50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مطالعه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مطالعه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش جابه جایی بهینه کلید های قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش سيستم ردياب نقطه حداكثر توان در سلول خورشيدي بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش طراحی کنترل کننده با استفاده از تئوري مد لغزشی بررسی شده است

بسياري از محققان گرايش زيادي به استفاده از اينترنت براي انتقال اطلاعات بين بخش هاي مختلف ربات در محـيط دور با توجه به مزاياي آشكار آن دارند با اين وجود، استفاده از اينترنت به دلايلي ماننـد قطـع اتصـال شـبكه، گـم شـدن بسته هاي اطلاعاتي، محدوديت پهناي باند و مخصوصاً تأخير زماني ممكن است سبب ناپايداري در سيسـتم دورعمليـات گردد. امروزه مقالات بسياري وجود دارد كه انواع مختلفي از روشهاي كنترلي جهت غلبه بر ناپايـداري ناشـي از تـأخيرزماني كانال انتقال را پيشنهاد داده اند. اين روش هاي مبتني بر تئوري پراكندگي، متغيرهاي موج، پسيويتي، سنتز µ ، كنترل بهينه، كنترل پيشگو، كنترل تطبيقي و بسياري اصول ديگر مي باشند.
در سال 1957 اسميت روشي را به نام پيش بيني كنندة اسميت براي كاهش زمان تأخير ارائـه نمـود. در سـال 1966 فـرلبراي اولين بار ناپايداري يك سيستم دورعمليات با حضور زمان تاخير را نشان داد. در سال 1981 ورتوت نشـان داد كـه پايداري چنين سيستم هايي با وجود زمان تأخير در صورتي كه پهناي باند سيستم به مقدار قابل توجهي كاهش پيـدا كنـد امكان پذير مي باشد. در سال 1992 سالكودين با استفاده از تئوري ∞H طراحـي كنترلـر دوطرفـه جهـت حـداقل سـازي خطاي رديابي و حداكثرسازي ترانسپارنسي استفاده نمود. در سال 1997 ناي مير و اسلاتين روش متغيرهـاي مـوج را در ارسال سيگنال در سيستمهاي دورعمليات بكار برده و از تئوري انفعالي براي پايداري سيسـتم بهـره بـرد. در سـال 2003، هانگ و لوئيس جهت جبران تأخيرهاي طولاني ناشي از كانال انتقال از روش كنترل پيشگو برمبناي شـبكه هـاي عصـبي استفاده نموده اند. در سال 2005، كامراني و مومني رفتار يك كنترلر تطبيقي چنـدتايي را بـا اسـتفاده از روش پيشـگويي موج چند متغيره براي تأخيرهاي زماني اتفاقي را بررسي نمودند. در سال 2006 سيروس پور يك كنترلـر LQG را بـراي كنترل سيستم هاي دورعمليات تأخير ثابت ارايه نمود.

قسمت هایی از فصل اول مطالعه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات

رباتهاي استفاده شده در فضا براي اكتشافات ، آزمايشات علمي و فعاليتهاي تجاري استفاده مي شود. از دلايل عمده جهت استفاده رباتها در فضا ، مي توان به كاهش هزينه هاي اپراتور انساني و شرايط سخت محيط براي زيست انسان نام برد. امروزه بخش عمده استفاده از سيستم دورعمليات در فضا براي فعاليتهاي مربوط به شاتل ها مي باشد. معمولاً اپراتور كنترل مستقيمي از كارهاي اجرا شده بوسيله بازوي مكانيكي را دارد. عمده فعاليتهاي تحقيقات فضايي در زمينه هاي زير توسعه يافته اند:
1-بازوهايي براي گردش جهت فعاليتهاي داخل و خارج سفينه فضايي
2-سكوهاي پرتاب
3-گردشگر سيارات
سيستمهاي دورعمليات مورد استفاده در كاربردهاي فضايي با يكسري مسائل و مشكلاتي مواجه است كه از جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
1-نيازمندي به قابليت اطمينان بيشتر
2-محدوديتهاي وزن
3-محيط ناشناخته و خطرناك براي انسان
4-تأخيرهاي زماني ارتباطي از يك ثانيه در مدارات زمين تا 4-40 دقيقه براي مأموريت به سيارات

فهرست کامل فصل اول مطالعه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات

1-1 ) مطالعه روشهاي كنترلي در سيستمهاي دورعمليات

چکيده: 15
مقدمه: 16
1و1و1 کلیات 17
1و1و1و1 مقدمه 18
1و1و1و2 تعريف سيستم دورعمليات 19
1و1و1و3 ساختار کلي سيستم دورعمليات 21
1و1و1و4 تاخير زماني در سيستم دورعمليات 22
1و1و2 كاربردهاي سيستم دورعمليات 24
1و1و2و1 تاريخچه پيدايشسيستمهاي دورعمليات: 25
1و1و2و2 کاربردهاي سيستمهاي عملياتي از راه دور 26
1و1و2و3 کاربردهاي هسته اي 26
1و1و2و4 کاربردها در زير آب 27
1و1و2و5 کابردها در فضا 28
1و1و2و6 کاربردهاي پزشکي 30
1و1و2و7 کاربردهاي صنعتی : 33
1و1و2و8 کاربردها در امنيت و مسائل حقوقی 33
1و1و2و9 کاربردها در جلسات راه دور 34
1و1و2و10 کاربردها در بازی از راه دور 35
1و1و2و11 کاربردها در يادگيری از راه دور 35
1و1و2و12 حضور از راه دور 36
1و1و2و13 کاربردها در کتابخانه ديجيتال 37
1و1و2و14کاربردها در آزمايشگاه مجازی 38
1و1و2و15 کاربردها در محيط های خطرناک 38
1و1و2و16 کاربرد در توليد از راه دور 39
1و1و2و17 کاربرد در تله سرويس 39
1و1و2و18 کاربرد در تجارت از راه دور 39
1و1و2و19 کاربرد در کنترل فرآيند 39
1و1و2و20 کاربرد در اتوماسيون منزل 40
1و1و2و21 کاربرد در باغبانی از راه دور 40
1و1و2و22 کاربرد در سيستم اسکادا 41
1و1و3 مدل اينترنت در ارتباط با سيستمهاي دورعمليات از طريق اينترنت 42
1و1و3و1 سيستمهاي دورعمليات در شبکه هاي کيفيت سرويس 43
1و1و3و2 پارامترهاي QoS 44
1و1و3و3 تأخير زماني 44
1و1و3و4 جيتر 46
1و1و3و5 پهناي باند 48
1و1و3و6 گم شدن بسته 49
1و1و3و7 نتيجه گيري: 50
1و1و4 بررسي تئوريها و مفاهيم اوليه در طراحي سيستم دورعمليات 51
1و1و4و1 مقدمه 52
1و1و4و2 ساختار سيستم دورعمليات 52
1و1و4و3 مدل اپراتور 53
1و1و4و4 مدل فرمانده 53
1و1و4و5 کانال انتقال 54
1و1و4و6 مدل محيط 54
1و1و4و7 مدل فرمانبر 54
1و1و4و8 ترانس پارنسي سيستمهاي دورعمليات 55
1و1و4و9 ساختار دورعمليات دوکاناله 56
1و1و4و10 ساختار کنترلي چهارکاناله 57
1و1و4و11 اثر تأخير زماني بر عملکرد سيستم 58
1و1و4و12 تئوري انفعالی 60
1و1و4و13 سيستم پسيو 60
1و1و4و14 اتصال شبکه هاي پسيو به يکديگر 61
1و1و4و15 اتصال سري شبکه هاي پسيو 62
1و1و4و16 تعريف تابع تبديل حقيقي مثبت 63
1و1و4و17 خواص سيستم هاي حقيقي مثبت 63
1و1و4و18 اپراتورهاي پراکندگي 64
1و1و4و19 قضيه 64
1و1و4و20 تئوري متغيرهاي موج 65
1و1و4و21 اثر متغيرهاي موج بر پسيويتي 67
1و1و4و22 تئوري فيلتر کالمن 68
1و1و4و23 تئوري كنترل بهينه H2 69
1و1و4و24 تئوري كنترل بهينه H∞ 70
1و1و5 بررسي روشهاي کنترلي سيستمهاي دورعمليات از طريق اينترنت 71
1و1و5و1 مقدمه 72
1و1و5و2 کنترل کننده انعکاسدهنده نيرو 72
1و1و5و3 كنترل وقفي توزيع شده 76
1و1و5و4 روش خطاي موقعيت 77
1و1و5و5 روش انعكاس نيرو با پسيويتي 78
1و1و5و6 كنترل كننده چهاركاناله 81
1و1و5و7 کنترل كننده مود لغزشي 83
1و1و5و8 روش کنترل تطبيقي 85
1و1و5و9 روش كنترل بهينه 90
1و1و5و10 کنترل كننده LQG 96
1و1و5و11 کنترل كننده پايداری از طريق رويتگر کاهش مرتبه 98
1و1و5و12 کنترل كننده فازي 98
1و1و5و13 روش کنترل نظارتي 100
1و1و5و14 روش کنترل رويداد ‐گرا 102
1و1و5و15 روش PID 103
1و1و5و16روش کنترل امپدانس 103
1و1و5و17 روش متغيرهاي موج 105
1و1و5و18 روش كنترل پايداري هايبريد 108
1و1و5و19روش کنترل پيشگو 109
1و1و5و20 روش کنترل پيشگو از طريق شبكه هاي عصبي 114
1و1و6 نتيجه گيری و پيشنهادات 117
1و1و6و1 نتيجه گيری 118
1و1و6و2 پيشنهادات 118
1و1و7 منابع و مأخذ 119

1-2 ) هدایت و کنترل هواپیمای بدون سرنشین به منظور ردیابی هدف متحرک با استفاده از کنترل کننده PID

1و2و1 چکیده 128
1و2و2 مقدمه 128
1و2و3 ردیابی مسیر در نقشه مسطح (دو بعدی) 128
1و2و4 طراحی قانون هدایت 129
1و2و5 ساختار سیگنال کنترل 130
1و2و6 بررسی پایداری 131
1و2و7 ساختار و نتایج شبیه سازی 133
1و2و8 نتیجه گیری 134
1و2و9 مراجع 134

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور

اسكادا (SCADA) تكنولوژي است كه كاربر را قادر ميسازد تا اطلاعات را از يك يا تعداد بيشتري از وسايل كه در فاصلهاي دور قرار گرفتهاند، دريافت و يا دستورالعملهـاي كنترلـي را بـه ايـن وسـايل ارسـال كنـد. اسـكادا حضـور درمكانهاي درودست را براي اپراتور، در عملكردهاي نرمال تجهيزات دور دست، غير ضروري ميكند.
يك سيستم اسكادا به يك اپراتور اين امكان را ميدهد كه در يك محل مركزي براي فرآيندهايي كه بصورت گسترده پراكندهاند (نظير يك ناحيه نفت و گاز، سيستم لولهكشي يا مجتمع توليدي هيدروليكي)، با استفاده از كنترل كنندههـايفرآيند واقع در فاصله دور، نقاط كار را تغيير دهد. دريچهها يا سوئيچها را باز و بسته كند، آلارمهاي سيسـتم را مونيتـوركند و اطلاعات سيستم را جمعآوري كند. اسكادا به بهترين نحو بر روي فرآيندهايي كه درمناطق وسيعي گسـترده انـد، كنترل و مونيتور آنها نسبتاً ساده است و نياز به مداخله مكرر، منظم يا فوري را دارند، قابل پياده سازي است.

فهرست کامل فصل دوم طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور

2-1) طراحی کنترلر مقاوم برای سیستم حرکت از راه دور

چکیده 148
مقدمه 149
2و1و1 کلیات 150
2و1و1و1 هدف 151
2و1و1و2 پیشینه تحقیق 151
2و1و1و3 روش کار و تحقیق 152
2و1و2 آشنایی با سیستم های کنترل از راه دور 154
2و1و2و1 مقدمه 155
2و1و2و2 تاریخچه 155
2و1و2و3 کنترل حرکت از راه دور و کنترل نظارتی 156
2و1و2و4 تاریخچه 156
2و1و2و5 کاربردها 157
2و1و2و6 فعالیت های فضایی 157
2و1و2و7 فعالیت های زیر دریا 158
2و1و2و8 کاربرد های نظامی 158
2و1و2و9 پزشکی 159
2و1و2و10 ماشین آلات سنگین 160
2و1و2و11 تعاریف 160
2و1و2و12 ارتباط از راه دور 161
2و1و2و13 ارتباط به روش مستقیم 162
2و1و2و14 ارتباط چند حالته / چند سنسوره 162
2و1و2و15 کنترل نظارتی 162
2و1و2و16 ارتباط به روش ابتکاری 163
2و1و2و17 مشکلات روش کنترل از راه دور 163
2و1و2و18 روش کنترل از راه دور مستقیم (تاخیر زمانی کوتاه) 163
2و1و2و19 کنترل از راه دور به روش حرکت – انتظار (تاخیرهای طولانی) 164
2و1و3 فعالیت های پیشین 165
2و1و3و1 پیش بین اسمیث 167
2و1و3و2 طراحی بر اساس رویتگر 169
2و1و3و3 کنترل مد لغزشی 171
2و1و3و4 تقریب متغیرهای موج 172
2و1و3و5 کاربردهای علمی متغیرهای موج 174
2و1و3و6 متغیرهای موج و زمان تاخیر متغییر 174
2و1و3و7 افق پیش روی 175
2و1و4 سیستم های کنترل از راه دور 177
2و1و4و1 مفاهیم پایه 179
2و1و4و2 تئوری انفعال 179
2و1و4و3 سیستم های انفعالی 179
2و1و4و4 سیستم های LTI مثبت 180
2و1و4و5 اپراتورهای پراکندگی 180
2و1و4و6 سیستم کنترل از راه دور بدون تاخیر 181
2و1و4و7 کنترلگر P.D انفعالی 181
2و1و4و8 اندازه گیری نیروها 183
2و1و4و9 وارد کردن تاخیر ارتباطی به روابط 184
2و1و4و10 معیارهای پایداری 185
2و1و4و11 تحلیل حالت انفعالی و اعمال تغییرات لازمه 187
2و1و4و12 ارتباطات استاندارد 187
2و1و4و13 ارتباطات بر پایه خطوط انتقال 189
2و1و5 بررسی رفتار سیستم 190
2و1و5و1 روابط حاکم بر سیستم 191
2و1و5و2 رفتار سیستم در حالت بدون تاخیر 192
2و1و5و3 تاخیر زمانی در شبکه های کامپیوتری و اینترنت 196
2و1و5و4 راه حل پیشنهادی 199
2و1و6 بررسی اجمالی روش کنترل مقاوم 201
2و1و6و1 مقدمه 202
2و1و6و2 تعاریف ریاضی 203
2و1و6و3 نرم سیگنالها 203
2و1و6و4 نرم سیستم ها 203
2و1و6و5 خواص سیستم 203
2و1و6و6 خوش رفتاری 203
2و1و6و7 پایداری داخلی 203
2و1و6و8 تئوری بهره کوچک 204
2و1و6و9 فضای توابع 204
2و1و6و10 فضای توابع ماتریسی عددی مختلط 204
2و1و6و11 مدلها 205
2و1و6و12 مدلسازی عملی 205
2و1و6و13 مدلسازی بر اساس انجام آزمایش 205
2و1و6و14 ساختار کنترلر 206
2و1و6و15 خطای مدل سازی 206
2و1و6و16 عدم قطعیت موجود در سیستم 207
2و1و6و17 روش های نمایش عدم قطعیت 207
2و1و6و18 مدل عدم قطعیت ضربی 208
2و1و6و19 تابع حساسیت 208
2و1و6و20 پایداری مقاوم 210
2و1و6و21 عملکرد مقاوم 211
2و1و7 طراحی کنترلگر مقاوم 213
2و1و7و1 مقدمه 214
2و1و7و2 تعیین مدل نامی و نامعینی ضربی 214
2و1و7و3 حالت اول : تعیین پارامترها برای مدل نامی بدون تاخیر 215
2و1و7و4 حالت دوم : تعیین پارامترهای مدل نامی با در نظر گرفتن تاخیر 216
2و1و7و5 تعیین تابع وزنی حساسیت 219
2و1و7و6 طراحی کنترلر 220
2و1و7و7 حالتی که در مدل نامی سیستم تاخیر منظور نشده است 221
2و1و7و8 حالتی که تاخیر در مدل نامی سیستم منظور شده است 222
2و1و7و9 تاثیر توابع وزنی بر عملکرد کنترلر 224
2و1و7و10 تابع وزنی W1 224
2و1و7و11 تابع وزنی W2 225
2و1و7و12 پارامترهای موثر بر کیفیت تقریب پده 226
2و1و7و13 درجه تقریب 227
2و1و7و14 ثابت تاخیر تقریب پده 227
2و1و8 نتایج شبیه سازی 229
2و1و8و1 عملکرد سیستم نامی بدون کنترلگر 230
2و1و8و2 حالت ارتباط بدون تاخیر 231
2و1و8و3 حالت ارسال و دریافت اطلاعات با تاخیر ثابت 232
2و1و8و4 حالت تاخیر متغییر با زمان 236
2و1و8و5 اثرات نویز بر عملکرد سیستم 239
2و1و8و6 نویز اندازه گیری 240
2و1و8و7 نویز اندازه گیری سرعت در بازوی فرمانده 240
2و1و8و8 نویز اندازه گیری سرعت در بازوی فرمانبر 242
2و1و8و9 نویز اندازه گیری نیرو در بازوی فرمانبر 243
2و1و8و10 نویز ناشی از تاثیر نیروهای محیطی بر بازوی فرمانبر 244
2و1و8و11 حالت قطع ارتباط 246
2و1و8و12 حالت عملکرد معکوس 248
2و1و9 کنترلگر ترکیبی 250
2و1و9و1 پیش بین اسمیث 251
2و1و9و2 تعاریف 252
2و1و9و3 محدودیت های پیش بین اسمیث 254
2و1و9و4 کاربرد پیش بین اسمیث در سیستم های کنترل از راه دور 255
2و1و9و5 بررسی عملکرد سیستم نامی 256
2و1و9و6 افزودن کنترلگر مقاوم 259
2و1و10 طراحی کنترلگر ترکیبی 261
2و1و10و1 طراحی پیش بین اسمیث 262
2و1و10و2 طراحی کنترگر مقاوم 263
2و1و11 نتایج شبیه سازی بر اساس کنترلگر ترکیبی 267
2و1و11و1 حالت بدون تاخیر 268
2و1و11و2 حالت تاخیر ثابت 269
2و1و11و3 حالت تاخیر متغیر 270
2و1و11و4 حالت قطع ارتباط 271
2و1و11و5 حالت عملکرد معکوس 272
2و1و11و6 واکنش در برابر تغییرات پارامترهای سیستم فرمانبر 273
2و1و11و7 عملکرد سیستم ترکیبی در مواجه با نویز 274
2و1و11و8 نویز اندازه گیری 275
2و1و11و9 تاثیر نیروهای محیطی بر بازوی فرمانبر 277
2و1و12 مقایسه کنترلگر ها 278
2و1و12و1 مقایسه کنترلگر عادی و کنترلگر دارای تقریب پده 279
2و1و12و2 حالت تاخیر ثابت 279
2و1و12و3 حالت تاخیر متغیر 281
2و1و12و4 مقایسه دو کنترلگر عادی و ترکیبی 282
2و1و12و5 حالت تاخیر ثابت 283
2و1و12و6 حالت تاخیر متغیر 284
2و1و12و7 مقایسه کنترلگر دارای تقریب پده و کنترلگر ترکیبی 285
2و1و12و8 حالت تاخیر ثابت 285
2و1و12و9 حالت تاخیر متغیر 286
2و1و12و10 مقایسه کلی کنترلگرها 288
2و1و12و11 حالت تاخیر ثابت 288
2و1و12و12 حالت تاخیر متغیر 289
2و1و13 نتیجه گیری و پیشنهادات 291
2و1و13و1 نتیجه گیری 292
2و1و13و2 پیشنهادات 295
2و1و14 منابع 297

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور

يك مكعب طيفي آرايه اي سه بعدي است كه مشتمل بر اطلاعات تصوير ( فضايي ) در محور هاي x, y و اطلاعات طيفي در محور z است . سنجش ابر طيفي به تحليل گر اين امكان را مي دهد تا طيف بيني( طيف نمايي ) را در هر بخش مكاني از صحنه تصوير انجام دهد.
مي دانيم در مكعب ابر طيفي دو بعد معرف موقعيت مكاني و بعد سوم بعد طول موج را ارئه مي دهد . به منظور اينكه مفهوم تصوير برداري ابر طيفي را مورد بحث قرار دهيم ، بايد بدانيم كه اسكنر هاي ابر طيفي وسايلي هستند كه تصاوير چند طيفي را در تعداد بسياري از باند هاي طيفي پيوسته مرئي و near-IR و mid –IR از طيف ، بدست مي آورند .چنين سيستمي معمولاً تعداد ٢٠٠ يا بيشتر ، كانال ديتا را گردآوري مي كند كه توانايي ساخت ِ موثر ِ طيف انعكاسي پيوسته براي هر پيكسل مانند آنچه در شكل بعد نشان داده شده است را مي دهد

فهرست کامل فصل سوم تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور

3-1 ) تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور

چکیده 320
مقدمه 321
3و1و1 گذشته و آينده سنجش از دور 322
3و1و1و1 تاريخ سنجش از دور 323
3و1و1و2 سنجش از دور از طريق عكس برداري هوايي 323
3و1و1و3 تاريخ پيشرفت ماهواره اي مشاهده زمين 325
3و1و1و4 نسل اول : اوايل ١٩۶٠ الي ١٩٧٢ 325
3و1و1و5 نسل دوم: از ١٩٧٢ الي ١٩٨۶ 325
3و1و1و6 نسل سوم: از سال ١٩٨۶ تا ١٩٩٧ 326
3و1و1و7 نسل چهارم : سال ١٩٩٧ الي ٢٠١٠ 326
3و1و1و8 نسل آينده ماهواره هاي مشاهده زمين 327
3و1و1و9 محموله هاي پرتاب جديد 327
3و1و2 اصول سنجش از دور 332
3و1و2و1 مقدمه : سنجش از دور و مزاياي آن 333
3و1و2و2 تعاريف 333
3و1و2و3 نواحي طيف الكترومغناطيسي مرئي و مادون قرمز برحسب ميكرو متر 336
3و1و2و4 حساس گر هاي غير فعال در مقابل فعال 336
3و1و2و5 سكو هاي سنجش از دور 337
3و1و2و6 چگونگي جمع آوري تصاوير در پردازش از دور 337
3و1و2و7 دقت طيفي – مكاني – راديومتري 340
3و1و3 انواع سنجنده هاي ابر طيفي 343
3و1و3و1 مقدمه 344
3و1و3و2 آغاز سنجنده هاي ابرطيفي 344
3و1و3و3 طبقه بندي سنجنده ها 344
3و1و3و4 معرفي سنجنده هاي ابر طيفي 346
3و1و3و5 سيستم تصويرسازى ابرطيفي هوابرد پيشرفته (AAHIS) 346
3و1و3و6 اسكنر ابرطيفي هوابرد (AHS) 346
3و1و3و7 تصويرساز طيف نماى هوابرد (AIS-2),(AIS-1) 346
3و1و3و8 تصويرساز طيف نماى هوابرد براى كاربردها (AISA) 346
3و1و3و9 هوابرد آزمايشي (APEX) PRISM 347
3و1و3و10 سنجش از دور هوابرد زمين (ARES) 347
3و1و3و11 ماهواره منبع اطلاعات و محيطي استراليايى (ARIES-1) 347
3و1و3و12 راديومتر طيفي آرايهاى حالت جامد پيشرفته (ASAS) 347
3و1و3و13 راديومتر پيشرفته تابش و بازتابش حرارتي (ASTER) 347
3و1و3و14 تصوير بردار طيف سنج هوابرد مرئي و مادون قرمز (AVIRIS) 348
3و1و3و15 طيف سنج تصوير بردار فشرده با رزولوشن بالا (CASI) 348
3و1و3و16 تصويرسازى طيف نماى فشرده با رزولوشن بالا (CHRIS) 348
3و1و3و17 تصويرساز طيف نماى هوابرد ديجيتال 7915 DAIS 348
3و1و3و18 تصوير بردار ابر طيفي ناحيه مرئي تبديل فوريه (FTVHSI) 348
3و1و3و19 طيف نماي تصوير بردار تحقيقاتي ژئو فيزيكي و محيطي (GERIS) 348
3و1و3و20 جمع آوري تصاوير ابر طيفي ديجيتال به صورت آزمايشي (HYDICE) 348
3و1و3و21 نقشه برداري ابر طيفي (HyMap) 349
3و1و3و22 تكنولوژى طيفى و تحقيقات ابتكاري (HyperSpecTIR ) 349
3و1و3و23 طيف نماي تصوير بردار هوابرد قياسي (MAIS) 349
3و1و3و24 شبيه ساز هوابرد (MAS) MODIS 349
3و1و3و25 تصوير برداري طيف سنجي با رزولوشن متوسط (MERIS) ESA ENVISAT 349
3و1و3و26 وسائل طيف نماي تصوير بردار قياسي (MISI) 349
3و1و3و27 طيف نماي تصوير بردار چند طيفي مرئي و مادون قرمز (MIVIS) 350
3و1و3و28 تصوير بردار راديومتر طيف سنج با رزولوشن متوسط (MODIS) 350
3و1و3و29 تصوير بردار ابر طيفي (PHI) Pushbroom 350
3و1و3و30 دانش و علم جستجوي زمين (1 (PROBE- 350
3و1و3و31 سيستم طيف نماى تصوير بردار انعكاسى اپتيك (ROSIS) 350
3و1و3و32 SCORPION 350
3و1و3و33 معرفي خصوصيات سنجنده هاي ابر طيفي 351
3و1و4 سنجنده هاي چند طيفي 355
3و1و4و1 مقدمه 356
3و1و4و2 انواع سنجنده هاي چند طيفي 356
3و1و4و3 Landsat 356
3و1و4و4 اسكنر چند طيفي (MSS) Landsat 357
3و1و4و5 Thematic Mapper(TM) 358
3و1و4و6 سيستم هاي سنجش از دور MOMS and Spot 358
3و1و4و7 IRS-1C and IRS-ID 359
3و1و4و8 KVR1000 359
3و1و4و9 OrbView3 360
3و1و4و10 Ikonos 360
3و1و4و11 QuickBird 360
3و1و4و12 Eros 360
3و1و4و13 ENVISAT-1 361
3و1و4و14 EOSAM1 361
3و1و4و15 EO1 361
3و1و4و16 Aries1 362
3و1و4و17 طبقه بندي سنجنده هاي چند طيفي براساس دقت (رزولوشن) مكاني 362
3و1و5 كاربرد هاي ابرطيفي 366
3و1و5و1 مقدمه 366
3و1و5و2 كاربرد هاي جنگلباني 367
3و1و5و3 تعيين ظرفيت سنجش از دور ابرطيفي براي تشخيص زود هنگام سوسك بارك در زمان حمله سبز 367
3و1و5و4 كنش و تعامل هاى متقابل ميان سوسك پوست درخت ، قارچ وابسته و درختان 369
3و1و5و5 سنجش از دور كشف مقدار رطوبت گياهى، استرس گياهي و مواد مغذى رشد و نمو گياهى 369
3و1و5و6 تشخيص زود هنگام شيوع سوسك داگلاس فير (داگلاس فير نوعي گياه هميشه بهار است كه در غرب آمريكا مي رويد و شبيه صنوبر است ) بوسيله تصوير برداري ابر طيفي 372
3و1و5و7 كاربرد محيطى 375
3و1و5و8 سنجش از دور محيطى 377
3و1و5و9 ريخته شدن نفت و تشخيص وضعيت لوله هاي نفتي با استفاده از سنجش از دور 378
3و1و5و10 كابرد هاي كشاورزي 381
3و1و5و11 تشخيص وتخمين بيمارى قارچي شديد در گندم 381
3و1و5و12 كشف آفات و بيماري ها در محصولات كشاورزي ( گياهي) با استفاده از سنجش از دور ابر طيفي : مقايسه ميان داده هاي انعكاس يافته براي تشخيص مجموعه بيماري هاي متفاوت 383
3و1و6 مقايسه سنجنده هاي ابرطيفي و چند طيفي 386
3و1و7 مقايسه سنجنده هاي ابرطيفي با چند طيفي و سار و رادار در تعداد كانال و محدوده طيفي 391
3و1و8 نتيجه گيري 393
3و1و9 منابع 401

قسمت هایی از فصل چهارم جابه جایی بهینه کلید های قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

شبکه توزیع یکی بخشهای سه گانه سیستمهای قدرت میباشد و به عنوان مرحله نهایی از زنجیره تولید و انتقال انرژی الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. یکی از روشهای اصولی در جهت بهبود وضعیت طراحی و بهره برداری از این شبکه ها، بحث اتوماسیون سیستم توزیع میباشد. اما آنچه در بحث اتوماسیون همواره نکته ابهامی برای عملیاتی شدن آن میباشد قیمت بالای ادوات کلیدزنی کنترل پذیری است که ابزار اصلی مدیریت آرایش بلادرنگ شبکه تلقی میگردند. این مهم لازم می دارد که این ادوات به گونه ای بهینه جایابی گردند تا توجیه اقتصادی سود حاصله از اجرای اتوماسیون در این شبکه ها جنبه های عملیاتی شدن آن را تقویت کند. اما رویکردهای مطرح شده تاکنون نتوانسته اند توجیه اقتصادی صحیحی از جایابی کلید و طرح اتوماسیون ارایه دهند. چرا که تنها یک هدف را دنبال کرده و مزایای اقتصادی طرح را به صورت همه جانبه در مدل اقتصادی تحلیل نکرده اند. این مهم به این دلیل قابل اهمیت است که مکان کلیدهای مانور اتوماتیک به طور همزمان میتواند هم بر قابلیت اطمینان شبکه و هم بر تلفات آن تاثیر گذارد. لذا بررسی همه جانبه مزایای فنی و اقتصادی طرح اتوماسیون در بحث جایابی چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر شبکه احتمالاً میتواند توجیه اقتصادی صحیحی را برای عملی شدن اتوماسیون ارایه دهد. این هدف، رسالت اصلی این فایل خواهد بود که با جایابی بهینه چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر، بر مبنای یک طرح منطقی از اعمال اتوماسیون توانسته است توجیه به مراتب دقیق تری را از جنبه های اقتصادی و فنی حاصل از طراحی و بهره برداری شبکه های توزیع اتوماتیک ارایه دهد.

فهرست کامل فصل چهارم جابه جایی بهینه کلید های قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

4-1 ) جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک

چکیده 427
مقدمه 428
4و1و1 کلیات و مرور ادبیات مساله 429
4و1و1و1 مقدمه 430
4و1و1و2 انگیزش اصلی و بیان اهمیت موضوع پژوهش 431
4و1و1و3 اهمیت و انگیزش علمی 431
4و1و1و4 اهمیت و انگیزش عملی و کاربردی 431
4و1و1و5 نیل به حداقل تلفات در شبکه های توزیع 432
4و1و1و6 نیل به حداکثر قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع 433
4و1و1و7 ضرورت توجیه فنی و اقتصادی اتوماسیون 434
4و1و1و8 مرور ادبیات مساله و پیشینه تحقیق 434
4و1و1و9 بررسی مقاله مرجع 438
4و1و1و10 فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله 438
4و1و1و11 نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله 440
4و1و1و12 بررسی مقاله مرجع [B] 440
4و1و1و13 فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله 441
4و1و1و14 نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله 443
4و1و1و15 بررسی مقاله مرجع [C] 444
4و1و1و16 فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله 444
4و1و1و17 نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله 445
4و1و1و18 بررسی مقاله مرجع [D] 446
4و1و1و19 فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله 447
4و1و1و20 نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله 447
4و1و1و21 بررسی مقاله مرجع [E] 449
4و1و1و22 فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله 449
4و1و1و23 نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله 450
4و1و1و24 بررسی مقاله مرجع [F] 451
4و1و1و25 فرمولاسیون تابع هدف و قیود مساله 451
4و1و1و26 نکاتی از روش بهینه سازی حل مساله 452
4و1و1و27 بیان یافته ها و نتایج حاصله 453
4و1و1و28 ساختار پایان نامه 454
4و1و1و29 نتیجه گیری 455
4و1و2 فرمولاسیون و سناریوی پیشنهادی حل مساله 456
4و1و2و1 مقدمه 457
4و1و2و2 فرمولاسیون مساله 457
4و1و2و3 تابع هدف در دیدگاه سیستم محور 457
4و1و2و4 تابع هدف در دیدگاه مشتری محور 458
4و1و2و5 قیود بهینه سازی 460
4و1و2و6 قیود مبتنی بر پخش بار و محدودیت ظرفیت نقاط مانور شبکه توزیع 460
4و1و2و7 قیود مربوط به بودجه اولیه طرح 460
4و1و2و8 جمع بندی توابع هدف و قیود مساله 460
4و1و2و9 مشکلات تحلیل یکپارچه مساله 461
4و1و2و10 سناریوی جستجو در فضای تفکیک شده 464
4و1و2و11 روند منطقی عملکرد مجموعه بهینه کلیدهای کنترل پذیر 465
4و1و2و12 مطالعه در فضای اول جستجوی جواب بهینه 466
4و1و2و13 روش ابتکاری مبتنی بر باز و بست ترتیبی کلیدهای شبکه 467
4و1و2و14 مطالعه در فضای دوم جستجوی جواب بهینه 468
4و1و2و15 روشی ابتکاری مبتنی بر جایابی ترتیبی کلیدهای شبکه 469
4و1و2و16 سازگارسازی تابع هدف و قیود مساله 471
4و1و2و17 فلوچارت روش پیشنهادی جستجو در فضای تفکیک شده 472
4و1و2و18 نتیجه گیری 474
4و1و3 پیاده سازی و مطالعه موردی 475
4و1و3و1 مقدمه 476
4و1و3و2 معرفی سیستم تست توسعه یافته 477
4و1و3و3 فرضیات کاربردی در روند پیاده سازی 480
4و1و3و4 نتایج پیاده سازی 482
4و1و3و5 پیاده سازی در فازهای مطالعاتی شبکه 482
4و1و3و6 نتایج جستجوی جواب بهینه در فضای تلفات شبکه 483
4و1و3و7 بررسی شاخص های تلفات شبکه 483
4و1و3و8 نتایج جستجوی جواب بهینه در فضای قابلیت اطمینان شبکه 487
4و1و3و9 بررسی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه 487
4و1و3و10 بررسی معیارهای توقف الگوریتم و تعیین جواب بهینه 491
4و1و3و11 جمع بندی کلی و نتایج پیاده سازی 498
4و1و3و12 بیان توجیه فنی و اقتصادی رویکرد پیشنهادی 502
4و1و3و13 نتیجه گیری 503
4و1و4 آنالیز حساسیت 504
4و1و4و1 مقدمه 505
4و1و4و2 نمونه های مطالعاتی و تغییرات شاخص های مالی 505
4و1و4و3 تغییرات شاخص سود سالانه در فضای قابلیت اطمینان 506
4و1و4و4 مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت انرژی 506
4و1و4و5 مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت کلید اتوماتیک 507
4و1و4و6 مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت سراسری 507
4و1و4و7 تغییرات شاخص سود کل سالانه 510
4و1و4و8 مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت انرژی 510
4و1و4و9 مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت کلید اتوماتیک 511
4و1و4و10 مطالعه بر روی حالت مینیمم قیمت سراسری 511
4و1و4و11 قاعده استنتاجی شبکه های متعادل 512
4و1و4و12 نتیجه گیری 517
4و1و5 بررسی کارایی رویکرد پیشنهادی 518
4و1و5و1 مقدمه 519
4و1و5و2 دیدگاه فرمولاسیون و نتیجه فنی و اقتصادی حاصله 519
4و1و5و3 مقدار انرژی تامین نشده سالیانه در حالت اولیه و حالت بهینه نهایی 520
4و1و5و4 مجموع تلفات و انرژی تامین نشده در مقابل کل انرژی بازگشتی سالیانه 520
4و1و5و5 سود کل سالیانه در مقابل هزینه سرمایه گذاری سیستم 521
4و1و5و6 دیدگاه روش تحلیل 522
4و1و5و7 معیارهای کارایی روش های بهینه سازی 522
4و1و5و8 معرفی شبکه تست کنترلی و نتایج پیاده سازی 524
4و1و5و9 نتیجه گیری 527
4و1و6 نتیجه گیری و پیشنهادات 529
4و1و6و1 نتیجه گیری 530
4و1و6و2 پیشنهادات 531
4و1و7 پیوست ها 533
4و1و7و1 پیوست الف : ساختارهای شبکه توزیع 534
4و1و7و2 مقدمه 534
4و1و7و3 ساختارهای متداول 534
4و1و7و4 ساختار شعاعی 535
4و1و7و5 ساختار اتولوپ 536
4و1و7و6 ساختار گزینشی 537
4و1و7و7 ساختار زیرزمینی 537
4و1و7و8 ساختار نقطه ای 538
4و1و7و9 ساختار شبکه ای 538
4و1و7و10 نتیجه گیری 539
4و1و7و11 پیوست ب : آنالیز پخش بار در شبکه توزیع 540
4و1و7و12 بررسی علل ناکارایی روشهای کلاسیک 540
4و1و7و13 معادلات پخش بار دیستفلو 541
4و1و7و14 معادلات پخش بار پیشرو 541
4و1و7و15 معادلات پخش بار پسرو 542
4و1و7و16 معادلات ماتریسی تنگ 542
4و1و7و17 ماتریس اول تنگ 543
4و1و7و18 ماتریس دوم تنگ 543
4و1و7و19 بیان یک نمونه 543
4و1و7و20 حصول ماتریس اول تنگ 544
4و1و7و21 حصول ماتریس دوم تنگ 544
4و1و7و22 قوانین ابتکاری 545
4و1و7و23 فرمولاسیون نهایی پخش بار تنگ در سیستم های متقارن و نامتقارن 545
4و1و7و24 نتیجه گیری 546
4و1و7و25 پیوست ج : قابلیت اطمینان و مفهوم آن در شبکه های توزیع 547
4و1و7و26 قابلیت اطمینان شبکه های توزیع 547
4و1و7و27 شاخص های قابلیت اطمینان 548
4و1و7و28 شاخص های قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه 548
4و1و7و29 شاخص های قابلیت اطمینان مشترکین شبکه 549
4و1و7و30 محاسبه اندیس های قابلیت اطمینان در فاز بهره برداری از شبکه توزیع 549
4و1و7و31 محاسبه اندیسها در فاز طراحی شبکه توزیع 553
4و1و7و32 ارزیابی قابلیت اطمینان و طرح دیدگاه های موجود 553
4و1و7و33 دیدگاه سیستم محور 554
4و1و7و34 دیدگاه مشتری محور و برآورد زیان مشتری 555
4و1و7و35 دیدگاه دیستکو محور و براورد زیان مشتری 556
4و1و7و36 وضعیت بهینه قابلیت اطمینان 557
4و1و7و37 روش های افزایش قابلیت اطمینان 558
4و1و7و38 بهبود شاخص های مبتنی بر دفعات خروج مشترکین 558
4و1و7و39 بهبود شاخص های مبتنی بر زمان خروج مشترکین 559
4و1و7و40 نتیجه گیری 560
4و1و7و41 پیوست د : پله های توان – زمان الحاق اثر همزمانی 561
4و1و7و42 مقدمه 561
4و1و7و43 منحنی تداوم بار تفکیک شده و پله های توان – زمان 561
4و1و7و44 الحاق اثر همزمانی بارها به نقاط بار شبکه 562
4و1و7و45 نتیجه گیری 562
4و1و8 منابع 563

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم سيستم ردياب نقطه حداكثر توان در سلول خورشيدي

خشك كردن با خشك كن هاي صنعتي بسيار گران بوده و براي كشاورزان و صنايع كوچك غير قابل استفاده مي باشد. همچنين سوخت هاي فسيلي غير قابل تجديد بوده و رو به اتمام مي باشند. كاربرد انرژي تجديدپزير خورشيد براي خشك كردن محصولات كشاورزي، استفاده از سوختهاي فسيلي و هزينه ها را كاهش مي دهد. از معايب خشك كن هاي خورشيدي دماي پايين و ثابت نبودن دماي هواي ورودي به آنها مي باشد. كنترل انرژي حرارتي خورشيد براي استفاده بهينه در خشك كن هاي خورشيدي با استفاده از جمع كننده هاي خورشيدي انجام مي شود. جمع كننده ها دماي هوايي كه از آن عبور مي كند را افزايش مي دهند اما اين افزايش دما ثابت نبوده و به عواملي از جمله ميزان تابش، دماي محيط، سرعت باد و … بستگي دارد. استفاده از سيستم هاي كنترل در كشاورزي براي بهينه نمودن سيستم هاي مختلف روبه افزايش است. استفاده از مواد مناسب در سطح جمع كننده ها و سيستم هاي كنترل، براي ثابت كردن دماي هواي خروجي از آنها و بالا بردن بازده خشك كن بسيار مفيد مي باشد

فهرست کامل فصل پنجم سيستم ردياب نقطه حداكثر توان در سلول خورشيدي

5-1 ) پیاده سازي سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان در سلول خورشیدي با استفاده از کنترل کننده منطق فازي بر پایه FPGA

5و1و1 چکیده 569
5و1و2 مقدمه 569
5و1و3 مدل فتوولتاییکو الگوریتم P&O 570
5و1و4 مدل و مشخصه ماژول فتوولتاییک 570
5و1و5 کنترل کننده منطق فازي 571
5و1و6 پیاده سازي سیستم کنترل MPP 572
5و1و7 نتایج تجربی 573
5و1و8 نتیجه گیری 574
5و1و9 منابع 574

5-2 ) تخمین رابطه تجربی بین دما و سرعت هوای خروجی در یک جمع کننده خورشیدی تخت هوایی مجهز به سیستم کنترل دور دمنده

5و2و1 چکیده 575
5و2و2 مقدمه 575
5و2و3 مواد و روش ها 576
5و2و4 نتایج و بحث 578
5و2و5 نتیجه گیری کلی 579
5و2و6 منابع 580

5-3 ) طراحی کنترل کننده فازی نوع اول برای یک سیستم MPPT سلول خورشیدی در حضور نویز و مقایسه عملکرد آن با کنترل کننده کلاسیک PID

5و3و1 چکیده 581
5و3و2 مقدمه 581
5و3و3 مشخصه فتوولتانیک 582
5و3و4 مشخصه توان – ولتاژ 584
5و3و5 کنترل کننده فازی 584
5و3و6 کنترل فازی در مقابل کنترل کلاسیک 585
5و3و7 توابع عضویت ورودی ها و خروجی 585
5و3و8 نتایج شبیه سازی 586
5و3و9 نتیجه گیری 589
5و3و10 منایع 589

5-4 ) طراحي و ساخت جمع كننده خورشيدي صفحه تخت پره دار با صفحه جاذب مخصوص و كنترل دماي هواي خروجي، براي خشك كن خورشيدي همرفت اجباري

5و4و1 چکیده 591
5و4و2 مقدمه 591
5و4و3 مواد و روش ها 592
5و4و4 محاسبات و طراحي 592
5و4و5 ساخت جمع كننده انرژي خورشيدي 593
5و4و6 ارزيابي جمع كننده انرژي خورشيدي 594
5و4و7 نتايج و بحث 597
5و4و8 تغييرات دما و دور فن 597
5و4و9 منابع و ماخذ 600

قسمت هایی از فصل ششم طراحی کنترل کننده با استفاده از تئوري مد لغزشی

واحد بویلر براي تولید بخار، یکی از بخشهاي مهم سیستمهاي نیروگاه است. دیگ بخار در توربینهاي صنعتی، به طور گسترده براي تولید بخار به عنوان منبع قدرت و یا براي دستیابی به قابلیتهاي گرمایش در نیروگاههاي حرارتـی اسـتفاده میشود. اگرچه تولید بخار حائز اهمیت است اما متغیرهاي خروجی متنوع مانند فشار بخار، توان خروجی و سـطح آب نیـز مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین، تنظیم سطح آب و فشار دیگ و توان خروجی از یک سیستم بویلر توربین انتظار میرود.
شماتیک ظاهري یک توربین بخار در شکل (1) نشان داده شده است. متدهاي مختلفی بـراي طراحـی کنتـرلکننـده براي توربین بخار استفاده شده است. سیستمهاي کنترل باید به صورتی طراحی شوند که توربین به ازاي تغییرات بزرگ در شرایط عملیاتی، عملکرد مناسبی داشته باشد

فهرست کامل فصل ششم طراحی کنترل کننده با استفاده از تئوري مد لغزشی

6-1 ) کنترل ربات تعادلی دو چرخ بوسیله کنترلرهای فازی – لغزشی

6و1و1 خلاصه 602
6و1و2 مقدمه 602
6و1و3 مدل سازی دینامیکی سیستم ربات تعادلی دو چرخ 603
6و1و4 طراحی کنترل کننده مد لغزشی 606
6و1و5 طراحی سیستم فازی – لغزشی 610
6و1و6 شبیه سازی ها 611
6و1و7 نتیجه گیری 613
6و1و8 مراجع 613

6-2 ) طراحی کنترل کننده براي توربین هاي بخار(بویلر) با استفاده از تئوري مد لغزشی

6و2و1 خلاصه 616
6و2و2 مقدمه 616
6و2و3 مدل دینامیکی حاکم بر سیستم 617
6و2و4 طراحی کنترل کننده 618
6و2و5 شبیه سازی 620
6و2و6 نتیجه گیری 623
6و2و7 مراجع 623

6-3 ) کنترل بهینه مد لغزشی فازی تطبیقی یک روبات صلب با وجود عدم قطعیت با استفاده از کنترل فازی

6و3و1 چکیده 625
6و3و2 مقدمه 626
6و3و3 توصیف مدل بازوی روبات 628
6و3و4 کنترل کننده PID فازی 629
6و3و5 کنترل مد لغزشی فازی 630
6و3و6 کنترلر مد لغزشی فازی تطبیقی 633
6و3و7 نتایج شبیه سازی 638
6و3و8 کنترل ردیابی مسیر سرعت بالا 639
6و3و9 وظیفه برداشتن و گذاشتن 639
6و3و10 نتیجه گیری 642
6و3و11 منابع 643

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید