50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مشخصات فنی انواع آسفالت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 570 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مشخصات فنی انواع آسفالت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کاربرد الیاف در آسفالت و ترکیبات آن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تأثير مشخصات فني آسفالت در پديده شيارشدگي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش فن آوری های نوین در تولید و بازیافت آسفالت گرم بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش انواع تکنولوژی و روشهای بازیافت سرد آسفالت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بازیافت و آسفالت بازیافتی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش آسفالت های حفاظتی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش آسفالت متخلخل بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش مشخصات و ساخت آسفالت گوگردی بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش انواع تکنولوژی و ابزار تراکم هوشمند خاک و آسفالت بررسی شده است

میکروسرفیسینگ، آسفالت سرد حفاظتی ریزدانه ای است که از اختلاط ماسه صد در صد شکسته و خوب دانه بندی شده با قیرآبه کاتیونیک پلیمری اصلاح شده، فیلر، آب و در صورت لزوم افزودنی های کنترل کننده جهت تنظیم زمان شکستن قیرآبه تهیه می شود ومنشاء اولیه آن اسلاری سیل است. این مخلوط آسفالتی سرد بعنوان یک قشر حفاظتی , ترمیمی در کلیه معابر شهری، را ههای اصلی، بزرگراه ها، آزادراه ها با سرعت زیاد و ترافیک سنگین و فرودگاه ها با هدف آب بندی سطحی، پرکردن درزها، ترک ها و شیارهای طولی جای چرخها، اصلاح قیرزدگی و شن زدگی، افزایش تاب لغزشی، پرکردن فضاهای خالی و چاله های کم عمق، اصلاح ناهموار ی های سطحی و نهایتا پیشگیری از گسترش خرابی ها و افزایش قابلیت خدمت دهی آنها با ضخامت های متغیر و بیشتر از 5. 21میلیمتر اجرا می شود که باید در شرایط دمای محیط 24درجه سانتیگراد و در رطوبت نسبی 50درصد، یک ساعت بعد از پخش ، ضمن تبخیر آب امولسیون و سفت شدن مخلوط آسفالتی به روی ترافیک گشوده شود .این سیستم برای را هها و معابری توصیه می شود که روسازی آنها از توان سازه ای کافی برخوردار بوده و آسیب دیدگی های آن سطحی باشد . میکروسرفیسینگ برای رویه های بتنی و سنگی نیز بکار میرود

قسمت هایی از فصل اول کاربرد الیاف در آسفالت و ترکیبات آن

امروزه پس از گذشت بیش از 180 سال از بهـره بـرداري اولین راه آهن دنیا، پیشرفت ها و تغييرات زیادي در طرح اوليـه آن صـورت گرفته است. بويژه در دو دهه اخيـر سـرعت قطارهـا ، بـار محـوري واگنها و ظرفیت حمل بار خطوط ، افزایش چشمگيري يافتـه انـد . در امريكا بار محوري تا 36 تن در خطوط تجـاري افـزایش يافتـه و مطالعات بر روي بار محوري 39 تن در حال انجام اسـت. در بعضـي از كشورهاي اروپايي و آمركـایي، خطـوط بـا سـرعت بیش از 300 کیلومتر در ساعت، مورد بهره برداري تجاري قـرار گرفتـه و حتـي آزمایش نمونه هاي با سرعت بیش از 500 کیلومتر در سـاعت نيـز موفقیت آمیز به انجام رسيده است. راه آهن، در زمينه سرعت حمل مسافر، به تدریج گوي سـبقت را از هواپيمـا مـي ربايـد، در حالي كه همچنان مزیت خود را از لحاظ ايمني حفظ مي كنـد. بـه علاوه در دهه هاي اخیر با قوت گرفتن مسائل زيست محيطـي ، راه آهن بعنوان حمل و نقلي پاك ، ارزان و ايمن جهت حمـل بارهـاي حجیم و جمعيــت زيــاد مســافر ، مــورد توجــه دولتمــردان و سیاستمداران قرار گرفته است. لذا ضروري مـي نمايـد ، طرحهـاي جديد روسازي راه آهن با توجه به نيازهاي روز گسترش يابد

فهرست کامل فصل اول کاربرد الیاف در آسفالت و ترکیبات آن

1-1 ) کاربرد الیاف در آسفالت

1و1و1 مقدمه 1
1و1و2 ترکها در آسفالت 4
1و1و3 ترک موزاییکی 4
1و1و4 ترک برشی 4
1و1و5 ترکهای انقباضی 5
1و1و6 ترکهای بین دو خط 5
1و1و7 ترکهای انعکاسی 5
1و1و8 ترکهای هلالی 6
1و1و9 مواد افزودنی و تاثیر آن در آسفالت 6
1و1و10 مهمترین فواید مواد افزودنی 6
1و1و11 تقسیم بندی مواد افزودنی 7
1و1و12 آسفالت الیافی 7
1و1و13 تولید آسفالت الیافی 7
1و1و14 مزایای آسفالت الیافی 9
1و1و15 کاربری های آسفالت الیافی 10
1و1و16 الیاف فولادی 11
1و1و17 خواص الیاف فولادی 12
1و1و18 شکل الیاف 12
1و1و19 نسبت ظاهری الیاف 13
1و1و20شیوه قرارگیری الیاف 14
1و1و21 ضریب ارتجاعی الیاف 15
1و1و22 مقاومت استاتیکی الیاف فولادی 16
1و1و23 مقاومت فشاری 16
1و1و24 مقاومت کششی 16
1و1و25 مقاومت خمشی 16
1و1و26 مقائمت برشی 17
1و1و27 مقاومت خستگی 17
1و1و28 مقاومت دینامیکی 17
1و1و29 مقاومت ساییدگی 17
1و1و30 ژئوگریدها 18
1و1و31 مسلح کردن لایه اساسی جاده ها با روکش آسفالتی 19
1و1و32 مسلح کردن قسمت اساسی جاده ها بدون روکش آسفالت 19
1و1و33 فواید ژئوگریدها 20
1و1و34 کاربردهای ژئوگرید 20
1و1و35 نتیجه گیری 21
1و1و36 منابع 22

1-2 ) استفاده از الياف در آسفالت

1و2و1 چکیده 24
1و2و2 مقدمه 24
1و2و3 ترکها در آسفالت 25
1و2و4 مزایای اسفالت الیافی 27
1و2و5 کاربریهای اسفالت الیافی 27
1و2و6 تولید اسفالت الیافی 27
1و2و7 خواص الیاف فولادی 28
1و2و8 ضریب پواسون آسفالت 29
1و2و9 حجم بحرانی الیاف 29
1و2و10 کرنش پذیری 29
1و2و11 مقاومت استاتیکی آسفالت های الیافی 29
1و2و12 مقاومت دینامیکی آسفالت الیافی 29
1و2و13 مقائمت ساییدگی آسفالت الیافی 29
1و2و14 معیار تغییر شکل 30
1و2و15 نتیجه گیری 30
1و2و16 مراجع 30

1-3 ) استفاده از رویکرد هاي نوین در صنعت آسفالت و مقایسه آن با آسفالت سنتی در فاکتورهاي هزینه و مشخصات مهندسی

1و3و1 چکیده 32
1و3و2 مقدمه 32
1و3و3 معرفی آسفالت گوگردي 33
1و3و4 لزوم بکارگیري فناوري هاي نوین در صنعت آسفالت 33
1و3و5 مزایاي فنی آسفالت گوگردي از نقطه نظر خواص مهندسی 34
1و3و6 پارامترهاي آزمایش مارشال 35
1و3و7 آنالیز روسازي آسفالت در مورد مقاومت شیاردار کردن 36
1و3و8 خزش متراکم تحت بارگذاري مکرر 37
1و3و9 ضریب بر جهندگی ارتجاعی 37
1و3و10 مقاومت در برابر خستگی 38
1و3و11 مزیت هاي اقتصادي آسفالت گوگردي 39
1و3و12 هزینه هاي مربوط به طراحی و ساخت و اجراي آسفالت 39
1و3و13 هزینه هاي مربوط به تعمیر و نگهداري و ترمیم روسازي آسفالتی 41
1و3و14 نتیجه گیری 44
1و3و15 مراجع 45

1-4 ) آسفالت پلیمری

1و4و1 چکیده 46
1و4و2 مقدمه 47
1و4و3 بخش تجربی 48
1و4و4 مواد 48
1و4و5 روش های کار 48
1و4و6 نتایج و بحث 49
1و4و7 قیر 49
1و4و8 مخلوط آسفالتی 50
1و4و9 نتیجه گیری 51
1و4و10 مراجع 53

1-5 ) آسفالت در روسازي ريلي

1و5و1 چکیده 54
1و5و2 مقدمه 54
1و5و3 ویژگی های آسفالت 56
1و5و4 طراحی لایه آسفالت 59
1و5و5 پخش آسفالت 59
1و5و6 نتیجه گیری 60
1و5و7 منابع 60

1-6 ) آسفالت ممتاز

1و6و1 مقدمه 61
1و6و2 تعیین تعداد دوران طرح در تحقیقات طرح SHRP 63
1و6و3 ارزیابی مصالح انتخابی 69
1و6و4 نتیجه گیری 76
1و6و5 منابع 77

1-7 ) آسفالت و تركيبات PCB

1و7و1 چکیده 78
1و7و2 مقدمه 78
1و7و3 روش کار 79
1و7و4 نتایج و بحث 80
1و7و5 منابع 81

1-8 ) بررسی اقتصادی مزایای استفاده از آسفالت رنگی در مقایسه با آسفالت معمولی در بکارگیری در معابر شریان های ترافیکی

1و8و1 چکیده 83
1و8و2 مقدمه 83
1و8و3 تعریف آسفالت و انواع آن 83
1و8و4 معایب آسفالت قیری 84
1و8و5 روش رنگی کردن مصالح قیری 84
1و8و6 بررسی تغییرات رنگ سطح روسازی در دوره های زمانی گوناگون 86
1و8و7 موقعیت آسفالت رنگی در ایران و جهان 88
1و8و8 طراحی و ساخت سازه روسازی آسفالت رنگی توسط شرکت Ocean Power 88
1و8و9 فواید سطوح آسفالت رنگی مرتبط با شرکت Ocean Power 88
1و8و10 مشخصات مخلوط گرم آسفالت رنگی تولید شرکت AsphaColor 89
1و8و11 مشخصات کلی آسفالت سرد رنگی تولید شده در ایران 90
1و8و12 نتیجه گیری 92
1و8و13 مراجع 92

1-9 ) بررسی خصوصیات عملکردی آسفالت شیشه ای (گلاسفالت)

1و9و1 چکیده 93
1و9و2 مقدمه 93
1و9و3 آسفالت شیشه ای (گلاسفالت) 94
1و9و4 سابقه تحقیق 95
1و9و5 عملکرد خستگی گلاسفالت 96
1و9و6 حساسیت رطوبتی 97
1و9و7 مقاومت لغزندگی 99
1و9و8 بافت ریز روسازی 100
1و9و9 نتیجه گیری 101
1و9و10 مراجع 101

1-10 ) بررسی و عملکردآسفالت میکروسرفیسینگ

1و10و1 چکیده 103
1و10و2 مقدمه 103
1و10و3 مشخصات فنی آسفالت حفاظتی 104
1و10و4 چگونگی تولید میکروسرفیسینگ و ماشین آلات پخش آن 106
1و10و5 اجزای تشکیل دهنده ماشین میکروسرفیسنگ 107
1و10و6 مزایا و مشکلات استفاده از میکروسرفیسینگ 108
1و10و7 نتیجه گیری 109
1و10و8 مراجع 109

1-11 ) تاثیر دانه بندی بر سختی مخلوط های آسفالت ماستیک

1و11و1 چکیده 110
1و11و2 مقدمه 110
1و11و3 روش انجام تحقیق 111
1و11و4 انتخاب مواد 111
1و11و5 انتخاب دانه بندی ها 111
1و11و6 دانه بندی داگلاس و تونز 112
1و11و7 دانه بندی شولتز و جونز 112
1و11و8 دانه بندی (MV) 112
1و11و9 دانه بندی کندل و ملوت (KM) 112
1و11و10 دانه بندی (MS) 112
1و11و11 طرح اختلاط آسفالت ماستیک 113
1و11و12 روش آزمایش سختی ویلسون 113
1و11و13 تعیین حدود درصد قیر بهینه 113
1و11و14 نتایج آزمایش سختی ویلسون و تعیین در صد قیر بهینه 114
1و11و15 بررسی اثر دانه بندی بر سختی مخلوط های آسفالت ماستیک 115
1و11و16 نتیجه گیری 117
1و11و17 مراجع 117

1-12 ) خواص مکانیکی آسفالت با سرباره فولادی در جایگزینی سنگدانه ها

1و12و1 چکیده 119
1و12و2 مقدمه 120
1و12و3 تاثیر سرباره بر مشخصات مکانیکی 121
1و12و4 وزن مخصوص آسفالت 121
1و12و5 استقامت مارشال 122
1و12و6 روانی 122
1و12و7 مقاومت لغزشی 123
1و12و8 نتیجه گیری 123
1و12و9 مراجع 123

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تأثير مشخصات فني آسفالت در پديده شيارشدگي

اين نوع شيار افتادگي به علت تراكم و فشردگي تدريجي مخلوط آسفالتي و لايه هاي تحتاني ناشي از تكرار آمد و شد وسايل نقليه بوجود ميآيد. مهمترين عامل بروز شيار تحت تاثير مكانيزم فوق، ضعف لايه هاي تحتاني از جمله خاك بستر است. چنين شيارهايي معمولا عريض بوده و داراي پهناي 75/0 تا 1 متر هستند. اين نوع شيار جاي چرخ داراي مقطعي به شكل نعلبكي، كمعمق و بدون تركهستند. ترسيم مقطع طولي در امتداد مسير چنين شيارهايي، ميتواند نشان دهد كه ضخامت روسازيثابت مانده و لايه هاي زيرين نظير خاك بستر يا مصالح دانه اي اساس و يا زيراساس تغييرشكل يافتهاند. تصويري از اين نوع شيار افتادگي در شكل 3-1، قابل مشاهده است.

فهرست کامل فصل دوم تأثير مشخصات فني آسفالت در پديده شيارشدگي

2-1) تأثير مشخصات فني آسفالت در پديده شيار شدگي

چکیده 138
مقدمه 139
2و1و1 کلیات 140
2و1و1و1 تعريف كلي مسئله 141
2و1و1و2 لزوم مطالعه در مورد مسأله و تاثير آن در بهبود مسأله 141
2و1و1و3 اهداف و فرضيات 142
2و1و1و4 محدوديتها و ساختار سمينار 143
2و1و2 كاوش در متون (مروري بر تحقيقات انجام شده تاكنون) 145
2و1و2و1 مقدمه 146
2و1و2و2 بررسي مقالات و كنفرانسها 146
2و1و2و3 مقاومت شيارافتادگي روسازي آسفالتي 146
2و1و2و4 پيشبيني شيارشدگي لايه روسازي آسفالتي با استفاده از مدل C −φ 147
2و1و2و5 پتانسيل استفاده از آسفالت ماتريس سنگي (SMA) براي پوششهاي نازك 148
2و1و2و6 تاثير پارامترهاي شكل مصالح سنگي درشتدانه در استحكام مخلوط آسفالتي 149
2و1و2و7 تاثير سرعت عبور بار در بروز پديده شيارافتادگي و معرفي دانه بندي SMA براي تقاطعات در آب و هواي گرم 151
2و1و2و8 امتحان مجدد مفهوم C–Φ براي طرح اختلاط روسازي آسفالتي 154
2و1و2و9 مقايسه پتانسيل شيارافتادگي ناشي از ميزانهاي متفاوت گوشهداري مصالح درشتدانه و ريزدانه 156
2و1و2و10 ارائه مدل پي شبيني عملكرد مقاومت شيارافتادگي مخلوطهاي آسفالتي گرم با استناد به نتايج آزمايش شبي هسازي شيارافتادگي ويل تراك 158
2و1و2و11 مقاومت شيارافتادگي مخلوطهاي آسفالتي بامصالح سنگي درشت دانه 160
2و1و2و12 بررسي آزمايشگاهي اثر نوع دانه بندي و نسبت فضاي خالي مخلوط مصالح سنگي درشت دانه (VCA) بر ميزان شيارافتادگي مخلوطهاي آسفالتي گرم 161
2و1و2و13 بررسي تاثير درجه حرارت در ميزان شيارافتادگي روسازيها بر اساس كرنش تجمعي قائم نمونه هاي آسفالتي 164
2و1و2و14 بررسي تزها و پروژه ها 165
2و1و2و15 نگهداري روسازي راه در مقابل شيارهاي طولي 165
2و1و2و16 ارزيابي پتانسيل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از پارامترهاي چسبندگي و اصطكاك داخلي 167
2و1و2و17 بررسي كتاب ها و آييننامه ها 169
2و1و2و18 آييننامه روسازي آسفالتي راههاي ايران 169
2و1و2و19 كتاب راهنماي كاربردي آزمايشهاي قير و آسفالت 170
2و1و2و20 كتاب دستي نگهداري روسازي آسفالتي 173
2و1و2و21 كتاب دستي نگهداري روسازي آسفالتي 174
2و1و2و22 خرابي هاي بنيادي يا سازه اي :(Structural Failures) 174
2و1و2و23 خرابي هاي سطحي و يا وظيفه اي :(Functional Failures) 175
2و1و2و24 سؤالات مطرح شده و يافته ها 175
2و1و2و25 مصالح سنگي 175
2و1و2و26 دانه بندي مصالح سنگي 176
2و1و2و27 مقاومت سايشي مصالح سنگي 178
2و1و2و29 شكل و بافت سطحي مصالح سنگي 178
2و1و2و30 تاثير شكل و بافت سطحي مصالح سنگي در استقامت مخلوط آسفالتي 180
2و1و2و31 تاثير شكل و بافت سطحي مصالح سنگي بركارآيي مخلوط آسفالتي 180
2و1و2و32 تاثير شكل و بافت سطحي مصالح سنگي بر مقدار قير مورد نياز 180
2و1و2و33 شكستگي و گوشه داري مصالح سنگي درشت دانه 181
2و1و2و34 شكستگي و گوشه داري مصالح سنگي ريزدانه (FAA) 181
2و1و2و35 تعيين مقدار هواي مصالح ريزدانه غير متراكم مطابق استاندارد 29 ASTM C 182
2و1و2و36 تعيين رواني مصالح ريزدانه براساس استاندارد 564 AFNORE – P18- 182
2و1و2و37 آزمايش برش مستقيم 3080 ASTM – D 183
2و1و2و38 تاثير نوع سنگ شكن بر شكستگي مصالح سنگي 183
2و1و2و39 مقدار مصالح ريزدانه 183
2و1و2و40 روشهاي تعيين فضاي خالي مصالح سنگي درشت دانه (VCA) 184
2و1و2و41 روش تراكم با كوبه در حالت خشك 184
2و1و2و42 تعيين VCA مخلوط آسفالتي 185
2و1و2و43 نتايج مطالعات انجام شده در مورد نقش مقدار مصالح سنگي ريزدانه در مقاومت شيار جاي چرخ 186
2و1و2و44 قیر 190
2و1و2و45 شرايط آب و هوايي 193
2و1و2و46 شرايط آب و هوايي سرد 193
2و1و2و47 شرايط آب و هواي قاره اي 194
2و1و2و48 شرايط آب و هواي معتدل 194
2و1و2و49 شرايط آب و هوايي گرم 194
2و1و2و50 ترافيك 195
2و1و3 روش تحقيق 196
2و1و3و1 تعاريف و اختصارات 197
2و1و3و2 تعريف شيار افتادگي 197
2و1و3و3 انواع شيار افتادگي 197
2و1و3و4 شيارافتادگي ناشي از ضعف بستر و سيستم روسازي 197
2و1و3و5 شيارافتادگي ناشي از ضعف لايه آسفالتي 198
2و1و3و6 رفتار مخلوطهاي آسفالتي 199
2و1و3و7 رفتار الاستيك خطي 200
2و1و3و8 رفتار الاستيك غير خطي 200
2و1و3و9 رفتار ويسكوز 200
2و1و3و10 رفتار مخلوط آسفالتي و پديده شيارشدگي 202
2و1و3و11 رابطه بين شيارافتادگي و دوام مخلوط آسفالتي 204
2و1و3و12 عمق شيار افتادگي و اندازه گيري آن 205
2و1و3و13 روشهاي ارزيابي تغيير شكل هاي دائمي مخلوطهاي آسفالتي 205
2و1و3و14 آزمايش هاي بنيادي 205
2و1و3و15 آزمايش شبيه سازي شيارافتادگي 205
2و1و3و16 بررسي روشهاي آزمايشگاهي شيا رافتادگي مخلوطهاي آسفالتي در نقاط مختلف جهان 206
2و1و3و17 استانداردهاي دانهبندي و ساخت و انجام آزمايش مارشال جهت تعيين ( درصد بهينه قير در ايران (نشريه 234) 208
2و1و3و18 مشخصات مصالح سنگي و قير مورد استفاده 208
2و1و3و19 مشخصات مصالح سنگي 208
2و1و3و20 آزمايشهاي دانه بندي مصالح سنگي 209
2و1و3و21 تعيين نسبتهاي اختلاط مصالح سنگي 210
2و1و3و22 آزمايشهاي بررسي مرغوبيت مصالح سنگي 211
2و1و3و23 تعيين وزن مخصوص حقيقي مخلوط مصالح سنگي 212
2و1و3و24 تعيين فضاي خالي مصالح سنگي درشت دانه VCA)) 212
2و1و3و25 آزمايشهاي قير 213
2و1و3و26 طرح اختلاط مخلوطهاي آسفالتي 213
2و1و4 جمع آوري و تحليل اطلاعات 215
2و1و4و1 تأثير پارامترهاي شكل مصالح سنگي درشتدانه در استحكام مخلوط آسفالتي و معرفي پارامتر شاخص ذره 216
2و1و4و2 مروري بر فعاليتهاي صورتگرفته و نتايج بدست آمده 216
2و1و4و3 جنس مصالح و روشها 219
2و1و4و4 سنگدانه 219
2و1و4و5 ارزيابي تصويري سنگدانه هاي درشت 220
2و1و4و6 شاخص ذره (PI) سنگدانه هاي درشت 221
2و1و4و7 طرح اختلاط 222
2و1و4و8 تست كشش غيرمستقيم 223
2و1و4و9 انجام تست ويلتراك 224
2و1و4و10 نتايج و تشريح مطالب 224
2و1و4و11 آناليز شكل ذره 224
2و1و4و12 شاخص ذره (PI) 226
2و1و4و13 مقادير طراحي مارشال 228
2و1و4و14 تست كشش غير مستقيم و مدول ارتجاعي 228
2و1و4و15 مقاومت شيارافتادگي 229
2و1و4و16 جهت گيري سنگدانه ها 231
2و1و4و17 نتایج 233
2و1و4و18 تاثير سرعت عبور بار در بروز پديده شيارافتادگي و معرفي دانه بندي SMA براي تقاطعات در آب و هواي گرم 234
2و1و4و19 مروري بر اطلاعات موجود و نتايج حاصله 236
2و1و4و20 شيار افتادگي 240
2و1و4و21 خزش استاتيكي 241
2و1و4و22 ميزان درصد قير 242
2و1و4و23 دانه بندي درشت تر 242
2و1و4و24 مصالح سنگي گوشه دار و با بافت سطحي زبر 242
2و1و4و25 افزايش ميزان فضاي خالي 242
2و1و4و26 استفاده از قير با ويسكوزيته بيشتر 242
2و1و4و27 استفاده از مصالح ريزدانه 242
2و1و4و28 مصالح سنگي با اندازه درشتتر 242
2و1و4و29 كاهش ضخامت روكش 243
2و1و4و30 بهبود كيفيت اتصال بين لايه هاي روسازي 243
2و1و4و31 مشاهدات ميداني 243
2و1و4و32 عمق شيار 244
2و1و4و33 چگالي، درصد هواي مخلوط آسفالتي و VMA 244
2و1و4و34 شكل مصالح سنگي در مخلوط آسفالتي 247
2و1و4و35 توصيه ها 248
2و1و4و36 Stone Matrix Asphalt) SMA ) 249
2و1و4و37 روش مارشال اصلاح شده براي مخلوطهاي سنگي درشت دانه 251
2و1و4و38 نتيجه گيري 251
2و1و4و38 نتيجه گيري 251
2و1و4و39 نتیجه گیری 254
2و1و4و40 پیشنهادات 255
2و1و4و41 پيوستها 257
2و1و4و42 تست برشي روسازي ممتاز (SST) 258
2و1و4و43 منابع و ماخذ 260

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم فن آوری های نوین در تولید و بازیافت آسفالت گرم

امروزه با تولید پلیمرهای جدید، می توان مخلوطهای آسفالتی را بر اساس درجه حرارت تولید به چهار گروه داغ (Hot)، گرم (Warm)، نیمه گرم (Half Warm) و سرد (Cold) تقسیم نمود. از آنجاییکه مخلوطه ای آسفالتی گرم از نظر مشخصات فیزیکی، تولید و شرایط اجرا، کاملا شبیه آسفالت داغ می باشند ولی دارای دمای تولید و اجرای پایین تری (به دلیل تکنولوژی جدید تولید آنها) نسبت به آسفالت داغ می باشند، به دلیل مزایای زیاد آنها ازجمله: بهبود عملکرد آسفالت، کاهش آلودگی، کاهش دمای تولید، کاهش مصرف انرژی تولید و پخش، کاهش استهلاک ماشین الات و … استفاده از آن در دنیا روبه افزایش می باشد

فهرست کامل فصل سوم فن آوری های نوین در تولید و بازیافت آسفالت گرم

3-1 ) فن آوری های نوین در تولید آسفالت گرم

3و1و1 چکیده 264
3و1و2 مقدمه 264
3و1و3 مخلوطهای آسفالتی داغ 265
3و1و4 مخلوطهای آسفالتی گرم 265
3و1و5 مخلوط آسفالتی نیمه گرم 265
3و1و6 مخلوط آسفالتی سرد 265
3و1و7 دلایل اهمیت کاربرد مخلوطهای آسفالتی گرم 265
3و1و8 روشهای تولید آسفالت گرم 267
3و1و9 استفاده از مواد کف زا 267
3و1و10 استفاده از کف قیر با استفاده از 2 نوع قیر 267
3و1و11 استفاده از کف قیر با استفاده از یک نوع قیر 267
3و1و12 استفاده از افزودنی های آلی 267
3و1و13 استفاده از افزودنی های شیمیایی 268
3و1و14 نتیجه گیری 268
3و1و15 منابع 268

3-2 ) ارزیابی نقش فیلرهای مختلف در آسفالت گرم

3و2و1 چکیده 269
3و2و2 مقدمه 269
3و2و3 مصالح مصرفی 271
3و2و4 مصالح سنگی 271
3و2و5 فیلرهای مصرفی 271
3و2و6 تعیین دانه بندی مخلوط آسفالتی 272
3و2و7 قیر 273
3و2و8 آزمایشات 273
3و2و9 بحث در نتایج آزمایشات 274
3و2و10 وزن مخصوص 274
3و2و11 مقاومت مارشال 275
3و2و12 روانی مارشال 276
3و2و13 نسبت مارشال 277
3و2و14 فضای خالی بتن آسفالتی 278
3و2و15 فضای خالی مصالح سنگی 279
3و2و16 فضای خالی پر شده با قیر 279
3و2و17 جمع بندی 280
3و2و18 فهرست منابع 281

3-3 ) بررسي تاثيرات و ابعاد استفاده از بازيافت آسفالت گرم

3و3و1 چکیده 282
3و3و2 مقدمه 282
3و3و3 اهميت و كاربرد بازيافت آسفالت 284
3و3و4 روسازي راه و انواع آن 284
3و3و5 انواع مخلوطهاي آسفالت گرم و بتن آسفالتي مصرفي در قشرهاي روسازي راه 284
3و3و6 روشهاي متداول طرح مخلوطهاي آسفالتي 285
3و3و7 بازيافت و امتيازات آسفالت گرم 285
3و3و8 ارزيابي كيفيت مصالح و طرح اختلاط بازيافت گرم 286
3و3و9 مصالح خرده آسفالت RAP)) و كاربردهايش در ساختمان راه ها 286
3و3و10 خصوصيات فيزيكي 287
3و3و11 خصوصيات شيميايي 287
3و3و12 خصوصيات مكانيكي 287
3و3و13 اثرات زيست محيطي بازيافت آسفالت 288
3و3و14 آزمايش مصالح خرده آسفالت RAP 289
3و3و15 مصالح سنگي (RAM) 289
3و3و16 انواع بازيافت گرم 290
3و3و17 بازيافت كارخانه اي 290
3و3و18 بازيافت در جا و انواع بازيافت درجا 290
3و3و19 انبار كردن مصالح 290
3و3و20 ظرفيت و فرآيند توليد و اجراي آسفالت گرم 290
3و3و21 نتیجه گیری 291
3و3و22 منابع 291

3-4 ) بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی مربوط به بازیافت آسفالت گرم

3و4و1 چکیده 292
3و4و2 مقدمه 293
3و4و3 مطالعات پیشینیان 293
3و4و4 بازیافت گرم آسفالت 294
3و4و5 روشهای بازیافت گرم آسفالت 294
3و4و6 روش کارخانه ای 294
3و4و7 روش های تولید کارخانه ای 294
3و4و8 کارخانه مخلوط کن استوانه ای 294
3و4و9 تغذیه جداگانه 1 295
3و4و10 استوانه های مضاعف 3 295
3و4و11 جابجایی با درجه حرارت پایین 4 295
3و4و12 کارخانه آسفالت مرحله ای 5 295
3و4و13 روش درجا 296
3و4و14 انواع بازیافت گرم درجا 296
3و4و15 بازیافت سطحی 296
3و4و16 روش احیای مجدد 297
3و4و17 روش اختلاط مجدد 1 297
3و4و18 ماشین آلات مورد استفاده 297
3و4و19 سوپر ریسایکلر 297
3و4و20 مزایای اصلی سوپر ریسایکلر 2000 AR 298
3و4و21 مزایای بازیافت گرم درجا 299
3و4و22 نتیجه گیری 299
3و4و23 مراجع 300

قسمت هایی از فصل چهارم انواع تکنولوژی و روشهای بازیافت سرد آسفالت

بازيافت آسفالت، استفاده مجدد از آسفالتهاي قديمي است كه قابليت خدمت دهي اوليه خود را از دست داده است. اين عمل معمولاً پس از اجراي پاره اي فعل و انفعال بر روي آسفالت هاي قديمي و احتمالاً افزودن مصالح و مواد جديد به آن، صورت ميگيرد. حفظ منابع طبيعي، كاهش هزينه ساخت، جلوگيري از افزايش آلودگي محيط زيست، ازدياد استقامت روسازي موجود قبل از روكش و اصلاح خرابي هاي سطحي، پارهاي از مزاياي اين تكنولوژي محسوب ميشود. مفهوم بازيافت آسفالت در راهسازي عبارتست از استفاده مجدد از مصالح فرسوده و يا مصالحي كه به صورت نادرست توليد و اجراء شده اند. تكنولوژي بازيابي آسفالت طي سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته و هم اكنون در اكثر كشورهاي دنيا مورد بهره برداري قرار گرفته و روش ها و دستگاه هاي گوناگوني جهت بازيابي ابداع است

فهرست کامل فصل چهارم انواع تکنولوژی و روشهای بازیافت سرد آسفالت

4-1 ) انواع تکنولوژي و روشهاي بازیافت سرد آسفالت

4و1و1 چکیده 301
4و1و2 مقدمه 301
4و1و3 تاریخچه اجرائی 301
4و1و4 مزایاي بازیافت سرد آسفالت 302
4و1و5 فاکتورهاي محیطی 302
4و1و6 جلوگیري از توسعه تركهاي انعکاسی 302
4و1و7 کیفیت لایه بازیافت شده 302
4و1و8 بهبود سازه اي 302
4و1و9 عدم خرابی در خاك بستر 302
4و1و10 زمان اجراي کمتر 302
4و1و11 ایمنی ترافیک 303
4و1و12 صرفه جویی هزینه اي 303
4و1و13 انواع بازیافت سرد آسفالت 303
4و1و14 بازیافت کارخانه اي 303
4و1و15 کارخانه آسفالت 303
4و1و16 تولید آسفالت با امولسیون قیر 304
4و1و17 تولید آسفالت با کف قیر 304
4و1و18 بازیافت درجا 304
4و1و19 افزودنیهاي روش بازیافت سرد درجا 304
4و1و20 ماشین آلات 305
4و1و21 پخش و کوبیدن 305
4و1و22 جمع بندي و نتیجه گیري 307
4و1و23 مراجع 307

4-2 ) بازیافت سرد آسفالت با استفاده از کف قیر

4و2و1 چکیده 308
4و2و2 مقدمه 309
4و2و3 بازيافت آسفالت به روش سرد با کف قير 309
4و2و4 مقدمه 309
4و2و5 کف قیر 309
4و2و6 تولید کف قیر 310
4و2و7 دانه بندي مناسب براي انجام بازيافت آسفالت با کف قير 310
4و2و8 رطوبت و تراکم مخلوطهاي کف قيري 310
4و2و9 طرح مخلوطهاي بازيافتي حاوي کف قير 310
4و2و10 طرح بهسازي مسير قديمي مشهد – شانديز به روش بازيافت سرد آسفالت 311
4و2و11 معرفي محل مورد مطالعه 311
4و2و12 مطالعات طراحي روسازي 311
4و2و13 مطالعات ترافيکي 311
4و2و14 ارزيابي مشخصات لايه هاي روسازي مسيرموجود 311
4و2و15 لايه بستر 311
4و2و16 زير اساس 311
4و2و17 اساس 312
4و2و18 مصالح خرده آسفالت بازيافتي 312
4و2و19 ارزيابي گزينه هاي طراحي 312
4و2و20 اجراي روکش گرم 312
4و2و21 برداشت لايه هاي روسازي و اجراي مجدد آن 312
4و2و22 بهره برداري از مصالح موجود و بازيافت سرد آسفالت 313
4و2و23 نتيجه گيري و پيشنهادات 314
4و2و24 مراجع 315

4-3 ) بازیافت سرد درجای آسفالت با استفاد از کف قیر

4و3و1 چکیده 316
4و3و2 مقدمه 317
4و3و3 سابق تحقیق 317
4و3و4 تعریف کف قیر 318
4و3و5 مدول برجهندگی و مقاومت کششی غیر مستقیم 318
4و3و6 نتیجه گیری 320
4و3و7 مراجع 321

4-4 ) بررسی روشهای تولید و اجرای آسفالت سرد در راههای ایران

4و4و1 چکیده 322
4و4و2 مقدمه 322
4و4و3 بررسی روش های تولید و اجرا و نگهداری آسفالت سرد 322
4و4و4 روش های تولید آسفالت سرد 322
4و4و5 آسفالت سرد مخلوط در محل 324
4و4و6 نحوه کنترل و نظارت بر تولید و اجرای آسفالت سرد 325
4و4و7 نتیجه گیری 326
4و4و8 مراجع 327

4-5 ) ارزیابی و مقایسه روشهاي مختلف بازیافت گرم و سرد آسفالت

4و5و1 چکیده 328

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بازیافت و آسفالت بازیافتی

بازیافت کننده هاي ویژه ،AR2000با استفاده از تکنولوژي” مارتک” قادر است عملیات بازیافت گرم آسفالت در محل را با کیفیت قابل قبول به انجام برساند. مراحل مختلف انجام این روش بازیافت گرم شامل پیش گرمایش، آسـیاب گـرم، اصـلاح و بهسـازي مـواد بازیـافتی، گـرم کـردن مجدد/خشک کردن / مخلوط کردن، پخش و کوبیدن می باشد. بهبودهاي کلیدي که در این روش جدید بازیافت دیده شده عبارتند از

· استفاده از هواي داغ فشرده همراه با تشعشع کم به عنوان سیستم گرم کننده سطح روسازي: با استفاده از سـوخت گازوئیـل در محفظـه احتراق، هوا تا دماي 700درجه گرم شده و سپس از طریق هزاران منفذ تعبیه شده در سطح حرارتی با شدت به سـطح روسـازي دمیـده می شود. همراهی هواي داغ فشرده با تشعشع ملایم گرماي حاصل، باعث می گردد که لایه آسفالت بـه صـورت یکنواخـت و کنتـرل شده اي گرم می شود.
· استفاده از سوخت دیزلی براي همه واحدها و گرم کننده ها به جاي گازهاي پروپان
· گرم کردن مجدد لایه برداشته شده به همراه خشک کردن و مخلوط کردن آن
· استفاده از سیستم بازیافت هواي گرم )چرخه هواي گرم( جهت جلوگیري از آلودگی هوا و کاهش مصرف انرژي: هواي داغ مصرف شده مطابق شکل ( )4پس از برخورد با آسفالت دوباره توسط سیستم مکش مکیده شده و به محفظه احتراق برگردانده می شود. بـا ایـن کار علاوه بر کاهش مصرف انرژي، به علت کاهش اکسیژن این هوا در طول چرخه مصرف، از سوزاندن و اکسیده شدن قیر و مصالح سنگی نیز جلوگیري به عمل می آید.
· استفاده از یک مخلوط کن پارویی )دو شفته( براي مخلوط کردن نهایی مصالح بازیافتی: مواد بازیافت شده همراه با مواد اصلاحی کـه به درجه حرارت مطلوب رسیدند توسط تسمه نقاله به مخلوط کن پارویی با ظرفیت 200تن انتقال می یابند. با مخلوط شدن نهایی مواد بازیافتی و مواد افزوده شده در مخلوط کن پارویی، کیفیت نهایی محصول بازیافتی تضمین می گردد.
· نرخ تولید: سرعت عملکردي این ماشین آلات بستگی به شرایط آب و هوایی، عمق بازیافت، سطح روسازي، درجه حرارت، وزش باد، تاخیرات احتمالی و … دارد. ولی در کل سرعت عملکردي و تولیدي این ماشین آلات بین 3تا 6متر طول در هر دقیقه معـادل 12الـی 22متر مربع متغیر است.
· کنترل کیفیت در هر مرحله از کار : با پیشرفت هاي جدید در تکنولوژي بازیافت گرم در محل، روشهاي جدید براي کنترل کیفیت درهر مرحله از این پروسه انجام می شود

فهرست کامل فصل پنجم بازیافت و آسفالت بازیافتی

5-1 ) استفاده از بازیافت آسفالت به عنوان یک راهکار مدیریت روسازي

5و1و1 چکیده 329
5و1و2 مقدمه 329
5و1و3 بازیافت گرم در محل و مراحل آن 330
5و1و4 بازیافت سرد در محل و مراحل آن(مطالعه موردي در اتوبان تهران-قم) 332
5و1و5 خلاصه و نتیجه گیري 336
5و1و6 مراجع 337

5-2 ) استفاده از خرده شیشه بازیافتی در آسفالت شهر تهران

5و2و1 چکیده 338
5و2و2 مقدمه 338
5و2و3 برنامه آزمایش 340
5و2و4 بخش آزمایشگاهی 340
5و2و5 درصد رطوبت و وزن مخصوص 340
5و2و6 دانه بندي 340
5و2و7 مخلوط كردن مصالح سنگی و خرده شیشه ها 340
5و2و8 میزان قیر بهینه 341
5و2و9 افزودنی آهك 342
5و2و10 آزمایشات استحكام 342
5و2و11 آزمایشات نفوذ پذیري 342
5و2و12 آزمایشات در محل)میدانی( 343
5و2و13 بحث و بررسی 343
5و2و14 نتیجه گیري 344
5و2و15 مراجع 344

5-3 ) استفاده از مصالح بازیافتی آسفالت (RAP) در لایه اساس روسازی

5و3و1 چکیده 345
5و3و2 مقدمه 345
5و3و3 مروری بر تحقیقات انجام شده 345
5و3و4 پارامترهای طراحی روسازی 346
5و3و5 مقادیر مجاز استفاده از RAP در لایه اساس 348
5و3و6 نتیجه گیری 348
5و3و7 مراجع 349

5-4 ) بررسی تاثیر مواد بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه بر روی خصوصیات مکانیکی آسفالت

5و4و1 خلاصه 350
5و4و2 مقدمه 350
5و4و3 تاریخچه 351
5و4و4 تاکونیت 351
5و4و5 خرده شیشه 352
5و4و6 خرده بتن 352
5و4و7 خرده لاستیک 352
5و4و8 عملکرد بتن آسفالتی حاوی ضایعات جامد به عنوان سنگدانه 353
5و4و9 تاکونیت 353
5و4و10 خرده شیشه 353
5و4و11 خرده بتن 354
5و4و12 خرده لاستیک 355
5و4و13 نتیجه گیری 356
5و4و14 منابع 357

5-5 ) بررسی عملکرد آسفالت بازیافتی در مقابل رطوبت

5و5و1 چکیده 359
5و5و2 مقدمه 359
5و5و3 مصالح بازیافتی 360
5و5و4 قیر مورد استفاده 360
5و5و5 مطالعات آزمایشگاهی 360
5و5و6 بررسی و ارائه نتایج آزمایش ها 361
5و5و7 آزمایش نفوذ پذیری 361
5و5و8 آزمایش زبری 362
5و5و9 نتیجه گیری 363
5و5و10 منابع 363

قسمت هایی از فصل ششم آسفالت های حفاظتی

توالی عملیات ساخت چیپ سیل به ترتیب ذیل است:
-1آماده سازی پروژه-2آماده سازی سطح-3به کار بردن بیندر-4پخش کردن سنگدانه ها-5غلتک زنی-6جاروب کردن مصالح مورد استفاده در چیپ سیل به 2دسته کلی قیر و سنگدانه ها تقسیم می شوند. که قیرها به 2گروه قیرهای امولسیونی و قیرهای محلول و مصالح سنگی نیز به 2دسته مصالح سنگی طبیعی و شکسته تقسیم می شوند. سنگدانه های پوششی باید تمیز و عاری از گرد و غبار ، یکنواخت و دارای سختی مناسبی باشند تا بتوانند سطحی محکم و با دوام در مقابل عبور وسایل نقلیه و برف روبها ایجاد کنند. مقدار سنگدانه های پوششی باید طوری استفاده شوند که تنها نیاز به پخش یک لایه مصالح را داشته باشیم، مگر اینکه از چیپ سیل های دو یا چند لایه استفاده گردد. بکاربردن مقدار زیاد سنگدانه، نه تنها احتمال آسیب به وسایط نقلیه را افزایش می دهد، بلکه می تواند، سنگهایی که به خوبی محاط شده اند را از سطح روسازی جداکند. البته در نواحی که میزان توقف وحرکت خودروها زیاد است، مانند تقاطعات یا خطوط گردش، استفاده از 5 تا 10 درصد سنگدانه بیشتر می تواند باعث کاهش سایش سنگدانه ها شود. همچنین،دلیل اصلی استفاده از قیر در جاده ها ، ضد آب بودن ( آبگریز بودن) و خاصیت چسبندگی آن می باشد . در دمای معمولی ، بیشتر قیرها سخت می باشند، به طوری که کاربرد آنها در جاده امکانپذیر نیست . برای رسیدن به فرمی که بتوان آن را بکار برد ، باید ویسکوزیته آنرا کاهش داد. این عمل را می توان با حرارت دادن ،حل کردن قیر در یک حلال(قیرهای محلول) و یا امولسیون قیری انجام داد . دو روشی که معمولا برای استفاده در هنگام چیپ سیل بکار می رود استفاده از قیرهای محلول و یا امولسیون های قیری می باشد

فهرست کامل فصل ششم آسفالت های حفاظتی

6-1 ) بررسی عملکرد آسفالت حفاظتی چیپ سیل و مقایسه آن با دیگر آسفالت های حفاظتی

6و1و1 چکیده 365
6و1و2 مقدمه 366
6و1و3 روش تحقیق 366
6و1و4 معرفی آسفالت و اقسام آن 367
6و1و5 آسفالت های حفاظتی 368
6و1و6 فاگ سیل 368
6و1و7 اسلاری سیل 369
6و1و8 سند سیل 370
6و1و9 کیپ سیل 370
6و1و10 ماکروسرفیسینگ 371
6و1و11 روکش نازک 371
6و1و12 روکش های بتن آسفالتی گرم نازک 372
6و1و13 ماتریس سنگی 372
6و1و14 چیپ سیل 373
6و1و15 معرفی چیپ سیل و انواع آن 373
6و1و16 مراحل ساخت و مصالح اجرای چیپ سیل 374
6و1و17 مزایا و محدودیت های چیپ سیل 377
6و1و18 پیشنهادات 378
6و1و19 نتیجه گیری 379
6و1و20 نتیجه گیری 380

6-2 ) روكشهاي آسفالت حفاظتي و قيرهاي امولسيوني كاتيونيك

6و2و1 چکیده 381

6-3 ) کاربرد انواع مختلف آسفالت حفاظتی

6و3و1 چکیده 382
6و3و2 مقدمه 382
6و3و3 فوگ سیل 383
6و3و4 سیل کت 384
6و3و5 اسلاری سیل 386
6و3و6 آسفالت حفاظتی ریز دانه 388
6و3و7 کیپ سیل 389
6و3و8 نتیجه گیری 391
6و3و9 مراجع 391

قسمت هایی از فصل هفتم آسفالت متخلخل

پليمر SBR (لاستيك استايرن ـ بوتـادين) از آوپليمريزاسـيون اسـتايرن و بوتـادين توليد ميشود. تستهاي انجام شده برروي خصوصيات قيرهاي اصلاح شده بـا ايـن الاسـتومتر نشان ميدهد آه افزايش اين پليمر باعث آاهش درجه نفوذ، افزايش نرمي و شكلپـذيري شودقير مي . وجود اين الاستومتر، خاصيت الاستيكي قير را در درجه حرارتهاي پايين بـدون افزايش سختي، افزايش ميدهد آه اين وضعيت در رابطه با رفتار خستگي مخلـوط آسـفالتي حــائز اهميــت است. در يك تقسيمبندي انجام شـده، SBR در خـانوادهاي از پليمرهـا قرار ميگيرد آه در غلظت ٣ درصدي قادر به افزايش ٢٠ تا ۶٠ درصدي بازيابي آشـساني قيرها هستند. در تحقيقات انجام شده بر مخلوطهاي آسـفالتي داراي SBR، گـزارش گرديـده است آه تركهاي حاصله در اثر دماي پايين، در اين نوع آسفالت در مقايسه با آسفالت داراي قير معمولي آمتر ميباشد. همچنين اين مخلوطهاي آسفالتي، مقاومت بـالايي در برابـر تركهاي انعكاسي خرابي و شيار افتادگي از خود نشان دادهاند. مقايسه عملكرد ايـن پليمر با پليمرهاي SB , EVA در آزمون خستگي مشخص آرده است آه مخلوطهاي ساخته شده با SBR داراي مقاومت بيشتري ميباشند. در اين بررسي، مقدار دورهاي لازم جهت تخريـب نمونهها تقريبا ً ٧٠٠٠ دور بوده است آه پس از افزايش SBR اين تعداد بـه ٣٠٠٠٠ دور افزايش يافته است.

فهرست کامل فصل هفتم آسفالت متخلخل

7-1 ) آسفالت متخلخل

7و1و1 چکیده 392
7و1و2 مقدمه 392
7و1و3 ساختمان راه 392
7و1و4 آسفالت 393
7و1و5 آسفالت متخلخل 393
7و1و6 آب ماندگی بر سطح رویه 394
7و1و7 بافت سطحی 394
7و1و8 رویه بتنی 394
7و1و9 رویه آسفالتی 394
7و1و10 مزایاي آسفالت متخلخل 395
7و1و11 تاثیر زیست محیطی 395
7و1و12 صداي چرخ 395
7و1و13 آسایش راننده 395
7و1و14 ایمنی 395
7و1و15 آب سطحی 395
7و1و16 آبپاشی 396
7و1و17 انعکاس نور 396
7و1و18 برآورد اقتصادي 396
7و1و19 مصرف سوخت 396
7و1و20 فرسودگی لاستیک 396
7و1و21 کاربرد مهندسی 396
7و1و22 شرایط اقلیمی و ایمنی 396
7و1و23 معایب آسفالت متخلخل 396
7و1و24 کاربرد آسفالت متخلخل در اروپا 397
7و1و25 مقدمه 397
7و1و26 کاربرد آسفالت متخلخل در انگلستان 398
7و1و27 تهیه و اجراي آسفالت متخلخل 398
7و1و28 مشخصات فنی عمومی آسفالت متخلخل 399
7و1و29 تعیین فرمول مناسب 399
7و1و30 آماده سازي بستر موجود 400
7و1و31 اجراي پوششبین لایه اي جاذب تنش 400
7و1و32 تهیه مخلوط آسفالتی 401
7و1و33 پخش مخلوط آسفالتی 401
7و1و34 نتیجه 401
7و1و35 فهرست منابع 401

7-2 ) بررسی تاثیر دانه بندی و درصد قیر بر مشخصات فنی آسفالت متخلخل

7و2و1 چکیده 402
7و2و2 مقدمه 403
7و2و3 مروری بر منابع 403
7و2و4 عوامل موثر بر مشخصات فنی آسفالت متخلخل 405
7و2و5 مصالح سنگی 405
7و2و6 فیلر 407
7و2و7 قیر 407
7و2و8 تعیین مشخصات فنی آسفالت متخلخل در این تحقیق 407
7و2و9 آزمایش کانتابرو 407
7و2و10 آزمایش نفوذ پذیری 409
7و2و11 آزمایش مارشال 409
7و2و12 وزن مخصوص مخلوط های آسفالتی متخلخل 409
7و2و13 درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی متخلخل 410
7و2و14 درصد فضای خالی مصالح سنگی VMA 411
7و2و15 درصد فضای خالی پر شده با قسر VFA 412
7و2و16 استقامت مارشال 412
7و2و17 وارفتگی (روانی) 413
7و2و18 نتیجه گیری 414
7و2و19 مراجع 415

7-3 ) بررسی نقش آسفالت متخلخل در تغذیه آب های زیرزمینی

7و3و1 چکیده 416
7و3و2 مقدمه 416
7و3و3 مزایای آسفالت متخلخل نسبت به آسفالت معمولی 418
7و3و4 از نظر ایمنی 418
7و3و5 پدیده اسکی روی آب 418
7و3و6 پدیده پاشش 418
7و3و7 انعکاس نور 419
7و3و8 سرعت رانندگی 419
7و3و9 پایداری ساخت 420
7و3و10 از نظر زیست محیطی 420
7و3و11 کاهش سر و صدا 420
7و3و12 استفاده از لاستیک ضایعاتی 420
7و3و13 معایب آسفالت متخلخل در مقایسه با آسفالت سنتی 420
7و3و14 اجزای تشکیل دهنده ی آسفالت متخلخل 420
7و3و15 برآورد آب قابل ذخیره برای شهر تهران 421
7و3و16 جمع بندی و نتیجه گیری 422
7و3و17 منابع 422

7-4 ) کاربرد سرباره کلوخه ای کوره بلند در مخلوط های آسفالت متخلخل

7و4و1 چکیده 424
7و4و2 مقدمه 425
7و4و3 سرباره ها 425
7و4و4 سرباره های تولید شده در صنایع آهن و فولاد 425
7و4و5 سرباره های غیر آهنی 426
7و4و6 ویژگی های مخلوط های آسفالت متخلخل 427
7و4و7 مزایای آسفالت متخلخل 427
7و4و8 معایب آسفالت متخلخل 427
7و4و9 ویژگی های مخلوط های آسفالت حاوی سرباره کلوخه ای کوره بلند 427
7و4و10 برنامه پژوهش آزمایشگاهی 428
7و4و11 مشخصات مصالح 428
7و4و12 تنجام آزمایش ها 431
7و4و13 ارزیابی خصوصیات اصطکاکی مخلوط های آسفالت متخلخل حاوی سرباره کلوخه ای کوره بلند 432
7و4و14 بررسی مقاومت مخلوط های آسفالت متخلخل حاوی سرباره کلوخه ای کوره بلند در برابر خرابی عریان شدگی 433
7و4و15 بحث روی نتایج آزمایش ها 434
7و4و16 توصیه ها و مطالعات آتی 434
7و4و17 مراجع 435

7-5 ) معیار ها و ضوابط طرح اختلاط آسفالت متخلخل

7و5و1 چکیده 436
7و5و2 مقدمه 437
7و5و3 روش طرح اختلاط کانتابرو 437
7و5و4 روش طرح اختلاط در فرانسه 437
7و5و5 روش طرح اختلاط FHWA 438
7و5و6 مراحل طرح اختلاط آسفالت متخلخل 440
7و5و7 شیوه عملی انتخاب دانه بندی 443
7و5و8 معیارهای انتخاب قیر بهینه 447
7و5و9 آزمایش فرونشست قیر 448
7و5و10 ارزیابی مخلوط نسبت به قابلیت حساسیت به رطوبت 449
7و5و11 مراجع 449

7-6 ) بررسی تاثیر دانه بندی و درصد قیر بر مشخصات فنی آسفالت متخلخل

7و6و1 چکیده 450
7و6و2 مقدمه 451
7و6و3 مروری بر منابع 451
7و6و4 عوامل موثر بر مشخصات فنی آسفالت متخلخل 453
7و6و5 تعیین مشخصات فنی آسفالت متخلخل در این تحقیق 455
7و6و6 آزمایش کانتابرو 455
7و6و7 آزمایش نفوذ پذیری 457
7و6و8 آزمایش مارشال 457
7و6و9 وزن مخصوص مخلوط های آسفالتی متخلخل 457
7و6و10 درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی متخلخل 458
7و6و11 درصد فضای خالی مصالح سنگی VMA 459
7و6و12 در صد فضای خالی پر شده با قیر VFA 460
7و6و13 استقامت مارشال 460
7و6و14 وارفتگی (روانی) 461
7و6و15 نتیجه گیری 462
7و6و16 مراجع 463

7-7 ) اثرات زیست محیطی استفاده از آسفالت متخلخل در راهها در مقایسه با آسفالت معمولی

7و7و1 چکیده 464
7و7و2 مقدمه 465
7و7و3 مقایسه ی زیست محیطی 465
7و7و4 مزایای آسفالت متخلخل نسبت به آسفالت سنتی 466
7و7و5 اثرات زیست محیطی 466
7و7و6 آلودگی خاک و آب 466
7و7و7 آلودگی صوتی 467
7و7و8 آلودگی هوا 471
7و7و9 نتیجه گیری 473
7و7و10 فهرست ماخذ 474

7-8 ) ارزيابي آزمايشگاهي تأثير پليمر SBS بر پارامترهای مقاومتي آسفالت متخلخل

7و8و1 خلاصه 475
7و8و2 مقدمه 475
7و8و3 مشخصات مصالح سنگي و دانه بندي 475
7و8و4 اختلاط قير و پليمر 476
7و8و5 طرح مخلوط آسفالتي 476
7و8و6 آزمايشهاي انجام شده 477
7و8و7 استقامت مارشال 477
7و8و8 مقاومت شيارشدگي 477
7و8و9 نتيجه گيري 478
7و8و10 مراجع 478

قسمت هایی از فصل هشتم مشخصات و ساخت آسفالت گوگردی

استفاده از گوگرد در راهسازی سابقهای حدودا صد ساله دارد. رویکرد اولیه در دهه هفتاد میلادی و به دنبال بحران انرژی در دنیا بود که منجر به ساخت دهها قطعه آزمایشی آسفالت گوگردی در نقاط مختلف دنیا شد. اولین قطعات آسفالت گوگردی در اواسط دهه هفتاد میلادی در آمریکا و کانادا ساخته شد و طی سالهای اخیر، کاربرد گوگرد در مخلوط های آسفالتی دچار فراز و نشیب بسیار شده است که مهمترین عامل اثرگذار بر آن تغییر قیمت نسبی گوگرد و قیر در بازارهای جهانی بوده است.
گوگرد در درجه حرارتهای خیلی زیاد گازهای سمی مانند SO2 تولید میکند، بنابراین ایده برطرفسازی این مشکل مبنای مطالعات و تحقیقات گسترده در تغییر شکل گوگرد به موادی ترکیب شده از گوگرد و افزودنیهای خاص نظیر پلیمر گردید. در سالهای اخیرتحقیقات وسیعی در این رایطه انجام شده است. نظر به اهمیت موضوع در مقاله حاضر تلاش شده است تا با جایگزینی بخشی از قیر مصرفی با گوگردپلیمری به بررسی پارامترهای طرح مارشال بپردازیم

فهرست کامل فصل هشتم مشخصات و ساخت آسفالت گوگردی

8-1 ) مشخصات و روش ساخت آسفالت گوگردی

8و1و1 چکیده 480
8و1و2 مقدمه 480
8و1و3 عملکرد گوگرد در ساختمان شیمیایی قیر و خواص آن 481
8و1و4 تاثیر افزایش گوگرد به مخلوط های بتن آسفالتی 481
8و1و5 روش های تهیه آسفالت گوگردی 482
8و1و6 نتایج آزمایشگاهی 482
8و1و7 درجه نفوذ 483
8و1و8 نقطه نرمی 483
8و1و9 کشش پذیری 483
8و1و10 اثر حرارت بر قیر گوگرد خورده 483
8و1و11 ویسکوزیته 483
8و1و12 بتن آسفالتی 484
8و1و13 طراحی مخلوط آسفالتی 485
8و1و14 چسبندگی به مصالح سنگی 489
8و1و15 عملیات صحرایی 490
8و1و16 نتیجه گیری 490
8و1و17 مراجع 491

8-2 ) اکولوژي جاده هاي آسفالت

8و2و1 چکیده 493
8و2و2 مقدمه 494
8و2و3 مواد و روشها 495
8و2و4 منطقه مورد مطالعه 495
8و2و5 کنارة جادهها و نوارهاي مجاور آن 497
8و2و6 اثرات جاده و وسایل نقلیه بر جمعیتها 498
8و2و7 جاده ها، آب، رسوبات، مواد شیمیایی و رودخانه ها 501
8و2و8 نتایج 502
8و2و9 کنارة جاده ها و نوارهاي مجاور آن 502
8و2و10 اثرات جاده و وسایل نقلیه بر جمعیتها 503
8و2و11 جاده ها، آب، رسوبات، مواد شیمیایی و رودخانه ها 503
8و2و12 بحث و نتیجه گیري 504
8و2و13 مراجع 505

8-3 ) بررسی اثر افزودنی گوگرد پلیمری شده برمشخصات پایه ای آسفالت

8و3و1 چکیده 508
8و3و2 مقدمه 508
8و3و3 تأثیر افزایش گوگرد به مخلو طهای آسفالتی 508
8و3و4 روش تهیه مخلوط آسفالت گوگرد پلیمری 509
8و3و5 مصالح مصرفی 509
8و3و6 قیر 509
8و3و7 گوگرد پلیمری)گوگاس( 509
8و3و8 طرح مخلوط های آسفالتی 510
8و3و9 تحلیل و تفسیر نتایج آزمایش مارشال 512
8و3و10 نتیجه گیری 513
8و3و11 مراجع 513

8-4 ) بررسی مشخصات مکانیکی آسفالت گوگردی

8و4و1 چکیده 515
8و4و2 مقدمه 515
8و4و3 مصالح مورد استفاده 515
8و4و4 مصالح سنگی 515
8و4و5 قیر 516
8و4و6 گوگرد 516
8و4و7 اثر ترکیبی گوگرد با قیر 516
8و4و8 روش های تهیه آسفالت گوگردی 517
8و4و9 عملیات آزمایشگاهی 517
8و4و10 نتایج آزمایش 517
8و4و11 بررسی اثر گوگرد بر استقامت مارشال و دوام مخلوط آسفالتی 517
8و4و12 آنالیز روسازی آسفالتی در برابر مقاومت شیار شدگی 518
8و4و13 خزش متراکم تحت بارگذاری مکرر 518
8و4و14 ضریب برجهندگی ارتجاعی 519
8و4و15 بررسی تغییر شکل پذیری مخلوط SEA 520
8و4و16 درصد گوگرد مناسب 520
8و4و17 نتیجه گیری 521
8و4و18 مراجع 521

قسمت هایی از فصل نهم انواع تکنولوژی و ابزار تراکم هوشمند خاک و آسفالت

همانطور که در شکل 3 ملاحضه می شود از غلتک هاي ویبره با دامنه بالا و فرکانس پائین براي تراکم خاك هاي نرم و سطوح عمیق استفاده می شود در حالیکه از غلتک هاي ویبره با دامنه پائین و فرکانس بالا براي خاك هاي سفت و سطوح کم عمق استفاده می شود. براي مثال در اولین عبور، غلتک با توانایی دامنه بالا و فرکانس پائین استفاده شده اما در عبور چهارم، از غلتک با دامنه پائین وفرکانس بالا استفاده شده است

فهرست کامل فصل نهم انواع تکنولوژی و ابزار تراکم هوشمند خاک و آسفالت

9-1 ) انواع تکنولوژي و ابزار تراکم هوشمند خاك و آسفالت

9و1و1 چکیده 522
9و1و2 مقدمه 522
9و1و3 مواد و روش ها 523
9و1و4 ابزار تراکم هوشمند (IC) 524
9و1و5 مقایسه بین سیستم تراکم سنتی و هوشمند 524
9و1و6 انواع غلتکهاي با سیستم تراکم هوشمند 526
9و1و7 سیستم تراکم هوشمند ساکی (Sakai IC System) 526
9و1و8 سیستم تراکم هوشمند ساکی (Sakai IC System) 527
9و1و9 سیستم تراکم هوشمند (Case/Ammann IC System) 528
9و1و10 سیستم تراکم هوشمند کاترپیلار (Caterpillar IC System) 529
9و1و11 سیستم تراکم هوشمند دایناپک (Dynapac IC System) 529
9و1و12 جمع بندي و نتیجه گیري 530
9و1و13 مراجع 530

9-2 ) بررسی میزان چسبندگی آسفالت سطحی با بکارگیری دستگاه سایش سطحی

9و2و1 چکیده 531
9و2و2 مقدمه 531
9و2و3 مراحل طراحی آسفالت سطحی 532
9و2و4 مصالح سنگدانه ای مورد استفاده در آسفالت سطحی 532
9و2و5 تعیین اندازه متوسط 533
9و2و6 تعیین ضریب تورق 533
9و2و7 محاسبه میانگین کوچکترین لعد مصالح سنگدانه ای 534
9و2و8 قیر 534
9و2و9 آزمایش سایش 535
9و2و10 محاسبه مقادیر مورد نیاز قیر و مصالح سنگدانه ای در هر آزمایش 535
9و2و11 تعیین نرخ پخش قیر اولیه 535
9و2و12 شرایط آزمایش 536
9و2و13 آزمایش با دستگاه wet track abrasion tester بر روی نمونه های تولید شده و روند محاسبه سایش (Wear Value) 537
9و2و14 جمع بندی 539
9و2و15 منابع 539

9-3 ) امکان سنجی استفاده از ضایعات PVC در آسفالت جاده ها و مقایسه آن با آسفالت معمولی از نظر کیفیت

9و3و1 چکیده 541
9و3و2 مقدمه 542
9و3و3 آماده سازی مخلوط 542
9و3و4 ویسکوزیته مخلوط قیر اصلاح شده 543
9و3و5 رئولوژی چسبندگی قیر اصلاح شده 543
9و3و6 خواص مکانیکی مخلوط قیر اصلاح شده با ضایعات pvc 544
9و3و7 آزمون حفظ ثبات 544
9و3و8 تست مقاومت کششی غیر مستقیم (ITS) 545
9و3و9 نتیجه گیری 547
9و3و10 مراجع 547

9-4 ) انتخاب نمونه آزمايشگاهي مناسب براي انجام آزمايش چقرمگي شكست آسفالت

9و4و1 چکیده 548
9و4و2 مقدمه 548
9و4و3 آزمايشهاي شكست انجام شده در مخلوطهاي آسفالتي در شرايط حالت I خالص 549
9و4و4 تحقيقات انجام شده در خصوص رفتار شكست آسفالت در شرايط حالت II خالص و تركيبي 554
9و4و5 مروري بر آزمايشهاي شكست انجام شده در مخلوطهاي آسفالتي در شرايط حالت II خالص 554
9و4و6 مروري بر مطالعات شكست انجام شده در مخلوطهاي آسفالتي در شرايط حالت تركيبي Iو II 556
9و4و7 انتخاب نمونه مناسب آزمايشگاهي جهت انجام آزمايش چقرمگي شكست در مخلوط هاي آسفالتي براي حالتهاي مختلف بارگذاري 558
9و4و8 نتیجه گیری 561
9و4و9 مراجع 562

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید