50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی حمل و نقل ریلی درون شهری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 450 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه حمل و نقل ریلی درون شهری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی انواع سیستم هاي حمل و نقل ریلی درون شهري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارائه يك مدل مفهومي براي توسعه پايدار در حمل و نقل ريلي درون شهری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي سيستمهاي مونوريل از نظر كاهش ميزان آلاينده هاي زيست محيطي بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسي و مطالعه نحوه طراحي سيستم هاي ايمني در شبکه های حمل و نقل ریلی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش دلایل توسعه و گسترش سیستم های ریلی در هزاره جدید بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی روشهای کاهش زمان توقف قطار در ایستگاهای درون شهری و کاهش ترافیک بررسی شده است

واگن کابلی اولین شیوه حمل و نقل مکانیزه براي ترافیک مختلط بود که به موفقیت تجاري وسیع و مقبولیت عمومی گسترده دست پیدا کرد. اجزاء مکانیکی این سیستم عبارتند از: طناب و قرقره و موتورهاي بخار ثابت که در طول قرن نوزدهم از آنها براي کشیدن واگن هاي ریلی در تپه هاي شیب دار معادن بریتانیا استفاده میشد. این سیستم از جنبه هاي مختلف بر ترامواي اسبی برتري داشت و طی دهه (1880) در بسیاري از مسیرهاي شهري پر ترافیک به خصوص در آمریکا به کار گرفته شد. .

قسمت هایی از فصل اول بررسی انواع سیستم هاي حمل و نقل ریلی درون شهري

حریم ویژه نوع (الف) : این حریم داراي کنترل کامل بوده و فاقد تقاطع همسطح می باشد و در آن تداخل بین وسایل نقلیه با عابرین پیاده و دیگر وسایل عبوري را بوجود نمی آید. این حریم به شکل: تونل (زیرزمینی)، هوائی ، و همسطح (رو زمینی) طراحی می شود. وسایل نقلیه اي که چنین حریمی را مورد استفاده قرار می دهند (مانند مترو)، با سرعت و ایمنی بالایی، سرویس دهی می کنند. ولی ایجاد چنین حق تقدم عبوري براي حرکت وسیله، هزینه هاي ساخت مسیر را افزایش می دهد. در شکل (3-1) نمایی از انواع حریم ویژه عبور وسایل ریلی، مشاهده می شود.

فهرست کامل فصل اول بررسی انواع سیستم هاي حمل و نقل ریلی درون شهري

1-1 ) بررسی انواع سیستم هاي حمل و نقل ریلی درون شهري

1.1.1فصل اول:کلیات 14
1.1.1.1 تعریف مساله 15
1.1.1.2 اهداف 18
1.1.2 فصل دوم:کاوش درمتون 19
1.1.2.1 بررسی کتب و مقالات 20
1.1.2.2 تاریخچه استفاده از سیستمهاي ریلی درونشهري 21
1.1.3 فصل سوم: شناخت مشخصات کلی قطارهاي شهري 26
1.1.3.1 ویژگیهاي قطار شهري 27
1.1.3.2 هدایت خارجی 27
1.1.3.3 تکنولوژی ریلی 28
1.1.3.4 نیروي محرکه الکتریکی 28
1.1.3.5 تفکیک حق تقدم عبور 29
1.1.3.6 تسهیلات و اجزاي اصلی 31
1.1.3.7 شاخص بهرهبرداري و سرویسدهی 32
1.1.3.8 عملکرد سیستم 32
1.1.3.9 سطح سرویس 33
1.1.3.10 نتایج بهرهبرداري 33
1.1.3.11 هزینه ها 33
1.1.4 فصل چهارم: دستهبندي انواع سیستمهاي حمل و نقل ریلی درونشهري 34
1.1.4.1 تراموا 35
1.1.4.2 ابعاد تراموا 36
1.1.4.3 زیر ساختهاي سیستم تراموا 38
1.1.4.4 مسیر تراموا 38
1.1.4.5 ایستگاه های تراموا 39
1.1.4.6 سیستمهاي تامین انرژي 40
1.1.4.7 نصب چراغ و علایم 40
1.1.4.8 محل نگهداري تراموا 41
1.1.4.9 ترتیب عملیات طراحی 41
1.1.4.10 هزینه ها 42
1.1.4.11 نرخگذاري کرایه در سیستم 42
1.1.4.12 مزایا و معایب سیستم تراموا 43
1.1.4.13 قطار سبک شهري 44
1.1.4.14 انعطافپذیري قطارهاي سبک شهري 45
1.1.4.15 بررسی انواع سطوح عملکردي و بهرهبرداري از قطارهاي سبک شهري 47
1.1.4.16 هزینه سرمایهگذاري قطار سبک شهري 52
1.1.4.17 عوامل موثر درموفقیت سیستم های LRT 53
1.1.4.18 مونوریل 53
1.1.4.19 اجزاي سیستم مونوریل 57
1.1.4.20 مشخصات فنی 58
1.1.4.21 مزایا و معایب مونوریل 58
1.1.4.22 مترو 59
1.1.4.23 مزایا ومعایب مترو 60
1.1.4.24 مشخصات فنی 61
1.1.4.25 قطارهای مترو 62
1.1.4.26 نیروی محرکه 62
1.1.4.27 چراغهاي ایمنی مسیر 62
1.1.4.28 شبکه خطوط مترو 62
1.1.4.29 سیستمهاي حمل و نقل ریلی حومهاي 63
1.1.4.30 سیستم حمل و نقل هدایت شده خودکار 63
1.1.4.31 سیستم واگن اتوماتیک 65
1.1.5 فصل پنجم: برنامهریزي حمل و نقل همگانی براي اجراي خطوط قطار شهري 67
1.1.5.1 شناسایی کریدورهاي مناسب براي ایجاد سامانه ریلی 68
1.1.5.2 انتخاب موقعیت فضایی استقرار خطوط 69
1.1.5.3 روش همسطح 71
1.1.5.4 روش هوایی 75
1.1.5.5 روش کند و پوش 77
1.1.5.6 روش حفر تونل با ماشین تونلزنی 80
1.1.5.7 نتایج ارزیابی روشهاي مختلف استقرار خطوط 83
1.1.5.8 انتخاب سیستم مناسب 83
1.1.5.9 خصوصیات عملکردی 83
1.1.5.10 انطباق با شرایط جغرافیایی و بافت شهري 85
1.1.5.11 فاصله ایستگاهها 86
1.1.5.12 حداکثر شیب طولی 87
1.1.5.13 حداقل شعاع قوس 87
1.1.5.14 ظرفیت سیستمهاي ریلی 89
1.1.5.15 مشخصات موثر در تعیین ظرفیت ناوگان سیستمهاي حمل و نقل انبوه 89
1.1.5.16 چیدمان داخلی واگنها در سیستمهاي حمل و نقل همگانی انبوه 92
1.1.5.17 تعیین گنجایش ناوگان انواع مختلف سیستمهاي حمل و نقل ریلی شهري 93
1.1.5.18 ظرفیت انواع سیستمهاي حمل و نقل ریلی و نحوه محاسبه آن 96
1.1.5.19 هزینه هاي ساخت و بهره برداري 98
1.1.5.20 اثرات زیستمحیطی 99
1.1.5.21 آلودگی صوتی 99
1.1.5.22 آلودگی دیداری 101
1.1.5.23 تأثیر برمیزان آلودگی هوا 101
1.1.5.24 فضاي اسمی مورد نیاز 102
1.1.5.25 مصرف انرژی 102
1.1.5.26 مدت زمان اجرا 103
1.1.5.27 اختلال در جریان ترافیک 103
1.1.5.28 ایمنی 104
1.1.5.29 سهولت دسترسی 105
1.1.5.30 ایستگاه ها 107
1.1.5.31 معرفی اجزاء و معیارهاي طراحی ایستگاهها 108
1.1.5.32 سکوی ایستگاه 109
1.1.5.33 موقعیت ایستگاهها در طول مسیر 113
1.1.5.34 انواع ایستگاهها بر اساس نحوه استقرار ارتفاعی خط در طول مسیر 114
1.1.5.35 توقفگاه و تعمیرگاه مرکزي 118
1.1.5.36 انواع توقفگاه 118
1.1.5.37 موقعیت توقفگاه ها 120
1.1.5.38 تعیین تعداد ناوگان 122
1.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری 123
1.1.6.1 نتیجه گیری 124
1.1.6.2 فهرست منابع 126
1.1.6.3 Abstract 129

1-2 ) بررسی جایگاه حمل و نقل ریلی درون شهري در طرح جامع شهر تهران

1.2.1 چکیده 131
1.2.2 مقدمه 132
1.2.3 پیدایش و تکامل تاریخی مترو در جهان و ایران 132
1.2.4 مقایسه کیفی مترو در تهران و دیگر شهر هاي جهان 133
1.2.5 تأثیر شبکه مترو بر توسعه شهري 138
1.2.6 جایگاه مترو در توسعه شهري تهران 139
1.2.7 نقش و جایگاه مترو در طرح هاي شهري 143
1.2.8 نقش و جایگاه مترو در طرح جام شهر تهران 145
1.2.9 یکپارچه سازي گسترش مترو با طرح جامع شهري 148
1.2.10 نتیجه گیری 148
1.2.11 مراجع 150
1.2.12 Abstract 151

1-3 ) بررسی جایگاه حمل و نقل ریلی درون شهري در طرح جامع شهر تهرانبررسی سیستم های حمل و نقل ریلی شهری

1.3.1 چکیده 152
1.3.2 مقدمه 152
1.3.3 تعریف 153
1.3.4 مشخصات تکنولوژیکی 153
1.3.5 مقایسه 156
1.3.6 نتیجه گیری 158
1.3.7 مراجع 159

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارائه يك مدل مفهومي براي توسعه پايدار در حمل و نقل ريلي درون شهری

در ديدگاه اتحاديه حمل و نقل عمومي UITP و به موجب بيانيه اين سازمان به نام )تحرك بهتر براي همه(، حمل و نقل با جابجايي پايدار به عنوان بخش مهم و اساسي توسعه پايدار مورد تاكيد قرار گرفته است، به اين مفهوم كه حمل و نقل پاك علاوه بر سازگاري با محيط زيست داراي توجيه قوي اجتماعي و اقتصادي بوده و از عوامل مهم دسترسي به توسعه پايدار است. حمل و نقل يكي از مهمترين اركان توسعه شهري است كه براي جابجايي مردم و كالاها ضروري بوده و دستيابي به بهره وري سازنده در مناطق شهري فقط با تامين نيازهاي جابجايي برآورده خواهد شد. همچنين حمل و نقل به عنوان يك منبع درآمد براي دولت محسوب مي شود.

فهرست کامل فصل دوم ارائه يك مدل مفهومي براي توسعه پايدار در حمل و نقل ريلي درون شهری

2-1) بررسی روش های کاهش زمان توقف قطار درایستگاه های شبکه حمل ونقل ریلی درون شهری،از طریق بهینه سازی عوامل تاثیرگذار برزمان سوار و پیاده شدن مسافران درسکوهای مسافری

2.1.1 چکیده 160
2.1.2 مقدمه 161
2.1.3 بیان موضوع و طرح مستله 163
2.1.4 ضرورت های انجام تحقیق 163
2.1.5 اهداف خاص تحقیق 163
2.1.6 پیشینه تحقیق 164
2.1.7 روش تحقیق ومراحل انجام کار 164
2.1.8 مدیریت زمان اعزام درترافیک درشبکه ریلی درون شهری 165
2.1.9 عوامل تاثیرگذار بررفتار مسافری و زمان سوار وپیاده شدن 165
2.1.10 الگوی خوشه ای پیاده و سوار شدن مسافران 166
2.1.11 عوامل فنی تاثیرگذار درتعیین زمان توقف 168
2.1.12 مطالعه موردی ایستگاه متروی امام(ره) 172
2.1.13 برخی راهکارهای بهبود زمان توقف 174
2.1.14 بیان سایر روش های تاثیرگذار بربهبود جریان مسافری 178
2.1.15 جمع بندی 178
2.1.16 منابع 180

2-2) روش SWOT در ارزیابی استفاده از مونوریل برای سامانه های حمل ونقل شهری

2.2.1 چکیده 181
2.2.2 مقدمه 182
2.2.3 معرفی سیستم مونوریل 182
2.2.4 تاریخچه ساخت و استفاده از مونوریل 183
2.2.5 تجربیات سایر کشورها در استفاده از مونوریل 184
2.2.6 مونوریل ووپرتال-آلمان 184
2.2.7 مونوریل موزه ملی خودروهاي بیلیو-انگلستان 185
2.2.8 مونوریل مسکو -روسیه 185
2.2.9 مونوریل فرودگاه هاندا-توکیو 185
2.2.10 مزایا و معایب سیستم مونوریل 185
2.2.11 معرفی روش تحلیل SWOT 186
2.2.12 ارزیابی سیستم مونوریل با استفاده از ماتریس SWOT 187
2.2.13 مقایسه هزینه های مونوریل با سیستم قطار سریع شهری 189
2.2.14 نتیجه گیری 190
2.2.15 فهرست منابع و ماخذ 192
2.2.16 Abstract 193

2-3) بررسی مدل ها،روش ها و اقدامات کنترل نویز آکوستیک درسیستم تهویه قطارهای درون شهری

2.3.1 چکیده 194
2.3.2 مقدمه 195
2.3.3 ضرورت و اهمیت موضوع 196
2.3.4 اهداف تحقیق 197
2.3.5 نگاهی به پیشینه انجام تحقیق 197
2.3.6 متدولوژی انجام تحقیق با توجه به ساختار سیستم تهویه قطارهای متروی تهران 199
2.3.7 مطالعه برخی مدلهای کاهش نویز صوتی فن های قطار 200
2.3.8 روش کاهش نویزهای آکوستیک درسیستم تهویه قطارهای مترو 201
2.3.9 تحلیل نویزهای آکوستیک درسیستم تهویه قطار ازطریق بیان روابط ریاضی میان پارامترها 202
2.3.10 بیان مدل آکوستیک گردابی در بدست آوردن نویز سیستم تهویه قطار 203
2.3.11 بیان نقش مبدل حرارتی درایجاد نویز آکوستیک سیستم تهویه قطار 205
2.3.12 بکارگیری مدل آئروآکوستیک جیانگ ویان برای سیستم تهویه قطار شهری 206
2.3.13 بیان نتایج استفاده از مدل سازی آکوستیک کاهش نویز در سیستم تهویه قطارهای متروی تهران 208
2.3.14 نتیجه گیری 210
2.3.15 منابع 211

2-4) روش های انتخاب سیستم های ریلی مناسب

2.4.1 چکیده 213
2.4.2 مقدمه 213
2.4.3 منوریل 213
2.4.4 تاریخچه منوریل 214
2.4.5 مزایای منوریل 215
2.4.6 معایب منوریل 215
2.4.7 مترو 216
2.4.8 تاریخچه مترو 216
2.4.9 خصوصیات فنی مترو 216
2.4.10 مزیت های مترو 217
2.4.11 معایب مترو 218
2.4.12 تراموا 218
2.4.13 علت کمرنگ شدن وشکست تراموا 219
2.4.14 قطار سبک شهری 219
2.4.15 تاریخچه قطار سبک شهری 220
2.4.16 طبقه بندی قطار سبک شهری 220
2.4.17 مزایای قطار سبک شهری نسبت به دیگر سیستم ها 220
2.4.18 معایب قطار سبک شهری 221
2.4.19 وضعیتهای مختلف استفاده از قطارهای شهری 221
2.4.20 نتیجه گیری 221
2.4.21 مراجع 222

2-5) بررسی شرایط استفاده از مونوریل به عنوان وسیله ی حمل و نقل انبوه شهری

2.5.1 چکیده 223
2.5.2 مقدمه 224
2.5.3 شناسایی ناوگان ریلی 224
2.5.4 تعریف ناوگان ریلی 224
2.5.5 انواع ماشینهای ریلی 224
2.5.6 تعریف مونوریل 225
2.5.7 مکان های به کارگیری 225
2.5.8 اجزای مونوریل 225
2.5.9 انواع مونوریل 226
2.5.10 مونوریل در جهان 228
2.5.11 مزایا ومعایب مونوریل 231
2.5.12 مونوریل ازنظرآمار 235
2.5.13 پیشینه مونوریل در ایران 238
2.5.14 مونوریل قم 238
2.5.15 نتیجه گیری 240
2.5.16 منابع 242

2-6) ارائه يك مدل مفهومي براي توسعه پايدار در حمل و نقل ريلي درون شهری

2.6.1 چکیده 243
2.6.2 مقدمه 244
2.6.3 مرور ادبیات 245
2.6.4 روش تحقیق 246
2.6.5 روش تحليلي فشار ـ وضعيت ـ پاسخ 247
2.6.6 یافته ها 249
2.6.7 نتیجه گیری و بحث 253
2.6.8 منابع 254

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسي سيستمهاي مونوريل از نظر كاهش ميزان آلاينده هاي زيست محيطي

Safege در سال 1957 در فرانسه احداث گرديد . چرخهاي فلزي يا تايرهاي لاستيكي دارنـد . ايـن سيـستم بيـشتر بـه صورت معلق بوده و سطوح متحرك آن مانند واگنها و موتور هاي قطار از اجزاي درون ريل محافظت مي شوند . كابين ها در برابر وضعيت و شرايط جوي متفاوت در داخل يك جعبه ميله اي از جنس استيل يا بتون محافظت مي شوند

Maglev Monorail چیست؟
بر اساس تعريف اداره راه آهن فدرال آمريكا : تكنولوژي پيشرفته اي كه در آن نيروي مغناطيسي قادر است وسـيله نقليـه را در طول مسير ريلي بالا برده ، حركت داده و آنرا هدايت كند . در واقع ريل آن همانند ريلهـاي معمـول مونوريـل مـي باشد . ولي نيروي محركه آن از طريق مغناطيس هاي قوي تأمين مي شود

فهرست کامل فصل سوم بررسي سيستمهاي مونوريل از نظر كاهش ميزان آلاينده هاي زيست محيطي

3-1 ) طراحی و تحلیل بهینه سیستم حمل ونقل همگانی قطار شهری براساس برنامه ریزی کوتاه مدت

3.1.1 چکیده 257
3.1.2 مقدمه 257
3.1.3 پیشینه تحقیق 258
3.1.4 بررسی مشخصات و ویژگی های سیستم های حمل ونقل همگانی 259
3.1.5 محدوده مورد مطالعه 263
3.1.6 روش مدلسازی 263
3.1.7 انتخای کریدورهای حمل ونقل انبوه برای شهر کرمان 265
3.1.8 شبکه حمل ونقل همگانی پایه سال1400 265
3.1.9 گزینه حمل ونقل همگانی درشرایط استفاده از سیستم قطار شهری درافق میان مدت طرح 267
3.1.10 گزینه حمل و نقل همگانی درشرایط استفاده از سیستم قطار شهری وسهم75 درصد برای حمل ونقل همگانی،درافق میان مدت طرح 269
3.1.11 مقایسه گزینه پایه با گزینه هایی سیستم قطار شهری درافق میان مدت طرح ونیز سیستم قطار شهری وسهم 75 درصد برای حمل ونقل همگانی،درافق میان مدت طرح 270
3.1.12 نتیجه گیری 272
3.1.13 مراجع 272

3-2 ) برآورد میسان آلاینده های ناشی از تردد وسایل نقلیه عمومی درون ضهری و مقایسه با شبکه مترو

3.2.1 چکیده 274
3.2.2 مقدمه 275
3.2.3 بیان اهداف 276
3.2.4 روش تحقیق 276
3.2.5 بحث ونتیجه گیری 277
3.2.6 منابع 281
3.2.7 Abstract 282

3-3 ) بررسي عملکرد ترمز دینامیک درقطارهای الکتریکی وامکان سنجی استفاده از سوپر خازن ها جهت ذخیره سازی انرژی

3.3.1 چکیده 283
3.3.2 مقدمه 284
3.3.3 روشهای بازیابی انرژی ترمزدینامیک قطارهای مترو 284
3.3.4 مقاسه بکارگیری ترمز دینامیک در خطوط تغذیه AC و DC 284
3.3.5 بررسی سیستم های ذخیره انرژی درخطوط مترو 285
3.3.6 بررسی ترمز بازیاب با ذخیره کردن انرژی در قطارهای سری AC مترو تهران 286
3.3.7 تحلیل وبررسی استفاده از سوپر خازن درخط3 مترو تهران 288
3.3.8 تحلیل وبررسی استفاده از سوپرخازن درخط3متروتهران 289
3.3.9 نتیجه گیری 291
3.3.10 منابع 292

3-4 ) بررسي سيستمهاي مونوريل از نظر كاهش ميزان آلاينده هاي زيست محيطي

3.4.1 چکیده 293
3.4.2 مقدمه 294
3.4.3 طبقه بندي سيتمهاي حمل و نقل 294
3.4.4 ملاحظات انتخاب سيستم حمل و نقل 294
3.4.5 سيستم هاي حمل و نقل همگاني موجود در دنيا 294
3.4.6 مقايسه حمل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده اي 294
3.4.7 تعريف مونوريل 295
3.4.8 طبقه بندی 296
3.4.9 مدلهای اصلی مونوریل 296
3.4.10 مشخصات فني يك مونو ريل 297
3.4.11 فاكتورهاي مهم در احداث مونوريل 298
3.4.12 تشخيص مونوريل با سيستمهاي ريلي ديگر 298
3.4.13 هزينه تعمير و نگهداري كمتر نسبت به ساير وسايل ريلي سنگين مانند مترو 304
3.4.14 معايب عمده سيستم مونو ريل 304
3.4.15 جنبه هاي زيست محيطي مونو ريل 305
3.4.16 تطابق با محيط زيست 305
3.4.17 بحث و نتيجه گيري 307
3.4.18 مزاياي سيستمهاي برقي بويژه مونوريل 308
3.4.19 منابع مورد استفاده 308

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي و مطالعه نحوه طراحي سيستم هاي ايمني در شبکه های حمل و نقل ریلی

عموماً هدف از طراحي، ساخت، و بهره برداري از سيستم هاي حمل و نقل سريع در کلان شهرهاي دنيا و نيز مدرنيزه کردن آنها، ايجاد يك شبكه حمل و نقل کارا و اثربخش در سطح شهرها است، به گونه اي که در حالتي يكپارچه و کارا نيازهاي شهروندان را در حوزه حمل و نقل درون شهري برآورده نمايد. از سويي تحقق اين هدف مستلزم آن است که تامين کنندگان، سازندگان، سهامداران و بهره برداران سيستم هاي حمل و نقل سريع1از ايمني مسافران در شبكه ريلي اطمينان حاصل نمايند. مهمي که از طريق طراحي و استقرار يك سيستم هوشمند و دقيق اطفاي حريق با توجه استانداردهاي يكپارچه و بين المللي حاصل مي گردد. از سويي يكي از استراتژي هاي مهم واصلي ايمني در برابر وقوع حريق به حداقل رساندن زيان ها و ضررهاي مالي و جاني مسافران و نيز اتخاذ تمهيداتي بمنظور تخليه سريع آنان و انتقال ايشان به محل هاي امن ايستگاه، و همچنين تسهيل و تسريع در عمليات امدادرساني آتش نشان ها و تيم هاي امداد در هنگام بروز حوادث و سوانح حريق و اتش سوزي است.

فهرست کامل فصل چهارم بررسي و مطالعه نحوه طراحي سيستم هاي ايمني در شبکه های حمل و نقل ریلی

4-1 ) بررسي و مطالعه نحوه طراحي سيستم هاي ايمني و مقابله با حريق در شبکه هاي حمل ونقل ریلی درون شهری

4.1.1 چکیده 309
4.1.2 مقدمه 309
4.1.3 معماري و آرايش ايستگاه هاي شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري 310
4.1.4 الزامات ايمني در طراحي ايستگاه براي مقابله با حريق 311
4.1.5 لحاظ شدن تقسيمات ايمني در طراحي سيستم هاي مقابله و اطفاي حريق در ايستگاه 311
4.1.6 ظرفيت خروج از ايستگاه 313
4.1.7 طراحي خروجي هاي اضطراري در ايستگاه هاي مسافري 313
4.1.8 علايم يا نشانه هاي خروجي و چراغ هاي اضطراري ايستگاه 314
4.1.9 حفاظت در برابر حريق و سيستم هاي تشخيص آتش سوزي در ايستگاه هاي مترو 314
4.1.10 سيستم اطفاي حريق از طريق پاشيدن ( باريدن) آب بر روي آتش 314
4.1.11 سيستم اتوماتيك آلارم آتش 315
4.1.12 سيستم هوز ريل 316
4.1.13 تجهيزات اطفاي حريق قابل حمل 317
4.1.14 سيستم اطفاي حريق خشك 318
4.1.15 سيستم ارتباطات صوتي 318
4.1.16 سيستم اطفاي حريق با استفاده از غرق کردن فضاي احتراق در گاز خفه کننده آتش 319
4.1.17 سيستم کنترل دود و تهويه اضطراري در شبكه ريلي درون شهري 319
4.1.18 الزامات ايمني سيستم پيشگيري و اطفاي حريق در فضا و تونل هاي ريلي 320
4.1.19 راه پله هاي خروج اضطراري 321
4.1.20 روشنایی اضطراری 321
4.1.21 سيستم تهويه اضطراري تونل 322
4.1.22 لحاظ شدن نرخ آزاد شدن گرما و بالا رفتن دما در هنگام بروز آتش سوزي قطار در طراحي سیستم ایمنی دربرابر حریق 322
4.1.23 ارتباطات راديويي در سيستم هاي آتش نشاني 322
4.1.24 نتیجه گیری 322
4.1.24 منابع 323

4-2 ) بررسی و مقایسه الزامات ایمنی در برابر حریق در تونل های مترو و قطار شهری

4.2.1 چکیده 324
4.2.2 مقدمه 324
4.2.3 مقایسه ویژگی ها 325
4.2.4 تفاوت های اصلی با سایر روش های حمل و نقل 325
4.2.5 دستورالعمل ها 326
4.2.6 ایستگاه ها 326
4.2.7 ناوگان 327
4.2.8 تونل ها 327
4.2.9 لیست دستورالعمل ها 327
4.2.10 جزئیات مقایسه اقدامات ایمنی 328
4.2.11 شرایط ساختاری 328
4.2.12 تجهزیات ایمنی 329
4.2.13 تجهیزات خروج دود 329
4.2.14 روشنایی 330
4.2.15 سیگنالینگ 332
4.2.16 سیستم های ارتباطی و هشدار دهنده 332
4.2.17 خدمات مسافری 332
4.2.18 قوانین ترافیکی – دیده بانی تجهیزات و منابع تغذیه 332
4.2.19 تجهیزات آتش نشانی 332
4.2.20 ساختار و تجهیزات، واکنش در برابر حریق 333
4.2.21 نتیجه گیری 333
4.2.22 توضیح اجمالی در خصوص قطار شهری مشهد 334
4.2.23 مراجع 334

4-3 ) نقش سیستم حمل ونقل شهری جهت امداد ونجات شهروندان پس از بروز سوانح طبیعی درشهر تهران

4.3.1 چکیده 336
4.3.2 مقدمه 337
4.3.3 ارائه تعاریف پایه 338
4.3.4 چرخه مدیریت بحران 338
4.3.5 سوانح و انواع آن 338
4.3.6 بحران های ناشی ازحوادث وسوانح طبیعی 339
4.3.7 شهر 339
4.3.8 سیستم های حمل و نقل 340
4.3.9 بحران های محتمل سیستم حمل و نقل ناشی ازحوادث 346
4.3.10 نتیجه گیری 347
4.3.11 منابع 348

4-4 ) بررسی اهداف ایمنی در سیستم هاي حمل و نقل ریلی درون شهري با استفاده از مدل ALARP

4.4.1 چکیده 364
4.4.2 مقدمه 365
4.4.3 قلمرو تحقیق 367
4.4.4 روش تحقیق 367
4.4.5 اهداف تحقیق 367
4.4.6 بیان اهداف ایمنی متداول در صنعت حمل و نقل ریلی 368
4.4.7 بیان رهیافت هاي تنظیم اهداف و برنامه هاي ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی 369
4.4.8 تبیین ریسک هاي اجتماعی در حوزه حمل و نقل ریلی 372
4.4.9 تحلیل و ارزیابی ریسک با استفاده از الگوي ” تورداي” و ” کورسی” 373
4.4.10 مدل ALARP 374
4.4.11 بیان عوامل اصلی ایمنی در شبکه ریلی براساس مدل ALARP 376
4.4.12 رسم نمودار ایشی کاوا (علت و معلول) در حوزه ایمنی شبکه ریلی با لحاظ پارامترهاي مدل ALARP 378
4.4.13 تحلیل سوانح و حوادث ریلی در شبکه راه آهن شهري تهران و حومه، براساس مدل ALARP و بیان راهکارها و اقدامات ایمنی موثر در بخش هاي عملیاتی مرتبط 380
4.4.14 نتیجه گیری 382
4.4.15 منابع 383

4-5 ) بررسی اهداف ایمنی در سیستم هاي راه آهن درون شهري

4.5.1 چکیده 384
4.5.2 مقدمه 385
4.5.3 قلمروتحقیق 387
4.5.4 روش تحقیق 387
4.5.5 اهداف تحقیق 387
4.5.6 بیان اهداف ایمنی متداول در صنعت حمل و نقل ریلی 388
4.5.7 بیان رهیافت هاي تنظیم اهداف و برنامه هاي ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی 389
4.5.8 تبیین ریسک هاي اجتماعی در حوزه حمل و نقل ریلی 392
4.5.9 تحلیل و ارزیابی ریسک با استفاده از الگوي ” تورداي” و ” کورسی” 393
4.5.10 مدل ALARP 394
4.5.11 بیان عوامل اصلی ایمنی در شبکه ریلی براساس مدل ALAR 396
4.5.12 رسم نمودار ایشی کاوا(علت و معلول) در حوزه ایمنی شبکه ریلی با لحاظ پارامترهاي مدل ALARP 398
4.5.13 تحلیل سوانح و حوادث ریلی در شبکه راه آهن شهري تهران و حومه، براساس مدل ALARP و بیان راهکارها و اقدامات ایمنی موثر در بخش هاي عملیاتی مرتبط 400
4.5.14 نتیجه گیری 402
4.5.15 منابع 403

4-6 ) بررسي تاثير اجراي برنامه هاي HSE برميزان حوادث در حمل و نقل ريلي درون شهری

4.6.1 چکیده 404
4.6.2 مقدمه 404
4.6.3 نگاهي برسير تكامل شيوه هاي كلي كاهش حوادث و افزايش موفقيت ايمني، بهداشت شغلي و محيط زیست در طول زمان 405
4.6.4 مدل مفهومی تحقیق 405
4.6.5 فرضیه پژوهش 406
4.6.6 روش پژوهش 406
4.6.7 جامعه آماري و روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 407
4.6.8 اعتبار سنجي مدل تحقيق با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و معادلات ساختاري 408
4.6.9 بررسي ضرايب روايي و ماتريس همبستگي 412
4.6.10 تحليل فرضيه هاي تحقيق و نتيجه گيري 413
4.6.11 نتايج حاصل از يافته ها 414
4.6.12 منابع 415

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم دلایل توسعه و گسترش سیستم های ریلی در هزاره جدید

در این تونل ها کابلهاي نشتی معمولا به خاطر تجهیزات تغذیه در سقف، در کناره ها نصب می شود. به این ترتیب حاصل شبیه سازي نرم افزار MATLABرا می توان در شکل 4ملاحظه نمود. همانطور که پیشبینی می شد. امواج حاصل از این کابل هاي توزیعی یکنواخت و مطلوب براي ارتباطات رادیوسیار در سرتاسر تونل پیدا می کنند. لازم به ذکر است که شبیه سازي انجام شده در عمق 1000متري داخل تونل انجام شده که مطابق با ابعاد مورد نظر مترو در شهرهایی نظیر تهران واصفهان می باشد

فهرست کامل فصل پنجم دلایل توسعه و گسترش سیستم های ریلی در هزاره جدید

5-1 ) حمل و نقل ریلی درون شهري و تکنولوژيهاي نوین ارتباطات و انتقال داده

5.1.1 چکیده 416
5.1.2 مقدمه 417
5.1.3 مسئله پوشش سیستم رادیوسیار در داخل تونل 417
5.1.4 تکنولوژي هاي نوین براي حفظ ارتباطات داخل تونل 418
5.1.5 شبیه سازي عملکرد کابلهاي نشتی در داخل تونل 419
5.1.6 نتیجه گیری 422
5.1.7 مراجع 423

5-2 ) دلایل توسعه و گسترش سیستم های ریلی در هزاره جدید

5.2.1 چکیده 424
5.2.2 مقدمه 425
5.2.3 ضرورت واهمیت تحقیق 426
5.2.4 مزایای استفاده از سیستم حمل ونقل ریلی درون شهری و ویژگی های سیستم منوریل 427
5.2.5 دلایل توسعه وگسترش سیستم های ریلی در هزاره جدید 427
5.2.6 مشخصات کلی طرح 428
5.2.7 رضایتمندی از سفر با مترو و مولفه ها 428
5.2.7 ویژگی های سیستم حمل ونقل ریلی 429
5.2.8 نتیجه گیری 432
5.2.9 منابع 433

قسمت هایی از فصل ششم بررسی روشهای کاهش زمان توقف قطار در ایستگاهای درون شهری و کاهش ترافیک

مهمترین پروژههاي عمران شهري، پروژههاي طرحهاي قطارشهري در کلان شهرهاي کشور است که بهدلیل عدم نظام خاص )در تأمین اعتبارات، مطالعات و اجرا ( همواره در طول اجراي پروژهها مزاحمتهاي زیادي براي ترافیک شهري وشهروندان محترم )اعم از کسبه ، خانههاي اطراف و…( ایجاد می نماید. به این دلیل باید زمان در نظر گرفته شده براي اجراي این گونه طرحها، کوتاهترین زمان باشد. و هر قدر زمان بیشتر میگذرد، اجراي پروژهها سختتر میشود. به عنوان مثال 5سال پیش راحتتر میشد محدودیت ترافیکی را ایجاد کرد ولی اکنون اینکار مشکلتر است. لذا ملاحظه می شود که اجراي هر خط مترو در کشور بیش از 10سال میبایست برآورد گردد.

فهرست کامل فصل ششم بررسی روشهای کاهش زمان توقف قطار در ایستگاهای درون شهری و کاهش ترافیک

6-1 ) راهبردهائی براي تسریع در تحقق اجراي پروژه هاي طرح هاي حمل ونقل ریلی درون شهري در کشور

6.1.1 چکیده 434
6.1.2 طرحهاي قطارشهري به عنوان مهمترین طرحهاي عمران شهری 434
6.1.3 تعیین مهندسین مشاور و پیمانکاران تأیید صلاحیت شده درصنعت حمل ونقل ریلی 434
6.1.4 تعیین متولی و جایگاه قطار شهري ها 434
6.1.5 اصلاح نظام بودجهبندي وتأمین اعتبارات 435
6.1.4 تاسیسات معارض شهری 435
6.1.5 ضرورت اصلاح ماده 5قانون حمایت از سامانه هاي حمل ونقل ریلری شهری و حومه 435
6.1.6 انجام مطالعات دقیق به منظور صرفهجوئیهاي ناشی از راه اندازی سیستم های قطار شهری 435
6.1.7 فعال نمودن بخش خصوصی براي مشارکت در طرح های قطار شهری 435
6.1.8 منابع 436

6-2 ) ایجاد الگویی مناسب جهت تدقیق ایستگاه ها و مسیر خطوط قطار شهری

6.2.1 چکیده 437
6.2.2 مقدمه 437
6.2.3 معرفی بخش های اثرگذار درتدقیق مسیر و ایستگاه های خطوط قطار شهری 438
6.2.4 متدولوژی تدقیق وطراحی مسیر در خطوط قطار شهری کشور 439
6.2.5 بررسی روش مناسب ارزیابی و انتخاب 440
6.2.6 تحلیل سلسله مراتبی 440
6.2.7 تعیین معیارهای موثردرجانمایی ایستگاه ها وانتخاب پلان وپروفیل 441
6.2.8 جمع بندی ونتیجه گیری 442
6.2.9 مراجع 443

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید