50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی اثر کارآفرینی روستایی در توسعه روستا

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اثر کارآفریتی روستایی در توسعه روستا است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسي چگونگي توسعه گردشگری در روستا ها با رویکرد گردشگری پایدار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی نقش صنایع دستی روستاها و گردشگری جهت توسعه کارآفرینی زنان روستایی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کارآفریىی ريستایی اهداف،عوامل و موانع موثر در توسعه آن بررسی شده است

تنوع بخشي به اقتصاد، بالا بردن شاخص هاي توسعه ي انساني، مشكلات ناشي از صنعتي شدن و آلودگي بيش از حد استاندارد شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ، مهاجرت هاي روستاشيي، افزايش بهره وري و كارآمدي نيروي انساني، اشتغال زايي، تعامل فرهنگ ها و گفتمان ها، حفظ محيط زيست، و در مجموع توسعه ي پايدار از دغدغه هايي است كه جهان امروز با آن روبرو است. هر يك از كشورها در هر سطحي ازتوسعه در تلاشند كه پاسخ لازم به دغدغه هاي مذكور را بيابند. در اين ميان، كشورهايي كه به متنوع سازي اقتصاد روي آورده اند و مي خواهند خود را از اقتصاد تك پايه اي برهانند در جستجوي شناخت راه هاي آن يا خلق را ه ها و روش هاي جديدند. يكي از اين روش ها گردشگري است كه اغلب كشورها به ويژه كشورهايي كه به لحاظ موقعيت مكاني از اين مزيت برخوردارند، آن را در برنامه هاي توسعه ي ملي خود گنجانده اند تا از اين طريق بتوانند فرآيند توسعه ي ملي خود را سرعت بخشند

قسمت هایی از فصل اول بررسي چگونگي توسعه گردشگری در روستا ها با رویکرد گردشگری پایدار

امروزه صنعت گردشگری به طور اعم و گردشگری روستایی به طور اخص یکی از شاخص های عمده اقتصاد ملی و بین المللی به حساب می آید. بنابراین گسترش این صنعت از جمله اولویت های برنامه های توسعه در کشور های در حال توسعه می باشد و هدف آن ها همانا کمک به جوامع محلی برای پیشبرد فعالیت ها و اهداف توسعه می باشد. بنابراین اولویت را به نیازمندی ها و ظرفیت های محلی می دهد
گردشگری روستایی یک پدیده بسیار قدیمی است اما در عین حال گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی – اجتماعی، در نیمه قرن هجدهم در انگلستان و اروپا ظاهر شد. ریشه های گردشگری به یونان باستان و رومیان قدیم بر می گردد. شهروندان این جوامع با سفر به مناطق خارجی، اروپا، مدیترانه، خاورمیانه و… به مشاهده فرهنگ های مختلف، استفاده از حمام آفتاب و استراحت می پرداختند

فهرست کامل فصل اول بررسي چگونگي توسعه گردشگری در روستا ها با رویکرد گردشگری پایدار

1-1 ) توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 مباني نظري تحقيق 2
4.1.1 گردشگري روستايي 3
5.1.1 مفهوم توسعه ي پايدار گردشگري روستايي 4
6.1.1 كاركردهاي توريسم روستايي 5
7.1.1 نتیجه گیری 6
8.1.1 منابع 6

1-2 ) توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی:روستای قلات)

1.2.1 چکیده 8
2.2.1 مقدمه 9
3.2.1 مبانی نظری تحقیق 9
4.2.1 روش تحقیق 10
5.2.1 تعریف و مفهوم گردشگری روستایی 10
6.2.1 توسعه پایدار 11
7.2.1 توسعه گردشگری پایدار 11
8.2.1 اهداف توسعه پایدار روستایی 12
9.2.1 معرفی جاذبه های گردشگری روستای قلات 13
10.2.1 معرفی آبشار ها و جاذبه های این روستا 14
11.2.1 قابلیت ها و تنگناها، فرصت ها و تهدید های منطقه نمونه 17
12.2.1 مسائل و مشکلات محیطی روستای قلات به طور کلی در موارد زیر قابل دسته بندی است 18
13.2.1 نتیجه گیری 19
14.2.1 منابع 20

1-3 ) شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری روستایی- مورد مطالعه: استان البرز

1.3.1 چکیده 22
2.3.1 مقدمه 22
3.3.1 بررسی ادبیات تحقیق 24
4.3.1 روش تحقیق 25
5.3.1 یافته ها 26
6.3.1 نتیجه گیری 32
7.3.1 مراجع 33

1-4 ) رویکرد صنعت گردشگری در توسعه کارآفرینی روستاهای نواحی گرم و خشک ایران (مطالعه موردی :روستای مورد هدف گردشگری گرمه استان اصفهان (

1.4.1 چکیده 34
2.4.1 مقدمه 35
3.4.1 مفاهیم و مبانی نظری پژوهش 36
4.4.1 روش تحقیق 37
5.4.1 معرفی محدوده مورد مطالعه 37
6.4.1 یافته های تحقیق 38
7.4.1 نتیجه گیری 42
8.4.1 مراجع 42

1-5 ) توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار

1.5.1 چکیده 44
2.5.1 مقدمه 45
3.5.1 بیان مساله 46
4.5.1 مبانی نظری 47
5.5.1 مفهوم توسعه ی پایدار گردشگری روستایی 48
6.5.1 کارکردهای توریسم روستایی 49
7.5.1 مدیریت گردشگری و نقش آن در توسعه ی روستایی 50
8.5.1 نتیجه گیری 51
9.5.1 مراجع 52

1-6 ) گردشگری و نقش ان درکارافرینی وتوسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان فریدن)

1.6.1 چکیده 54
2.6.1 مقدمه 55
3.6.1 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 57
4.6.1 توسعه فرضیه ها مدل مفهومی 61
5.6.1 نتیجه گیری 66
6.6.1 مراجع 67

1-7 ) نقش گردشگری روستایی درتوسعه کارافرینی و تاثیر ان برتوسعه پایدار روستایی

1.7.1 چکیده 70
2.7.1 مقدمه 71
3.7.1 مفاهیم گردشگری و گردشگری روستایی 72
4.7.1 تعاریف کارافرینی و کارافرینی روستایی 73
5.7.1 عوامل موثر برتوسعه کارافرینی و نقش ان درتوسعه اقتصادی روستا 74
6.7.1 مفهوم توسعه پایدار روستایی 74
7.7.1 نقش گردشگری روستایی درتوسعه کارافرینی 75
8.7.1 گردشگری روستایی ابزاری در راستای توسعه پایدار روستایی 76
9.7.1 نتیجه گیری 76
10.7.1 منابع 77

1-8 ) واکاوی ارتباط توسعه گردشگری روستایی با توسعه پایدار روستایی

1.8.1 چکیده 80
2.8.1 مقدمه 81
3.8.1 مفهوم و اساس گردشگری روستایی 82
4.8.1 نقش گردشگری روستایی درتوسعه پایدار روستایی 83
5.8.1 اثرات توسعه گردشگری روستایی برتوسه اقتصادی روستایی و معشیت پایدار 84
6.8.1 نتیجه گیری 87
7.8.1 منابع 89

1-9 ) بررسي چگونگي توسعه گردشگرداري در روستاها با رویکرد گردشگری پایدار (نمونه موردي: منطقه گردشگري دهبكري)

1.9.1 چکیده 91
2.9.1 مقدمه 91
3.9.1 بیان مساله 91
4.9.1 گردشگری روستایی 93
5.9.1 مفهوم توسعه ی پایدار گردشگری روستایی 94
6.9.1 کارکرد های گردشگری روستایی 95
7.9.1 محصول گردشگری روستایی 96
8.9.1 معرفی منطقه 96
9.9.1 جاذبه های گردشگری 97
10.9.1 نتیجه گیری 99
11.9.1 مراجع 99

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی نقش صنایع دستی روستاها و گردشگری جهت توسعه کارآفرینی زنان روستایی

امروزه در عرصه جهانی افراد خلاق و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحولات بزرگی در زمینههای مختلفی همانند صنعت، خدمات، تکنولوژی و… شدهاند. همچنین، چرخههای توسعه اقتصادی همواره با توسعهی فعالیتهای کارآفرینی آنان به حرکت در میآید به عبارت دیگر میتوان چنین بیان کرد که کارآفرینی موتور رشد و توسعه است. بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است. به گونهای که کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نقش محوری داشته و کشورهای توسعه نیافته اهمیت آن را در توسعه اقتصادی نادیده گرفتهاند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد علت توسعه کشورهایی همچون امریکا، ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافتهاند، کارآفرینی است. روستاها هم میتواند تعریفی جغرافیایی داشته باشد و هم توصیفگر ویژگیهای فرهنگی جوامع غیر شهری، روستاها نه تنها قابلیتهای بسیاری برای جذب توریسم و اشتغالزایی دارند بلکه میتوانند در جهت توسعه اراضی کشاورزی و تولیدات انبوه این محصولات به اقتصاد جامعه کمک بسیار زیادی نماید به بیان دیگر گردشگری و توریسم روستایی یکی از منابع ارز آور اقتصادی است که کارکردهای مطلوبی دارد

فهرست کامل فصل دوم بررسی نقش صنایع دستی روستاها و گردشگری جهت توسعه کارآفرینی زنان روستایی

2-1) بررسی نقش صنایع دستی روستاها و گردشگری جهت توسعه کارآفرینی زنان روستایی

1.1.2 چکیده 101
2.1.2 مقدمه 102
3.1.2 کارافرینی 103
4.1.2 گردشگری 103
5.1.2 رابطه متقابل صنایع دستی، گردشگری و کارآفرینی 104
6.1.2 ویژگی زنان کارآفرین روستایی 105
7.1.2 نقش گردشگری در توسعه کار آفرینی زنان روستایی 105
8.1.2 نتیجه گیری 107
9.1.2 منابع 108

2-2) بررسی موانع و چالش های توسعه کسب و کار خانگی زنان در روستاهای شهر سمنان

1.2.2 چکیده 110
2.2.2 مقدمه 111
3.2.2 پیشینه تحقیق 111
4.2.2 مبانی نظری 112
5.2.2 روش تحقیق 115
6.2.2 نتیجه گیری 120
7.2.2 منابع 124

2-3) نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار مناطق روستایی

1.3.2 چکیده 126
2.3.2 مقدمه 127
3.3.2 چارچوب نظری 129
4.3.2 قابلیت های صنایع کوچک روستایی در جهت اهداف اقتصادی واجتماعی توسعه روستایی 130
5.3.2 گسترش صنایع کوچک بخصوص در مناطق روستایی به دلایل زیر می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد 132
6.3.2 نتیجه گیری 133
7.3.2 منابع 134

2-4) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی زنان جوامع روستایی (مطالعه موردی: زنان کارآفرین جوامع روستایی شهرستان مرودشت(

1.4.2 چکیده 135
2.4.2 مقدمه 135
3.4.2 مبانی نظری و پژوهش 136
4.4.2 کارافرینی زنان 137
5.4.2 پیشینه تحقیق 137
6.4.2 روش شناسی انجام تحقیق 138
7.4.2 نتیجه گیری 141
8.4.2 منابع 141

2-5) ارزیابی تاثیر عوامل موثر درتوسعه کارافرینی زنان روستایی در اقتصاد کشاورزی

1.5.2 چکیده 143
2.5.2 مقدمه 143
3.5.2 مواد و روش ها 144
4.5.2 نتایج و بحث 145
5.5.2 نتیجه گیری 147
6.5.2 مراجع 147

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای

کارآفرینی روستایی فعالیتی است که به مردم روستایی کمک می کند تا فرصت های اقتصادی را در جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند که چگونه این فرصت ها را به فعالیت های اقتصادی سود آور تبدیل کنند.امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی در توسعه، شکوفایی و رشد جوامع انسانی تبدیل گشته است،که از طریق آن همه عوامل ،منابع و امکانات یک جامعه به صورت خودجوش و در مسیر یک روند تکاملی در جهت نیل به آرمان های بلند اجتماعی قرار می گیرد و منشاء بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی می شوند.
در این فصل تلاش شده است که تاثیر سرمایه گذاری کارآفرینی بخش خصوصی را در ایجاد و روند توسعه روستایی در روستای کندلوس و مناطق پیرامون آن،مورد مطالعه قرار داده ایم

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای

3-1 ) ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

چکیده 153
1.1.3 فصل اول کلیات 158
1.1.1.3 مقدمه 159
2.1.1.3 طرح مساله 159
3.1.1.3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 159
4.1.1.3 هدف 160
5.1.1.3 پرسش های اساسی 160
6.1.1.3 روش گردآوری داده ها 161

2.1.3 فصل دوم مبانی نظری تحقیق 162
1.2.1.3 مقدمه 163
2.2.1.3 توسعه 163
3.2.1.3 توسعه روستایی 164
4.2.1.3 توسعه پایدار 165
5.2.1.3 توسعه پایدار روستایی 167
6.2.1.3 مولفه های توسعه پایدار روستایی 169
7.2.1.3 کارافرینی 170
8.2.1.3 سیرتحول و تطور مفهوم کارآفرینی 172
9.2.1.3 اهمیت و ضرورت کارآفرینی 175
10.2.1.3 کارآفرینی روستایی 175
11.2.1.3 انواع کارآفرینی 180
12.2.1.3 عوامل موثر در موفقیت کارآفرینی روستایی 184
13.2.1.3 عوامل اجتماعی 186
14.2.1.3 عوامل محیطی 187
15.2.1.3 عوامل نهادی 187
16.2.1.3 دیدگاه های موجود در کارآفرینی روستایی 188
17.2.1.3 دیدگاه جامعه شناختی و جمعیت شناختی 189
18.2.1.3 دیدگاه روان شناختی 189
19.2.1.3 دیدگاه اقتصادی(کارآفرینی درون نظریه اقتصادی( 190
20.2.1.3 توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی 195
21.2.1.3 دیدگاه توسعه ای و محیطی 195
22.2.1.3 جایگاه فضا در کارآفرینی روستایی 196
23.2.1.3 محیط زیست و کارآفرینی 198
24.2.1.3 کار آفرینی روستایی و پایداری منطقه ای 198
25.2.1.3 رویکرد قلمروی (سرزمینی) و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی 199
26.2.1.3 دیدگاه نهادی 201
27.2.1.3 دولت و توسعه کارآفرینی در روستاها 202
28.2.1.3 سابقه کارآفرینی در ایران 204
29.2.1.3 کارآفرینی روستایی در ایران 205
30.2.1.3 سیاست ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی 208
31.2.1.3 کارآفرینی روستایی و تجارب کشورهای مختلف 211
32.2.1.3 موقعیت جغرافیایی روستای کندلوس 215

3.1.3 فصل سوم روش شناسی پژوهش 217
1.3.1.3 مقدمه 218
2.3.1.3 روش تحقیق 218
3.3.1.3 جامعه آماری 220
4.3.1.3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 220
5.3.1.3 روش تعیین حجم نمونه 221
6.3.1.3 روش نمونه گیری 222
7.3.1.3 ابزار جمع آوری داده ها 222
8.3.1.3 پرسش نامه 223
9.3.1.3 مطالعات کتابخانه ای 223
10.3.1.3 روایی تحقیق 224
11.3.1.3 پایایی پرسش نامه 225

4.1.3 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 228
1.4.1.3 مقدمه 229
2.4.1.3 آمار توصیفی 229
3.4.1.3 آمار استنباطی 236

5.1.3 فصل پنجم نتیجه گیری 247
1.5.1.3 نتیجه گیری نهایی 252
2.5.1.3 محدودیت ها 253
3.5.1.3 منابع 254

قسمت هایی از فصل چهارم کارآفریىی ريستایی اهداف،عوامل و موانع موثر در توسعه آن

مطالعات مختلف در جهان نشان می دهد که یکی از مهمترین اهداف توسعه روستایی به منظور ایجاد درآمد، ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن، کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری، افزایش بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی برای سایر افراد و در نتیجه افزایش درآمد روستائیان می شود. البته قابل ذکر است که کارآفرینی تنها راهکار اشتغال زایی و افزایش درآمد روستائیان نمی باشد اما می تواند در کنار سایر راهکارهای مناسب، بهترین آنها باشد. وجود حمایت های مستمر از کارآفرینان روستایی، توسعه بسترهای مناسب از نظر زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی (در مناطق روستایی، تشویق کارآفرینان روستایی و … می تواند از کارآفرینی، راهکار عملی مناسب برای اهداف توسعه روستایی یعنی ایجاد اشتغال مفید، افزایش درآمد و مشارکت و اتکاء به نفس روستائیان بسازد. بنابراین در راستای توانمندسازی، ظرفیت سازی و افزایش زمینه فعالیت های مشارکتی در نواحی روستایی، ضرورت دارد عوامل و دلایل تأثیرگذار بر موفقیت افراد روستایی و زمینه های افزایش کارآفرینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان در نواحی روستایی بررسی شود

فهرست کامل فصل چهارم کارآفریىی ريستایی اهداف،عوامل و موانع موثر در توسعه آن

4-1 ) کارافرینی روستایی:اهداف عوامل و موانع موثر در توسعه آن

1.1.4 چکیده 265
2.1.4 مقدمه 266
3.1.4 مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق 267
4.1.4 تعاریف کارآفرینی ي کارآفرینی روستایی 269
5.1.4 روش شناسی پژوهش 272
6.1.4 یافته های تحقیق 273
7.1.4 عوامل موثر در توسعه کارافرینی روستایی 273
8.1.4 موانع موثر در توسعه کارافرینی روستایی 275
9.1.4 نتیجه گیری 276
10.1.4 منابع 277

4-2 ) بررسی تاثیرگذاری دوگانه توسعه گردشگری مذهبی بر كارآفرينی و كاهش آسیبهای اجتماعی (با تاكید بر مناطق كمترتوسعه يافته و روستايی(

1.2.4 چکیده 279
2.2.4 مقدمه 280
3.2.4 مبانی نظری 281
4.2.4 زيارت در دين اسلام 282
5.2.4 زیارت در قران و روایات 283
6.2.4 آسیب اجتماعی 283
7.2.4 توسعه پايدار روستاها 285
8.2.4 روش تحقیق 287
9.2.4 بحث و يافته ها بر اساس محدوده مورد مطالعه 287
10.2.4 گردشگری مذهبی و تاثیرات اقتصادی آن در ايران 288
11.2.4 گردشگری مذهبی در روستاهای مقصد 290
12.2.4 گردشگری مذهبی كارآفرينی 291
13.2.4 تاثیرات مستقیم زيارت در سلامت روانی و اجتماعی افراد در راستای كاهش آسیب های اجتماعی 293
14.2.4 تاثیرات غیر مستقیم زيارت در توسعه جوامع 295
15.2.4 كاركرد گردشگری در حیات مذهبی فرهنگی و اجتماعی افراد 297
16.2.4 پیشنهادات و راهبردهای مربوط به توسعه منابع گردشگری مذهبی در كشور و افزايش درجه جذابیت آنها در جهت توسعه كارآفرينی و كاهش آسیب های اجتماعی 301
17.2.4 نتیجه گیری 303
18.2.4 منابع 306

4-3 ) بررسی نقش و تأثیرات کارآفرینی روستایی بر ساختار توسعه جامعه روستایی

1.3.4 چکیده 308
2.3.4 مقدمه 308
3.3.4 ضرورت و اهمیت توجه به توسعه جامعه روستایی 309
4.3.4 توسعه 309
5.3.4 توسعه روستایی 309
6.3.4 استراتژی های توسعه ی روستایی 310
7.3.4 نقش کارآفرینی در توسعه روستایی 310
8.3.4 عوامل و فاکتورهای کلیدی تاثیرگذار برر توسرعه کرارآفرینی روستایی 312
9.3.4 منابع 313

4-4 ) پایدارسازی اقتصاد روستایی از طریق افسایش فرصت های شغلی غیرکشاورزی و کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه روستاهای استان خراسان جنوبی)

1.4.4 چکیده 315
2.4.4 مقدمه 316
3.4.4 روش شناسی 317
4.4.4 یافته های تحقیق 319
5.4.4 منابع 322

4-5 ) بررسی نقش مدیریت نوین روستایی در توسعه کارآفرینی (نمونه مورد:روستاهای شهرستان فیروزآباد(

1.5.4 چکیده 323
2.5.4 مقدمه 323
3.5.4 کار آفرینی وکارآفرینی روستایی 324
4.5.4 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی 325
5.5.4 منطقه مورد مطالعه 325
6.5.4 کارآفرینی ورشد اقتصادی 326
7.5.4 نقش وپیامدهای کارآفرینی وارتباط آن با مدیریت روستایی 326
8.5.4 نتیجه گیری 328
9.5.4 منابع 329

4-6 ) بررسی ظرفیت های کارآفرینی روستایی با تکیه بر هفهوم اکوهوزه (مطالعه هوردی : اکوهوزه روستایی اسپیدان – خراسان شمالی (

1.6.4 چکیده 330
2.6.4 مقدمه 330
3.6.4 مبانی نظری 331
4.6.4 اکوهوزه راهی به سوی کارآفرینی روستایی 332
5.6.4 اکوهوزه و توسعه ی پایدار روستا 333
6.6.4 پیشینه تحقیق 335
7.6.4 چارچوب نظری تحقیق 335
8.6.4 روش تحقیق 337
9.6.4 محدوده ی مورد مطالعه 337
10.6.4 بحث ها و یافته ها 338
11.6.4 راهکارهایی اجرایی در زهینه تقویت شاخص های اکوموزه در روستای اسپیدان 340
12.6.4 نتیجه گیری 341
13.6.4 مراجع 342

4-7 ) سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی نمونه موردی: روستاهای دهستان قوچان عتیق در شهرستان قوچان

1.7.4 چکیده 344
2.7.4 مقدمه 345
3.7.4 مبانی نظری 345
4.7.4 روش تحقیق 349
5.7.4 نتیجه گیری 354
6.7.4 منابع 355

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید