50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مديريت توان راکتيو و کنترل ولتاژ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توان راکتيو و کنترل ولتاژ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مديريت توان راکتيو و کنترل ولتاژ در سيستم های تجدید ساختار یافته بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی جایابی بهینه DB باهدف کاهش تلفات توان و بهبود در رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی کنترل مستقیم و همزمان توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی و توربین های بادی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش طراحی کنترل توان اکتیو و راکتیو سیستم فتوولتائیک بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش دیگر روش های کنترل توان راکتیو بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش نمونه موردی کنترل ولتاژ و توان بررسی شده است

با پيشرفت علم و بدست آمدن يافته هاي جديد، تحقيقات و کارهاي قبلي احتياج به به روز شدن و بهينه سازي پيدا مي کنند ، چون ايـن کـار( بهينـه سـازي ) باعـث بدسـت آوردن نتـايج بهتـر و مفيدتري براي ما و سيستمي که مورد استفاده ما قرار گرفته مي شود. در واقع ما با بهينـه سـازي ، ضعف ها وکاستي هاي سيستم موجود را کاهش مي دهيم و نقاط قوت آن را تقويـت مـي نمـاييم . امروزه در هر پروژه و برنامه اي مسائل اقتصادي در کنار مسائل فني بعنوان مهمترين و بنيادي ترين اصول فني نقش ايفا مي کند. در گذشته بيشتر تأکيد بر روي مسائل فني گذاشته مي شد و مسائل اقتصادي کمتر مورد توجه قرار مي گرفت. و اين به دولتي بـودن و غيـر رقـابتي بـودن پـروژه هـا و سيستم ها مربوط مي شد امروزه با خصوصي سازي و بوجود آمدن رقابت، مسائل اقتصادي در کنـار مسائل فني اهميت پيدا کرده اند. در صنعت برق ، بدليل پيچيـدگي و اهميـت خـاص ايـن صـنعت همــواره مــورد توجــه و تغييــر واقــع مــي شــود ، هــر چنــد بــدليل ســختي هــا و مــشکلات و پيچيدگي هاي اين رشته اين تغييرات همواره با وسواس و کنترل خاصي همواره مـي باشـد و نيـاز است اين تغييرات ابتدا بر روي سيستم هاي شبيه سازي شده اجراء گردد و پس از اطمينان از نتايج کار آن را بر روي سيستم هاي واقعي پياده نمود.

قسمت هایی از فصل اول مديريت توان راکتيو و کنترل ولتاژ در سيستم های تجدید ساختار یافته

آنچه مسلم است خصوصي سازي با هدف كاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد كشور سبب افزايش بهره وري از منابع اوليه، سرمايه و نيروي انـساني و در نتيجـه كـاهش قيمـت هـا و بهبـود كيفيـت محصولات مي گردد.
در اين ميان صنعت برق نيز از اين مستثني خارج نبوده و نتـايج مثبـت رونـد خـصوصي سـازي در صنايعي چون راه آهن، هواپيمايي، مخابرات و… تحليلگران و سياستگذاران صنعت برق را نيـز بـه اين انديشه فرو برد تا گام به سوي تجديد ساختار اين صنعت بر دارند. به لحاظ داشتن تفاوت هاي ذاتي چون عدم امكان ذخيره سازي انرژي، وابستگي و يكپارچگي سيستم و گسترش خطا در يك محل به ساير نقاط ديگر و همچنين عدم تعادل بين عرضه و تقاضـا نـسبت به ديگر صنايع و همچنين نداشتن راه كارهـاي مناسـب جهـت خـروج از بحـران مالكيـت دولتـي، خصوصي سازي صنعت برق را طي يك دهه گذشته با شكست روبرو گردانيد.

فهرست کامل فصل اول مديريت توان راکتيو و کنترل ولتاژ در سيستم های تجدید ساختار یافته

1-1 ) مديريت توان راکتيو و کنترل ولتاژ در سيستم های تجدید ساختار یافته

1.1.1 فصل اول:کلیات 17
1.1.1.1 مقدمه 18
1.1.1.2 دلايل اهميت توان راکتيو 18
1.1.1.3 هماهنگي توان راكتيو 20
1.1.1.4 مديريت توان راكتيو 22
1.1.1.5 فوائد انتقال 24
1.1.1.6 تأثيرپخش توان راکتيو بر روي تجهيزات 26
1.1.2 فصل دوم: تجديد ساختاردر صنعت برق 28
1.1.2.1 مقدمه 29
1.1.2.2 خصوصي سازي 31
1.1.2.3 تجديد ساختار صنعت برق 32
1.1.2.4 ارتباط بين تجديد ساختار و مقررات زدایی 34
1.1.2.5 ارتباط بين تجديد ساختار و خصوصيسازي 35
1.1.2.6 ارتباط تجديد ساختار و جداسازي 35
1.1.2.7 ارتباط بين تجديد ساختار و رقابت 36
1.1.2.8 دلايل عمده براي تجديد ساختار صنعت برق 36
1.1.2.9 نياز به تغيير قوانين نظارتي و تنظيمي 36
1.1.2.10 خصوصی سازی 37
1.1.2.11 پيشبيني كاهش هزينه 37
1.1.2.12 عدم وجود انگيزه براي نوآوري و ابداع در محيط نظارتي و تنظيمي 37
1.1.2.13 بهبود توجه به مشتري با ترويج رقابت 38
1.1.2.14 مراحل اجراي تجديد ساختار صنعت برق 38
1.1.2.15 بررسي مراحل اجراي تجديد ساختار 38
1.1.2.16 تشريح و تمايز ساختار سنتي و ساختارهاي جديد صنعت برق دنيا 42
1.1.2.17 ساختار سنتی صنعت برق 42
1.1.2.18 ساختار جديد صنعت برق 44
1.1.2.19 افزايش دست اندركاران 44
1.1.2.20 دسترسي آزاد به شبكه 49
1.1.2.21 فروشندگان جزء برق 49
1.1.2.22 مفاهيم تخميني در ساختار نوين برق 50
1.1.2.23 برنامه ریزی توسعه 50
1.1.2.24 مدیریت ریسک 50
1.1.2.25 مديريت تراكم 50
1.1.2.26 سرويسهاي جانبي 51
1.1.2.27 سيستم اطلاعرساني باز و بلادرنگ 52
1.1.2.28 سرويسهاي جانبي سيستم برق تجديد ساختار يافته 52
1.1.2.29 انواع مختلف سرويس جانبي 53
1.1.2.30 مديريت توان راكتيو در سيستم قدرت تجديد ساختار شده 54
1.1.2.31 ايجاد رقابت در صنعت 54
1.1.2.32 مدل بازار اشتراکی 55
1.1.2.33 مدل قراردادهاي دو طرفه 56
1.1.2.34 مدل هایبرید 56
1.1.2.35 وضعيت سيستم انتقال در روند تجديد ساختار 56
1.1.2.36 قراردادهاي تبادل توان 59
1.1.2.37 مقدار توان تبادلی 59
1.1.2.38 ثابت بودن يا قابل قطع بودن قرارداد 59
1.1.2.39 دورة زماني قرارداد 60
1.1.2.40 نقاط تزریق و تحویل توان 60
1.1.2.41 محدوديتها و مشكلات خصوصيسازي 61
1.1.2.42 ساختار بازار برق ايران 62
1.1.2.43 تعاريف مرتبط با فروشندگان 64
1.1.2.44 تعاريف مرتبط با خريداران 66
1.1.2.45 جايگاه شركتهاي توزيع در بازار برق 68
1.1.2.46 تأثير بازار برق بر عملكرد شركتهاي توزيع 68
1.1.2.47 نتیجه گیری 70
1.1.3 فصل سوم: تجربيات ديگر كشورها در زمينه تجديد ساختار برق وکنترل توان راکتیو 71
1.1.3.1 مقدمه 72
1.1.3.2 تجربه تجديد ساختار در كشورهاي اسكانديناوي 72
1.1.3.3 ساختار قيمتهاي الكتريسيته 75
1.1.3.4 بازار نورديك 75
1.1.3.5 بازار تجارت فيزيكي 76
1.1.3.6 بازار تجارت مالي 76
1.1.3.7 تسويه بازار برق نورديك 77
1.1.3.8 شاخصهاي بازار نورديك 77
1.1.3.9 مسائل و مشكلات موجود در بازار برق نورديك 79
1.1.3.10 تجربه تجديد ساختار در كشور آمريكا 79
1.1.3.11 آژانسهاي نظارتي دولتي و كميسيونها در آمريكا 80
1.1.3.12 اصول كلي رقابت 81
1.1.3.13 ترويج رقابت در صنعت برق آمريكا 82
1.1.3.14 انواع شركتها در آمريكا 84
1.1.3.15 شرکت های عمومی 84
1.1.3.16 شركتهاي غيرعمومي 85
1.1.3.17 دلايل يا محركهاي ايجاد تغييرات 87
1.1.3.18 نقش FERC 89
1.1.3.19 معرفي نرخها بر پاية بازار براي فروش توان در سطح عمدهفروشي 90
1.1.3.20 امكان دسترسي منصفانه به سيستم انتقال توان 92
1.1.3.21 توسعه خط مشيهاي بازپرداخت هزينههاي توزيع شده 92
1.1.3.22 ترويج شفافيت اطلاعات درباره سيستم انتقال 93
1.1.3.23 ترويج توسعه سازمانهاي انتقال منطقهاي 93
1.1.3.24 وضعیت سازمان انتقال منطقه ای RTO 94
1.1.3.25 بازارهاي تبادل توان و عمدهفروشي برق 96
1.1.3.26 RTO ودستورالعمل2000 96
1.1.3.27 مديريت سرويس جانبي در كاليفرنيا 101
1.1.3.28 مديريت سرويسهاي جانبي در نيويورك 101
1.1.3.29 مدیریت سرویس های جانبی در PJM 102
1.1.3.30 تجربة تجديد ساختار در بريتانيا 102
1.1.3.31 ساختار صنعت برق بريتانيا قبل از خصوصيسازي 103
1.1.3.32 قانون برق سال ١٩٨٣ 105
1.1.3.33 قانون برق سال1989 105
1.1.3.34 تولید 105
1.1.3.35 انتقال 106
1.1.3.36 توزیع 107
1.1.3.37 مديريت سرويسهاي جانبي در انگلستان 107
1.1.3.38 سرويسهاي جانبي مورد نياز سيستم 107
1.1.3.39 سرويسهاي جانبي قابل خريد و فروش 108
1.1.3.40 بازار اشتراكي برق در انگلستان و ولز 108
1.1.3.41 ترتيبات جديد در بازار برق انگليس و ولز 110
1.1.3.42 توسعه بازار برق انگليس و ولز 111
1.1.3.43 استرالیا 111
1.1.3.44 روند تجديد ساختار در ساير كشورها 112
1.1.3.45 نتیجه گیری 117
1.1.4 فصل چهارم: بدست آوردن تابع هدف و قيمتگذاري توان راكتيو 118
1.1.4.1 مقدمه 119
1.1.4.2 مدلسازي هزينه توان اكتيو 121
1.1.4.3 مدلسازي هزينه توان راكتيو 122
1.1.4.4 هزينه منابع توليد توان راكتيو 122
1.1.4.5 هزینه مستقیم ژنراتورها 122
1.1.4.6 هزينه مستقيم جبرانسازهاي استاتيك 122
1.1.4.7 هزينه فرصت ژنراتورها 123
1.1.4.8 فرمولهسازي پخش بار بهينه 127
1.1.4.9 پخش بار بهينه جهت قيمتگذاري توان راكتيو 129
1.1.4.10 تابع هدف 130
1.1.4.11 قيود مساوي 130
1.1.4.12 قيود نامساوي مساله 131
1.1.4.13 حدود ولتاژ 131
1.1.4.14 حدود خط انتقال 131
1.1.4.15 حدود جبرانسازهاي استاتيك 131
1.1.4.16 حدود ژنراتورها 132
1.1.4.17 قيمتگذاري توان راكتيو 133
1.1.4.18 ساختار قيمت بر اساس حدود تعيين شده 134
1.1.4.19 ساختار قيمت مبتني بر بازار توان راكتيو 135
1.1.4.20 محاسبه قيمت حاشيهاي توان اكتيو و راكتيو در شينههاي سيستم 136
1.1.4.21 عملکرد بازار 138
1.1.5 فصل پنجم: نتايج شبيه سازي 141
1.1.5.1 مقدمه 142
1.1.5.2 نتایج حاصل 142
1.1.5.3 تغيير پارامترهاي الگوريتم ژنتيک و تأثير آن بر روي جواب بهينه 145
1.1.5.4 تعداد فرزندان کپی 145
1.1.5.5 احتمال جهش وترکیب 146
1.1.5.6 اندازه جمعیت 147
1.1.5.7 نقش تغيير بار سيستم بر روي قيمت توان اکتيو و راکتيو 148
1.1.5.8 نقش تغيير ضريب قدرت بار بر روي قيمت توان اکتيو و راکتيو 154
1.1.5.9 تأثير حدود ولتاژ بر روي قيمت گذاري توان راکتيو 158
1.1.6 فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات 159
1.1.6.1 نتیجه گیری 160
1.1.6.2 پیشنهادات 163
1.1.6.3 پیوست ها 164
1.1.6.4 فهرست منابع 193
1.1.6.5 Abstract 197

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم

يکي از معيارھاي پيشرفت در ھر جامعه ميزان مصرف سرانه انرژي الکتريکي درآن جامعه مي باشد. اگر اين اندازه گيري بر اساس ميزان مصرف خانگي باشد، بلادرنگ و به درستي استاندارد زندگي آن جامعه را در ذھن تداعي مي نمايد و اگر اين ميزان بيانگر انرژي در اختيار واحدھاي صنعتي باشد، نيز معياري جھت توليد و بھره وري بوده و نھايتاً بيان کننده پيشرفت آن جامعه مي باشد.
صنعت برق در ايران، در سال ١٢٨٥ شمسي با شروع به کار اولين کارخانه برق حاج امين الضرب و اعلام آمادگي پذيرش مشتري، شروع به فعاليت نمود. با گذشت يک قرن از ورود اين صنعت به کشور و با بررسي آمارھاي جھاني مشخص مي گردد که کشور ايران در زمره ٢٠ کشور برتر دنيا در بررسي شاخص ھاي عمده اين صنعت قرار دارد. با توجه به اين وضعيت بارز کمي صنعت برق در ايران و با تفحص در مولفه ھاي کيفي صنعت برق ،وضعيت متناسب و نزديک با شرايط استاندارد بين المللي به چشم نمي خورد و مثلاً تلفات حدود ٢٠%، که عمده آن نيز مربوط به شبکه ھاي توزيع نيرو مي باشد شرايط نامطلوب را از جنبه کيفي در اين صنعت کشور نشان مي دھد و بررسي، مطالعه، تحقيق و ارائه راھکارھاي مناسب را بيش از پيش در اين زمينه مي طلبد

فهرست کامل فصل دوم جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم

2-1) جايابي بھينه توليد پراکنده در شبکه ھاي توزيع جھت کاھش تلفات با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم اجتماع پرندگان

2.1.1 فصل اول:مقدمه 210
2.1.2 فصل دوم:سیستم توزیع 214
2.1.2.1 تعريف سيستم توزيع 215
2.1.2.2 سيستم توزيع شعاعي 217
2.1.2.3 اجزاء سيستم توزيع 218
2.1.2.4 مدارهای فوق توزیع 218
2.1.2.5 پست های فوق توزیع HV/MV 220
2.1.2.6 فيدرھاي اوليه 220
2.1.2.7 پست های توزیع MV/LV 221
2.1.2.8 شبکه ثانويه 222
2.1.3 فصل سوم: تعريف و معرفي توليد پراکنده 224
2.1.3.1 تعريف و معرفي توليد پراکنده 225
2.1.3.2 تعریف تولید پراکنده 226
2.1.3.3 هدف 227
2.1.3.4 مکان 228
2.1.3.5 مقادير نامي 229
2.1.3.6 ناحيه تحويل توان 231
2.1.3.7 فناوری 231
2.1.3.8 عوامل محيطي 234
2.1.3.9 روش بھره برداري 235
2.1.3.10 مالکیت 235
2.1.3.11 سهم تولید پراکنده 235
2.1.3.12 مزایای DG 236
2.1.3.13 مزایای محل DG 236
2.1.3.14 مزایای اقتصادی DG 237
2.1.3.15 مزایای بهره برداری DG 238
2.1.3.16 محدودیت های بکارگیری DG 240
2.1.3.17 تلفات 242
2.1.3.18 تنظیم ولتاژ 242
2.1.3.19 معرفي انواع توليد پراکنده 242
2.1.3.20 توربین های بادی 242
2.1.3.21 واحد ھاي آبي کوچک 244
2.1.3.22 پیل های سوختی 246
2.1.3.23 سیستم های بیوماس 247
2.1.3.24 فتوولتائیک 249
2.1.3.25 انرژي گرمايي خورشيدي 250
2.1.3.26 زمین گرمایی 251
2.1.3.27 دیزل ژنراتور 252
2.1.3.28 ميکرو توربين 253
2.1.3.29 چرخ لنگر 253
2.1.3.30 توربينھاي گازي 254
2.1.3.31 ذخيره کننده ھاي انرژي 255
2.1.3.32 ذخيره کننده ھاي ابر رساناي انرژي مغناطيسي 255
2.1.3.33 باتريھاي الکتريکي 256
2.1.3.34 نتیجه گیری 257
2.1.4 فصل چهارم: بررسي روش بھينه سازي بر اساس الگوريتم اجتماع پرندگان 259
2.1.4.1 تاریخچه 261
2.1.4.2 اساس الگوريتم اجتماع پرندگان 263
2.1.4.3 الگوريتم اجتماع پرندگان در حالت پيوسته 266
2.1.4.4 الگوريتم اجتماع پرندگان در حالت گسسته 268
2.1.4.5 پارامترهای pso 270
2.1.4.6 وزن اینرسی 270
2.1.4.7 ضرايب شتاب 271
2.1.4.8 حداكثر سرعت 272
2.1.4.9 بعد مساله 274
2.1.4.10 تعداد ذرات 274
2.1.4.11 انواع توپولوژي واصل ھمسايگي 275
2.1.4.12 توپولوژي ستاره 276
2.1.4.13 توپولوژي حلقه 276
2.1.4.14 توپولوژي چرخي 278
2.1.4.15 الگوریتم های PSO 279
2.1.4.16 الگوریتم بهترین فردی 279
2.1.4.17 الگوريتم بھترين جھاني 281
2.1.4.18 الگوريتم بھترين محلي 282
2.1.4.19 همگرایی 283
2.1.4.20 مزیت های PSO 284
2.1.4.21 عیب PSO 284
2.1.4.22 پياده سازي الگوريتم پرندگان در حالت پيوسته 285
2.1.4.23 پيادهسازي الگوريتم پرندگان در حالت گسسته 289
2.1.4.24 تحقيقات انجام شده بر اساس الگوريتم اجتماع پرندگان 293
2.1.4.25 نتیجه گیری 295
2.1.5 فصل پنجم: پخش بار در سيستمھاي توزيع با در نظر گرفتن توليد پراکنده 296
2.1.5.1 الگوریتم اصلی 298
2.1.5.2 روش تشکیل ماتریس BIBC و BCBV 302
2.1.5.3 الگوریتم تشیکل ماتریس BIBC 303
2.1.5.4 الگوریتم تشکیل ماتریس BCBV 305
2.1.5.5 مدلسازي المان ھاي سيستم توزيع 306
2.1.5.6 بار ھاي توزيع شده 307
2.1.5.7 مدلسازي توليدات پراکنده 309
2.1.5.8 کنترل فازھا و مدل توليد پراکنده 310
2.1.5.9 نتیجه گیری 312
2.1.6 فصل ششم:مسئله جایابی DG درشبکه های توزیع جهت کاهش تلفات 313
2.1.6.1 بررسي کارھاي انجام شده 314
2.1.6.2 مسئله جایابی DG دریک شبکه توزیع 318
2.1.6.3 مراحل استفاده از الگوريتم اجتماع پرندگان جھت حل مساله جايابی بھينهDG 321
2.1.6.4 نحوه کدگذاری 321
2.1.6.5 الگوریتم مساله جایابی بهینه DG با استفاده از الگوريتم اجتماع پرندگان 322
2.1.6.6 مشخصات مثال کاربردي از شبکه فشار متوسط ١٣باس سيستم توزيع 326
2.1.6.7 تنظیم پارامترهای PSO جھت رسيدن به پاسخ بھينه برای شبکه ١٣باس 328
2.1.6.8 تعداد ذره ها 328
2.1.6.9 ضرایب شتاب 328
2.1.6.10 وزن اینرسی 330
2.1.6.11 نتايج حاصل از شبکه فشار متوسط ١٣باس سيستم توزيع 331
2.1.6.12 مشخصات مثال کاربردي از شبکه فشار متوسط ٣۴باس سيستم توزيع 334
2.1.6.13 تنظیم پارامترهای PSO جھت رسيدن به پاسخ بھينه برای شبکه ٣۴باس 336
2.1.6.14 تعداد ذره ها 336
2.1.6.15 ضرايب شتاب 337
2.1.6.16 وزن اينرسي 338
2.1.6.17 نتايج حاصل از شبکه فشار متوسط ٣۴باس سيستم توزيع 339
2.1.6.18 مقايسه تلفات شبکه ١٣باس با روش الگوريتم اجتماع پرندگان در برابر تلفات ھمين شبکه با روش الگوریتم مورچگان 342
2.1.6.19 تجزيه و تحليل پاسخ ھا 343
2.1.7 فصل هفتم: نتيجه گيري و ارائه پيشنھادھا 344
2.1.7.1 نتیجه گیری 345
2.1.7.2 ارائه پيشنھادات براي ادامه تحقيق 347
2.1.8 فصل هشتم: مراجع 348
2.1.8.1 پیوست ها 354
2.1.8.2 Abstract 381

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم جایابی بهینه DB باهدف کاهش تلفات توان و بهبود در رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع

در شبکه هاي توزيع امروزي، بخصوص با روند رو به رشد خصوصي سازي و رقابتي شدن بازار برق، هدف اوليه شرکتهاي توزيع پايين آوردن هزينه هاي مربوط به بهره برداري، نگهداري، ساخت شـبکه خـود و همزمـان بـالابردن قابليت اطمينان شبکه و مشترکين مي باشد.
يکي از موثرترين روشها براي پاسخگويي به رشد بار و نيز تامين سطح مشخصي از قابليت اطمينان استفاده از توليدات پراکنده است.
در طي چند دهه اخير بخاطر بالا بودن بازده بهره برداري و تشويق سرمايه گـذاران، صـنعت بـرق دسـتخوشتغييرات اساسي از لحاظ مديريت و مالکيت گرديده است به طوري که براي ايجـاد فضـاي رقـابتي مناسـب بخشـهاي مختلف آن از جمله توليد، انتقال و توزيع از هم مستقل گرديده اند.

فهرست کامل فصل سوم جایابی بهینه DB باهدف کاهش تلفات توان و بهبود در رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع

3-1 ) جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسيون ولتاژ در شبکه های توزیع

3.1.1.1 مقدمه 399
3.1.1.2 تولیدات پراکنده 399
3.1.1.3 انواع توليدات پراکنده 401
3.1.1.4 توربین های بادی 401
3.1.1.5 واحدهای آبی کوچک 401
3.1.1.6 پيلهاي سوختي 401
3.1.1.7 بیوماس 401
3.1.1.8 فتوولتائيک 402
3.1.1.9 انرژی گرمایی خورشیدی 402
3.1.1.10 زمین گرمایی 402
3.1.1.11 دیزل ژنراتور 402
3.1.1.12 ميکروتوربين 403
3.1.1.13 چرخ لنگر 403
3.1.1.14 توربين هاي گازي 403
3.1.1.15 مزاياي استفاده از توليدات پراکنده 403
3.1.1.16 جمع بندی 407
3.1.2 فصل دوم: تاثير نيروگاه هاي توليد پراکنده روي رگولاسیون ولتاژ شبکه توزیع 408
3.1.2.1 مقدمه 409
3.1.2.2 مقايسه پروفيل ولتاژ با و بدون DGبا استفاده از سيستم تست 410
3.1.2.3 رگولاسيون ولتاژ با DGو رگولاتورهاي ولتاژ 412
3.1.2.4 رگولاسيون ولتاژ با DGو رگولاتورهاي ولتاژ و خازنها 417
3.1.2.5 نتیجه گیری 420
3.1.3 فصل سوم: تاثير نيروگاه هاي توليد پراکنده روي کاهش تلفات شبکه توزیع 422
3.1.3.1 مقدمه 423
3.1.3.2 مدل سازي DGبر پايه احتمال به منظور تحليل تلفات توان 424
3.1.3.3 روش گسسته 425
3.1.3.4 فيدر تحت مطالعه 426
3.1.3.5 نتايج روش گسسته 426
3.1.3.6 نتیجه گیری 427
3.1.4 فصل چهارم: جايابي بهينه DGبا توجه به کاهش تلفات و رگولاسیون ولتاژ 428
3.1.4.1 مقدمه 429
3.1.4.2 الگوريتم ارائه شده براي جايابي بهينه منابع DGدر سيستم قدرت 429
3.1.4.3 نتیجه گیری 432
3.1.5 فصل پنجم: الگوريتم پيشنهادي براي جايابي D 433
3.1.5.1 جايابي بهينه يک منبع توليد پراکنده در يک سيستم 434
3.1.5.2 مراحل اجراي الگوريتم 438
3.1.5.3 جمع بندی 439
3.1.6 فصل ششم: شبيه سازي الگوريتم پيشنهادي روي شبکه تست 6باس IEEE 440
3.1.6.1 معرفی سیستم تست 441
3.1.6.2 اجراي مراحل الگوريتم براي سيستم تست 441
3.1.6.3 نتیجه گیری 463
3.1.7 فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات 464
3.1.7.1 نتیجه گیری 465
3.1.7.2 پيشنهادات در جهت ادامه پروژه 467
3.1.7.3 پیوست ها 468
3.1.7.4 مراجع 469
3.1.7.5 Abstrac 473

قسمت هایی از فصل چهارم کنترل مستقیم و همزمان توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی و توربین های بادی

مولدهاي فتوولتایی یکی از منابع تولید پراکندة پاك هستند که رویکرد بسیاري از کشورها، حمایت از گسترش آنهاست. این مولدها، براي تولید توان اکتیو به شبکۀ توزیع متصل میشوند، اما میتوان از آنها به عنوان یک ظرفیت بالقوه، جهت تولید توان راکتیو نیز بهره برد. هماکنون برخی اینورترهاي فتوولتایی میتوانند تا ضریب توان 0/8 پیشفاز یا پسفاز کار کنند و در طول شب نیز با جذب توان اکتیو نسبتاً کمی براي کنترل ولتاژ لینک DC اینورتر، نهایتاً تا %30 توان ظاهري نامیشان، توان راکتیو به شبکه تزریق نمایند

فهرست کامل فصل چهارم کنترل مستقیم و همزمان توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی و توربین های بادی

4-1 ) کنترل توان اکتیو و راکتیو ژنراتور بادی با استفاده از روش مودولاسیون بردار فضای

4.1.1 چکیده 475
4.1.2 مقدمه 475
4.1.3 مدل سازی توربین-ژنراتور بادی 476
4.1.4 اجزای توربین-ژنراتور بادی 476
4.1.5 مدل سازی توربین 476
4.1.6 مدل ژنراتور 477
4.1.7 طراحی و تحلیل کنترل کنندههای توربین-ژنراتور بادی 480
4.1.8 طراحی کنترل کننده سمت ژنراتور 480
4.1.9 طراحی کنترل کننده سمت شبکه 483
4.1.10 نتایج شبیه سازی 484
4.1.11 نتیجه گیری 488
4.1.12 مراجع 489

4-2 ) کنترل توان راکتیو توسط STATCOMدر یک شبکه فشار ضعیف با نیروگاه بادی

4.2.1 چکیده 490
4.2.2 مقدمه 490
4.2.3 ساختار و مشخصات جبرانساز STATCOM 491
4.2.4 مطالعات شبیه سازی 492
4.2.5 نتایج 492
4.2.6 بدون حضور STATCOM 492
4.2.7 حضور STATCOM با ظرفیت 8 MVA 493
4.2.8 نتیجه گیری 493
4.2.9 مراجع 494

4-3 ) کنترل مستقيم و همزمان توان اکتيو و راکتيو ژنراتور القایی دوسو تغذیه در شرایط نامتعادل شبکه با استفاده از کنترل کننده غيرخطی مد لغزشی

4.3.1 چکیده 495
4.3.2 مقدمه 495
4.3.3 کنترل کننده مد لغزشی 496
4.3.4 معادلات ریاضی ژنراتور القایی دو سو تغذیه در قاب مرجع سنکرون شبکه 496
4.3.5 طراحی کنترل کننده مد لغزشی در قاب مرجع سنکرون 497
4.3.6 شبیه سازی 498
4.3.7 نتیجه گیری 499
4.3.8 مراجع 499

4-4 ) کنترل ولتاژ و برنامهریزي توان راکتیو شبکههاي توزیع هوشمند درحضور مولدهای فتوولتایی

4.4.1 چکیده 500
4.4.2 مقدمه 500
4.4.3 کاهش تلفات انرژ ƽشبکه 501
4.4.4 توصیف مسئله 501
4.4.5 کاهش هزينهها ƽتأمين توان راکتيو 501
4.4.6 بهبود پروفایل ولتاژ 501
4.4.7 تشکيل تابع هدف ترکيبي نهايي 502
4.4.8 روش حل مسئله 502
4.4.9 توليد توان راکتيو توسط مولدهای فتوولتايي 502
4.4.10 ضریب نفوذ مولدهاي فتوولتایی در شبکه 502
4.4.11 سایر قیود مسئله 502
4.4.12 نتایج شبیه سازی 503
4.4.13 نتیجه گیری 505
4.4.14 مراجع 505

4-5 ) ارزيابي تأثير راهكار كنترل توان راكتيو مبتني بر ولتاژ ترمينال ژنراتورها بر دوشاخگي LIB و حد ديناميكي پايداري ولتاژ

4.5.1 چکیده 506
4.5.2 مقدمه 506
4.5.3 محدوديت توان راكتيو و نقاط دوشاخگي 508
4.5.4 روندنماي پيشنهادي بهمنظـور بررسـي اثـرات متقابــل مرزهــاي LIB ،HBو تغييــر ولتــاژ ترمینال ژنراتورها 511
4.5.5 نتایج عددی 511
4.5.6 حد راكتيو ژنراتور زودتر از حد ديناميكي پایداری ولتاژ رخ دهد 511
4.5.7 حد ديناميكي پايداري ولتاژ زودتر از حد راکتیو ژنراتور رخ دهد 513
4.5.8 تحلیل نتایج 515
4.5.9 نتیجه گیری 517
4.5.10 مراجع 517

4-6 ) استراتژی کنترل پیش بین مستقیم توان های اکتیو و راکتیو،اعمال شده برروی مبدل AC/DC/AC دریک ژنراتور القایی دوسوتغذیه مبتنی بر توربین بادی

4.6.1 چکیده 519
4.6.2 مقدمه 519
4.6.3 مدل زمان گسسته 520
4.6.4 کنترل پیش بین توان درسمت شبکه 520
4.6.5 مدلسازی 520
4.6.6 طرح کنترل 521
4.6.7 کنترل پیش بین توان درسمت روتور 521
4.6.8 تابع هدف 521
4.6.9 نتایج شبیه سازی 522
4.6.10 نتیجه گیری 524
4.6.11 مراجع 524

4-7 ) بهبود کنترل توان اکتیو و راکتیو شبکه در توربین بادی DFI

4.7.1 چکیده 526
4.7.2 مقدمه 526
4.7.3 ماشین آسنکرون 526
4.7.4 مدل سیستم توربین بادی با استفاده از DFIG 527
4.7.5 ساختار نیروگاه بادی 527
4.7.6 مدل توربین بادی 527
4.7.7 عملکرد کنترلکننده تکسیکلی 528
4.7.8 نتایج شبیه سازی 528
4.7.9 شماتیک تک فاز سیستم بادی 528
4.7.10 کنترل سرعت ژنراتور سیستم 529
4.7.11 کنترل توان اکتیو سیستم 529
4.7.12 کنترل توان راکتیو سیستم 530
4.7.13 افزایش بار غیرخطی 530
4.7.14 افزایش بار 530
4.7.15 اعمال خطا 531
4.7.16 مقایسه کنترل کننده تک سیکلی با PWM 531
4.7.17 نتیجه گیری 532
4.7.18 مراجع 532

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کنترل توان اکتیو و راکتیو سیستم فتوولتائیک

استفاده از بارهاي غيرخطي سبب ايجاد هارمونيك هاي جريان در شبكه سراسري مي شود .وجود چنين هارمونيك هايي باعث توليد تلفات اضافي در خطوط انتقال و كاهش ضريب توان مي گردد. براي حل اين مشكلات فيلتر هاي پسيو و اكتيو پيشنهاد داده شده است.فيلتر هاي اكتيو به عنوان اينورتر هاي متصل به شبكه مشكلات فيلترهاي پسيو را نداشته اين فيلتر ها كوچكتر و ارزان تر از فيلتر هاي پسيو هستند. بنابراين استفاده از اين فيلتر ها به شدت در حال افزايش است. با توجه به هزينه بالاي آرايه خورشيدي و بازده پايين آن، تكنيك كنترل و رديابي نقطه بيشينه توان براي دريافت حداكثر توان و بهبود بازده امري ضروري به نظر ميرسد. بنابراين يك مبدل DC-DC بين پنل فتوولتائيك و اينورتر قرار ميگيرد كه كليدزني اين مبدل توسط كنترلكننده رديابي نقطه بيشينه توان انجام ميپذيرد.

فهرست کامل فصل پنجم کنترل توان اکتیو و راکتیو سیستم فتوولتائیک

5-1 ) كنترل توان اكتيو و راكتيو سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه با هدف رديابي نقطه بيشينه توان با استفاده از كنترل كننده فازي

5.1.1 چکیده 534
5.1.2 مقدمه 534
5.1.3 مدار معادل سلول خورشيدی 535
5.1.4 كنترل كننده فازي 535
5.1.5 تئوري توان لحظه اي براي توليد جريان مرجع 536
5.1.6 كنترل باند هيسترزيس تطبيقي 537
5.1.7 شبیه سازی 538
5.1.8 نتیجه گیری 540
5.1.9 مراجع 540

5-2 ) طراحي كنترلر هاي جديد براي كنترل توان راكتيو در سيستم هاي فتوولتائيك تك فاز متصل به شبكه

5.2.1 چکیده 542
5.2.2 مقدمه 543
5.2.3 اصول عملیاتی 544
5.2.4 اجراي كنترل پيشنهادي 545
5.2.5 نتايج شبيه سازي 547
5.2.6 نتیجه گیری 549
5.2.7 منابع 550

قسمت هایی از فصل ششم دیگر روش های کنترل توان راکتیو

توان راكتيو مورد نياز يك سيستم قدرت توسط منابعي چون ژنراتورهاي سنكرون، كندانسورها، SVCو بانك هاي خازني تامين مي شود. اما گاهي شرايطي در سيستم پديد مي آيد كه اين تجهيزات قادر به تامين توان راكتيو مورد نياز و حفظ ولتاژ نيستند. در اين موارد منابع جديد توان راكتيو بايد نصب شوند. هدف اصلي از نصب و كنترل منابع توان راكتيو يافتن راهي اقتصادي براي داشتن سيستم با قابليت اطمينان بالا در حالت دائمي و حالت اضطراري است. حفظ ولتاژ شين ها در حدود تعيين شده از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در گذشته براي گسترش منابع توان راكتيو در شبكه از روش صحيح و خطا استفاده مي شد. تجربيات فني در مورد يك شبكه عامل مهمي براي تعيين محل نصب منابع جديد توان راكتيو به شمار ميرفت. امروزه نرم افزارهاي پخش بار بهينه به كار گرفته مي شوند تا محل و مقدار بهينه ي اين منابع توان راكتيو جديد را جهت داشتن حداقل هزينه تعيين كنند

فهرست کامل فصل ششم جانشین پروری و منابع انسانی

6-1 ) بررسی روش کنترل مجزای جریان در جبرانساز موازی توان راکتیو مبتنی بر مبدل تمام پل متوالی

6.1.1 چکیده 551
6.1.2 مقدمه 551
6.1.3 آرایش مرسوم مبدل STATCOM ونحوه اتصال آن به شبکه 551
6.1.4 کنترل مجزای جریان 552
6.1.5 نتیجه گیری 557
6.1.6 مراجع 557

6-2 ) بررسی روش های کنترل و مدولاسیون مبدل تمام پل متوالی درکاربرد جبرانسازی توان راکتیو بدون ترانس

6.2.1 چکیده 558
6.2.2 مقدمه 559
6.2.3 روش کنترل مجزای جریان 559
6.2.4 روش کنترل مکمل 564
6.2.5 روش کنترل غیرمستقیم جریان 566
6.2.6 کنترل جبرانساز موازی مبتنی بر مبدل تمام پل متوالی با لینک DC نامتقارن 567
6.2.7 نتیجه گیری 568
6.2.8 مراجع 568

6-3 ) بهبود عملكرد ديناميكي STATCOMبا استفاده از اينورتور سه سطحه براي كنترل توان راكتيو و تنظيم ولتاژ سیستم قدرت

6.3.1 چکیده 571
6.3.2 مقدمه 571
6.3.3 اینورتر سه سطحه وکنترل آن 572
6.3.4 اینورتر سه سطحه دیود کلمپ 572
6.3.5 مدولاسيون پهناي پالس سينوسي 572
6.3.6 جبران کننده سنکرون استاتیکی 572
6.3.7 معادلات دینامیکی 573
6.3.8 مدل کنترلی 574
6.3.9 شبیه سازی عملکرد STATCOM سه سطحه 575
6.3.10 نتیجه گیری 576
6.3.11 مراجع 577

6-4 ) بهينه سازي كنترل توان راكتيو با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي با در نظر گرفتن تغییرات بار بصورت یک متغیر فازی

6.4.1 چکیده 578
6.4.2 مقدمه 578
6.4.3 ثابت نگهداشتن ولتاژ در يك سطح معين 579
6.4.4 اجراي الگوريتم بهينه سازي اب در نظر گرفتن حداقل تعداد سوئیچ بانک های خازنی 579
6.4.5 استفاده از مدل فازي بار در مسأله 581
6.4.6 الگوریتم حل 581
6.4.7 سیستم 6 باسه Ward-Hale 582
6.4.8 نتیجه گیری 582
6.4.9 مراجع 582

6-5 ) توپولوژي جديدي از اكتيو فيلتر جهت اصلاح ضريب توان ,جبران سازي هارمونيكها و كنترل توان راكتيو و متعادل سازي بار در سيستمهاي سه فاز چهار سيمه

6.5.1 چکیده 584
6.5.2 مقدمه 584
6.5.3 توپولوژی پایه اکتیو فیلتر 585
6.5.4 الگوريتم كنترلي و ديده گاهاي عملي جهت جبران سازي هارمو نيكها و توان راكتيو 585
6.5.5 روش كنترل جريان مستقيم اينورتر منبع ولتاژ 586
6.5.6 روش كنترل جريان غير مستقيم 587
6.5.7 بهبود الگوريتم كنترلي جريان غير مستقيم 587
6.5.8 الگوريتم كنترلي بهبود يافته جهت كنترل توپولوژي جديد اكتيو فيلتر 589
6.5.9 نتیجه گیری 590
6.5.10 مراجع 591

6-6 ) كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيو با استفاده از نظريهي كنترل نظارتي سيستمهاي گسسته پيشامد

6.6.1 چکیده 592
6.6.2 مقدمه 593
6.6.3 مؤلفه هاي كنترل ولتاژ 593
6.6.4 ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر 593
6.6.5 جبرانگر استاتيكي توان راكتيو 594
6.6.6 هماهنگی LTCو SVC درکنترل ولتاژ 595
6.6.7 لزوم ایجاد هماهنگی بین LTCو SVC 595
6.6.8 اصلاح سیستم کنترلی ULTC 595
6.6.9 اصلاح سیستم کنترلی SVC 596
6.6.10 نحوه ایجاد هماهنگی درعملکرد ULTC و SVC 596
6.6.11 طراحي سيستم كنترل نظارتي 596
6.6.12 معرفي نظريه كنترل نظارتي سيستمهاي گسسته پیشامد 597
6.6.13 طراحی کنترل ناظر محلی برای ULTC 597
6.6.14 طراحی کنترل ناظر محلی برای SVC 601
6.6.15 سيستم كنترل نظارتي متمركز 603
6.6.16 اعتبارسنجي سيستم كنترل نظارتي طراحي شده 603
6.6.17 نتیجه گیری 603
6.6.18 مراجع 604

6-7 ) نياز به يك قيد جديد در مطالعات ولتاژ/توان راكتيو جهت اطمينان از كنترل صحيح ولتاژ

6.7.1 چکیده 605
6.7.2 مقدمه 605
6.7.3 نواحي كاري ولتاژ و اثر كنترل توان راكتيو 606
6.7.4 حالاتي كه به فروپاشي ولتاژ مي انجامد 607
6.7.5 روش تجزيه و تحليل 607
6.7.6 نمایش تجربی 608
6.7.7 توضيحات اضافه از كتاب 609
6.7.8 نتیجه گیری 611
6.7.9 منابع 611

قسمت هایی از فصل هفتم نمونه موردی کنترل ولتاژ و توان

كنترل ولتاژ در يك شبكه قـدرت همـواره يكـي از مهمتـرين چالشهاي صنعت برق بوده است. ترانسفورماتورهاي مجهـز به تپ-چنجر بـصورت گـستردهاي جهـت تنظـيم ولتـاژ در شبكههاي قدرت بكار گرفته ميشوند. در بسياري از مواقع به خــصوص در سيــستمهــاي توزيــع، بــراي آنكــه درجــه آسيبپذيري بارهاي حساس به تغييرات ولتـاژ كـاهش يابـد، لازم است كه تغيرات ولتاژ بسرعت جبران شوند و به همـين منظور از ادوات جبرانگر استاتيكي توان راكتيو نظير SVC نيز در جهت كنترل ولتاژ بهره گرفته ميشود. چنانچه اين دو المان بصورت همزمان براي تنظيم ولتاژ نقطهاي از يك شبكه قدرت مورد استفاده قرار گيرند، در پاسخ به تغييرات احتمالي ولتاژ، وظيفه جبران كاهش يا افزايش ولتاژ به دليـل عملكـرد سريعتر ،SVC بر عهده آن قرار داده ميشود و عمـلاً ULTC كاري انجام نميدهد. بنابراين احتمال آنكه رفته رفته SVC به اشباع برود، بسيار بالا خواهد رفت و در نتيجه پس از مـدت زماني، ديگر قادر نخواهد بود به تغييرات ولتاژ پاسخ دهـد و در واقع نقش يك خازن ثابت را ايفا خواهد نمـود

فهرست کامل فصل هفتم نمونه موردی کنترل ولتاژ و توان

7-1 ) کنترل توان راکتیو در حضور منابع تولید پراکنده به منظور کاهش هزینههای بهرهبرداری از شبکه های وزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر روی فیدر ملت امور برق مرکز کرمانشاه

7.1.1 چکیده 612
7.1.2 مقدمه 612
7.1.3 مدلسازی بار 613
7.1.4 مدلسازی ژنراتور 613
7.1.5 مدل PV 613
7.1.6 مدل PQ 613
7.1.7 مدل سازی مسئله 613
7.1.8 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 613
7.1.9 طراحی سیستم کنترل 614
7.1.10 تابع هدف مسئله 615
7.1.11 هزینه ناشی از تلفات انرژی 615
7.1.12 هزینه سرویس های جانبی توان راکتیو 616
7.1.13 قیود مسئله بهینه سازی 617
7.1.14 تاثیر آنالیز سیستم کنترل در خروجی ها 617
7.1.15 نتایج مطالعات وشبیه سازی کنترل توان راکتیو درشبکه مورد نظر 617
7.1.15 کنترل ناهماهنگ با حالت عادی تولید راکتیو واحد 617
7.1.16 کنترل هماهنگ توان راکتیو توسط الگوریتم ژنتیک 618
7.1.17 نتیجه گیری 621
7.1.18 مراجع 621

7-2 ) متعادل سازی بار وکاهش تلفات درشبکه توزیع بوشهر به کمک کنترل توان راکتیو

7.2.1 چکیده 622
7.2.2 مقدمه 622
7.2.3 مدلسازی تاثیرعدم تعادل بار برتلفات 623
7.2.4 توزیع یکنواخت مصرف کنندگان برروی فازها 624
7.2.5 متعادل سازی باربه کمک کنترل توان راکتیو 624
7.2.6 اصول متعادل سازی بار به کمک جبران سازی توان راکتیو 624
7.2.7 اصول متعادل سازی بار 624
7.2.8 الگوریتم کنترل توان راکتیو به منظور متعادل سازی بار 625
7.2.9 مطالعه عدم تعادل شبکه توزیع بوشهر 627
7.2.10 نرم افزار متعادل ساز بار 628
7.2.11 متعادل سازی با فیدرها وتعیین سهم تلفات آنها 628
7.2.12 نتیجه گیری 629
7.2.13 مراجع 632

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید