنولوژی تولید بیودیزل از گیاهان و ریزجلبک ها 13
5.2.1 ارزیابی تکنولوژی برای بزرگ نمایی 14
6.2.1 شرایط انتخاب گونه 19
7.2.1 پیش آزمایش برای شرح دادن کارخانه 21
8.2.1 نتیجه گیری 23
9.2.1 منابع 24

1-3 ) قابلیت رشد و تولید بیودیزل از ریزجلبک کلرلاولگاریس در محیط کشت های مختلف

1.3.1 چکیده 28
2.3.1 مقدمه 28
3.3.1 مواد و روش ها 31
4.3.1 بحث و نتایج 33
5.3.1 نتیجه گیری 37
6.3.1 مراجع 37

1-4 ) مروری برفرایند تولید سوخت بیودیزل از ریزجلبک ها

1.4.1 چکیده 39
2.4.1 مقدمه 39
3.4.1 ریزجلبک ها 40
4.4.1 کاربرد فاضلاب برای کشت ریزجلبک 42
5.4.1 مراحل بیودیزل بااستفاده از ریزجلبک ها 43
6.4.1 نتیجه گیری 50

1-5 ) امکان سنجی تعیین شوری بهینه رشد ریز جلبک کلرلا جهت تولید سوخت سبز با استفاده از سامانه پردازش تصویر

1.5.1 چکیده 54
2.5.1 مقدمه 55
3.5.1 مواد و روش ها 56
4.5.1 نتایج و بحث 57
5.5.1 نتیجه گیری 60
6.5.1 منابع 61

1-6 ) امکانسنجی تعیین دما بهینه رشد ریز جلبک کلرلا جهت تولید سوخت سبز با استفاده از سامانه پردازش تصویر

1.6.1 چکیده 63
2.6.1 مقدمه 64
3.6.1 مواد و روش ها 65
4.6.1 نتایج و بحث 67
5.6.1 نتیجه گیری 69
6.6.1 منابع 70

1-7 ) تولید سوختهاي زیستی از ریزجلبک ها

1.7.1 چکیده 72
2.7.1 مقدمه 72
3.7.1 منابع تولید سوخت 73
4.7.1 ریزجلبک ها و سوختهاي زیستی 73
5.7.1 استفاد پساب در تولید ریزجلبک 75
6.7.1 طرح فتوبیوراکتورهاي پیشرفته 75
7.7.1 انتخاب فناوری های باصرفه اقتصادي براي برداشت و خشک کردن زیست توده ریزجلبک 75
8.7.1 نتیجه گیری 75
9.7.1 منابع 75

1-8 ) تولید بیودیزل از ریزجلبک ها

1.8.1 چکیده 77
2.8.1 مقدمه 77
3.8.1 مزیتهاي استفاده از ریز جبلک ها براي تولید بیودیزل 80
4.8.1 تولید بیودیزل 80
5.8.1 نتیجه گیری 82
6.8.1 منابع 82

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تولید بیودیزل از ریزجلبک با استفاده از روش استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی

با تمام شدن سوختهاي فسيلي بايد به دنبال سوختهاي تجديد پذير بود. استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیر نفتی ترغیب نموده است. در حال حاضر میزان تقریبی حجم ذخایر نفتی جهان به اندازه ای است که چنانچه روند تکیه بر سوختهای فسیلی ادامه یابد در آینده نزدیک جهان با مشکلات زیادی در موارد زیست محیطی و کمبود مواد اولیه مواجه خواهد شد.
عمده ترین مصرف سوختهای فسیلی در موتورهای احتراق داخلی می باشد. انواع موتورهای اشتعال تراکمی که با سوخت دیزل و موتورهای اشتعال جرقه ای که عمدتاً با بنزین کار می کنند، از این سوختها مصرف می کنند. این موتورها که از انواع آنها به عنوان منبع نیروی محرکه برای انجام کارهای مختلف استفاده می شود، سهم عمده ای در مصرف سوختهای یاد شده دارند. سوختهای جایگزین موتورهای اشتعال جرقه ای، گاز مایع، گاز طبیعی فشرده و انواع الکل ها بوده و بکارگیری آنها مزایا و معایب متعددی به همراه دارد. در رابطه با موتورهای دیزل، سوختهای جایگزین بدلیل منشأ حیاتی آنها به نام های بیودیزل یا بیوفیول شناخته می شوند

فهرست کامل فصل دوم تولید بیودیزل از ریزجلبک با استفاده از روش استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی

2-1) تولید بیودیزل از ریزجلبک با استفاده از روش استخراج با دی اکسیدکربن فوق بحرانی

چکیده 93
1.1.2 فصل اول مقدمه 104
1.1.1.2 مقدمه 105
2.1.1.2 بیودیزل 105
3.1.1.2 جلبک ها 119
4.1.1.2 انواع روش های استخراج روغن از ميكروجلبک ها 123
5.1.1.2 استخراج با سيال فوق بحرانی 126

2.1.2 فصل دوم مروری برتحقیقات انجام شده 133
1.2.1.2 مروری بر تحقیقات انجام شده 134

3.1.2 فصل سوم مبانی تــؤری 139
1.3.1.2 توليد بيودیزل از ریزجلبک 140
2.3.1.2 کشت ریزجلبک 141
3.3.1.2 برداشت 147
4.3.1.2 استخراج روغن 148
5.3.1.2 توليد بيودیزل از روغن ریزجلبک 151
6.3.1.2 جداسازی 153

4.1.2 فصل چهارم شرح آزمایشات 154
1.4.1.2 تهیه ریزجلبک 155
2.4.1.2 کشت ریزجلبک 156
3.4.1.2 آبگيری از جلبک و خشک کردن آن 160
4.4.1.2 مباني و مشخصات پایلوت آزمایشگاهي دستگاه استخراج فوق بحراني 162
5.4.1.2 بررسي اجزای اصلي تشكيل دهنده پایلوت استخراج روغن توسط دی اکسيد کربن فوق بحراني 164
6.4.1.2 آزمایش های استخراج فوق بحراني 176
7.4.1.2 آنالیز 181
8.4.1.2 استخراج به روش سوکسله ( با استفاده از حلال هگزان) 182
9.4.1.2 توليد بيودیزل از روغن استخراج شده ( ترنس استریفيكاسيون( 184
5.1.2 فصل بررسی نتایج 189
1.5.1.2 اثر زمان ماند در مرحله استاتيک بر بازده استخراج روغن 190
2.5.1.2 اثر دما بر استخراج روغن از جلبک 191
3.5.1.2 اثر فشار بر استخراج روغن از جلبک 195
4.5.1.2 اثر دبي دی اکسيد کربن فوق بحراني بر استخراج روغن از جلبک 198
5.5.1.2 استخراج روغن بوسيله دستگاه فوق بحراني در شرایط بهينه 199
6.5.1.2 آناليز GC روغن استخراج شده از دستگاه فوق بحراني 200
7.5.1.2 مقایسه استخراج روغن از جلبک به روش های فوق بحراني و استخراج با هگزان )سوکسله 202
8.5.1.2 نتایج آزمونهای مربوط به تعيين خصوصيات بيودیزل 204

6.1.2 فصل نتیجه گیری و پیشنهدات 205
1.6.1.2 نتیجه گیری 206
2.6.1.2 پینهادات 207
3.6.1.2 منابع 208

2-1) استفاده از ريزجلبك ها جهت تصفيه پساب هاي صنعتي و كشاورزي و بكارگيري آنها به عنوان يك منبع انرژي تجديد شونده

1.2.2 چکیده 219
2.2.2 مقدمه 219
3.2.2 استفاده از ريز جلبك ها به منظور تصفیه فاضلاب شهری وپساب های صنعتی 220

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم استفاده از بیو دیزل از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب ها و منبع انرژی تجدیدپذیر

امروزه رشد جمعيت و صنايع به توليد حجم زيادي از پساب منجر شده است كه رها سازي آنها در محيط ميتواند باعث آلودگي وسيع خاك، آب و هوا شود و سهم قابل توجهي در انتشار گازهاي گلخانهاي داشته باشد. علاوه بر آن پساب نه تنها از ضايعا ت محسوب نميشود، بلكه از آب، انرژي ومواد مغذي رشد گياهي است. پسابها را ميتوان بر اساس محل توليد به سه دسته شهري، كشاورزي، صنعتي تقسيم كرد. پسابهاي شهري و كشاورزي حاوي مقادير قايل توجهي از هيدروژن و فسفر و ديگر مواد معدني هستند كه ميتوانند كه به عنوان محيطي براي توليد بيومس به كار گرفته شوند. غلظت اين مواد در پساب كشاورزي بيشتر است. به علاوه، لجن همراه پساب شهري حاوي مقادير قابل توجهي تري گلسيريد و ديگر ليپيد هاست،

به طوري كه در حدود % ٧از وزن لجن خشك را چربيها تشكيل ميدهند. پسابهاي صنعتي بيشتر به فلزات سنگين و سموم آلي آلودهاند و مقدار نيتروژن و فسفر درآنها كمتر است. يكي از روشهاي تصفيه پسابها كشت ريز جلبكها بر پساب است. از انجا كه پسابها معمولا منبع مناسب كربن، آمونيم، نيترات، فسفر و ديگر عناصر لازم براي رشد ريزجلبك ها هستند، تصفيه جلبكي پساب ميتواند حذف اين مواد با قيمت كمتر، و تكنولوژي سادهتر و بدون توليد جانبي لجن آلوده، به ارمغان آورد. بعلاوه استفاده از پساب براي توليد جلبك يك تدبير با سود مضاعف است كه علاوه بر تصفيه پساب، بيومس لازم باي توليد انرژي پاك را نيز فراهم ميكند.

فهرست کامل فصل سوم استفاده از بیو دیزل از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب ها و منبع انرژی تجدیدپذیر

3-1 ) استفاده از ريزجلبك ها جهت تصفيه پساب هاي صنعتي و كشاورزي و بكارگيري آنها به عنوان يك منبع انرژي تجديد شونده

1.1.3چکیده 219
2.1.3 مقدمه 219
3.1.3 استفاده از ريز جلبك ها به منظور تصفیه فاضلاب شهری وپساب های صنعتی 220
4.1.3 بكارگيري ريز جلبك ها براي از بين بردن ريز موجودات بيماري زاي پساب ها 221
5.1.3 حذف تركيبات غيرآلي پساب هاي صنعتی بااستفاده از ریزجلبک ها 222
6.1.3 حذف عناصر سنگين معلق در پساب ها با استفاده از برخي ريز جلبك ها 222
7.1.3 استفاده از تركيبات توليدي ريز جلبك تحت تيمار پساب های شهری صنعتی و کشاورزی 223
8.1.3 استفاده از ريز جلبك هاي تحت تيمار پساب شهري به عنوان منبع توليد بيو هيدروژن و سوخت زیستی 224
9.1.3 نتیجه گیری 225
10.1.3 منابع 225

3-2 ) ارزیابی تاثیر گلوکز نیترات وPHبر تولید توده ی زیستی ریزجلبک بومی خلیج فارس (کلرلااس پی)به منظور تولید بیودیزل به روش پاسخ سطح –جهت ارایه در سومین کنقراس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

1.2.3 چکیده 229
2.2.3 مقدمه 230
3.2.3 مواد و روش ها 231
4.2.3 نتایج و بحث و بررسی 233
5.2.3 نتیجه گیری 241
6.2.3 قدردانی 241

3-3 ) تأثیر محیط کشت بررشد ریزجلبک های بومی حوضچه تصفیه فاضلاب کارخانه شیر پگاه خراسان یب دیتول جهت ودیزل

1.3.3 چکیده 244
2.3.3 مقدمه 245
3.3.3 روش تحقیق 246
4.3.3 شرایط کشت 247
5.3.3 بررسی رشد ریزجلبک 248
6.3.3 استخراج لپید 248
7.3.3 وزن خشک زی توده 249
8.3.3 یافته ها 249
9.3.3 بررسی محتوای لیپید و زیتوده ریزجلبک 252
10.3.3 بحث و نتیجه گیری 255
11.3.3 منابع 256

3-4 ) تولید بیودیزل ازریز جلبک ها : بررسی تولید در مقیاس صنعتی

1.4.3 چکیده 258
2.4.3 مقدمه 258
3.4.3 ریزجلبک 259
4.4.3 ارزیابی تکنولوژی برای بزرگ نمایی 259
5.4.3 شرایط انتخاب گونه 260
6.4.3 ارزیابی آب . شیرین و دریایی برای ریز جلبک ها 261
7.4.3 جداسازی. چربی ریز جلبک ها 262
8.4.3 پیش آزمایش برای شرح دادن کارخانه 263
9.4.3 نتیجه گیری 265
10.4.3 منابع 265

3-5 ) پتانسيل توليد بيوديزل از تصفيه پساب با استفاده از ريزجلبك

1.5.3 چکیده 266
2.5.3 مقدمه 267
3.5.3 تصفیه پساب 267
4.5.3 رشد ریزجلبک برپساب 268
5.5.3 نتیجه گیری 270
6.5.3 مراجع 270

3-6 ) شرایط بهینه برای تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت تجدیدپذیر

1.6.3 چکیده 272
2.6.3 مقدمه 273
3.6.3 هراحل تولید بیودیزل 273
4.6.3 مزیت استفاده از ریزجلبک 274
5.6.3 مقدار انرژی قابل تامین از بیودیزل 276
6.6.3 نتیجه گیری 276
7.6.3 مراجع 277

3-7 ) تولید بیودیزل از ریزجلبک کلرلاولگاریس بااستفاده از روش استخراج خشک لیپید

1.7.3 چکیده 278
2.7.3 مقدمه 279
3.7.3 مواد و روش ها 279
4.7.3 نتایج 281
5.7.3 مراجع 286

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید