50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع برسی اثر اعتیاد اینترنت بر دانش آموزان و دانشجویان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی اثر اعتیاد اینترنت بر دانش آموزان و دانشجویان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فزهنگي مزتبط با اعتياد اینتزنتي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اینترنت و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی تاثير استفاده از اينترنت بر وضعيت تحصيلی دانش آموزان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تأثیرشبکه های مجازی و اینترنت بر وضعیت روحی و سلامت روانی دانش آموزان بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش رابطه های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش طراحی بررسی اعتياد به اینترنت در بين افسرده و دانش آموزان غيرافسرده بررسی شده است

امروزه اعتیاد به اینترنت به عنوان یو اختلال روانشناختی در روانشناسی و پزشری مطرح شده است. به طوری که متوصصان بالینی مواردی از این اختلال را در کلینیوهای خود گزارش میکنند و این اختلال، به عنوان شرل جدیدی از اعتیاد در سالهای اخیر توجه پژوهشگران در حوزههای علمی را به خود جلب کرده است. شیوع این مسئله باعث شده است که شناسایی علل، پیامدها و عوارض آن توسط محققان و متوصصان، پیگیری و مورد پژوهش قرار گیرد. گلدبرگ برای اولین بار از اصطلاح اختلال اعتیاد به اینترنت، برای معرفی و شناسایی خصوصیات افرادی که به دنبال استفاده از اینترنت مشرلاتی را نشان میدهند، استفاده کرد. او اولین کسی بود که گروهی را برای حمایت از معتادان به اینترنت تشریل داد. مسئله استفاده مفرط و آسیب شناسانه از این فناوری و اعتیاد به اینترنت، توجه روان شناسان و سایر محققین را به خود جلب کرده اس

قسمت هایی از فصل اول بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فزهنگي مزتبط با اعتياد اینترنتي

از دیدگاه بو نگرشهای ناکارآمد عبارتند از: نگرشهایی که فرد را در برابر افسردگی آسیب پذیر می کنند. این نگرشها بلافاصله بعد از وقوع رویدادهای منفی زندگی فعال میشوند و پس از فعال شدن الگویی از پردازش اطلاعات را تحریو می- کنند که سوگیری منفی دارند یا به عبارت دیگر با خطاهای منفی در تفرر مشوص می شوند و این نگرشها ممرن است سلامت روان فرد را کاهش دهند. پژوهشها نشان میدهند که بین نگرشهای ناکارآمد و اعتیاد به اینترنت ارتباطی معنی دار وجود دارد و بنابر پژوهش های ذکر شده در بالا و بواسطه اهمیت یافتن اینترنت در زندگی روزانه و گسترش جهانی استفاده از کامپیوتر در امور موتلف ارتباطی و تفریحی در تمامی اقشار جامعه بوصوص قشر دانشجویان بررسی عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت حائز اهمیت است

فهرست کامل فصل اول بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فزهنگي مزتبط با اعتياد اینترنتي

1-1 ) رابطه سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانی

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 روش پژوهش 3
4.1.1 روش اجرای پژوهش 4
5.1.1 نتایج 5
6.1.1 نتیجه گیری 6
7.1.1 منابع 8

1-2 ) پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس نگرش های ناکارآمد و اضطراب، افسردگی و استرس و نشخوار فکری و افکار خودکشی گرا

1.2.1 چکیده 10
2.2.1 مقدمه 11
3.2.1 روش 12
4.2.1 یافته ها 13
5.2.1 نتیجه گیری 14
6.2.1 منابع 15

1-3 ) رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه واعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در مراجعین مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان گلستان

1.3.1 چکیده 19
2.3.1 مقدمه 20
3.3.1 روش پژوهش 22
4.3.1 یافته ها 24
5.3.1 نتیجه گیری 31
6.3.1 منابع 32

1-4 ) بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر و پسر

1.4.1 چکیده 34
2.4.1 مقدمه 35
3.4.1 روش تحقیق 36
4.4.1 ابزار پژوهش 37
5.4.1 نتیجه گیری 40
6.4.1 منابع 42

1-5 ) آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در جوانان و نوجوانان

1.5.1 چکیده 44
2.5.1 مقدمه 44
3.5.1 اینترنت جوانان و نوجوانان 45
4.5.1 اعتیاد به اینترنت 46
5.5.1 حضور درسایت های حرزه نگاری پورنوگرافی 48
6.5.1 استفاده از اینترنت افسردگی وانزوای اجتماعی نوجوانان 49
7.5.1 نتیجه گیری 50
8.5.1 منابع 51

1-6 ) بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و سلامت معنوی با بهزیستی روانشناختی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان رشته حقوق

1.6.1 چکیده 52
2.6.1 مقدمه 52
3.6.1 روش تحقیق 54
4.6.1 یافته ها 55
5.6.1 نتیجه گیری 57
6.6.1 منابع 58

1-7 ) رابطه تعارض والد- فرزند با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر

1.7.1 چکیده 60
2.7.1 مقدمه 60
3.7.1 روش 61
4.7.1 یافته ها 62
5.7.1 نتیجه گیری 64
6.7.1 منابع 65

1-8 ) بررسی نقش سیستم های مغزی-رفتاری(BIS,BAS)درپیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان معتاد به اینترنت

1.8.1 چکیده 67
2.8.1 مقدمه 67
3.8.1 روش تحقیق 70
4.8.1 یافته ها 72
5.8.1 نتیجه گیری 75
6.8.1 منابع 75

1-9 ) نگاهی جامعه شناختی به عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر براعتیاد اینترنتی

1.9.1 چکیده 77
2.9.1 مقدمه 77
3.9.1 مبانی نظری درباره عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر براعتیاد اینترنتی 79
4.9.1 انزوای اجتماعی 80
5.9.1 پیشینه تجربی پژوهش 81
6.9.1 نتیجه گیری 84
7.9.1 منابع 85

1-10 ) بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با اعتياد اینترنتي

1.10.1 چکیده 86
2.10.1 مقدمه 87
3.10.1 تعریف مفاهيم اساسي تحقيق 87
4.10.1 نتیجه گیری 98
5.10.1 منابع 99

1-11 ) تحریف های شناختی سبک های دفاعی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان

1.11.1 چکیده 101
2.11.1 مقدمه 102
3.11.1 روش پژوهش 104
4.11.1 ابزارهای پژوهش 105
5.11.1 یافته ها 107
6.11.1 نتیجه گیری 110
7.11.1 منابع 111

1-12 ) آسیب شناسی اجتماعی اثرات استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی

1.12.1 چکیده 114
2.12.1 مقدمه 115
3.12.1 بیان مساله 116
4.12.1 جوان و اینترنت 119
5.12.1 آسیب ها و ویژیگی های اعتاید اینترنتی 120
6.12.1 سرمایه اجتماعی 121
7.12.1 نتیجه گیری 128
8.12.1 منابع 131

1-13 ) مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی بادرمان شناختی-رفتاری براعتیاد اینترنتی در دختران

1.13.1 چکیده 136
2.13.1 مقدمه 137
3.13.1 روش تحقیق 139
4.13.1 یافته های 139
5.13.1 نتیجه گیری 142
6.13.1 منابع 145

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اینترنت و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان

امروزه شیوع رفتارهای پرخطر نوجوانان به یکی از مهمترین نگرانی های جامعه تبدیل شده و علیرغم فعالیت های صورت گرفته طی سال های گذشته، رفتارهای پرخطر نوجوانان در سطح کشور دارای رشدی تصاعدی بوده است. رفتارهای پرخطر، رفتارهایی هستند که سلامت و بهزیستی نوجوانان و جوانان را در معرض خطر قرار می دهد. رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم میشوند، گروه اول شامل رفتارهایی میشوند که بروز آن ها سلامت خود فرد را به خطر می اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند که سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید میکند. لذا، از آن جایی که میزان خطرپذیری نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر دوره های سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده میشود

فهرست کامل فصل دوم اینترنت و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان

2-1) پيش بيني اعتيادبه اينترنت براساس هوش هاي چندگانه گاردنر

1.1.2 چکیده 146
2.1.2 مقدمه 147
3.1.2 روش پژوهش 149
4.1.2 یافته ها 150
5.1.2 نتیجه گیری 153
6.1.2 منابع 155

2-2) اعتیاد اینترنتی دلایل و انگیزه ها

1.2.2 چکیده 160
2.2.2 مقدمه 161
3.2.2 روش تحقیق 162
4.2.2 نظریه رفتاری 164
5.2.2 شبکه جهانی اینترنت 166
6.2.2 اعتیاد 168
7.2.2 علایم اعتیاداینترنتی 171
8.2.2 نیازهای بنیادین بشر و تبیین اعتیاد به اینترنت 172
9.2.2 نتیجه 177
10.2.2 منابع 179

2-3) رابطه اعتیاد به بازی های ای رایانه و پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر کرج

1.3.2 چکیده 181
2.3.2 مقدمه 181
3.3.2 روش پژوهش 184
4.3.2 ابزارهای پژوهش 185
5.3.2 نتیجه گیری 190
6.3.2 منابع 191

2-4) اینترنت و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان

1.4.2 چکیده 195
2.4.2 مقدمه 195
3.4.2 تاریخچه اینترنت 196
4.4.2 مفهوم اینترنت و ویژگی های آن 196
5.4.2 ابعاد اینترنت 196
6.4.2 علل گرایش جوانان به اینترنت 198
7.4.2 اعتیاد اینترنتی 199
8.4.2 اعلایم اعتیاد اینترنتی 199
9.4.2 پیامدهای اعتیاد اینترنتی 200
10.4.2 اعتیاد به اینترنت در نوجوانان 201
11.4.2 نتیجه گیری 203
12.4.2 منابع 203

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی تاثير استفاده از اينترنت بر وضعيت تحصيلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنها در جامعه علاقه مند و نگران است و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که باید پیشرفت و تعالی یابند.
ئوری و تحقیق علمی در مورد یادگیری خودتنظیم، از اواسط دهه ی 1980 در پاسخ به این سؤال مطرح شد که چه طور دانش آموزان به فرایندهای یادگیری خودشان مسلط م یشوند .در واقع از دهه ی 1980 به بعد، یادگیری خودتنظیم به عنوان راهبردی نو برای کمك به دانش آموزان به منظور تسلط بر فرایندهای یادگیری و به طور کلی بهبود کیفیت یادگیری، مورد توجه روا نشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفت. تا قبل از دهه ی 1980، مطالعات در حوزه ی یادگیری خودتنظیم، بر زمینه های گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی متمرکز بود و پس از آن، این سازه در زمینه ی یادگیری مطرح شد و مورد توجه نظری ههای گوناگون روا نشناسی از جمله رفتار گرایی ، شناخت گرایی و ساخت گرایی قرار گرفت

فهرست کامل فصل سوم بررسی تاثير استفاده از اينترنت بر وضعيت تحصيلی دانش آموزان

3-1 ) بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کرمانشاه

1.1.3 چکیده 205
2.1.3 مقدمه 206
3.1.3 بیا مساله 206
4.1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 209
5.1.3 اهداف تحقیق 210
6.1.3 روش تحقیق 211
7.1.3 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 212
8.1.3 نتیجه گیری 216
9.1.3 منابع 219

3-2 ) بررسی رابطه ی اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی وسلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان

1.2.3 چکیده 220
2.2.3 مقدمه 221
3.2.3 روش پژوهش 223
4.2.3 یافته های پژوهش 223
5.2.3 نتیجه گیری 225
6.2.3 منابع 226

3-3 ) بررسی تاثير استفاده از اينترنت بر وضعيت تحصيلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان شهر تهران)

1.3.3 چکیده 229
2.3.3 مقدمه 230
3.3.3 روش تحقیق 236
4.3.3 یافته ها 236
5.3.3 نتیجه گیری 239
6.3.3 منابع 240

قسمت هایی از فصل چهارم تأثیرشبکه های مجازی و اینترنت بر وضعیت روحی و سلامت روانی دانش آموزان

نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید، زیرا بسیاری از باورها و عادت های بهداشتی در این سال ها شکل می گیرند. ما به خوبی آگاهیم که تلاش برای ارتقای سلامت، باید بسیار زود و پیش از به وجود آمدن باورها و عادت های غیربهداشتی انجام گیرد. تغییر و تحول آدمی در این دوره مهم، در جنبه های جسمی و روان شناختی پر اهمیت تلقی می شود. در این مقطع بلوغ روحی، جسمی و اجتماعی اتفاق می افتد. پرداختن به سلامت نوجوانان نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانواده، جامعه و نسل آینده نیز مفید خواهد بود. كشور ما، كشوري جوان است و بيش از نيمي از جمعيت آن را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند و در اين ميان جمعيت نوجوانان 19-15 ساله کل کشور 6607043 و استان گیلان 202829 نفر مي باشند كه سرمايه هاي بالقوه و متصديان آينده جامعه اند. بدیهی است که آینده هر کشور به سلامت کودکان و نوجوانان متکی است. این در حالی است که حدود یک پنجم از کودکان و نوجوانان دنیا از اختلالات خفیف تا شدید روانی رنج می برند. امروزه ارزيابي سلامت رواني دانش آموزان يکی از محورهاي مهم ارتقاء سلامت روان جامعه است. بنا به دلايل بسياري ، سازماندهي خدمات بهداشت رواني در مدارس، راهبرد اساسي براي ارتقاي سلامت روان دانش آموزان و در نهايت كل جامعه است. از آنجايي كه نوجواني يكي از بحراني ترين دوره هاي زندگي است و دانش آموزان با تنش زا هاي دوره نوجواني مواجه هستند، احتمال مي رود كه مستعد مشكلات عاطفي باشند

فهرست کامل فصل چهارم تأثیرشبکه های مجازی و اینترنت بر وضعیت روحی و سلامت روانی دانش آموزان

4-1 ) تأثیرشبکه های مجازی بر وضعیت روحی و روانی دانش آموزان

1.1.4 چکیده 242
2.1.4 مقدمه 242
3.1.4 آمارتأثیرشبکه های مجازی بردانش آموزان وخانواده ها 243
4.1.4 آمار داخل کشور 244
5.1.4 ترویج دین حداقلی در فضای مجازی 245
6.1.4 تحول بنیادی نظام آموزشی درراستای شبکه های مجازی 246
7.1.4 نتیجه گیری 247
8.1.4 منابع 247

4-2 ) بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL -90

1.2.4 چکیده 248
2.2.4 مقدمه 249
3.2.4 بیا مساله 249
4.2.4 اهداف پژوهش 250
5.2.4 ابزارهای پژوهش 251
6.2.4 یافته ها 252
7.2.4 نتیجه گیری 261
8.2.4 منابع 262

4-3 ) رابطه آسیب نوپدید اعتیاد اینترنتي و امنیت رواني در دانشجویان

1.3.4 چکیده 264
2.3.4 مقدمه 264
3.3.4 روش 266
4.3.4 نتایج 267
5.3.4 نتیجه گیری 269
6.3.4 منابع 270

4-4 ) تحلیل جامعه شناختی رابطه اعتیاد به اینترنت با سبک های هویتی و سلامت روان (مطالعه موردی: دانشآموزان مقطع سوم متوسطه شهر کاشان(

1.4.4 چکیده 271
2.4.4 مقدمه 272
3.4.4 بیان مساله 272
4.4.4 پیشینه نظری 273
5.4.4 اعتیاد به اینترنت و سلامت روان 274
6.4.4 اعتیاد به اینترنت و بحران هویت 275
7.4.4 روایی و پایایی ابزار پژوهش 276
8.4.4 یافته های پژوهش 277
9.4.4 یافته های استنباطی 278
10.4.4 نتیجه گیری 280
11.4.4 منابع 282

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم رابطه های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

مفهوم اختلال رفتاری عاطفی به معنای آن است که دانش آموز نتواند در مدرسه با توجه به هنجارهای قوی یا فرهنگی رفتاری را به نمایش بگذارد و در نتیجه این وضعیت بر عملکرد آموزشی او تاثیر نامطلوب می گذارد. دانش آموزانی که با اختلال رفتاری- عاطفی روبه رو هستند مشکلاتی را برای دوستان، والدین و آموزگاران ایجاد می کنند. دانش آموزانی که با اختلالات رفتاری- عاطفی روبه رو هستند معمولاً در مدرسه و در کار درس و مشق در مقایسه با سایر دوستانشان ضعیف ظاهر می شوند .بررسی ها نشان می دهد تنها معدودی از دانش آموزانی که با اختلالات رفتاری مواجه هستند در تحصیل موفقند. در بین مسائل و مشکلات روانی اجتماعی جوانان استفاده بیش از حد از اینترنت از موارد مهم و اساسی است که مانند تمام اعتیادهای دیگر با علائمی از قبیل اضطراب , حساسیت در روابط بین فردی ،افسردگی ،پرخاشگری، شکایت های جسمانی، وسواس، ترس مرضی و روان پریشی و … همراه است . این نوع اعتیاد نیز نه فقط پیامدهای روانی _ اجتماعی دارد بلکه در جنبه های جسمی , مالی و فرهنگی نیز آسیب های زیادی را بر جوانان تحمیل می کند . در هر یک از علوم مختلف نظریه های زیادی برای اعتیاد به اینترنت مطرح شده است ولی هنوز هیچ یک قادر به تبیین کلیه رفتارهای اعتیاد گونه نشده است. عدم شناخت از خود و توانایی های ذاتی، از جمله مشکلات دانش آموزان به شمار می رود

فهرست کامل فصل پنجم رابطه های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

5-1 ) بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی(بر اساس آزمون نئو) و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

1.1.5 چکیده 286
2.1.5 مقدمه 287
3.1.5 مطالب اصلی 289
4.1.5 نتیجه 291
5.1.5 منابع 292

5-2 ) رابطه ویژیگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر

1.2.5 چکیده 293
2.2.5 مقدمه 293
3.2.5 روش 294
4.2.5 یافته ها 295
5.2.5 نتیجه گیری 297
6.2.5 منابع 299

5-3 ) نقش و جايگاه اينترنت در زندگي دانش آموزان؛ فرصت ها و تنگناها

1.3.5 چکیده 301
2.3.5 مقدمه 302
3.3.5 توصیف دانش آموزان از اينترنت 303
4.3.5 فضای مجازی محیطي آزادبرای پاسخ پرسش های شخصي واعتقادی 304
5.3.5روايت دانش آموزان از نقش اينترنت در ارتباط بین انسانها 305
6.3.5 نتیجه گیری 306
7.3.5 منابع 308

5-4 ) بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان لرست

1.4.5 چکیده 309
2.4.5 مقدمه 309
3.4.5 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 311
4.4.5 فرضیه اصلی 311
5.4.5 روش پژوهش 312
6.4.5 نتایج 313
7.4.5 نتیجه گیری 314
8.4.5 منابع 318

قسمت هایی از فصل ششم بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان

اینترنت به خودی خود ابزاری بی طرف و خنثی است که در ابتدا برای تسهیل تحقیقات در بین نهادهای علمی و نظامی به وجود آمد اما اکنون چگونگی استفاده از آن مشکلات عمده ای را در جامعه به وجود آورده است.بدون شک روش زندگی افراد و رفتارهایی که در گستره عمر از خود نشان می دهند به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سلامت آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. متخصصین حوزه سلامت با ارائه شواهد تجربی محکم ثابت کرده اند که رفتارهای آسیب زا از جمله استفاده بیش از حد از اینترنت می تواند سلامت افراد را در معرض خطر قرار دهد. از طرف دیگر روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می دهدتحت تاثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می باشد. مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگی های شخصیتی است که می تواند یک فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید، در صورتی که ممکن است آن فرد با ویژگی شخصیتی متفاوت دست به چنین رفتارهایی نزند. بنابراین عوامل شخصیتی یکی از مهم ترین عواملی است که قادر است در شناخت پیچیدگی های رفتار انسان در موقعیت های مختلف کمک شایان توجهی نماید و از این رو نمی بایست از چشم محققان دور بماند

فهرست کامل فصل ششم بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان

6-1 ) بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392

چکیده 318
مقدمه 318
1.1.6 فصل اول کلیات 322
1.1.1.6 بیان مساله 323
2.1.1.6 اهداف پژوهش 326
3.1.1.6 تعاریف واژه ها 329
4.1.1.6 پیش فرض های پژوهش 331

2.1.6 فصل دوم چارچوب پژوهش 333
1.2.1.6 چارچوب پژوهش 334
2.2.1.6 مروری بر مطالعات 349

3.1.6 فصل سوم 357
1.3.1.6 نوع پژوهش 358
2.3.1.6 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 358
3.3.1.6 مشخصات واحد های مورد پژوهش 360
4.3.1.6 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری داده ها 361
5.3.1.6 روش گردآوری داده ها 362
6.3.1.6 روش تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری 363
7.3.1.6 ملاحظات اخلاقی 364

4.1.6 فصل چهارم یافته ها 366
1.4.1.6 یافته های پژوهش 367

5.1.6 فصل پنجم 413
1.5.1.6 تجزیه و تحلیل داده ها 414
2.5.1.6 نتیجه گیری نهایی یافته ها 434
3.5.1.6 کاربرد یافته ها 438
4.5.1.6 پیشنهادات 440
5.5.1.6 پیوست 452

1.6 مقایسٍه احساس تنهایی و سلامت روان در نوجوانان وابسته به اینترنت نوجوانان عادی 457
1.1.6 چکیده 457
2.1.6 مقدمه 259
3.1.6 روش 461
4.1.6 یافته ها 462
5.1.6 نتیجه گیری 466
6.1.6 منابع 468

قسمت هایی از فصل هفتم بررسی اعتياد به اینترنت در بين افسرده و دانش آموزان غيرافسرده

برخلاف ناشي آور زیان عوارض و افراطي رفتارهاي وجود اینترنت، مثبت کاربردهاي از آن در بعضي ميان از همگان توجه کاربران، را به خود است کرده جلب که اینترنت در کشور ما نيز از نيست جدا قاعده این . یکي از مشکلاتي ترین مهم که اینترنت با خود به اعتياد ست،ا داشته همراه به استفاده از آن است. اعتياد به است اختلالي اینترنت که در سال 1996توسط یك روانشناس به نام یانگ مطرح شد. کاپلان و سادوك اعتياد به اینترنت را نوعي از استفاده از اینترنت مي نامد که موجب مشکلات روان شناسي، اجتماعي، تحصيلي و شغلي مي شود. رایج ترین تعریف اعتياد با اینترنت آن است که اینترنت باعث وابستگي رفتاري در افراد شود و با ویژگي هاي زیر تعيين مي شود: افسردگي،درون گرایي، خجالتي بودن، کم حوصله بودن و تنهایي، احساس ترس، اضطراب، بيش فعالي، اضطراب اجتماعي

فهرست کامل فصل هفتم بررسی اعتياد به اینترنت در بين افسرده و دانش آموزان غيرافسرده

7-1 ) بررسی مقایسه اعتياد به اینترنت در بين دانش آموزان افسرده و غيرافسرده )مطالعه موردی دبيرستان های دخترانه شهرستان ایلام در سال 1389-1390)

1.1.7 چکیده 472
2.1.7 مقدمه 472
3.1.7 پیشینه تحقیق 474
4.1.7 روش تحقیق 475
5.1.7 یافته ها 476
6.1.7 نتیجه گیری 478
7.1.7 منابع 479

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید