بسته جامع پژوهشی مطالعه روشهای کنترلی در سیستمهای دورعملیات

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهای کنترلی در سیستمهای دورعملیات است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مطالعه روشهای کنترلی در سیستمهای دورعملیات بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش جابه جایی بهینه کلید های قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان در سلول خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش طراحی کنترل کننده با استفاده از تئوری مد لغزشی بررسی شده است

بسیاری از محققان گرایش زیادی به استفاده از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین بخش های مختلف ربات در محـیط دور با توجه به مزایای آشکار آن دارند با این وجود، استفاده از اینترنت به دلایلی ماننـد قطـع اتصـال شـبکه، گـم شـدن بسته های اطلاعاتی، محدودیت پهنای باند و مخصوصاً تأخیر زمانی ممکن است سبب ناپایداری در سیسـتم دورعملیـات گردد. امروزه مقالات بسیاری وجود دارد که انواع مختلفی از روشهای کنترلی جهت غلبه بر ناپایـداری ناشـی از تـأخیرزمانی کانال انتقال را پیشنهاد داده اند. این روش های مبتنی بر تئوری پراکندگی، متغیرهای موج، پسیویتی، سنتز µ ، کنترل بهینه، کنترل پیشگو، کنترل تطبیقی و بسیاری اصول دیگر می باشند.
در سال ۱۹۵۷ اسمیت روشی را به نام پیش بینی کننده اسمیت برای کاهش زمان تأخیر ارائـه نمـود. در سـال ۱۹۶۶ فـرلبرای اولین بار ناپایداری یک سیستم دورعملیات با حضور زمان تاخیر را نشان داد. در سال ۱۹۸۱ ورتوت نشـان داد کـه پایداری چنین سیستم هایی با وجود زمان تأخیر در صورتی که پهنای باند سیستم به مقدار قابل توجهی کاهش پیـدا کنـد امکان پذیر می باشد. در سال ۱۹۹۲ سالکودین با استفاده از تئوری ∞H طراحـی کنترلـر دوطرفـه جهـت حـداقل سـازی خطای ردیابی و حداکثرسازی ترانسپارنسی استفاده نمود. در سال ۱۹۹۷ نای میر و اسلاتین روش متغیرهـای مـوج را در ارسال سیگنال در سیستمهای دورعملیات بکار برده و از تئوری انفعالی برای پایداری سیسـتم بهـره بـرد. در سـال ۲۰۰۳، هانگ و لوئیس جهت جبران تأخیرهای طولانی ناشی از کانال انتقال از روش کنترل پیشگو برمبنای شـبکه هـای عصـبی استفاده نموده اند. در سال ۲۰۰۵، کامرانی و مومنی رفتار یک کنترلر تطبیقی چنـدتایی را بـا اسـتفاده از روش پیشـگویی موج چند متغیره برای تأخیرهای زمانی اتفاقی را بررسی نمودند. در سال ۲۰۰۶ سیروس پور یک کنترلـر LQG را بـرای کنترل سیستم های دورعملیات تأخیر ثابت ارایه نمود.

قسمت هایی از فصل اول مطالعه روشهای کنترلی در سیستمهای دورعملیات

رباتهای استفاده شده در فضا برای اکتشافات ، آزمایشات علمی و فعالیتهای تجاری استفاده می شود. از دلایل عمده جهت استفاده رباتها در فضا ، می توان به کاهش هزینه های اپراتور انسانی و شرایط سخت محیط برای زیست انسان نام برد. امروزه بخش عمده استفاده از سیستم دورعملیات در فضا برای فعالیتهای مربوط به شاتل ها می باشد. معمولاً اپراتور کنترل مستقیمی از کارهای اجرا شده بوسیله بازوی مکانیکی را دارد. عمده فعالیتهای تحقیقات فضایی در زمینه های زیر توسعه یافته اند:
۱-بازوهایی برای گردش جهت فعالیتهای داخل و خارج سفینه فضایی
۲-سکوهای پرتاب
۳-گردشگر سیارات
سیستمهای دورعملیات مورد استفاده در کاربردهای فضایی با یکسری مسائل و مشکلاتی مواجه است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱-نیازمندی به قابلیت اطمینان بیشتر
۲-محدودیتهای وزن
۳-محیط ناشناخته و خطرناک برای انسان
۴-تأخیرهای زمانی ارتباطی از یک ثانیه در مدارات زمین تا ۴-۴۰ دقیقه برای مأموریت به سیارات

فهرست کامل فصل اول مطالعه روشهای کنترلی در سیستمهای دورعملیات

1-1 ) مطالعه روشهای کنترلی در سیستمهای دورعملیات

چکیده: ۱۵
مقدمه: ۱۶
۱و۱و۱ کلیات ۱۷
۱و۱و۱و۱ مقدمه ۱۸
۱و۱و۱و۲ تعریف سیستم دورعملیات ۱۹
۱و۱و۱و۳ ساختار کلی سیستم دورعملیات ۲۱
۱و۱و۱و۴ تاخیر زمانی در سیستم دورعملیات ۲۲
۱و۱و۲ کاربردهای سیستم دورعملیات ۲۴
۱و۱و۲و۱ تاریخچه پیدایشسیستمهای دورعملیات: ۲۵
۱و۱و۲و۲ کاربردهای سیستمهای عملیاتی از راه دور ۲۶
۱و۱و۲و۳ کاربردهای هسته ای ۲۶
۱و۱و۲و۴ کاربردها در زیر آب ۲۷
۱و۱و۲و۵ کابردها در فضا ۲۸
۱و۱و۲و۶ کاربردهای پزشکی ۳۰
۱و۱و۲و۷ کاربردهای صنعتی : ۳۳
۱و۱و۲و۸ کاربردها در امنیت و مسائل حقوقی ۳۳
۱و۱و۲و۹ کاربردها در جلسات راه دور ۳۴
۱و۱و۲و۱۰ کاربردها در بازی از راه دور ۳۵
۱و۱و۲و۱۱ کاربردها در یادگیری از راه دور ۳۵
۱و۱و۲و۱۲ حضور از راه دور ۳۶
۱و۱و۲و۱۳ کاربردها در کتابخانه دیجیتال ۳۷
۱و۱و۲و۱۴کاربردها در آزمایشگاه مجازی ۳۸
۱و۱و۲و۱۵ کاربردها در محیط های خطرناک ۳۸
۱و۱و۲و۱۶ کاربرد در تولید از راه دور ۳۹
۱و۱و۲و۱۷ کاربرد در تله سرویس ۳۹
۱و۱و۲و۱۸ کاربرد در تجارت از راه دور ۳۹
۱و۱و۲و۱۹ کاربرد در کنترل فرآیند ۳۹
۱و۱و۲و۲۰ کاربرد در اتوماسیون منزل ۴۰
۱و۱و۲و۲۱ کاربرد در باغبانی از راه دور ۴۰
۱و۱و۲و۲۲ کاربرد در سیستم اسکادا ۴۱
۱و۱و۳ مدل اینترنت در ارتباط با سیستمهای دورعملیات از طریق اینترنت ۴۲
۱و۱و۳و۱ سیستمهای دورعملیات در شبکه های کیفیت سرویس ۴۳
۱و۱و۳و۲ پارامترهای QoS ۴۴
۱و۱و۳و۳ تأخیر زمانی ۴۴
۱و۱و۳و۴ جیتر ۴۶
۱و۱و۳و۵ پهنای باند ۴۸
۱و۱و۳و۶ گم شدن بسته ۴۹
۱و۱و۳و۷ نتیجه گیری: ۵۰
۱و۱و۴ بررسی تئوریها و مفاهیم اولیه در طراحی سیستم دورعملیات ۵۱
۱و۱و۴و۱ مقدمه ۵۲
۱و۱و۴و۲ ساختار سیستم دورعملیات ۵۲
۱و۱و۴و۳ مدل اپراتور ۵۳
۱و۱و۴و۴ مدل فرمانده ۵۳
۱و۱و۴و۵ کانال انتقال ۵۴
۱و۱و۴و۶ مدل محیط ۵۴
۱و۱و۴و۷ مدل فرمانبر ۵۴
۱و۱و۴و۸ ترانس پارنسی سیستمهای دورعملیات ۵۵
۱و۱و۴و۹ ساختار دورعملیات دوکاناله ۵۶
۱و۱و۴و۱۰ ساختار کنترلی چهارکاناله ۵۷
۱و۱و۴و۱۱ اثر تأخیر زمانی بر عملکرد سیستم ۵۸
۱و۱و۴و۱۲ تئوری انفعالی ۶۰
۱و۱و۴و۱۳ سیستم پسیو ۶۰
۱و۱و۴و۱۴ اتصال شبکه های پسیو به یکدیگر ۶۱
۱و۱و۴و۱۵ اتصال سری شبکه های پسیو ۶۲
۱و۱و۴و۱۶ تعریف تابع تبدیل حقیقی مثبت ۶۳
۱و۱و۴و۱۷ خواص سیستم های حقیقی مثبت ۶۳
۱و۱و۴و۱۸ اپراتورهای پراکندگی ۶۴
۱و۱و۴و۱۹ قضیه ۶۴
۱و۱و۴و۲۰ تئوری متغیرهای موج ۶۵
۱و۱و۴و۲۱ اثر متغیرهای موج بر پسیویتی ۶۷
۱و۱و۴و۲۲ تئوری فیلتر کالمن ۶۸
۱و۱و۴و۲۳ تئوری کنترل بهینه H2 ۶۹
۱و۱و۴و۲۴ تئوری کنترل بهینه H∞ ۷۰
۱و۱و۵ بررسی روشهای کنترلی سیستمهای دورعملیات از طریق اینترنت ۷۱
۱و۱و۵و۱ مقدمه ۷۲
۱و۱و۵و۲ کنترل کننده انعکاسدهنده نیرو ۷۲
۱و۱و۵و۳ کنترل وقفی توزیع شده ۷۶
۱و۱و۵و۴ روش خطای موقعیت ۷۷
۱و۱و۵و۵ روش انعکاس نیرو با پسیویتی ۷۸
۱و۱و۵و۶ کنترل کننده چهارکاناله ۸۱
۱و۱و۵و۷ کنترل کننده مود لغزشی ۸۳
۱و۱و۵و۸ روش کنترل تطبیقی ۸۵
۱و۱و۵و۹ روش کنترل بهینه ۹۰
۱و۱و۵و۱۰ کنترل کننده LQG ۹۶
۱و۱و۵و۱۱ کنترل کننده پایداری از طریق رویتگر کاهش مرتبه ۹۸
۱و۱و۵و۱۲ کنترل کننده فازی ۹۸
۱و۱و۵و۱۳ روش کنترل نظارتی ۱۰۰
۱و۱و۵و۱۴ روش کنترل رویداد ‐گرا ۱۰۲
۱و۱و۵و۱۵ روش PID ۱۰۳
۱و۱و۵و۱۶روش کنترل امپدانس ۱۰۳
۱و۱و۵و۱۷ روش متغیرهای موج ۱۰۵
۱و۱و۵و۱۸ روش کنترل پایداری هایبرید ۱۰۸
۱و۱و۵و۱۹روش کنترل پیشگو ۱۰۹
۱و۱و۵و۲۰ روش کنترل پیشگو از طریق شبکه های عصبی ۱۱۴
۱و۱و۶ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۷
۱و۱و۶و۱ نتیجه گیری ۱۱۸
۱و۱و۶و۲ پیشنهادات ۱۱۸
۱و۱و۷ منابع و مأخذ ۱۱۹

1-2 ) هدایت و کنترل هواپیمای بدون سرنشین به منظور ردیابی هدف متحرک با استفاده از کنترل کننده PID

۱و۲و۱ چکیده ۱۲۸
۱و۲و۲ مقدمه ۱۲۸
۱و۲و۳ ردیابی مسیر در نقشه مسطح (دو بعدی) ۱۲۸
۱و۲و۴ طراحی قانون هدایت ۱۲۹
۱و۲و۵ ساختار سیگنال کنترل ۱۳۰
۱و۲و۶ بررسی پایداری ۱۳۱
۱و۲و۷ ساختار و نتایج شبیه سازی ۱۳۳
۱و۲و۸ نتیجه گیری ۱۳۴
۱و۲و۹ مراجع ۱۳۴

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور

اسکادا (SCADA) تکنولوژی است که کاربر را قادر میسازد تا اطلاعات را از یک یا تعداد بیشتری از وسایل که در فاصلهای دور قرار گرفتهاند، دریافت و یا دستورالعملهـای کنترلـی را بـه ایـن وسـایل ارسـال کنـد. اسـکادا حضـور درمکانهای درودست را برای اپراتور، در عملکردهای نرمال تجهیزات دور دست، غیر ضروری میکند.
یک سیستم اسکادا به یک اپراتور این امکان را میدهد که در یک محل مرکزی برای فرآیندهایی که بصورت گسترده پراکندهاند (نظیر یک ناحیه نفت و گاز، سیستم لولهکشی یا مجتمع تولیدی هیدرولیکی)، با استفاده از کنترل کنندههـایفرآیند واقع در فاصله دور، نقاط کار را تغییر دهد. دریچهها یا سوئیچها را باز و بسته کند، آلارمهای سیسـتم را مونیتـورکند و اطلاعات سیستم را جمعآوری کند. اسکادا به بهترین نحو بر روی فرآیندهایی که درمناطق وسیعی گسـترده انـد، کنترل و مونیتور آنها نسبتاً ساده است و نیاز به مداخله مکرر، منظم یا فوری را دارند، قابل پیاده سازی است.

فهرست کامل فصل دوم طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور

2-1) طراحی کنترلر مقاوم برای سیستم حرکت از راه دور

چکیده ۱۴۸
مقدمه ۱۴۹
۲و۱و۱ کلیات ۱۵۰
۲و۱و۱و۱ هدف ۱۵۱
۲و۱و۱و۲ پیشینه تحقیق ۱۵۱
۲و۱و۱و۳ روش کار و تحقیق ۱۵۲
۲و۱و۲ آشنایی با سیستم های کنترل از راه دور ۱۵۴
۲و۱و۲و۱ مقدمه ۱۵۵
۲و۱و۲و۲ تاریخچه ۱۵۵
۲و۱و۲و۳ کنترل حرکت از راه دور و کنترل نظارتی ۱۵۶
۲و۱و۲و۴ تاریخچه ۱۵۶
۲و۱و۲و۵ کاربردها ۱۵۷
۲و۱و۲و۶ فعالیت های فضایی ۱۵۷
۲و۱و۲و۷ فعالیت های زیر دریا ۱۵۸
۲و۱و۲و۸ کاربرد های نظامی ۱۵۸
۲و۱و۲و۹ پزشکی ۱۵۹
۲و۱و۲و۱۰ ماشین آلات سنگین ۱۶۰
۲و۱و۲و۱۱ تعاریف ۱۶۰
۲و۱و۲و۱۲ ارتباط از راه دور ۱۶۱
۲و۱و۲و۱۳ ارتباط به روش مستقیم ۱۶۲
۲و۱و۲و۱۴ ارتباط چند حالته / چند سنسوره ۱۶۲
۲و۱و۲و۱۵ کنترل نظارتی ۱۶۲
۲و۱و۲و۱۶ ارتباط به روش ابتکاری ۱۶۳
۲و۱و۲و۱۷ مشکلات روش کنترل از راه دور ۱۶۳
۲و۱و۲و۱۸ روش کنترل از راه دور مستقیم (تاخیر زمانی کوتاه) ۱۶۳
۲و۱و۲و۱۹ کنترل از راه دور به روش حرکت – انتظار (تاخیرهای طولانی) ۱۶۴
۲و۱و۳ فعالیت های پیشین ۱۶۵
۲و۱و۳و۱ پیش بین اسمیث ۱۶۷
۲و۱و۳و۲ طراحی بر اساس رویتگر ۱۶۹
۲و۱و۳و۳ کنترل مد لغزشی ۱۷۱
۲و۱و۳و۴ تقریب متغیرهای موج ۱۷۲
۲و۱و۳و۵ کاربردهای علمی متغیرهای موج ۱۷۴
۲و۱و۳و۶ متغیرهای موج و زمان تاخیر متغییر ۱۷۴
۲و۱و۳و۷ افق پیش روی ۱۷۵
۲و۱و۴ سیستم های کنترل از راه دور ۱۷۷
۲و۱و۴و۱ مفاهیم پایه ۱۷۹
۲و۱و۴و۲ تئوری انفعال ۱۷۹
۲و۱و۴و۳ سیستم های انفعالی ۱۷۹
۲و۱و۴و۴ سیستم های LTI مثبت ۱۸۰
۲و۱و۴و۵ اپراتورهای پراکندگی ۱۸۰
۲و۱و۴و۶ سیستم کنترل از راه دور بدون تاخیر ۱۸۱
۲و۱و۴و۷ کنترلگر P.D انفعالی ۱۸۱
۲و۱و۴و۸ اندازه گیری نیروها ۱۸۳
۲و۱و۴و۹ وارد کردن تاخیر ارتباطی به روابط ۱۸۴
۲و۱و۴و۱۰ معیارهای پایداری ۱۸۵
۲و۱و۴و۱۱ تحلیل حالت انفعالی و اعمال تغییرات لازمه ۱۸۷
۲و۱و۴و۱۲ ارتباطات استاندارد ۱۸۷
۲و۱و۴و۱۳ ارتباطات بر پایه خطوط انتقال ۱۸۹
۲و۱و۵ بررسی رفتار سیستم ۱۹۰
۲و۱و۵و۱ روابط حاکم بر سیستم ۱۹۱
۲و۱و۵و۲ رفتار سیستم در حالت بدون تاخیر ۱۹۲
۲و۱و۵و۳ تاخیر زمانی در شبکه های کامپیوتری و اینترنت ۱۹۶
۲و۱و۵و۴ راه حل پیشنهادی ۱۹۹
۲و۱و۶ بررسی اجمالی روش کنترل مقاوم ۲۰۱
۲و۱و۶و۱ مقدمه ۲۰۲
۲و۱و۶و۲ تعاریف ریاضی ۲۰۳
۲و۱و۶و۳ نرم سیگنالها ۲۰۳
۲و۱و۶و۴ نرم سیستم ها ۲۰۳
۲و۱و۶و۵ خواص سیستم ۲۰۳
۲و۱و۶و۶ خوش رفتاری ۲۰۳
۲و۱و۶و۷ پایداری داخلی ۲۰۳
۲و۱و۶و۸ تئوری بهره کوچک ۲۰۴
۲و۱و۶و۹ فضای توابع ۲۰۴
۲و۱و۶و۱۰ فضای توابع ماتریسی عددی مختلط ۲۰۴
۲و۱و۶و۱۱ مدلها ۲۰۵
۲و۱و۶و۱۲ مدلسازی عملی ۲۰۵
۲و۱و۶و۱۳ مدلسازی بر اساس انجام آزمایش ۲۰۵
۲و۱و۶و۱۴ ساختار کنترلر ۲۰۶
۲و۱و۶و۱۵ خطای مدل سازی ۲۰۶
۲و۱و۶و۱۶ عدم قطعیت موجود در سیستم ۲۰۷
۲و۱و۶و۱۷ روش های نمایش عدم قطعیت ۲۰۷
۲و۱و۶و۱۸ مدل عدم قطعیت ضربی ۲۰۸
۲و۱و۶و۱۹ تابع حساسیت ۲۰۸
۲و۱و۶و۲۰ پایداری مقاوم ۲۱۰
۲و۱و۶و۲۱ عملکرد مقاوم ۲۱۱
۲و۱و۷ طراحی کنترلگر مقاوم ۲۱۳
۲و۱و۷و۱ مقدمه ۲۱۴
۲و۱و۷و۲ تعیین مدل نامی و نامعینی ضربی ۲۱۴
۲و۱و۷و۳ حالت اول : تعیین پارامترها برای مدل نامی بدون تاخیر ۲۱۵
۲و۱و۷و۴ حالت دوم : تعیین پارامترهای مدل نامی با در نظر گرفتن تاخیر ۲۱۶
۲و۱و۷و۵ تعیین تابع وزنی حساسیت ۲۱۹
۲و۱و۷و۶ طراحی کنترلر ۲۲۰
۲و۱و۷و۷ حالتی که در مدل نامی سیستم تاخیر منظور نشده است ۲۲۱
۲و۱و۷و۸ حالتی که تاخیر در مدل نامی سیستم منظور شده است ۲۲۲
۲و۱و۷و۹ تاثیر توابع وزنی بر عملکرد کنترلر ۲۲۴
۲و۱و۷و۱۰ تابع وزنی W1 ۲۲۴
۲و۱و۷و۱۱ تابع وزنی W2 ۲۲۵
۲و۱و۷و۱۲ پارامترهای موثر بر کیفیت تقریب پده ۲۲۶
۲و۱و۷و۱۳ درجه تقریب ۲۲۷
۲و۱و۷و۱۴ ثابت تاخیر تقریب پده ۲۲۷
۲و۱و۸ نتایج شبیه سازی ۲۲۹
۲و۱و۸و۱ عملکرد سیستم نامی بدون کنترلگر ۲۳۰
۲و۱و۸و۲ حالت ارتباط بدون تاخیر ۲۳۱
۲و۱و۸و۳ حالت ارسال و دریافت اطلاعات با تاخیر ثابت ۲۳۲
۲و۱و۸و۴ حالت تاخیر متغییر با زمان ۲۳۶
۲و۱و۸و۵ اثرات نویز بر عملکرد سیستم ۲۳۹
۲و۱و۸و۶ نویز اندازه گیری ۲۴۰
۲و۱و۸و۷ نویز اندازه گیری سرعت در بازوی فرمانده ۲۴۰
۲و۱و۸و۸ نویز اندازه گیری سرعت در بازوی فرمانبر ۲۴۲
۲و۱و۸و۹ نویز اندازه گیری نیرو در بازوی فرمانبر ۲۴۳
۲و۱و۸و۱۰ نویز ناشی از تاثیر نیروهای محیطی بر بازوی فرمانبر ۲۴۴
۲و۱و۸و۱۱ حالت قطع ارتباط ۲۴۶
۲و۱و۸و۱۲ حالت عملکرد معکوس ۲۴۸
۲و۱و۹ کنترلگر ترکیبی ۲۵۰
۲و۱و۹و۱ پیش بین اسمیث ۲۵۱
۲و۱و۹و۲ تعاریف ۲۵۲
۲و۱و۹و۳ محدودیت های پیش بین اسمیث ۲۵۴
۲و۱و۹و۴ کاربرد پیش بین اسمیث در سیستم های کنترل از راه دور ۲۵۵
۲و۱و۹و۵ بررسی عملکرد سیستم نامی ۲۵۶
۲و۱و۹و۶ افزودن کنترلگر مقاوم ۲۵۹
۲و۱و۱۰ طراحی کنترلگر ترکیبی ۲۶۱
۲و۱و۱۰و۱ طراحی پیش بین اسمیث ۲۶۲
۲و۱و۱۰و۲ طراحی کنترگر مقاوم ۲۶۳
۲و۱و۱۱ نتایج شبیه سازی بر اساس کنترلگر ترکیبی ۲۶۷
۲و۱و۱۱و۱ حالت بدون تاخیر ۲۶۸
۲و۱و۱۱و۲ حالت تاخیر ثابت ۲۶۹
۲و۱و۱۱و۳ حالت تاخیر متغیر ۲۷۰
۲و۱و۱۱و۴ حالت قطع ارتباط ۲۷۱
۲و۱و۱۱و۵ حالت عملکرد معکوس ۲۷۲
۲و۱و۱۱و۶ واکنش در برابر تغییرات پارامترهای سیستم فرمانبر ۲۷۳
۲و۱و۱۱و۷ عملکرد سیستم ترکیبی در مواجه با نویز ۲۷۴
۲و۱و۱۱و۸ نویز اندازه گیری ۲۷۵
۲و۱و۱۱و۹ تاثیر نیروهای محیطی بر بازوی فرمانبر ۲۷۷
۲و۱و۱۲ مقایسه کنترلگر ها ۲۷۸
۲و۱و۱۲و۱ مقایسه کنترلگر عادی و کنترلگر دارای تقریب پده ۲۷۹
۲و۱و۱۲و۲ حالت تاخیر ثابت ۲۷۹
۲و۱و۱۲و۳ حالت تاخیر متغیر ۲۸۱
۲و۱و۱۲و۴ مقایسه دو کنترلگر عادی و ترکیبی ۲۸۲
۲و۱و۱۲و۵ حالت تاخیر ثابت ۲۸۳
۲و۱و۱۲و۶ حالت تاخیر متغیر ۲۸۴
۲و۱و۱۲و۷ مقایسه کنترلگر دارای تقریب پده و کنترلگر ترکیبی ۲۸۵
۲و۱و۱۲و۸ حالت تاخیر ثابت ۲۸۵
۲و۱و۱۲و۹ حالت تاخیر متغیر ۲۸۶
۲و۱و۱۲و۱۰ مقایسه کلی کنترلگرها ۲۸۸
۲و۱و۱۲و۱۱ حالت تاخیر ثابت ۲۸۸
۲و۱و۱۲و۱۲ حالت تاخیر متغیر ۲۸۹
۲و۱و۱۳ نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۹۱
۲و۱و۱۳و۱ نتیجه گیری ۲۹۲
۲و۱و۱۳و۲ پیشنهادات ۲۹۵
۲و۱و۱۴ منابع ۲۹۷

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

یک مکعب طیفی آرایه ای سه بعدی است که مشتمل بر اطلاعات تصویر ( فضایی ) در محور های x, y و اطلاعات طیفی در محور z است . سنجش ابر طیفی به تحلیل گر این امکان را می دهد تا طیف بینی( طیف نمایی ) را در هر بخش مکانی از صحنه تصویر انجام دهد.
می دانیم در مکعب ابر طیفی دو بعد معرف موقعیت مکانی و بعد سوم بعد طول موج را ارئه می دهد . به منظور اینکه مفهوم تصویر برداری ابر طیفی را مورد بحث قرار دهیم ، باید بدانیم که اسکنر های ابر طیفی وسایلی هستند که تصاویر چند طیفی را در تعداد بسیاری از باند های طیفی پیوسته مرئی و near-IR و mid –IR از طیف ، بدست می آورند .چنین سیستمی معمولاً تعداد ٢٠٠ یا بیشتر ، کانال دیتا را گردآوری می کند که توانایی ساخت ِ موثر ِ طیف انعکاسی پیوسته برای هر پیکسل مانند آنچه در شکل بعد نشان داده شده است را می دهد

فهرست کامل فصل سوم تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

3-1 ) تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

چکیده ۳۲۰
مقدمه ۳۲۱
۳و۱و۱ گذشته و آینده سنجش از دور ۳۲۲
۳و۱و۱و۱ تاریخ سنجش از دور ۳۲۳
۳و۱و۱و۲ سنجش از دور از طریق عکس برداری هوایی ۳۲۳
۳و۱و۱و۳ تاریخ پیشرفت ماهواره ای مشاهده زمین ۳۲۵
۳و۱و۱و۴ نسل اول : اوایل ١٩۶٠ الی ١٩٧٢ ۳۲۵
۳و۱و۱و۵ نسل دوم: از ١٩٧٢ الی ١٩٨۶ ۳۲۵
۳و۱و۱و۶ نسل سوم: از سال ١٩٨۶ تا ١٩٩٧ ۳۲۶
۳و۱و۱و۷ نسل چهارم : سال ١٩٩٧ الی ٢٠١٠ ۳۲۶
۳و۱و۱و۸ نسل آینده ماهواره های مشاهده زمین ۳۲۷
۳و۱و۱و۹ محموله های پرتاب جدید ۳۲۷
۳و۱و۲ اصول سنجش از دور ۳۳۲
۳و۱و۲و۱ مقدمه : سنجش از دور و مزایای آن ۳۳۳
۳و۱و۲و۲ تعاریف ۳۳۳
۳و۱و۲و۳ نواحی طیف الکترومغناطیسی مرئی و مادون قرمز برحسب میکرو متر ۳۳۶
۳و۱و۲و۴ حساس گر های غیر فعال در مقابل فعال ۳۳۶
۳و۱و۲و۵ سکو های سنجش از دور ۳۳۷
۳و۱و۲و۶ چگونگی جمع آوری تصاویر در پردازش از دور ۳۳۷
۳و۱و۲و۷ دقت طیفی – مکانی – رادیومتری ۳۴۰
۳و۱و۳ انواع سنجنده های ابر طیفی ۳۴۳
۳و۱و۳و۱ مقدمه ۳۴۴
۳و۱و۳و۲ آغاز سنجنده های ابرطیفی ۳۴۴
۳و۱و۳و۳ طبقه بندی سنجنده ها ۳۴۴
۳و۱و۳و۴ معرفی سنجنده های ابر طیفی ۳۴۶
۳و۱و۳و۵ سیستم تصویرسازى ابرطیفی هوابرد پیشرفته (AAHIS) ۳۴۶
۳و۱و۳و۶ اسکنر ابرطیفی هوابرد (AHS) ۳۴۶
۳و۱و۳و۷ تصویرساز طیف نماى هوابرد (AIS-2),(AIS-1) ۳۴۶
۳و۱و۳و۸ تصویرساز طیف نماى هوابرد براى کاربردها (AISA) ۳۴۶
۳و۱و۳و۹ هوابرد آزمایشی (APEX) PRISM ۳۴۷
۳و۱و۳و۱۰ سنجش از دور هوابرد زمین (ARES) ۳۴۷
۳و۱و۳و۱۱ ماهواره منبع اطلاعات و محیطی استرالیایى (ARIES-1) ۳۴۷
۳و۱و۳و۱۲ رادیومتر طیفی آرایهاى حالت جامد پیشرفته (ASAS) ۳۴۷
۳و۱و۳و۱۳ رادیومتر پیشرفته تابش و بازتابش حرارتی (ASTER) ۳۴۷
۳و۱و۳و۱۴ تصویر بردار طیف سنج هوابرد مرئی و مادون قرمز (AVIRIS) ۳۴۸
۳و۱و۳و۱۵ طیف سنج تصویر بردار فشرده با رزولوشن بالا (CASI) ۳۴۸
۳و۱و۳و۱۶ تصویرسازى طیف نماى فشرده با رزولوشن بالا (CHRIS) ۳۴۸
۳و۱و۳و۱۷ تصویرساز طیف نماى هوابرد دیجیتال ۷۹۱۵ DAIS ۳۴۸
۳و۱و۳و۱۸ تصویر بردار ابر طیفی ناحیه مرئی تبدیل فوریه (FTVHSI) ۳۴۸
۳و۱و۳و۱۹ طیف نمای تصویر بردار تحقیقاتی ژئو فیزیکی و محیطی (GERIS) ۳۴۸
۳و۱و۳و۲۰ جمع آوری تصاویر ابر طیفی دیجیتال به صورت آزمایشی (HYDICE) ۳۴۸
۳و۱و۳و۲۱ نقشه برداری ابر طیفی (HyMap) ۳۴۹
۳و۱و۳و۲۲ تکنولوژى طیفى و تحقیقات ابتکاری (HyperSpecTIR ) ۳۴۹
۳و۱و۳و۲۳ طیف نمای تصویر بردار هوابرد قیاسی (MAIS) ۳۴۹
۳و۱و۳و۲۴ شبیه ساز هوابرد (MAS) MODIS ۳۴۹
۳و۱و۳و۲۵ تصویر برداری طیف سنجی با رزولوشن متوسط (MERIS) ESA ENVISAT ۳۴۹
۳و۱و۳و۲۶ وسائل طیف نمای تصویر بردار قیاسی (MISI) ۳۴۹
۳و۱و۳و۲۷ طیف نمای تصویر بردار چند طیفی مرئی و مادون قرمز (MIVIS) ۳۵۰
۳و۱و۳و۲۸ تصویر بردار رادیومتر طیف سنج با رزولوشن متوسط (MODIS) ۳۵۰
۳و۱و۳و۲۹ تصویر بردار ابر طیفی (PHI) Pushbroom ۳۵۰
۳و۱و۳و۳۰ دانش و علم جستجوی زمین (۱ (PROBE- ۳۵۰
۳و۱و۳و۳۱ سیستم طیف نماى تصویر بردار انعکاسى اپتیک (ROSIS) ۳۵۰
۳و۱و۳و۳۲ SCORPION ۳۵۰
۳و۱و۳و۳۳ معرفی خصوصیات سنجنده های ابر طیفی ۳۵۱
۳و۱و۴ سنجنده های چند طیفی ۳۵۵
۳و۱و۴و۱ مقدمه ۳۵۶
۳و۱و۴و۲ انواع سنجنده های چند طیفی ۳۵۶
۳و۱و۴و۳ Landsat ۳۵۶
۳و۱و۴و۴ اسکنر چند طیفی (MSS) Landsat ۳۵۷
۳و۱و۴و۵ Thematic Mapper(TM) ۳۵۸
۳و۱و۴و۶ سیستم های سنجش از دور MOMS and Spot ۳۵۸
۳و۱و۴و۷ IRS-1C and IRS-ID ۳۵۹
۳و۱و۴و۸ KVR1000 ۳۵۹
۳و۱و۴و۹ OrbView3 ۳۶۰
۳و۱و۴و۱۰ Ikonos ۳۶۰
۳و۱و۴و۱۱ QuickBird ۳۶۰
۳و۱و۴و۱۲ Eros ۳۶۰
۳و۱و۴و۱۳ ENVISAT-1 ۳۶۱
۳و۱و۴و۱۴ EOSAM1 ۳۶۱
۳و۱و۴و۱۵ EO1 ۳۶۱
۳و۱و۴و۱۶ Aries1 ۳۶۲
۳و۱و۴و۱۷ طبقه بندی سنجنده های چند طیفی براساس دقت (رزولوشن) مکانی ۳۶۲
۳و۱و۵ کاربرد های ابرطیفی ۳۶۶
۳و۱و۵و۱ مقدمه ۳۶۶
۳و۱و۵و۲ کاربرد های جنگلبانی ۳۶۷
۳و۱و۵و۳ تعیین ظرفیت سنجش از دور ابرطیفی برای تشخیص زود هنگام سوسک بارک در زمان حمله سبز ۳۶۷
۳و۱و۵و۴ کنش و تعامل هاى متقابل میان سوسک پوست درخت ، قارچ وابسته و درختان ۳۶۹
۳و۱و۵و۵ سنجش از دور کشف مقدار رطوبت گیاهى، استرس گیاهی و مواد مغذى رشد و نمو گیاهى ۳۶۹
۳و۱و۵و۶ تشخیص زود هنگام شیوع سوسک داگلاس فیر (داگلاس فیر نوعی گیاه همیشه بهار است که در غرب آمریکا می روید و شبیه صنوبر است ) بوسیله تصویر برداری ابر طیفی ۳۷۲
۳و۱و۵و۷ کاربرد محیطى ۳۷۵
۳و۱و۵و۸ سنجش از دور محیطى ۳۷۷
۳و۱و۵و۹ ریخته شدن نفت و تشخیص وضعیت لوله های نفتی با استفاده از سنجش از دور ۳۷۸
۳و۱و۵و۱۰ کابرد های کشاورزی ۳۸۱
۳و۱و۵و۱۱ تشخیص وتخمین بیمارى قارچی شدید در گندم ۳۸۱
۳و۱و۵و۱۲ کشف آفات و بیماری ها در محصولات کشاورزی ( گیاهی) با استفاده از سنجش از دور ابر طیفی : مقایسه میان داده های انعکاس یافته برای تشخیص مجموعه بیماری های متفاوت ۳۸۳
۳و۱و۶ مقایسه سنجنده های ابرطیفی و چند طیفی ۳۸۶
۳و۱و۷ مقایسه سنجنده های ابرطیفی با چند طیفی و سار و رادار در تعداد کانال و محدوده طیفی ۳۹۱
۳و۱و۸ نتیجه گیری ۳۹۳
۳و۱و۹ منابع ۴۰۱

قسمت هایی از فصل چهارم جابه جایی بهینه کلید های قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

شبکه توزیع یکی بخشهای سه گانه سیستمهای قدرت میباشد و به عنوان مرحله نهایی از زنجیره تولید و انتقال انرژی الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. یکی از روشهای اصولی در جهت بهبود وضعیت طراحی و بهره برداری از این شبکه ها، بحث اتوماسیون سیستم توزیع میباشد. اما آنچه در بحث اتوماسیون همواره نکته ابهامی برای عملیاتی شدن آن میباشد قیمت بالای ادوات کلیدزنی کنترل پذیری است که ابزار اصلی مدیریت آرایش بلادرنگ شبکه تلقی میگردند. این مهم لازم می دارد که این ادوات به گونه ای بهینه جایابی گردند تا توجیه اقتصادی سود حاصله از اجرای اتوماسیون در این شبکه ها جنبه های عملیاتی شدن آن را تقویت کند. اما رویکردهای مطرح شده تاکنون نتوانسته اند توجیه اقتصادی صحیحی از جایابی کلید و طرح اتوماسیون ارایه دهند. چرا که تنها یک هدف را دنبال کرده و مزایای اقتصادی طرح را به صورت همه جانبه در مدل اقتصادی تحلیل نکرده اند. این مهم به این دلیل قابل اهمیت است که مکان کلیدهای مانور اتوماتیک به طور همزمان میتواند هم بر قابلیت اطمینان شبکه و هم بر تلفات آن تاثیر گذارد. لذا بررسی همه جانبه مزایای فنی و اقتصادی طرح اتوماسیون در بحث جایابی چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر شبکه احتمالاً میتواند توجیه اقتصادی صحیحی را برای عملی شدن اتوماسیون ارایه دهد. این هدف، رسالت اصلی این فایل خواهد بود که با جایابی بهینه چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر، بر مبنای یک طرح منطقی از اعمال اتوماسیون توانسته است توجیه به مراتب دقیق تری را از جنبه های اقتصادی و فنی حاصل از طراحی و بهره برداری شبکه های توزیع اتوماتیک ارایه دهد.

فهرست کامل فصل چهارم جابه جایی بهینه کلید های قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

4-1 ) جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک

چکیده ۴۲۷
مقدمه ۴۲۸
۴و۱و۱ کلیات و مرور ادبیات مساله ۴۲۹
۴و۱و۱و۱ مقدمه ۴۳۰
۴و۱و۱و۲ انگیزش اصلی و بیان اهمیت موضوع پژوهش ۴۳۱
۴و۱و۱و۳ اهمیت و انگیزش علمی ۴۳۱
۴و۱و۱و۴ اهمیت و انگیزش عملی و کاربردی ۴۳۱
۴و۱و۱و۵ نیل به حداقل تلفات در شبکه های توزیع ۴۳۲
۴و۱و۱و۶ نیل به حداکثر قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع ۴۳۳
۴و۱و۱و۷ ضرورت توجیه فنی و اقتصادی اتوماسیون ۴۳۴
۴و۱و۱و۸ مرور ادبیات مساله و پیشینه تحقیق ۴۳۴
۴و۱و۱و۹ بررسی مقاله مرجع ۴۳۸
۴و۱و۱و۱۰ فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله ۴۳۸
۴و۱و۱و۱۱ نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله ۴۴۰
۴و۱و۱و۱۲ بررسی مقاله مرجع [B] ۴۴۰
۴و۱و۱و۱۳ فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله ۴۴۱
۴و۱و۱و۱۴ نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله ۴۴۳
۴و۱و۱و۱۵ بررسی مقاله مرجع [C] ۴۴۴
۴و۱و۱و۱۶ فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله ۴۴۴
۴و۱و۱و۱۷ نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله ۴۴۵
۴و۱و۱و۱۸ بررسی مقاله مرجع [D] ۴۴۶
۴و۱و۱و۱۹ فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله ۴۴۷
۴و۱و۱و۲۰ نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله ۴۴۷
۴و۱و۱و۲۱ بررسی مقاله مرجع [E] ۴۴۹
۴و۱و۱و۲۲ فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله ۴۴۹
۴و۱و۱و۲۳ نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله ۴۵۰
۴و۱و۱و۲۴ بررسی مقاله مرجع [F] ۴۵۱
۴و۱و۱و۲۵ فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله ۴۵۱
۴و۱و۱و۲۶ نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله ۴۵۲
۴و۱و۱و۲۷ بیان یافته ها و نتایج حاصله ۴۵۳
۴و۱و۱و۲۸ ساختار پایان نامه ۴۵۴
۴و۱و۱و۲۹ نتیجه گیری ۴۵۵
۴و۱و۲ فرمولاسیون و سناریوی پیشنهادی حل مساله ۴۵۶
۴و۱و۲و۱ مقدمه ۴۵۷
۴و۱و۲و۲ فرمولاسیون مساله ۴۵۷
۴و۱و۲و۳ تابع هدف در دیدگاه سیستم محور ۴۵۷
۴و۱و۲و۴ تابع هدف در دیدگاه مشتری محور ۴۵۸
۴و۱و۲و۵ قیود بهینه سازی ۴۶۰
۴و۱و۲و۶ قیود مبتنی بر پخش بار و محدودیت ظرفیت نقاط مانور شبکه توزیع ۴۶۰
۴و۱و۲و۷ قیود مربوط به بودجه اولیه طرح ۴۶۰
۴و۱و۲و۸ جمع بندی توابع هدف و قیود مساله ۴۶۰
۴و۱و۲و۹ مشکلات تحلیل یکپارچه مساله ۴۶۱
۴و۱و۲و۱۰ سناریوی جستجو در فضای تفکیک شده ۴۶۴
۴و۱و۲و۱۱ روند منطقی عملکرد مجموعه بهینه کلیدهای کنترل پذیر ۴۶۵
۴و۱و۲و۱۲ مطالعه در فضای اول جستجوی جواب بهینه ۴۶۶
۴و۱و۲و۱۳ روش ابتکاری مبتنی بر باز و بست ترتیبی کلیدهای شبکه ۴۶۷
۴و۱و۲و۱۴ مطالعه در فضای دوم جستجوی جواب بهینه ۴۶۸
۴و۱و۲و۱۵ روشی ابتکاری مبتنی بر جایابی ترتیبی کلیدهای شبکه ۴۶۹
۴و۱و۲و۱۶ سازگارسازی تابع هدف و قیود مساله ۴۷۱
۴و۱و۲و۱۷ فلوچارت روش پیشنهادی جستجو در فضای تفکیک شده ۴۷۲
۴و۱و۲و۱۸ نتیجه گیری ۴۷۴
۴و۱و۳ پیاده سازی و مطالعه موردی ۴۷۵
۴و۱و۳و۱ مقدمه ۴۷۶
۴و۱و۳و۲ معرفی سیستم تست توسعه یافته ۴۷۷
۴و۱و۳و۳ فرضیات کاربردی در روند پیاده سازی ۴۸۰
۴و۱و۳و۴ نتایج پیاده سازی ۴۸۲
۴و۱و۳و۵ پیاده سازی در فازهای مطالعاتی شبکه ۴۸۲
۴و۱و۳و۶ نتایج جستجوی جواب بهینه در فضای تلفات شبکه ۴۸۳
۴و۱و۳و۷ بررسی شاخص های تلفات شبکه ۴۸۳
۴و۱و۳و۸ نتایج جستجوی جواب بهینه در فضای قابلیت اطمینان شبکه ۴۸۷
۴و۱و۳و۹ بررسی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه ۴۸۷
۴و۱و۳و۱۰ بررسی معیارهای توقف الگوریتم و تعیین جواب بهینه ۴۹۱
۴و۱و۳و۱۱ جمع بندی کلی و نتایج پیاده سازی ۴۹۸
۴و۱و۳و۱۲ بیان توجیه فنی و اقتصادی رویکرد پیشنهادی ۵۰۲
۴و۱و۳و۱۳ نتیجه گیری ۵۰۳
۴و۱و۴ آنالیز حساسیت ۵۰۴
۴و۱و۴و۱ مقدمه ۵۰۵
۴و۱و۴و۲ نمونه های مطالعاتی و تغییرات شاخص های مالی ۵۰۵
۴و۱و۴و۳ تغییرات شاخص سود سالانه در فضای قابلیت اطمینان ۵۰۶
۴و۱و۴و۴ مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت انرژی ۵۰۶
۴و۱و۴و۵ مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت کلید اتوماتیک ۵۰۷
۴و۱و۴و۶ مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت سراسری ۵۰۷
۴و۱و۴و۷ تغییرات شاخص سود کل سالانه ۵۱۰
۴و۱و۴و۸ مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت انرژی ۵۱۰
۴و۱و۴و۹ مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت کلید اتوماتیک ۵۱۱
۴و۱و۴و۱۰ مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت سراسری ۵۱۱
۴و۱و۴و۱۱ قاعده استنتاجی شبکه های متعادل ۵۱۲
۴و۱و۴و۱۲ نتیجه گیری ۵۱۷
۴و۱و۵ بررسی کارایی رویکرد پیشنهادی ۵۱۸
۴و۱و۵و۱ مقدمه ۵۱۹
۴و۱و۵و۲ دیدگاه فرمولاسیون و نتیجه فنی و اقتصادی حاصله ۵۱۹
۴و۱و۵و۳ مقدار انرژی تامین نشده سالیانه در حالت اولیه و حالت بهینه نهایی ۵۲۰
۴و۱و۵و۴ مجموع تلفات و انرژی تامین نشده در مقابل کل انرژی بازگشتی سالیانه ۵۲۰
۴و۱و۵و۵ سود کل سالیانه در مقابل هزینه سرمایه گذاری سیستم ۵۲۱
۴و۱و۵و۶ دیدگاه روش تحلیل ۵۲۲
۴و۱و۵و۷ معیارهای کارایی روش های بهینه سازی ۵۲۲
۴و۱و۵و۸ معرفی شبکه تست کنترلی و نتایج پیاده سازی ۵۲۴
۴و۱و۵و۹ نتیجه گیری ۵۲۷
۴و۱و۶ نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۲۹
۴و۱و۶و۱ نتیجه گیری ۵۳۰
۴و۱و۶و۲ پیشنهادات ۵۳۱
۴و۱و۷ پیوست ها ۵۳۳
۴و۱و۷و۱ پیوست الف : ساختارهای شبکه توزیع ۵۳۴
۴و۱و۷و۲ مقدمه ۵۳۴
۴و۱و۷و۳ ساختارهای متداول ۵۳۴
۴و۱و۷و۴ ساختار شعاعی ۵۳۵
۴و۱و۷و۵ ساختار اتولوپ ۵۳۶
۴و۱و۷و۶ ساختار گزینشی ۵۳۷
۴و۱و۷و۷ ساختار زیرزمینی ۵۳۷
۴و۱و۷و۸ ساختار نقطه ای ۵۳۸
۴و۱و۷و۹ ساختار شبکه ای ۵۳۸
۴و۱و۷و۱۰ نتیجه گیری ۵۳۹
۴و۱و۷و۱۱ پیوست ب : آنالیز پخش بار در شبکه توزیع ۵۴۰
۴و۱و۷و۱۲ بررسی علل ناکارایی روشهای کلاسیک ۵۴۰
۴و۱و۷و۱۳ معادلات پخش بار دیستفلو ۵۴۱
۴و۱و۷و۱۴ معادلات پخش بار پیشرو ۵۴۱
۴و۱و۷و۱۵ معادلات پخش بار پسرو ۵۴۲
۴و۱و۷و۱۶ معادلات ماتریسی تنگ ۵۴۲
۴و۱و۷و۱۷ ماتریس اول تنگ ۵۴۳
۴و۱و۷و۱۸ ماتریس دوم تنگ ۵۴۳
۴و۱و۷و۱۹ بیان یک نمونه ۵۴۳
۴و۱و۷و۲۰ حصول ماتریس اول تنگ ۵۴۴
۴و۱و۷و۲۱ حصول ماتریس دوم تنگ ۵۴۴
۴و۱و۷و۲۲ قوانین ابتکاری ۵۴۵
۴و۱و۷و۲۳ فرمولاسیون نهایی پخش بار تنگ در سیستم های متقارن و نامتقارن ۵۴۵
۴و۱و۷و۲۴ نتیجه گیری ۵۴۶
۴و۱و۷و۲۵ پیوست ج : قابلیت اطمینان و مفهوم آن در شبکه های توزیع ۵۴۷
۴و۱و۷و۲۶ قابلیت اطمینان شبکه های توزیع ۵۴۷
۴و۱و۷و۲۷ شاخص های قابلیت اطمینان ۵۴۸
۴و۱و۷و۲۸ شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه ۵۴۸
۴و۱و۷و۲۹ شاخص های قابلیت اطمینان مشترکین شبکه ۵۴۹
۴و۱و۷و۳۰ محاسبه اندیس های قابلیت اطمینان در فاز بهره برداری از شبکه توزیع ۵۴۹
۴و۱و۷و۳۱ محاسبه اندیسها در فاز طراحی شبکه توزیع ۵۵۳
۴و۱و۷و۳۲ ارزیابی قابلیت اطمینان و طرح دیدگاه های موجود ۵۵۳
۴و۱و۷و۳۳ دیدگاه سیستم محور ۵۵۴
۴و۱و۷و۳۴ دیدگاه مشتری محور و برآورد زیان مشتری ۵۵۵
۴و۱و۷و۳۵ دیدگاه دیستکو محور و براورد زیان مشتری ۵۵۶
۴و۱و۷و۳۶ وضعیت بهینه قابلیت اطمینان ۵۵۷
۴و۱و۷و۳۷ روش های افزایش قابلیت اطمینان ۵۵۸
۴و۱و۷و۳۸ بهبود شاخص های مبتنی بر دفعات خروج مشترکین ۵۵۸
۴و۱و۷و۳۹ بهبود شاخص های مبتنی بر زمان خروج مشترکین ۵۵۹
۴و۱و۷و۴۰ نتیجه گیری ۵۶۰
۴و۱و۷و۴۱ پیوست د : پله های توان – زمان الحاق اثر همزمانی ۵۶۱
۴و۱و۷و۴۲ مقدمه ۵۶۱
۴و۱و۷و۴۳ منحنی تداوم بار تفکیک شده و پله های توان – زمان ۵۶۱
۴و۱و۷و۴۴ الحاق اثر همزمانی بارها به نقاط بار شبکه ۵۶۲
۴و۱و۷و۴۵ نتیجه گیری ۵۶۲
۴و۱و۸ منابع ۵۶۳

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان در سلول خورشیدی

خشک کردن با خشک کن های صنعتی بسیار گران بوده و برای کشاورزان و صنایع کوچک غیر قابل استفاده می باشد. همچنین سوخت های فسیلی غیر قابل تجدید بوده و رو به اتمام می باشند. کاربرد انرژی تجدیدپزیر خورشید برای خشک کردن محصولات کشاورزی، استفاده از سوختهای فسیلی و هزینه ها را کاهش می دهد. از معایب خشک کن های خورشیدی دمای پایین و ثابت نبودن دمای هوای ورودی به آنها می باشد. کنترل انرژی حرارتی خورشید برای استفاده بهینه در خشک کن های خورشیدی با استفاده از جمع کننده های خورشیدی انجام می شود. جمع کننده ها دمای هوایی که از آن عبور می کند را افزایش می دهند اما این افزایش دما ثابت نبوده و به عواملی از جمله میزان تابش، دمای محیط، سرعت باد و … بستگی دارد. استفاده از سیستم های کنترل در کشاورزی برای بهینه نمودن سیستم های مختلف روبه افزایش است. استفاده از مواد مناسب در سطح جمع کننده ها و سیستم های کنترل، برای ثابت کردن دمای هوای خروجی از آنها و بالا بردن بازده خشک کن بسیار مفید می باشد

فهرست کامل فصل پنجم سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان در سلول خورشیدی

5-1 ) پیاده سازی سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان در سلول خورشیدی با استفاده از کنترل کننده منطق فازی بر پایه FPGA

۵و۱و۱ چکیده ۵۶۹
۵و۱و۲ مقدمه ۵۶۹
۵و۱و۳ مدل فتوولتاییکو الگوریتم P&O ۵۷۰
۵و۱و۴ مدل و مشخصه ماژول فتوولتاییک ۵۷۰
۵و۱و۵ کنترل کننده منطق فازی ۵۷۱
۵و۱و۶ پیاده سازی سیستم کنترل MPP ۵۷۲
۵و۱و۷ نتایج تجربی ۵۷۳
۵و۱و۸ نتیجه گیری ۵۷۴
۵و۱و۹ منابع ۵۷۴

5-2 ) تخمین رابطه تجربی بین دما و سرعت هوای خروجی در یک جمع کننده خورشیدی تخت هوایی مجهز به سیستم کنترل دور دمنده

۵و۲و۱ چکیده ۵۷۵
۵و۲و۲ مقدمه ۵۷۵
۵و۲و۳ مواد و روش ها ۵۷۶
۵و۲و۴ نتایج و بحث ۵۷۸
۵و۲و۵ نتیجه گیری کلی ۵۷۹
۵و۲و۶ منابع ۵۸۰

5-3 ) طراحی کنترل کننده فازی نوع اول برای یک سیستم MPPT سلول خورشیدی در حضور نویز و مقایسه عملکرد آن با کنترل کننده کلاسیک PID

۵و۳و۱ چکیده ۵۸۱
۵و۳و۲ مقدمه ۵۸۱
۵و۳و۳ مشخصه فتوولتانیک ۵۸۲
۵و۳و۴ مشخصه توان – ولتاژ ۵۸۴
۵و۳و۵ کنترل کننده فازی ۵۸۴
۵و۳و۶ کنترل فازی در مقابل کنترل کلاسیک ۵۸۵
۵و۳و۷ توابع عضویت ورودی ها و خروجی ۵۸۵
۵و۳و۸ نتایج شبیه سازی ۵۸۶
۵و۳و۹ نتیجه گیری ۵۸۹
۵و۳و۱۰ منایع ۵۸۹

5-4 ) طراحی و ساخت جمع کننده خورشیدی صفحه تخت پره دار با صفحه جاذب مخصوص و کنترل دمای هوای خروجی، برای خشک کن خورشیدی همرفت اجباری

۵و۴و۱ چکیده ۵۹۱
۵و۴و۲ مقدمه ۵۹۱
۵و۴و۳ مواد و روش ها ۵۹۲
۵و۴و۴ محاسبات و طراحی ۵۹۲
۵و۴و۵ ساخت جمع کننده انرژی خورشیدی ۵۹۳
۵و۴و۶ ارزیابی جمع کننده انرژی خورشیدی ۵۹۴
۵و۴و۷ نتایج و بحث ۵۹۷
۵و۴و۸ تغییرات دما و دور فن ۵۹۷
۵و۴و۹ منابع و ماخذ ۶۰۰

قسمت هایی از فصل ششم طراحی کنترل کننده با استفاده از تئوری مد لغزشی

واحد بویلر برای تولید بخار، یکی از بخشهای مهم سیستمهای نیروگاه است. دیگ بخار در توربینهای صنعتی، به طور گسترده برای تولید بخار به عنوان منبع قدرت و یا برای دستیابی به قابلیتهای گرمایش در نیروگاههای حرارتـی اسـتفاده میشود. اگرچه تولید بخار حائز اهمیت است اما متغیرهای خروجی متنوع مانند فشار بخار، توان خروجی و سـطح آب نیـز مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین، تنظیم سطح آب و فشار دیگ و توان خروجی از یک سیستم بویلر توربین انتظار میرود.
شماتیک ظاهری یک توربین بخار در شکل (۱) نشان داده شده است. متدهای مختلفی بـرای طراحـی کنتـرلکننـده برای توربین بخار استفاده شده است. سیستمهای کنترل باید به صورتی طراحی شوند که توربین به ازای تغییرات بزرگ در شرایط عملیاتی، عملکرد مناسبی داشته باشد

فهرست کامل فصل ششم طراحی کنترل کننده با استفاده از تئوری مد لغزشی

6-1 ) کنترل ربات تعادلی دو چرخ بوسیله کنترلرهای فازی – لغزشی

۶و۱و۱ خلاصه ۶۰۲
۶و۱و۲ مقدمه ۶۰۲
۶و۱و۳ مدل سازی دینامیکی سیستم ربات تعادلی دو چرخ ۶۰۳
۶و۱و۴ طراحی کنترل کننده مد لغزشی ۶۰۶
۶و۱و۵ طراحی سیستم فازی – لغزشی ۶۱۰
۶و۱و۶ شبیه سازی ها ۶۱۱
۶و۱و۷ نتیجه گیری ۶۱۳
۶و۱و۸ مراجع ۶۱۳

6-2 ) طراحی کنترل کننده برای توربین های بخار(بویلر) با استفاده از تئوری مد لغزشی

۶و۲و۱ خلاصه ۶۱۶
۶و۲و۲ مقدمه ۶۱۶
۶و۲و۳ مدل دینامیکی حاکم بر سیستم ۶۱۷
۶و۲و۴ طراحی کنترل کننده ۶۱۸
۶و۲و۵ شبیه سازی ۶۲۰
۶و۲و۶ نتیجه گیری ۶۲۳
۶و۲و۷ مراجع ۶۲۳

6-3 ) کنترل بهینه مد لغزشی فازی تطبیقی یک روبات صلب با وجود عدم قطعیت با استفاده از کنترل فازی

۶و۳و۱ چکیده ۶۲۵
۶و۳و۲ مقدمه ۶۲۶
۶و۳و۳ توصیف مدل بازوی روبات ۶۲۸
۶و۳و۴ کنترل کننده PID فازی ۶۲۹
۶و۳و۵ کنترل مد لغزشی فازی ۶۳۰
۶و۳و۶ کنترلر مد لغزشی فازی تطبیقی ۶۳۳
۶و۳و۷ نتایج شبیه سازی ۶۳۸
۶و۳و۸ کنترل ردیابی مسیر سرعت بالا ۶۳۹
۶و۳و۹ وظیفه برداشتن و گذاشتن ۶۳۹
۶و۳و۱۰ نتیجه گیری ۶۴۲
۶و۳و۱۱ منابع ۶۴۳

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *