50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو ، شتر و بز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان بررسی شده است

سارکوسیستوزیس توســط گونه های سارکوسیستیس ایجاد میگردد. سارکوسیستیس تک یاخت هاي داخل سلولی از شاخه اپی کمپلكسا می باشد. بر اســاس گزارش های متعدد میزان آلودگي به این انگل در دام هاي مناطق مختلف دنیا 100-49% مي باشــد. این انگل انتشــار جهاني دارد و از نظر بهداشت عمومي و جنبه اقتصادي و همچنین بعنوان یک بیماری مشترك بســیار پراهمیت اســت. تحقیقات نشــان داده است که آلودگي شــتر و بز به این انــگل در ایران به ترتیب 52.3 و 99.4 درصد مي باشــد. با توجه به مصرف گوشــت شــتر و بز بعنــوان منبع پروتئیني و اثبات وجود انگل در عضلات این دو حیوان احتمال وجود آلودگي در انسان از طریق این حیوانات دور از ذهن نمي باشد. به دلیل اهمیت این انگل از دو جنبه بهداشت عمومي و زیان اقتصادي ميتوان با بیماریابي و پیشگیري از بیماري در شتر و بز که بعنوان یک منبع انتشار بیماري در جامعه محسوب ميشــوند قدمي مفید برداشــت

قسمت هایی از فصل اول تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو ، شتر و بز

سارکوسیستیس یک بیماري شایع با انتشار جهـانی در انـسان و بسیاري از گونه هاي حیـوانی بـه وسـیله گونـه هـاي متنـوعی از سارکوسیستها ایجاد می گردد. گونه هـاي سارکوسیـ ست انگـل تک یاخته داخل سلولی دو میزبانه است که عموماً سیر تکـاملی
آن مابین یک میزبان واسط علـف خـوار و یـک میزبـان اصـلی گوشتخوار می باشد. سه گونه از این انگل در گـاو شناسـایی شــده اســت کــه گونــه bovifelis .S در عــضلات گــاو ایجــاد کیستهاي ماکروسکوپی مـی نمایـد و میزبـان نهـایی آن گربـه است. گونه bovicanis .S آن در عضلات گـاو ایجـاد کیـست میکـروسکوپـی مـینمایـد و میزبانهاي آن سگ و سگسـانان است و گونه hominis .S که ایـن گونـه هـم در عـضلات گـاو ایجاد میکروسیست کرد و میزبان نهایی آن پریمات ها و انـسان مــیباشــد. آلــودگی انــسان بــه گونــه سارکوسیــستیس هومینیس از طریق مصرف گوشت خام یا نیم پز گاو و آلوده بـه کیــستهــاي عفــونی ایــن انگــل اتفــاق مــی افتــد . شــیوع سارکوسیستوزیس روده اي در انسان پـایین، علائـم آن گـذرا و به صورت اختلالات گوارش ماننـد تهـوع، اسـتفراغ ، اسـهال و دردهاي شکمی بروز کند

فهرست کامل فصل اول تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو ، شتر و بز

1-1 ) بررسی سارکوسیستیس در شتر و بز با میکروسکوپ الکترونی و RFLP- PCR

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 مواد و روش ها 3
1و1و4 نمونه گیری 3
1و1و5 بررسی با میکروسکوپ نوری 3
1و1و6 بررسی با میکروسکوپ الکترونی 3
1و1و7 بررسی مولکولی 3
1و1و8 نتایج 3
1و1و9 نتایج سلولی و ملکولی در شتر 3
1و1و10 نتایج سلولی و ملکولی در بز 4
1و1و11 بحث 6
1و1و12 منابع 7

1-2 ) مطالعه مقایسه ای تشخیص ساکوسیستیس در لاشه گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه تبریز

1و2و1 چکیده 9
1و2و2 مقدمه 10
1و2و3 روش کار 11
1و2و4 روش هضمی 11
1و2و5 روش تهییه گسترش بافتی 11
1و2و6 نحوه تجزیه و تحلیل داده ها 11
1و2و7 نتایج 11
1و2و8 بحث و نتیجه گیری 12
1و2و9 منابع 13

1-3 ) تمایز سارکوسیستیس هومونیس در گوشت گاو به روش PCR

1و3و1 چکیده 14
1و3و2 مقدمه 14
1و3و3 مواد و روش کار 14
1و3و4 نتایج 15
1و3و5 بحث 16
1و3و6 منابع 17

1-4 ) بررسی سرولوژیکی ساکوسیستوزیس به روش ایمنوفلورسنت غیر مستقیم و مقایسه آن با نتایح مشاهدات کشتارگاهی در گاومیشهای اهواز

1و4و1 هدف 18
1و4و2 مواد و روش کار 19
1و4و3 نتایج 19
1و4و4 منابع 23

1-5 ) بررسی میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام های کشتار شده در کشتارگاه شهر کرد در تابستان 1386 با روش هیستوپاتولوژی

1و5و1 چکیده 24
1و5و2 مقدمه 24
1و5و3 روش بررسی 25
1و5و4 یافته ها 25
1و5و5 بحث 26
1و5و6 نتیجه گیری 27
1و5و7 منابع 27

1-6 ) بررسی میزان آلودگی با سارکوسیست در گاو و گوسفند ذبح شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1393 و مقایسه دو روش ماکروسکویپ و هضمی برای تشخیص تک یاخته

1و6و1 چکیده 30
1و6و2 مقدمه 30
1و6و3 روش کار 32
1و6و4 نتایج 32
1و6و5 بحث 33
1و6و6 نتیجه نهایی 34
1و6و7 مراجع 34

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان

سارکوسیستیس از خانواده سارکوسیستیده می باشد اووسیست این انگل دارای دو اسپوروسیست است که هر یک واجد چهار اسپوروزوایت می باشد (تصاویر 1 و2). میزبان قطعی آن گوشتخواران و میزبان واسط، پستانداران و پرندگان می باشد. محل جایگزینی انگل در میزبان نهایی، روده باریک و محل جایگزینی در میزبان واسط ،اندام های مختلف می باشد. این انگل بصورت کیست در عضلات مستقر می شود

فهرست کامل فصل دوم بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان

2-1) بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار

چکیده 48
2و1و1 کلیات 49
2و1و1و1 مقدمه 49
2و1و1و2 تاریخچه 49
2و1و1و3 ویژگی های انگل 51
2و1و1و4 اصطلاحات 51
2و1و1و5 طبقه بندی تک یاخته ها 52
2و1و1و6 تاکسونومی اپی کمپلکسا 53
2و1و1و7 ساختمان اپی کمپلکسا 54
2و1و1و8 نامگذاری سارکوسیستیس 55
2و1و1و9 سارکوسیستیس در گوسفند 56
2و1و1و10 سارکوسیستیس در بز 56
2و1و1و11 سارکوسیستیس در گاو 57
2و1و1و12 چرخه زندگی سارکوسیستیس 59
2و1و1و13 بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط 62
2و1و1و14 بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی 63
2و1و1و15 بیماریز ایی و علایم در انسان 63
2و1و1و16 ضایعات کالبدگشایی 64
2و1و1و17 نشانه های بالینی 64
2و1و1و18 اپیدمیولوژی 66
2و1و1و19 تشخیص سارکوسیستوزیس 67
2و1و2 ادبیات و مستندات 71
2و1و3 مواد وروش ها 78
2و1و3و1 روش کار 79
2و1و3و2 اندازه نمونه 79
2و1و3و3 نحوه تهیه نمونه ها 79
2و1و3و4 تعیین سن و جنس 79
2و1و3و5 بررسی آلودگی به کیستهاي ماکروسکوپی 79
2و1و3و6 تهیه گسترش مستقیم 80
2و1و3و7 رنگ آمیزي گسترش ها با گیمسا 80
2و1و3و8 مشاهده میکروسکوپی 81
2و1و4 نتایج و بحث. 84
2و1و4و1 نتایج 85
2و1و4و2 بحث 94
2و1و4و3 پیشنهادات 101
2و1و5 منابع 104

2-2) بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کار گیری روش های آسیب شناسی و هضمی

2و2و1 مواد و روش کار 114
2و2و2 نتایج 115
2و2و3 بحث 116
2و2و4 منابع 117

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان

در یک دوره سه ماهه از اسفند91 لغایت اردیبهشت 92 از تعداد 138 رأس گاو و 138 رأس گوســفند که در کشــتارگاه شهریار کشتار شده بودند بطور تصادفی انتخاب و اقدام به جمعآوری نمونه گردید. برای این منظور از مری، دیافراگم، قلب، عضله بین دندهای، زبان و عضله جوشی، نمونه اخذ شد و پس از ثبت اطلاعات (از قبیل سن، جنس، نوع بافت و نوع دام) ، در مجاورت یخ به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل گردید. در کشــتارگاه عضلات جوشی، زبان، قلب، مری، دیافراگم و عضلات بین دنده ای از نظر وجود کیستهای ماکروسکوپی بررسی گردیدند. همچنین در آزمایشــگاه ســطح خارجی نمونه ها و ســپس عمق هر نمونــه، با زدن برشهای ورقه ورقه ای، از نظر وجود کیســتهای ماکروســکوپی بررسی شدند. از هر نمونه گسترش فشاری تهیه و پس از فیکس کردن با متانول با رنگ گیمسا رنگ آمیزی گردید. سپس نمونه ها به کمک میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز دادهها با استفاده از آمار توصیفی و نیز بوسیله نرم افزار Spss 0.16 و آزمونهای آماری مربع کای و آزمون دقیق فیشر صورت گرفت (سطح معنی داری 5 % در نظر گرفته شد)

فهرست کامل فصل سوم بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان

3-1 ) بررسی میزان آلودگی لاشه گاوهای کشتار شده به سارکوسیست در کشتارگاه های استان مازندران و نقش آن در امنیت غذایی

3و1و1 چکیده 119
3و1و2 مقدمه 119
3و1و3 مواد و روش کار 120
3و1و4 بحث و نتیجه گیری 120
3و1و5 منابع 121

3-2 ) بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستوزیس در نشخوار کنندگان کشتارگاه شهریار در سال 91-92

3و2و1 چکیده 123
3و2و2 مقدمه 123
3و2و3 مواد و روش کار 124
3و2و4 نتایج 124
3و2و5 بحث 125
3و2و6 منابع 126

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید