50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تحلیل اتوفرتاژ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل اتوفرتاژ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی مخزن کروی اتوفرتاژ بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی مخزن استوانه ای اتوفرتاژ بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی تنش پسماند در آهنگری دوار اتوفرتاژ بررسی شده است

اتوفرتاژ به القاء تنش پسماند در مخزن با اعمال فشار اولیه به صورتی که قسمتی از جداره داخلی مخزن وارد ناحیه پلاستیک شود گفته میشود. با ورود مخزن به ناحیه پلاستیک جداره داخلی دچار تغییر شکل دائمی شده و بعد از فرایند اتوفرتاژ و باربرداری میل به بازگشت به حالت اولیه را ندارد. در حالی که قسمت خارجی مخزن در ناحیه الاستیک بوده و به ناحیه داخلی برای بازگشت به حالت اولیه فشار وارد میکند. این امر باعث ایجاد تنشپسماند در مخزن میشود. تنش- پسماند ایجاد شده در مخزن در فرایند اتوفرتاژ از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باعث افزایش ظرفیت تحمل فشاری مخزن و عمر خستگی و نیز کاهش ترک و رشد ان میشود. برای محاسبه تنشپسماند در این مقاله از روش مشخصات ماده متغیر استفاده میشود.

قسمت هایی از فصل اول بررسی مخزن کروی اتوفرتاژ

پارامتر موثر دیگر که به بیان نحوه توزیع استفاده از ذرات سرامیک اشاره میکند توان توزیع پذیری سرامیک است. با در نظر گرفتن مقدار ثابت (f0=1) برای نسبت حجمی سرامیک استفاده شده در جداره خارجی و مقدار پیشنهادی q=17200 برای تنش به کرنش انتقالی و با فرض عدم وجود فرایند اتوفرتاژ، تاثیر پارامتر (n) بر روی ظرفیت فشاری مخزن به صورت شکل 3 نشان داده میشود.
همانطور که در شکل مشاهده می شود افزایش توان توزیع پذیری سرامیک در ابتدا اثر مثبت داشته و باعث بیشتر شدن ظرفیت فشاری مخزن میشود ولی با گذر از مقدار n=0.5 با افزایش توان توزیع پذیری سرامیک استفاده شده در جداره مخزن به دلیل استحکام نهایی پایین سرامیک موجب کاهش ظرفیت فشاری مخزن میشود. همانطور که مشاهده میشود مقدار توان توزیع پذیری صفر که بیانگر مخزن همگن از جنس سرامیک زیرکونیم (SPZ) میباشد دارای ظرفیت فشاری 170 مگاپاسگال بوده و با افزایش مقدار توان توزیع پذیری به n=0.4 ظرفیت فشاری مخزن به 220 مگاپاسگال میرسد. دو پارامتر نسبت حجمی سرامیک استفاده شده در لایه خارجی و توان توزیع پذیری سرامیک در جداره مخزن به دلیل ارتباط با یکدیگر تاثیر مستقیم بر روی افزایش یا کاهش ظرفیت فشاری مخزن دارند

فهرست کامل فصل اول بررسی مخزن کروی اتوفرتاژ

1-1 ) تحلیل تنش پسماند مخازن کروی مرکب اتوفرتاژ شده با در نظر گرفتن رفتار واقعی ماده

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 3
1و1و3 روش تحقیق و رفتار فولادهای A723و HB7 4
1و1و4 نتایج و بحث در مورد آن ها 5
1و1و5 نتیجه گیری 7
1و1و6 مراجع 8

1-2 ) تحلیل تاثیر استفاده از ذرات سرامیک در مخزن کروی اتوفرتاژ شده ی ناهمگن

1و2و1 خلاصه 17
1و2و2 مقدمه 17
1و2و3 روش مشخصات ماده متغیر 18
1و2و4 فرموله کردن 18
1و2و5 بدست آوردن تنش پسماند 20
1و2و6 توزیع ذرات سرامیک در مخزن 20
1و2و7 نتایج 22
1و2و8 تاثیر پارامترهای ماده مدرج تابعی 22
1و2و9 تاثیر نسبت حجمی سرامیک 22
1و2و10 تاثیر توان توزیع پذیری سرامیک 23
1و2و11 تنش پسماند و تاثیر فرایند اتوفرتاژ 24
1و2و12 بحث و نتیجه گیری 26
1و2و13 مراجع 27

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار

فولادهاي آلياژي كه در ساخت مخازن و سيلندرهاي تحت فشار بكار بـرده مـي شـوند بايـد حتـي المقـدور ازآلياژهايي انتخاب شوند كه داراي خاصيت استحكام بالا و چقرمگـ ي بـالا (مقاومـت در مقابـل شكسـت بـالا) باشند. زيرا اين مخازن تحت بارهاي متناوب (مكانيكي و گاه حرارتي) قرار خواهند گرفت. از سـوي ديگـر بـهمنظور كاهش هزينه هاي ساخت قطعات از سالها پيش تلاش هايي در جهت ابداع و بررسي فرآيندهاي پس از ساختي كه نهايتاﹰ منجر به بالا بردن عمر خستگي اين مخـازن شـود، انجـام شـده اسـت. يكـي از انـواع ايـنفرآيندها، اتوفرتاژ مي باشد. كه تحليل و معرفي آن در فصول آينده خواهد آمد.
فولادهاي پراستحكامي كه در ساخت اين نوع مخازن بكار مي رونـد، اگرچـه در بارگـذاري رفتـاري شـبيه بـهالاستيك- كاملاﹰ پلاستيك دارند ولي در باربرداري رفتار آنها كاملاﹰ غيرخطي مي باشد و استفاده از مـدل هـايساده اي نظير سخت شوندگي همسانگرد و سينماتيك به جاي مدل هاي دقيق تر با خطاي قابل توجهي همـراهمي باشد. در اين نوع فولادها رفتار پيچيده باربرداري تابعي از كرنش پلاستيك در بارگذاري اوليـه مـي باشـد .

فهرست کامل فصل دوم بررسي پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار

2-1) بررسي پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار

چکیده 41
مقدمه 42
2و1و1 کلیات 43
2و1و1و1 تاریخچه 44
2و1و1و2 هدف 49
2و1و2 تحلیلی پروسه اتوفرتاژ و پرارمترهای موثر بر این پروسه 50
2و1و2و1 تنش هاي پسماند 51
2و1و2و2 مولفه هاي مختلف آزمايش تك محوره كشش-فشار 52
2و1و2و3 آزمايش كشش- فشار 53
2و1و2و4 پروسه اتوفرتاژ 55
2و1و2و5 اتوفرتاژ هيدروليكي 56
2و1و2و6 اتوفرتاژ سنبه پرسي 57
2و1و2و7 روش هاي تخمين تنش هاي پسماند 58
2و1و2و8 قانون سخت شوندگي 60
2و1و2و9 رفتار واقعي فولادهاي پراستحكام 62
2و1و2و10 معرفي فولاد آلياژيA723 62
2و1و2و11 تاريخچه رفتارهاي ارائه شده براي فولادهاي پراستحكام 65
2و1و2و12 پروفيل تنش هاي پسماند در لوله هاي جدار ضخيم اتوفرتاژ شده براساس مدل هاي رفتاري مختلف ارائه شده براي فولادهاي پراستحكام 75
2و1و2و13 حل تحليلي هانگ براي پروسه اتوفرتاژ 82
2و1و2و14 تحليل تئوري و فرمولاسيون تنش-كرنش ها 82
2و1و2و15 روابط بين تنش و كرنش 82
2و1و2و16 فرض هاي اساسي 83
2و1و2و17 معيار تسليم 84
2و1و2و18 آناليز تنش بارگذاري 84
2و1و2و19 معادلات پايه اي 85
2و1و2و20 روابط تنش ها 87
2و1و2و21 شرايط مرزي 87
2و1و2و22 توزيع تنش هاي بارگذاري 89
2و1و2و23 آناليز تنش باربرداري 89
2و1و2و24 تسليم در باربرداري 90
2و1و2و25 باربرداري الاستيك 90
2و1و2و26 باربرداري الاستيك-پلاستيك (با وقوع تسليم مجدد) 91
2و1و2و27 توزيع تن شهاي پسماند 92
2و1و2و28 باربرداري الاستيك (بدون وقوع تسليم مجدد) 92
2و1و2و29 باربرداري الاستيك-پلاستيك (با وقوع تسليم مجدد) 93
2و1و2و30 فشار اتوفرتاژ 95
2و1و2و31 رابطه بين فشار اتوفرتاژ Pa و شعاع الاستيك پلاستيك rc 95
2و1و2و32 رابطه بين فشار اتوفرتاژ و شعاع تسليم مجدد 95
2و1و2و33 فشار بحراني اتوفرتاژ P acr 96
2و1و2و34 مقايسه نتايج حاصل از حل تحليلي با نتايج تجربي 96
2و1و2و35 علائم و اختصارات 99
2و1و2و36 روش هاي تجربي اندازه گيري تنش هاي پسماند 100
2و1و2و37 روش سوراخكاري 100
2و1و2و38 روش پراش اشعه ايكس 101
2و1و2و39 روش شتابدهنده اشعه ايكس 101
2و1و2و40 روش پراش نوترني 101
2و1و2و41 روش ماده برداري 102
2و1و2و42 روش طيف سنجي رامان 103
2و1و2و43 روش فراصوتي 103
2و1و2و44 روش مغناطيسي 103
2و1و2و45 روش ساكس 103
2و1و3 تاثیر پروسه اتوفرتاژ بر مخازن و سیلندرهای جدار ضخیم 105
2و1و3و1 مقدمه 106
2و1و3و2 پروفيل تن شهاي پسماند حاصل از اتوفرتاژ همراه تنش هاي حاصل از فشار داخلي در بارگذاري هاي متناوب 108
2و1و3و3 تأثير تنش هاي پسماند حاصل از اتوفرتاژ بر رفتار ترك و عمر خستگي مخازن جدار ضخيم 109
2و1و3و4 نتیجه گیری 111
2و1و4 منابع 113

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی مخزن استوانه ای اتوفرتاژ

مخازن تحت فشار کاربردهاي مختلفی در نیروگاه هـاي هسـته اي، صنایع غذایی، صنایع نظامی، نفت، حمل سوخت و گازهـاي فشـرده دارند و این نیاز روزافزون صنایع باعث تمرکز مهندسین بر روي ایـن بخش از طراحی مهندسی شده است. اتوفرتاژ یک فرآیند الاستیک – پلاستیک شناخته شده است که موجب افزایش تحمل فشار مخـازن جدا ضـخیم مـی گـردد. تکنیـک اتوفرتـاژ توسـط افـرادي همچـون منینگ، چن،شاوینگ و گنگ لینـگ، در طـول سـالهاي 1980 تا 1990 بصورت تئوري مورد بررسی قرار گرفت. رولینگ زو و جینلاي یانگ، مدل مخزن را به صـورت الاسـتیک – پلاسـتیک کامل در نظر گرفتند و شعاع بهینه اتوفرتاژ را بر این مبنـا اسـتخراج کردند. میلیگان و همکاران نیز به بررسی اثر باشینگر پرداختند

فهرست کامل فصل سوم بررسی مخزن استوانه ای اتوفرتاژ

3-1 ) شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند اتوفرتاژ در استوانه تحت فشار با استفاده از المان محدود

3و1و1 خلاصه 119
3و1و2 مقدمه 119
3و1و3 مدلسازی 120
3و1و4 بررسی نتایج 123
3و1و5 نتیجه گیری 127
3و1و6 مراجع 128

3-2 ) طراحی الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم استوانه ای تحت فشار داخلی با روش اتوفرتاژ

3و2و1 چکیده 129
3و2و2 مقدمه 131
3و2و3 توزیع تنش الاستوپلاستیک در استوانه جدار ضخیم در اثر فشار اخلی 131
3و2و4 باربرداری و تعیین بار سیلان ثانویه 133
3و2و5 بهینه سازی توزیع تنش محیطی و معادل در جداره یک سیلندر 134
3و2و6 بهینه سازی ضخامت 135
3و2و7 طراحی بر اساس معیار الف 135
3و2و8 طراحی بر اساس معیار ب 136
3و2و9 نتیجه گیری 137
3و2و10 مراجع 137

3-3 ) بررسی تاثیر استفاده از ذرات سرامیک در مخازن استوانه ای اتوفرتاژ شده ی ناهمگن

3و3و1 خلاصه 138
3و3و2 مقدمه 138
3و3و3 روش مشخصات ماده متغیر 139
3و3و4 فرموله کردن 139
3و3و5 به دست آوردن تنش پسماند 141
3و3و6 توزیع سرامیک در مخزن 142
3و3و7 نتایج 143
3و3و8 تاثیر پارامترهای ماده مدرج تابعی 143
3و3و9 تاثیر نسبت حجمی سرامیک 144
3و3و10 تاثیر توان توزیع پذیری سرامیک 145
3و3و11 تنش پسماند و تاثیر فرآیند اتوفرتاژ 145
3و3و12 بحث و نتیجه گیری 147
3و3و13 منابع 148

3-4 ) فرآیند اتوفرتاژ و بهینه سازی آن در استوانه های جدار ضخیم ساخته شده از فلز و لایه های فلز - سرامیک

3و4و1 چکیده 149
3و4و2 مقدمه 149
3و4و3 اتوفرتاژ در استوانه ساخته شده از فلز 149
3و4و4 اتوفرتاژ در استوانه ساخته شده از لایه های فلز – سرامیک 150
3و4و5 بهینه سازی فرایند اتوفرتاژ در استوانه فلزی 152
3و4و6 بهینه سازی فرایند اتوفرتاژ در استوانه با لایه های فلز – سرامیک 153
3و4و7 نتایج 154
3و4و8 مراجع 154

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی تنش پسماند در آهنگری دوار اتوفرتاژ

امروزه لولههاي جدار ضخيم به طور گسترده در صنايع شيميايي، راكتورهاي هسته اي، تجهيزات نظامي، انتقال سيالات، سيستم سوخت رساني خودروهاي ديزلي و صنايع غذايي كاربرد دارند. در بيشتر مواقع فشار در لوله ها از نوع سيكلي بوده و ميتواند سبب شروع و انتشار تركهاي حاصل از خستگي شده كه نهايتا باعث نشتي سيال تحت فشار و يا تركيدن لوله ها گردد. يكي از روشهاي موثر براي بالا بردن ظرفيت فشار در لوله هاي جدار ضخيم، فرآيند اتوفرتاژ مي باشد. در اين روش، پلاستيك كردن جداره لوله ساده تا يك شعاع معين توسط يك فشار داخلي (فشار هيدروليكي يا ماندرل) انجام مي گيرد. پس از رها كردن فشار داخلي (فشار باربرداري) يك توزيع تنش پسماند در لوله باقي مي ماند و در نتيجه ظرفيت بارپذيري و مقاومت در مقابل رشد تركهاي داخلي افزايش مييابد. با توجه به اينكه فرآيند اتوفرتاژ تحت تاثير يك سيكل بارگذاري- باربرداري مي باشد، بنابراين رفتار ماده بايد به دقت بررسي گردد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی تنش پسماند در آهنگری دوار اتوفرتاژ

4-1 ) بررسی توزیع تنش و روابط بهینه در فرآیند اتوفرتاژ و مقایسه آن ها با حل المان محدود

4و1و1 چکیده 155
4و1و2 مقدمه 155
4و1و3 مدل المان محدود 155
4و1و4 مقایسه پاسخ تحلیلی با المان محدود 155
4و1و5 نتیجه گیری 158
4و1و6 مراجع 158

4-2 ) بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی

4و2و1 چکیده 159
4و2و2 مقدمه 160
4و2و3 ماده و روش تست آزمایشگاهی 160
4و2و4 مدل سازی فاز بارگذاری 162
4و2و5 مدل سازی فاز باربرداری 163
4و2و6 نتیجه گیری 165
4و2و7 مراجع 166

4-3 ) بررسی تنش پسماند در آهنگری دوار اتوفرتاژ

4و3و1 چکیده 167
4و3و2 مقدمه 167
4و3و3 مدل سازی کلی 168
4و3و4 مدل المان محدود 168
4و3و5 ایجاد تماس جفت 170
4و3و6 مقایسه اولیه 171
4و3و7 آنالیز پارامتریک 172
4و3و8 محور طولی انتقال یافته سنبه 172
4و3و9 ضریب اصطکاک 173
4و3و10 زاویه شیب سنبه 176
4و3و11 نتیجه گیری 178
4و3و12 مراجع 179

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید