50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحليل و اصلاح راهگاه خنک‌کاری موتور

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحليل و اصلاح راهگاه خنک‌کاری موتور است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحي سامانه خنك كاري يك نمونه موتور پايه گازسوز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحليل و اصلاح راهگاه خنک‌کاری موتور EF7 بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحليل سيستم خنك كاري جداگانه بلوك و سرسيلندر در موتور بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش انتقال حرارت در رادیاتور خودرو بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بهينه سازی سیستم خنك كاري موتور الكتريكي خودروي هبریدی بررسی شده است

طراحي سامانه خنك كاري يكي از مهمترين مراحل طراحي يـك موتـور بـوده كـه بصـورت همزمـان بـا سـاير اجـزاء و سـامانه هـا (چندراهه ها، سامانه هواي ورودي، محفظه احتراق، سامانه روغن كاري و …) و با در نظـر گـرفتن ملاحظـات عملكـردي و سـاختي صورت مي گيرد. بگونه ايكه بتوان با يك طراحي مناسب، علاوه بر دستيابي به يك سامانه بهينه از نظر جريان، رانـدمان حرارتـي را بهبود بخشيده و به تبع آن آلاينده ها و مصرف سوخت را كاهش داد. ايـن امـر در طراحـي موتورهـاي پايـه گازسـوز، بـا توجـه بـه ملاحظات احتراقي آن، اهميت ويژه اي پيدا خواهد كرد. با در نظر گرفتن سامانه خنك كاري خودرو، مراحل طراحي را مـي تـوان به دو بخش موتوري و خودرويي تقسيم كرد. در بخش موتوري، صرفاً راهگاه سـيال از تلمبـه آب و ورود به بدنه موتور تا خروج از بستار مورد تحليل قرار مي گيرد. در مراحل طراحي از هر دو ابزار شـبيه سـازي رايانـه اي (يـك بعـدي و سه بعدي) و آزمون تجربي استفاده مي گردد. در تحليل يك بعدي، راهگاه سيال خنك كننـده در موتـور بـه صـورت يـك بعـدي شبيه سـازي شـده و يـك ارزيـابي اوليـه از هندسـه جريـان و نحـوه گـردش سـيال ارائـه خواهـد شـد

قسمت هایی از فصل اول طراحي سامانه خنك كاري يك نمونه موتور پايه گازسوز

در اين تحليل، راهگاه آب موتور شامل تلمبه آب، راهگاههاي داخل بلوك سيلندر، گذرگاههاي واشر بستار و راهگاه هـاي بسـتار، به صورت شبكه اي از لوله ها و تقسيم كننده هاي جريان مدل مي شود. شرايط مرزي شامل نرخ دبي سيال ورودي و فشار خروجـي از سر سيلندر بوده و نتايج تحليل شامل مشخصات عملكردي تلمبه، سرعت و فشار سيال در نقاط مختلف، افـت فشـار كلـي موتـور، تعيين مقاطع عبوري جريان بويژه سوراخهاي واشر و همچنين نحوه توزيع جريـان در موتـور خواهـد بـود. بعـد از انجـام ايـن تحليـل تغييرات عمده كه نياز است بر روي ماهيچه هاي آب انجام شود، صورت مي پذيرد. با توجه به اينكه تغييرات بعدي جزيي مي باشد؛ مي توان با توليد كننده قطعات وارد مذاكره شد. در شكل (2) يك نمونه مدل شبيه سازي يك بعدي، نشـان داده شـده اسـت

فهرست کامل فصل اول طراحي سامانه خنك كاري يك نمونه موتور پايه گازسوز

1-1 ) طراحي سامانه خنك كاري يك نمونه موتور پايه گازسوز

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 طراحي سامانه خنك كاري موتور در مرحله طراحي مفهومي 2
4.1.1 جانمايي تلمبه آب روي موتور 3
5.1.1 نرم افزارهاي تحليل يك بعدي و سه بعدي 3
6.1.1 مراحل طراحي سامانه خنك كاري موتور 4
7.1.1 تحليل يك بعدي راهگاه سيال موتور 4
8.1.1 تحليل سه بعدي راهگاه سيال موتور 5
9.1.1 طراحي سامانه خنك كاري يك موتور نمونه 5
10.1.1 نتيجه گيري 9

1-2 ) بهبود خنك كاري موتورهاي احتراق داخلي از طريق تغيير الگوي ورودي خنك كننده

1.2.1 مقدمه 11
2.2.1 شــبيهســازي و تحليــل يــك بعــدي جريــان خنك كننده براي حالت معمولي موتور 13
3.2.1 شــبيه ســازي و تحليــل ســه بعــدي جريــان خنك كننده براي حالت معمولي موتور 14
4.2.1 تحليل حرارتي سه بعـدي بـراي حالـت معمـولي موتور 15
5.2.1 صحه گذاری 16
6.2.1 تحليل جرياني و حرارتـي راهگـاه خنـك كـاري در طرحهاي جديد 17
7.2.1 منابع 19

1-3 ) بررسی سیستم خنک کاری خودرو و مقایسه آن در دو خودروی پژو206 و سوزوکی ویتارا

1.3.1 چکیده 21
2.3.1 مقدمه 21
3.3.1 درجه حرارت بالای موتور و رابطه آن با کاهش مصرف سوخت 22
4.3.1 بررسی فن خنک کننده درخودروپژو6 23
5.3.1 انواع مقاومت ها 24
6.3.1 سیستم های خنک کاری خودرو 24
7.3.1 نقشه برق فن و رله های فن 26
8.3.1 نقشه فن در حالت S 28
9.3.1 مراحل عملکرد کولر 29
10.3.1 سیستم فن در خودرو سوزوکی 29
11.3.1 نقشه فن های رله هاو فن 30
12.3.1 حالت های مختلف سوزوکی(2000-2400) 31
13.3.1 منابع 32

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحليل و اصلاح راهگاه خنک‌کاری موتور EF7

موتورهای احتراق داخلی موتورهای حرارتی هستند که انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در موتورهای احتراق داخلی، مبحث انتقال حرارت در آن‌هاست. انتقال حرارت موتورهای احتراق داخلی از جنبه‌های گوناگونی حائز اهمیت است. یکی از این موارد محافظت از مواد به کار رفته در بخش های حساس موتور در مقابل ذوب شدن و یا تغییر شکل با توجه محدودیت های طراحی مواد است. مورد دیگر بهبود عملکرد موتور است؛ چرا که تقریباً یک‌سوم از انرژی تولید شده در داخل محفظه‌ی احتراق از طریق خنک‌کاری موتور از آن خارج می‌شود و درصورتی که بتوان این مقدار را کاهش داد در حقیقت به توان مفید موتور افزوده خواهد شد. همچنین یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی در موتورهای احتراق داخلی زمان گرم شدن موتور می‌باشد که مبحث خنک‌کاری نقش مؤثری در کاهش و یا افزایش زمان مذکور و متعاقباً کاهش و یا افزایش آلاینده‌های خروجی موتور به عهده دارد. یکی دیگر از موارد اهمیت انتقال حرارت موتور، حرکت سریع و رو به رشد موتورهای احتراق داخلی در جهت افزایش توان و کوچک‌سازی موتور است که در این قسمت نیز سیستم خنک‌کاری تقش انکارناپذیری را بازی می‌کند؛ چرا که تولید توان بیشتر در موتورهای احتراق داخلی با اندازه‌های کوچکتر موجب می‌گردد تا شار حرارتی بیشتری به اجزا و قطعات موتور تحمیل گردد که در این صورت، برخی از نقاط حساس موتور که در معرض شار حرارتی بیشتری هستند – مانند ناحیه‌ی بین سوپاپ‌های دود و اطراف شمع- در پاره‌ای از اوقات دردسرساز شده و دقت بیشتری در طراحی سیستم خنک‌کاری را می‌طلبد. از دیگر جوانب اهمیت انتقال حرارت در موتور می‌توان به بهبود عملکرد روغنکاری و کاهش پدیده ضربه اشاره کرد

فهرست کامل فصل دوم تحليل و اصلاح راهگاه خنک‌کاری موتور EF7

2-1) تحليل و اصلاح راهگاه خنککاری موتور EF7

1.1.2 چکیده 41
1.1.1.2 اهميت انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی 54
2.1.1.2 روشهای بهبود عملكرد سامانهی خنک کاری 55
2.1.2 فصل دوم پیشینه مطالعات 58
1.2.1.2 مقدمه 59
2.2.1.2 تغيير هندسهی جريان 59
3.2.1.2 پيشينه ی مطالعات خنککاری دقيق 61
4.2.1.2 جوشش 72
5.2.1.2 پيشينه ی مطالعات جوشش در موتورهای احتراق داخلی 77
3.1.2 فصل سوم مطالعات تجربی 99
1.3.1.2 مقدمه 100
2.3.1.2 دستگاه آزمايشگاهی جوشش 100
3.3.1.2 نتايج دستگاه جوشش جريانی 110
4.3.1.2 مطالعه آزمايشگاهی حرکت سيال با استفاده از روشPIV 115
4.1.2 فصل چهارم شبیه سازی عددی 126
1.4.1.2 مقدمه 127
2.4.1.2 شبيه سازی عددی جوشش جريانی مادون سرد 127
3.4.1.2 شبيه سازی يک بعدی جريان خنک کننده در راهگاه خنک کاری موتور 146
4.4.1.2 شبيه سازی سه بعدی جريان خنک کننده در راهگاه خنک کاری موتور 150
5.1.2 فصل پنجم راهکار های بهبود خنک کاری 167
1.5.1.2 مقدمه 168
2.5.1.2 ارائه ی روش هايی در راستای رسيدن به خنک کاری يكنواخت در موتور 168
6.1.2 فصل ششم جمع بندی و نتیجه گیری 183
1.6.1.2 جمع بندی و نتیجه گیری 184
2.6.1.2 نوآوری 186
3.6.1.2 پيشنهادها برای ادامه کار 187
4.6.1.2 محصولات علمی ارائه شده 188
5.6.1.2 منابع و مآخذ 190

2-1) طراحی سیستم خنک کاری هوشمند موتور EF7-NA

1.2.2 چکیده 199
2.2.2 مقدمه 199
3.2.2 انرژی ورودی سوخت 200
4.2.2 انرژی حاصل از احتراق روغن موتور مصرف شده 200
5.2.2 انرژی ورودی هوا 201
6.2.2 انرژی دود های خروجی 201
7.2.2 انرژی گرمایی هدررفته از طریق سیستم خنک کاری 201
8.2.2 انرژی های باقیمانده 201
9.2.2 عوامل تاثیرگذار در میزان اتلاف حرارتی از طریق سیستم خنک کاری 201
10.2.2 کنترل دبی آب خروجی از واتر پمپ 203
11.2.2 واحد کنترلی سیستم 204
12.2.2 استارت سرد 205
13.2.2 کارکرد سیستم درحالت خودرو ساکن 206
14.2.2 کارکرد در حالت حرکت خودرو 206
15.2.2 کارکرد سیستم پس از توقف عملکرد موتور 206
16.2.2 ایمنی سیستم 206
17.2.2 نتایج 206
18.2.2 منابع 207

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحليل سيستم خنك كاري جداگانه بلوك و سرسيلندر در موتور

امروزه سيستم خنك كاري به طور عمـده متشـكل از قطعـات اصـلي مانند ترموستات، پمپ و رادياتور است كه همچنان بدون تغييـر بـاقي مانده است. شير ترموستات با افزايش دما باز شده و پمپ، مايع خنـك كننده را در مدار خنك كاري موتور به گردش در مي آورد. اين سيستم خنك كاري به طور كلي نمي تواند خنك كاري موتور را به طور دقيق كنترل نمايد. اين سيستم خنك كاري براي بحراني ترين شرايط كاري موتور (شرايط تمام بار) طراحي شده است، حال آنكه اين شرايط تنهـا حدود 5درصد زمان استفاده وسيله نقيلـه را شـامل مـي شـود و ايـن رويكرد باعث مصرف نامناسب سوخت شده كه مي توانـد بـا مـديرت سيستم حرارتي بهبود يابد. ديناميك سـيالات محاسـباتي سـه بعـدي ابزار قدرتمندي براي تجزيه و تحليل جريـان سـيال خنـك كننـده در داخل موتور مي باشد كه به شرايط مرزي دقيقي احتياج دارد. در حالي كه شبيه سازي يك بعدي مي تواند سيستم هاي كنترلي، راهگاه ها و بهينهسازي مدار خنك كاري را مورد بررسي قرار دهد. در اين مطالعـه سيستم خنك كاري معمولي توسط نرم افزار GT‐Suite مورد بررسي قرار گرفته و پس از اعتبار سـنجي بـراي تحليـل مـدار خنـك كـاري جداگانه بلوك و سرسيلندر موتور مورد استفاده قرار مي گيرد.

فهرست کامل فصل سوم تحليل سيستم خنك كاري جداگانه بلوك و سرسيلندر در موتور

3-1 ) بررسی تاثیر فرایند های متالورژیکی بر ساختار و خواص مکانیکی سرسیلندر آلومینیومی پیکان1600

1.2.3 چکیده 208
2.2.3 مقدمه 209
3.2.3 روش تحقیق 210
4.2.3 تجزیه و تحلیل نتایج 211
5.2.3 نتیجه گیری 213
6.2.3 منابع 215
7.2.3 جداول و شکل ها 216

3-2 ) تحليل سيستم خنك كاري جداگانه بلوك و سرسيلندر در موتور ملي

چکیده 221
1.2.3 مقدمه 222
2.2.3 تعال گرمایی موتور 222
3.2.3 هدایت 222
4.2.3 مدلسازي موتور F E7 معمولي 223
5.2.3 موازنه انرژی موتور 223
6.2.3 مدلسازي سيستم خنك كاري جداگانه بلوك و سرسيلندرموتور موتور F E7 223
7.2.3 موتور پایه 223
8.2.3 بحث بر روي نتايج 223
9.2.3 نتیجه گیری 224
10.2.3 مراجع و منابع 225

قسمت هایی از فصل چهارم انتقال حرارت در رادیاتور خودرو

در دهه هاي اخير با توجه به افزايش هزينه هاي توليد و افزايش قیمت سوخت هاي فسيلي و همچنين آلودگي ناشي از اين نوع از سوخت ها شركت هاي اتومبيل سازي را به سمت توليد خودروهاي با سوخت هاي جديد برده است. در اين ميان خودروهایي بر پایه الكتريك با توجه به قيمت پايين تر نسبت به خودروهايي بر پايه پيل سوختي و برد بيشتر نسبت به خودروهاي الكتريكي اهميت ويژه اي در آينده صنعت خودروسازي خواهد داشت. از طرفي استفاده از خودروهاي الكتريكي در آينده نزديك و با توليد موتورهاي بنزيني با بازده بالاتر نيازمند طراحي بهينه تمام زیر سيستم هاي خودرو براي داشتن بالاترين بازده ممكن براي خودرو هست. در نتيجه در ابتدا بايد به دنبال منابع اتلاف توان در خودرو و زير سيستم هاي آن باشیم . در اينجا دو مسير كاملا متفاوت وجود دارد، بهينه سازي خودرويي كه از ابتدا هيبريد بوده و مسير دوم بهينه سازي خودروي احتراقي كه با تغيير در زير سيستم هاي آن هيبريد شده است. با توجه به توان صنايع خودروسازي در كشور ما توليد خودروي بر اساس روش دوم امكان پذبر مي باشد، از این رو طراحي صورت گرفته در اين فصل بر اساس اين نوع از طراحي خودرو خواهد بود. با توجه به اين نوع طراحي اغلب موتور احتراقي بدون تغيير بوده و يك موتور يا چند موتور و ژنراتور الكتريكي به آن افزوده ميشود. با توجه به كاركرد موتور الكتريكي در اين شرايط خاص و وابستگي بازده آن به دماي كاركردي موتور، كنترل دماي موتور الكتريكي براي حفظ بازده بالا و همچنين صرفه اقتصادي استفاده از اين نوع خودروها ضروري به نظر مي رسد

فهرست کامل فصل چهارم انتقال حرارت در رادیاتور خودرو

4-1 ) بررسی تجربی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی رادیاتور خودرو

1.1.4 چکیده 226
2.1.4 مقدمه 226
3.1.4 شبیه سازی سیستم خنک کنندگی خودرو 227
4.1.4 محاسبه ضریب انتقال حرارت 227
5.1.4 اعتبارسنجی 228
6.1.4 بررسی نتایج 228
7.1.4 نتایج وجمع بندی 229
8.1.4 منابع 229

4-2 ) مدلسازي و بررسي پديده جوشش در انتقال حرارت از راهگاه آب موتور

2.2.4 چکیده 230
3.2.4 مقدمه 230
4.2.4 روشهاي مدلسازي انتقال حرارت در خنك كاري 231
5.2.4 فر مول بندي ضريب انتقال حرارت جابجايي پايه 232
6.2.4 روند مدلسازي در روش انتقال حرارت پايه 232
7.2.4 توليد هندسه و مش توليدي 233
8.2.4 انتقال حرارت مجراي خنك كار ي موتور EF7 234
9.2.4نتیجه گیری و جمع بندی 235
10.2.4 مراجع 237

4-3 ) مطالعه تجربی انتقال حرارت کل در رادیاتور نانوسیال اکسید آلومینیوم

4 چکیده 238
2.3.4 مقدمه 240
3.3.4 نانوسیال 241
4.3.4 تعیین خواص نانوسیال 243
5.3.4 تشریح سیستم آزمایشگاهی 243
6.3.4 روش تهیه نانوسیالات 246
7.3.4 روش تست و جمع آوری داده ها 247
8.3.4 نتایج 247
9.3.4 بحث و نتیجه گیری 250
10.3.4 مراجع 252

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بهينه ساز ی سیستم خنك كاري موتور الكتر يكي خودرو ي هبریدی

با توجه به اينكه بازده يك موتور الكتريکی در يك خودرو الكتریکي یا هيبريد الكتريك مستقيما وابسته به دماي كاري آن مي باشد، از اين رو نياز به خنك كاري، و كنترل موتور در دماي بهينه براي كار در بالاترين بازده امري ضروري است. این امر در موتورهاي الكتریکي با توان بالا تنها با روش هاي مبتني بر خنك كاري با آب امكان پذير است، اما با توجه به اين موضوع كه نشت آب در اينگونه سيستم ها باعث ايجاد خسارت در موتور خواهد شد، طراحی سيستم بهينه و مطمئن براي اين كار بسيار مهم مي باشد. آنچه در اين فصل بدان پرداخته شد است، طراح سيستم خنك كننده بوسيله سيال عامل آب و طراحي پوسته مناسب براي اين كار می باشد. در اين فصل سه مكانيزم مختلف از منظر ميزان انتقال حرارت، احتمال نفوذ آب، میزان تنشهاي حرارتي، استحكام مكاني زمان و ميزان اتلاف آب در آن، مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به ميزان اهميت هر دیدگاه، و تعريف درصدهاي وزني براي هر كدام از موارد مكانيزم بهينه انتخاب شد

فهرست کامل فصل پنجم بهينه ساز ی سیستم خنك كاري موتور الكتر يكي خودرو ي هبریدی

5-1 ) بازیابی انرژی در سیستم خنک کاری موتورالکتریکی یک خودروی هیبریدی

چکیده 253
1.1.5 مقدمه 253
2.1.5 کلیات سیکل خنک کاری ارایه شده 254
3.1.5 فرضیات 254
4.1.5 حل مسـله 255
5.1.5 نتیجه گیری 256
6.1.5 مراجع 256

5-2 ) بهينه سازي سیستم خنك كاري موتور الكتريكي خودرو هيبریدی به روش CFD

1.2.5 چکیده 257
2.2.5 مقدمه 258
3.2.5 انتخاب سامانه خنک کاری 258
4.2.5 مقایسه سیستمهای پیشنهادی 259
5.2.5 روند حل مسـاله 259
6.2.5 نتایج 260
7.2.5 نتیجه گیری 261
8.2.5 مراجع 261

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید