50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن قیود شبکه انتقال ورزرو

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن قیود شبکه انتقال ورزرو است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن قیود شبکه انتقال و رزو سیستم بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برنامه ريزي توليد و رزرو چرخان و غییر چرخان بررسی شده است

در سیستم قدرت نگهداری از تجهیزات بهویژه واحدهای نیروگاهی در راستای تأمین بار درخواستی با سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان از اهمیت ویژهای برخوردار می- باشد. به منظور جلوگیری از فرسودگی زودهنگام تجهیزات و وقوع خطا در سیستم قدرت که منجر به خروج اضطراری ،غیر برنامه ای و البته هزینه بر می گردد اجرای تعمیرات پیشگیرانه در فواصل زمانی منظم بسیار مهم می باشد در حقیقت هدف از اجرای برنامه زمانبدی تعمیرات پیشگیرانه تعیین یک جدول زمانی تعمیراتی به منظور نگهداشت قابلیت اطمینان در سطح بالا،کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش عمر مفید تجهیزات است. تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم قدرت باتوجه به هدف مورد نظر میتواند در بازههای زمانی مختلف انجام پذیرد. لذا تعیین زمان مناسب تعمیر و نگهداشت تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد سیستم از جمله ب ریزیرنامه کوتاه مدت تولید دارد. معمولا زمانی که یک مسئله بهینه سازی برنامه ریزی زمانی حل می شود اهداف چند گانه ای وجود دارد و در بیشتر موارداین اهداف در تقابل با یکدیگر هستند، اگرچه روش مرسوم در حل اینگونه مسائل قرار دادن مهمترین معیار به عنوان هدف بهینه سازی و سایر معیارها به عنوان قید است اما این روشهای تک هدفه به طور کامل نیاز یک برنامه ریز را برای ارائه بهترین راه حل توافقی برآورده نمی کنند و در حقیقت استفاده از تکنیک چند معیاره یک گام منطقی در غلبه به نواقص مدلهای تک معیاره است. در مسئله برنامه- ریزی تعمیر و نگهداشت پیشگیرانه با محدودیتهای تساوی و نامساوی متعددی شامل محدودیتهای تعمیرات از جمله مدت زمان تعمیر، محدودیتهای فنی، محدودیت پیوستگی تعمیرات، … و همچنین محدودیتهای اقتصادی تعهد تولید شامل قید توازن بار، قید رزرو، … روبرو هستیم که سبب پیچیدگی حل مسئله میگردد

قسمت هایی از فصل اول برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی

به برنامه طور کلی ریزی تعمیر و نگهداشت پیشگیرانه واحدهای تولیدی در سیستم قدرت یک مسئله بهینه سازی غیرمحدب و پیچیده با ماهیت برنامهریزی مختلط با اعداد صحیح (MIP) میباشد. در دهههای اخیر روشهای متنوعی شامل روشهای قطعی، ابتکاری ، ترکیبی برای حل مسئله برنامهریزی تعمیرات به ار ک گرفته شدهاست؛ در مرجع برنامه ریزی تعمیر و نگهداشت واحدهای نیروگاهی را با هدف کمینه سازی ریسک انجام میدهد. انتظار بار از دست رفته (LOLE) به عنوان معیار اندازهگیری قابلیت اطمینان در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. با بهکارگیری الگوریتم ژنتیک (GA) جواب بهینه که منتج به کمترین سطح LOLE در طول دوره تحت مطالعه میشود، به دست میآید

فهرست کامل فصل اول برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی

1-1 ) تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداشت پیشگیرانه نیروگاه ها با رویکرد آرمانی و محدودیت شبکه

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 مروری بر کارهای گذشته 2
4.1.1 مدلسازی و الگوریتم حل 3
5.1.1 تجزیه و تحلیل نتایج 4
6.1.1 نتیجه گیری 7
7.1.1 منابع 8

1-2 ) ارزیابی و تعییه استراتژی بهینه برنامه ریزی تعمیر ونهگداشت مقید واحداهای نیروگاَهی در حضور منابع پاسخگًوی بار

1.2.1 چکیده 10
2.2.1 مقدمه 10
3.2.1 نوصیف مدل وفرمول بندی 11
4.2.1 مطالعه موردی 14
5.2.1 نتیجه گیری 16
6.2.1 منابع 17

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن قیود شبکه انتقال و رزو سستم

برنامه ريزي تعميرات مولفه هاي مختلـف سيـستم قـدرت، در مراحل مختلف از نظر مولفه هاي درگير در تعميرات و مقيـاس زماني برنامه ريزي تعميرات، انجام مي شود. از نظر مولفه هـاي درگير در برنامه ريزي تعميرات، مي توان ايـن برنامـه ريـزي را به برنامه ريزي تعميرات براي واحدهاي توليـدي، بـراي شـبكه انتقال و برنامه ريزي همزمـان تعميـرات بـراي شـبكه انتقـال و واحدهاي توليدي تقسيم بنـدي كـرد. از نظـر مقيـاس زماني برنامه ريزي تعميرات، مي توان اين برنامـه ريـزي را بـه برنامه ريزي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت، تقسيم بنـدي كرد. اين مفاهيم در شكل 1 نشان داده شده اند

فهرست کامل فصل دوم برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن قیود شبکه انتقال و رزو سستم

2-1) برنامه ریزی بهینه تعمیرات واحدهای تولیدی بادرنظرگرفتن قیود شبکه انتقال ورزرو سیستم

چکیده 24
1.1.2 فصل اول مقدمه 34
1.1.1.2 ضرورت مساله تعمیرات و نگهداری درسیستم های قدرت 35
2.1.1.2 سیستم های قدرت باساختار عمودی 36
3.1.1.2 سیستم های قدرت تجدید ساختارشده 36
4.1.1.2 بهره برداری وتعمیرات دریک سیستم قدرت تجدیدساختارشده 38

2.1.2 فصل دوم معرفی مساله برنامه ریزی تعمیرات واحدهای نیروگا 40
1.2.1.2 مقدمه 41
2.2.1.2 زمانبندی برنامه ریزی تعمیرات ونگهداری واحدهای تولیدی 41
3.2.1.2 برنامه ریزی تعمیرات ونگهداری واحدهای تولیدی 42
4.2.1.2 فرمول بندی مساله برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی 43
5.2.1.2 روش های حل مساله برنامه ریزی تعمیرات ونگهداری واحدهای تولیدی ومروری برکارهای انجام شده 45
6.2.1.2 جمع بندی 48
3.1.2 فصل سوم ارایه روش پیشنهادی وحل مساله برنامه ریزی تعمیراتواحدهای تولیدی 49
1.3.1.2 فصل سوم ارایه روش پیشنهادی وحل مساله برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی 49
2.3.1.2 مقدمه 50
3.3.1.2 نرم افزار بهینه سازی GAMS 51
4.3.1.2 فرمول بندی برنامه ریزی بلندمدت تعمیرات واحدهای تولیدی 52
5.3.1.2 مطالعات موردی 59
6.3.1.2 جمع بندی 76

4.1.2 فصل چهارم ارایه روش پیشنهادی وحل مساله برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی وخطوط انتقال 78
1.4.1.2 مقدمه 79
2.4.1.2 فرمول بندی برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی وخطوط انتقال 80
3.4.1.2 مطالعات موردی 86
4.4.1.2 جمع بندی 110

5.1.2 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 112
1.5.1.2 نتیجه گیری 113
2.5.1.2 پیشنهادات 115
3.5.1.2 منابع 128

1.2 برنامه ريزي بلند مدت تعميرات واحدهاي توليدي در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده در حضور احدهاي توليدي بادي از ديد GENCO 131
1.1.2 چکیده 131
2.1.2 مقدمه 132
3.1.2 برنامه ريزي تعميرات واحدهاي توليدي 133
4.1.2 واحدهاي توليدي بادي 135
5.1.2 مدل سازي واحدهاي توليدي 136
6.1.2 الگوريتم پيشنهادي 137
7.1.2 روش بهينه سازي استفاده شده 138
8.1.2 شبیه سازی 139
9.1.2 نتیجه گیری 143
10.1.2 منابع 143

2-2) برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی با استفاده از الگوریتم شاخه و حد بهبودیافته

1.2.2 چکیده 145
2.2.2 مقدمه 146
3.2.2 مراحل اجرای الگوریتم شاخه و حد 148
4.2.2 سیستم مورد مطالعه 151
5.2.2 تایج سازی الگوریتم شاخه و حد 152
6.2.2 نتیجه گیری 153
7.2.2 منابع 154

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برنامه ريزي توليد و رزرو چرخان و غییر چرخان

در این بخش اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی بار و شبکه که در این بخش مورد استفاده قرار گرفته اند ارائه می شوند. شبکه ای که مورد استفاده قرار گرفته است شبکه تست 24 شینه IEEE می باشد که در شکل (2) نمایش داده شده است. این شبکه به این علت انتصاب شده است که به لحاظ مشخصات و ویژگی ها بسیار شبیه به یک شبکه واقعی می باشد. همانگونه که در شکل مشاهده می شود این شبکه دارای 24 شین بوده که 17 شین آن دارای بار است. ضرایب a ،b و c مربوط به تابع درجه دوم هزینه تولید واحدها از مرجع انتصاب گردیده و با سه قطعه تقریب زده شده است که شیب خط (هزینه افزایشی) در این سه قطعه و حداقل هزینه تولید محاسبه و در مدلسازی لحاظ گردیده است. ضمنا ضرای d ،e و f مربوطه به تابع درجه دوم هزینه آلودگی واحدها از مرجع انتصاب شده است. زمان استقرار رزرو گردان 10 دقیقه و قیمت آن در یک واحد برای رزرو گردان افزایشی برابر حداکثر هزینه افزایشی و برای رزرو گردان کاهشی برابر نصب حداکثر هزینه افزایشی در آن واحد در نظر گرفته شده است. میزان رزرو گردان در کل سیست برابر 400 مگاوات (بیشترین ظرفیت در واحدهای تولید) در نظر گرفته می شود. شرایط اولیه به گونه ای در نظر گرفته شده است که در آغاز دوره برنامه ریزی تمام واحدها به مدت طولانی روشن بوده اند.

فهرست کامل فصل سوم برنامه ريزي توليد و رزرو چرخان و غییر چرخان

3-1 ) برنامه ريزي توليد و رزرو چرخان با در نظر گرفتن آلودگي هاي زيست محيطي با استفاده از نرم افزار GAMS

1.1.3 چکیده 156
2.1.3 مقدمه 156
3.1.3 فرمول بندي رياضي مسأله 157
4.1.3 اطلاعات ورودي 160
5.1.3 مطالعات عددي و نتايج 161
6.1.3 نتیجه گیری 163
7.1.3 منابع 163

3-2 ) اثر حضور واحدهاي رزرو غیرچرخان بر ریسک بهرهبرداري سیستم هاي قدرت داراي نفوذ بالاي انرژي باد

1.2.3 چکیده 164
2.2.3 مقدمه 164
3.2.3 الگوریتم پیاده سازي مسئله 165
4.2.3 مدلسازي سرعت باد با استفاه از روش ARMA 165
5.2.3 توان خروجی نیروگاه بادي با استفاده از مشخصه باد 166
6.2.3 خوشه بندي توان خروجی توربین بادي با استفاده از الگوریتم خوشه بندي فازي 167
7.2.3 طریقه مدل سازي واحد راه انداز سریع 170
8.2.3 طریقه مدلسازي واحد رزرو گرم 171
9.2.3 شبیه سازی 172
10.2.3 نتیجه گیری 174
11.2.3 منابع 175

3-3 ) راهبرد پیشنهاددهی همزمان نیروگاه مجازی دربازار انرژی وخدمات جانبی رزرو چرخان و توان راکتیو

1.3.3 چکیده 176
2.3.3 مقدمه 177
3.3.3 نیروگاه مجازی(VPP) 177
4.3.3 تشریح مدل 178
5.3.3 مطالعات عددی 182
6.3.3 نتیجه گیری 187
7.3.3 مراجع 188

3-4 ) تسویه بازار انرژی و رزرو اکتیو به همراه پخش بار بهبود یافته

1.4.3 چکیده 190
2.4.3 مقدمه 190
3.4.3 تخصیص انرژی و رزرو چرخان برای تامیین قابلیت اطمینان مورد انتظار تقاضای مصرف کنندگان 190
4.4.3 قیود 191
5.4.3 دست آوردن تلفات شبکه از پخش بار بهبود یافته 191
6.4.3 تابع هزینه 192
7.4.3 بهینه سازی 192
8.4.3 نتیجه گیری 197
9.4.3 منابع 197

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید