50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع سیستم های کنترل مقاوم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های کنترل مقاوم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی سیستم های کنترل مقاوم بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی کنترل کننده مقاوم پهباد ، هواپیما و ماهواره بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کنترل مود لغزشی و تطبیقی مقاوم ربات بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش نمونه کاربرد های کنترل مقاوم در صنعت بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور و موتور بررسی شده است

از جمله روشهاي مطرح در كنترل فرآيندهاي نامعين روش تئوري فيدبك كمي اسـت كـه بـه دليـل برخورد دقيق وكمي با نامعيني و محدوده پاسخ مطلوب بهترين پاسخ ممكن را بـراي مسـائل SISO ارايه مي كند.
روشهاي طراحي QFT نوعي ازروشهاي گرافيكي وعددي همراه با چـارت نيكـولز اسـتفاده مـيكننـد. بطوركلي طراحي QFT به دنبال بهره حلقه بالا و حد فاز بزرگ است به نحوي كه رفتار مقـاوم از آن نتيجه شود.زيرا يك سيستم كنترل مقاوم رفتاري با ثبـات را علـي رغـم تغييـر پارامترهـاي فرآينـد و ورودي هاي مزاحم از خود به نمايش مي گذارد و نيز پاسخي مقاوم را به ورودي هاي فرمان فراهم مي كنند و خطاي رديابي حالت ماندگار آنها صفر است

قسمت هایی از فصل اول طراحی سیستم های کنترل مقاوم

يكي از مسائل اساسي يك سيستم تصفيه آب آلوده (WWTP) حفاظت طبيعت آب از تاثيرات منفـي مواد زائد و مضر است.استراتژي طراحي بدين صورت مي باشد كه به گونه اي WWTP را تنظيم مـي كنند كه براساس ساختار طبقه بندي ترتيبي )صعودي به نزولي (كه در آن سطوح بالا يا ناظرين نقطه مرجع با سطح پايين يا متوسط كنترل كننده ها را تعيين مي كنند،مي باشد .طراحي كنترل كننده با استفاده از تئوري فيدبك كمي انجام مي شود. (QFT) كنترل كننده ها به گونه اي طراحي و تعيين شده اند كه شبيه سازي هاي ديناميكي طولاني مدت را براساس يك مدل رياضي غير خطي و چند متغيره كه ازقبل براساس اطلاعـات بدسـت آمـده از يـك سيستم كامل WWTP در طول 12 ماه مي باشد را به كار مي برند ، تنظيم شده انـد نتـايج بدسـت امده از تنظيمات سيستم هادي نشان مي دهد كه كنترل نزديكي ازتركيبات نيتروژني آب زائـد ويـك كاهش آشكاري -ذخيره انرژي- اكسيژن حل نشده مورد نياز ، و در نتيجه دفع اغتشاشـات سيسـتم و تضمين پايداري مقاوم سيستم وجود دارد .
در اين مورد سيستم در بهترين شرايط ممكن راه اندازي مي شود و يك عملكرد خوب را بعد از حالت اشباع خواهد داشت .سيستم كنترلي به يك حد راضي كننده از آمونياك آب آلوده و نيترات موجود در در كل مجموعه مي رسد .همچنين كـاهش چشـمگيري در هزينـة را ه انـدازي و كـم كـردن حجـم اكسيژن دميده شده به سيستم داريم

فهرست کامل فصل اول طراحی سیستم های کنترل مقاوم

1-1 ) طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT

چکیده 9
1و1و1 تئوری فیدبک کمی (تکنیک طراحی QFT) 10
1و1و1و1 مقدمه 11
1و1و1و2 ایده های اساسی روش QFT 13
1و1و1و3 سیستم کنترل به صورت فیدبک واحد و تقویت کننده و سروموتور در مسیر پیشخور 15
1و1و1و4 فرموله سازی طراحی و نمایش نامعینی پارامترها 16
1و1و1و5 ساختار روش QFT 18
1و1و2 مقدمه ای بر چارت نیکولز 21
1و1و2و1 چند نکته مهم در مورد نمودار نیکولز 24
1و1و2و2 کاربرد نمودار نیکولز در سیستم های دارای فیدبک غیر واحد 27
1و1و3 مراحل طراحی QFT 28
1و1و3و1 مشخصات مطلوب در طراحی QFT 29
1و1و3و2 مدل های ردیابی (The servo design problem) 29
1و1و3و3 مدل های حذف اغتشاش 34
1و1و3و4 نمایش نامعینی ها 36
1و1و3و5 تمپلتهای نامعینی 37
1و1و3و6 کرانه های تابع انتقال حلقه 39
1و1و3و7 کرانه های تابع انتقال حلقه برای سیستم با فیدبک غیر واحد 44
1و1و3و8 کرانه های حذف اغتشاش ورودی 45
1و1و3و9 کرانه های حذف اغتشاش ورودی برای سیستم با فیدبک غیر واحد 47
1و1و3و10 کرانه های حذف اغتشاش خروجی 48
1و1و3و11 کرانه های حذف اغتشاش خروجی برای سیستم با فیدبک غیر واحد 49
1و1و3و12 کرانه پایداری مقاوم یا کرانه فرکانس بالای عمومی 50
1و1و3و13 کرانه UHFB برای سیستم فیدبک غیر واحد 55
1و1و3و14 کرانه های مرکب 55
1و1و3و15 طراحی و شکل دهی تابع انتقال حلقه باز 57
1و1و3و16 طراحی پیش فیلتر 60
1و1و3و17 مراحل کلی طراحی QFT 62
1و1و3و18 طراحی QFT چند متغیره 66
1و1و3و19 رویکرد تطبیق مدل کمی 67
1و1و3و20 صورت مسئله 68
1و1و3و21 فرموله سازی ساده شده 69
1و1و4 مقایسه چند مثال عملی و بررسی نتایج 74
1و1و4و1 پایداری طراحی های QFT غیر خطی بر اساس معیارهای پایداری دقیق مقاوم 74
1و1و4و2 تنظیم با استفاده از QFT کنترل کننده های چند متغیره 79
1و1و4و3 مقایسه چند مثال عملی 81
1و1و4و4 برخی مشکلات عملی 83
1و1و4و5 کنترل کننده QFT چند متغیره غیر قطری برای یک ربات SCARA 84
1و1و4و6 کنترل QFT یک سیستم تصفیه آب آلوده 84
1و1و4و7 کنترل QFT یک توربین بادی بزرگ 86
1و1و4و8 یک کنترل کننده غیر قطری برای یک کوره صنعتی 3*3 87
1و1و4و9 کنترل QFT چند متغیره غیر متوالی با استفاده از یک فرمول کلی 88
1و1و4و10 تحلیل یک کنترل کننده کنترل Ph با استفاده از QFT 89
1و1و5 منابع 93

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی کنترل کننده مقاوم پهباد ، هواپیما و ماهواره

بحث مدل سازی و کنترل هواپیما از جمله بحث های جالب و جذاب در حوزه ی مهندی کنترل و دینامیک است. در این زمینه کار های بسیار زیادی انجام شده است. تعدا متغیر های بسیار زیاد، عدم قطعیت ها و پیچیدگی معادلات حرکت و خیلی موارد دیگر، منجر به پیچیدگی و در عین حال انجام کار ها و تحقیقات روزافزون و طاقت فرسا در رابطه با این وسیله شده است.معدلات حاکم بر حرکت بسیار پیچیده هستند و مجموعه ای از شش سری معادلات دیفرانسیل غیر خطی هستند. با این حال با اعمال یک سری فرضیات، این معادلات پیچیده را می توانیم به معدلات ساده تر و خطی شده س طولی و افقی تبدیل کنیم. حرکت هواپیما حول محور عرضی حاکم بر دینامیک های طولی است. در اینجا ما کنترل پروزا خودکار را برای حرکت حول محور عرضی هواپیما طراحی می کنیم. محور های مختصات پایه و نیرو های عمل کننده بر هواپیما در شکل نشان داده شده است.

فهرست کامل فصل دوم طراحی کنترل کننده مقاوم پهباد ، هواپیما و ماهواره

2-1) توسعه سیستم کنترل مقاوم پهباد عمود پرواز جت در فاز پرواز شناسی

2و1و1 چکیده 95
2و1و2 مقدمه 95
2و1و3 مدل ریاضی هواپیمای دم نشین جت در فاز پرواز شناسی 96
2و1و4 کنترل طولی پرنده دم نشین 100
2و1و5 کنترلر خطی 100
2و1و6 کنترل مقاوم 101
2و1و7 بهینه سازی 101
2و1و8 شکل دهی حلقه بسته (Loop – shaping) 102
2و1و9 شبیه سازی 105
2و1و10 کنترلر های مقاوم و خطی در حضور اغتشاشات جوی 108
2و1و11 نتیجه گیری 109
2و1و12 مراجع 110

2-2) طراحی کنترل کننده مقاوم H و  برای حرکت حول محور عرضی هواپیما

2و2و1 خلاصه 112
2و2و2 مقدمه 112
2و2و3 خصوصیات فیزیکی و معادلات سیستم 113
2و2و4 نامعینی ها 114
2و2و5 نیازهای عملکردی و توابع وزنی 115
2و2و6 طراحی کنترل کننده و نتایج شبیه سازی 116
2و2و7 بحث و نتیجه گیری 116
2و2و8 مراجع 117

2-3) طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا

2و3و1 چکیده 119
2و3و2 مقدمه 119
2و3و3 مدل سیستم 120
2و3و4 کنترل کننده مقاوم پیشنهادی 122
2و3و5 نتایج شبیه سازی 123
2و3و6 نتیجه گیری و پیشنهادات 126
2و3و7 مراجع 126

2-4) کنترل مقاومت وضعیت ماهواره الاستیک

2و4و1 چکیده 128
2و4و2 مقدمه 128
2و4و3 مدل ریاضی ماهواره 128
2و4و4 الگوریتم شناسایی سیستم 129
2و4و5 روش کنترلی H 130
2و4و6 پروسه شکل دهی حلقه 130
2و4و7 نتیجه گیری 131
2و4و8 مراجع 132
2و4و9 شکل ها و نمودارها 132

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش

پهباد نوعی هواپیما اعم ار بال ثابت یا بال پرخان می باشد که بدون سرنشین بوده و می توان آنرا از دور توسط اپراتور و یا درون خود آن، بصورت از پیش برنامه ریزی شده کنترل و هدایت کرد.
کاربرد های گوناگونی برای پهباد وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
اجرای ماموریت های گشت و شنایسایی مواضع دشمن.
هدف مصنوعی برای آزمایش سیستم های پدافند هوایی.
ایفای نقش موشک های هدایت شونده.
حمل کننده سیستم های مولد اغتشاشات رادیویی.
تقویت کننده مخابراتی متحرک.

فهرست کامل فصل سوم طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش

3-1 ) طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهباد در مد طولی به روش QFT

چکیده 146
3و1و1 مقدمه 147
3و1و1و1 مقدمه 148
3و1و1و2 تعریف مسئله 149
3و1و1و3 انتخاب روش طراحی 150
3و1و1و4 مروری اجمالی در روش های مختلف طراحی سیستم های کنترل پرواز 151
3و1و2 تئوری فیدبک کمی QFT 155
3و1و2و1 روش QFT 156
3و1و2و2 ایده های اساسی روش QFT 156
3و1و2و3 فرموله سازی طراحی و نمایش نامعینی پارامترها 158
3و1و2و4 مشخصات مطلوب در طراحی QFT 161
3و1و2و5 مدل های ردیابی (مساله طراحی سرو سیستم) 161
3و1و2و6 مدل های حذف اغتشاش (مساله طراحی تنظیم کننده) 165
3و1و2و7 نمایش نامعینی ها 168
3و1و2و8 تمپلت های نامعینی 169
3و1و2و9 کرانه های تابع انتقال حلقه 171
3و1و2و10 کرانه های حذف اغتشاش ورودی 175
3و1و2و11 کرانه های حذف اغتشاش خروجی 177
3و1و2و12 کرانه پایداری مقاوم یا کرانه فرکانس بالای عمومی U 180
3و1و2و13 کرانه های مرکب 184
3و1و2و14 طراحی شکل دهی تابع انتقال حلقه باز L(s) 185
3و1و2و15 طراحی پیش فیلتر F(s) 188
3و1و2و16 مراحل کلی طراحی QFT 190
3و1و3 محاسبه مدل دینامیکی 194
3و1و3و1 مقدمه 195
3و1و3و2 محاسبه مدل دینامیکی بر اساس سناریو پرواز 195
3و1و3و3 شرایط تست هواپیما در مد طولی 195
3و1و3و4 شرایط تست هواپیما در مد عرضی 196
3و1و3و5 محاسبه مدل دینامیکی بر اساس مشتقات پایداری هواپیما 197
3و1و3و6 تبدیل مشتقات پایداری بدون بعد به مشتقات پایداری بعد دار 198
3و1و4 طراحی و شبیه سازی برای کنترل ارتفاع پهباد 207
3و1و4و1 طراحی به روش QFT 208
3و1و4و2 طراحی مدل پاسخ مطلوب 208
3و1و4و3 تعیین تمپلت های عدم قطعیت 211
3و1و4و4 رسم کرانه های ردیابی 216
3و1و4و5 رسم کرانه های پایداری 216
3و1و4و6 رسم کرانه های مرکب 217
3و1و4و7 طراحی و شکل دهی تابع حلقه L(s) 219
3و1و4و8 طراحی تابع پیش فیلتر 220
3و1و4و9 شبیه سازی 221
3و1و4و10 اعمال کنترلر طراحی شده به مدل غیر خطی 222
3و1و5 خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات 227
3و1و5و1 خلاصه و نتیجه گیری 228
3و1و6 ضمیمه الف : مروری بر دینامیک پرواز 231
3و1و7 مراجع 246

قسمت هایی از فصل چهارم کنترل مود لغزشی و تطبیقی مقاوم ربات

ديناميک روبات شامل دو بخش مي باشد، ديناميک مستقيم و معکوس. هدف از ديناميک مستقيم، به دست آوردن مسير حركت، سرعت و شتاب ابزار روبات با در دست داشتن نيروها و يا گشتاورهاي اعمالي به مفصل هاي محرك مي باشد، اما در مدلسازي ديناميک معکوس با دانستن مسيرها، سرعتها و شتابهاي مربوط به ابزار روبات، نيروها يا گشتاورهاي مربوط به مفصل هاي محرك محاسبه ميشوند. از جمله روشهاي كلاسيک براي محاسبه ي مدل ديناميکي روباتها، روش لاگرانژ، روش دلامبر، معادلات نيوتون اويلر، روش كار مجازي و روش هميلتن مي باشند.

فهرست کامل فصل چهارم کنترل مود لغزشی و تطبیقی مقاوم ربات

4-1 ) رویکردی نو در طراحی کنترل مقاوم-تطبیقی در ربات های چرخ دار

4و1و1 چکیده 252
4و1و2 مقدمه 253
4و1و3 فرمول بندی مسئله 254
4و1و4 مدل سینماتیکي مرتبه یک آرایش بندي رهبر- پیرو 254
4و1و5 مدل سینماتیکي مرتبه یک آرایش بندي رهبر- رهبر 255
4و1و6 طراحي کنترل کننده مقاوم- تطبیقي براي مدل مرتبه یک 256
4و1و7 شبیه سازی 257
4و1و8 جمع بندی 259
4و1و9 مراجع 259

4-2 ) کنترل مقاوم روبات دو لينکي توسط مد لغزشي مرتبه بالا

4و2و1 چکیده 262
4و2و2 مقدمه 262
4و2و3 معادلات دینامیک روبات 263
4و2و4 طراحی كنترلر 264
4و2و5 الگوریتم فراجهش 265
4و2و6 شبیه سازی و نتایج 266
4و2و7 نتیجه گیری 267
4و2و8 مراجع 267

4-3 ) کنترل مقاوم عصبی ربات متحرك با استفاده از شناساگر عصبی

4و3و1 چکیده 268
4و3و2 مقدمه 268
4و3و3 مدل سازی ربات 269
4و3و4 طراحی کنترل کننده و شناساگر عصبی 270
4و3و5 نتیجه گیری 272
4و3و6 منابع 272

4-4 ) کنترل مقاوم – تطبیقی آرایش بندی ربات های متحرک رهبر - پیرو

4و4و1 چکیده 274
4و4و2 مقدمه 274
4و4و3 فرمول بندی مساله 245
4و4و4 مدل سینما تیکی مرتبه یک آرایش بندی رهبر – پیرو 275
4و4و5 مدل سینما تیکی مرتبه دو آرایش بندی رهبر – پیرو 276
4و4و6 طراحی کنترل کننده مقاوم – تطبیقی 278
4و4و7 طراحی کنترل کننده مقاوم – تطبیقی برای مدل مرتبه یک 278
4و4و8 طراحی کنترل کننده مقاوم – تطبیقی برای مدل مرتبه دو 278
4و4و9 کنترل آرایش بندی رهبر – مانع 280
4و4و10 شبیه سازی 280
4و4و11 شبیه سازی اول 280
4و4و12 شبیه سازی دوم 281
4و4و13 نتیجه گیری 281
4و4و14 مراجع 282

4-5 ) کنترل مود لغزشی مقاوم ربات دوبازو

4و5و1 چکیده 283
4و5و2 مقدمه 283
4و5و3 معادلات بازو هاي ماهر 284
4و5و4 طراحی کنترل کننده مودلغزشی مقاوم 284
4و5و5 شبیه سازی 285
4و5و6 نتیجه گیری 287
4و5و7 مراجع 287

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم نمونه کاربرد های کنترل مقاوم در صنعت

نياز به راحتي سفر و ايمني وسائط نقليه جاده اي، بسياري از صنايع خودروسازي را بر آن داشته است تا از تعليق فعال استفاده نمايند. چنين سيستمهاي تعليقي كه با ابزارهاي الكترونيكي كنترل مي شو ،دن كيفيت حركت خودرو و ايمني آن را بهبود مي بخشند. از نظر كيفيت عملكرد سيستم هاي تعليق اتومبيل به سه دسته طبقه بندي مي شوند. سيستم هاي تعليق غير فعال، كه شامل فنرها و كمك فنرهاي متداول مي باشند. در اين سيستم ها، هيچ سنسور، ادوات الكترونيكي و يا كنترلي وجود ندارد. سيستم هاي تعليق نيمه فعال، كه در اين سيستم ها اتلاف انرژي بصورت بلادرنگ كنترل مي شود. در اين نوع سيستم تعليق از دمپر فعال به عنوان المان كنترل كنندة ميزان استهلاك سيستم به موازات فنر استفاده مي شود. در سيستم هاي تعليق فعال براي كنترل دقيق ميزان ارتعاشات خودرو از عملگرهاي نيوماتيكي و يا هيدروليكي استفاده مي شود كه به موازات فنرها و كمك فنرها قرار داده مي شوند و با استفاده از اطلاعات حاصل از ارتعاشات بدنه، استراتژي مناسب كنترل اعمال مي شود. چهار پارامتر مهمي كه بايد در طراحي هر سيستم تعليق مورد توجه قرار گيرد عبارتند از: راحتي سفر، حركت بدنه اتومبيل، پايداري بر روي جاد وه حركت اجزاء سيستم تعليق

فهرست کامل فصل پنجم نمونه کاربرد های کنترل مقاوم در صنعت

5-1 ) کنترل مقاوم مخزن رأکتور همزن پیوسته دوجداره با استفاده از کنترل پیش بین

5و1و1 چکیده 289
5و1و2 مقدمه 289
5و1و3 بیان مساله 290
5و1و4 طراحی RMPC با استفاده از PDLF 291
5و1و5 طراحی فیدبک حالت RMPC 291
5و1و6 طراحی تخمین زن حالت 293
5و1و7 نتایج شبیه سازي 293
5و1و8 نتیجه گیری 295
5و1و9 مراجع 295

5-2 ) طراحی کنترل کننده فازی مقاوم برای سیستم ترمز ضد قفل خودرو با روش PDC

5و2و1 چکیده 96
5و2و2 مقدمه 296
5و2و3 مدلسازی سیستم ضد قفل خودرو 297
5و2و4 طراحی کنترل کننده فازی مقاوم با روش جبرانساز توزیعی موازی 298
5و2و5 مدل فازی تاکاگی – سوگنو 298
5و2و6 طراحی کنترل کننده فازی مقاوم با روش جبرانساز توزیعی موازی 299
5و2و7 طراحی کنترل کننده برای سیستم ABS با روش PDC 300
5و2و8 شبیه سازی سیستم تحت مطالعه 301
5و2و9 مراجع 303

5-3 ) طراحی کنترل کننده مقاوم در فضای ضرايب معادله مشخصه

5و3و1 چكيده 304
5و3و2 مقدمه 304
5و3و3 ساختار سيستم کنترل 305
5و3و4 محاسبه محدوده پايداری در فضای ضرايب چند جمله ای مشخصه 305
5و3و5 آناليز پايداری مقاوم 306
5و3و6 طراحی کنترل کننده مقاوم 306
5و3و7 مثال 307
5و3و8 نتيجه گيري 309
5و3و9 منابع 309

5-4 ) كنترل مدل پيش بين مقاوم يك مخزن راكتور با عدم قطعيت POLYTOPIC

5و4و1 چکیده 310
5و4و2 مقدمه 310
5و4و3 ساختار مساله 310
5و4و4 طراحي كنترل كننده بدون خطاي حالت ماندگار بدون داشتن قيد 31
5و4و5 كنترل كننده پس رفت افق 313
5و4و6 شبيه سازي 314
5و4و7 نتیجه گیری 315
5و4و8 مراجع 315

5-5 ) كنترل مقاوم H∞ سيستم تعليق فعال1/4 خودرو

5و5و1 چکیده 316
5و5و2 مقدمه 316
5و5و3 مدلسازي سيستم تعليق 317
5و5و4 طراحي كنترل مقاوم H∞ 319
5و5و5 طراحي كنترل كننده تناسبي در حلقه داخلي 319
5و5و6 حل مساله حساسيت مخلوط 321
5و5و7 تحليل پايداري مقاوم 331
5و5و8 بررسي عملكرد سيستم تعليق فعال 322
5و5و9 نتیجه گیری 323
5و5و10 مراجع 323

قسمت هایی از فصل ششم طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور و موتور

کنترل فعال ارتعاشات از مباحث مهم در سازه های حرکتی میباشد. در کنترل ارتعاشات هدف اعمال نیرو یا گشتاور به نحوی است که سیستم تحت کنترل رفتار ارتعاشی مناسبی داشته باشد. طی سالیان اخیر، مواد پیزوالکتریک به صورت گسترده ای در کنترل فعال ارتعاشات سازه های انعطاف پذیر مورد استفاده قرار گرفته اند. مشخص شده است که وقتی این مواد تحت تغییر شکل (تنش یا کرنش) قرار گیرند، یک میدان الکتریکی در آنها ایجاد میشود. به این اثر، اثر مستقیم(حسگری) پیزوالکتریک اطلاق میگردد که در آن از ماده پیزوالکتریک میتوان به عنوان حسگر استفاده کرد. در حالت عکس با اعمال یک میدان خارجی، ماده پیزوالکتریک دچار تغییر شکل میگردد که به آن اثر غیر مستقیم (عملگری) پیزوالکتریک گفته میشود. از این رو میتوان از ماده پیزوالکتریک میتوان به عنوان عملگر و حسگر در کنترل ارتعاشات استفاده کرد. از مزایای این نوع عملگرها میتوان به سرعت پاسخ مناسب و نیز نسبت سیگنال به نویز بالا اشاره کرد

فهرست کامل فصل ششم طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور و موتور

6-1 ) اعمال کنترل پیشبین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا

6و1و1 چکیده 324
6و1و2 مقدمه 324
6و1و3 مدل سازي سیستم داراي عدم قطعیت 325
6و1و4 بیان مساله 326
6و1و5 طراحی RMPC با استفاده از PDLF 327
6و1و6 طراحی فیدبک حالت RMPC 327
6و1و7 طراحی تخمین زن حالت 328
6و1و8 نتایج شبیه سازي 329
6و1و9 نتیجه گیری 329
6و1و10 ضمیمه 329
6و1و11 منابع 329

6-2 ) آناليز ديناميك كاربردي و طراحي كنترل مقاوم يك واحد ژنراتور القائي توربين بادي

6و2و1 چکیده 330
6و2و2 مقدمه 330
6و2و3 تركيب سيستم ژنراتور بادي 331
6و2و4 مدل سيستم 331
6و2و5 مدل توربين بادي 331
6و2و6 مدل ژنراتور القايي 331
6و2و7 مدل جبران كننده توان راكتيو 332
6و2و8 مدل خط انتقال 332
6و2و9 شناسايي سيستم، تعيين مدل نامي و نامعيني ها 332
6و2و10 طراحي كنترل كننده H∞ 333
6و2و11 تحليل پايداري مقاوم كنترل كننده H∞ 333
6و2و12 شبيه سازي و تحليل سيستم طراحي شده 334
6و2و13 نتیجه گیری 335
6و2و14 مراجع 336

6-3 ) طراحی کترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان

6و3و1 چکیده 337
6و3و2 مقدمه 337
6و3و3 مدل سازی سیستم دارای عدم قطعیت 338
6و3و4 طراحی کنترل کننده H∞ 340
6و3و5 ارزیابی کارایی سیستم 340
6و3و6 طراحی کنترل کننده H2 341
6و3و7 طراحی کنترلر شکل دهی حلقه 341
6و3و8 طراحی کنترل کننده به روش ترکیبی 342
6و3و9 نتیجه گیری 343
6و3و10 ضمیمه 344
6و3و11 مراجع 344

6-4 ) کنترل مقاوم ارتعاشات تیر توسط عملگر پیزوالکتریک

6و4و1 چکیده 345
6و4و2 مقدمه 345
6و4و3 مدلسازی ریاضی 346
6و4و4 طراحی کنترلر 347
6و4و5 بیان فضای حالت معادله ارتعاش 347
6و4و6 کنترلر با پسخوراند حالت 348
6و4و7 کنترل مد لغزشی 348
6و4و8 طراحی رویتگر 349
6و4و9 تجهیزات آزمایشگاهی 349
6و4و10 نتایج آزمایشگاهی 349
6و4و11 نتایج تجربی مدلسازی دینامیکی 349
6و4و12 پاسخ حلقه بسته با اعمال شرط اولیه جابجایی 350
6و4و13 پاسخ حلقه بسته در حضور اغتشاش خارجی 351
6و4و14 نتیجه گیری 352
6و4و15 مراجع 352

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید