50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش برآورد میزان رسوب معلق در رودخانه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO) بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از اطلاعات رسوبسنجي و محاسبه رسوب بار معلق در حوضه ابریز بررسی شده است

هنگامی که جریان آب وارد مخزن شود به دلیل بزرگ شدن سطح مقطع، سرعت آب معلق مواد و یافته کاهش شروع به تهنشینی میکنند. آب رودخانه نسبت به آب مخزن دو تفاوت عمده دارد یکی اینکه از آن گل آلودتر است و دوم آنکه سردتر میباشد. این دو خاصیت باعث میشود که آب رودخانه سنگینتر از آب مخزن باشد. لذا جریان آب پس از ورود به مخزن در قسمت تحتانی مخزن در همان زیر آب و در امتداد شیب به حرکت خود ادامه میدهد. در مخزن یک لایهبندی از نظر آب به وجود میآید. جریان زیرین آب گلآلود پس از آنکه به قسمت انتهایی مخزن رسید به صورت عمودی بالا آمده و دوباره به سمت عقب برگشت میکند و در یک مسیر بیضی شکل جریان پیدا کرده و با آب داخل مخزن مخلوط میگردد و چنانچه مخزن پر از آب باشد قسمتی از جریان از سرریز سد خارج میگردد. با گذشت زمان رسوبات در مخزن تهنشین میشوند اما تهنشین شدن رسوبات روند بسیار پیچیدهای داشته و پیشبینی آن بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد. البته روشن است ابتدا مواد درشتدانه و سپس مواد ریزدانه رسوب میکنند.در واقع عدم توجه به مسایل مرتبط با رسوب و استفاده ناصحیح از روابط و معادلات انتقال رسوب و عدم درك صحیح مفاهیم اولیه انتقال مواد جامد، موجب پدید آمدن مشکلات عدیدهاي در زمینه بهره برداري از سازههاي آبی شده است

قسمت هایی از فصل اول برآورد میزان رسوب معلق در رودخانه

برای درک بهتر استفاده از این روش از نقشه زمین شناسی منطقه ججیو در استان یوننان چین (شکل )1که به عنوان شاخص طبقه بندی جهانی قلع شناخته شده است و پروژه نمونه برداری و انجام آزمایش های تجزیه ای، مقادیر Zn ،Pb ،Cu ،As ،Snو Cdاز 1111نمونه ابراهه ای برای نقشه کشی سینگولاریتی محلی استفاده شده است. پنجره های مربعی با نیمه اندازه پنجره ها در حدود ،… ، 3×3 ،rmin=1×1 rmax =31×31 کیلومتر با فاصله 2 km برای هر موقعیت در نظر گرفته می شود. برای هر پنجره مقدار میانگین غلظت از میانگین گیری تمام نمونه های قرار گرفته درون هر پنجره محاسبه می شود. شکل (1) نقشه زمینه شناسی منطقه ججیو استان یوننان چین، مثلث های مشکی ذخایر شناخته شده قلع می باشند، خطوط مشکی گسل های منطقه پس از به دست آوردن شاخص سینگولاریتی برای هر نقطه برای عنصر قلع، نقشه شاخص سینگولاریتی آن به صورت 2شکل ایجاد شده است. همانطور که در شکل دیده می شود، نقاط قرمز رنگ با کمترین مقدار شاخص سینگولاریتی (کمتر از 2) مطابقت زیادی با ذخایر قلع کشف شده دارند. همچنین نقاط آبی رنگ با بیشترین مقدار شاخص سینگولاریتی (بیشتر از 2) که اطراف ذخایر معدنی قرار گرفته اند نشان دهنده تهی شدگی می باشند. شاخص سینگولاریتی در حدود 2 نیز که با رنگ های زرد کمرنگ تا آبی کمرنگ دیده می شود بیانگر زمینه در منطقه است

فهرست کامل فصل اول برآورد میزان رسوب معلق در رودخانه

1-1 ) برآورد میزان رسوب معلق ورودی به سد مخزنی علویان مراغه

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 برآورد بار معلق 2
1و1و4 روش های هیدرولوژیکی برآورد بار رسوبی (روش های مبتنی بر غلظت رسوب و دبی جریان) 2
1و1و5 روش های درون یابی 3
1و1و6 روش های برون یابی 3
1و1و7 روش های هیدرولیکی برآورد رسوب 4
1و1و8 روش های برون یابی بر آورد برا معلق 4
1و1و9 منحنی سنجه رسوب معمولی (یک خطی) 4
1و1و10 عبور دادن بیش از یک خط از بین نقاط 4
1و1و11 روش حد وسط دسته ها 4
1و1و12 منحنی های سنجه رسوب حاصل از ضرایب اصلاح لگاریتمی 5
1و1و13 ضریب فانو (FAO) 5
1و1و14 ضریب پارامتری (CF1) 5
1و1و15 ضریب اصلاحی غیر پارامتری (CF2) 6
1و1و16 مواد و روش ها 6
1و1و17 منطقه مورد مطالعه 6
1و1و18 آمار رسوب 6
1و1و19 پردازش اطلاعات 7
1و1و20 جمع بندی و نتیجه گیری 7
1و1و21 مراجع 11

1-2 ) شناسایی محل و روش مناسب جهت تغذیه مصنوعی سفره آبدار شمال شهرستان شوشتر

1و2و1 چکیده 12
1و2و2 مقدمه 12
1و2و3 منطقه مورد مطالعه 13
1و2و4 مواد و روش ها 14
1و2و5 فیزیوگرافی 15
1و2و6 هیدروژئولوژی 15
1و2و7 هیدرولوژی 16
1و2و8 بار رسوبی 17
1و2و9 هیدروشیمی 17
1و2و10 روش تغذیه مصنوعی 17
1و2و11 نتایج و بحث 18
1و2و12 منابع 19

1-3 ) بررسی معادلات بار رسوبی با رویکردی مبتنی بر تحلیل حساسیت بار معلق به تغییرات دبی جریان

1و3و1 چکیده 21
1و3و2 مقدمه 22
1و3و3 روش تحقیق 23
1و3و4 پیشینه تحقیق 24
1و3و5 رابطه بروکس2 برای محاسبه بار معلق 26
1و3و6 نتایج آنالیز حساسیت روابط بار معلق به تغییرات دبی 27
1و3و7 نتیجه گیری 29
1و3و8 مراجع 30

1-4 ) مدل جامع تحلیل پایداری سواحل رودخانه

1و4و1 چکیده 32
1و4و2 مقدمه 32
1و4و3 معرفی مدل 33
1و4و4 گسیختگی صفحه ای 33
1و4و5 گسیختگی دایره ای 34
1و4و6 گسیختگی طاقی شکل 35
1و4و7 قابلیت ها و محدودیت های مدل 36
1و4و8 نتایج و بحث 37
1و4و9 گسیختگی صفحه ای 37
1و4و10 گسیختگی دایره ای 37
1و4و11 گسیختگی طاقی شکل 37
1و4و12 نتیجه گیری 38
1و4و13 مراجع 38

1-5 ) مقایسه قابلیت شبکه عصبی مصنوعی و توابع رگرسیونی در برآورد بار معلق رودخانه

1و5و1 چکیده 47
1و5و2 مقدمه 48
1و5و3 مواد و روش ها 49
1و5و4 مدل شبکه عصبی 49
1و5و5 منحنی سنجه رسوب 51
1و5و6 بحث و نتایج 51
1و5و7 نتیجه گیری 54
1و5و8 پیشنهادات 55
1و5و9 منابع 56

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO)

توسعه اقتصادی و مدنی یک جامعه تا حد زیادی متناسب با توانایی بیشینه کردن منافع و کمینه کردن زیان ناشی از رودخانه¬ها است. رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و سطح مقطع، پروفیل طولی، جهت و الگوی جریان خود را از طریق فرایندهای انتقال رسوب، آب¬شستگی و رسوب¬گذاری تنظیم می¬کنند. برای توسعه پایدارِ اقتصادی و فرهنگی در طول رودخانه، لازم است که اصول پایه¬ای انتقال رسوب و برآورد آن فهمیده شود. این اصول می¬توانند برای حل مسائل زیست¬محیطی و مهندسی در رابطه با حوادث طبیعی و فعالیت¬های بشری به کار برده شوند. در فعالیت¬های بشری من جمله؛ کشاورزی، دامداری، توسعه صنایع و توسعه شهری ونیز معادن، وضعیت طبیعی خاک و نباتات به طرز چشم¬گیری دست¬خوش تغییرات شده و بدون اعمال کنترل دقیق معمولاً منجر به فرسایش غیر طبیعی خاک می¬گردد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه¬اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

فهرست کامل فصل دوم برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO)

2-1) برآورد كل بار رسوبي كف در آبراهه ها براساس مدل رگرسيون بردار پشتيبان (SVR) و الگوريتم بهينه سازی اجتماع ذرات PSO) )

چکیده 65
2و1و1 مقدمه 72
2و1و1و1 طرح مساله 72
2و1و1و2 ضرورت انجام تحقیق 73
2و1و1و3 اهداف پژوهش 75
2و1و2 مبانی نظری تحقیق 78
2و1و2و1 کلیات 78
2و1و2و2 رویکرد انشتین 79
2و1و2و3 رویکرد ایکرز و وایت 83
2و1و2و4 رویکرد انجلاند و هانرن 85
2و1و2و5 رویکرد گراف 86
2و1و2و6 رویکرد یانگ 87
2و1و3 مروری بر تحقيقات انجام شده 90
2و1و3و1 تحقيقات انجام گرفته در زمينه مباحث پيش بيني سيل 90
2و1و3و2 تحقيقات صورت گرفته در زمينه برآورد رسوب 96
2و1و4 مواد و روشها 99
2و1و4و1 تخمین 99
2و1و4و2 یادگیری ماشین 101
2و1و4و3 ماشينهای بردار پشتيبان(SVM) 102
2و1و4و4 طبقه بندی ماشين بردار پشتيبان 103
2و1و4و5 دسته بندی خطي داده های دارای نويز 107
2و1و4و6 حالتي كه داده ها به صورت خطي جدا نشوند 109
2و1و4و7 نگاشت الگوها به فضای ويژگي 110
2و1و4و8 توابع كرنل رايج 116
2و1و4و9 رگرسيون بردار پشتيبان (SVR) 118
2و1و4و10 رگرسيون گيری خطي 118
2و1و4و11 حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان 126
2و1و4و12 الگوريتم جامعه پرندگان 127
2و1و4و13 مراحل الگوريتم جامعه پرندگان 131
2و1و4و14 كاربرد الگوريتم جامعه پرندگان 132
2و1و4و15 مزايای الگوريتم جامعه ذرات 133
2و1و4و16 معايب الگوريتم جامعه پرندگان 133
2و1و4و17 داده های مورد استفاده 133
2و1و4و18 تحليل ابعادی 138
2و1و4و19 نرم افزار و كدنويسي 140
2و1و5 بحث و نتايج 142
2و1و5و1 رويكرد نخست، حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان 142
2و1و5و2 رويكرد ثانويه، الگوريتم بهينه سازی اجتماع ذرات (PSO) 160
2و1و5و3 تحليل حساسيت 165
2و1و6 نتيجه گيری و پيشنهادها 171
2و1و6و1 نتيجه گيری 171
2و1و6و2 پيشنهادها 173
2و1و7 منابع 174

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از اطلاعات رسوب سنجي و محاسبه رسوب بار معلق در حوضه ابریز

جاده ها نقش مهم در اجتماع، فراهم آوردن ارتباط بین مردم و مناطق مختلف دارند. صدها و هزاران کیلومتر جاده در ایران وجود دارد. به هر حال جاده ها اثرات زیان باری هم دارند. احداث و بهره برداری از جاده ها منبع اصلی رسوب در حوزه های آبخیز به وبژه جنگلی می تواند باشد. رسوبی که از این طریق وارد آبراهه کویر یا دریاچه شده بر کیفیت آب، موجودات آبری و چرخه زندگی دیگر موجودات آبی تاثیر می گذارد.

یم ریتاث یموجودات آب افزایش رسوب از طریق جاده ها نتیجه سه فرایند عمده است: فرسایش سطحی، خندقی و لغزش است. هر یک از این فرایندها می تواند مهم باشد. به هر حال، فرسایش سطحی در همه جاده ها رخ داده اما فرسایش خندقی و لغزش محدود به مناطق خاص بر روی شیب های تند و جنس سنگ های خاص و شرایط خاک است

فهرست کامل فصل سوم برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از اطلاعات رسوب سنجي و محاسبه رسوب بار معلق در حوضه ابریز

3-1 ) برآورد بار رسوب رودخانه اولنگ در اثر احداث سازه های هیدرولیکی

3و1و1 چکیده 183
3و1و2 مقدمه 183
3و1و3 زمین شناسی منطقه 184
3و1و4 فیزی.گرافی و هواشناسی حوضه 185
3و1و5 ژئومور فولوژی رودخانه 186
3و1و6 طبقه بندی رسوبات رودخانه ای 186
3و1و7 فرسایش در پایین دست سدها 188
3و1و8 رسوب شناسی 190
3و1و9 محاسبه پارامترهای آماری 190
3و1و10 رخساره های سنگی حوضه آبریز اولنگ 193
3و1و11 فرسایش و رسوب دهی حوضه آبخیز اولنگ 194
3و1و12 پیشنهادات 195
3و1و13 نتیجه گیری 196
3و1و14 منابع 197

3-2 ) ارزیابی برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل توسعه یافته ی MPSIAC برای منطقه ی اردبیل (مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز نمین)

3و2و1 چکیده 199
3و2و2 مقدمه 200
3و2و3 مواد و روش ها 201
3و2و4 نتایج و بحث 201
3و2و5 بررسی و تهیه ی نقشه های عوامل 8 گانه مدل توسعه یافته ی MPSIAC برای منطقه اردبیل 201
3و2و6 عامل حساسیت به فرسایش سازند زمین شناسی (Fs) 201
3و2و7 عامل فرسایش پذیری خاک (Se) 202
3و2و8 عامل فرسایندگی باران (Pe) 203
3و2و9 عامل فرسایندگی روناب (Re) 204
3و2و10 عامل پستی و بلندی (T) 205
3و2و11 عامل پوشش گیاهی NDVI (Vc) 206
3و2و13 عامل وضعیت زمینی فرسایش (Ef) 207
3و2و14 تعیین میزان رسوب ویژه 208
3و2و15 تعیین میزان فرسایش ویژه 209
3و2و16 تعیین رسوب اندازه گیری شده مربوط به منطقه ی تحقیق 210
3و2و17 مقایسه ی رسوب برآورد شده مدل تجربی با رسوب ایستگاه رسوب سنجی و بررسی کارایی مدل 211
3و2و18 نتیجه گیری 211
3و2و19 مراجع 212

3-3 ) اثرات تشدید کننده احداث جاده بر روی فرسایش و رسوب دهی رودخانه های فصلی در مناطق خشک

3و3و1 چکیده 213
3و3و2 مقدمه 213
3و3و3 مواد و روش ها 215
3و3و4 بحث و نتیجه گیری 218
3و3و5 منابع 219

3-4 ) بررسی آزمایشگاهی پیش بینی بارکف تحت تاثیر سیلاب ناگهانی

3و4و1 چکیده 221
3و4و2 مقدمه 221
3و4و3 مواد و روش 222
3و4و4 نتایج و بحث 224
3و4و5 نتیجه گیری 227
3و4و6 مراجع 228

3-5 ) برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از اطلاعات رسوب سنجی و محاسبه رسوب بار معلق در حوزه های آبریز رودخانه های استان خوزستان

3و5و1 چکیده 229
3و5و2 مقدمه 229
3و5و3 مواد و روش ها 230
3و5و4 نتایج و بحث 230
3و5و5 جمع بندی 236
3و5و6 منابع 236

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید