50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب خمشی فولادی با مهار بندی های مختلف بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تخريب پيشرونده براي قاب هاي نامنظم فولادي مهاربندي شده هم مركز، با استفاده از تحليل استاتیکی غیرخطی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي مهاربندي شده بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی اجزاء محدودی اتصال پیچی نبشی جان در سناریوی حذف ستون بررسی شده است

تخریب پیشرونده هنگامی رخ می دهد که یک عضو اصلی یا اعضای کلیدی سازه شکسته شوند. سپس شکست عضو به سمت تخریب اعضای مجاور گسترش یافته و در نهایت کل سازه یا قسمتی از آن فرو می ریزد. برای مقاومت در برابر تخریب پیشرونده لازم است سازه توانایی پل زدن به آن طرف المان کلیدی را که شکسته فرض شده داشته باشد. در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای برای ارزیابی و مقاوم سازی سازهها در برابر تخریب پیشرونده صورت گرفته است و روش مسیر جایگزین به عنوان مهمترین روش مستقیم ارزیابی ساختمانها در برابر این رویداد پیشنهاد شده که در آن از تحلیل های خطی و غیر خطی استفاده میشود

قسمت هایی از فصل اول ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب خمشی فولادی با مهار بندی های مختلف

طبق آئین نامه است از گسترش یک گسیختگی موضعی اولیه از یک عضو به عضو دیگر که در نهایت منجر به فروریزش کلی سازه یا فرو ریزشنامتناسب بخشی بزرگ از آن می شود. به طور کلی، ساختمانها برای شرایط بارگذاری انفجارهای گاز و بمب، برخورد وسیله نقلیه،تصادف هواپیما، طوفان، گردباد و از این قبیل بارها طراحی نمیشوند. از این رو زمانی که ساختمانها در معرض چنین بارهای غیرمعمولی قرار میگیرند آسیب موضعی ایجاد می شود و سازه بدلیل کمبود پیوستگی، شکلپذیری و نامعینی آسیب را پخش میکند که سرانجام آن فرو ریزش کامل ساختمان یا فرو ریزش نامتناسب قسمت بزرگی از آن است. این آسیب باید بوسیله سیستم سازه تحمل شود و نباید از محل شروع به دیگر قسمتها گسترش یابد. خرابی ساختمان Ronan Point شهر لندن درسال 1968 در اثر انفجار گاز و حادثه 11 سپتامبر 2001 در شهر نیویورك که در آن برجهای مرکز تجارت جهانی ویران شدند از مهمترین نمونه های این نوع خرابی به شمار میروند

فهرست کامل فصل اول ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب خمشی فولادی با مهار بندی های مختلف

1-1 ) ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب خمشی فولادی با مهاربندهای مختلف

1و1و1 چکیده 1
1و1و 2 مقدمه 1
1و1و3 سازه های مورد بررسی 3
1و1و4 بازبینی و تایید مدل 5
1و1و5 تحلیل خرابی پیشرونده لرزه ای 6
1و1و6 روش تحلیل 6
1و1و7 نتیجه گیری 9
1و1و8 مراجع 10

1-2 ) مقایسه ظرفیت مقاومت در برابر خرابی پیشرنده قابهای فولادی مهاربندی شده و قاب های فولادی خمشی

1و2و1 چکیده 12
1و2و2 مقدمه 13
1و2و3 معیار پذیرش برای خرابی پیشرونده 13
1و2و4 روش های تحلیل خرابی پیشرونده 14
1و2و5 روش تحلیل استاتیکی خطی (LS) 14
1و2و6 روش تحلیل دینامیکی غیر خطی (NDP) 14
1و2و7 بارهای اعمالی برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی خرابی پیشرونده 15
1و2و8 قاب خمشی فولادی مورد برسی 16
1و2و9 مقایسه استاتیکی خطی (LS) قاب خمشی 17
1و2و10 تحلیل دینامیکی غیر خطی (NDP) قاب خمشی 18
1و2و11 قاب مهاربندی شده فولادی مورد بررسی 20
1و2و12 تحلیل استاتیکی خطی قاب مهاربندی شده 21
1و2و13 تحلیل دینامیکی غیر خطی پدیده حذف ستون در قاب مهاربندی شده 22
1و2و14 نتیجه گیری 23
1و2و15 مراجع 24

1-3 ) مقایسه خرابی پیشرونده در قاب خمشی مهاربندی شده با مهاربندی شورون معکوس

1و3و1 چکیده 25
1و3و2 مقدمه 26
1و3و3 تحلیل دینامیکی غیر خطی 27
1و3و4 معیار پذیرش برای خرابی پیش رونده 28
1و3و5 روند بارگذاری در تحلیل دینامیکی غیر خطی 30
1و3و6 نتایج تحلیل دینامیکی مدل ها 32
1و3و7 نتیجه گیری 34
1و3و8 مراجع 35

1-4 ) ارزیابی پتانسیل پیشرونده سیستم های دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند همگرا تحت بار زلزله

1و4و1 خلاصه 36
1و4و2 مقدمه 36
1و4و3 معرفی مدل های تحلیلی 37
1و4و4 تحلیل خرابی پیش رونده 38
1و4و5 بارگذازی 39
1و4و6 معیار پذیرش 39
1و4و7 ارزیابی نتایج 39
1و4و8 بررسی الگوی توزیع بار جانبی 41
1و4و9 بررسی نوع بادبند 42
1و4و10 نتیجه گیری 43
1و4و11 مراجع 43

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تخريب پيشرونده براي قاب هاي نامنظم فولادي مهاربندي شده هم مركز، با استفاده از تحليل استاتیکی غیرخطی

گسيختگي را به صورت گسترش خرابي موضعي اوليه از عضوي به عضو ديگر كه سرانجام به گسيختگي تمام سازه يا قسمت بزرگي از آن مي انجامد تعريف مي كنند. خطرات احتمالي و بارهاي غير عادي كه مي تواند موجب گسيختگي پيشرونده شود، شامل اين موارد مي باشند: برخورد هواپيما، خطاي طراحي يا ساخت، آتش سوزي، انفجار گازها، اضافه بار تصادفي، تصادف وسايل نقليه، انفجار بمب ها و غيره. چون احتمال وقوع اين خطرات كم است، در طراحي سازه اي آنها را در نظر نمي گيرند يا با اندازه گيري هاي غير مستقيم به آنها مي پردازند. اكثر آنها ويژگي كنش طي مدت زمان نسبتاً كوتاه را دارند و به پاسخ هاي ديناميكي مي انجامند. مشخصه مهم گسيختگي پيشرونده در سازه ها عدم تناسب ميان حادثه و گسيختگي پيامد است. گسيختگي پيشرونده در ابتدا توجه محققين را در دهه 70 ميلادي، پس از گسيختگي جزئي برجي در رونان پوينت انگلستان به خود جلب كرد. آپارتمان مذكور يك ساختمان 22 طبقه ساخته شده از پانل هاي پيش ساخته از كف و ديوار باربر غير مسلح بود.

فهرست کامل فصل دوم تخريب پيشرونده براي قاب هاي نامنظم فولادي مهاربندي شده هم مركز، با استفاده از تحليل استاتیکی غیرخطی

2-1) ارزیابی ظرفیت مقاومت در برابر ریزش تدریجی در قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی

2و1و1 چکیده 44
2و1و2 مقدمه 44
2و1و3 فرآیند تحلیل 45
2و1و4 معیار پذیرش برای ریزش تدریجی 45
2و1و5 فرآیند گام به گام تحلیل استاتیکی خطی 46
2و1و6 بار اعمال شده برای تحلیل دینامیکی و استاتیکی 46
2و1و7 شکل بندی و مدل سازی تحلیلی سازه های مدل 47
2و1و8 سازه های الگو 47
2و1و9 مدل سازی تحلیلی 48
2و1و10 تحلیل سازه های مدل برای ریزش تدریجی 48
2و1و11 تحلیل استاتیکی خطی 48
2و1و12 نتایج 52
2و1و13 مراجع 52

2-2) بررسی گسیختگی پیشرونده در قابهای خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی

2و2و1 خلاصه 53
2و2و2 مقدمه 53
2و2و3 قاب خمشی مورد بررسی 54
2و2و4 مدل سازی 55
2و2و5 تحلیل گسیختگی پیش رونده 56
2و2و6 روش تحلیل 56
2و2و7 تحلیل اولیه گسیختگی پیشرونده 56
2و2و8 تقویت سازه 57
2و2و9 تحلیل پایین فشردن 58
2و2و10 بحث در مورد نتایج تحلیل پایین فشردن 59
2و2و11 نتیجه گیری 60
2و2و12 مراجع 60

2-3) تخریب پیشرونده برای قاب های نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مرکز با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی

2و3و1 خلاصه 61
2و3و2 مقدمه 61
2و3و3 طراحی و مدل سازی قاب ها 62
2و3و4 اختصاص مفاصل پلاستیک و مدل سازی غیر خطی 64
2و3و5 روند اجرای آنالیز استاتیکی غیر خطی برای تخریب پیشرونده 65
2و3و6 نتایج 68
2و3و7 مراجع 68

2-4) ارزیابی مقاومت خمشی فولادی تحت اثر پدیده گسیختگی پیشرونده تحت آنالیز استاتیکی غیر خطی قائم و آنالیز دینامیکی فزاینده قائم

2و4و1 خلاصه 69
2و4و2 مقدمه 69
2و4و3 آنالیز دینامیکی غیر خطی قائم 70
2و4و4 آنالیز دینامیکی فزاینده قائم 71
2و4و5 آنالیز استاتیکی غیر خطی قائم 71
2و4و6 مدل سازی 71
2و4و7 تحلیل نتایج تغییر مکان کره بالای ستون حذف شده 72
2و4و8 تحلیل ظرفیت مقاومت سازه در برابر گسیختگی پیشرونده بر اساس آنالیز استاتیکی غیر خطی قائم 73
2و4و9 تحلیل ظرفیت مقاومت سازه در برابر گسیختگی پیشرونده بر اساس آنالیز دینامیکی فزاینده قائم 74
2و4و10 مقایسه نمودارهای آنالیز استاتیکی غیر خطی قائم و دینامیکی فزاینده قائم 75
2و4و11 نتیجه گیری 75
2و4و12 منابع 76

2-5) بررسی خرابی پیشرونده قاب های فولادی مهاربندی شده هم محور با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی

2و5و1 چکیده 77
2و5و2 مقدمه 77
2و5و3 مدل های مورد مطالعه 78
2و5و4 تحلیل دینامیکی غیر خطی خرابی پیشرونده 79
2و5و5 روش تحلیل مدل ها 80
2و5و6 معیارهای پذیرش 80
2و5و7 سناریوی حذف 80
2و5و8 ارزیابی مقاومت سازه در برابر خرابی پیش رونده 81
2و5و9 پاسخ سازه نسبت به حذف ستون گوشه و ستون میانی (ستون های غیر متصل به مهاربند) 81
2و5و10 پاسخ سازه نسبت به حذف ستون متصل به مهاربند 81
2و5و11 نتیجه گیری 84
2و5و12 مراجع 85

2-6) مروری بر روش ها و نتایج تحلیل های استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی گسیختگی پیش رونده در سازه های فولادی

2و6و1 چکیده 86
2و6و2 مقدمه 86
2و6و3 طبقه بندی انواع گسیختگی پیش رونده 87
2و6و4 گسیختگی پیش رونده در آیین نامه ها 87
2و6و5 روش های تحلیل گسیختگی پیش رونده در سازه های فولادی 88
2و6و6 بارهای اعمالی 89
2و6و7 تحلیل استاتیکی خطی 89
2و6و8 تحلیل دینامیکی خطی 90
2و6و9 تحلیل دینامیکی غیر خطی 90
2و6و10 مقایسه روش های تحلیل APM 91
2و6و11 مرور سایر نتایج کلی در مورد سازه های فولادی 92
2و6و12 بحث در مورد نتایج قاب های خمشی 92
2و6و13 بحث در مورد نتایج قاب های مهاربندی شده 92
2و6و14 نتیجه گیری 92
2و6و15 مراجع 93

2-7) خرابی پیشرونده در قاب های خمشی فولادی دو بعدی با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی

2و7و1 خلاصه 94
2و7و2 مقدمه 94
2و7و3 فرایند تحلیل 95
2و7و4 معیار پذیرش برای ریزش تدریجی 95
2و7و5 فرایند گام به گام تحلیل استاتیکی خطی 95
2و7و6 بار اعمال شده برای تحلیل دینامیکی و استاتیکی 96
2و7و7 قاب خمشی مورد بررسی 97
2و7و8 شکل بندی و مدل سازی تحلیلی سازه های مدل 98
2و7و9 مدل سازی تحلیلی 98
2و7و10 تحلیل استاتیکی خطی 98
2و7و11 تحلیل دینامیکی غیر خطی 99
2و7و12 نتایج 101
2و7و13 مراجع 101

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نقش بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي مهاربندي شده بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران

از زمانی که برای اولین بار عبارت گسیختگی پیشرونده وارد ادبیات طراحی سازه ای شد، بیش از ٥٠ سال نمی گذرد. در این نیم قرن، سه اتفاق بزرگ سبب توجه مهندسین، به این نوع از خرابی شده است. در اتفاق اول که در سال ١٩٦٨ به وقوع پیوست، یک دهانه کامل از ساختمان آپارتمان رونان منهدم شد. دراتفاق دوم، ساختمان فدرال پی.موررا در سال ١٩٩٥، در اثر انفجار بمب دچار تخریب عظیمی شد و آخرین اتفاق که در ١١ سپتامبر ٢٠٠١ به وقوع پیوست و طی آن دو برج شمالی و جنوبی مرکز تجارت جهانی در نیویورک، در اثر برخورد دو هواپیما، به طور کامل تخریب شدند. این سه اتفاق شاید در نگاه اول متفاوت به نظر برسند، اما در واقع هر سه یک وجه تشابه دارند و آن این که در حالت کلی، حذف یک یا چند عضو اولیه منجر به تخریب همه یا بخش عظیمی از سازه شده است

فهرست کامل فصل سوم بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي مهاربندي شده بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران

3-1 ) بررسی گسیختگی پیشرونده در قاب های فولادی مهاربندی شده بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران

چکیده 106
3و1و1 مقدمه و کلیات تحقیق 118
3و1و1و1 مقدمه 119
3و1و1و2 اهمیت و اهداف پژوهش 121
3و1و1و3 مروری بر حوادث منجر به گسیختگی پیشرونده 122
3و1و1و4 گسیختگی پیشرونده در ساختمان رونان پوینت 122
3و1و1و5 گسیختگی ساختمان فدرال آلفرد مورا در اوکلاهاما 124
3و1و1و6 گسیختگی پیشرونده در یک کارگاه پوشاک در بنگلادش 124
3و1و1و7 ساختار پایان نامه 125
3و1و2 مبانی گسیختگی پیشرونده و روش های تحلیل آن در سازه ها 127
3و1و2و1 مقدمه 128
3و1و2و2 تعریف گسیختگی پیش رونده 128
3و1و2و3 انواع گسیختگی پیش رونده 128
3و1و2و4 گسیختگی دو مینویی 129
3و1و2و5 گسیختگی پن کیکی 129
3و1و2و6 گسیختگی زیپی 130
3و1و2و7 گسیختگی مقطعی 131
3و1و2و8 گسیختگی به علت ناپایداری 131
3و1و2و9 گسیختگی ترکیبی 132
3و1و2و10 روش های طراحی در برابر گسیختگی پیش رونده 133
3و1و2و11 روش کنترل حادثه 133
3و1و2و12 روش طراحی غیر مستقیم 134
3و1و2و13 روش طراحی مستقیم 134
3و1و2و14 روش مقاوم سازی محلی ویژه 135
3و1و2و15 روش مسیر جایگزین 135
3و1و2و16 روش های تحلیل خرابی پیشرونده 137
3و1و2و17 تحلیل استاتیکی ارتجاعی خطی 138
3و1و2و18 تحلیل استاتیکی ارتجاعی غیر خطی 139
3و1و2و19 تحلیل دینامیکی ارتجاعی خطی 139
3و1و2و20 تحلیل دینامیکی غیر خطی 140
3و1و3 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه گسیختگی پیش رونده 142
3و1و3و1 مقدمه 142
3و1و3و2 سوکاگلو و همکاران 143
3و1و3و3 آستانه اصل و همکاران 143
3و1و3و4 ویلیامسون و همکاران 143
3و1و3و5 خاندان وال و همکاران 144
3و1و3و6 پاول 144
3و1و3و7 گری ارسون و همکاران 144
3و1و3و8 روش و همکاران 145
3و1و3و9 جینکوکیم و تاواکیم 145
3و1و3و10 کیم و داوون 146
3و1و3و11 ایزادین و همکاران 146
3و1و3و12 جیان 146
3و1و3و13 محمد و همکاران 147
3و1و3و14 خاندان وال و همکاران 148
3و1و3و15 لی و همکاران 148
3و1و3و16 یو و همکاران 148
3و1و3و17 ایرانی و نجی 149
3و1و3و18 باقری پور اصیل و همکاران 149
3و1و3و19 مین لیو 149
3و1و3و20 فو 150
3و1و3و21 سانگ و همکاران 151
3و1و3و22 فنگ و همکاران 152
3و1و3و23 توکلی و کیاکجوری 153
3و1و4 مدلسازی 153
3و1و4و1 مقدمه 154
3و1و4و2 نرم افزار Abaqus 156
3و1و4و3Standard ABAQUS/ 157
3و1و4و4 ABAQUS/Explicit 157
3و1و4و5 Abaqus/CFD 157
3و1و4و6 Abaqus/CAE 157
3و1و4و7 Abaqus/Viewer 157
3و1و4و8 Abaqus/Aqua 157
3و1و4و9 Abaqus/Design 158
3و1و4و10 Abaqus/AMS 158
3و1و4و11 Abaqus/Foundation 158
3و1و4و12 مدلسازی 158
3و1و4و13 مشخصات هندسی مدل های سازه ای 159
3و1و4و14 مدلسازی اجزای محدود قاب ها 163
3و1و4و15 تعریف هندسه مدل به کمک ماژول Part 164
3و1و4و16 تعریف مشخصات مصالح به کمک ماژول Property 164
3و1و4و17 تعریف رفتار المان های ورودی مورد استفاده 165
3و1و4و18 انتقال قطعات به دستگاه مختصات کلی به کمک ماژول Assembly 165
3و1و4و19 تعریف روش تحلیل و خروجی های درخواستی به کمک ماژول Step 168
3و1و4و20 تعریف بارگذاری و اعمال شرایط مرزی به کمک ماژول Load 169
3و1و4و21 مش بندی مدل ها به کمک ماژول Mesh 171
3و1و4و22 ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل ها 172
3و1و4و23 ساختمان 4 طبقه 172
3و1و4و24 حالت اول (بدون حذف ستون ها و قاب های بیرونی) 173
3و1و4و25 حالت دوم (حذف ستون D1 از قاب خارجی سازه) 175
3و1و4و26 حالت سوم (حذف ستون A1 از خارجی سازه) قاب 177
3و1و4و27 حالت چهارم (بدون حذف ستون ها و قاب داخلی) 180
3و1و4و28 حالت پنجم (حذف ستون D2 از قاب داخلی سازه) 181
3و1و4و29 ساختمان 8 طبقه 183
3و1و4و30 حالت اول (بدون حذف ستون ها و قاب های بیرونی) 183
3و1و4و31 حالت دوم (حذف ستون D1 از قاب خارجی سازه) 185
3و1و4و32 حالت سوم (حذف ستون A1 از خارجی سازه) 188
3و1و4و33 حالت چهارم (بدون حذف ستون ها و قاب داخلی) 190
3و1و4و34 حالت پنجم (حذف ستون D2 از قاب داخلی سازه) 192
3و1و4و35 ساختمان 10 طبقه 193
3و1و4و36 حالت اول (بدون حذف ستون ها و قاب های بیرونی) 193
3و1و4و37 حالت دوم (حذف ستون D1 از قاب خارجی سازه) 196
3و1و4و38 حالت سوم (حذف ستون A1 از خارجی سازه) 198
3و1و4و39 حالت چهارم (بدون حذف ستون ها و قاب داخلی) 201
3و1و4و40 حالت پنجم (حذف ستون D2 از قاب داخلی سازه) 202
3و1و4و41 تجزیه و تحلیل نتایج 204
3و1و4و42 معیار نیروی محوری 204
3و1و4و43 معیار نیروی محوری ستون ها 204
3و1و4و44 معیار نیروی محوری بادبندها 207
3و1و4و45 معیار مقاومت 208
3و1و4و46 معیار جابجایی 210
3و1و4و47 کنترل ضوابط تغییر شکل اعضا 210
3و1و5 نتیجه گیری و پیشنهادات 212
3و1و5و1 مهمترین نتایج به دست آمده 213
3و1و5و2 پیشنهاداتی برای مطالعات آتی 215
3و1و6 منابع 215

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی اجزاء محدودی اتصال پیچی نبشی جان در سناریوی حذف ستون

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان اشاره دارد که سازه بايستی از انسجام کلی برخوردار باشد. اين آيين نامه مقرر میدارد که ساختمانها و ساير سازه ها بايد آن چنان طراحی شوند که آسيب ديدگی موضعی در آنها پايداری کلی سازه را به خطر نياندازد و در حد امکان به ساير اعضای سازه گسترش نيابد. برای تامين اين منظور سيستم سازه باید به گونه ای انتخاب شود که بارها بتوانند از يک عضو آسيب ديده به ساير اعضا منتقل شوند و پايداری سازه در هر حالت حفاظ گردد. اين مقصود معمولا با ازدياد پيوستگی و نامعينی و شکل پذيری و يا ترکيبی از آنها در اعضای سازه تامين میشود. اين بند از آيين نامه کلی بوده و میبايسات با طرح موضوعی تحت عنوان بررسی گسيختگی پيشرونده در سازه ها اين مسئله بررسی گردد. گسيختگي را به صورت گسترش خرابي موضعي اوليه از عضوي به عضو ديگر كه سرانجام به گسيختگي تمام سازه يا قسمت بزرگي از آن می انجامد تعريف میکنند

فهرست کامل فصل چهارم بررسی اجزاء محدودی اتصال پیچی نبشی جان در سناریوی حذف ستون

4-1 ) بررسی اجزاء محدودی اتصال پیچی نبشی جان در سناریوی حذف ستون

4و1و1 چکیده 221
4و1و2 مقدمه 222
4و1و3 تحقیقات انجام شده 222
4و1و4 خلاصه ای از آزمایشات اتصالات تیر به ستون 223
4و1و5 تست های اتصال تیر به ستنون 224
4و1و6 شبیه سازی اجزای محدود 224
4و1و7 استراتژی تحلیل 225
4و1و8 مدل سازی اجزای محدود 226
4و1و9 مقایسه بین مدل المان محدود و نتایج آزمون 226
4و1و10 مطالعه پارامتریک 227
4و1و11 بررسی اثر استفاده از سخت کنندگی در نبشی و تاثیر آن بر عملکرد اتصال نبشی جان 228
4و1و12 بررسی اثر ضخامت نبشی بر عملکرد اتصال نبشی جان 229
4و1و13 خلاصه و نتیجه گیری 231
4و1و14 مراجع 232

4-2 ) ارزیابی تاثیر جانمایی با دبندها در قاب های فولادی تحت فروپاشی پیشرونده

4و2و1 چکیده 234
4و2و2 مقدمه 235
4و2و3 فرضیات تحقیق 235
4و2و4 تحلیل قاب ها با استفاده از روش نرم افزاری و بررسی نتایج 236
4و2و5 بررسی تاثیر حذف بادبند در طبقات مختلف 240
4و2و6 نتیجه گیری 240
4و2و7 مراجع 241

4-3 ) بررسی رفتار سیستم های قاب خمشی فولادی با اتصالات نیمه گیردار در برابر خرابی پیشرونده

4و3و1 چکیده 242
4و3و2 مقدمه 242
4و3و3 مدلسازی پارامتریک اتصالات نیمه صلب 243
4و3و4 معرفی مدل های تحلیلی 244
4و3و5 تحلیل خرابی پیشرونده 245
4و3و6 تحلیل پوش داون 246
4و3و7 معیار پذیرش 246
4و3و8 ارزیابی مقاومت خرابی پیشرونده 246
4و3و9 مقایسه المان Link و مفاصل پلاستیک در تعریف رفتار غیر خطی اتصال 246
4و3و10 بررسی پارامتر ظرفیت اتصال 247
4و3و11 نتیجه گیری 248
4و3و12 مراجع 250

4-4 ) تاثیر میزان نامنظمی در پلان بر پتانسیل خرابی پیشرونده ی ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی و مهار بندی دوگانه

4و4و1 خلاصه 252
4و4و2 مقدمه 252
4و4و3 مدل های مورد مطالعه 253
4و4و4 ساختمان با سیستم قاب خمشی 254
4و4و5 تحلیل استاتیکی غیر خطی 254
4و4و6 تحلیل دینامیکی غیر خطی 255
4و4و7 ساختمان با سیستم مهاربندی دو گانه 256
4و4و8 خلاصه و نتایج 258
4و4و9 مراجع 258

4-5 ) ارزیابی گسیختگی پیشرونده در قاب های فولادی بر اساس چیدمان و نوع سیستم بادبندی و با لحاظ اثرات اندرکنش خاک و سازه

4و5و1 خلاصه 259
4و5و2 مقدمه 260
4و5و3 اهداف و فرضیات تحقیق 262
4و5و4 مشخصات سازه مورد بررسی و نتایج تحلیل استاتیکی 262
4و5و5 تحلیل استاتیکی قابها و بررسی نتایج 263
4و5و6 بررسی تاثیر حذف ستون و بادبند در طبقات مختلف قابهای نمونه 265
4و5و7 تحلیل پوش آور قابهای سازه 4و8و12 طبقه با سیستم بادبند هفتی هم محور با آرایش ضربدری در ارتفاع 266
4و5و8 نتیجه گیری 269
4و5و9 مراجع 270

4-6 ) بررسی پایداری یک قاب خمشی فولادی متوسط و یک قاب خمشی ویژه پس از حدف یک المان ستون تحت اثر بارگذاری ناشی از انفجار

4و6و1 مقدمه 272
4و6و2 متن اصلی مقاله 273
4و6و3 مشخصات سازه 273
4و6و4 طرح کلی مطالعه 273
4و6و5 المان های موجود در نرم افزار Abaqus 273
4و6و6 رفتار الاستیک و غیر الاستیک فولاد 275
4و6و7 محاسبه تنش و کرنش واقعی با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی فولاد 275
4و6و8 شبیه سازی رفتار تخریب (گسیختگی) 276
4و6و9 مدلسازی نمونه گواه و تطابق ان با محاسبات دستی 277
4و6و10 مدلسازی قاب پنج طبقه فولادی 280
4و6و11 نتایج حاصل از تحلیل 282
4و6و12 نتیجه گیری و پیشنهادات 284
4و6و13 منابع 286

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید