50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی پارامترهاي دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از شبكه عصبي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کلاس بندی انواع اغتشاشات وارده بر یک ژنراتور سنکرون بررسی شده است

شبیهسازي رفتار ژنراتورهاي سنکرون براي انجام مطالعات گوناگون دینامیکی در سیستمهاي قـدرت، مـستلزم انتخـاب یک مدل مناسب جهت مدلسازي ماشین میباشد. مدل ارائه شده بـراي هـر سیـستم شـامل یـک سـاختار و تعـدادي پارامتر میباشد که جهت پیشگویی رفتار آن سیستم در حالتهاي مورد نظر بکار گرفته میشـود. مـدل مـورد اسـتفاده براي یک سیستم باید به سادگی قابل فهم بوده، بکارگیري آن سهل باشد و در عین حال بتواند رفتار سیستم را با دقـت و صحت قابل قبولی براي یک محدوده مشخص پیشگویی نماید. بعبارت بهتر رفتار پیشبینـی شـده سیـستم بواسـطۀ شبیهسازي براساس مدل ارائه شده تا حد قابل قبولی به رفتار واقعی سیستم نزدیک باشد. هـر چنـد ایـن دو خاصـیت مورد انتظار از مدل، یعنی سادگی و واقعی بودن همواره در تضاد با یکدیگر هستند، (یعنی مدلهاي واقعی به ندرت ساده هستند و مدلهاي ساده به ندرت میتوانند واقعی باشند)، اما میتوان جهت رسیدن به پاسخ دلخواه مـصالحهاي منطقـی مابین این دو خاصیت برقرار کرد

قسمت هایی از فصل اول بررسی پارامترهاي دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه

ژنراتور سنکرون يکی از اساسی ترين تجهيزات شبکه قدرت می باشد. انحراف سرعت ژنراتورها از مقدار سنکرون نه تنها باعث آسيب رسيدن به ژنراتور و ساير تجهيزات مانند توربين می شود بلکه سبب افزايش احتمال ناپايداری شبکه و خروج ژنراتور از مدار
میگردد که خود اين مسئله باعث آسيب رساندن به ساير تجهيبزات الکتريکی و بارهای شبکه می شود. بنابراين حفظ همزمانی سرعت ژنراتورها با فرکانس شبکه در پايداری گذرا و ديناميک از مطالب حايز اهميت می باشد.
در مواقع بروز خطا مانند خروج خط انتقال و يا اتصال کوتاه آن و حتی در موارد ورود يا خروج يک بار بزرگ به شبکه سرعت ژنراتور به دليل ايجاد عدم تعادل در انرژی مکانيکی ورودی و انرژی الکتريکی خروجی از ژنراتور از مقدار سنکرون منحرف می گردد. برای حفظ پايداری و برقرار نمودن تعادل لازم ببين انرژی الکتريکی خروجی و انرژی مکانيکی ورودی تاکنون تدابير مختلفی انديشيده شده است.

فهرست کامل فصل اول بررسی پارامترهاي دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه

1-1 ) تخمین پارامترهاي دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه آبی کوهرنگ به روش LINE O

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 مدل سازی ماشین سنکرون 2
4.1.1 الگوریتم تخمین 3
5.1.1 آزمایش عملی 7
6.1.1 نتیجه گیری 8
7.1.1 مراجع 9

1-2 ) بررسی پارامترهای موثر در تعیین قدرت ژنراتورهای سنکرون تامین توان اضطراری درواحدهای صنعتی متصل به برق شبکه سراسری

1.2.1 چکیده 11
2.2.1 مقدمه 11
3.2.1 تعیین قدرت دیزل ژنراتور 12
4.2.1 محاسبات نرم افزاری 16
5.2.1 نتایج 17
6.2.1 منابع 17

1-3 ) بكارگيري رؤيت گر شبكة عصبي در تخمين بلادرنگ پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون مبتني بر يك استخراج ويژگي فازی از اطلاعات بهره برداري

1.3.1 چکیده 18
2.3.1 مقدمه 18
3.3.1 بررسی مدل سازی ماشین سنکرون 19
4.3.1 تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهـاي سـنكرون بااستفاده از شبكة عصبي مصنوعي 21
5.3.1 مطالعات شبه سازی 21
6.3.1 آموزش شبکه عصبی 22
7.3.1 نحــوه انتخــاب مولفــه هــاي بــردار ورودي شــبكه عصبي(ورودي هاي شبكه) 23
8.3.1 نتايج دوره آموزش شبكه عصبي 24
9.3.1 نتايج دوره آموزش شبكه عصبي 25
10.3.1 نتیجه گیری 26
11.3.1 مراجع 27

1-4 ) مقایسه رفتار گذرا ژنراتور سنکرون و ژنراتور القایي با کنترل برداری

1.4.1 چکیده 28
2.4.1 مقدمه 28
3.4.1 عملکرد سيستم کنترلي ژنراتور سنکرون و القایي 29
4.4.1 مزیت استفاده از ژنراتور القایي نسبت به ژنراتور 29
5.4.1 طراحي کنترلر فازی ژنراتور سنکرون 30
5.4.1 مقایسه 30
6.4.1 نتیجه گیری 33
7.4.1 مراجع 33

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از شبكه عصبي

اين پروژه روشي نو را براي بكارگيري رؤيتگرهاي شبكة عـصبي در جهـت شناسـايي و تعيـين پارامترهـاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از اطلاعات بهرهبرداري ارائه كرده است. اطلاعات بهـرهبـرداري از طريق اندازهگيريهاي بلادرنگ بعمل آمده در قبال اغتشاشات حوزة بهرهبرداري فراهم مـيشـود. دادههـاي آموزشي مورد نياز شبكة عصبي از طريق شبيهسازيهاي غيرهمزمـان بهـرهبـرداري از ژنراتـور سـنكرون در محيط يك ماشين متصل به شين بينهايت فراهم شده است. مقـادير نمونـة ژنراتورهـاي سـنكرون در مـدل مذكور بكار گرفته شدهاند. شبكة آموزش ديده در قبال اندازهگيريهاي بلادرنگ شبيهسازي شـده در جهـت تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون تست شده است. مجموعة نتايج بدست آمده نشان دهنـده قابليتهاي نويد بخش شبكة عصبي مصنوعي در حوزة تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهـاي سـنكرون، بصورت بلادرنگ و با استفاده از اطلاعات بهرهبرداري ميباشد. اگرچه براي دست يـابي بـه خطـاي تخمـين قابل قبول در مسير شناسايي كلية پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون، پارهاي صلاحات ضروري بـه نظر ميرسد. در نگاه كلّي اين اقدامات تكامل بخش را ميتوان به دو مجموعة: پيشنهادات مربوط به اصـلاح شبكة عصبي رؤيتگر در حوزة شبيهسازي و آموزش و بخش ديگر را به عنوان گامهاي تكاملي تلقي نمود، كه سازماندهي اين گامها در مبادي ورودي و خروجي شبكة عصبي، زمينة مناسبتـري را بـراي بهـرهگيـري از قابليتهاي آن فراهم خواهد كرد

فهرست کامل فصل دوم تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از شبكه عصبي

2-1) تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از شبكه عصبي

1.1.1.2 چکیده 46
2.1.1.2 مقدمه 48
3.1.1.2 فصل اول کلیات 49

2.1.2 فصل دوم مدل سازی ماشین سنکرون 54
1.2.1.2 ساختار فيزيكي ماشين سنكرون 55
2.2.1.2 توصيف رياضي ماشين سنكرون 56
3.2.1.2 پارامترهاي ماشين سنكرون 62
4.2.1.2 محاسبه پارامترهاي ديناميكي ماشين سنكرون بر اساس پارامترهاي اساسي ماشين 64
5.2.1.2 ماتب مختلف مدلهای ژنراتور سنکرون براساس مدل دو محوری پارک 70

3.1.2 فصل سوم بررسي روشهاي شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون 72
1.3.1.2 مروري بر پيشينه شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون 73
2.3.1.2انواع روشهاي تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون 75

4.1.2 شناسايي بلادرنگ پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با
استفاده از رويتگر شبكة عصبي 78
1.4.1.2 اصول كار شبكه هاي عصبي 79
2.4.1.2 اصول كار شبكه عصبي تخمين گر پارامترها 79
3.4.1.2 نتایج 84
4.4.1.2 بررسي تحليلي نتايج 122

5.1.2 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 130
1.5.1.2 ضمیمه ها 133
2.5.1.2 نمودار پارامترهاي نمونه بكار گرفته شده در شبيه سازي ژنراتورهاي سنكرون 138
3.5.1.2 منابع و مآخذ 143

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کلاس بندی انواع اغتشاشات وارده بر یک ژنراتور سنکرون

سيستم هاي قدرت متشكلند از مجموعه اي از مراكز توليد (نيروگاهها) كه توسط شبكه هاي انتقال و توزيع و تجهيزات حفاظتي و كنترل آن به مراكز مصرف متصل مي گردند. وظيفة اصلي يك سيستم قـدرت توليـد و تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مصرف كنندگان با حفظ شرايط سهگانه:
-1ارزاني قيمت انرژي
-2كيفيت بالا
-3امنيت تامين انرژي
ميباشد. مراد از امنيت، پيوستگي و تداوم در توليد و تامين انرژي مي باشد. عوامل مؤثر در امنيـت عبارتنـد از:
-1سرمايه گذاري اوليه (تجهيزات سيستم)
-2روشها و امكانات نگهداري و تعميرات سيستم قدرت.
همانگونه كه در كلية وسايل و سيستم هاي غيرالكتريكي همواره دو ويژگي ارزانـي و بـالا بـودن كيفيـت-امنيت با يكديگر متعارض و متقابل مي باشند در مقولة انرژي الكتريكي و سيستم هـاي قـدرت نيـز بهمـان گونه خواهد بود. امنيت يك سيستم قدرت در حقيقت درجه و ميدان توانايي آن سيستم در مواجهه با حـوادث و اغتشاشات مي باشد . امنيت كلي يك سيستم به دو زير شاخة:
.1امنيت ديناميكي
.2امنيت استاتيكي

فهرست کامل فصل سوم کلاس بندی انواع اغتشاشات وارده بر یک ژنراتور سنکرون

3-1 ) کلاس بندی انواع اغتشاشات وارده بر یک ژنراتور سنکرون

1.1.3 چکیده 148
2.1.3 مقدمه 148
3.1.3 تولید داده های آموزشی شبکه 151
4.1.3 نتیجه گیری 153
5.1.3 منابع 153

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید