50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی فرآوری عناصر خاکی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فرآوری عناصر خاکی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش فرآوري عناصر نادر خاكي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در مناطق مختلف بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی اثرات عناصر نادر خاکی در معدن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد عناصر خاکی نادر در صنایع مختلف بررسی شده است

در اين نوشته كلياتي در ارتباط با تاريخچه كشف و نامگذاري عناصر كمياب خاكي فراواني توزيع آنها به اين معنـي كـه ايـن عناصر در حقيقت خيلي كمياب نيستندو خواص اوليه آنها از نظر مغناطيسي بررسي مي شود.
كانسارهاي آنها كه به عنوان مثال در كربناتيتها بيشتر از ديگـر انـواع سـنگها بـوده بـه ترتيـب در كربناتهـاي كلـسيمي،منيزيمي و آهن دار بيان شده است. عناصر كمياب در پوسته زمين به صورت فلز آزاد يافت نمي شود و به طور طبيعي دركانيهائي كه شامل تركيبي از عناصر كمياب گوناگون وغير فلزات هستند يافت مي شوند. بررسي ايـن كانيهـا وكانيهـاي مهـماقتصادي آنها از جمله باستنازيت ، مونازيت ،زينوتيم و غيره به همراه ساختمان و تركيب شيميائي و ديگر خصوصيات آنها به علاوه مصارف عناصر نادر خاكي در صنايع مختلف از جمله شيشه و سراميك ، رآكتورهاي اتمي ، در توليد آهنرباهـاي دائمـي و… مورد نظر است.

قسمت هایی از فصل اول فرآوري عناصر نادر خاكي

چهار افق فسفات دار در ايران تشخيص داده شده است كه عبارتند از : پالئوسن – ائوسـن در زاگـرس ، دونين بالايي در البرز و ايران مركزي ، كامبرين زيرين در البرز مركزي ، پركامبرين در ايران مركزي (اسـفوردي ).
مهمترين كانسارهاي فسفات ايران عبارتند از : منطقه شمشك ، منطقه شاهرود ، منطفه فيروز كوه ، كانـسارهايفسفات سازند سلطانيه ، كانسار آپاتيت اسفوردي REE ها عناصر كمياب هستند اما از نظـر كلاركـشان خيلـيكمياب نيستند (در حد مس و نيكل و كبالت) اما چون كاني ساز يا معدن ساز نيستند كمياب به نظر مـي رسـند.
اين عناصر بصورت پراكنده در سيليكات ها جانشين كلسيم مي شوند مثلا بازالت ها به علت داشتن آمفيبـول وپيروكسن و ميكا كلسيم زيادي دارند و REE در آن ها يافت مـي شـود . مهمتـرين كـاني REE باسـتانازيت ومونازيت است. REE ها در كربناتيت ها، آلتراسيون هاي افيوليتي و به صورت پلاسري ديده مي شوند. مونازيت همراه كانسارهاي فسفات آپاتيتي ديده مي شود كه به صورت پلاسري با فاصله از كانسار يافـت مـي شـود(در منطقه اسفوردي هنوز پيدا نشده)هرجا آپاتيت وجود دارد REE نيز وجود دارد شاخص ترين محل يافتن REE آهـــــن فلـــــورين دار اســـــت در پگماتيـــــت هـــــا هـــــم REE وجـــــود دارد فلزات كمياب نيز در طبقه عناصر كمياب قرار مي گيرند مثل زيركونيوم، هافنيم و واناديوم.

فهرست کامل فصل اول فرآوري عناصر نادر خاكي

1-1 ) فرآوري عناصر نادر خاكي

چکیده 11
مقدمه 12
1و1و1 کلیات 14
1و1و1و1 تاريخچه عناصر كمياب خاكي 14
1و1و1و2 فراواني وتوزيع 14
1و1و1و3 خواص اوليه عناصر كمياب خاكي 16
1و1و1و 4 انواع كانسارهاي عناصر كمياب خاكي 17
1و1و1و5 ذخاير همراه كربناتها 18
1و1و1و6 ذخاير همراه با سنگهاي پر آلكالن 19
1و1و1و7 ذخاير تيپ برشهاي گرانيتي هماتيتي Olympic Dom 19
1و1و1و8 ذخاير اسكارن 20
1و1و1و9 ذخاير پلاسري 20
1و1و1و10 ذخاير بازماندي 20
1و1و1و11 رفتار عناصر كمياب خاكي (REE) در طول تبلور ماگما 21
1و1و1و12 ضريب توزيع عناصر كمياب 22
1و1و1و13 كانيهاي عناصر كمياب خاكي 23
1و1و1و14 مصارف عناصر كمياب خاكي 32
1و1و1و15 بررسي عرضه و تقاضا 36
1و1و1و16 ميزان ذخيره در جهان 37
1و1و1و17 توليد جهان 39
1و1و1و18 قيمت عناصر نادر خاكي 41
1و1و1و19 كانسارهاي فسفات ايران 43
1و1و1و20 واحد پر عيار سازي آپاتيت و جدا شدن مواد در مجتمع اسفوردي 45
1و1و2 فرآوري عناصر كمياب خاكي (ليچينگ فسفاتها) 46
1و1و2و1 كانه آرايي ، ذوب ، تصفيه 47
1و1و2و2 فسفاتها 48
1و1و2و3 سنگ فسفات 49
1و1و2و4 روشهاي ليچينگ 49
1و1و2و5 بازيابي لانتانيدها 49
1و1و2و6 شن مونازيتي و گزينوتيم 50
1و1و2و7 روش اسيد سولفوريك 53
1و1و2و8 روش هيدروكسيدسديم 54
1و1و3 تبادل يوني 55
1و1و3و1 اصول كلي 55
1و1و3و2 روش ها و تجهيزات 57
1و1و3و3 جداسازي فلزات 57
1و1و4 استخراج با حلال 62
1و1و4و1 مقدمه 62
1و1و4و2 جنبه های مهندسی 62
1و1و4و3 فاز آلی 63
1و1و4و4 جدا سازی 64
1و1و4و5 لانتانيدها 65
1و1و4و6 اسكانديم-اورانيوم 65
1و1و4و7 تبلور جزء به جزء: 66
1و1و4و8 جنبه هاي مهندسي 66
1و1و4و9 جداسازي لانتانيدها 66
1و1و4و10 مقايسه روشها 68
1و1و5 نتيجه گيري و پيشنهادات 69
1و1و6 منابع 70

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در مناطق مختلف

به منظور بررسی توزیع عناصر نادر خاکی در بخشهای مختلف کانسار، از مدل بلوکی تهیه شده که مقادیر عناصر برای تمام بلوكها تخمین زده شده است، مقاطع افقی وعمودی تهیه گردیده است. در عکس های هوایی گرفته شده از این کانسار، مقادیر مجموع عناصر نادر خاکی از 21 تا 209 به صورت تغییرات رنگی از آبی تا قرمز تغییر میکند. همچنین موقعیت گسل های اصلی معدن به صورت خط چینهای سبز و محدوده کانسار به صورت خط چین سیاه نشان داده شده است. همچنین به منظور نمایش تغییرات تدریجی در راستای قائم ، مقاطع عمودی در راستای شرقی-غربی نیز ارائه گردیده است. مقطع در جهت شرقی-غربی و در امتداد شمالی به 8400 عنوان مقطع قائم اصلی آورده شده است. همانگونه که قبلا بحث گردید، بخش پرفسفر کانسار در قسمت شمال غرب کانسار قرار گرفته است. تمرکز عناصر نادر خاکی در این بخش نیز که به صورت رنگهای قرمز تا زرد مشخص است، این موضوع را ثابت میکند که این عناصر همبستگی بالایی با آپاتیتها و فسفر در کانسار دارند. به عبارتی دیگر این عناصر عمدتا در آپاتیتها اند .تمرکز یافته موضوع دیگری که از بررسی این مقاطع می توان نتیجه گرفت، ارتباط موجود بین تمرکز عناصر نادر خاکی و گسل- های اصلی کانسار است. همان گونه که در این مقطع قابل مشاهده است، تمرکز عناصر نادر خاکی در امتداد گسلها صورت گرفته است و یا این که گسلها مناطق دارای تمرکز بالا را از مناطق با تمرکز پایین این عناصر تفکیک نموده است. این موضوع به وضوح در 890 مقطع افق و دیگر مقاطع افقی قابل مشاهده است

فهرست کامل فصل دوم عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در مناطق مختلف

2-1) استفاده از توزيع عناصر نادر خاكي (REE) و عناصر جزئي در تعيين محيط نهشت انديسهاي منگنز در منطقه آباده طشك، استان فارس

2و1و1 چکیده 74
2و1و2 مقدمه 74
2و1و3 بحث 75
2و1و4 نتیجه گیری 76
2و1و5 منابع 77

2-2) امكان سنجي ليچينگ كانههاي اورانيوم و عناصر نادر خاكي در آنومالي ۵ ساغند

2و2و1 چکیده 78
2و2و2 مقدمه 79
2و2و3 روش و وسايل كار 80
2و2و4 بحث و نتيجه گيري 81
2و2و5 آزمايشات تعيين نوع حلال 82
2و2و6 آزمايش تعيين دما و زمان مناسب براي ليچينگ 83
2و2و7 آزمايش تعيين نسبت مايع به جامد (L/S) 86
2و2و8 آزمايش تعيين تاثير غلظت اسيد مصرفي 86
2و2و9 آزمايش براي كاهش دادن مصرف اسيد 88
2و2و10 آزمايش استفاده از شرايط بهينه براي بدست آوردن ماكسيمم بازيابي 89
2و2و11 بررسي فرآيند ليچينگ تحت فشار روي نمونه آنومالي 5 90
2و2و12 نتايج 91
2و2و13 منابع 92

2-3) بررسی ژئوشیمی عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در کانسار سرب و روی گورت , منطقه کلاردشت (البرز مرکزی )

2و3و1 چکیده 94
2و3و2 مقدمه 94
2و3و3 روش مطالعه 95
2و3و4 بحث 95
2و3و5 زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 95
2و3و6 بررسی های ژئوشیمی 96
2و3و7 بررسی ژئوشیمی عناصر کمیاب 96
2و3و8 بررسی ژئو شیمی عناصر نادر خاکی 97
2و3و9 مقایسه آرایه توزیع عناصر نادر خاکی در نمونه های مورد مطالعه 100
2و3و10 نتیجه گیری 100
2و3و11 منابع 101

2-4) بررسی های ژئوشیمیایی پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد , با استفاده از عناصر نادر خاکی

2و4و1 چکیده 102
2و4و2 مقدمه 102
2و4و3 زمین شناسی محدوده مورد مطالعه 103
2و4و4 بحث 104
2و4و5 بررسی مقادیر LREE و HREE نسبت های تفریق آنها در نمونه های بهرام آباد 104
2و4و6 آنومالی های CeوEu 106
2و4و7 شرایط و ویژگی های تشکیل آهن در منطقه بهرام آباد 107
2و4و8 ژنر کانسار بهرام آباد 107
2و4و9 نتیجه گیری 108
2و4و10 منابع 109

2-5) بررسی میزان عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق

2و5و1 چکیده 110
2و5و2 مقدمه 111
2و5و3 کلیات 111
2و5و4 بررسی توزیع عناصر نادر خاکی 112
2و5و5 توده شرقی 112
2و5و6 نتیجه گیری و پیشنهادات 114
2و5و7 منابع 115

2-6) تاثیر فازهای کانیایی بر عناصر خاکی نادر و کمیاب در کمپلکس کابرویی – سینیتی – مونوزونیکی غرب سردشت

2و6و1 چکیده 117
2و6و2 مقدمه 117
2و6و3 زمین شناسی عمومی و منطقه ای 118
2و6و4 روش ها 118
2و6و5 نتایج و بحث 119
2و6و6 ژئوشیمی سنگ 120
2و6و7 مدل سازی ژئو شیمی 120
2و6و8 نتیجه گیری 124
2و6و9 منابع 124

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی اثرات عناصر نادر خاکی در معدن

کانسارهای آهن آپاتیت که به نام کانسارهای تیپ کایرونا نیز شناخته میشوند. در بسیاری از نقاط جهان در ارتباط با سنگهای ولکانیک به وجود آمدهاند. این کانسارها معمولا ترکیبی از مگنتیت با مقادیر متفاوتی از آپاتیت و اکتینولیت، و اندازههای متفاوت از پیکرههای بزرگ با ذخایر چند صد میلیون تنی کانسار با عیار بالا تا دایکها و رگچههای کوچک هستند. بحث بر روی منشا این نوع از کانسارها بر روی کانسار کایروناوارا و دیگر کانسارهای آهن در منطقه کایرونا در شمال سوئد متمرکز است. هرچند نزدیک به یک قرن از مطالعه بر رویکانسارهای تیپ کایرونا در دیگر نقاط دنیا کشف شده است، اما هنوز اختلافات بسیاری در مورد منشا کانسارهای آهن آپاتیت وجود دارد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی اثرات عناصر نادر خاکی در معدن

3-1 ) مطالعه و بررسی توزیع عناصر نادر خاکی در رگه هاي معدنی کانسار عمارت،اراك

3و1و1 چکیده 126
3و1و2 مقدمه 127
3و1و3 بحث 129
3و1و4 نتیجه گیری 131
3و1و5 منابع 132

3-2 ) بررسی اثرات زیست محیطی عناصر نادر خاکی در معدن سنگ آهن چغارت, بافق

3و2و1 چکیده 134
3و2و2 مقدمه 135
3و2و3 عناصر نادر خاکی در معدن چغارت 135
3و2و4 افزودگی – کاهیدگی عناصر نادر خاکی 135
3و2و5 بررسی نمودارهای فراوانی و درصد تجمعی عناصر نادر خاکی 137
3و2و6 لانتانیوم 137
3و2و7 سریوم 138
3و2و8 نئودیمیوم 138
3و2و9 ساماریوم 138
3و2و10 138
3و2و11 یورپیوم 138
3و2و12 تربیوم 138
3و2و13 دیسپروزیوم 139
3و2و14 تولیوم 139
3و2و15 ایتربیوم 139
3و2و16 لوتشیوم 139
3و2و17 نتیجه گیری 140
3و2و18 منابع 140

3-3 ) بررسی اثرات زیست محیطی و بیولوژیکی عناصر نادر خاکی با نگاه ویژه بر آلودگی های صنعتی

3و3و1 چکیده 141
3و3و2 مقدمه 142
3و3و3 فراوانی عناصر نادر خاکی 142
3و3و4 عناصر نادر خاکی از دیدگاه زمین شناسی اقتصادی 143
3و3و5 زمین شناسی پزشکی 143
3و3و6 عناصر نادر خاکی و محیط زیست 144
3و3و7 چگونگی پراکندگی عناصر نادر خاکی در محیط زیست 144
3و3و8 اثرات زیست محیطی و بیولوژیکی عناصر نادر خاکی 145
3و3و9 مطالعات موردی منابع پراکندگی آلودگی های عناصر نادر خاکی 147
3و3و10 مطالعات لیتوژئوشیمیایی در معدن سنگ آهن چغارت , بافق 147
3و3و11 موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه 147
3و3و12 نوع نمونه برداری و آنالیز 147
3و3و13 بررسی داده ها , تحلیل و تفسیر عناصر نادر خاکی 148
3و3و 14بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی و اثرات زیست محیطی آن ها در رسوبات بستر رودخانه کر 149
3و3و15 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 149
3و3و16 نوع نمونه برداری و آنالیز 149
3و3و17 مطالعات 150
3و3و18 ضریب همبستگی عناصر نادر خاکی مورد مطالعه در رسوبات رودخانه کر 152
3و3و19 نتیجه گیری و پیشنهادات 155
3و3و20 منابع 156

3-4 ) بررسی ژئو شیمیایی عناصر نادر خاکی در ضلع شمال – شمال شرق معدن آهن چغارت

3و4و1 چکیده 157
3و4و2 مقدمه 157
3و4و3 محدوده مورد مطالعه 158
3و4و4 ژئو شیمی عناصر نادر خاکی 159
3و4و5 ژئو شیمی سنگ میزبان 160
3و4و6 ژئو شیمی تیپ آهنی 160
3و4و7 ژئو شیمی تیپ متاسوماتیک 161
3و4و8 ژئو شیمی تیپ فسخانه (آپاتیت) 162
3و4و9 نتیجه 163
3و4و10 مراجع 164

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد عناصر خاکی نادر در صنایع مختلف

بررسي REEدر سنگ ها و كانيها طي سالهاي گذشته توجه ويژه اي را به خود جلب كرده است چون رفتار آنها در فرايندهاي متنوع ژئوشيميايي با عث شده كه به عنوان ردياب در محيط هاي زمين شناسي استفاده شوند. شناخت اين عناصر در پتروژنز سنگ هاي آذرين داراي اهميت فوق العاده است و از طريق آنها مي توان جايگاههاي تكتونيكي و زمين شناسي را تعيين كرد. بعضي از اين عناصر مي توانند در تعيين شرايط فيزيكو شيميايي سنگ ها و كانيها موثر باشند. متاسفانه اين عناصر در محيط هاي هيدروترمال و دگرگونه كمتر مورد بررسي قرار گرفته اند و داده هاي اندكي در مورد توزيع عناصرخاكي نادر بين سيالات كاني ساز و كانيها وجود دارد

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد عناصر خاکی نادر در صنایع مختلف

4-1 ) كاربرد عناصر خاكي نادر در صنايع مختلف

4و1و1 چکیده 166
4و1و2 مقدمه 166
4و1و3 كاربردهاي صنعتي عناصر خاكي نادر خالص 167
4و1و4 لانتانيم 169
4و1و5 ساماريوم 169
4و1و6 گادولينيم و ديسپروسيم 170
4و1و7 ساير فلزات نادر خاكي 170
4و1و8 كاربرد عناصر خاكي نادر در كاتاليس تهاي كراكينگ زئوليتي 170
4و1و9 كاربرد خاكهاي نادر در كاتاليست هاي غيركراكينگي 172
4و1و10 كاربرد خاكهاي نادر در تلويزيون و اشعه كاتدي 173
4و1و11 كاربرد خاكهاي نادر براي فسفرهاي اشعه X جهت راديوگرافي پزشكي 174
4و1و12 نقش عناصر خاكي نادر در توليد آهن ريخته گري شده 174
4و1و13 سنسورهاي اكسيژن 175
4و1و14 كاربرد عناصر خاكي نادر در سراميك هاي الكترواپتيك و قطعات آن 175
4و1و15 كاربردهاي عناصر خاكهاي نادر در مواد حافظه دار حبابي 176
4و1و16 آلياژهاي منيزيم حاوي عناصر خاكي نادر براي مقاصد نظامي 176
4و1و17 مغناطيسهاي دائم حاوي عناصر خاكي نادر 177
4و1و18 نتيجه گيري 178
4و1و19 مراجع 178

4-2 ) مطالعه عناصر نادر خاکی در ضلع شمال – شمال شرق معدن آهن چغارت بر اساس بررسی های پتروگرافی

4و2و1 چکیده 182
4و2و2 مقدمه 182
4و2و3 پترو گرافی سنگ میزبان 183
4و2و4 پتروگرافی تیپ آهنی 184
4و2و5 پتروگرافی تیپ متاسوماتیک چغارت 185
4و2و6 پتروگرافی تیپ فسفات معدن چغارت 186
4و2و7 نتیجه 188
4و2و8 مراجع 189

4-3 ) مطالعه عناصر نادر خاکی در مکنتیتهای کانسار گل گهر با نگرشی ویژه بر مکنتیتهای کانسارهای آهن

4و3و1 چکیده 191
4و3و2 مقدمه 192
4و3و3 توزیع عناصر نادر خاکی در کانسارهای آهن مگنتیت 193
4و3و4 توزیع عناصر نادر خاکی در کانسارهای رسوبی 193
4و3و5 توزیع عناصر نادر خاکی در مکنتیتهای نوع ماگمایی 194
4و3و6 توزیع عناصر نادر خاکی در مکنتیتهای نوع اسکارتی 195
4و3و7 خصوصیات زمین شناسی کانسار آهن کلهر 195
4و3و8 زمین شناسی کانسار 195
4و3و9 توزیع عناصر نادر خاکی مکنتیتهای کانسار گل گهر 195
4و3و10 نتیجه گیری 196
4و3و1 مراجع 196

4-4 ) مطالعه و بررسی روش های انحلال کانی های عناصر نادر خاکی

4و4و1 چکیده 198
4و4و2 مقدمه 199
4و4و3 روش تحقیق 200
4و4و4 لیچینگ 200
4و4و5 انحلال به کمک قلیایی ها 200
4و4و6 انحلال قلیایی مونازیت 200
4و4و7 انحلال قلیایی باستنازیت 200
4و4و8 انحلال به کمک اسیدها 200
4و4و9 انحلال با اسید هیدروکلریک 200
4و4و10 انحلال با اسید سولفوریک 201
4و4و11 انحلال اسیدی مونازیت 201
4و4و12 انحلال اسیدی باستنازیت 201
4و4و13 انحلال با اسید نیتریک 201
4و4و14 انحلال با گاز کلرین 201
4و4و15 لیچینگ با آمونیوم کلراید 202
4و4و16 نتیجه گیری 202
4و4و17 منابع 203

4-5 ) بررسی ژئو شیمیایی عناصر نادر خاکی در کانسار آهن لکه سیاه

4و5و1 چکیده 204
4و5و2 مقدمه 204
4و5و3 نحوه پراکندگی عناصر نادر خاکی در سنگ های ماگمایی کانسارهای آهن بافق 205
4و5و4 ژئوشیمی عناصر نادر خاکی 205
4و5و5 تحلیل آماری 207
4و5و6 نتیجه گیری 208
4و5و7 مراجع 208

4-6 ) پر عیار سازی نمونه پلاسری مونازیت مروست و استحصال عناصر نادر خاکی از کنسانتره

4و6و1 چکیده 209
4و6و2 مقدمه 210
4و6و3 مواد و روش ها 210
4و6و4 بحث و نتایج 212
4و6و5 نتیجه گیری 215
4و6و6 مراجع 215

4-7 ) تعیین محیط تکتونیکی گدازه های پلیوکواتنر نیز با استفاده از داده ها ی عناصر کمیاب خاکی

4و7و1 چکیده 217
4و7و2 مقدمه 217
4و7و3 زمین شناسی ناحیه 218
4و7و4 بررسی سنگ شناسی 218
4و7و5 بررسی ژئوشیمی 219
4و7و6 محیط تکتونیکی ولکانیک های نیر 220
4و7و7 نتیجه گیری 221
4و7و8 منابع 221

4-8 ) عناصر نادر خاکی در گارنت از کانسار آهن سنگان

4و8و1 چکیده 224
4و8و2 مقدمه 224
4و8و3 زمین شناسی 225
4و8و4 روش مطالعه 225
4و8و5 بحث 225
4و8و6 نتیجه گیری 227
4و8و7 منابع 227

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید