50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش پدیده سرج درکمپرسورگریز از مرکز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شبیه سازی تاثیر کنترل پدیده سرج درکمپرسورسانتریفیوژ بررسی شده است

پایداری در کمپرسورها به معني توانایي کمپرسور در غلبه بر اغتشاشاتي است که ممکن است پیرامون نقطة عملکرد آن پدید آید. این اغتشاشات ممکن است به صورت اغتشاش گذرا، در نقطة عملکرد باشد. در نیروگاه های گازی، که در آنها محفظه احتراق و توربین به کمپرسور متصل است، حالت نخست هنگامي اتفاق مي افتد که اجزا سبب ایجاد تغییری گذرا در جریان جرمي عبوری شوند. حالت دوم نیز هنگامي روی مي دهد که مثلاً سرعت یا بار گرفته شده از توربین گاز تغییر کند. پایداری در کمپرسورها مي تواند با دو نگرش متفاوت بررسي شود. نگرش نخست بررسي پایداری اتصال کمپرسور با اجزای پایین دستي آن مثل توربین است. دیدگاه دوم نیز بررسي دینامیکي سیال عبوری از کمپرسور است، همانند بررسي پدیدة جدایي در جریان عبوری. به طور کلي، عملکرد پایدار یک سیستم تراکمي به دو عامل منحني مشخصة سیستم تراکمي و دیگری منحني مشخصة وسایل و سیستم های پایین دستي متصل شده با آن بستگي دارد. عملکرد پایدار یک کمپرسور محوری و یا گریز از مرکز در سرعت های بالا و پایین محدود است؛ زیرا اجزای کمپرسور در این سرعت ها، سبب خفگي و ایجاد شوك در آن مي گردند .از طرف دیگر با کاهش جریان عبوری از کمپرسور، ناپایداری هایي در جریان رخ مي دهد .از جمله این ناپایداری ها پدیدة سرج است. پدیدة سرج در جریان های جرمي پایین اتفاق مي افتد. از طرف دیگر، خط سرج، نزدیک به نقطة بیشینه نسبت فشار و بیشینة راندمان قرار دارد

قسمت هایی از فصل اول پدیده سرج درکمپرسورگریز از مرکز

یکی از راه حلهاي اجتنابی پدیده سـرج که بر اسـاس “بازگردانی و تزریق جریان خروجی کمپرسور” 2 بنا نهاده شده است انتخاب شده که در شـکل (1) نشان داده شده است. در این حالت کنترل سرج بر پایه pass by کردن جریان خروجی به ورودي کمپرسور بنا نهاده شده است. روش بر پایه ” بازگردانی و تزریق جریان” با اسـتفاده از یک جریان هواي تزریقی متغیر در سـطح مشـترك القاگر – پروانه الزامات سـرکوب فعال پدیده سـرج را برآورده می کند. بر اسـ اس اندازه گیریهاي که در نشـان داده شـده است، فشار استاتیک دیواره در خروجی القاگر نیز، تغییرات قابل توجهی قبل از بوجود آمدن سرج نشان می دهد، در نتیجه این سیگنال می تواند اساس الگوریتم سرکوب باشد

فهرست کامل فصل اول پدیده سرج درکمپرسورگریز از مرکز

1-1 ) تقلیل پدیده سرج در کمپرسور گریز از مرکز

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 شیوه کنترل سرج 1
1و1و4 معادلات حاکم 2
1و1و5 جریان ورودی جهت تزریق 3
1و1و6 مدل ریاضی تزریق جریان 3
1و1و7 روش کنترل سرج توسعه یافته و شبیه سازی 4
1و1و8 هندسه مورد استفاده 4
1و1و9 شبکه محاسباتی 5
1و1و10 شرایط مرزی 6
1و1و11 نتایج حاصل از شبیه سازی 6
1و1و12 استقلال مش 6
1و1و13 بررسی مسیر جت و اعتبار سنجی 7
1و1و14 درصد انحراف جریان 7
1و1و15 نتایج برای منحنی مشخصه کمپرسور 8
1و1و16 نتیجه گیری 8
1و1و17 منابع 9

1-2 ) پدیده سرج و بازگردانی جریان در کمپرسور گریز از مرکز

1و2و1 چکیده 10
1و2و2 مقدمه 10
1و2و3 بازگردانی و تزریق جریان و کنترل سرج 11
1و2و4 معادلات حاکم 11
1و2و5 جریان ورودی جهت تزریق 12
1و2و6 مدل ریاضی تزریق جریان 14
1و2و7 روش کنترل سرج توسعه یافته و شبیه سازی 15
1و2و8 هندسه مورد استفاده 15
1و2و9 شبکه محاسباتی 16
1و2و10 شرایط مرزی 17
1و2و11 نتایج حاصل از شبیه سازی 17
1و2و12 استقلال مش 18
1و2و13 بررسی مسیر جت و اعتبار سنجی 19
1و2و14 درصد انحراف جریان 19
1و2و15 نتایج برای منحنی مشخصه کمپرسور 20
1و2و16 نتیجه گیری 21
1و2و17 منابع 21

1-3 ) بررسی پدیده های سرج و استال و روشهای کنترل آن ها در کمپرسورهای دینامیکی

1و3و1 چکیده 23
1و3و2 مقدمه 23
1و3و3 معرفی پدیده سرج 25
1و3و4 بررسی منحنی عملکرد کمپرسور و پدیده سرج 26
1و3و5 محدودیت های منحنی مشخصه 28
1و3و6 بررسی پدیده استال 29
1و3و7 کنترل پدیده سرج 30
1و3و8 بررسی سیستم های کنترل سرج 31
1و3و9 نتیجه گیری 32
1و3و10 منابع 32

1-4 ) بررسی پدیده سرج , نحوه ایجاد و روشهای نوین کنترل و پیشگیری از آن

1و4و1 خلاصه 33
1و4و2 مقدمه 33
1و4و3 مشخصه های سرج 35
1و4و4 عوامل ایجاد پدیده سرج 35
1و4و5 بررسی پدیده سرج 35
1و4و6 شرح فعالیت های انجام شده در این زمینه 39
1و4و7 مطالعات تجربی روی پایداری کمپرسور و سیستم های کنترلی 39
1و4و8 اجتناب از سرج 39
1و4و9 آشکار شدن ناحیه سرج و کنترل آن 41
1و4و10 ایراد این سیستم کنترلی 41
1و4و11 انتقال حاشیه سرج 41
1و4و12 نتیجه گیری 41
1و4و13 مراجع 42

1-5 ) شناسایی و کنترل پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز

1و5و1 چکیده 43
1و5و2 مقدمه 43
1و5و3 سیکل سرج 43
1و5و4 عوامل ایجاد پدیده سرج 44
1و5و5 مشخصه های پدیده سرج 44
1و5و6 عواقب پدیده سرج 44
1و5و7 سیستم های شناسایی و کنترل سرج 44
1و5و8 سیستم های صنعتی کنترل سرج 45
1و5و9 بحث و نتیجه گیری 47
1و5و10 مراجع 47

1-6 ) کنترل غیر فعال پدیده سرج در یک کمپرسور گذر صوتی تک مرحله ای محوری خاص با استفاده از روش بهبود پوسته – شیارهای محیطی

1و6و1 چکیده 48
1و6و2 مقدمه 48
1و6و3 صحه گذاری عددی روتور 37 49
1و6و4 حل میدان جریان بدون اعمال بهبود پوسته 49
1و6و5 بررسی منحنی عملکرد کمپرسور 49
1و6و6 حل میدان جریان با اعمال بهبود پوسته 50
1و6و7 ارائه و تحلیل نتایج 51
1و6و8 جمع بندی 52
1و6و9 نتایچ 52

1-7 ) نقش سیستم احتراق توربین گازی در پدیده سرج

1و7و1 چکیده 53
1و7و2 مقدمه 54
1و7و3 تئوری توربین های احتراقی گازی 54
1و7و4 اتلاف ترمودینامیکی و آیرودینامیکی در توربین ها 55
1و7و5 کارایی احتراق 56
1و7و6 بررسی منحنی عملکرد کمپرسور و پدیده سرج 56
1و7و7 محدودیت های منحنی مشخصه 56
1و7و8 نقش سیستم احتراق در پدیده سرج 57
1و7و9 نتیجه گیری 58
1و7و10 بحث و نتیجه گیری 61
1و7و11 منابع 61

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها

کمپرسور ها به دلیل کاربرد گسترده ای ک هدر صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. پدیده سرج که یک ناپایداری فلو در کمپرسورها به حساب می آید، ناحیه عملکرد سیستم فشرده سازی را محدود می نواید و مانع از دستیابی به حداکثر راندمان های کمپرسور می شود. لذا کنترل این پدیده از مدتها قبل در کانون توجه محققان قرار گرفته است. تاکنون روش های مختلفی جهت کنترل این ناپایداری در کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز پیشنهاد گردید است. با توجه به کمپرسورهای محوری در موتور های جت و هواپیما، بیشتر کارها در زمینه کنترل سرج مربوط به کمپرسور های محوری می باشد.

فهرست کامل فصل دوم بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها

2-1) بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها

چکیده 74
مقدمه 75
2و1و1 کلیات 76
2و1و1و1 مقدمه 77
2و1و1و2 پیشینه تحقیق 77
2و1و1و3 روش تحقیق 78
2و1و1و4 معرفی بخش های این مجموعه 78
2و1و2 آشنایی با کمپرسور ها و پدیده سرج 79
2و1و2و1 مقدمه 80
2و1و2و2 اصول عملکرد کمپرسورها 80
2و1و2و3 توصیف عملکرد کمپرسور 81
2و1و2و4 ناپایداری های فلو در کمپرسورها 82
2و1و2و5 Rotating Stall 83
2و1و2و6 سرج 84
2و1و2و7 رفتار دینامیکی کمپرسورها 86
2و1و2و8 جلوگیری از سرج و RS 86
2و1و3 بررسی مدل ریاضی سیستم فشرده سازی 88
2و1و3و1 مقدمه 89
2و1و3و2 مقدمات لازم 90
2و1و3و3 مدل کمپرسور در صورت قرار گرفتن ولو در خروجی آن 92
2و1و3و4 وضعیت تعادل 94
2و1و3و5 تغییر متغیرها 95
2و1و3و6 در نظر گرفتن اغتشاشات 97
2و1و3و7 مدلی از نوع Moor – Greitzer برای کمپرسورهای با سرعت متغیر 98
2و1و3و8 مقدمات طراحی مدل 98
2و1و3و9 بدست آوردن مدل 99
2و1و3و10 دینامیک SPOOL 99
2و1و3و11 کمپرسور 100
2و1و3و12 کانال وروردی و پره های راهنما 101
2و1و3و13 کانال خروجی و پره های راهنما 102
2و1و3و14 بالانس فشار کلی 103
2و1و3و15 بالانس جرم در محفظه حجم ثابت Plenum 104
2و1و3و16 روش Galerkin 105
2و1و3و17 مدل نهایی 106
2و1و4 بررسی روش های کنترل سرج 108
2و1و4و1 مقدمه 109
2و1و4و2 روش های مبتنی بر اجتناب از سرج 109
2و1و4و3 کنترل فعال سرج 110
2و1و4و4 کنترل سرج با استفاده از back stepping 112
2و1و4و5 حالت بدون اغتشاش 112
2و1و4و6 حالت با در نظر گرفتن اغتشاشات متغیر با زمان 117
2و1و4و7 تظبیق برای اغتشاشات ثابت 121
2و1و4و8 نتایج شبیه سازی 124
2و1و4و9 کنترل سرج بر اساس Passivity 126
2و1و4و10 پسیویتی مربوط به دینامیک فلو 128
2و1و4و11 پسیویتی دینامیک فشار 128
2و1و4و12 قانون کنترل 129
2و1و4و13 اغتشاشات 130
2و1و4و14 نتایج شبیه سازی 131
2و1و4و15 پایدار سازی سرج در کمپرسورهای سانتریفیوژ با استفاده از فیدبک مثبت 132
2و1و4و16 پایدار سازی با فیدبک مثبت 132
2و1و4و17 سیستم فشرده سازی انتخاب شده 134
2و1و4و18 کنترل فعال سرج 138
2و1و4و19 استفاده از فیدبک استاتیک خروجی 138
2و1و4و20 نتایج شبیه سازی 139
2و1و4و21 پایدار سازی فعال سرج با تزریق هوا 140
2و1و4و22 مدل تحت مطالعه 140
2و1و4و23 طراحی قانون کنترل 144
2و1و4و24 نتایج پیاده سازی عملی 146
2و1و4و25 استفاده از روش های کنترل غیر خطی برای کنترل یک کمپرسور محوری 147
2و1و4و26 مدل سیستم با در نظر گرفتن ولوهای تخلیه بین مرحله ای 147
2و1و4و27 طراحی قانون کنترل 150
2و1و4و28 طراحی بر اساس لیاپانوف 150
2و1و4و29 کنترل غیر خطی 152
2و1و4و30 نتایج شبیه سازی 153
2و1و4و31 کنترل جدول بندی بهره با شناسایی LPV برای کنترل سرج و RS 154
2و1و4و32 فرم LPV مدل MG3 156
2و1و4و33 شناسایی مدل LPV 158
2و1و4و34 طراحی کنترلر 159
2و1و4و35 نتایج شبیه سازی 159
2و1و4و36 کنترل سرج و Stall در موتور جت توسط فیدبک خروجی 161
2و1و4و37 مدل بکار رفته 161
2و1و4و38 طراحی کنترل فیدبک حالت 162
2و1و4و39 طراحی فیدبک خروجی 163
2و1و4و40 نتایج شبیه سازی 164
2و1و4و41 کنترل تطبیقی ناپایداری سرج در کمپرسور 165
2و1و4و42 توصیف مدل 165
2و1و4و43 نتایج اصلی 167
2و1و4و44 اشباع سیگنال کنترل 167
2و1و4و45 نتایج شبیه سازی 168
2و1و5 نتیجه گیری و پیشنهادات 170
2و1و5و1 نتیجه گیری 172
2و1و5و2 پیشنهادات 172
2و1و6 پیوست ها 173
2و1و6و1 معرفی برخی مدلهای تجاری کنترلرهای آنتی سرج 174
2و1و6و2 کنترلر آنتی سرج PERTOTECH ((M)9500-ASC) 176
2و1و6و3 کنترلر آنتی سرج MICON 178
2و1و6و4 کنترلر IHI 179
2و1و6و5 کنترلر آنتی سرج kmo turbo 180
2و1و7 منابع 181

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شبیه سازی تاثیر کنترل پدیده سرج درکمپرسور سانتریفیوژ

توربين هاي گازي به دليل كاربرد وسيع خود در صنايع مختلف، از اهميت بسيار زيادي برخوردارند. يكي از اجزاي مهم و تاثيرگذار در فرايند توربين گازي، كمپرسور آن مي باشد. هدف اصلي از بكارگيري كمپرسور، افزايش فشار كل سيال عامل با استفاده از كار محوري می باشد. در هنگام عملكرد خارج طرح از توربين گاز، كمپرسور در كاركرد شرايط مختلفي قرار می گردد. اين شرايط معمولا به تغييرات قابل توجه در پارامترهايي چون دبي جرمي، دما و فشار منجر می شود. براي يك طبقه از كمپرسور، تغيير در دبي جرمي روي دياگرام سرعت آن اثر گذاشته كه اين خود باعث انحراف در نرخ قدرت مصرفي و عملكرد كلي مرحله می شود. يكي از انحراف ها و ناپايداري هاي مهم در اين زمينه، رخداد سرج مي باشد كه وقوع آن خسارات سنگيني را به دنبال دارد. در هنگام سرج نوسانات شديدي در جريان متوسط در كل سيستم تراکم رخ می دهد

فهرست کامل فصل سوم شبیه سازی تاثیر کنترل پدیده سرج درکمپرسور سانتریفیوژ

3-1 ) شبیه سازی تاثیر کنترل پدیده سرج در کمپرسور سانتریفیوژ

3و1و1 چکیده 185
3و1و2 مقدمه 185
3و1و3 شیوه بکار گرفته شده در کنترل سرج 186
3و1و4 معادلات حاکم 186
3و1و5 جریان ورودی جهت تزریق 187
3و1و6 مدل ریاضی تزریق جریان 188
3و1و7 هندسه مورد استفاده 189
3و1و8 شبکه محاسباتی 190
3و1و9 شرایط مرزی 191
3و1و10 نتایج حاصل از شبیه سازی 191
3و1و11 استقلال مش 192
3و1و12 بررسی مسیر جت و اعتبار سنجی 192
3و1و13 نتایج برای منحنی مشخصه کمپرسور 193
3و1و14 نتیجه گیری 193
3و1و15 منابع 194

3-2 ) شبیه سازی مرحله به مرحله ی رخداد سرج در کمپرسور محوری چند طبقه

3و2و1 چکیده 195
3و2و2 مقدمه 195
3و2و3 مدل سازی سیستم تراکم 195
3و2و4 روش پیشروی زمانی گره به گره 196
3و2و5 معادلات مدل 196
3و2و6 روش مرحله به مرحله 197
3و2و7 نتایج شبیه سازی رفتار کمپرسور توربین گازی GTI3D 197
3و2و8 بحث پیرامون نتایج 198
3و2و9 نتیجه گیری 198
3و2و10 منابع 198

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید