50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارزیابی دینامیکی و استاتیکی امنیت سیستم های قدرت

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی دینامیکی و استاتیکی امنیت سیستم های قدرت است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزيابي و تحليل امنيت استاتيكي خطوط در شبكه قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزیابی دینامیکی امنیت سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برنامه ریزی‌ بلند مدت‌ توسعه‌ شبکه‌ انتقال‌ با‌ در‌ نظر‌ گرفتن‌ امنیت‌ سیستم‌ در‌ محیط‌ تجدید ساختار شده بررسی شده است

منيت معرف درجهاي از ريسك پذيري سيستم قـدرت بـراي تحمل تغييرات و اغتشاشات ناگهاني بدون تأثير قابل ملاحظـه در كيفيت و كميت قدرت دريافتي از شبكه مـي باشد. بـه عبارت ديگر درجه امنيت سيستم قدرت، نشانگر مقاوم بـودن سيستم در برابر اغتشاشات و خطاهاي گذرا و پايـدار بـوده و شرايط بهره برداري از سيستم قـدرت در هـر لحظـه را نشـان ميدهد. بطور كلي امنيت در سيستم قدرت به دو صـورت تعريف ميشود.
1- امنيت استاتيكي كه معرف توانايي سيستم در شرايط بعـد از وقوع عيب براي كـاركرد در محـدوده مجـاز مـيباشـد. در امنيت استاتيكي فرض مـي شـود كـه سيسـتم داراي امنيـت ديناميكي ميباشد. در اين تحليل، نتايج بدسـت آمـده تـابع اطلاعات دريافتي صحيح از برنامـه پخـش بـار يـا سيسـتم مديريت انرژي 1مي باشد. مدلهاي ديناميكي ژنراتور، خـط و بار دراين تحليل ناديده در نظر گرفته شـده و از حالتهـاي گـذراي شـبكه و ادوات مـورد نظـر در حـين وقـوع عيـب صرفنظر ميشود.
2- امنيت ديناميكي سيستم كه معـرف توانـايي سيسـتم قـدرت براي حفظ دامنه ولتـاژ شـينهـا، تـوان عبـوري از خطـوط، تغييرات فركانس و حد حرارتي خطوط و ژنراتور در شرايط گذرا و پايدار وقوع عيب در سيستم مي باشد.

قسمت هایی از فصل اول ارزيابي و تحليل امنيت استاتيكي خطوط در شبكه قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي

براي شبيه سازي و تحليل امنيت از شبكه قدرت شمالغرب ايران در سطح انتقال كه داراي 29 شين، 38 خط انتقال و 6 ژنراتور ميباشد، استفاده شدهاست. همانطور كه در شكل 1 ديده مي شود، اين شبكه به دو قسمت مجزا تقسيم شده و فرض ميشود كه قسمت اول و قسمت دوم تبادل انرژي الكتريكي با همديگر انجام ميدهند. بنابراين خطوط Tie Line اين شبكه خط دو مداره اروميه – مياندوآب و خط خوي- تبريز مي باشند

فهرست کامل فصل اول ارزيابي و تحليل امنيت استاتيكي خطوط در شبكه قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي

1-1 ) ارزيابي و تحليل امنيت استاتيكي خطوط TIE-LINE در شبكه قدرت شمالغرب ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 شاخص بحرانيت ولتاژ 2
1و1و4 ويژگي هاي سيستم قدرت مورد بررسي 3
1و1و5 توليد پترن هاي آموزشي شبكه عصبي 3
1و1و6 ساختار شبكه عصبي و الگوريتم يادگيري 4
1و1و7 نتايج شبيه سازي 5
1و1و8 نتيجه گيري 7
1و1و9 مراجع 7

1-2 ) ارزيابي امنيت استاتيكي خطوط TIE-LINE در شبكه قدرت شمالغرب ايران با استفاده از شبكة عصبي SOM و روش هاي آماري چند متغيره

1و2و1 چکیده 9
1و2و2 مقدمه 9
1و2و3 شاخص بحرانيت ولتاژ 10
1و2و4 ويژگي هاي سيستم قدرت مورد بررسي 11
1و2و5 ساختار شبكه عصبي SOM و انتخاب پارامترهاي روش كلاستر 11
1و2و6 نتايج شبيه سازي 13
1و2و7 نتيجه گيري 13
1و2و8 مراجع 14

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزیابی دینامیکی امنیت سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی

افزايش تقاضاي بار در سيستمهاي قدرت بدون سرمايه گذاري در توليد و انتقال باعث فشار به سيستم و بهره بـرداري تجهيـزات در نزديكي محدوديت ها مي گردد و فشار بر اپراتورها بدليل تغييرات در شرايط بهرهبرداري بيشتر شده است. بررسي امنيـت نيازمنـد بررسي رفتار ديناميكي سيستم تحت شرايط حادثه است و اغلب با شبيهسازي سيستم توسط معادلات غيرخطي صورت مي گيـرد. اين روش دقيق و مطمئن است اما دو ايراد اساسي دارد. اول آنكه بخاطر انتگرال گيري عددي معادلات ديناميكي آهسـته و زمـانبر است و دوم آنكه هيچگونه اطلاعات در مورد درجه و ميزان پايداري (يا ناپايداري) سيستم ارائه نمي كند. اندازه بزرگ سيسـتم نيز به پيچيدگي آن مي افزايد. با پيشرفت كامپيوترها و الگوريتم هاي ارزيابي امنيت، مسئله بررسي ديناميكي امنيت مطـرح شـده است. نتايج مطالعات پايداري ديناميكي اطلاعات لازم را جهت انتخاب رله ها و كليدهايي كه بتوانند در كمترين زمان لازم خطـا را از سيستم بردارند، بدون آنكه سيستم پايداري خود را از دست بدهد، فراهم مي آورنـد. بررسـي دينـاميكي امنيـت بطـور سـريع از تحقيقات محض به ابزار عملي مهندسي تبديل شده است و هدف از بررسي ديناميكي امنيت، محاسبه شاخصـهايي اسـت كـه شدت حادثه را در شرايط گذرا اندازه مي گيرند و اين شاخصها براي يك طرح موفق بسيار مهم مي باشند. شاخصهاي خـوب نتـايج دقيق تر و سريعي را مي دهند. هدف از انتخاب و دسته بندي، جدا كردن حوادث به دسته هاي پايدار و ناپايدار است

فهرست کامل فصل دوم ارزیابی دینامیکی امنیت سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی

2-1) ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

چکیده 30
مقدمه 31
2و1و1 کلیات تحقیق 32
2و1و1و1 هدف 33
2و1و1و2 پیشینه تحقیق 34
2و1و1و3 ارزیابی امنیت دینامیکی با استفاده از روش های سنتی 34
2و1و1و4 ارزیابی امنیت دینامیکی با استفاده از روش های پیشرفته 34
2و1و1و5 روش کار و تحقیق 35
2و1و2 مقدمه ای بر پیدایش سیستم های قدرت 37
2و1و2و1 پیدایش و تکامل سیستم های قدرت 38
2و1و2و2 مروری بر تاریخچه مسائل پایداری 39
2و1و3 پایداری سیستم های قدرت 43
2و1و3و1 مقدمه 44
2و1و3و2 مطالعات دینامیکی سیستم های قدرت 44
2و1و3و3 مراحل مطالعه دینامیکی 45
2و1و3و4 ضرورت انجام مطالعات دینامیکی در سیستم های قدرت 46
2و1و3و5 پایداری سیستم های قدرت 49
2و1و3و6 ضرورت انجام مطالعات پایداری 50
2و1و3و7 انواع پدیده ها در سیستم های قدرت 51
2و1و3و8 پایداری دینامیکی بلند مدت 62
2و1و3و9 پایداری میان مدت 62
2و1و3و10 پایداری ولتاژ 63
2و1و4 روش های ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت 65
2و1و4و1 مقدمه 66
2و1و4و2 پایداری گذرای 66
2و1و4و3 عوامل موثر بر پایداری گذرا 67
2و1و4و4 معیار سطوح برابر 68
2و1و4و5 شبیه سازی حوزه زمان 71
2و1و4و6 روش های تابع انرژی 73
2و1و4و7 ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از شبکه عصبی 75
2و1و5 ارزیابی امنیت دینامیکی بر اساس کلاس بندی الگوهای کاری توسط معیار همبستگی 77
2و1و5و1 مقدمه 78
2و1و5و2 شبکه استاندارد 39 شینه IEEE 79
2و1و5و3 تعیین همبستگی در سیستم های قدرت 82
2و1و5و4 تعیین همبستگی بین الگوهای کاری 83
2و1و5و5 تعیین همبستگی بین الگوهای رفتاری 84
2و1و5و6 تعیین همبستگی بین الگوهای کاری با الگوی رفتاری 84
2و1و5و7 بررسی همبستگی بین الگوهای کاری و رفتاری 85
2و1و6 کلاس بندی و ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت توسط شبکه عصبی 93
2و1و6و1 مقدمه 94
2و1و6و2 مدل های شبکه عصبی مصنوعی 95
2و1و6و3 آموزش با سرپرست MLP 97
2و1و6و4 آموزش بدون سرپرست 97
2و1و6و5 شبکه عصبی کوهونن 98
2و1و6و6 ساختار SOM 99
2و1و6و7 الگوریتم SOM 100
2و1و6و8 نحوه عملکرد الگوریتم کوهونن 101
2و1و6و9 اصلاح ضرایب وزنی 102
2و1و6و10 کلاس بندی امنیت دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی کوهونن 106
2و1و6و11 اصول و شاخص کلاس بندی وضعیت امنیتی سیستم قدرت 106
2و1و6و12 معیار کلاس بندی نرون های خروجی شبکه عصبی 107
2و1و6و13 مراحل کلاس بندی و ارزیابی امنیت دینامیکی توسط شبکه عصبی کوهونن 108
2و1و6و14 مثالی از اصول کلاس بندی وضعیت امنیتی سیستم قدرت 136
2و1و6و15 مثالی از معیار کلاس بندی نرون های خروجی شبکه عصبی 136
2و1و6و16 درصد تطابق وزن دار 137
2و1و6و17 انتخاب بهترین الگوی ورودی شبکه عصبی 139
2و1و6و18 آزمایش شبکه عصبی 139
2و1و6و19 جمع بندی عملکرد شبکه عصبی تحلیلگر امنیت 154
2و1و6و20 مطالعه موردی برای صحت عملکرد و توانایی شبکه عصبی تحلیلگر امنیت 155
2و1و7 کلاس بندی و ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت توسط Wavelet Transform 157
2و1و7و1 مقدمه 158
2و1و7و2 آنالیز فوریه 159
2و1و7و3 آنالیز Wavelet 160
2و1و7و4 تبدیل Wavelet متناوب 163
2و1و7و5 مراحل پیاده سازی (CWT) 165
2و1و7و6 تبدیل Wavelet گسسته 166
2و1و7و7 اولین مرحله فیلترینگ 166
2و1و7و8 کاربرد WT در سیستم های قدرت 169
2و1و7و9 آنالیز چند مرحله ای MRA 170
2و1و8 نتیجه گیری و پیشنهادات 175
2و1و8و1 نتیجه گیری 176
2و1و8و2 پیشنهادات 176
2و1و9 منابع و ماخذ 177
2و1و9و1 فهرست منابع فارسی 177
2و1و9و2 فهرست منابع لاتین 178
2و1و9 منابع 177

2-2) ارزیابی دینامیکی امنیت سیستم های قدرت با استفاده از یک شاخص ترکیبی حاصل از شبکه های عصبی

2و2و1 چکیده 182
2و2و2 مقدمه 183
2و2و3 اهمیت و ضرورت مطالعات دینامیکی در سیستم های قدرت 183
2و2و4 پایداری و تعریف آن در سیستم های قدرت 183
2و2و5 شاخص های پایداری جهت ارزیابی دینامیکی سیستم قدرت 184
2و2و6 بررسی حالت های مختلف در شبکه 9 شینه در اثر خروج خطوط 184
2و2و7 تاثیر سرعت رفع خطا در بهبود پایداری 186
2و2و8 معرفی شاخص های پایداری با توجه به نتایج حاصله از شبیه سازی 187
2و2و9 شاخص ها بر اساس مفهوم نزدیکی 187
2و2و10 شاخص ها بر اساس حداکثر تغییرات زوایه روتور ژنراتور 188
2و2و11 شاخص ها بر اساس تفاوت حداکثر و حداقل زاویه روتور ژنراتور 188
2و2و12 شاخص ها بر اساس حداکثر تغییرات زاویه روتور ژنراتور نسبت به زاویه در لحظه وقوع خطا 189
2و2و13 شاخص ها بر اساس ضرب داخلی 189
2و2و14 شاخص ترکیبی 190
2و2و15 شاخص ترکیبی بر اساس شبکه های عصبی 191
2و2و16 محاسبه نتایج شاخص های تکی و شاخص ترکیبی حاصل از شبکه عصبی 193
2و2و17 نتیجه گیری 194
2و2و18 مراجع 194

2-3) پخش بار بهینه بلادرنگ جهت بهبود امنیت سیستم های قدرت با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی

2و3و1 چکیده 196
2و3و2 مقدمه 196
2و3و3 پخش بار بهینه 197
2و3و4 شبکه های عصبی مصنوعی 198
2و3و5 روش پیشنهادی 198
2و3و6 سیستم مطالعاتی 198
2و3و7 آماده سازی داده های آموزشی 198
2و3و8 آموزش شبکه های عصبی 199
2و3و9 آزمایش و شبیه سازی شبکه های عصبی 200
2و3و10 نتیجه گیری 201
2و3و11 مراجع 201

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برنامه ریزی ‌بلند مدت ‌توسعه ‌شبکه ‌انتقال ‌با‌ در ‌نظر‌گرفتن ‌امنیت ‌سیستم‌ در‌ محیط‌ تجدید ساختار شده

به طور کلی هدف برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال عبارتست از ارائه یك طرح توسعه شبکه برای تأمین اقتصادی توان به نحوی که سطح قابلیت اطمینان شبکه حفظ یا بهبود یاببد. افزایش قابلیت اطمینان شبکه یکی از دلایل اصلی توسعه شبکه می باشد. پرکاربردترین معیار ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های انتقال برق، معیار امنیت تك اضطراری (N-1) است. مطابق این معیار، شبکه قدرت علاوه بر شرایط عادی، در شرایطی که یکی از اجزای خود را نیز از دست داده باشد، باید بدون تحمل اضافه بار، افت ولتاژ غیر مجاز و حذف بار، نیاز مصرف کنندگان را تأمین کند. در مطالعاتی که تاکنون انجام شده، مسأله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال از چند جنبه مورد بررسی قرار گرفته است

فهرست کامل فصل سوم برنامه ریزی ‌بلند مدت ‌توسعه ‌شبکه ‌انتقال ‌با‌ در ‌نظر‌گرفتن ‌امنیت ‌سیستم‌ در‌ محیط‌ تجدید ساختار شده

3-1 ) برنامه ریزی بلند مدت توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن امنیت سیستم در محیط تجدید ساختار شده

3و1و1 چکیده 203
3و1و2 مقدمه 203
3و1و3 تابع هدف پیشنهادی 204
3و1و4 پیاده سازی تابع هدف پیشنهادی 205
3و1و5 نتیجه گیری 209

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید