50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویر برداری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 420 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویر برداری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزيابي عملكرد الگوريتمهاي بازسازي تصوير سنجش فشرده در رادار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی و کاربرد رادار SARدر ماهواره های تصویر برداری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحلیل پارامترهای هندسه دید و شبیه سازی اثر زاویه فرود درسامانه تصویربرداری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش رادارهاي فركانس بالا بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کاربرد رادارSAR در ماهواره های تصویر برداری منابع طبیعی بررسی شده است

رادار دهانه ترکیبی یک سیستم تصویربرداري با وضوح بالا است که به دلیل استفاده از امواج رادیویی براي تصویربرداري، قابلیت تصویربرداري در وضعیت هاي مختلف آب و هوایی و سطوحی که نور مرئی توانایی نفوذ ندارد را دارد. و به این دلیل به عنوان ابزاري مهم در سنجش از راه دور در زمینه هاي نظامی و غیرنظامی مانند نقشه برداري، شناسایی
هدف، و جهت یابی پرواز شناخته میشود. در سیستم تصویربرداري SAR، بهبود قدرت تفکیک پذیري در راستاي برد از طریق فشرده سازي پالس و در راستاي سمت با تشکیل دهانه ترکیبی با حرکت سیستم رادار به دست می آید. نمونه برداري در این سیستم راداري براساس نظریه نایکوئیست (نمونه برداري با نرخ حداقل دو برابر ماکزیمم فرکانس سیگنال) انجام می پذیرد. روش مرسوم براي بازسازي تصویر استفاده از روش هاي مبتنی بر فیلتر تطبیقی مانند الگوریتم رنج- داپلر است. با این وجود روش هاي مبتنی بر فیلترتطبیقی داراي محدودیت هاي زیادي می باشند که می توان به موارد

1) وابسته بودن قدرت تفکیک پذیري در راستاي برد به پهناي باند سیگنال ارسالی و قدرت تفکیک پذیري در راستاي سمت به طول آنتن رادار،

2) نمونه برداري با نرخ نایکوئیست، که باعث می شود حجم دادهها زیاد باشد، و

3) اثرتداخل لوپ هاي کناري در تصویر بازسازي شده، اشاره کرد

قسمت هایی از فصل اول ارزيابي عملكرد الگوريتمهاي بازسازي تصوير سنجش فشرده در رادار

رادار دهانه ترکیبی یک سیستم تصویربرداري می باشد که از حرکت سیستم رادار و پردازش سیگنال براي تولید تصاویر با رزولوشن بالا استفاده می کند. در اوایل دهه 50 میلادي دانشمندي به نام کارل وایلی به این نتیجه رسید که با استفاده از تحلیل فرکانس داپلر می توان قدرت تفکیکپذیري در راستاي سمت را بهبود بخشید. این نظریه موجب پدیدار شدن رادار دهانه ترکیبی شد. رادار دهانه ترکیبی با توجه به نحوه تابیدن سیگنال روي زمین، به سه مد تقسیم میگردد:
1) مد نواري، 2) مد پویش، 3) مد نقطه اي.
در مد کاري نواري، نحوه کار به این صورت است که سیستم رادار از روي منطقه اي که میخواهیم از آن تصویربرداري کنیم عبور کرده و بدون اینکه زاویه دید را تغییر دهد، پالسهایی را در فواصل زمانی یکسان میفرستد و سیگنال هاي برگشتی حاصل از آن ها را ذخیره میکند (شکل1). سپس با ترکیب این سیگنالها و پردازش آنها یک آنتن مصنوعی ساخته می شود که از این آنتن به دست آمده براي بهبود قدرت تفکیک پذیري در راستاي سمت و ایجاد تصویر استفاده میکند. در تصویربرداري راداري به جهتی که در راستاي انتشار امواج است برد، و به جهتی که در راستاي مسیر حرکت رادار است سمت گفته میشود.

فهرست کامل فصل اول ارزيابي عملكرد الگوريتمهاي بازسازي تصوير سنجش فشرده در رادار

1-1 ) کاهش نویز اسپیکل در تصاویر سنجش فشرده رادار دهانه ترکیبی(SAR) بر اساس روش آستانه گذاري در حوزه تبدیل کانتورلت فاقد زیرنمونه برداري

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 نحوه تصویر برداري توسط رادار دهانه ترکیبی 3
4.1.1 به کارگیري سنجش فشرده در رادار دهانه ترکیبی(SAR 4
5.1.1 کاهش نویز اسپیکل در تصاویر SAR 7
6.1.1 شبیه سازی 11
7.1.1 نتیجه گیری 15
8.1.1 منابع 15

1-2 ) ارزيابي عملكرد الگوريتم هاي بازسازي تصوير سنجش فشرده در رادار دهانه تركيبي

1.2.1 چکیده 18
2.2.1 مقدمه 18
3.2.1 نحوه تصوير برداري توسط رادار دهانه تركيبي 19
4.2.1 بارگيري سنجش فشرده در رادار دهانه ترکیبی(SAR) 20
5.2.1 شبیه سازی ونتایج 23
6.2.1 نتیجه گیری 25
7.2.1 منابع 25

1-3 ) ارایه روشی جدید جهت بهبود نتایج طبقه بندی حاصل از مدهای compactپلاریتمی

1.3.1 چکیده 26
2.3.1 مقدمه 27
3.3.1 روش پیشنهادی 27
4.3.1 منطقه مطالعاتی و داده ها 30
5.3.1 بحث و نتایج تحقیق 30
6.3.1 نتیجه گیری 32
7.3.1 منابع 33

1-4 ) آشكارسازي تغييرات در تصاوير چند زمانه حاصل از رادار دهانه تركيبي توسط ميدان هاي تصادفي ماركوف پنهان

1.4.1 چکیده 35
2.4.1 مقدمه 35
3.4.1 عملکرد لگاریتم نسبت 37
4.4.1 الگوريتم اميد رياضي- بيشينه سازي 37
5.4.1 مدل ميدان تصادفي ماركوف پنهان 38
6.4.1 تنظيمات شبيه سازي 38
7.4.1 نتیجه گیری 40
8.4.1 منابع 41

1-5 ) پایش تغییرات سطحی در بستر سکونت گاه ها با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری INSAR)) (مطالعه موردی منطقه ی قطور(

1.5.1 چکیده 42
2.5.1 مقدمه 43
3.5.1 بیان مساله 44
4.5.1 كاربردهای INSAR 45
5.5.1 شناخت عرصه پژوهش 46
6.5.1 مواد و روش ها 47
7.5.1 یافته های تحقیق 49
8.5.1 نتیجه گیری 51
9.5.1 منابع 52

1-6 ) ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص کشتی در تصویربرداری SAR بر اساس تبدیل موجک

1.6.1 چکیده 56
2.6.1 مقدمه 56
3.6.1 ابزارهای موجک 57
4.6.1 رویکرد جدید برای تشخیص کشتی در تصویربرداری SAR 58
5.6.1 نتایج آزمایشگاهی 60
6.6.1 نتیجه گیری 62
7.6.1 منابع 62

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی و کاربرد رادار SARدر ماهواره های تصویر برداری

بسیاری از بررسی ها ثابت کرده اند که رادار دهانه ترکیبی مبتنی بر ماهواره می تواند در مسائل مربوط به تشخیص کشتی مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه در اروپا هدف از بهبود نظارت بر ماهیگیری تحت پروژه یکپارچه سازی فناوری های فعال و غیرفعال ماهواره IMPAST، توسعه یک سیستم پیش عملیاتی برای کنترل فعالیت های ماهیگیری است که اطلاعات حاصل از تصویربرداری ماهواره و سیستم نظارت بر کشتیVSM را با یکدیگر ترکیب می کند؛ حال آن که پروژه تشخیص طبقه بندی ترافیک دریایی از فضا DECLIMS، کارایی ابزارهای طبقه بندی تشخیص کشتی را بر اساس سیستم های فضایی مقایسه می کند. مشاهدات استخراج شده در مدت کمپین های IMPAST نشان داد که موفقیت تشخیص خودکار کم تر از حد انتظار است

فهرست کامل فصل دوم بررسی و کاربرد رادار SARدر ماهواره های تصویر برداری

2-1) بررسی وکاربرد رادار SAR درماهواره های تصویر برداری

چکیده 80
مقدمه 81
1.1.2 فصل اول بررسی ماهواره های تصویر برداری 82
1.1.1.2 مقدمه ای بر مخابرات ماهواره ای 82
2.1.1.2 ماهواره های تصویربرداری 84
3.1.1.2 ماهواره تصویربرداری بااستفاده از سیستم سنجش از دور نوری 85
4.1.1.2 ماهواره تصویربرداری بااستفاده از سیستم سنجش از دور راداری 90

2.1.2 فصل دوم رادارهای غیر تصویر برداری 102
1.2.1.2 مقدمه 102
2.2.1.2 بررسی رادار وپارامترهای مهم آن 102
3.2.1.2 رادارهای موج پیوسته (CW) 109
4.2.1.2 رادار پالس 113

3.1.2 فصل سوم آنتن SAR 121
1.3.1.2 مقدمه 121
2.3.1.2توری آنتن وپارامترهای مهم وبرخی مفاهیم تعاریف آنتن ها 122
3.3.1.2 انواع آنتن های کاربردی در SAR 126
4.3.1.2 تووری ارایه های آنتن 130
5.3.1.2 روش های مختلف شکل دهی بیم 138
6.3.1.2 آنتن SMARTو کاربرد آن در SAR 144
7.3.1.2 بررسی ارایه های REAL,SYNTHETIC 148

4.1.2 فصل چهارم عوامل و کاربرد SAR 154
1.4.1.2 انواع کاربرد SAR 154
2.5.1.2 بررسی پراکندگی سطحی 156
3.5.1.2 بررسی پراکندگی حجمی 161
4.5.1.2 مطالعات اثرات اتمسفر برعملکرد ماهواره های محهز به سیستم SAR 162

5.1.2 فصل پنجم رادار تصویر برداری 166
1.5.1.2 16
2.5.1.2 نحوه تشکیل دهانه سنتز شده 166
3.5.1.2 فرستنده SAR 170
4.5.1.2 گیرنده SAR 176
5.5.1.2 بلوگ دیاگرام اساسی سیستم SAR 185
6.5.1.2 مدل های پردازش سیستم SAR 187
7.5.1.2 مقایسه رزولوشن برای دهانه واقعی(RAR)ودهانه سنتز شده(SAR)و مدل SAR 194
8.5.1.2 پارامترهای هندسی در تصویر برداری SAR 196
9.5.1.2 محدودیت های درتصویر سازی SAR 198
10.5.1.2 فیدینگ یاSPECKLE ونحوه کاهش اثرآن در سیستم SAR 203
11.5.1.2 عمق تمرکز در تصاویر SAR 205
12.5.1.2 خطاهای مطرح درسیستم SAR 206
13.5.1.2 مدهای کاری SAR 208
14.5.1.2 انواع SAR 211
16.5.1.2پردازشگر های SAR 216
17.5.1.2 اینتر فرومتریک SARوINSAR 220
18.5.1.2 پلارمتریکSAR 221

6.1.2 فصل ششم سیستم پردازش دیتای SAR 226
1.6.1.2 بررسی سیستم پردازش تصویر SCAN SAR 226
2.6.1.2 پردازش سیگنال سیستم های SAR 234
3.6.1.2 مقایسه سیستم پردازش سیگنال DOPPLER,LINE-BY-LINE 240

7.1.2 فصل هفتم شبیه سازی 242
1.7.1.2 پترن آنتن های RAR,SAR ومقایسه انها 242
2.7.1.2 پترن آرایه ای صفحه ای 244
3.7.1.2 بخش شبیه سازی سیستم پردازش سیگنال 247
4.7.1.2 بررسی و شبیه سازی اثرپردازش سیگنال برروی تصاویرSAR 257

8.1.2 نتیجه گیریو پیشنهادات 266
1.8.1.2 نتیجه گیری 266
2.8.1.2 پیشنهادات 267
3.8.1.2 منابع 280

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحلیل پارامترهای هندسه دید و شبیه سازی اثر زاویه فرود درسامانه تصویربرداری

رادار روزنه مصنوعی (SAR) یکی از ابداعات جدید در قرن حاضر است، که در آن از حرکت رادار برای بالا بردن رزولوشن تصویر برداری، تشخیص اهداف متحرک و ردگیری آن، و یا تهیه نقشه های دقیق دو یا سه بعدی از سطح زمین استفاده می کند. حرکت رادار می تواند با قرار دادن آن بر روی ماهواره یا هواپیما صورت گیرد. امروزه سامانه تصویر برداری SAR بعنوان یک تکنیک سنجش از دور مایکروویوی فعال که امکان تهیه تصاویر با کیفیت بالا از سطح زمین را دارد بسیار توسعه یافته است.
تصویر رادار در اصل ثبت فعل و انفعال بین انرژی الکترومغناطیسی ارسالی و عارضه زمینی است. تصویر تشکیل شده به متغیرهایی از قبیل: هندسه دید4، طول موج، شکل هندسی، میزان پستی بلندی سطح ، میزان رطوبت هدف و سایر ویژگی ها بستگی خواهد داشت. در هنگامی که سکو حرکت میکند، سنجنده امواج را به طرف زمین ارسال میکند، بخشی از طول موج ارسالی پس از برخورد با سطح زمین دوباره به سمت سنجنده بر میگردد که تصویر رادار از پردازش همین امواج برگشتی بدست می آید. یک تصویر رادار، نمایشی است که میزان درجه خاکستری درآن متناسب با میزان امواج برگشتی به سمت سنجنده خواهد بود. هدف هایی که میزان موج برگشتی زیادی از خود دارند در تصویر با درجه خاکستری روشن تری نسبت به هدفهایی با میزان موج برگشتی کمتر ظاهر می شوند، این نوع بیان ساده ترین بیان برای یک تصویر راداری می باشد

فهرست کامل فصل سوم تحلیل پارامترهای هندسه دید و شبیه سازی اثر زاویه فرود درسامانه تصویربرداری

3-1 ) تحلیل پارامترهای هندسه دید و شبیه سازی اثر زاویه فرود درسامانه تصویربرداری مصنوعی روزنه SAR

1.1.3 چکیده 284
2.1.3 مقدمه 284
3.1.3 هندسه دید در سامانه های تصویربرداریSAR 285
4.1.3 هندسه زاویه فرود و زاویه فرود محلی 286
5.1.3 هندسه برد زمینی و برد مایل در سامانهSAR 288
6.1.3 شبیه سازی اثر زاویه فرود در تصویر خروجی سامانهAR S 289
7.1.3 مقایسه و ارزیابی نتایج 290
8.1.3 نتیجه گیری 290
9.1.3 منابع 291

3-2 ) تحلیل پارامترهای هندسه دید وشبیه سازی اثر زاویه ورود درسامانه تصویربرداری دهانه مصنوعیSAR

1.2.3 چکیده 293
2.2.3 مقدمه 293
3.2.3 هندسه دید درسامانه های تصویربرداری SAR 294
4.2.3 هندسه زاویه ورود و زاویه فرود محلی 295
5.2.3 هندسه برد زمینی و مایل در سامانه SAR 296
6.2.3 مقایسه و ارزیابی نتایج 297
7.2.3 نتیجه گیری 297
8.2.3 منابع 298

قسمت هایی از فصل چهارم رادارهاي فركانس بالا

رادار، سيستمي الكترومغناطيسي است كه براي تشخيص و بدست آوردن موقعيت اشيا بكار مي رود. اين دستگاه موج خاصي از خود متصاعد مي كند به( عنوان مثال به شكل مدولاسيون پالسي با يك موج سينوسي ). اين موج پس از برخورد با جسم موردنظر بر ميگردد. اين موج را اكو1 مـي نـاميم رادار با پردازش اكو اطلاعاتي از جسم بدست مي آورد.
رادار مخفف كلمات Ranging & Detection Radio است و براي اولين بار در جنگ جهـاني دوم براي تشخيص هواپيما هاي دشمن و نشانه گيري سلاح هاي ضد هواپيما به كار گرفته . شد رادارها براي شناسايي اجسامي بكار ميروند كه چشم ما قادر به ديدن آنها نيست. مثلا اجسام در فواصـل دور يا اجسام در . مه اين يكي از مهمترين كاربرد هاي رادار است. يك رادار ابتدايي از يك فرستنده، آنتن گيرنده و يك آشكار ساز انرژي تشكيل شده است

فهرست کامل فصل چهارم رادارهاي فركانس بالا

4-1 ) رادارهاي فركانس بالا

چکیده 314
مقدمه 315
1.1.4 فصل اول کلیات 318
1.1.1.4 هدف سمینار 318
2.1.1.4 پیشینه تحقیق 219

2.1.4 فصل دوم معرفي و ويژگي هاي HF رادارها 321
1.2.1.4 محدوده فركانسي HF راداره 321
2.2.1.4 روش هاي بررسي سطح اقيانوس ها با HF رادار 322
3.2.1.4 انتشار امواج HF توسط يونيسفر 324
4.2.1.4 رادار HF ماوراء افق (OTH) 328
5.2.1.4 رادارهاي موج- زميني 347

3.1.4 فصل سوم معرفی چند نوع رادار HF 350
1.3.1.4 رادارهاي CODAR 350
2.3.1.4 PISCES HF RADAR 357
3.3.1.4 WERA چيست 359
4.3.1.4 SUPERDARN HF RADAR 363

4.1.4 فصل چهارم اندازه گيري ارتفاع و جهت امواج اقيانوس با HF رادار 365
1.4.1.4 مقدمه 365
2.4.1.4 تئوري مسئله 367
3.4.1.4 داده ها 370
4.4.1.4 نتایج 374

5.1.4 فصل پنجم تشخيص سونامي با HF رادار 381
1.5.1.4 مقدمه 381
2.5.1.4 شبيه سازي سرعت هاي جريان سونامي 382
3.5.1.4 منابع 392

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کاربرد رادارSAR در ماهواره های تصویر برداری منابع طبیعی

پيش زمينه اين مطالعه و كار اكتشافي به اكتبر سال 2010 بر میگردد، زماني كه مشاهده شد استفاده از روش تداخل- سنجي براي آبشناسي و براي جفت عكس ميتواند نتايج قابل توجهي نشان دهد كه ما را قادر ميسازد به تخميني از سرعت نوسان آب شناسي مناطق ساحلي، جهت حركت سطح آب دريا در محدوده وسيع، تغيير در ارتفاع سطح دريا در جهت ديد سنسور ماهوارهاي و در نتيجه روند تغيير ارتفاع سطح دريا ، الگوي موج و اختلال سطح دريا و اينكه آيا حركت آب توده اي و صاف است يا خير، دست يابيم. شكل 2 منطقه و هندسه پوشش دو تصوير متوالي را نشان ميدهد. استفاده موفقيت آميز از روش تداخل سنجي راداري براي آبشناسي نياز به مقايسه جفت تصوير با خطوط مبناي زماني بسيار كوتاه دارد.
اين به دليل تكنولوژي است كه توسط سيستم رادار روزنه تركيبي استفاده ميشود. در طول دوره زماني سيستم SAR يك تابش مايكروويو را به شكل پالس به سمت هدف ميفرستد و سپس بازتاب آن برميگردد. ارسال پالسها و ثبت بازتاب مربوطه به طور منظم تكرار ميشود اما به دليل چرخش زمين و حركت ماهواره در مدار از پيش تعريف شده و مشخص، پالسهاي ارسالي پي در پي به مكانهاي مختلف در سطح زمين ميخورند كه بر روي يك نوار كه مسير ماهواره بر روي سطح زمين در جهت حركت ماهواره است، قرار دارد. در عمل همپوشاني زماني بين دو فرايندتصويربرداري پي در پي هست كه منجر به همپوشاني منظر تصويربرداري پي در پي ميشود. اين  همپوشاني معمولا بین 15 تا 60 درصد براي دادههاي ماهوارههاي ERS و ENVISAT متفاوت است

فهرست کامل فصل پنجم کاربرد رادارSAR در ماهواره های تصویر برداری منابع طبیعی

5-1 ) مطالعه تغييرات سطح آب درياها با استفاده از تداخل سنجي راداري

1.1.5 چکیده 396
2.1.5 مقدمه 396
3.1.5 تداخل سنجی راداری 397
4.1.5 تداخل سنجی درجهت هیدروگرافی 398
5.1.5 منطقه مطالعاتي و داده هاي مورد استفاده 399
6.1.5 پردازش داده ها و نتایج 401
7.1.5 نتیجه گیری 403
8.1.5 منابع 403

5-2 ) بررسي پديده ي فرونشست زمين در دشت همدان با استفاده از روش تداخل سنجي تفاضلي راداري تصاوير ماهواره اي

1.2.5 چکیده 405
2.2.5 مقدمه 406
3.2.5 منطقه مورد مطالعه 407
4.2.5 داده هاي مورد استفاده 408
5.2.5 روند كلي پردازش 409
6.2.5 نتیجه گیری 411
7.2.5 منابع 412

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید