50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مطالعة روشهاي شناسايي مركز توليد هارمونيك بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تحلیل فیلتر اکتیوقدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهبود کیفیت توان هارمونیک فلیکر و گذرا برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACTS بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی مدل سازی و شبیه سازی فیلتر اکتیو قدرت تکفاز جهت جبرانسازی هارمونیک و توان راکتیو بررسی شده است

شبكة قدرت ايده آل، شبكهاي است كه در آن انرژي الكتريكي بـه صـورت ولتـاژ و جريـان سينوسـي درفركانس ثابت و در سطوح ولتاژ مشخص از سوي نيروگاهها به مراكز مصرف منتقـل مـي شـود. امـا در عمـل ،وجود عناصر و تجهيزات با مشخصه غيرخطي و به خصوص اداوت الكترونيك قـدرت در بخـش هـاي مختلـفتوليد ، انتقال و مصرف انرژي الكتريكي ، موجب پيدايش اعوجاجات هارمونيكي در شكل موج سينوسي جريان و ولتاژ در شبكه قدرت مي شود. با بكارگيري فزايندة ادوات و تجهيزات الكتريكي و نيز مصرف تصاعدي انـرژيالكتريكي ، منابع الكترومغناطيسي مزاحم (ElectroMagnetic Interference – EMI) نيز افزايش يافته است. شناخت اين منابع و نيز بررسي آثار مخرب ناشي از آن بر روي عملكـرد صـحيح تجهيـزات الكتريكـي والكترونيكي مجاور كه مي تواند به صورت هدايتي ، القايي و تشعشعي انجام گيرد ، از اهميت بسزايي برخـوردارمي باشد

قسمت هایی از فصل اول مطالعة روشهاي شناسايي مركز توليد هارمونيك

در اين قسمت ، دو مسأله در امر شناسايي منابع هارمونيك مورد خطاب قـرار گرفتـه اسـت: تعيـين موقعيت بهينة تعداد محدودي اندازه گير هارمونيكي و تخمين ديناميكي بهينه از موقعيت منابع هارمونيك و تزريقشان به سيستم قدرت سه فاز نامتعادل. فيلترينگ كالمن جهت غلبه بـر ايـن مسـائل و مشـكلاتاستفاده مي شود. تحليل كواريانس خطاي سيستم توسط فيلتر كـالمن بـه صـورت هماهنـگ بـا تخمـينتزريق هارمونيك ، آرايش بهينة اندازه گيري هاي هارمونيكي محدود را تعيين مي كند. بر اسـاس آرايـشبهينة موقعيت هاي اندازه گيري هارمونيكي ، فيلتر كالمن تخمين هـاي دينـاميكي بهينـه از تزريـق هـايهارمونيكي با اندازه گيري هاي هارمونيكي نويز كم را به دسـت مـي دهـد. ايـن روش دينـاميكي اسـت وقابليت شناسايي و تشخيص ، تحليل و رديابي هر گونه تزريـق هـارمونيكي در همـة بـاسهـا در سيسـتمقدرت سه فاز نامتعادل را دارد. اندازه گيريهاي هارمونيكي واقعي ضبط شده و اطلاعات شبيه سازي شـدهدر يك سيستم توزيع قدرت براي اثبات راندمان اين روش و كارايي آن فراهم مي شود[16].

فهرست کامل فصل اول مطالعة روشهاي شناسايي مركز توليد هارمونيك

1-1 ) مطالعة روش هاي شناسايي مركز توليد هارمونيك

چکیده 13
مقدمه 14
1و1و1 کلیات 15
1و1و1و1 هدف 16
1و1و1و2 پیشینه 16
1و1و2 هارمونیک و اثرات آنها 17
1و1و2و1 مقدمه 18
1و1و2و2 آثار هارمونیک ها 18
1و1و2و3 خازن ها 18
1و1و2و4 اثرات مستقیم 18
1و1و2و5 اقزایش جریان 19
1و1و2و6 افزایش تنش الکتریکی 19
1و1و2و7 افزايش تلفات دي الكتريكي 19
1و1و2و8 اثرات غيرمستقيم 20
1و1و2و9 پخش عادي جريانهاي هارمونيكي 21
1و1و2و10 تشدید موازی 21
1و1و2و11 تشدید سری 21
1و1و2و12 موتورهاي آسنكرون (القايي) 22
1و1و2و13 ماشينهاي سنكرون 23
1و1و2و14 ترانسفورمرها 24
1و1و2و15 افزايش تلفات جريان گردابي در هاديها 24
1و1و2و16 افزايش تلفات هيسترزيس 25
1و1و2و17 افزايش تلفات جريان گردابي در هسته 25
1و1و2و18 كاهش توان نامي ترانسفورمر 25
1و1و2و19 عملكرد رله ها 26
1و1و2و20 وسايل اندازه گيري انرژي الكتريكي 27
1و1و2و21 توان حقيقي 27
1و1و2و22 توان راكتيو 28
1و1و2و23 كليدهاي فشار قوي 29
1و1و2و24 عايقها 29
1و1و2و25 فیوزها 30
1و1و2و26 سیستم های مخابراتی 30
1و1و2و27 تأثيرات ديگر هارمونيكها 30
1و1و3 منابع توليد هارمونيك 31
1و1و3و1 هارمونيكها در شبكة قدرت 31
1و1و3و2 آثار هارمونيكها 31
1و1و3و3 هارمونيكها و شبكه قدرت در ايران 33
1و1و3و4 منابع توليد هارمونيكها 34
1و1و3و5 منابع غير وابسته به عناصر نيمه هادي 34
1و1و3و6 منابع وابسته به عناصر نيمه هادي 35
1و1و3و7 مبدل هاي AC/DC 35
1و1و3و8 كوره هاي قوس الكتريكي 36
1و1و3و9 جبران كننده هاي استاتيكي توان راكتيو 38
1و1و3و10 ترانسفورمرهاي قدرت 39
1و1و3و11 اشباع ناشي از افزايش ولتاژ 39
1و1و3و12 جريان هجومي ترانسفورمرها 40
1و1و3و13 لامپ هاي تخليه اي 41
1و1و3و14 ساير منابع 41
1و1و4 روش هاي شناسايي مركز توليد هارمونيك 43
1و1و4و1 شناسايي و رديابي منابع هارمونيك با استفاده از فيلتر كالمن 44
1و1و4و2 روابط رياضي مورد نياز 45
1و1و4و3 الگوريتم فيلتر كالمن 48
1و1و4و4 سيستم تست شبيه سازي 49
1و1و4و5 آرايش بهينة اندازه گيرهاي هارمونيكي 50
1و1و4و6 تخمين و شناسايي و رديابي منابع هارمونيك 52
1و1و4و7 مانيتورينگ و شناسايي منبع هارمونيكي توسط تخمينگر شبكة عصبي 55
1و1و4و8 توصيف سيستم توزيع 56
1و1و4و9 شبيه سازي هاي هارمونيكي سيستم 57
1و1و4و10 ساختار شبكه عصبي 58
1و1و4و11 نتايج حاصل از آموزش و تعليم شبكه عصبي 61
1و1و4و12 روشهاي تك نقطه اي براي تعيين منابع هارمونيك 62
1و1و4و13 تكنيكهاي تك نقطه اي جهت تعيين منابع هارمونيك 62
1و1و4و14 روشهاي موجود در مقالات 62
1و1و4و15 يك روش جديد بر پاية توان هاي nonactive 64
1و1و4و16 تست هاي شبيه سازي به جهت مطالعة بيشتر 64
1و1و4و17 يك روش جديد جهت تعيين منابع هارمونيك در سيستمهاي آلوده 68
1و1و4و18 روش پيشنهادي 69
1و1و4و19 شبيه سازيها 70
1و1و4و20 اعتبار سازي اوليه 70
1و1و4و21 سيستم تست IEEE 72
1و1و4و22 شناسايي منبع هارمونيك به روش جستجوي ابتكاري 76
1و1و4و23 مدلسازي شبكه 76
1و1و4و24 مدل فركانسي بار 77
1و1و4و25 روش پيشنهادي 79
1و1و4و26 الگوريتم فاز اول (فاز شناسايي فيدر) 79
1و1و4و27 الگوريتم فاز دوم (شناسايي محل دقيق در فيدر) 79
1و1و4و28 فرمول بندي مسئله 79
1و1و4و29 شبيه سازي عددي 80
1و1و5 نتیجه گیری 86
1و1و5و1 روش استفاده از فيلتر كالمن 87
1و1و5و2 روش استفاده از تخمين گر شبكة عصبي 87
1و1و5و3 روش استفاده از تكنيكهاي تك نقطه اي 87
1و1و5و4 روش جديد بر پاية مقايسة توانها 88
1و1و5و5 روش استفاده از جستجوي ابتكاري 88
1و1و6 منابع 90

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تحلیل فیلتر اکتیوقدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو

مبدل هاي پايه باک و بوست ، مبدلهاي DC-DC هستند كه از سوئيچ هاي قدرت يك سويه MOSFET و GBT استفاده مي كنند. مبدلهاي از DC-DC مي توان براي پايه تبديل AC-AC مستقيم با جايگزيني سوئيچهاي دو طرفه قدرت به جاي سوئيچهاي يك استفاده كرده طرف (1) كه در شكل نشان داده شده است . سوئيچ دو طرفه S1 و S2 در شكل 1 به صورت مكمل با هم كار مي كنند. يك سوئيچ قدرت معمولي دو طرفه در شكل (1) نشان داده شده است كه متشكل از دو IGBT به صورت سري معكوس هستند.

فهرست کامل فصل دوم تحلیل فیلتر اکتیوقدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو

2-1) گروه مهندسي برق دانشكده فني دانشگاه تبريز

2و1و1 چکیده 96
2و1و2 مقدمه 96
2و1و3 تو پو لوژي پايه اكتيو فيلتر 97
2و1و4 الگوريتم كنترلي و ديده گاهاي عملي جهت جبران سازي هارمو نيكها و توان راكتيو 97
2و1و5 روش كنترل جريان مستقيم اينورتر منبع ولتاژ 98
2و1و6 روش كنترل جريان غير مستقيم 99
2و1و7 بهبود الگوريتم كنترلي جريان غير مستقيم 99
2و1و8 الگوريتم كنترلي بهبود يافته جهت كنترل توپولوژي جديد اكتيو فيلتر 101
2و1و9 نتیجه گیری 102
2و1و10 مراجع 103

2-2) استفاده از خازن هاي ديناميكي براي جبران توان راكتيو و كاهش هارمونيك ها

2و2و1 چکیده 104
2و2و2 مقدمه 105
2و2و3 خازن ديناميكي 106
2و2و4 استراتژي كنترل فيلترهاي اكتيو 107
2و2و5 شبيه سازي 108
2و2و6 نتايج شبيه سازي 110
2و2و7 نتیجه گیری 112
2و2و8 منابع 112

2-3) تحلیل فیلتر اکتیو قدرت سه فاز برای کاهش هارمونیک و جبران سازی توان راکتیو و متعادل کردن بار تحت ولتاژ شبکه غیر ایده آل

2و3و1 چکیده 113
2و3و2 مقدمه 113
2و3و3 فیلتر اکتیو قدرت 113
2و3و4 اکتیو فیلتر های سری 113
2و3و5 مدار قدرت اکتیو فیلتر سری 114
2و3و6 محاسبه ولتاژهای جبران کننده مرجع فیلتر فعال سری 114
2و3و7 متعادل سازی بار و کنترل توان راکتیو 115
2و3و8 تئوری مولفه های متقارن 115
2و3و9 محاسبه جریان های مرجع فیلتر اکتیو قدرت 115
2و3و10 فیلتر های اکتیو قدرت موازی 116
2و3و11 جبران سازی توان راکتیو و هارمونیک ها 117
2و3و12 شبیه سازی 118
2و3و13 نتایج شبیه سازی 118
2و3و14 نتیجه گیری 120
2و3و15 مراجع 120

2-4) شبيه سازی رفتار اينورتر سيستم فتوولتاييک متصل به شبکه به منظور کاهش هارمونيک های جريان و جبران توان راکتيو

2و4و1 چکیده 121
2و4و2 مقدمه 121
2و4و3 سيستم فتوولتاييک و مدل آن 121
2و4و4 توپولوژی سيستم فتوولتاييک متصل به شبکه 122
2و4و5 مبدل اينورتر و کنترل آن 126
2و4و6 نتیجه گیری 128
2و4و7 مراجع 128

2-5) فيلتر اكتيو قدرت موازي ازنوع افزاينده بدون اينورتر براي جبران توان راكتيو و هارمونيك ها

2و5و1 چکیده 142
2و5و2 مقدمه 143
2و5و3 مفهوم اساسي تبديل مستقيم AC-AC 143
2و5و4 مدولاسيون با نسبت كليدزني ثابت 144
2و5و5 مدولاسيون هارمونيك زوج 145
2و5و6 مدلسازي مبدل AC-AC بوست با استفاده از محاسبات عددي 145
2و5و7 فيلتر اكتيو سه فاز سه سيمه ازنوع افزاينده بدون اينورتر 146
2و5و8 مدولاسيون ثابت 147
2و5و9 مدولاسيون هارمونيك زوج 147
2و5و10 الگوريتم كنترلي جبران توان راكتيو و هارمونيك ها مبتني بر قاب مرجع سنكرون 147
2و5و11 نتايج شبيه سازي 148
2و5و12 نتیجه گیری 149
2و5و13 مراجع 149

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهبود کیفیت توان هارمونیک فلیکر و گذرا برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACTS

استفاده از عناصرFACTS در پروژه هاي صنعتي از جمله صنايع فولاد و ذوب فلزات، موجـب كـاهش انتقـالنوسانات ولتاژ و هارمونيك به شبكه اطراف مناطق صنعتي شـده و تـامين بـرق مطمـئن و بـا ك يفيـ ت را جهـت اسـتفادهمشتركين عمومي تضمين مي نمايد.
مزاياي عناصر FACTS عبارتند از : بهره برداري مناسبتر از سيستمهاي موجود – افزا يش قابليت اطمينـان و در دسـترسبودن شبكه – افزا يش پا يداري د يناميكي و گذراي شبكه – افزا يش ك يفيت تغذيه بـراي صـنايع حـساس – مزايـ اي زيـست محيطي. با انتخاب مناسب اين عناصر و با ظرفيت مناسب براي هر نوع واحد صنعتي هارمونيك زا مي توان از آثار زيانبار نوسانات هارمونيكي بنحو موثري كاست.
عناصر FACTS بخصوص نسل جديد آن جايگاه خود را در شـبكه هـاي قـدرت و توزيـع كـشورهاي پيـشرفته بعنـوان مولدهاي پاك و با بازده بالاي جبران توان راكتيو و نوسانات هارمونيكي تثبيت كرده اند.

فهرست کامل فصل سوم بهبود کیفیت توان هارمونیک فلیکر و گذرا برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACTS

3-1 ) بهبود كيفيت توان (هارمونيك، فليكر و گذرا) براي صنايع فولاد با استفاده از عناصر FACTS

چکیده 163
مقدمه 164
3و1و1 مقدمه و تاريخچه اي بر مسئله كيفيت توان در كارخانجات فولاد 168
3و1و1و1 مقدمه 169
3و1و1و2 مروري بر چند پروژه جبرانساز توان راكتيو در كارخانجات صنعتي 171
3و1و1و3 نتيجه گيري از بررسي سوابق موجود 173
3و1و1و4 كاربرد ادوات جبرانگر FACTS براي بهبود كيفيت توان 174
3و1و2 اصول طراحي بهينه ، نحوه عملكرد و سيستم كنترل و حفاظت SVC منصوبه دركارخانه فولاد اهواز 175
3و1و2و1 مقدمه 176
3و1و2و2 اهداف جبرانسازی های موازی 176
3و1و2و3 جبرانساز ايستاي توان راكتيو 177
3و1و2و4 هدف از نصب SVC در فولاد اهواز 177
3و1و2و5 نحوه جبرانسازي جبرانگر توان راكتيو كنترل شده 178
3و1و2و6 اجزاء جبران كننده 179
3و1و2و7 مروري بر تئوري عملكرد 181
3و1و2و8 خازن سوئيچ شونده تريستوري (TSC) 181
3و1و2و9 راكتور كنترل شده با تريستور (TCR) 182
3و1و2و10 منحني ولتاژ جريان 182
3و1و2و11 تلفات 183
3و1و2و12 هارمونیک 183
3و1و2و13 راكتور كنترل شده با تريستور همراه با خازن ثابت (FC-TCR) 185
3و1و2و14 راكتور كنترل شده با تريستور همراه با خازن سوئيچ شونده با تريستور (TCR- TSC) 185
3و1و2و15 انواع SVC با استفاده از مبدلهاي الكترونيك قدرت 185
3و1و2و16 SVC با استفاده از مبدل dc/ac 187
3و1و2و17 SVC با استفاده از اينورتر منبع ولتاژ 188
3و1و2و18 جبرانساز ايستاي توان راكتيو STATCOM 190
3و1و2و19 طراحي بخش فشار قوي تجهيزات SVC فولاد اهواز 192
3و1و2و20 مبناي طراحي جانمايي تجهيزات SVC 192
3و1و2و21 اطلاعات مورد نياز جهت طراحي 192
3و1و2و22 نكات حائز اهميت در طراحي جانمايي تجهيزات SVC 193
3و1و2و23 طراحي سيستم زمين سايت SVC 194
3و1و2و24 مقدمه 194
3و1و2و25 هدف از اجراي سيستم زمين در پروژه SVC اهواز 194
3و1و2و26 پارامترها و موارد حائز اهميت در طراحي 195
3و1و2و27 گامهاي طراحي 196
3و1و2و28 طراحي كابل هاي انتقال توان ( از اتاق سوئيچگير (PCC) و پست فشارقوي تا سايت ( SVC 200
3و1و2و29 مقدمه 200
3و1و2و30 گامهاي طراحي 201
3و1و2و31 معرفی 201
3و1و2و32 اطلاعات اوليه طراحي كابل 201
3و1و2و33 تخصيص تعداد رشته هاي كابل براي هر فيدر 202
3و1و2و34 ظرفيت اتصال كوتاه كابلها 202
3و1و2و35 محاسبات افت ولتاژ 203
3و1و2و36 مبناي طراحي و انتخاب تجهيزات SVC (بانكهاي خازني ، راكتورها ، فيلتر هارمونيك و…) 204
3و1و2و37 مقدمه 204
3و1و2و38 معرفی 205
3و1و2و39 پارامترهاي منجر به طراحي جبرانگر SVC 207
3و1و2و40 ملاحظات نوسانات ولتاژ در KV) PCC 230) 207
3و1و2و41 ميزان فليكر در باس 230 كيلوولت PCC)) (مطابق با نياز شبكه) 207
3و1و2و42 اطلاعات مربوط به كوره هاي القايي 208
3و1و2و43 شرايط سيستم 210
3و1و2و44 توليد هارمونيك و فيلتر نمودن آن 213
3و1و2و45 توليد هارمونيك توسط كوره ذوب فلز 214
3و1و2و46 هارمونيك هاي توليد شده از كليد تريستوري (TCR) SVC 214
3و1و2و47 طراحي فيلتر 215
3و1و2و48 نمايشي از كل هارمونيكها 216
3و1و2و49 مدهاي عملكرد فيلتر هارمونيكي 217
3و1و2و50 تعيين مقادير نامي تجهيزات اصلي 218
3و1و2و51 TCR 218
3و1و2و52 محاسبه جريان نامي 218
3و1و2و53 جريان اتصال كوتاه 219
3و1و2و54 فيلتر هارمونيك دوم 219
3و1و2و55 راكتور تنظيم 219
3و1و2و56 بانك خازني 220
3و1و2و57 مقاومت ميراكننده 221
3و1و2و58 فيلترهارمونيك سوم 221
3و1و2و59 راكتور انطباق 221
3و1و2و60 بانك خازني 222
3و1و2و61 فيلتر هارمونيك چهارم 222
3و1و2و62 راكتور انطابق 222
3و1و2و63 بانك خازني 223
3و1و2و64 هماهنگي عايقي 223
3و1و2و65 انتخاب مقادير نامي تجهيزات مورد استفاده در نصب SVC فولاد اهواز 224
3و1و2و66 انتخاب راكتور TRC)) 224
3و1و2و67 انتخاب فيلتر هارمونيك دوم 225
3و1و2و68 انتخاب فيلتر هارمونيك سوم 226
3و1و2و69 انتخاب فيلترهارمونيك چهارم 226
3و1و2و70 تبادل كننده حرارت 227
3و1و2و71 طراحي فشار ضعيف 228
3و1و2و72 تك خطي حفاظتي سيستم SVC تحليل سيستم حفاظت SVC 228
3و1و2و73 حفاظت از TCR 228
3و1و2و74 دريچه هاي تريستوري VBE)) 228
3و1و2و75 بررسي رله هاي حفاظتي سيستم SVC و راهكارهاي بهينه سازي حفاظت SVC 230
3و1و2و76 اصول و روش هاي حفاظت از تجهيزات SVC( نصب شده در فولاد اهواز ) 231
3و1و2و77 حفاظت ترانسفورماتورهاي موجود در سيستم SVC 231
3و1و2و78 231
3و1و2و79 حفاظت عيب فاز 231
3و1و2و80 حفاظت عيب زمين 232
3و1و2و81 حفاظت اضافه ولتاژ 232
3و1و2و82 حفاظت از شاخه راكتور 234
3و1و2و83 حفاظت ديفرانسيل 234
3و1و2و84 حفاظت اضافه جريان 235
3و1و2و85 حفاظت حرارتي اضافه بار 235
3و1و2و86 حفاظت عدم تعادل 236
3و1و2و87 حفاظت توسط سيستم كنترل 236
3و1و2و88 حفاظت فيلتر 237
3و1و2و89 حفاظت تريستور 237
3و1و2و90 حفاظت اضافه ولتاژ 239
3و1و2و91 حفاظت اضافه جريان 239
3و1و2و92 ساير حفاظت هاي تريستور 240
3و1و2و93 حفاظت هاي عمومي 241
3و1و2و94 تست سيستم حفاظت 241
3و1و2و95 تست هاي طراحي و ساخت 241
3و1و2و96 تست هاي راه اندازي 242
3و1و2و97 سيستم خنك كن 242
3و1و2و98 ترانسهاي جريان و ولتاژ (Instrument Transformers) 243
3و1و2و99 ترانسفورماتور اصلي و فيلترها 244
3و1و2و100 TCR 244
3و1و2و101 ساير تست ها 244
3و1و2و102 تست عملكرد فعال SVC 244
3و1و2و103 بررسي تعامل بين سيستم SVC حفاظت سيستم قدرت 245
3و1و2و104 اضافه ولتاژهاي گذرا 245
3و1و2و105 هارمونيكها 246
3و1و2و106 هارمونيكهاي مشخصه 247
3و1و2و107 هارمونيكهاي غيرمشخصه 247
3و1و2و108 تأثير روي سيستم حفاظت 248
3و1و2و109 اتصال كوتاه سيستم 249
3و1و2و110 تاثير عيوب GIC روي رله هاي حفاظت SVC 249
3و1و2و111 نتيجه گيري 251
3و1و2و112 الگوريتم راه اندازي و خاموش كردن در سيستم SVC 252
3و1و2و113 بررسي سيستم كنترل SVC 254
3و1و2و114 مدلسازي جزئي سيستم كنترل فرمان آتش SVC 259
3و1و2و115 معرفی 259
3و1و2و116 مدلسازی 260
3و1و2و117 حلقه فاز قفل (Phase – locked- loop) PLL 260
3و1و2و118 رگولاتور ولتاژ 261
3و1و2و119 Allocator 262
3و1و2و120 Linearizer 262
3و1و2و121 مدار آتش TCR 263
3و1و2و122 مدار آتش TSC 264
3و1و2و123 مدار اندازه گيري 264
3و1و2و124 كنترلر اضافي 265
3و1و2و125 شبيه سازي سيستم SVC نصب شده در فولاد اهواز 266
3و1و2و126 مقدمه اي بر سيستم هاي انتقال انعطاف پذير FACTS)) 266
3و1و2و127 ويژگي كاربرد ادوات FACTSدر سیستم های انتقال 266
3و1و2و128 انواع متعارف ادوات FACTS 267
3و1و2و129 انتخاب اجزاء شبكه نمونه SVC اهواز 269
3و1و2و130 كوره قوس الكتريكي (ذوب الكتريكي) 271
3و1و2و131 مفهوم اعوجاج شكل موج در مدل كوره قوس الكتريكي 272
3و1و3 بررسي نتايج شبيه سازي ادوات كيفيت توان در پروژه فولاد اهواز 276
3و1و3و1 نتايج شبيه سازي در فيدر كوره با حضور STATCOM 277
3و1و3و2 مزاياي سيستم STATCOM 278
3و1و3و3 مزاياي سيستم STATCOM نسبت به روش هاي عادي جبرانسازي 278
3و1و3و4 ترانسفورماتور كاهنده ، فيلتر هارمونيكي DC chopper , High pass 278
3و1و3و5 تحقيق اثر كاربرد SVC بمنظور كاهش فليكر كوره ذوب كارخانه فولاد اهواز 285
3و1و3و6 مشخصه اصلي كوره ذوب الكتريكي 285
3و1و3و7 جبرانساز استاتيكي توان راكتيو (SVC) 285
3و1و3و8 اثر فيدر كوره روي شبكه 286
3و1و3و9 اثر فليكر ولتاژ روي شبكه 287
3و1و3و10 ساختار پايه SVC 288
3و1و3و11 تست كارائي سيستم 289
3و1و3و12 ضريب توان 290
3و1و3و13 تست عدم تعادل ولتاژ 291
3و1و3و14 نوسان هارمونيكي 293
3و1و3و15 فليكر ولتاژ 304
3و1و3و16 خلاصه نتايج تست كارائي SVC 309
3و1و4 نتيجه گيري و پيشنهادات 312
3و1و4و1 نتیجه گیری 313
3و1و4و2 پیشنهادات 313
3و1و5 منابع 331

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی مدل سازی و شبیه سازی فیلتر اکتیو قدرت تکفاز جهت جبرانسازی هارمونیک و توان راکتیو

در شبکه های توزیع امروزی با کاربرد وسیع بارهای غیرخطی و حساس از قبیل مبدلهای الکترونیک قدرت و وسایل حساس الکترونیکی مساله کیفیت توان بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد و این گونه بارها با کشیدن جریان غیرسینوسی از شبکه آلودگی هارمونیکی ایجاد می کنند از آنجایی که اختلالات کیفیت توان ناشی از بار ، منبع را تحت تاثیر قرارمی دهد و اغتشاشات ولتاژ درشبکه سرویس دهی مناسب به مشترکین را متاثر می سازد استفاده از بهسازها امری اجتناب ناپذیر به نظرمی رسد شاخص ترین اغتشاش کیفیت توان که مشترکین به شبکه اعمال می کنند آلودگی هارمونیکی است .هارمونیکهای جریان به خاطر ایجاد افت ولتاژ بر روی عناصر شبکه موجب عملکرد ناخواسته تجهیزات الکتریکی حساس و ادوات حفاظتی می گردند. همچنین اضافه ولتاژ ناشی از بروز تشدید موازی بین اندوکتاس شبکه قدرت و بانک خازنی جبران کننده توان راکتیو به تجهیزات شبکه از جمله خازنهای تصحیح اصلاح ضریب قدرت آسیب می رساند

فهرست کامل فصل چهارم طراحی مدل سازی و شبیه سازی فیلتر اکتیو قدرت تکفاز جهت جبرانسازی هارمونیک و توان راکتیو

4-1 ) طراحی ، مدل سازی و شبیه سازی فیلتر اکتیو قدرت تکفاز جهت جبرانسازی هارمونیک و توان راکتیو

4و1و1 چکیده 337
4و1و2 مقدمه 337
4و1و3 ادوات بهبود کیفیت توان 337
4و1و4 فیلترهای پسیو موازی 337
4و1و5 فیلترهای اکتیو موازی 338
4و1و6 فیلترهای اکتیو سری 338
4و1و7 مدل سازی فیلتر اکتیو 338
4و1و8 طراحی کنترلر 338
4و1و9 شبیه سازی 341
4و1و10 نتیجه گیری 344
4و1و11 منابع 344

4-2 ) طراحی ، مدل سازی و شبیه سازی فیلتر اکتیو قدرت تکفاز جهت جبرانسازی هارمونیک و توان راکتیو

4و2و1 چکیده 345
4و2و2 مقدمه 346
4و2و3 مجموع اغتشاش هارمونيكی و مقدار موثر 346
4و2و4 ادوات بهبود كيفيت توان 346
4و2و5 فيلترهاي پسيو موازي 346
4و2و6 فيلترهاي اكتيو موزي 347
4و2و7 فيلترهاي اكتيو سري 347
4و2و8 مدلسازی فیلتر اکتیو 347
4و2و9 طراحی کنترلر 349
4و2و10 شبیه سازی 353
4و2و11 نتیجه گیری 357
4و2و12 منابع 358

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید