50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تاثير پارامتر هاي فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه اي بر خواص مكانيكي جوش

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثير پارامتر هاي فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه اي بر خواص مكانيكي جوش است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش شبیه سازی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری نقطه ای برخواص مکانیکی جوش بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی تاثیر پارامترها در فرایند جوشکاری نقطه ای بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مقايسه ريزساختار جوش مقاومتي نقطه اي فولاد نرم فريتي بررسی شده است

در فرآیند جوشکاري مقاومتی نقطه اي در ابتدا با اعمال نیروي الکترود، سطح تماس مناسب در فصل مشـترك ورق هـا بـه وجود می آید. این منطقه به دلیل دارا بودن بیشترین مقاومت الکتریکی در کل سیستم، پس از اعمال جریان با سـرعت فـوق العاده اي شروع به گرم شدن می کند تا اینکه در مدت بسیار کوتاهی)کمتر از ./5ثانیه( به نقطـه ذوب مـی رسـد. بـا افـزایش میزان ذوب بدلیل افزایش حجم ناشی از تبدیل جامد به مایع، در فصل مشترك ورق ها، فشـاري در خـلاف جهـت نیـروي الکترود اعمال می شود. هنگامی که این فشار بر فشار حاصل از نیروي الکترود غلبه کند مذاب در فصل مشترك به اطـراف پاشیده می شود که این امر شکل مهره جوش را تحت تاثیر قرار داده، ظـاهر جـوش را خـراب مـی کنـد و کـاهش خـواص مکانیکی جوش را در پی خواهد داشت. به این پدیده بیرون زدگی مذاب گویند کـه در جریـان هـاي بـالاي جوشـکاري و نیروي کم الکترود به وقوع می پیوندد. بنابر این، عوامل موثر در این فرآیند باید به گونه اي مناسـب انتخـاب شـوند کـه هـم مهره جوش تا اندازه مناسب رشد کند و هم پدیده بیرون زدگی مذاب رخ ندهد.
اولین مرحله در شبیه سازي فرآیند جوشکاري نقطه اي اعمال نیرو از سوي الکترودهاست که باعث ایجاد تغییر فرم در ورق ها می شود. در این قسمت از پروسه شبیه سازي حالت استاتیک در نظر گرفته می شود. با اعمال نیرو در این مرحله یک میدان تنشی در ورق ها و الکترود ایجاد می شود. تنش ایجاد شده در مدل در شکل 2نشان داده شده است. همان طور که از شکل مشخص است بیشترین تنش در این مرحله در فصل مشترك الکترود- ورق و در قسمت انتهاي لبه الکترود به وجود می آید

قسمت هایی از فصل اول شبیه سازی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای

آلومینیوم و آلیاژهای آن بدلیل خاصیت وزنی ویژه، از دیرباز مورد توجه صنایع مختلف قرارداشته و روند استفاده این از آلیاژها در سال های اخیر به سرعت رو به افزایش می باشد. اگرچه فرآیند جوش نقطه ای بروی آلومینیوم بدلیل خواص حرارتی و لایه اکسیدی سطح، مشکل تر از فولاد می باشد؛ اما همچنان جوش نقطه ای پرکاربرد ترین روش اتصال آلومینیوم ها است. جوشکاری مقاومتی نقطه ای یکی از انواع پرکاربرد جوشکاری مقاومتی است که برای اتصال دو ورق استفاده می شود و در :صنایعی مانند لوازم خانگی، هوافضا و خودروسازی کاربرد زیادی دارد. در فرآیند جوش نقطه ای جریان الکتریکی با عبور از الکترودها، در فضای بین دو الکترود به جهت مقاومت الکتریکی تولید گرما نموده و در ناحیه مابین دو ورق بالا به سرعت دما می رود و بخش خمیری در میان دو ورق تشکیل می شود. با فشار همزمان وارده از سوی ،الکترودها دو ورق از این ناحیه به هم جوش داده می شوند. ناحیه اتصال بوجود آمده را جوش می نامند

فهرست کامل فصل اول شبیه سازی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای

1-1 ) شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطهای ورقهای فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 آزمایشات تجربی 2
4.1.1 معادلات حاکم 2
5.1.1 شرایط مرزی 3
6.1.1 عددی تحلیل 4
7.1.1 نتایج و بحث 4
8.1.1 نتیجه گیری 6

1-2 ) شبیه سازی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای

1.2.1 چکیده 8
2.2.1 مقدمه 8
3.2.1 روش تحقیق 11
4.2.1 نتایج و بحث 11
5.2.1 نتیجه گیری 12

1-3 ) بررسی تاثیر نحوه تعریف خواص حرارتی وابسته به دما ورق در شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم T6-6061

1.3.1 چکیده 16
2.3.1 مقدمه 16
3.3.1 تست های تجربی 17
4.3.1 مدل المان محدود جوش نقطه ای 19
5.3.1 نتایج 20
6.3.1 نتیجه گیری 23

1-4 ) شبیه سازي تشکیل دکمه جوش در فرآیند جوشکاري مقاومتی نقطه اي فولادهاي دوفازي و بررسی عوامل موثر بر آن

1.4.1 چکیده 24
2.4.1 مقدمه 25
3.4.1 مواد وروش تحقیق 25
4.4.1 نتایج و بحث 28
5.4.1 نتیجه گیری 31

1-5 ) شبیه سازی تنش هایپسماند جوشکاری مقاومتی نقطه ای به روش اجزاء محدود

1.5.1 چکیده 33
2.5.1 مقدمه 33
3.5.1 مروری بر منابع 34
4.5.1 مدل ریاضی فرایند 35
5.5.1 آزمایش های عملی 37
6.5.1 نتیجه گیری 39

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری نقطه ای برخواص مکانیکی جوش

جوشکاري مقاومتی (RW) از جمله روشهاي اتصال قطعات فلزي به یکدیگر است و جوشکاري مقاومتی نقطهاي (RSW2) سادهترین و پرکاربردترین نوع جوشکاري مقاومتی است که بر روي ورق هاي نازك انجام میشود.این روش در صنایع نظامی و لوازم خانگی بیشترین کاربرد را داشته و در اتصال قطعات بدنه خودرو و هواپیما مهمترین روش جوشکاري به شمار میرود. از این رو توجه به کیفیت نقطه جوشها اهمیت به سزایی در استحکام نهایی سازه بدنه دارد. نظر به اینکه شکل، اندازه و استحکام دکمه جوش تشکیل شده از مهمترین عوامل در استحکام قطعات جوش داده شده می باشد.
از این رو لازم است پارامترهایی که بر شکل، اندازه و استحکام دکمه جوش تاثیرگذار هستند به طور مناسبی تنظیم شده باشند .این متغیرها یا پارامترها عبارتند از: جنس قطعه، ضخامت قطعه، میزان نیروي وارد شده از الکترودهاي دستگاه جوش بر روي قطعه، شدت جریان الکتریکی، مدت زمان اعمال جریان و شکل هندسی و جنس الکترود.

فهرست کامل فصل دوم تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری نقطه ای برخواص مکانیکی جوش

2-1) تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری نقطه ای برخواص مکانیکی جوش

چکیده 55
1.1.2 تاریخچه 62
1.1.1.2 مقدمه 63
2.1.1.2 انگیزه پژوهش 64
3.1.1.2 ابزار های مورد استفاده در این پایان نامه 65
4.1.1.2 ساختار پایان نامه 65
2.1.2 فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای 67
1.2.1.2 مقدمه 68
2.2.1.2 انواع روش های جوشکاری مقاومتی 68
3.2.1.2 تعاریف و توضیحات عمومی 69
4.2.1.2 معایب و مزایای جوشکاری مقاومتی نقطه ای 81
5.2.1.2 موارد تاثیر گإار بر روی کیفیت جوش نقطه ای 82
6.2.1.2 جوش پذیری فولاد های کم کربن 82
7.2.1.2 رابطه کیفیت جوش مقاومتی نقطه ای ومتغیر های فرآیند 83
8.2.1.2 ارتباط بین کیفیت ومشخصه های هندسی جوش های نقطه ای 85
9.2.1.2 تاثیر گرمای جوش بر کیفیت جوش 86
10.2.1.2 تاثیر شرایط سطحی بر گرمای ایجاد شده 86
11.2.1.2 پیشینه پژوهش های انجام شده در زمینه جوشکاری مقاومتی نقطه ای 87

3.1.2 آزمایشات تجربی 92
1.3.1.2 مقدمه 93
2.3.1.2 انتخاب ورق 93
3.3.1.2 انتخاب پارامتر های جوشکاری 93
4.3.1.2 فرآیند انتخاب نمونه ها 94
5.3.1.2 انتخاب دستگاه جوشکاری 95
6.3.1.2 کوانتومتری فلز پایه 96
7.3.1.2 نوع الکترود 97
8.3.1.2 طراحی آزمایشات 97
4.1.2 طراحی آزمایشات 125
1.4.1.2 مقدمه 126
2.4.1.2 تحلیل نتایج 126
3.4.1.2 نمودار های بدست آمده از نرم افزار 129
4.4.1.2 اعتبار سنجی 135
5.1.2 نتیجه گیری و پیشنهادات 137
1.5.1.2 مقدمه 138
2.5.1.2 نتیجه گیری 138
3.5.1.2 پیشنهاد ها 139

2-2) بررسی عددی تاثیر تنش های پسماند ناشی از جوش نقطه ای آلیاژ آلومینیوم T6-6061 بر عمر خستگی اتصال

1.2.2 خلاصه 148
2.2.2 مقدمه 148
3.2.2 مدل المان محذود جوش نقطه ای 150
4.2.2 اعتثار سنجی مذل المان محدود 152
5.2.2 نتایج 153
6.2.2 نتیجه گیری 155

2-3) بررسی تاثیر سرعت چرخش ابزار بر ریز ساختار و خواص هکانیکی جوشکاری همزن اصطکاکی زائده ای نقطه ای فئلاد گالوانیزه

1.3.2 چکیده 157
2.3.2 مقدمه 158
3.3.2 روش پژوهش 159
4.3.2 نتایج و بحث 160
5.3.2 نتیجه گیری 165

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی تاثیر پارامترها در فرایند جوشکاری نقطه ای

اخيراً، قطعات با اندازة دانههاي بسيار ريز به دليل دارا بـودن خـواص مكـانيكي مناسـب، بـسيار مـورد توجه قرار گرفتهاند و چندين روش براي توليد اين قطعات معرفي شده است. مواد بـا انـدازة دانـههـاي نانومتري را ميتوان با روشهاي پائين به بالا يا بالا به پائين توليد نمود. اصـول تغييـر شـكل پلاسـتيك شديد به عنوان يك روش بالا به پائين براي توليد قطعات ريـز دانـه شـامل افـزايش چگـالي نابجـاييهـا از طريق اعمال تغيير فرم شديد يكنواخت به مـاده، تـشكيل ديـوارههـاي بـا دانـسيتة بـالا از نابجـايي و تبـديل ديوارههاي نابجايي به مرزهاي با زاوية بالا ميباشد، قطعات توليد شده با تغيير فرم شـديد بـه دليـل درار بودن نسبت استحكام به وزن بالا شراي يط بس ار مناسبي براي اسـتفاده در صـناي يع مختلفـ ماننـد صـنايع خودرو را دارند. روشهاي متعددي براي ايجاد تغيي ير شكل پلاست ديك شد در قطعـات فلـزي وجـود دارد، از جمله: اكستروژن در كانال زاويهدار همسان (كه بـه ايـن روش پـرس كـردن در كانـال زاويـهدار همسان نيز گفته ميشود)، پيوند نوردي مكرر پيچش در فـشار بـالا  مـوج دار كـردن و صـاف كردن مكرر نورد شياري محدود شده يو پرسكار در قالب كنگرهاي يا پرسكاري در قالب شياردار محدود شده.

فهرست کامل فصل سوم بررسی تاثیر پارامترها در فرایند جوشکاری نقطه ای

3-1 ) بررسی تاثیر پارامترها در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای بااستفاده از روش های آماری و تحلیل رگرسیون

1.1.3 چکیده 168
2.1.3 مقدمه 168
3.1.3 شبیه سازی فرآیند 169
4.1.3 تئوری تحلیل 169
5.1.3 صحت سنجی نتایج شبیه سازی 170
6.1.3 اثر مقدار نیرو بر اندازه دکمه جوش 170
7.1.3 اثر شدت جریان بر اندازه نقطه جوش 171
8.1.3 فاز طراحی آزمایش ها 171
9.1.3 نتایج حاصل از تکنیک طراحی آزمایش ها 172
10.1.3 تحلیل رگرسیون 173
11.1.3 تحلیل واریانس 173
12.1.3 نمودار های تاثیر عوامل اصلی و تقابلی 173
13.1.3 نتیجه گیری 174

3-2 )تاثیر شدت جریان جوشکاری بر خواص ظاهری و مکانیکی اتصال غیر هم جنس AL/SHEEL پیوند داده شده توسط فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای

1.2.3 چکیده 176
2.2.3 مقدمه 177
3.2.3 مواد و روش تحقیق 178
4.2.3 نتایج و بحث 178
5.2.3 نتیجه گیری 180

3-3 ) بررسی رفتار شکست در تست کشش جوش نقطهاي با استفاده از تحلیل المان محدود

1.3.3 چکیده 184
2.3.3 مقدمه 184
3.3.3 روش تحقیق 185
4.3.3 تحلیل المان محدود 186
5.3.3 نتیجه گیری 188

3-4 ) بررسي تأثري مقادري بالاي كرنش اولهي در ورق فولادي كم كربن بر زیرساختار و خواص مكانیكي جوش مقاومتي نقطه ای

1.4.3 چکیده 190
2.4.3 مقدمه 191
3.4.3 مواد و روش پژوهش 192
4.4.3 نتایج و بحث 195
5.4.3 نتیجه گیری 203

3-5 ) بررسی تجربی عددی تاثیر عوامل موثر بر اندازه جوش مقاومتی نقطه ای

1.5.3 چکیده 207
2.5.3 مقدمه 207
3.5.3 پیشینه تحقیق 208
4.5.3 مواد و روش تحقیق 209
5.5.3 نتایج و بحث 211
6.5.3 نتایج 213

3-6 ) پیشبینی رشد دکمه جوش در فرآیند جوشکاری مقاومتی به کمک تحلیل اجزا محدود

1.6.3 چکیده 216
2.6.3 مقدمه 217
3.6.3 تئوری تحلیل 218
4.6.3 شرایط مرزی میدان الکتریکی 219
5.6.3 شرایط مرزی مکانیکی 219
6.6.3 رسانایی سطح تماس 220
4.6.3 روش تحقیق 221
5.6.3 نتایج و بحث 221
6.6.3 نتیجه گیری 223

قسمت هایی از فصل چهارم مقايسه ريزساختار جوش مقاومتي نقطه اي فولاد نرم فريتي

تقاضاي رو افزون صنعت خودروسازي به مـواد سـبك وزن جهـت كـاهش مـصرف سـوخت و افـزايش امنيت سرنشين منجر به معرفي دسته جديدي از فولادهاي استحكام بالاي جديد شده است نمودار شـكل 1 كه نشان دهنده ارزيابي مصرف فولادهاي فوق در ساختار بدنه خودرو از طرف موسسه فـولاد آمريكـا مي باشد نيز مويد همين مطلب است. اين فولادهاي نسبتا جديد رقيب فلزات سبك و كامپوزيت ها مي باشندكه رايج ترين آنها فولادهاي دوفازي فريتي استمارتنزيتي – كـه تركيـب مناسـبي از اسـتحكام، تغييرفرم پذيري و قابليت جوشكاري خوب اين فولادها منجر به تمركز هر چه بيشتر به كارگيري آن ها در صنايع خودروسازي شده است و از آنجايي كه جوش مقاومتي نقطه اي به عنـوان اصـلي تـرين فراينـد براي مونتاژ بدنه خودرو شناخته شده است پرداختن به جوشـكاري فولادهـاي دوفـازي ضـروري بـه نظـر می رسد.

فهرست کامل فصل چهارم مقايسه ريزساختار جوش مقاومتي نقطه اي فولاد نرم فريتي

4-1 ) مقايسه ريزساختار جوش مقاومتي نقطه اي فولاد فريتينرم - پرليتي با فولاد دوفازي فريتي _ مارتنزيتي

1.1.4 چکیده 230
2.1.4 مقدمه 230
3.1.4 موادوروش تحقیق 231
4.1.4 یافته ها 233
5.1.4 بحث 234
6.1.4 نتیجه گیری 237

4-2 ) بررسی قابلیت جوش پذیری ي ریزساختار اتصال بوجود امده در فولاد کم کربن جوشکاری شده توسط فرایند اصطکاکی اغتشتشی نقطه ای (FSSW)

1.2.4 خلاصه 240
2.2.4 مقدمه 241
3.2.4 فرایند عملی 242
4.2.4 نتایج 243
5.2.4 بحث 246
6.2.4 بررسی نتایج حاصل از آزمون کشش_برش 247
7.2.4 نتیجه گیری 247

4-3 ) بهینه سازی زمان پرداخت سره درجوشکاری مقاومتی نقطه ای

1.3.4 خلاصه 250
2.3.4 مقدمه 250
3.3.4 آزمایشات تجربی 251
4.3.4 شبکه عصبی 253
5.3.4 الگوریتم ژنتیک 255
6.3.4 بهینه سازی زمان پرداخت نوک الکترود 256
7.3.4 نتیجه گیری 258

4-4 ) پیشبینی ریزساختار و سختیه دکمه ی جوش در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای

1.4.4 چکیده 259
2.4.4 مقدمه 259
3.4.4 روش تحقیق 260
4.4.4 نتایج 261
5.4.4 بحث 256
6.4.4 نتیجه گیری 267

4-5 ) بررسی تجربی، عددي تاثیر عوامل مختلف بر اندازه جوش مقاومتی نقطه اي در ورق هاي کاربردي بدنه خودروها

1.5.4 چکیده 269
2.5.4 مقدمه 269
3.5.4 پیشینه تحقیق 270
4.5.4 مواد و روش تحقیق 270
5.5.4 نتایج و بحث 272
6.5.4 نتایج 274

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید