50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل بازتوانی نیروگاه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل بازتوانی نیروگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش روش هاي بازتواني نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از توربين گاز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي اثر سرمايش هواي ورودي بر افزايش راندمان يك سيكل توربين گازي در شرايط اقليمي خوزستان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی بهينه سازي سيكل نيروگاه بخار بازتواني شده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بازتوانی نیروگاه سیکل ترکیبی بررسی شده است

خروج نیروها از سطوح گوناگون سازمانی به دلائل مختلفی مانند استعفا، ترك شغل، بازنشستگی، ارتقاي شغلی یا حتی فوت در سازمان ها امري اجتناب ناپذیر است .بوجود آمدن خلاء و ترك خدمت نیروها در مشاغل سازمان، به ویژه در مشاغل کلیدي مانند مشاغل مدیریتی و حساس میتواند در روند حرکت یک سازمان به سوي اهداف و موفقیت آن مشکل جدي ایجاد نماید. مفهوم جانشین پروري اشاره به فرآیندي منظم دارد که به موجب آن بهسازي حرفه اي و فردي با برنامه استراتژیک منطبق میگردد تا اطمینان حاصل گردد افراد آماده براي تکمیل هر پستی که بلاتصدي می شود، با مهارتها و نگرش هاي درستی در زمان مناسب وجود دارند. نیروي انسانی یک از مهمترین و با ارزشترین عناصر هر سازمانی بحساب می آید که بدون آن سازمان معنا و مفهومی وجود خارجی نخواهد داشت .یکی از راهکارهاي توسعه وبقاي سازمان ها، برنامه ریزي براي منابع انسانی آن در تمام ابعادش می باشد طوري که بتوانیم حداکثر استفاده را از آن داشته باشیم، نظیر برنامه ریزي در مراحل جذب و گزینش، آموزش و بهسازي، جانشین پروري، اصلاح رفتارهاي نامطلوب و غیره، با توجه به پیچیده تر شدن چالش هاي رقابتی در آینده و تغییرات سریع وگسترده در سازمان ها، مدیریت استعداد ها و جانشین پروري در سازمان هاي آینده نگر و آینده ساز، روز به روز از اهمیت فوق العاده برخوردار می شود بطوریکه جانشین پروري در سازمان ها به عنوان یک عامل اساسی و حیاتی به طور مستقیم مدیران صف را درگیر می کند، لذا هدف ما در این مقاله سعی در توضیح اهمیت جانشین پروري می باشد.
مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارکنان مستعد به منظور اجرای موفقیت آمیز فعالیت های مورد نیاز سازمان است و به سازمان اطمینان می دهد، که افراد شایسته، با مهارت های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرار گرفته اند.

قسمت هایی از فصل اول روش هاي بازتواني نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از توربين گاز

بازتواني با استفاده از بويلر كمكي
اين روش مشابه روش گرمكن آب تغذيه مي باشد به جز اينكه در اين روش گازهاي خروجي از تـوربين گاز وارد بويلر بازياب حرارت،كه بخار مورد نياز توربين بخار را تامين ميكند، ميگردند. منافع اقتصادي اين روش بستگي به توانايي استفاده بهينه از بخار اضافي در تـوربين يـا ميـزان نيـاز بـه بازيافت توان توليدي هدر رفته براساس محدوديتهاي بويلر دارد. هزينه سرمايهگـزاري ايـن روش بـر واحـد توان خالص توليدي حدود 250 $/ KWـ 150مي باشد

فهرست کامل فصل اول روش هاي بازتواني نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از توربين گاز

1-1 ) روشهاي بازتواني نيروگاههاي حرارتي با استفاده از توربين گاز

چكيده 15
.مقدمه 18
1. 1.1 مروري بر روشهاي بازتواني 20
پيشگفتار 1.1.1.1 20
2.1.1.1 معرفي روشهاي بازتواني 21
3.1.1.1 بازتواني، چالش ها و فرصتها (محدوديتهاي فني و اقتصادي) 25
2.1.1 تاريخچه بازتواني 29
1.2.1.1 پيشگفتار 30
2.2.1.1 ازتواني ناقص 31
3.2.1.1 نمونه هايي از بازتواني كامل 36
3.1.1 مشخصات توربین های گاز بازتوانی 39
1.3.1.1 پيشگفتار 40
2.3.1.1 انواع توربين گاز 47
3.3.1.1 كمپرسور در مدار توربين گاز 53
4.3.1.1 ارائه روشهاي افزايش ظرفيت توربين گاز 58
5.3.11 هبود بازده 64
6.3.1.1 بازيافت حرارت توربين گاز 65
7.3.1.1 نوع سوخت 68
8.3.1.1 كنترلها و تجهيزات 70
4.1.1 دستگاههاي تبادل حرارت در بازتواني 72
1.4.1.1. پيشگفتار 73
2.4.1.1 گرمكنهاي آب تغذيه 73
3.4.1.1 سوپرهيتر 78
4.4.1.1 دي سوپرهيتر 79
5.4.1.1 اكونومايزر 80
6.4.1.1انواع مبدل های حرارتی 81
5.1.1 بويلر بازياب حرارت در بازتواني 85
1.5.1.1 انواع بويلر بازياب واترتيوب از نظر آرايش هندسي اواپراتور 89
2.5.1.1 پارامترهاي طراحي بويلربازياب حرارت 92
3.5.1.1 بالانس حرارتي 94
4.5.1.1 محاسبات جابجايي 96
6.1.1 متدولوژي 1محاسبات براي روشهاي بازتواني 100
1.6.1.1 پيشگفتار 100
2.6.1.1 پتانسيل دود 101
3.6.1.1 محاسبات فني روشهاي بازتواني ناقص 104
4.6.1.1 مروري بر ملاحظات فني روشهاي مختلف بازتواني 112
7.1.1 نتيجه گيري و پيشنهادات 114
2.7.1.1 فهرست منابع 115

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي اثر سرمايش هواي ورودي بر افزايش راندمان يك سيكل توربين گازي در شرايط اقليمي خوزستان

ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ، ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ،ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﺖ. ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎ در ﻳﻜﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت‬ ‫ﻧﻴﺮو، در اﻳﺮان ﺣﺪود‪ 27‬درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﭼﻮن ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻫﻮاي آزاد ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮا ﮔﺮدد روي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزي ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ را ﻛﻪ در‬ ‫اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮد، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي ورودي ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮا‬ ‫ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﻮد، ﭼﮕﺎﻟﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ از ﻫﻮا ﺑﺎ دو دﻣﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺮم ﻫﻮاي ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﺎ دور ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي‬ ‫ورودي ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮا ﮔﺮم ﺗﺮ ﺷﻮد، ﺟﺮم ﻋﺒﻮري از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ دﺑﻲ ﺟﺮﻣﻲ ﻋﺒﻮري از آن دارد ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،‬ ‫ﻓﺸﺮدن ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮا ﮔﺮم ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬ ‫ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺮاي ﻓﺸﺮدن آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﺤﻮر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ روي ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا، ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.‬

فهرست کامل فصل دوم شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي اثر سرمايش هواي ورودي بر افزايش راندمان يك سيكل توربين گازي در شرايط اقليمي خوزستان

2-1) شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي اثر سرمايش هواي ورودي بر افزايش راندمان يك سيكل توربين گازي در شرايط اقليمي خوزستان

چکیده 122
1.1.2مقدمات وکلیات 130
1.1.1.2مقدمه 131
2.1.2مروری برمطالعات انجام شده 135
3.1.2 اصول عملکرد توربین های گازی 139
1.3.1.2 ساختمان توربین گازی 140
2.3.1.2مروری برسیکل های توربین گازی 140
3.3.1.2عملکرد اجزا توربین گازی و منحنی های مشخصه 147
4.3.1.2عوامل محیطی موثر برعملکرد توربین گازی 153
5.3.1.2روش های مدل سازی 156
4.1.2 خنک کاری هوای ورودی به توربین گازی 160
1.4.1.2ضرورت خنک کاری هوای ورودی به توربین 161
2.4.1.2 ضرورت خنک کاری هوای ورودی به توربینهای گازی 163
3.4.1.2فن اوری های جدید در زمینه افزایش توان خروجی توربین های گازی 198
5.1.2شبیه سازی عملکرد توربین گازی 208
1.5.1.2مدل سازی عملکرد اجزا 209
2.5.1.2مدل سازی منحنی های مشخصه 221
6.1.2بررسی عملکرد توربین گازی solar centaur T 4500 225
1.6.1.2معرفی تلمبه خانه شهید چمران اهواز 226
2.6.1.2شرایط آب و هوایی اهواز 232
3.6.1.2تحلیل سیکل توربین گازی 234
4.6.1.2تاثیر سرمایش هوای ورودی 243
5.6.1.2نتیجه گیری 249
6.6.1.2 پیشنهادات 251
7.6.1.2 منابع 253

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهينه سازي سيكل نيروگاه بخار بازتواني شده

براي انجام بازتواني به روش گرمايش آب تغذيه موازي سناريوهاي مختلفي قابل ارائه شدن است كه با توجه به اولويتهاي موجود ميتواند شامل موارد متعددي از جمله افزايش راندمان و كاهش سوخت مصرفي، افزايش توان توليدي، كاهش آلاينده هاي محيطي و خواهد بود. . . حالت مد نظر براي انجام بازتواني به اين روش ميتواند شامل چند مورد از موارد مطرح شده باشد كه به شكل همزمان در يك طرح مورد بحث و بررسي قرار بگيرد در . اينجا معيار اصلي بهترين مقدار قيمت واحد برق توليدي و راندمان اگزرژي . بوده است توربين گاز مورد استفاده در انجام بازتواني در دو سناريوي توربين با توان ثابت و توربين گاز به شكل پارامتري و با توجه به خصوصيات مورد نياز ابراي تامين حر رت مبدلهاي حرارتي تعيين مي علاوه .گردد در بر اين موارد تغييرات اعمال شده:
1- مبدلهاي حرارتي اضافه شده به سيكل و نيز گرمكنهاي آب تغذيه به صورت مبدلهاي حرارتي با جريان متقابل در نظر گرفته شده .اند
2- طراحي گرمكن اساس هاي آب تغذيه بر اساس تغييرات فشار زيركشها و نيز معادلات تعادل حرارت ميان بخارات و آب تغذيه عبوري از اين گرمكنها بوده است

فهرست کامل فصل سوم بهينه سازي سيكل نيروگاه بخار بازتواني شده

3-1 ) ارزیابی وضعیت نیروگاههايبخاري قدیمی کشوروتعییناولویت بررسی طرحهاي بازتوانی آنها به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی

1.1.3 چکیده 258
2.1.3مقدمه 258
3.1.3 معرفی الگوي امتیاز دهی جهت تعیین الویت واحدهاي بخاري براي بازتوانی 259
4.1.3 تعیین اولویت هاي اهداف بازتوانی 260
5.1.3 استخراج شاخص هاي انتخاب نیروگاه هاي اولویت دار جهت بازتوانی 260
6.1.3 بررسی واحدهاي نیروگاهی در هر یک از شاخص 261
7.1.3کمی نمودن اطلاعات جمع آوري شده از نیروگاه ها و تعیین امتیاز نهایی براي هر یک از واحدها 262
8.1.3اولویت بندي واحدهاي مورد بررسی بر اساس الگوي عیین شده 266
9.1.3 جمع بندي و نتیجه گیري 267
10.1.3 مراجع 267

3-2 ) بهينه سازي اگزرژي بازتواني يك نيروگاه بخار به روش گرمايش آب تغذيه با استفاده از الگوريتم ژنتيك

1.2.3 چكيده 269
2.2.3 مقدمه 269
3.2.3 معرفي نيروگاه بخار 271
4.2.3 بازتواني نيروگاه بخار 271
5.2.3 تحليل اگزرژي سيكل 275
6.2.3 تحليل و بررسي نتايج 277
7.2.3نتیجه گيري 284

3-3 ) بهينه سازي سيكل نيروگاه بخار بازتواني شده با استفاده از تحليل ترمواكونوميك

1.3.3 چكيده 286
2.3.3 مقدمه 286
3.3.3 معرفي نيروگاه بخار شهيد رجايي 287
4.3.3 تحليل ترمواكونوميك 288
5.3.3 محاسبات طراحي 294
6.3.3 نتايج و تحليل 294

3-4 ) بررسي اقتصادي بازتواني نيروگاههاي بخار در مقايسه با احداث نيروگاههاي گازي

1.4.3 چكيده 302
2.4.3 مقدمه 303
3.4.3 بازتواني كامل 303
4.4.3 بازتواني به روش جعبه هواي داغ )اصلاح ديگ بخار) 304
5.4.3 روش گرمايش آب تغذيه 304
6.4.3 روش بويلر كمكي: 304
7.4.3 هزينه روشهاي بازتواني 304
8.4.3 دسته بندي نيروگاههاي بخار براي انجام بازتواني 306
9.4.3 انتخاب روش مناسب براي بازتواني 307
10.4.3 اثر انجام روشهاي بازتواني بر نيروگاههاي بخار كشور 308
11.4.3 نتايج 309

3-5 ) بهينه سازي بازياب حرارت سيكل گازي در يك نيروگاه بخاري بوسيله الگوريتم ژنتيك

1.5.3 چكيده 317
2.5.3 مقدمه 318
3.5.3 چگونگي بهينه سازي سيكل مورد نظر 319
4.5.3 توابع هدف 320
5.5.3 تعيين مقدار كاهش زيركشها در حالت تك هدفه: 320
6.5.3 بهينه سازي دو هدفه سيكل بازتواني 322
7.5.3 نتيجه گيري 325

قسمت هایی از فصل چهارم بازتوانی نیروگاه سیکل ترکیبی

در تابستان به علـت گرمـی هـوا چگـالی هـواي ورودي بـه توربین گاز کم میشود. این امر موجب کاهش دبـی جرمـی هواي ورودي به توربین گـاز و در نتیجـه کـاهش تولیـد در توربین گاز میشود. هچنین کاهش چگـالی هـوا منجـر بـه کاهش دبی جرمی گازهاي ورودي و کـاهش انـرژي ورودي به بویلر بازیاب و به تبع آن کـاهش تولیـد بخـار مـیباشـد. امروزه براي جبران کـاهش تولیـد تـوربین گـاز از سیـستم تولید مه در ورودي کمپرسـور اسـتفاده شـده و بـه منظـور جبران کاهش تولید توربین بخار، مـشعل بـه بـویلر بازیـاب اضافه میگردد

فهرست کامل فصل چهارم بازتوانی نیروگاه سیکل ترکیبی

4-1 ) شبيه سازي طرح بازتواني اتصال توربين 25 MWبه بويلرهاي 3و 4نيروگاه طرشت به منظور بهينه سازي مصرف انرژي

1.1.4 چكيده 327
2.1.4 مقدمه 327
3.1.4 انواع روش هاي باز تواني 327
4.1.4 بازتواني كامل 327
5.1.4 بازتواني به روش جعبه هواي داغ اصلاح ديگ بخار 327
6.1.4 روش گرمايش آب تغذيه 328
7.1.4 مطالعه CFD 328
8.1.4 خروجي افقي توربين گاز – بهينه در بار 80 درصد 330
9.1.4 خروجي عمودي توربين گازي با بار بهينه 80 درصد 331
10.1.4 خروجي عمودي توربين گاز – با بار 100درصد و غير بهينه 332
11.1.4 نتايج شبيه سازي: 333

4-2 ) پایابی – بهره -راندمان وری یانرژ – سوخت

1.2.4 چکیده 335
2.2.4 مقدمه 335
3.2.4 GMS 336
4.2.4 محاسبه راندمان در نیروگاههای حرارتی 339
5.2.4 میزان مصرف انرژی الکتریکی 340
6.2.4 نتیجه گیری 349

4-3 ) افزایش بازده حرارتی نیروگاه شهید محمد منتظری با اعمال بازتوانی جعبه هوای داغ

1.3.4 چکیده 350
2.3.4 مقدمه 351
3.3.4 پیشینه بازتوانی به روش جعبه هوای داغ 351
4.3.4معرفی نیروگاه بخار شهیدمحمد منتظری 353
5.3.4 محاسبه دبی سوخت هورد نیاز بویلر نیروگاه منتظری پس از اعوال بازتوانی 354
6.3.4 نتایج و بحث 356
7.3.4. نتیجه گیری 358

4-4 ) بازتوانی نیروگاه بخار سیکل رانکین به کمک پیش گرمایش خورشیدی آب تغذیه با رویکرد مکانیزم توسعه پاک

1.4.4 چکیده 360
2.4.4 مقدمه 361
3.4.4 مکانیزم توسعه پاک 362
4.4.4 سیکل کاری ونیروگاه بخار 363
5.4.4 متمرکز کردن انرژی خورشید 364
6.4.4 نتایج و بحث ها 366
7.4.4 نتیجه گیری 371

4-5 ) بازتوانی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

1.5.4 چکیده 373
2.5.4 مقدمه 373
3.5.4 شبیه سازي نیروگاه 374
6.5.4 اضافه نمودن مشعل کانالی و بررسی اثرات آن بـر عملکرد نیروگاه 374
7.5.4 بررسی اثر افـزودن کمپرسـور هـوا بـر عملکـرد نیروگاه 376
8.5.4 نتیجه گیري 379

4-6 ) شبیه سازي ترمودینامیکی و آنالیز انرژي- اگزرژي- اقتصادي روش بازتوانی کامل سیکل حرارتی نیروگاه بعثت

1.6.4 چکیده 381
2.6.4 مقدمه 381
3.6.4 آنالیز اگزرژي نیروگاه حرارتی 382
4.6.4 آنالیز اگزرژي المانها و سیکل بخار 382
5.6.4 روشهاي باز توانی نیروگاههاي بخار و مقایسه آنها 383
6.6.4 معرفی نیروگاه بعثت و مدلسازي ترمودینامیکی حالت پایه و روش بازتوانی 384
7.6.4 شبیه سازي سیکل ترمودینامیکی نیروگاه در نرم افزار Thermoflow 385
8.6.4 آنالیز اقتصادي پیشنهاد طرح 387
9.6.4 نتیجه گیري و جمع بندي 387

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید