50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تاثیر تولیدات پراکنده بر پارامترهای شبکه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 840 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر تولیدات پراکنده بر پارامترهای شبکه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بكارگيري منابع توليد پراكنده با اهداف بهبود كيفيت توان بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش توليد پراكنده درشبكه هاي توزيع ازمنظربهره برداري و كيفيت توان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کنترل بهینه غیر‌متمرکز منابع تولید پراکنده در شبکه‌های برق بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تأثير منابع توليد پراكنده بر هارمونيك سيستم توزيع بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش تاثیر تولیدات پراکنده بر فرکانس شبکه بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش طراحی ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكههاي توزيع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده بررسی شده است

هدف اصلی در سیستمهاي قدرت مدرن، فـراهم کـردن توان الکتریکی براي مشترکین با کمتـرین هزینـه ممکـن و
سطح مطلوبی از قابلیت اطمینان است. سیستم امروزه هـاي تولید پراکنده و فناوريهاي ذخیره کننده انرژي، قابل تأثیر ملاحظهاي بر عملکرد سیستم قدرت دارند. توليد واحدهای پراکنده عبارت از تولیدکننده های کوچک برق هـستند کـه محدوده ظرفیتشان بین 15 kW تـا 10MW اسـت و بـه منظور فراهم کردن توان الکتریکی مصرف کننده هـا در کـل سیستم قدرت پخش شده اند.

قسمت هایی از فصل اول بكارگيري منابع توليد پراكنده با اهداف بهبود كيفيت توان

در سالهاي اخير با توسعه روز افزون جمعيت و تقاضـاي بـار توسط مشتركين و مشـكلات احـداث نيروگاههـاي جديـد و احداث خطوط انتقال و پست هـاي فـوق توزيـع ، شـركتهاي توزيـع رفتـه رفتـه بـه اسـتفاده از منـابع توليـد پراكنـده روي 98-F-PDS-0117 تغيير آرايش شبكههاي توزيع به منظور استفاده بهينه از منابع توليد پراكنده آوردهاند. اين منابع داراي مزايا و همچنين معايبي ميباشند كه از جمله مزاياي آنها ميتوان به بهبود پروفيل ولتاژ، آزادسـازي ظرفيت شبكه، افزايش قابليت اطمينـان، بهبـود كيفيـت تـوان، كاهش تلفات، پيك سايي و كـاهش آلـودگي محـيط زيسـت اشاره نمود.

فهرست کامل فصل بكارگيري منابع توليد پراكنده با اهداف بهبود كيفيت توان

1-1 ) بكارگيري منابع توليد پراكنده با اهداف بهبود كيفيت توان و كاهش اثرات ناشي از خطاهاي گذرا در شبكه هاي توزيع

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 تعريف توليدات پراكنده 1
1و1و4 اهداف استفاده از توليدات پراكنده 2
1و1و5 پديده هاي كيفيت توان 2
1و1و6 فرورفتگي ولتاژ ( Voltage Sag ) 2
1و1و7 بيشبود ولتاژ ( Voltage Swell) 2
1و1و8 نوسانات سريع ولتاژ ( Voltage Flicker ) 2
1و1و9 هارمونيك ها ( Harmonics) 2
1و1و10 خطاهاي گذرا 2
1و1و11 انتخاب مناسب مكان نصب و اندازه DG به جهت بهبود كيفيت توان 3
1و1و12 شبكه مورد مطالعه 3
1و1و13 نتايج شبيه سازي 4
1و1و14 فرورفتگي ولتاژ ( Voltage Sag ) 4
1و1و15 نوسانات سريع ولتاژ (Voltage Flicker) 4
1و1و16 خطاهاي گذرا 5
1و1و17 نتيجه گيري 5
1و1و18 مراجع 6

1-2 ) تعیین ظرفیت و مکان بهینه انواع واحدها ی پراکنده به منظور دستیابی به کمترین تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ به کمک الگوریتم ژنتیک

1و2و1 چکیده 8
1و2و2 مقدمه 8
1و2و3 انواع تولیدات پراکنده از نظر مدل توان 9
1و2و4 معادلات مساله 9
1و2و5 تشریح روش 10
1و2و6 الگوریتم های مورد استفاده 11
1و2و7 نتایج شبیه سازی ها 12
1و2و8 نتیجه گیری 15
1و2و9 منابع 15

1-3 ) تغيير آرايش شبكه هاي توزيع به منظور استفاده بهينه از منابع توليد پراكنده

1و3و1 چکیده 17
1و3و2 مقدمه 17
1و3و3 الگوريتم حفاظت 19
1و3و4 ناحيه بندي شبكه 19
1و3و5 محاسبات offline و online 20
1و3و6 جداسازي ناحيه خطا و بازيابي شبكه 20
1و3و7 روش پيشنهادي براي تغيير آرايش 21
1و3و8 تغييرات لازم در آرايش شبكه 22
1و3و9 شرح عمليات 22
1و3و10 عمليات برگرداندن مانور و نرمال كردن شبكه 23
1و3و11 عمليات برگرداندن مانور براي نواحي نوع اول 24
1و3و12 عمليات برگرداندن مانور براي نواحي نوع دوم و سوم 24
1و3و13 عمليات برگرداندن مانور براي نواحي نوع چهارم 24
1و3و14 عمليات برگرداندن مانور براي نواحي نوع پنجم 24
1و3و15 تغييرات لازم در الگوريتم حفاظت رله مركزي 24
1و3و16 شبيه سازي شبكه توزيع نمونه 25
1و3و17 مراجع 26

1-4 ) جايابي بهينه و همزمان منابع توليد پراكنده و ادوات حفاظتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك (GA) و الگوريتم كلوني مورچگان (ACS)

1و4و1 چکیده 28
1و4و2 مقدمه 28
1و4و3 شمارهگذاري خطوط و باسهاي شبكه 28
1و4و4 كدگذاري كروموزمها در الگوريتم ژنتيك 29
1و4و5 كدگذاري مورچه ها در الگوريتم كلوني مورچگان 29
1و4و6 محاسبه تابع هدف 29
1و4و7 شبيه سازي 31
1و4و8 سناريوهاي حل مسئله جايابي همزمان 32
1و4و9 نتيجه گيري 32
1و4و10 مراجع 34

1-5 ) حذف بار بهینه در شبکه هاي توزیع در حضور واحدهاي تولید پراکنده برق جهت کاهش هزینه خاموشی مشترکین

1و5و1 چکیده 36
1و5و2 مقدمه 36
1و5و3 محاسبه شاخصهاي هزینه عدم اطمینان 37
1و5و4 فرض هاي اولیه مدل سازي و الگوریتم قابلیت اطمینان 37
1و5و5 بارزدایی 38
1و5و6 شاخصهاي هزینه عدم اطمینان 38
1و5و7 الگوریتم بارزدایی در سیستم توزیع 39
1و5و8 مطالعه موردي 40
1و5و9 نتیجه گیري 43
1و5و10 مراجع 43

1-6 ) روش جديد براي يافتن تعداد و مكان بهينه ادوات حفاظتي در شبكه هاي توزيع مجهز به توليد پراكنده

1و6و1 چکیده 44
1و6و2 مقدمه 44
1و6و3 فرمولبندي مسئله 45
1و6و4 كدگذاري كروموزمها در الگوريتم ژنتيك 45
1و6و5 محاسبه تابع هدف 46
1و6و6 يافتن تعداد بهينه كليدهاي بازبست 46
1و6و7 شبيه سازي 47
1و6و8 نتیجه گیری 49
1و6و9 مراجع 49

1-7 ) مقایسه یک روش ابتکاری و روش هوشمند جهت مسئله آزاد سازی ظرفیت و کاهش تلفات در شبکه های توزیع از طریق جابه جایی بهینه نیروگاه های کوچک تولید پراکنده

1و7و1 مقدمه 50
1و7و2 بررسی کاهش تلفات با جا به جایی بهینه DG در یک شبکه توزیع یک نواخت 51
1و7و3 بررسی کاهش تلفات با جابه جایی بهینه DG در شبکه توزیع یک نواخت افزاینده 53
1و7و4 جابه جایی تولید پراکنده در حالت استفاده همزمان از شبکه و DG 54
1و7و5 روش جدید جابه جایی تولید پراکنده در شبکه توزیع واقعی جهت کاهش تلفات 55
1و7و6 الگوریتم جا به جایی بهینه و سریع DG در یک فیدر شعاعی 57
1و7و7 شبیه سازی نمونه بر اساس روش ابتکاری 58
1و7و8 پیاده سازی ژنتیک الگوریتم برای این مسئله 59
1و7و9 نتایج اجرای ژنتیک الگوریتم برای شبکه نمونه 59
1و7و10 مراجع 60

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم توليد پراكنده درشبكه هاي توزيع ازمنظربهره برداري و كيفيت توان

شكل 1 مدل يك منبع اينورتري متصل به شبكه از طريق يـك فيلتر LCL را نشان مـي دهـد كـه در آن منبـع اوليـه انـرژي بصورت يك ولتاژ DC درنظر گرفته شده است.
براي طراحي كنترل كننده جريان با روش گام به گام به عقب از معادلات حاكم بر رفتار فيلتر خروجي اينورتر استفاده مي شو ند. معـادلات فيلتـر LCL در چـارچوب سـنكرون dq و همچنـين طراحي كنترل كننده بـا جزييـات كامـل در آورده شـده است. روند طراحي سيستم كنترل در روش گام به گام به عقـب بر اساس تقسيم مدل سيستم تحت كنترل به زيـر سيسـتمهاي ساده تر معمولا زير سيستم هاي مرتبـه اول انجـام مـي گيـرد. براساس معادلات فيلتر LCL در چـارچوب سـنكرون dq سـه زيرسيستم تشكيل مـي گـردد

فهرست کامل فصل دوم توليد پراكنده درشبكه هاي توزيع ازمنظربهره برداري و كيفيت توان

2-1) اثر توليد پراكنده بر كيفيت توان شبكه

2و1و1 چکیده 61
2و1و2 مقدمه 61
2و1و3 شبيه سازي سيستم نمونه در حضور DG 62
2و1و4 تأثير DG بر كيفيت توان شبكه 62
2و1و5 تأثير قطع :External Grid 63
2و1و6 بي باري 64
2و1و7 قطع بار روستا و بار مياني 64
2و1و8 قطع بار روستا 64
2و1و9 قطع بار مياني 65
2و1و10 نتیجه گیری 66
2و1و11 مراجع 66

2-2) استفاده از مولفه هاي اكتيو و راكتيو جريان جهت كنترل منابع توليد پراكنده

2و2و1 چکیده 67
2و2و2 مقدمه 67
2و2و3 ولتاژ ها و جريانها در دستگاه مختصات ثابت و دوار، محاسبه جريان مرجع 69
2و2و4 نتايج شبيه سازي 74
2و2و5 نتایج 78
2و2و6 منابع 79

2-3) بررسی ویژگی های کیفیت توان شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده

2و3و1 چکیده 80
2و3و2 مقدمه 80
2و3و 3 مشکلات کیفیت توان شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده 81
2و3و4 تغییرات آرام ولتاژ 81
2و3و5 تغییرات سریع ولتاژ و فیلکر 82
2و3و6 هارمونیک ها و هارمونیک های میانی 83
2و3و7 پخش بار و تلفات 84
2و3و8 جریان اتصال کوتاه 84
2و3و9 بررسی نامتعادلی 85
2و3و10 تعیین ماکزیمم توان تولیدی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع شعاعی بر اساس محدودیت های هارمونیکی 85
2و3و11 نتیجه گیری 88
2و3و12 مراجع 88

2-4) تحليل و بررسي ويژگيهاي اقتصادي استفاده از منابع انرژي تجديدپذير بعنوان منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع

2و4و1 چکیده 89
2و4و2 مقدمه 89
2و4و3 منابع انرژيهاي تجديدپذير و ويژگيهاي آنها 90
2و4و4 نتايج شبيه سازيهاي انتخاب بهينه اقتصادي توسط نرم افزار HOMER 92
2و4و5 نتايج شبيه سازيهاي انتخاب بهينه اقتصادي توسط نرم افزار VIPOR 95
2و4و6 نتيجه گيري 97
2و4و7 مراجع 98

2-5) تخصیص بهینه توان راکتیو در سیستمهاي توزیع با منابع تولید پراکنده

2و5و1 چکیده 99
2و5و2 مقدمه 99
2و5و3 تعریف مسأله تخصیص توان راکتیو 100
2و5و4 بهینه سازي اجتماع ذرات 100
2و5و5 شبیه سازي 101
2و5و6 سیستم مورد مطالعه 101
2و5و7 نتایج شبیه سازي 101
2و5و8 بررسی نتایج شبیه سازي 102
2و5و9 نتیجه گیري 104
2و5و10 مراجع 104

2-6) تولید پراکنده در شبکه های توزیع از منظر بهره برداری و کیفیت توان

2و6و1 چکیده 105
2و6و2 مقدمه 105
2و6و3 تولید پراکنده از منظر بهره برداری 106
2و6و4 ناهماهنگی حفاظتی و خروج بی موقع فیدر 106
2و6و5 کاهش سطح جریان اتصال کوتاه در ابتدای فیدر 106
2و6و6 عدم آشکارسازی خطاهای تکفاز توسط مولد تولید پراکنده 107
2و6و7 خطای باز بست سریع 108
2و6و8 عملکرد جزیره ای مولد تولید پراکنده 108
2و6و9 تولید پراکنده از منظر کیفیت توان 109
2و6و10 افزایش ولتاژ به سبب توان برگشتی 109
2و6و11 فلیکر 110
2و6و12 تزریق جریان اعوجاجی 110
2و6و13 تزریق جریان DC 111
2و6و14 نتیجه گیری 111
2و6و15 منابع 111

2-7) طراحی و شبیه سازی UPQC به منظور بهبود کیفیت توان و انتقال توان منبع تولید پراکنده به شبکه

2و7و1 چکیده 112
2و7و2 مقدمه 112
2و7و3 سیستم پیشنهادی 113
2و7و4 طراحی کنترل کننده 113
2و7و5 کنترل اینورتر موازی 113
2و7و6 کنترل اینورتر موازی در حالت متصل به شبکه 114
2و7و7 کنترل اینور تر موازی در حالت جزیره ای 115
2و7و8 نتایج شبیه سازی 115
2و7و9 نتیجه گیری 118
2و7و10 مراجع 118

2-8) كنترل توان دريك منبع توليد پراكنده اينورتري متصل به شبكه ولتاژ پايين

2و8و1 چکیده 120
2و8و2 مقدمه 20
2و8و3 توليد جريانهاي مرجع 121
2و8و4 كنترل كننده جريان 121
2و8و5 بررسي عملكرد سيستم كنترل پيشنهادي 122
2و8و6 نتيجه گيري 124
2و8و7 منابع 125

2-9) كنترل متمركز ولتاژ و توان راكتيو در سيستم هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده

2و9و1 چکیده 126
2و9و2 مقدمه 126
2و9و3 فرمول بندي مسأله 128
2و9و4 توابع هدف 128
2و9و5 كمينه سازي تلفات 128
2و9و6 كمينه سازي انحراف ولتاژ 128
2و9و7 تعداد عملكرد تجهيزات كنترلي 128
2و9و8 محدوديت هاي مسأله 128
2و9و9 محدودة دامنة ولتاژ 128
2و9و10 محدودة موقعيت تپ چنجر 129
2و9و11 تعداد عملكرد تجهيزات كنترلي 129
2و9و12 مدل سازي منابع توليد پراكنده 129
2و9و13 روش بهينه سازي مبتني بر الگوريتم ژنتيك 129
2و9و14 مطالعات عددي و تحليل نتايج 130
2و9و15 سيستم نمونه 130
2و9و16 آزامايش ها 131
2و9و17 آزمايش 1) حالت پايه سيستم 131
2و9و18 آزمايش 2) تاثير ظرفيت واحد توليد پراكنده 134
2و9و19 آزمايش 3) تاثير مكان واحد توليد پراكنده 134
2و9و20 نتيجه گيري 134
2و9و21 مراجع 135

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز

به طور خلاصه منابع تولید پراکنده (Dispersed-Generation) را می توان به عنوان منـابع تولیـدتوان الکتریکی که به شبکه هاي فوق توزیع و یا توزیع و یا به مصرف کننـده هـاي محلـی متصـل مـی شـودتعریف کرد. این نیروگاهها عموماً ظرفیت تولید کمی به نسبت به ژنراتورهاي بزرگ متصـل بـه شـبکه دارنـد.
ولی به دلیل مزایا و کاربردهاي خاص خود مورد توجه واقع شده است. در سالهاي اخیر که تحولی در سـاختارصنعت برق صورت گرفته و باعث شده است که کم کم سیستم هاي قدرت از ساختار سنتی به ساختار جدیـدبا مالکیت خصوصی روي آورند اهمیت این گونه تولید به دلایل مختلفی از جمله زمان نصـب و بهـره بـرداريکوتاه هزینه نصب کم و راندمان بالا و ….. بیشتر شده است.

فهرست کامل فصل سوم اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز

3-1 ) اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز

چکیده 141
مقدمه 142
3و1و1 کلیات تولید پراکنده (DG) 143
3و1و1و1 چکیده 144
3و1و1و2 مقدمه 144
3و1و1و3 تعریف منابع تولید پراکنده 145
3و1و1و4 سطح ولتاژ در اتصال شبکه(انتقال/توزیع) 147
3و1و1و5 ظرفیت تولید( مگاوات) 148
3و1و1و6 خدمات عرضه شده 148
3و1و1و7 تکنولوژي تولید 148
3و1و1و8 روش بهره برداري 149
3و1و1و9 منطقه توزیع توان 149
3و1و1و10 فن آوریهاي مورد استفاده در منابع تولید پراکنده 149
3و1و1و11 موتورهاي رفت و برگشتی 150
3و1و1و12 تولید همزمان برق و گرم ا CHP 150
3و1و1و13 میکروتوربین 151
3و1و1و14 پیل سوختی 151
3و1و1و15 فتوولتائیک 152
3و1و1و16 توربین هاي بادي کوچک 152
3و1و1و17 توربینهاي آبی کوچک 152
3و1و1و18 سیستمهاي هیبریدي 152
3و1و1و19 ارزیابی اقتصادي فن آور یهاي تولید پراکنده 153
3و1و1و20 دوره بازگشت سرمایه 153
3و1و1و21 نرخ بازده داخلی 154
3و1و1و22 دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري فن آوري ها 154
3و1و1و23 تولید پراکنده در جهان 156
3و1و2 مزایاي استفاده از تولید پراکنده 159
3و1و2و1 کم کردن هزینه هاي مربوط به تجهیزات قدرت 160
3و1و2و2 تولید پراکنده باعث کاهش تلفات انتقال قدرت میشود 160
3و1و2و3 سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاهها 161
3و1و2و4 زمان نصب و بهره برداري کوتاه این نیروگاهها 161
3و1و2و5 تحقق خصوصی سازي واقعی با تبدیل سرمایه گذاران بزرگ به کوچک در سیستمهاي تجدید ساختار شده 162
3و1و2و6 کاهش آلودگی زیست محیطی و صوتی نیروگاههاي بزرگ و کاهش صدمات انسانی به افراد 163
3و1و2و7 آزاد شدن تجهیزات و ظرفیت سیستمهاي انتقال و توزیع اعم از خطوط و پستها و کاهش هزینه ها 164
3و1و2و8 استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید پراکنده 164
3و1و2و9 امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه 165
3و1و2و10 صرفه جویی در مصرف آب 165
3و1و2و11 اصلاح قله مصرف (پیک بار روزانه) 165
3و1و2و12 محدود شدن میزان ریسک و همچنین جلوگیري از تهدیدات خارجی و داخلی: 166
3و1و2و13 امکان احداث این نیروگاهها در هر مکانی 166
3و1و2و14 کاهش وابستگی صنعت برق کشور به شرکتها و کشورهاي خارجی 167
3و1و2و15 افزایش بازدهی سرمایه گذاري 167
3و1و2و16 رفع پرشدگی خطوط انتقال قدرت 167
3و1و2و17 کمک کردن به سیستم در هنگام نگهداري و نیز عملیات بازیابی 168
3و1و2و18 تأثیر تولید پراکنده روي رگولاسیون ولتاژ و اصلاح ضریب قدرت شبکه توزیع 168
3و1و2و19 DG می تواند روي تغییرات ولتاژ به دو صورت اثر بگذارد. 169
3و1و2و20 تأثیر DG روي کاهش تلفات شبکه توزیع 170
3و1و2و21 حالت بار اول 170
3و1و2و22 حالت بار دوم 171
3و1و2و23 حالت بار 3 171
3و1و2و24 روشهاي جایابی بهینه DG با توجه به کاهش تلفات و رگولاسیون ولتاژ 171
3و1و2و25 تأثیر DG بر روي قابلیت اطمینان 172
3و1و3 معایب DG 174
3و1و3و1 افزایش اتصال کوتاه در شبکه و مشکلات حفاظتی 175
3و1و3و2 قیمت گران این واحدها به نسبت کیلووات تولیدي در مقایسه با نیروگاههاي بزرگ 176
3و1و3و3 مشکلات پایداري دینامیکی 176
3و1و3و4 ایجاد ولتاژها و جریانهاي گذرا در هنگام اتصال یا جداسازي از شبکه 176
3و1و3و5 نوسانات فرکانس سیستم 177
3و1و3و8 ایجاد هارمونیک در شبکه 177
3و1و3و9 پیچیدگی محاسبات و تنظیم دقیق تجیهزات 177
3و1و3و10 عوامل محدود کننده در بهره برداري و عدم کنترل پذیري 178
3و1و4 لزوم استفاده از DG 179
3و1و4و1 راههاي تشویق سرمایه گذاري در بخش تولید پراکنده 180
3و1و4و2 عوامل مرتبط در استفاده بهینه از DG 181
3و1و4و3 قواعد و استاندارد هاي تدوین یافته براي اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه 182
3و1و5 نتیجه گیري و پیشنهادات 184
3و1و5و1 نتیجه گیری 185
3و1و5و2 پیشنهادات 185
3و1و6 مراجع 186

3-2 ) ارزیابی قابلیت اطمینان شبکههاي فوق توزیع و توزیع نیروي برق با حضور منابع تولید پراکنده (DG) به روش مونتکارلو (MCS)

3و2و1 چکیده 190
3و2و2 مقدمه 190
3و2و3 ساختار شبکه توزیع و فوق توزیع 191
3و2و4 اصول ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهاي قدرت 191
3و2و5 شاخصهاي قابلیت اطمینان سیستم 192
3و2و6 تولید پراکنده 192
3و2و7 دلایل گسترش استفاده از تولیدات پراکنده 193
3و2و8 اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه 193
3و2و9 مدل مارکوف تولید پراکنده 193
3و2و10 ماتریس احتمال گذر تصادفی و مقادیر حدي 193
3و2و11 فرکانس هر حالت 194
3و2و12 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع در حضور DG 194
3و2و13 مدل بار مصرف کننده در سطح ولتاژ LV و MV 194
3و2و14 شبیه سازي مونتکارلو 195
3و2و15 نتایج شبیه سازي 195
3و2و16 نتیجه گیري 198
3و2و17 منابع 198

3-3 ) مدل سازی و تحلیل اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

3و3و1 چکیده 199
3و3و2 مقدمه 199
3و3و3 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع 200
3و3و4 مدل سازی اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان 201
3و3و5 درنظر گرفتن امکان عدم دسترسی به واحدهای تولید پراکنده 203
3و3و6 سیستم مورد مطالعه 205
3و3و7 مطالعات عددی 207
3و3و8 آزمایش 1: تأثیر مکان واحدهای تولید پراکنده 207
3و3و9 آزمایش 2: تأثیر تعداد واحدهای تولید پراکنده 207
3و3و10 آزمایش 3: تأثیر ظرفیت واحدهای تولید پراکنده 207
3و3و11 آزمایش 4: تأثیر احتمال عدم دسترسی به واحدهای تولید پراکنده 207
3و3و12 مراجع 208
3و3و13 مراجع 208

قسمت هایی از فصل چهارم کنترل بهینه غیر‌متمرکز منابع تولید پراکنده در شبکه‌های برق

با افزایش نگرانی‌های زیست محیطی و تشدید پدیده گرمایش جهانی ، روند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان منابعی پاک جهت تولید توان الکتریکی و پاسخگویی به افزایش روزافزون تقاضای انرژی رو به گسترش است. در عین حال، با بهره گیری از فناوری‌های روز و راهکارهای نوین، شبکه‌های قدرت کنونی سیر تکامل خود را از سنتی به ساختاری پیشرفته‌تر تحت عنوان شبکه‌های هوشمند طی می‌کنند.
طی چند دهه اخیر شبکه‌های قدرت نوآوری‌های فنی متنوعی را به خود دیده‌اند، اما شبکه هوشمند به عنوان دور نمای ایده آل شبکه قدرت کنونی، تا حدود زیادی چکیده‌ای از همه این نوآوری‌ها است.
هوشمند سازی بر پایه یک بستر مخابراتی مناسب، از دیدگاه فنی شبکه قدرت را به سیستمی با قابلیت پایش و کنترل پذیری بیشتر و عملکرد سریع‌تر تبدیل خواهد کرد. این تغییر بنیادین در شبکه قدرت سبب ایجاد موقعیت‌هایی برای ایده پردازی و ابداع شیوه‌های نوین جهت بهره برداری از آن شده است.

فهرست کامل فصل چهارم کنترل بهینه غیر‌متمرکز منابع تولید پراکنده در شبکه‌های برق

4-1 ) کنترل بهینه غیرمتمرکز منابع تولید پراکنده در شبکه های برق

چکیده 221
4و1و1 مقدمه 222
4و1و1و1 مقدمه 223
4و1و1و2 مفاهیم اساسی تولیدات پراکنده 224
4و1و1و3 نفوذ واحدهای تولید پراکنده و انواع آن 228
4و1و1و4 مفهوم شبکه هوشمند 230
4و1و1و5 تعریف 230
4و1و1و6 انتظارات از شبکه هوشمند 232
4و1و1و7 شبکه هوشمند و سیستمهای چند عاملی 232
4و1و1و8 سیستمهای چند عاملی 235
4و1و1و9 عامل (Agent) 235
4و1و1و10 خودگردان بودن عامل 236
4و1و1و11 سیستمهای چند عامل هوشمند 237
4و1و1و12 شرح مساله 238
4و1و2 سیستمهای توزیع و پخش بار 240
4و1و2و1 سیستمهای توزیع و پخش بار 241
4و1و2و2 مقدمه 241
4و1و2و3 آشنایی با سیستم های توزیع 241
4و1و2و4 انواع شبکههای توزیع 242
4و1و2و5 شبکه شعاعی ساده 242
4و1و2و6 شبکه شعاعی مرکب 243
4و1و2و7 شبکه حلقوی باتغذیه ازیکسو 243
4و1و2و8 شبکه حلقوی باتغذیه ازدوسو )رینگ( 244
4و1و2و9 شبکه غربالی 245
4و1و2و10 تعریف بار 246
4و1و2و11 پخش بار 246
4و1و2و12 تاریخچه 247
4و1و2و13 آنالیز پخش بار 247
4و1و2و14 پخش بار بهینه 250
4و1و2و15 تاریخچه پخش بار بهینه 251
4و1و2و16 روش برنامه ریزی خطی 251
4و1و2و17 روش نیوتن رافسون 252
4و1و2و18 روش برنامه ریزی مربعی 252
4و1و2و19 برنامه ریزی غیر خطی 253
4و1و2و20 روش نقطه درونی 253
4و1و2و21 تلفات درشبکه های توزیع 254
4و1و2و22 مساله بهینه سازی 255
4و1و3 روش کنترل غیرمتمرکز مبتنی بر MAS 257
4و1و3و1 روش کنترل غیرمتمرکز مبتنی بر MAS 258
4و1و3و2 بهینه سازی غیر متمرکز شبکه برق 259
4و1و3و3 روش تجزیه تخفیف یافته لاگرانژی (LR) 261
4و1و3و4 پیاده سازی روش تخفیف یافته لاگرانژ در شبکه توزیع برق 263
4و1و3و5 مقایسه روشهای مختلف بهینه سازی غیر متمرکز 266
4و1و3و6 شبکه 34 شین 266
4و1و3و7 مقایسه روشهای مختلف درکاهش تلفات 269
4و1و3و8 بهینه سازی غیر متمرکز بر روی شبکه 34 باس 272
4و1و4 مدلسازی و شبیه سازی بر مبنای MAS 275
4و1و4و1 مدلسازی و شبیه سازی بر مبنای MAS 276
4و1و4و2 مقدمه 276
4و1و4و3 انتخاب شبکه 34 باس 276
4و1و4و4 استفاده از Matpower 280
4و1و4و5 شبیه سازی شبکه در Matpower 281
4و1و4و6 پخش بار بهینه متمرکز 285
4و1و4و7 پخش بار بهینه به روش غیر متمرکز 288
4و1و4و8 Stateflow چیست؟ 289
4و1و4و9 شبیه سازی در Simulink/stateflow 289
4و1و4و10 مقایسه روش متمرکز و غیر متمرکز 297
4و1و5 نتیجه گیری و پیشنهادات 298
4و1و5و1 نتیجه گیری و پیشنهادها برای ادامه پژوهش 299
4و1و5و2 پیشنهادها جهت ادامه پژوهش 301
4و1و6 فهرست مراجع 303
4و1و7 پیوست 1: اطلاعات شبکه 34 شین 308

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تأثير منابع توليد پراكنده بر هارمونيك سيستم توزيع

به منظور بررسی تأثیر سطح نظوذ DGبا سناریوهای بار مختلف، 13سناریوی بار مختلف به همراه منابع انرژی تجدیدپذیر داده شده در ضمیمه درنظر گرفته شده است. این سناریوها با استفاده از الگوریتم طبقه بندی K-means که برای طبقه بندی دادهها در شبکه توزیع نمونه و برای یک دوره 1ساله استفاده شده، به دست آمده اند. نمونه های از این تولید سناریوها با استفاده از الگوریتم K-meansدر شکل (3)نشان داده شده است.
در واقع، نحوه تولید سناریوها به این صورت است که با مشخص کردن تعداد سناریوها توسط کاربر، الگوریتم K-means از میان تمامی پروفیلهای بار و سطح نظوذ منابع تولید پراکنده در زمانهای متناظر این پروفیلهای بار، بر اساس مکانیزمی مشخص،تعدادی را انتخاب کرده و بر اساس آنها تولید سناریوها را مطاب شکل (3) انجام می دهد. همانطور که مشاهده میشود هر مجموعه Di و Gi بیانگر سناریوی تولید شده iام است. که در آن، Di نشان دهنده بار سناریوی iام و Gi نشان دهنده تولید DG ها در سناریوی iام می باشد

فهرست کامل فصل پنجم تأثير منابع توليد پراكنده بر هارمونيك سيستم توزيع

5-1 ) بررسی تاثیر تولیدات پراکنده بر هارمونیک های شبکه توزیع

5و1و1 چکیده 314
5و1و2 مقدمه 314
5و1و3 روابط سری فوریه 316
5و1و4 مدل هارمونیکی اجزا شبکه 317
5و1و5 بررسی و مطالعات هارمونیکی سه نوع از توربین های بادی 318
5و1و6 نتیجه گیری 321
5و1و7 مراجع 321

5-2 ) عملکرد ترانسفرماتور شیفت فاز در بهبود کیفیت توان و حذف هارمونیک های شبکه ناشی از تزریق تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع

5و2و1 چکیده 323
5و2و2 مقدمه 323
5و2و3 بررسی شیفت فاز در حضور هارمونیک 323
5و2و4 اصول عملکرد شیفت فاز برای حذف هارمونیک 325
5و2و5 اصول عملکرد شیفت فاز در ترانسفرماتور ها به صورت آفلاین (off-line) 326
5و2و6 مدل های هارمونیکی اجزا شبکه 327
5و2و7 تحلیل سیستم مورد تحقیق 327
5و2و8 نتیجه گیری 330
5و2و9 مراجع 331

5-3 ) بهینه سازی ظرفیت منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن محدودیتهای هارمونیکی و هماهنگی حفاظتی

5و3و1 چکیده 332
5و3و2 مقدمه 332
5و3و3 فرمول بندی مساله 333
5و3و4 تجزیه و تحلیل پخش توان هارمونیکی 334
5و3و5 هماهنگی حفاظتی 335
5و3و6 قیود 336
5و3و7 الگوریتم خوشه بندی k-means 336
5و3و8 مطالعه عددی و بحث 336
5و3و9 نتیجه گیری 340
5و3و10 منابع 340

5-4 ) بررسي اثرات هارمونيكي تكنولوژي هاي مختلف توليد پراكنده و استفاده از اينورترهاي چند سطحي در مبدل منابع فتوولتائيك جهت كاهش هارمونيك تزريقي

5و4و1 چکیده 342
5و4و2 مقدمه 343
5و4و3 مدل رياضي و مداري واحدهاي توليد پراكنده 343
5و4و4 مدل رياضي و مداري MHSG 343
5و4و5 مدل رياضي DFIG 344
5و4و6 مدل رياضي سيستم فتوولتائيك (PV) 345
5و4و7 اتصال واحدهاي توليد پراكنده به شبكه قدرت 345
5و4و8 نتايج شبيه سازي رفتار هارمونيكي واحدهاي توليد پراكنده در سيستم 13 شينه 347
5و4و9 تحليل رفتار هارمونيكي مدلهاي مختلف واحد توليد پراكنده در سيستم 13 شينه 349
5و4و10 نتیجه گیری 350
5و4و11 مراجع 350

5-5 ) ارزیابی حالت گذرا و تاثیر منابع تولید پراکنده بر هارمونیک سیستم توزیع

5و5و1 چکیده 351
5و5و2 مقدمه 351
5و5و3 محدودیتهای منا بع تلوید پرا کنده 351
5و5و4 مشخصات شبکه و مدل منبع 352
5و5و5 مطالعات عددی 352
5و5و6 شرایط حالت ماندگار 353
5و5و7 عملكرد سوئیچ 354
5و5و8 حالت 1: اتصال در باس 434 و در ولتاژ 480V 354
5و5و9 حالت 2: اتصال در باس 680 و ولتاژ 4160 ولت 356
5و5و10 نتیجه گیری 357
5و5و11 منابع 357

قسمت هایی از فصل ششم تاثیر تولیدات پراکنده بر فرکانس شبکه

در سیستم هاي فتوولتاییک 1بدون بهره گیري از مکانیزم هاي متحرك ، انرژي خورشیدي به انرژي الکتریکی تبدیل می گردد . جزء اساسی نیروگاه هاي فتوولتاییک را سلول هاي فتوولتاییک تشکیل می دهند . این سلول ها تا زمانی که در مقابل نور خورشید قرار دارند مثل یک باتري کوچک تولیـد برق می کنند . با اتصال سري و موازي سلول ها واحدي به نام مـاژول بدسـت مـی آیـد . بـا نصـب تعدادي از ماژول هاي خورشیدي بر روي یک صفحه نگهدارنده ، واحدي بزرگ به دست می آید که آرایه خورشیدي نامیده می شود ) شکل . ( 2-3توان الکتریکی بدست آمده از آرایه خورشـیدي بـه دلیل تغییر شرایط محیط از لحاظ دما و شدت نور همـواره داراي نوسـان اسـت. یـک واحـد تولیـد کننده برق فتوولتاییک از اجزاي اصلی ذیل تشکیل می گردد : آرایه خورشیدي ، تنظیم کننده توان حداکثر ، واحد سازي انرژي و اینورتر ولتاژ

فهرست کامل فصل ششم تاثیر تولیدات پراکنده بر فرکانس شبکه

6-1 ) تاثیر تولیدات پراکنده (DG) بر فرکانس شبکه

6و1و1 مقدمه 362
6و1و2 آشنایی با تولیدات پراکنده در تولید انرژی الکتریکی 365
6و1و2و1 تولید پراکنده و تعاریف مربوط به ان 366
6و1و2و2 ظرفیت تولید پراکنده 366
6و1و2و3 مکان بهره برداری از تولید پراکنده 369
6و1و2و4 هدف استفاده از تولید پراکنده 369
6و1و2و5 نقش منابع تولید پراکنده در سیستم های قدرت 369
6و1و2و6 دلایل میل به سمت (DG) تولیدات پراکنده 370
6و1و2و7 مزایای استفاده از منابع تولید پراکنده 371
6و1و2و8 مزایای منابع تولید پراکنده برای مصرف کنندگان 371
6و1و2و9 مزایای منابع تولید پراکنده برای شرکت های برق 372
6و1و2و10 مزایای ملی منابع تولید پراکنده 372
6و1و3 انواع تکنولوژی های تولید پراکنده 374
6و1و3و1 موتورهای احتراق داخلی 375
6و1و3و2 توربین های گازی 376
6و1و3و3 میکروتوربین ها 377
6و1و3و4 انواع مختلف میکرو توربین ها بر اساس سیکل عملکرد 378
6و1و3و5 پیل های سوختی 379
6و1و3و6 مزایا و معایب پیل های سوختی 380
6و1و3و7 توربین های بادی 380
6و1و3و8 سیستم های فتوولتاییک 382
6و1و3و9 سیستم های حرارتی – خورشیدی 384
6و1و3و10 بیوماس 385
6و1و3و11 زمین گرمایی 386
6و1و3و12 وسایل ذخیره کننده انرژی 387
6و1و3و13 مزایا و معایب وسایل ذخیری انرژی 388
6و1و4 نیروگاه های بادی و انواع آن 389
6و1و4و1 تاریخچه استفاده از انرژی باد 390
6و1و4و2 جریان های باد در ایران 392
6و1و4و3 پتانسیل انرژی باد در ایران 392
6و1و4و4 آشنایی با اجزای یک واحد بادی 393
6و1و4و5 مفاهیم توربین بادی 396
6و1و4و6 انواع سیستم ها 397
6و1و4و7 سیستم سرعت – ثابت 398
6و1و4و8 سیستم تمام سرعت متغیر 399
6و1و4و9 سیستم تمام سرعت – متغیر با ژنراتور چند قطب 399
6و1و4و10 سیستم سرعت – متغیر محدود شده 400
6و1و4و11 مباحث مکانیکی توربین های بادی 402
6و1و4و12 توزیع باد 402
6و1و4و13 شبیه سازی باد 404
6و1و4و14 تبدیل آئرودینامیک 404
6و1و4و15 کنترل توان آئرودینامیکی 406
6و1و5 تاثیرات DG ها بر فرکانس شبکه 409
6و1و5و1 سیستم های فتوولتایک 410
6و1و5و2 توربین های گازی 410
6و1و5و3 تاثیرات واحدهای بادی بر فرکانس 411
6و1و6 ارائه روش هایی جهت بهبود عملکرد واحدهای بادی 414
6و1و6و1 ذخیره انرژی ایده آل 415
6و1و6و2 ذخیره انرژی ایده آل به صورت موازی 416
6و1و6و3 ذخیره انرژی ایده آل به صورت سری 416
6و1و6و4 ذخیره انرژی از طریق SMES 417
6و1و6و5 ذخیره انرژی توسط مبدل فرکانسی گردان 421
6و1و6و6 بکارگیری سیستم های HVDC 424
6و1و6و7 نتایج مطالعات انجام شده 425
6و1و6و8 مقایسه نوسانات فرکانس در وضعیت های مختلف ذخیره انرژی و با تغییر مداوم بار 428
6و1و7 نتیجه گیری و پیشنهادات 431
6و1و8 منابع و مراجع 434
6و1و9 ضمیمه : بررسی و تحلیل مقالات منتخب 436
6و1و10 برداشت از مقاله : بهبود تاثیرات نامطلوب مزارع بادی با نفوذ بالا بر فرگانس 442
6و1و10و1 ذخیره انرژی ایده آل 443
6و1و10و2 مدل فرکانس گردان 443
6و1و11 برداشت از مقاله : کنترل تولید اتوماتیک بهینه (AGC) پخش بارو تحلیل عملکرد کنترلی آن برای سیستم های توزیع با DG ها 444

6-2 ) روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و شبیه سازی ان با استفاده از اطلاعات یک شبکه توزیع واقعی

6و2و1 چکیده 446
6و2و2 مقدمه 446
6و2و3 شمای کلی طرح پیشنهادی 448
6و2و4 اطلاعات ورودی مورد نیاز رله 449
6و2و5 روند انجام محاسبات Offline 449
6و2و6 نحوه تشخیص محل خطا به صورت Online 450
6و2و7 جداسازی ناحیه خطا و بازیابی شبکه 450
6و2و8 شبیه سازی شبکه نمونه 451
6و2و9 خطای سه فاز بر روی خط متصل کننده باس های 6 و 7 452
6و2و10 خطای دو فاز بر روی خط متصل کننده باسهای 14 و 15 454
6و2و11 خطای دوفاز به زمین بر روی خط متصل کننده باسهای 32 و33 454
6و2و12 خطای تک فاز بر روی خط متصل کننده باسهای 42 و 43 455
6و2و13 نتیجه گیری 455
6و2و14 مراجع 456

6-3 ) روشی جدید برای حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با قابلیت عملکرد جزیره ای

6و3و1 چکیده 457
6و3و2 مقدمه 457
6و3و3 طرح پیشنهادی 458
6و3و4 روند انجام محاسبات Offline 459
6و3و5 نحوه تشخیص محل خطا به صورت Offline 460
6و3و6 جداسازی ناحیه خطا و بازیابی شبکه 460
6و3و7 شبیه سازی شبکه نمونه 461
6و3و8 نتیجه گیری 462
6و3و9 پیوست 463
6و3و10 مراجع 464

قسمت هایی از فصل هفتم ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

طرح مباحث زيست محيطي و بحران نفتي ناشي از وقايع سياسي در خاورميانه در سالهاي دهه ۱۹۷۰ به همراه تغييرات در اقتصاد جهاني، منجر به كاهش نرخ رشد مصرف انرژي الكتريكي از ۷-۶% به ۳-۶/۱% در دهه ۱۹۸۰ميلادي شد.[1] به دنبال كاهش تقاضا، افزايش بيرويه هزينه هاي انتقال و توزيع انرژي از ۲۵% به حدود ۱۵% از هزينه توليد ، دغدغه هاي عمومي براي سلامت محيط زيست، دستيابي به تكنولوژيهاي پيشرفته و پذيرش تغييرات در شبكه ها، واحدهاي كوچك توليد پراكنده حتي با ظرفيت يك كيلووات را وارد بازار رقابتي توليد و توزيع انرژي الكتريكي کرد. در حال حاضر صنعت برق در دنيا دستخوش يك سري تغييرات ساختاري و كلي به منظور دستيابي همزمان و دسترسي همه جانبه به شبكه برق و همچنين استفاده از مزاياي توليد پراكنده شده است. سالها پيش از اين ، برق تنها درنيروگاههاي بزرگ توليد ميشد اما امروزه توليد و مصرف در يك فضاي رقابتي با يكديگر قرار گرفته اند.
اكنون درآغاز قرن ۲۱ ، روند رو به رشد خصوصي سازي، الزامات مربوط به تأمين انرژي مطئمن با كيفيت بالا و هزينه هاي سنگين احداث و نگهداري شبك ههاي انتقال و توزيع و تلفات زياد در آنها، بار ديگر كارشناسان صنعت برق را متوجه توليد انرژي برق به صورت پراكنده كرده است.

فهرست کامل فصل هفتم ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

7-1 ) استفاده از روش کنترلی هیسترزیس ولتاژ (HVC) جهت افزایش کارایی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) در جبران سازی کمبود , بیشبود ولتاژ و محدود سازی جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع نیروی برق با حضور منابع تولید پراکنده (DG)

7و1و1 خلاصه 468
7و1و2 مقدمه 469
7و1و3 روشهاي جبرانسازي اغتشاشات ولتاژ در شبکه هاي توزیع 469
7و1و4 رگولاتورهاي ولتاژ الکترونیکی 470
7و1و5 رگولاتورهاي راکتور اشباع شدنی 470
7و1و6 ترانسفورماتورهاي فرورزونانس (CVT) 470
7و1و7 رگولاتورهاي کنترل کننده فاز 470
7و1و8 رگولاتور ولتاژ استاتیک (SVR) 470
7و1و9 بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) 470
7و1و10 بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) 471
7و1و11 ترانسفورماتور تزریق سري 471
7و1و12 فیلتر هارمونیک 471
7و1و13 اینورتر منبع ولتاژ 472
7و1و14 المان ذخیره ساز انرژي 472
7و1و15 استراتژي کنترلی 472
7و1و16 استراتژي پیش از خطا (Pre – sag) 472
7و1و17 استراتژي هم فاز (In – Phase) 473
7و1و18 استراتژي حداقل انرژي 473
7و1و19 کنترل DVR با استفاده از روش کنترلی هیسترزیس ولتاژ (HVC) 473
7و1و20 آشکارسازي ولتاژ خطا با استفاده از تئوري قاب مرجع سنکرون (SRF) 474
7و1و21 روش کنترلی هیسترزیس ولتاژ (HVC) 475
7و1و22 عملکرد DVR پیشنهادي به عنوان محدود کننده جریان اتصال کوتاه 477
7و1و23 شبیه سازي شبکه نمونه شامل DVR پیشنهادي و DG 478
7و1و24 شبیه سازي DVR پیشنهادي در حضور کمبود ولتاژ 479
7و1و25 شبیه سازي DVR پیشنهادي در حضور بیشبود ولتاژ 482
7و1و26 شبیه سازي DVR پیشنهادي به عنوان محدود کننده جریان خطا 485
7و1و27 نتیجه گیری 486
7و1و28 مراجع 486

7-2 ) ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

چکیده 505
مقدمه 506
7و2و1 کلیات 507
7و2و1و1 هدف 508
7و2و1و2 پيشينه تحقيق 508
7و2و1و3 ساختار پايان نامه 510
7و2و2 آشنايي با توليد پراکنده 511
7و2و2و1 مقدمه 512
7و2و2و2 تعريف توليد پراکنده 512
7و2و2و3 مزاياي توليد پراكنده 514
7و2و2و4 مزاياي فني 514
7و2و2و5 مزاياي اقتصادي 515
7و2و2و6 مزاياي توليد پراكنده از ديد صنعت برق 516
7و2و2و7 مزاياي توليد پراكنده از ديد مشتريان 516
7و2و2و8 معايب استفاده از توليد پراكنده 516
7و2و2و9 فن آوري هاي توليد پراکنده 518
7و2و2و10 موتورهاي احتراق داخلي(رفت و برگشتي) 518
7و2و2و11 موتورهاي احتراق صنعتي 519
7و2و2و12 توربينهاي كوچك (Micro turbines) 519
7و2و2و13 سلولهاي سوختي 520
7و2و2و14 توربينهاي بادي (WT) 520
7و2و2و15 شبكه هاي فتوولتاييك (Photovoltaic Systems) يا سلولهاي خورشيدي 521
7و2و2و16 بيو انرژي (Bioenergy) 521
7و2و3 حفاظت سيستم هاي توزيع سنتي 522
7و2و3و1 مقدمه 523
7و2و3و2 آشنايي با تجهيزات حفاظتي مورد استفاده درسيستم هاي توزيع شعايي 523
7و2و3و3 رله هاي جريان زياد 523
7و2و3و4 حساسيت 523
7و2و3و5 گزينش پذيري 524
7و2و3و6 سرعت 524
7و2و3و7 مشخصات رله جريان زياد 524
7و2و3و8 بازبست ها ( كليدهاي وصل مجدد) 527
7و2و3و9 سكسيونرها 531
7و2و3و10 فيوزها 532
7و2و3و11 انتخاب جريان نامي 534
7و2و3و12 انتخاب ولتاژ نامي 534
7و2و3و13 انتخاب ظرفيت اتصال كوتاه 535
7و2و3و14 معيارهماهنگي ابزارهاي زمان – جريان در سيستم هاي توزيع 535
7و2و3و15 هماهنگي فيوز – فيوز 535
7و2و3و16 هماهنگي بازبست – فيوز 536
7و2و3و17 فيوز سمت تغذيه 536
7و2و3و18 فيوز در سمت بار 537
7و2و3و19 هماهنگي بازبست – بازبست 538
7و2و3و20 بازبست هاي هيدروليكي 538
7و2و3و21 بازبست الكترونيكي 538
7و2و3و22 هماهنگي بازبست – رله 539
7و2و3و23 هماهنگي بازبست – سكسيونر 539
7و2و3و24 هماهنگي بازبست – سكسيونر – فيوز 540
7و2و4 تاثيرات DG بر روي حفاظت شبکه توزيع 541
7و2و4و1 مقدمه 542
7و2و4و2 تاثيرات DG بر روي حفاظت شبکه توزيع 542
7و2و4و3 اضافه ولتاژ 542
7و2و4و4 تغيير سطح اتصال كوتاه 543
7و2و4و5 تأثير نوع ژنراتور بر روي سطح جريان اتصال کوتاه 544
7و2و4و6 تاثير درخروج بي موقع 544
7و2و4و7 كور شدن حفاظت 545
7و2و4و8 خطاي بازبست 547
7و2و4و9 جزيره اي شدن ناخواسته 549
7و2و4و10 تأثير حضور DG بر هماهنگي ادوات حفاظتي 549
7و2و4و11 هماهنگي فيوز – فيوز 549
7و2و4و12 هماهنگي بازبست – فيوز 552
7و2و4و13 هماهنگي رله – رله 553
7و2و4و14 راه حلهاي پيشنهادي براي حل مشکلات توليد پراکنده 555
7و2و4و15 از دست رفتن هماهنگي حفاظتي 555
7و2و4و16 عملكرد اشتباه فيوز 555
7و2و4و17 حساسيت پذيري رله فيدر اصلي 556
7و2و4و18 دو جهته شدن تغذيه خطا 556
7و2و4و19 اضافه ولتاژ 557
7و2و4و20 مدل سازي اتصال ترانسفورماتور براي وصل كردن DG 557
7و2و4و21 سمت فشار قوي زمين نشده 558
7و2و4و22 سمت (فشار قوي) اوليه زمين شده 560
7و2و4و23 اوليه ستاره زمين شده / ثانويه مثلث 560
7و2و4و24 اوليه ستاره زمين شده / ثانويه ستاره زمين شده 562
7و2و4و25 مثلث – مثلث 562
7و2و4و26 مثلث – ستاره (زمين شده) 563
7و2و4و27 ستاره (زمين شده) – مثلث 563
7و2و4و28 ستاره ( زمين نشده ) – مثلث 564
7و2و4و29 ستاره ( زمين شده ) – ستاره (زمين شده) 564
7و2و4و30 تأثير امپدانس زمين كردن برروي جريان خطا و اضافه ولتاژ 564
7و2و4و31 جزيره اي شدن DG 568
7و2و4و32 روشهاي ضد جزيره اي مبتني بر ارتباطات 569
7و2و4و33 طرح جدا سازي انتقالي (transfer trip) 570
7و2و4و34 طرح ارسال اطلاعات با خطوط قدرت (Power line singnaling) 571
7و2و4و35 طرحهاي تشخيص محلي براي ژنراتورهاي پراكنده 572
7و2و4و36 طرحهاي پسيو براساس فركانس 572
7و2و4و37 اصول عملكرد رله هاي مبتني بر فركانس 572
7و2و4و38 رله فركانسي 572
7و2و4و39 رله ركوف (ROCOF) 573
7و2و4و40 ديگر طرحهاي پسيو 573
7و2و4و41 تغيير توان راكتيو خروجي 573
7و2و4و42 شاخصهاي ضريب قدرت (P/Q) و (df/dp) 574
7و2و4و43 طرحهاي اكتيو 574
7و2و4و44 طرح اندازه گيري امپدانس 574
7و2و4و45 روش تغيير ولتاژ ترمينال ژنراتور 575
7و2و4و46 جمع بندي 576
7و2و4و47 مدل سازي تجهزيات اضافه جريان درحضور DG 576
7و2و4و48 هماهنگي تجهيزات حفاظتي 576
7و2و4و49 مدل كردن در حوزه زمان تجهيزات حفاظتي اضافه جريان 577
7و2و4و50 بررسي كردن سيگنال 577
7و2و4و51 مقايسه كننده 577
7و2و4و52 محاسبات زمان عملكرد 577
7و2و4و53 كنترل سيگنال خروجي 579
7و2و5 شبيه سازي و نتايج 580
7و2و5و1 مقدمه 581
7و2و5و2 معرفي الگوريتم 582
7و2و5و3 فلوچارت الگوريتم شماره گذاري رله 583
7و2و5و4 فلوچارت جايابي خطا 584
7و2و5و5 شبيه سازي شبکه نمونه 585
7و2و5و6 وقوع يك خطاي سه فاز بين باس ۳ و ۴ (در نقطه (F1 585
7و2و5و7 وقوع خطا در نقطه 1 F بدون در نظر گرفتن الگوريتم جديد 585
7و2و5و8 وقوع خطا در نقطه 1 F با در نظر گرفتن الگوريتم جديد: 587
7و2و5و9 وقوع يك خطاي تكفاز بين باس 2-3 و 3-3 (در نقطه 2F ) 590
7و2و5و10 بدون در نظرگيري الگوريتم جديد 590
7و2و5و11 با در نظرگيري الگوريتم جديد 592
7و2و5و12 وقوع يك خطاي دوفاز بين باس 2-7 و 3-7 (در نقطه 3F) 594
7و2و5و13 بدون در نظر گرفتن الگوريتم جديد 594
7و2و5و14 با در نظر گرفتن الگوريتم جديد 597
7و2و5و15 مشخصات شبکه 599
7و2و6 نتيجه گيري و پيشنهادات 601
7و2و6و1 نتیجه گیری 602
7و2و6و2 جمع بندی 603
7و2و6و3 پیشنهادت 603
7و2و7 منابع 604

7-3 ) جايابي و ظرفيت يابي بهينه و همزمان منابع توليد پراكنده و ادوات حفاظتي با استفاده از تركيب الگوريتم كلوني مورچگان (ACS) و تحليل سلسله مراتبي (AHP)

7و3و1 چکیده 612
7و3و2 مقدمه 612
7و3و3 الگوریتم حل مساله 613
7و3و4 شماره گذاري خطوط و باسهاي شبكه 613
7و3و5 كدگذاري مورچه ها در الگوريتم كلوني مورچگان 613
7و3و6 محاسبه تابع هدف 614
7و3و7 محاسبه تابع سود 615
7و3و8 انتخاب تعداد بهينه منابع و كليدها 616
7و3و9 شبیه سازی 617
7و3و10 بخش اول: آناليز حساسيت 618
7و3و11 بخش دوم: حل مسئله جايابي همزمان 618
7و3و12 نتیجه گیری 620
7و3و13 مراجع 621
7و3و14 پیوست 622

7-4 ) طراحی واحدهاي تولید پراکنده (DGS) در شبکه هاي شعاعی توزیع برق بر اساس حساسیت باس ها نسبت به فروپاشی ولتاژ توسط الگوریتم ژنتیک

7و4و1 خلاصه 623
7و4و2 مقدمه 623
7و4و3 بررسی تکنولوژي هاي DG بر پایداري ولتاژ 624
7و4و4 فرمولاسیون 625
7و4و5 تلفات توان 625
7و4و6 ظرفیت انتقال شبکه توزیع 625
7و4و7 پایداري ولتاژ 626
7و4و8 آنالیز پخش بار شبکه 626
7و4و9 الگوریتم طراحی واحدهاي DG 627
7و4و10 مطالعه موردی 629
7و4و11 بررسی نتایج 629
7و4و12 نتیجه گیری 631
7و4و13 مراجع 631

قسمت هایی از فصل هشتم جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكههاي توزيع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

در شبکههاي توزيع امروزي بخصوص با روند رو به رشد خصوصيسازي و رقابتي شدن بازار برق، هدف اوليه شرکتهاي توزيع پايين آوردن هزينههاي مربوط به بهرهبرداري، نگهداري و ساخت شبکه و همزمان بالا بردن قابليت اطمينان شبکه و مشترکين ميباشد. يکي از موثرترين روشها براي پاسخگويي به رشد بار و نيز تأمين سطح مشخصي ازقابليت اطمينان، استفاده از منابع توليد پراکنده ميباشد. بر اساس يک تعريف، توليدات پراکنده به توليدات تا سقف ١٠ مگاوات اطلاق ميشود که قابليت وصل شدن به شبکه توزيع را داشته باشند. تکنولوژي واحدهاي توليد پراکنده شامل فتوولتائيکها، توربينهاي بادي، پيلهاي سوختي، توربينهاي کوچک گازي و ميکروتوربينها، ژنراتور-موتورهاي استرلينگ و ژنراتور-موتورهاي احتراق داخلي و… ميباشند

فهرست کامل فصل هشتم جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكههاي توزيع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

8-1 ) جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكههاي توزيع با هدف كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ

چکیده 646
مقدمه 647
8و1و1 مقدمهاي بر تولید پراکنده 648
8و1و1و1 مقدمه 649
8و1و1و2 تعاريف توليد پراکنده 649
8و1و1و3 دلايل رويکرد مجدد به توليد پراکنده 651
8و1و1و4 انواع تکنولوژيهاي توليد پراکنده 652
8و1و1و5 تکنولوژي هاي تجديدناپذير 652
8و1و1و6 موتورهاي رفت و برگشتي (احتراق داخلي) 652
8و1و1و7 ميکروتوربين ها 653
8و1و1و8 توربين هاي احتراق صنعتي 654
8و1و1و9 پيلهاي سوختي 654
8و1و1و10 موتورهاي استرلينگ 655
8و1و1و11 نيروگاههاي توليد همزمان برق، گرما و سرما( CHP ) 656
8و1و1و12 تکنولوژي پايه تجديدپذير 656
8و1و1و13 نيروگاههاي فتوولتاييک (PV) 657
8و1و1و14 نيروگاههاي بادي (WT) 657
8و1و1و15 نيروگاههاي زمين گرمايي (ژئوترمال) 658
8و1و1و16 نيروگاه هاي انرژي جزر و مد 658
8و1و1و17 نيروگاه هاي بيوماس 659
8و1و1و18 نيروگاههاي مبدل انرژي خورشيدي – حرارتي- الکتريکي 659
8و1و1و19 تکنولوژي ذخيره سازي انرژي 659
8و1و1و20 مشخصه عملکردي تکنولوژيهاي توليد پراکنده 660
8و1و1و21 جمعب ندي و نتيجه گيري 661
8و1و2 شبکه هاي توزیع و منابع تولید پراکنده 662
8و1و2و1 مقدمه 663
8و1و2و2 معرفي سيستم توزيع 663
8و1و2و3 ساختار سيستم قدرت 663
8و1و2و4 انواع شبکه هاي توزيع 664
8و1و2و5 شبکه شعاعي ساده 664
8و1و2و6 شبکه شعاعي مرکب 664
8و1و2و7 شبکه حلقوي با تغذيه از يك سو 665
8و1و2و8 شبکه حلقوي با تغذيه از دو سو 665
8و1و2و9 شبکه غربالي 666
8و1و2و10 خطوط فوق توزيع و پستهاي توزيع 666
8و1و2و11 آثار منابع توليد پراکنده بر روي شبکههاي الکتريکي 666
8و1و2و12 مزاياي استفاده از توليد پراکنده 667
8و1و2و13 کاهش تلفات، آزاد سازي ظرفيت خطوط 667
8و1و2و14 بهبود پروفيل ولتاژ شبکه 668
8و1و2و15 افزايش قابليت اطمينان شبکه 668
8و1و2و16 قابليت توليد همزمان انرژي الکتريکي و حرارت 669
8و1و2و17 کاهش اثرات نامطلوب زيست محيطي 670
8و1و2و18 ساير موارد 670
8و1و2و19 معايب استفاده از توليد پراکنده 671
8و1و2و20 تنظيم ولتاژ 671
8و1و2و21 فليکر ولتاژ 673
8و1و2و22 افزايش هارمونيک 673
8و1و2و23 افزايش جريان اتصال کوتاه 674
8و1و2و24 ايجاد جزيره الکتريکي 675
8و1و2و25 امکان کاهش کيفيت توان 676
8و1و2و26 راهکارهاي بررسي آثار توليدات پراکنده بر روي شبکههاي الکتريکي 677
8و1و2و27 مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه جايابي بهينه DG 677
8و1و2و28 روشهاي جايابي منابع توليد پراكنده با يك تابع هدف 678
8و1و2و29 توليد پراکنده در ايران 679
8و1و2و30 جمع بندي و نتيجه گيري 680
8و1و3 معرفی روش بهینه سازي 681
8و1و3و1 مقدمه 682
8و1و3و2 نگاه كلي به بهينه سازي 682
8و1و3و3 ساختار يك مسئله بهينه سازي 682
8و1و3و4 بهينه سراسري و محلي 684
8و1و3و5 بهينه سازي چند هدفه (چند منظوره) 684
8و1و3و6 بررسي روشهاي بهينه سازي براي جايابي منابع DG 685
8و1و3و7 بررسي الگوريتمهاي تکاملي 686
8و1و3و8 اساس PSO 688
8و1و3و9 خصوصيات الگوريتم PSO بكار رفته 690
8و1و3و10 مکانيزم شبه تکاملي 690
8و1و3و11 ارزيابي تابع هدف با استفاده از جمعيت Swarm1, 692
8و1و3و12 ارزيابي تابع هدف با استفاده از جمعيت Swarm2 693
8و1و3و13 سير تکاملي جمعيت هاي Swarm2و Swarm1 694
8و1و3و14 نتیجه گیری 694
8و1و4 تابع هدف و اعمال روش پیشنهادي 695
8و1و4و1 مقدمه 696
8و1و4و2 ارزيابي و انتخاب شاخصها جهت نصب DG 696
8و1و4و3 شاخص کاهش تلفات 697
8و1و4و4 شاخص بهبودپروفيل ولتاژ 698
8و1و4و5 دلايل انتخاب CPSO در جايابي منابع DG 698
8و1و4و6 چگونگي اعمال قيود و محدوديتهاي مسئله جايابي 699
8و1و4و7 مدلسازي منابع توليد پراکنده 700
8و1و4و8 تابع هدف مسئله 700
8و1و4و9 محاسبه تابع برازندگي 701
8و1و4و10 نحوه کدگذاري در GA و CPSO 701
8و1و4و11 الگوريتم جايابي و مقداريابي DG 704
8و1و4و12 شرط توقف الگوريتم جايابي 704
8و1و4و13 محاسبه تابع هدف 705
8و1و4و14 معرفي پخش بار پيشنهادي در حضور DG 705
8و1و4و15 مدل عناصر سيستم 706
8و1و4و16 مدل خطوط 706
8و1و4و17 مدل بار 706
8و1و4و18 اتصال بار بصورت ستاره – زمين 706
8و1و4و15 اتصال بار به صورت مثلث 707
8و1و4و16 مدل خازنهاي شنت 708
8و1و4و17 مدل ژنراتورهاي توليد پراکنده 708
8و1و4و18 مقايسه و انتخاب مدل 709
8و1و4و19 الگوريتم پخش بار پيشنهادي 710
8و1و4و20 جمع بندي و نتيجه گيري 711
8و1و5 مطالعات عددي 713
8و1و5و1 مقدمه 714
8و1و5و2 فيدر ١٠ شينه 714
8و1و5و3 شاخص: بهبود پروفيل ولتاژ 714
8و1و5و4 شاخص کاهش تلفات 715
8و1و5و5 شاخص کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ 716
8و1و5و6 فيدر ١٣ شينه 717
8و1و5و7 مقايسه CPSO با GA 718
8و1و5و8 شاخص بهبود پروفيل ولتاژ: 718
8و1و5و9 شاخص کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ 718
8و1و5و10 فيدر ٣٣ شينه 720
8و1و5و11 شاخص بهبود پروفيل ولتاژ 721
8و1و5و12 مجموع شاخصها (کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ) 721
8و1و5و13 مقايسه CPSO با PSO 722
8و1و5و14 شاخص کاهش تلفات 722
8و1و5و15 فيدر ٧٠ شينه 724
8و1و5و16 مقايسه CPSO با PSO 726
8و1و5و17 شاخص کاهش تلفات 726
8و1و5و18 جمع بندي و نتيجه گيري 727
8و1و6 نتیجه گیري و پیشنهادات 728
8و1و6و1 جمع بندی 729
8و1و6و2 نتایج 729
8و1و6و3 پیشنهادات 730
8و1و7 پیوست 731
8و1و7و1 نتايج شبيه سازي 732
8و1و7و2 نتايج شبيه سازي براي مسئله طراحي ميله جوشکاري شده ( مثال ١) 732
8و1و7و3 نتايج شبيهسازي براي مسئله طراحي کشش/ فشردگي يک رشته 734
8و1و7و4 واژه نامه 737
8و1و8 منابع 740

قسمت هایی از فصل نهم جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده

سیستم قدرت را می توان مجموعه اي از ادوات تولید، انتقال و توزیع دانست که توسط آنها انرژي برق تولید شده و به مصرف کننده تحویل داده می شود. مطالعات و برنامه ریزي سیستم قدرت یکی از مهمترین مواردي است که مهندسان و متخصصان صنعت برق انجام می دهند. یکی از مهمترین قسمت هاي سیستم قدرت، که اکثر مشتریان صنعت برق در آنجا قرار دارند، سیستم توزیع می باشد. تلاش هاي زیادي در صنعت برق جهت انجام مطالعات بهره برداري و توسعه شبکه توزیع انجام گرفته است.

فهرست کامل فصل نهم جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده

9-1 ) جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدلسازي بار فیدرها در شبکه هاي توزیع با فرض بار متغییر در حضور منابع تولید پراکنده

چکیده 755
مقدمه 756
9و1و1 مقدمه اي بر شبکه هاي توزیع 757
9و1و1و1 مقدمه 758
9و1و1و2 معرفی سیستم توزیع 758
9و1و1و3 ساختار سیستم توزیع 758
9و1و1و4 حضور تولید پراکنده در شبکه توزیع 759
9و1و1و5 آرایش بهینه شبکه هاي توزیع 760
9و1و2 مساله تلفات و جایابی ادوات کلیدزنی در شبکه هاي توزیع 763
9و1و2و1 مقدمه 764
9و1و2و2 ارزیابی روشهاي کاهش تلفات 764
9و1و2و3 علل بالا بودن تلفات در شبکه هاي توزیع 764
9و1و2و4 روشهاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع 765
9و1و2و5 بازآرایی 766
9و1و2و6 معرفی سکسیونر به عنوان یکی از ابزار مهم در بازآرایی 766
9و1و2و7 انواع سکسیونر 767
9و1و2و8 لزوم جایابی بهینه سکسیونرها 767
9و1و2و9 بررسی روشها و مدلهاي ارائه شده در جایابی ادوات کلیدزنی 767
9و1و2و10 نتیجه گیري 771
9و1و3 مفاهیم بازآرایی شبکه توزیع 772
9و1و3و1 مقدمه 773
9و1و3و2 شبکه توزیع 773
9و1و3و3 بازآرایی شبکه هاي توزیع 775
9و1و3و4 قیود حاکم بر بازآرایی شبکه توزیع 775
9و1و3و5 اهداف مختلف بازآرایی شبکه توزیع 776
9و1و3و6 بازآرایی با هدف کاهش تلفات 777
9و1و3و7 بازآرایی با هدف کاهش هزینه هاي توان اکتیو و راکتیو 777
9و1و3و8 بازآرایی با هدف بالانس بار 778
9و1و3و9 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بازآرایی 779
9و1و3و10 روش الگوریتم ژنتیک ساده 780
9و1و3و11 روش الگوریتم ژنتیک اصلاح شده 781
9و1و3و12 مشکلات و معایب روشهاي اعمال شده 782
9و1و3و13 بازآرایی در حضور تولید پراکنده 783
9و1و3و14 نتیجه گیري 783
9و1و4 الگوریتم پیشنهادي 785
9و1و4و1 مقدمه 786
9و1و4و2 طرح و تعریف مساله 786
9و1و4و3 تابع هدف 787
9و1و4و4 روش بهینه سازي 789
9و1و4و5 ساختار کروموزم 793
9و1و4و6 عملگر تقاطع 793
9و1و4و7 عملگر جهش 794
9و1و4و8 تابع برازندگی 795
9و1و4و9 انتخاب 796
9و1و4و10 تکنیکها و روشهاي پیشنهادي اعمال شده 796
9و1و4و11 ارائه روش پخش بار مناسب جهت شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده 797
9و1و4و12 تکنیک محدود کردن کلیدهاي باز 797
9و1و4و13 تکنیک اصلاح جهش و تقاطع 798
9و1و4و14 تکنیک اصلاح بهینه سازي با تولید شبکه هاي شعاعی 799
9و1و4و15 تکنیک اصلاح توپولوژي بر اساس حذف حلقه 801
9و1و4و16 تکنیک اصلاح توپولوژي بر اساس دوباره سازي گراف 802
9و1و4و17 روشهاي پیشنهادي مختلف براي بازآرایی 802
9و1و4و18 روش ژنتیک بهبود یافته 803
9و1و4و19 روش ترکیبی گراف-ژنتیک 1 803
9و1و4و20 روش ترکیبی گراف-ژنتیک2 804
9و1و4و21 اعمال الگوریتم ارائه شده به شبکه واقعی 805
9و1و4و22 مدل سازي بار فیدرها 807
9و1و4و23 مدلسازي تولید پراکنده 808
9و1و4و24 نتیجه گیري 809
9و1و5 مطالعات عددي 810
9و1و5و1 مقدمه 811
9و1و5و2 اجراي الگوریتم برنامه روي شبکه 16 باس 811
9و1و5و3 تشکیل کروموزم 814
9و1و5و4 جایابی سکسیونر با هدف کاهش تلفات 814
9و1و5و5 شبکه 33 باس باران 816
9و1و5و6 آزمایش 1: مکانیابی سکسیونر براي حالت پایه در شبکه باران 820
9و1و5و7 آزمایش 2: مکانیابی سکسیونر با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده 822
9و1و5و8 تاثیر تولید پراکنده بر تلفات 822
9و1و5و9 آزمایش 3: مکانیابی سکسیونر با در نظر گرفتن قیود محدودیت در بودجه 824
9و1و5و10 مدل کردن بار 825
9و1و5و11 شبکه بدون حضور تولید پراکنده 826
9و1و5و12 شبکه با حضور تولید پراکنده 828
9و1و5و13 نتیجه گیري 830
9و1و6 نتیجه گیري و پیشنهادات 831
9و1و6و1 نتیجه گیری 832
9و1و6و2 پیشنهادات 833
9و1و7 منابع 834

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید