50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارزيابی عملکرد مديران در شرکت نفت و گاز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزيابی عملکرد مديران در شرکت نفت و گاز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش آسيب شناسي و ارزيابي عملكرد سيستمهاي مديريت يكپارچه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تأثیر موانع ساختاری و رفتاری کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی شرکت نفت و گاز بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی شاخص های ارزيابی عملکرد مديران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقاط قوت و فرصت های بهبودارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران بررسی شده است

فرآيند استقرار سيستم های مديريتي و دريافت گواهينامه های مرتبط در سازمانها معمولاً با استفاده از يک رويه مشخص كه شامل چند مرحله مشخص نظير مستند سازی ، اجرای مستندات طراحي شده ، مميزی داخلي ، پيش مميزی سازمان گواهي دهنده ، رفع عدم انطباق های مميزی ، مميزی نهايي و صدور گواهينامه ها مي باشد ، كه عمدتاً توسط سازمان خواهان گواهينامه ، شخص حقيقي يا حقوقي با عنوان مشاور و سازمان گواهي دهنده صورت مي گيرد . پياده سازی اين استانداردها با درنظر گرفتن اهداف خاص و معيني همراه است كه بنا به علل گوناگون و به مرور زمان اين اهداف يا فراموش مي شوند و يا به سختي قابل دستيابي مي باشند كه همين مسئله باعث مي شود كه شكست های مهلكي به سيستم های استقرار يافته وارد شده و موجبات بي اعتمادی و عدم رضايتمندی مشتريان و طرف های ذينفع را در برداشته باشد

قسمت هایی از فصل اول آسيب شناسي و ارزيابي عملكرد سيستمهاي مديريت يكپارچه

علي رغم برنامه ريزي هاي مناسب و قابل توجهي كه در اين حوزه توسط مسئولان و مجريان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي دولتي كشور، صورت گرفته و درحال اجرا ميباشد چنين به نظر ميرسد كه هنوز هم زمينه هاي قابل بهبودي در اين فرايند وجود داشته باشد كه نيازمند شناخت، بازشناسي و راهكاريابي ميباشند.حتي گفته شده است كه ساختار كهن و ركود نسبي سيستم اداري باقي مانده از دوران گذشته با ماهيت پوياي نظام پيشنهادها مطابقت ندارد و بايد موانعي كه فراروي اجراي نظام پيشنهادها است شناسايي و حتي المقدور رفع شود. قطعا آگاهي از اين آسيب ها و برخورد عالمانه و دلسوزانه با آنها ميتواند زمينه نهادينه كردن اهداف مشاركتي و توسعه مبتني بر دانايي را در سطح نظام اداري كشور تسهيل نمايد

فهرست کامل فصل اول آسيب شناسي و ارزيابي عملكرد سيستمهاي مديريت يكپارچه

1-1 ) شناسایی شاخص های بحرانی در نگهداری و ارتقا سیستم های مدریت یک پارچه QHSE شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بااستفاده از مدل CIPP

1.1.1 خلاصه 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 پیشینه تحقیق 2
4.1.1روش تحقیق 4
5.1.1 روش کار 7
6.1.1 یافته ها 11
7.1.1 بحث و نتیجه گیری 16
8.1.1 رتبه بندی شاخص ها 17
9.1.1 مراجع 17

1-2 ) آسيب شناسي و ارزيابي عملكرد سيستمهاي مديريت يكپارچه QHSE شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران بااستفاده ازمدلCIPP

1.2.1 چکیده 23
2.2.1 مقدمه 23
3.2.1 پيشينه تحقيق 24
4.2.1 روش تحقیق 25
5.2.1 تعيين عوامل نتايج اجرا(PRODUCT)بازدارنده و اثر گذار بر سيستم مديريت يكپارچهQHSE 26
6.2.1 پرسش های تحقیق 26
7.2.1 فرضیه های پژوهش 26
8.2.1 متغیرهای تحقیق 27
9.2.1 روش کار 28
10.2.1 بحث و نتیجه گیری 29
11.2.1 نقاط قوت وضعف استقرار سيستمهاي مديريت يكپارچهQHSE 30
12.2.1 منابع 31

1-3 ) آسیب شناسی وارزیابی عملکرد نظام بااستفاده از مدل I3C درشرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

1.3.1 چکیده 33
2.3.1 مقدمه 34
3.3.1 تعاريف واژگان 34
4.3.1 ضرورت انجام تحقيق 35
5.3.1 اهداف،سوالات و فرضيه هاي پژوهش 36
6.3.1 پيشينه تحقيق 37
7.3.1 روش پژوهش 38
8.3.1 آْسيب ها و نقاط قوت نظام پيشنهادات 41
9.3.1 پيشنهادات كاربردي پژوهش 42
10.3.1 منابع 44

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تأثیر موانع ساختاری و رفتاری کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی شرکت نفت و گاز

در عصر حاضر بسیاري از سازمانها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی انطباق پذیر است که با تغییرات سازگار شوند. در این میان تعامل اجتماعی به شیوهاي شایسته و ثمربخش براي بیشتر مدیران و رهبران به عنوان کلیدي در مدیریت تغییرات سازمانی، اهمیت فزایندهاي دارد. مطالعات نشان داده است که گوي رقابت آینده از آن مدیرانی خواهد بود که بتوانند بهطور اثربخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند. در این زمینه هوش هیجانی یکی از مؤلفه هایی است که میتواند در روابط مدیران با اعضاي سازمان نقش مهمی ایفا کند. گول من (2000) در کتاب خود به نام کار با هوش هیجانی3بر نیاز به هوش هیجانی در محیط کار (محیطی که اغلب به عقل توجه میشود تا قلب و احساسات) تمرکز میکند. او معتقد است نهتنها مدیران و رؤساي شرکتها نیازمند هوش هیجانی هستند، بلکه هرکسی که در سازمان کار میکند نیازمند هوش هیجانی است. اما هرچه در سازمان به سطوح بالاتر میرویم اهمیت هوش هیجانی در مقایسه با هوش عقلی افزایش پیدا میکند. ازاینرو هوش هیجانی براي رهبران از اهمیت زیادي برخوردار است

فهرست کامل فصل دوم تأثیر موانع ساختاری و رفتاری کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی شرکت نفت و گاز

2-1) مطالعه و شناسایی فاکتورها موثر بر عملکرد بهینه مدیریت سبد پروژه های درپروژه های عمرانی -مطالعه موردی

1.1.2 چکیده 45
2.1.2 مقدمه 45
3.1.2 مدیریت سبد پروشه 46
4.1.2 روش ضناسی 50
5.1.2 مطالعه موردی- ضرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران 51
6.1.2 نتیجه گیری 54
7.1.2 مراجع 54
8.1.2 پیوست ها 56
2.2 تأثیر موانع ساختاری و رفتاری کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی شرکت نفت و گاز اروندان) 59
1.2.2 چکیده 59
2.2.2 مقدمه 59
3.2.2 اهداف پژوهش 60
4.2.2 ادبیات تحقیق 60
5.2.2 موانع کارآفرینی 61
6.2.2 پیشینه تحقیق 62
7.2.2 روش شناسی 63
8.2.2 تجزیه و تحلیل اطلاعات 63
9.2.2 نرمال بودن توزیع داده های تحقیق 65
10.2.2 نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه 66
11.2.2 بررسی و مقایسه مؤلفه های مربوط به متغیر مستقل تحقیق آزمون فریدمن 68
12.2.2 بحث و نتیجه گیری 69
13.2.2 منابع 70
3.2 بهبود خروجیهاي کارکنان تأثیرات متقابل هوش هیجانی مدیران و سبک رهبري 72
1.3.2 چکیده 72
2.3.2 مقدمه 73
3.3.2 ابزارهاي پژوهش 76
4.3.2 یافته ها 77
5.3.2 بحث 78
6.3.2 منابع 81

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی شاخص های ارزيابی عملکرد مديران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه

بنا به این گفته «گذشته چراغ راه آینده است»، در مواردی همزمان با ارزیابی عملکرد کارمند، استعداد ها و توانایی های بالقوه او نیز سنجیده می شود. و بر این اساس، مشاغلی که احتمال می رود فرد در انجامش موفق تر باشد به عهده او گذارده می شود. ولی باید تذکر داده شود عملکرد گذشته فرد، همیشه معیار خوبی برای پیش بینی عملکرد او در آینده نخواهد بود و موفقیت در انجام مؤثر کاری بخصوص به این معنا نیست که فرد همان اندازه، در کار دیگری موفق باشد

فهرست کامل فصل سوم بررسی شاخص های ارزيابی عملکرد مديران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه

3-1 ) بررسی شاخصهای ارزيابی عملکرد مديران در شرکت نفت و گاز غرب در استان کرمانشاه در سال 1392

1.1.1.3 چکیده 87
2.1.1.3 مقدمه 99
3.1.1.3 بیان 100
4.1.1.3 اهمیت و ضرورت تحقیق 103
5.1.1.3 اهداف تحقیق 104
6.1.1.3 سوالات تحقیق 104
7.1.1.3 فرضیههاي تحقیق 105
8.1.1.3 تعاریف نظري و عملیاتی مفاهیم و شاخصها 105
9.1.1.3 ویژگیهاي فردي پاسخگویان 108

فصل دوم ادبیات تحقیق 109
2.1.3 بخش اول: مبانی نظری متغیر ارزیابی عملکرد 110
1.2.1.3 مقدمه 110
2.2.1.3 تاریخچۀ ارزیابی 111
3.2.1.3 تعاریف ارزیابی و ارزشیابی 111
4.2.1.3 مفهوم ارزیابی عملکرد 112
5.2.1.3 تعریف ارزیابی عملکرد 114
6.2.1.3 آشنایی با مفهوم ارزیابی عملکرد 115
7.2.1.3 اهداف ارزیابی عملکرد 116
8.2.1.3 رویکردهاي ارزشیابی عملکرد 117
9.2.1.3 فواید ارزیابی عملکرد 118
10.2.1.3 عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد 118
11.2.1.3 معیارهاي ارزشیابی عملکرد 119
12.2.1.3 ابعاد ارزیابی عملکرد دولت و بخش عمومی 120
13.2.1.3 الگوهاي متداول ارزیابی عملکرد 122
14.2.1.3 اجزاي اصلی نظام ارزیابی عملکرد 122
15.2.1.3 کاربردهاي ارزیابی عملکرد 123
16.2.1.3 محدودیتهاي ارزیابی عملکرد 125
17.2.1.3 ارزیابی عملکرد و بهرهوري 127
18.2.1.3 شاخصهاي ارزیابی عملکرد 127
19.2.1.3 مراحل ارزیابی عملکرد 128
20.2.1.3 چرخه چهار مرحلهاي ارزیابی عملکرد 128
21.2.1.3 طراحی سیستم ارزیابی 129
22.2.1.3 انواع ارزیابی 129
23.2.1.3 روشهاي ارزیابی عملکرد 130
24.2.1.3 کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم 133
25.2.1.3 خطاهاي بالقوه در سیستمهاي ارزشیابی عملکرد 134
26.2.1.3 اشتباهات ناشی از ارزیابی عملکرد کارکنان 135
27.2.1.3 عوامل و ویژگیهاي مؤثر بر اثربخشی سیستمهاي ارزش یابی عملکرد 137
28.2.1.3 ارزیابی عملکرد در کشورهاي مختلف 138
29.2.1.3 ارزشیابی از دیدگاه اسلام 141
30.2.1.3 دیدگاههاي سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 142
31.2.1.3 ارزیابی بر اساس مدیریت برمبناي هدف 143
32.2.1.3 مزایاي نظام ارزیابی عملکرد 144
33.2.1.3 دلایل مخالفت اغلب سازمانها با ارزیابی عملکرد 145
34.2.1.3 مشکلات ارزیابی عملکرد 146
35.2.1.3 میانگین زمانی ارزیابی عملکرد 147
36.2.1.3 ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا 148
37.2.1.3 روشهاي مختلف اندازهگیري ارزیابی عملکرد 148
38.2.1.3 ضرورت اندازه گیري و ارزشیابی عملکرد 152
39.2.1.3 نظریههاي ارزشیابی عملکرد 152
40.2.1.3 فرایند ارزیابی عملکرد 154
41.2.1.3 مبانی حاکم بر نظام ارزیابی عملکرد 155
42.2.1.3 اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد 157
43.2.1.3 الگوي فیشر براي ارزیابی عملکرد 158
44.2.1.3 الگوي اعتبار سنجی روشی براي ارزیابی عملکرد ارگانهاي دولتی 158
45.2.1.3 اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد 159
بخش دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص
ارزیابی عملکرد 161
46.2.1.3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران 161
47.2.1.3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج 166
48.2.1.3 چارچوب نظري تحقیق 167
49.2.1.3 مدل مفهومی تحقیق 169

3.1.3 فصل سوم روش شناسی پژوهش 170
1.3.1.3 مقدمه 171
2.3.1.3 روش پژوهش 171
3.3.1.3 جامعه و نمونه آماري 172
4.3.1.3 ابزار گرد آوري داده ها 172
5.3.1.3 نحوه اجرا و جمع آوري داده ها 173
6.3.1.3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیري 173
7.3.1.3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیري 175
8.3.1.3 ابزار تحقیق 175
9.3.1.3 نرم افزار کامپیوتري 175
10.3.1.3 روش اجراي پژوهش 175
11.3.1.3 نحوه پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها 176
4.1.3 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 178
1.4.1.3 مقدمه 179
2.4.1.3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس و سن 179
3.4.1.3 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان 181
4.4.1.3 وزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان 182
5.4.1.3 توصیف شاخص متغیر توانایی 183
6.4.1.3 توصیف شاخص متغیر درک و شناخت شغل 184
7.4.1.3 توصیف شاخص متغیر حمایت سازمانی 185
8.4.1.3 توصیف شاخص متغیر انگیزش 186
9.4.1.3 توصیف شاخص متغیر بازخورد 187
10.4.1.3 توصیف شاخص متغیر اعتبار و حقوق کارکنان 188
11.4.1.3 توصیف شاخص متغیر محیط 189
12.4.1.3 میانگین، انحراف معیار، حداقلنمره، حداکثرنمره و شاخصهاي ارزیابی عملکردمدیران 190
13.4.1.3 توصیف نتایج جدول دو بعدي بر حسب جنسیت و سن 192
14.4.1.3 توصیف نتایج جدول دو بعدي پاسخگویان بر حسب جنسیت و تحصیلات 193
15.4.1.3 توصیف نتایج جدول دو بعدي پاسخگویان برحسب جنسیت و سابقه خدمت 194
16.4.1.3 آزمون مقایسه میانگین ابعاد ارزیابی عملکرد در مدیران داراي جنسیت متفاوت 195
17.4.1.3 آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروههاي سنی در زمینۀ ارزیابی عملکرد مدیران 196
18.4.1.3 آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروههاي تحصیلی در زمینۀ ارزیابی عملکرد مدیران 197
19.4.1.3 آزمون تحلیل واریانس مربوط به سابقه خدمت در زمینۀ ارزیابی عملکرد مدیران 198
20.4.1.3 ضرایب همبستگی و نوع رابطه بین شاخصهاي ارزیابی عملکرد ومتغیرهاي زمینهاي 200
21.4.1.3 آزمون رگرسیون خطی چند متغیره 201

5.1.3 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشمهادات 202
1.5.1.3 مقدمه 203
2.5.1.3 یافته هاي توصیفی 203
3.5.1.3 افته هاي استنباطی 207
4.5.1.3 بحث و نتیجه گیري 210
5.5.1.3 محدودیتهاي تحقیق 213
6.5.1.3 پیشنهادات 214
7.5.1.3 پیشنهادات براي تحقیقات آینده 215
8.5.1.3 منابع و ضمایم 216
9.5.1.3 منابع فارسی 217
10.5.1.3 منابع انگلیسی 221

قسمت هایی از فصل چهارم نقاط قوت و فرصت های بهبودارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران

عملکرد خوب یا بـد در سـازمان نشـان مـیدهـد کـه فعالیتهـای منـابع انسـانی تـا چـه انـدازه بـه طورمناسب اجرا میشود.
براستی در عمل ارزیابی کارکنان با استفاده از روش های علمی انجام میگیرد و آیا تمامی پتانسیل هـا و ظرفیت های بالقوه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد ؟
شکل شماره یک اجـزاء سیسـتم ارزیـابی مـوثرو کـارا را نشـان مـیدهـد کـه بـر اسـاس آن بایسـتی استانداردهای مرتبط با عملکرد شناسائی شده، حـوزههـای آن انـدازهگیـری شـود و سـپس بـازخوری بـه کارمند و به واحد منابع انسانی داده شود. البته واضح است که نتیجه نهائی جهت ارتقـاء عملکـرد کارمنـد میباشد.

فهرست کامل فصل چهارم نقاط قوت و فرصت های بهبودارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران

4-1 ) نقاط قوت و فرصت های بهبودارزیابی عملکرد کارکنان مطالعه موردی در شرکت ملی گاز ایران

1.1.4 مقدمه 227
2.1.4 فوائد اجراء نظام مند سیستم ارزیابی عملکرد مناسب 229
3.1.4 مطالعه موردی – ارزیابی عملکرد در شرکت ملی گاز 232
4.1.4 خطاهای ارزیاب 233
5.1.4 نتیجه گیری و پیشنهادات 235
6.1.4 منابع و مراجع 238

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید