50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مکان یابی و نقشه سازي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مکان یابی و نقشه سازي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی و مقایسه انواع روش های حل در مسئله مکان یابی_مسیر یابی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مسیر یابی بهینه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مکان یابی و نقشه سازي همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوري بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش شبیه سازی ی مکان یابی PDبا استفاده از سنسورUHF بررسی شده است

مسئله یابی مسیریابی ترکیبی از تصمیمات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی است چون در آن تصمیمات مکان و مسیریابی بطور .شود همزمان انجام می ایدهی ترکیب این دو مسئله به 02سال قبل برمیگردد، Watson و Dohrn اولین کسانی بودند که مشتریان را در هنگام یافتن مکان برای مراکز توزیع در نظر گرفتند و Salhi و Rand نیز سودمندی استفاده همزمان این تصمیمات را نشان دادند و بیان کردند که حل این دو مسئله بطور جداگانه منجر به تولید جوابهای غیربهینه میشود.
اگر تمام مشتریان بطور مستقیم به مراکز عرضه متصل باشند مسئله ی مکان یابی مسیریابی یک مسئله ی استاندارد مکانیابی است. مسائل این سازی ترکیبی بخشی از مدیریت توزیع هستند و از نظر ریاضیاتی نیز جز مسائل بهینه باشند می . مسئلهی -یابی مکان ای از مسیریابی بصورت مجموعه مسائل مکانیابی و مسیریابی و برنامهریزی مکان با در نظر گرفتن جنبه های مسیریابی است

قسمت هایی از فصل اول بررسی و مقایسه انواع روش های حل در مسئله مکان یابی_مسیر یابی

دربیشتر مطالعات آکادمیک به دلایل زیر از در نظر گرفتن روابط بین دو مبحث مکان یابی و مسیریابی به دلایل زیر صرف نظر شده است:
موقعیتهای عملی زیادی وجود دارد که مسئلهی مکانیابی دارای جنبهی مسیریابی نیست و رویکرد مکانیابی – مسیریابی در این مورد مناسب نیست.
به دلیل ناسازگار بودن افق زمانی این دو رویکرد، بسیاری از محققان اهداف مکانیابی و مسیریابی را ناسازگار تلقی میکنند به این علت که مسئلهی مکان یابی جز اهداف استراتژیک سازمانها است در حالی که مسیریابی جز اهداف تاکتیکی است و به راحتی قابلیت اعمال تغییرات در آن وجود دارد. بنابراین به دلیل داشتن افقهای زمانی متفاوت ترکیب این دو رویکرد کار درستی نیست.
از نظر مفهومی مسئلهی مکانیابی – مسیریابی از مکانیابی مشکل تر

فهرست کامل فصل اول بررسی و مقایسه انواع روش های حل در مسئله مکان یابی_مسیر یابی

1-1 ) بررسی و تحلیل روش های مختلف مکان یابی اسکان موقت در کلان شهرها

1و1و1 خلاصه 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 ضرورت نیاز به اسکان موقت پس از زلزله 2
1و1و4 نقش کاربری زمین شهری در آسیب پذیری حاصل از زلزله 3
1و1و5 کاربری 3
1و1و6 فضاهای باز شهری 3
1و1و7 شبکه ارتباطی 3
1و1و8 بررسی معیارهای اولیه مکان گزینی اسکان موقت 3
1و1و9 بررسی معیارهای ثانویه مکان یابی مراکز امداد و اسکان 5
1و1و10 روش های مکان یابی اسکان موقت 6
1و1و11 مکان یابی اسکان موقت با کمک AHP 6
1و1و12 تولید داده ها و اطلاعات 6
1و1و13 فرایند مکان یابی 7
1و1و14 تلفیق لایه ها و مکان یابی اولیه 7
1و1و15 مکان یابی ثانویه 8
1و1و16 جمع بندی و نتیجه گیری 8
1و1و17 مراجع 9

1-2 ) بررسی و مقایسه انواع روش های حل در مسئله مکان یابی – مسیر یابی (LRP)

1و2و1 چکیده 11
1و2و2 مقدمه 11
1و2و3 مرور ادبیات 12
1و2و4 مسئله مکان یابی – مسیر یابی عمومی 15
1و2و5 ارائه نتایج و جمع بندی و ارائه پیشنهادات آتی 17
1و2و6 مراجع 18

1-3 ) مروری بر ادبیات مسائل مکان یابی - مسیریابی

1و3و1 چکیده 20
1و3و2 مقدمه 20
1و3و3 دسته بندی مسائل مکان یابی – مسیریابی 21
1و3و4 سطوح سلسله مراتب 21
1و3و5 تعداد تسهیلات 22
1و3و6 ماهیت پارامترها 22
1و3و7 ماهیت زمان های سفر 23
1و3و8 ظرفیت مراكز توزیع 24
1و3و9 محدودیت زمانی وسایل نقلیه 24
1و3و10 پنجره های زمانی 24
1و3و11 نوع عملیات 24
1و3و12 نوع مسیر 24
1و3و13 مکان مشتریان در شبکه 24
1و3و14 افق برنامه ریزی 24
1و3و15 توابع هدف 25
1و3و16 نوع مركز توزیع 25
1و3و17 دسته بندی روش های حل مسائل مکان یابی – مسیریابی 25
1و3و18 روشهای دقیق 25
1و3و19 روشهای ابتکاری 26
1و3و20 رو شهای حل فراابتکاری 27
1و3و21 كاربرد مسائل مکان یابی – مسیریابی 28
1و3و22 نتیجه گیری 29
1و3و23 مراجع 29

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مسیر یابی بهینه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

هاب ها ابزار ویژه ای هستند که به عنوان سوئیچینگ ، حمل و نقل دریایی و مرتب سازی نقاط در سیستم های توزیع چند به چند خدمات فراوانی ارائه می کنند.مسئله مکانیابی هاب با مکان یابی تسهیلات هاب و تخصیص گره های تقاضا برای هاب به منظور مسیر یابی ترافیک بین زوج های مبدا و مقصد در نظر گرفته می شود.در منبع به طبقه بندی و بررسی مدل مکان یابی شبکه هاب پرداخته شده است و همچنین شامل آخرین گرایش ها در مکان یابی هاب و ترکیبی از مطالب پیشین است

فهرست کامل فصل دوم مسیر یابی بهینه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

2-1) ارتقاء الگوریتم مسیر یابی بهینه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک به منظور استفاده در مسئله تخصیص و مکان یابی

2و1و1 چکیده 34
2و1و2 مقدمه 35
2و1و3 تعیین تعداد بهینه مراکز خدماتی 35
2و1و4 تخصیص حوزه تحت پوشش به مراکز خدماتی 35
2و1و5 بهینه سازی مکان مراکز خدماتی 35
2و1و6 تعریف تخصیص و مکان یابی 36
2و1و7 الگوریتم کوتاه ترین مسیر کل به کل 36
2و1و8 الگوریتم ژنتیک 37
2و1و9 الگوریتم ایجاد شده برای تخصیص و مکان یابی 38
2و1و10 روش اجرا 39
2و1و11 نتیجه گیری 42
2و1و12 کارهای پیشنهادی در آینده 42
2و1و13 مراجع 42

2-2) حل مسئله مکان یابی هاب ها توسط الگوریتم ژنتیک

2و2و1 چکیده 44
2و2و2 مقدمه 44
2و2و3 پیشینه 45
2و2و4 متدولوژی 45
2و2و5 مدل ریاضی 45
2و2و6 ساختار پیشنهادی الگوریتم ژنتیک 46
2و2و7 كد گذاری كروموزوم ها 47
2و2و8 نحوه تولید جوابهای اولیه 47
2و2و9 محاسبه تابع برازندگی 48
2و2و10 عملگر تقاطع 49
2و2و11 عملگر جهش 51
2و2و12 مکانیزم انتخاب 51
2و2و13 انتخاب جمعیت تکرار بعد 51
2و2و14 ارزیابی و آزمایشات 52
2و2و15 نتیجه گیری و كارهای آتی 52
2و2و16 مراجع 53

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مکان یابی و نقشه سازي همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوري

روش هاي مکان یابی را می توان به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم بندي نمود. متـداول تـرین روشمکان یابی مطلق بکار گیري GPS می باشد. GPS سیستمی است که در آن 24 مـاهواره در مـدار کره زمین سیگنال هایی براي مکان یابی ارسال می کنند که گیرنده با توجـه بـه اخـتلاف فـاز بـینداده هاي دریافتی موقعیت خود را پیدا می کند. ولی اشکال این سیستم موقعی پـیش مـی آیـدکه ربات به منطقه اي وارد شود که قادر به دریافت این سیگنال هـا از مـاهواره نباشـد. ایـن حالـتممکن است با ورود ربات به تونل یا درون منزل (محیط درون نما) و یا رباتی کـه بـر روي محیطـیخارج از کره زمین بکار می رود رخ دهد. در چنین شرایطی ربات می بایسـت از مکـان یـابی نسـبی استفاده نموده و موقعیت خود را نسبت به نقطه شروع حرکت محاسبه نماید

فهرست کامل فصل سوم مکان یابی و نقشه سازي همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوري

3-1 ) مکان یابی و نقشه سازي همزمان با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوري

چکیده 66
مقدمه 66
3و1و1 کلیات 68
3و1و1و1 مقدمه 69
3و1و1و2 هدف 70
3و1و1و3 پیش زمینه 71
3و1و1و4 مکان یابی چیست ؟ 72
3و1و1و5 انواع روش هاي مکان یابی 72
3و1و1و6 مکان یابی مطلق 73
3و1و1و7 مکان یابی نسبی 75
3و1و2 کار هاي مرتبط 77
3و1و2و1 انواع کاربرد هاي Optical Flow در رباتیک 78
3و1و2و2 بکارگیري Optical Flow در ربات مریخ پیما با استفاده از دوربین تمام جهت 78
3و1و2و3 بکارگیري Optical Flow در ربات تمام جهت با استفاده از دوربین جلو 79
3و1و2و4 بکار گیري یک موشواره نوري به عنوان سنسور مسافت پیمایی بدون تماس 80
3و1و2و5 سینماتیک حرکتی ربات 80
3و1و2و6 سینماتیک حرکتی ربات دیفرانسیلی دو چرخ 81
3و1و3 تئوري کار 82
3و1و3و1 مفاهیم اولیه 83
3و1و3و2 بررسی ساختار دوربین 84
3و1و3و3 کالیبراسیون تصویر بازتاب شده در دوربین 85
3و1و3و4 بررسی Optical Flow 87
3و1و3و5 مسئله Aperture 88
3و1و3و6 روش هاي حل مسئله Aperture 89
3و1و3و7 روش Horn Shunk 90
3و1و3و8 روش Lucas & Kanade 91
3و1و3و9 روش حل Least Squares 92
3و1و3و10 روش گوشه یابی Harris Corner Detection 93
3و1و3و11 بهینه سازي روش Lucas&Kanade با استفاده از روش گوشه یابی Harris 95
3و1و3و12 نقشه Needle Map بدست آمده از الگوریتم Lucas&Kanade بهینه شده 98
3و1و3و13 برآیند گیري از بردار هاي بدست آمده در Needle Map 99
3و1و3و14 بکار گیري نمودار حوزه بندي جهت تشخیصنوع حرکت ربات 100
3و1و3و15 فیلتر کالمن 102
3و1و3و16 بکار گیري فیلتر کالمن جهت کاهش خطاهاي بردار برآیند بدست آمده 105
3و1و3و17 نقشه سازي از مسیر حرکت 106
3و1و3و18 مکان یابی نسبت به مبداء از طریق نقشه بدست آمده 107
3و1و4 پیاده سازي, آزمایشات و نتایج بدست آمده 108
3و1و4و1 روش پیاده سازي بر روي ربات 109
3و1و4و2 بررسی سخت افزار مورد نیاز 109
3و1و4و3 بررسی نرم افزار هاي مورد نیاز 110
3و1و4و4 عوامل موثر در پیاده سازي 111
3و1و4و5 بررسی سرعت نمونه برداري و سرعت پردازش تصویر 112
3و1و4و6 بررسی اثرات تحدب بوجود آمده در تصویر بازتاب شده در دوربین 112
3و1و4و7 بررسی رزونانس ناخواسته ایجاد شده در نور محیط از طریق برق شهر 114
3و1و4و8 بررسی تاثیر ارتفاع دوربین نسبت به سطح زمین 115
3و1و4و9 کالیبراسیون الگوریتم 116
3و1و4و10 آزمایشواقعی الگوریتم 116
3و1و4و11 نتایج بدست آمده از آزمایشات واقعی الگوریتم 118
3و1و4و12 مقایسه داده هاي بدست آمده با داده هاي سایر روش ها 119
3و1و4و13 بررسی عوامل خطا هاي بدست آمده از آزمایش الگوریتم 121
3و1و4و14 خطاي ناشی از حرکت ربات هنگام انجام محاسبات بوسیله الگوریتم 121
3و1و4و15 خطاي ناشی از حرکت نا خواسته عمودي 122
3و1و4و16 خطاي ناشی از رزونانس نا خواسته از نور محیط 122
3و1و4و17 خطاي ناشی از تغییر شدت نور محیط 123
3و1و4و18 خطاي ناشی از صاف شدن سطح زیر ربات 123
3و1و4و19 خطاي ناشی از حرکت اجسام بصورت نا خواسته روي سطح زیر ربات 124
3و1و4و20 خطاي ناشی از Motion Blur ایجاد شده هنگام بروز حرکت هاي سریع 124
3و1و5 نتیجه گیري و پیشنهادات 125
3و1و5و1 نتیجه گیری 126
3و1و5و2 پیشنهادات 126
3و1و6 مراجع 127
3و1و7 پیوست 129
3و1و7و1 پیوست 1 ) ساختار برنامه نوشته شده جهت پیاده سازي الگوریتم 129
3و1و7و2 پیوست 2 ) مشخصات دوربین بکار گرفته شده 137
3و1و7و3 پیوست 3 ) نقشه هاي بدست آمده از الگوریتم بکار گرفته شده 138

قسمت هایی از فصل چهارم شبیه سازی ی مکان یابی PDبا استفاده از سنسورUHF

یکی از مهمترین مسائل مطرح در ربات هاي متحرك مسئله مکان یابی می باشد. مکان یابی به معناي محاسبه موقعیت یک شی متحرك در محیط است. مکان یابی را می توان به صورت مطلق و نسبی انجام داد. یکی از روش هاي مکان یابی نسبی استفاده از بینایی ماشین می باشد. در این روش تصاویر از طریق دوربین نصب شده زیر ربات اخذ شده و در الگوریتم Optical Flow میزان حرکت بین دو فریم محاسبه می گردد. الگوریتم Optical Flow بدلیل کمبود تعداد معادلات نسبت به پارامتر هاي دو بعدي مورد نیاز حرکت به روش هاي کمکی نیاز داشته که در اینجا از روش Lucas & Kanade استفاده شده است. اطلاعات بدست آمده در این مرحله به عنوان داده هاي مسافت پیمایی بصري در نظر گرفته می شوند. سپس داده هاي بدست آمده در نمودار تشخیص نوع حرکت قرار داده می شوند. نمودار تشخیص نوع حرکت از بررسی سینماتیک ربات بکار گرفته شده و موقعیت دوربین بر روي ربات بدست می آید. داده هاي بدست آمده پس از اعمال در فیلتر کالمن براي نقشه سازي استفاده می شوند. پس از رسم نقشه، مکان یابی نسبت به مبداء انجام می گردد. الگوریتم پیشنهادي بر روي یک سیستم واقعی متشکل از یک ربات امدادگر و یک دوربین CCD پیاده سازي گردید. نتایج حاصل از مکان یابی ربات با این روش کارائی مناسب آنرا براي کاربردهاي رباتیک تائید می کند.

فهرست کامل فصل چهارم شبیه سازی ی مکان یابی PDبا استفاده از سنسورUHF

4-1 ) شبیه سازی و مکان یابی PD با استفاده از سنسور UHF

4و1و1 مقدمه 143
4و1و2 روش های رایج آشکار سازی PD 143
4و1و3 روش آشکار سازی UHF 144
4و1و4 شبیه سازی PD با استفاده از سنسور UHF 144
4و1و5 مکان یابی PD 146
4و1و6 نتیجه گیری 147
4و1و7 مراجع 147

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید