50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تولید الیاف ضد آب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تولید الیاف ضد آب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تهیه پارجه های ضد اب با استفاده ازنانوسیلیس بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نانو پوشش هاي ضد آب و ضد لك بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آخرین روشهای بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش آماده سازی پارچه پنبه ای آب گریز بررسی شده است

اين طرح با عنوان تهيه پارچه هاي ضدآب با استفاده از نانو سيليس رسيدن به خاصيت مطلوب ضدآب مي باشد، و پارچه هاي توليدي جهت تهيه البسه و برخي منسوجات به كار گرفته خواهند شد. در اين تحقيق از نانو سيليس به همراه تركيبات سيليكوني استفاده ميگردد كه بتوان به نتايج بهتر و ايجاد پارچه با خاصيت بالاي ضدآب دست يافت و با توجه به نتايج پژوهش هايي كه اخيراً صورت گرفته اين امر اثبات گرديده است. و چون در توليد برخي از البسه از قبيل البسه ورزشي و نظامي خاصيت ضدآب از اهميت بالايي برخوردار است، پرداختن و فعاليت در زمينه توليد انواع پارچه هاي ضدآب يك ضرورت به شمار مي آيد.
جهت تهيه اين پارچه ها مي بايست نمونه هايي كه از قبل در ابعاد مشخص آماده شده اند، با محلول هاي مورد آزمايش عمل شوند. كه در اين تحقيق از محلول هاي مختلفي استفاده گرديده است. محلول ها شامل نانو سيليس، سيلان آبگريز با نام تري متوكسي اوكتا دسيل سيلان و كراس لينكر با نام تترا اتيل ارتو سيليكات مي باشد.

قسمت هایی از فصل اول تهيه پارچه هاي ضد آب با استفاده از نانو سيليس

استفاده از نمونه هاي 1 تا 3 و 5 از محلول هاي كلوئيدي سيليكا براي پيش عمليات نمي توانست منجر به افزايش قابل ملاحظه اي در زاويه تماس گردد. سپس عمليات بر روي نمونه پنبه اي با نمونه 4 از محلول كلوئيدي سيليكا منجر به زاويه تماس بالاتر حدود 145 درجه شد. ، اما زاويه تماس2CH2I كمي افزايش يافت . يعني از 125 درجه به 131 درجه بنابراين مي تواند دريافت شود كه پوشش دادن با نانو ذرات سيليكا با ابعاد مناسب بر روي پارچه پنبه اي ، افزايش خصوصيات آبگريزي و روغن گريزي را نشان مي دهد. به خصوص افزايش در آبگريزي. اين افزايش آب و روغن گريزي توسط تفاوت در ابعاد نانو ذرات سيليكا مي تواند با افزايش ناصافي در پارچه هاي پنبه اي توضيح داده شود به طور خلاصه اين اولين ارزيابي نشان مي دهد كه پوشش دادن هاي آبگريزي و روغن گريزي مناسب با استفاده از نمونه 4 از محلول كلوئيدي به دست آمده بود اگر ابعاد ذره كوچكتر يا بزرگتر از ابعاد مناسب شود افزايش قابل ملاحظه اي در زاويه تماس در مقايسه با عمل كردن با تنها PFSC، از خود نشان نمي دهد.
اين ذرات سيليكا با ابعاد بين 06 و 200 نانومتر (ميانگين سايز حدود 4/198 نانومتر) مفيد بودنشان ،جهت آب و روغن گريزي ثابت شده.
اندازه گيري زاويه تماس مطالعه مقدماتي براي خواص آب و روغن گريزي پارچه هاي پنبه اي عمل شده را فراهم كرده تست قطره نيز براي جلو بردن تحقيقات استفاده شده.
پوشش هاي SOL-Gel با استفاده از نمونه هاي 1 تا 3 و 5 با PFSC منجر به افزايش در آبگريزي و روغن گريزي در مقايسه با پوشش هاي PFSC خالص نيست.
تنها نمونه پنبه اي 4 عمل شده با نمونه 4 با PFSC افزايش در ميزان آبگريزي از 3 به 4 و روغن گريزي از 4 به 5 را از خود نشان مي دهد. اين نتايج بر طبق نتايج اندازه گيري هاي زاويه تماس است. همچنين ثابت شده كه نمونه 4 از محلول كلوئيدي براي بهبود آبگريزي و روغن گريزي مؤثر است.
مرفولوژي (ريخت شناختي) سطح مي تواند به وسيله ميكروسكوپ SEM نشان داده شود. هنگامي كه محلول كلوئيدي بر روي پارچه پنبه اي اعمال مي شود مرفولوژي سطح تغيير مي كند. ميكروگرافهاي (ريزنگاري) SEM تغيير هندسة سطح پارچه هاي پنبه اي را نشان مي دهد. سطح عمل شده به تنهايي با PFSC صاف است. بر عكس سطح عمل شده با محلول كلوئيدي سيليكا بر آمدگي ها و گره هاي بسيار ريز دارد. (شكل 1-6 ).

فهرست کامل فصل اول تهيه پارچه هاي ضد آب با استفاده از نانو سيليس

1-1 ) تهيه پارچه هاي ضد آب با استفاده از نانو سيليس

چکیده 14
مقدمه 15
1.1.1 فصل اول کلیات 17
1.1.1.1 هدف 18
2.1.1.1 پیشینه تحقیق 18
3.1.1.1 تکمیل دفع آب 22
4.1.1.1 مواد شيميايي به كار گرفته شده در تكميل دفع 24
5.1.1.1 پارچه هاي ضدآب با قابليت تنفس 28
6.1.1.1 توسعه و پيشرفت توليد پارچه هاي آبگريز با استفاده از نانو ذرات 36
7.1.1.1 تكميل پايدار آبگريز پارچه نساجي با استفاده از نانو ذرات سيليكا و مخلوط سيلان ها 37
8.1.1.1 كاربرد نانو سيليس در تهيه البسه ورزشي ضد آب 45
9.1.1.1 تصاوير ميكروسكپ پيمايشگر الكتروني 47

2.1.1 فصل دوم تجربیات 51
1.2.1.1 مواد و وسايل آزمايش 52
2.2.1.1 وسایل آزمایش 52
3.2.1.1 روش کار 52

3.1.1 فصل سوم نتایج و بحث 57
1.3.1.1 مقدمه 58
2.3.1.1 نتايج آزمايش تعيين ميزان بهينه مصرف سيلان 58
3.3.1.1 نتايج آزمايش تعيين ميزان بهينه مصرف نانوسيليس 60
4.3.1.1 نتايج آزمايش تأثير استفاده از اسيد و قليا در هيدروليزكراس لينك كننده 62
5.3.1.1 نتايج آزمايش تأثير روشهاي مختلف خشك و پخت كردن نمونه 67
6.3.1.1 تأثير عمليات اولتراسونيك كردن محلول ها بر آبگريزي پارچه هاي تكميل شده 68
7.3.1.1 نتايج آزمايشات مربوط به پايداري شستشويي نمونههاي تكميل شده 70
8.3.1.1 نتايج مربوط به آزمايش بررسي تأثير تراكم بافت پارچههاي پنبهاي كاربردي در ميـزان آبگريزي 74
9.3.1.1 نتايج آزمايشات زاويه لغزش قطره آب بر روي سطح پارچه (SLIDING ANGLE) 75
10.3.1.1 نتايج آزمايشات مربوط به بررسي متنفس بودن پارچههاي آبگريز شده 77

4.1.1 فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات 78
1.4.1.1 نتیجه گیری 79
2.4.1.1 پیشنهادات 80
3.4.1.1 منابع 81

1-2 ) تهیه پارچه های پنبه ای ضدآب با استفاده از نانوسیلیس

1.2.1 چکیده 88
2.2.1 مقدمه 88
3.2.1 بخش تجربی 89
4.2.1 نتایج 92
5.2.1 نتیجه گیری 96
6.2.1 مراجع 97

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نانو پوشش هاي ضد آب و ضد لك

بتن نمونه مناسبی براي توصیف یک ماده نفوذ پذیر و متخلخل است و آب به عنوان ویرانگر بزرگ (حلال و واسطه واکنش) مهمترین عامل نابودي مصالح ساختمانی به شمار می رود. منافذ و سوراخهاي داخلی بتن را تخلخل آن می نامند که به صورت درصدي از مجموع حجم کل ماده نشان داده می شود نفوذ و پذیري توانایی عبور آب در فشار بین منافذ ماده مدت زمان و نشت از منافذ می باشد. این خاصیت ها به کمک یکدیگر اجازه تشکیل مسیري براي انتقال آب به درون ماده را همراه با ایجاد شکافی که هنگام انقباض بوجود می آید. می دهد.
براي اینکه بتن را واترپروف کنیم باید از مواد مضاف دیگري که منافذ بتن را به صورت یکنواخت ، میکرونیزه و مسدود می کنند استفاده نمود. این مواد باید در واکنشهاي هیدراسیونی و در زمان ژل شدن و فرم گیري سیمان ، عامل تولید سیلیکات و کریستاله شدن آن در جدار منافذ باشند.
نفوذپذیري با یک مقدار مشخص مثل ضریب نفوذپذیري توضیح داده می شود و عموما به ضریب”دارسی” باز می گردد. نفوذپذیري آب در یک ترکیب بتنی شاخص خوبی براي سنجش کیفیت کارایی بتن است ضریب ” دارسی” کم نشان دهنده با اینکه بتن مصالح می باشد کیفیتی بالا براي نفوذ بودن و غیر قابل ماده ایبا نفوذپذیري نسبتا کم می باشد، اما براي دست یابی به بتن با کارایی هاي خاص نیاز به ضدآب کردن براي جلوگیري از نشت میان شکاف ها دارد

فهرست کامل فصل دوم نانو پوشش هاي ضد آب و ضد لك

2-1) بهبود خاصیت ضدآب کردن کالای سلولزی عمل شده با تترافلورو کربن نانوTIO2

1.1.2 چکیده 99
2.1.2 مقدمه 99
3.1.2 مواد و روش ها 99
4.1.2 نتایج و بحث 101
5.1.2 منابع 103

2-2) پارچه های ضدآّب مخصوص لباس های ورزشی باقابلیت عبور هوا

1.2.2 چکیده 105
2.2.2 مقدمه 105
3.2.2 پارچه های بافته شده یا چگالی بالا با قابلیت عبور هوا 105
4.2.2 پارچه های ضدآب لایه ای با قابلیت عبور هوا 106
5.2.2 پارچه های ضدآب پوشش داده شده با قابلیت عبور هوا 106
6.2.2 مکانیزم انتقال رطوبت 107
7.2.2 پارامترهای موثر در انتقال رطوبت 107
8.2.2 انواع الیاف مناسب برای منسوجات ورزشی 107
9.2.2 پیشرفت ها در تهیه لباس های ورزشی 109
10.2.2 نتیجه گیری 114
11.2.2 مراجع 115

2-3) نانو پوشش هاي ضد آب و ضد لك

1.3.2 چکیده 116
2.3.2 مقدمه 117
3.3.2 نانوپوشش های ضدآب 117
4.3.2 نانو پوشش های ضد لک 118
5.3.2 مزایای نانو پوشش های ضدآب و ضد لک 118
6.3.2 کاربرد نانوپوشش های ضدآب و ضد لک 119
7.3.2 نتیجه گیری 121

2-4) فناوري ضد آب کردن کریستالی و زایکوسیل ZYCOSIL) )در محیط هاي دریایی

1.4.2 چکیده 122
2.4.2 مقدمه 123
3.4.2 فناوري و عملکرد ضد آب کردن کریستالی 124
4.4.2 نتیجه گیری 127
5.4.2 مراجع 127

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آخرین روشهای بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب

در نتيجه اضافه كردن نانو ذرات سيليكا به سيلان هاي مخلوط مي تواند زاويه تماس را در پارچه هاي مورد آزمايش بين 8 تا 31 درجه افزايش دهد. به علاوه غير از اين 4 نانو ذره آبدوست سيليكا، نانوذره آبگريز سيليكا نيز در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد. كه به وسيله عمليات با اوكتيل سيلان به دست مي آيد (تابلوي 2 1- جهت مشاهده شيمي سطح). از( شكل 2-1 ) مي تواند مشاهده گردد كه پارچه مورد عمليات قرار گرفته با محلول آبگريز حاوي سيليكا، زاويه تماس كوچكتري نسبت به آنهايي داشت كه با محلول آبدوست حاوي سيليكا عمل شده اند. در شكل 2 -1 همچنين مي تواند مشاهده شود كه در ميان 4 نانو ذره مورد استفاده قرار گرفته ، 09 Aerosil بزرگترين قطره ذره را داشت. (02 نانومتر) و بالاترين زاويه تماس را داد. از اين رو نتايج تنها براي پارچه هاي مورد عمليات قرار گرفته با (09 Aerosil ) و سيلان هاي مخلوط گزارش شده. به علاوه بر حسب ابعاد ذره ، تأثير توزيع ذرات نانوسيليكا نيز به وسيله اولتراسونيك كردن محلول نانو ذرات سيليكا و سيلان هاي مخلوط مورد بررسي قرار مي گيرد. (شكل 2 -2 ) تصاوير SEM پارچه هاي مورد عمليات قرار گرفته و با محلول هاي اولتراسونيك شده و اولتراسونيك نشدة به كار گرفته شده را به ترتيب نشان مي دهد. و مي تواند مشاهده گردد كه سطح پارچه مورد عمليات قرار گرفته با محلول غير اولتراسونيك شده ، با پوشش نامنظم و تكه تكه از رسوب هاي بزرگي از توده هاي نانو ذرات پوشيده شده بود. به هر حال رسوب نانوذرات بر روي پارچه مورد عمليات قرار گرفته با محلول اولتراسونيك شده، نسبتاً هموارتر است و خيلي از توده هاي ذرات شكسته مي شوند

فهرست کامل فصل سوم آخرین روشهای بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب

3-1 ) آخرين روشهاي بكار رفته در تهيه پارچه هاي ضدآب

چکیده 134
مقدمه 136
1.2.3 فصل اول پارچه های دفع آب و ضدآب 137
1.1.2.3 تکمیل دفع آب 138
2.1.2.3 طبقه بندي تكميل هاي دفع آب بر اساس پايداري 138
3.1.2.3 مکانیسم دفع آب 139
4.1.2.3 مواد شيميايي به كار گرفته شده در تكميل دفع 140
5.1.2.3 پارچه هاي ضدآب با قابليت تنفس 144
2.2.3 فصل دوم توليد پارچه هاي آبگريز با استفاده از نانو ذرات سيليكا 152
1.2.2.3 توسعه و پيشرفت توليد پارچه هاي آبگريز با استفاده از نانو ذرات 153
2.2.2.3 تكميل پايدار آبگريز پارچه نساجي با استفاده از نانو ذرات سيليكا و مخلوط سيلان ها 154

3.2.3 فصل سوم تولید پارچه های فوق آبگریز 165
1.3.2.3 پارچه هاي پنبه اي فوق آبگريز 166
2.3.2.3 توليد سطوح فوق آبگريز با استفاده از نانو ذرات سيليكا و تري دكا فلوئوراوكتيل تري 166
3.3.2.3 توليد پارچه هاي فوق آبگريز پنبه اي با استفاده از يك كوت بر پايه يك لايه تركيبي از نانو ذرات سيليكا و عامل كوپل كنندة آمونيوم سيلان پرفلوئورو اوكتيلات شدة چهار جزئي 168
4.3.2.3 جايگزيني يك عامل دفع آب ديگر به جاي سيلان هاي فلوئوري ، به همراه نانو ذرات سيليكا جهت توليد پارچه هاي پنبه اي فوق آبگريز 173

4.2.3 فصل چهارم نتیجه گیری 181
1.4.2.3 نتیجه گیری 182
2.4.2.3 منابع 184

قسمت هایی از فصل چهارم آماده سازی پارچه پنبه ای آب گریز

اثر خود تمیز شوندگی آب دوست که به عنوان اثر فتوکاتالیستی نیز شده شناخته است، نوعی اصلاح شیمیایی روی سطح است که در آن از مواد نور حساس برای انجام تصفیه کاتالیستی بر روی سطح بستر استفاده می شود. مواد فتوکاتالیستی ذرات خارجی، گردوغبار، آلودگی یا میکروارگانیسم شده جذب های را از طریق واکنش های شیمیایی اکسیداسیون و احیای نوری و در حضور نور تجزیه میکنند. مواد خود تمیز شونده آبدوست نه تنها سطح خود تمیز شونده را تحریک میکند، ویژگیهای دیگری ازجمله خصوصیات ضد میکروب و ضد بو را نیز به وجود میآورد. به دلیل پتانسیل قالب توجهی که الیاف خود تمیز شونده فتوکاتالیستی در بازار تجارت جهانی دارند، کاربرد سطوح خود تمیز شونده به جهانی بسیار صورت قرارگرفته موردتوجه است

فهرست کامل فصل چهارم آماده سازی پارچه پنبه ای آب گریز

4-1 ) بررسی و خواص موادآبگریزی پارچه پنبه ای عمل شده با مواد ضدآب متفاوت

1.1.4 چکیده 186
2.1.4 مقدمه 187
3.1.4 روش تحقیق 188
4.1.1 نتایج و بحث 189
5.1.4 نتیجه گیری 190
6.1.4 مراجع 190

4-2 ) اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نقره بر بهینه سازی رنگبری فتوکاتالیسی پارچه پنبه/پلی استر

1.2.4 چکیده 191
2.2.4 مقدمه 192
3.2.4 مواد و روش ها 192
4.2.4 نتایج و بحث 193
5.2.4 نتیجه و جمع بندی 195
6.2.4 مراجع 196

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید