50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بررسي رسوب در مخازن سدها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رسوب در مخازن سدها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی اصول طراحی سد و کنترل جریان بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي رسوب در مخازن سدها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدلسازی عددی رسوبگذاری مخازن با استفاده از نرم افزار بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تخمین رسوب مخزن سد با مدل های مختلف بررسی شده است

جريان هاي غليظ با ورود به سدهاي مخزني و رسوب گذاري در نزديكي بدنه سد، علاوه بركاهش عمر مفيد سد باعث گرفتگي دريچه تحتاني سد و صدمه به نيروگاهها مي گردد و سدهاي مخزني زيادي به دليل پرشدن از رسوب ، متروكه شده اند . ايجاد مانع و زبري با هندسه و مكان مناسب در مخزن با اهداف توقف ، انحراف و استهلاك جريان غليظ موجب افزايش عمر مفيد سد خواهد شد. در اين مقاله جريان غليظ در مخزن با روش عددي المان محدود شبيه سازي شده و نتايج حاصل از مدل سازي عددي با نتايج آزمايشگاهي موجود مقايسه و مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس اثرات ايجاد مانع و زبري در كف مخزن به دو صورت جداگانه و توأم بر جريان غليظ با روش عددي شبيه سازي شد كه نتايج حاصل از مدل سازي نشان داد كه مانع خاصيت بلوكه كردن جريان غليظ و زبري خاصيت استهلاك آن را دارد و استفاده زبري قبل از مانع موجب بلوكه كردن مقدار بيشتري از جريان غليظ مي گردد

قسمت هایی از فصل اول بررسی اصول طراحی سد و کنترل جریان

در اين تحقيق مدل سازي ها به صورت سه بعدي انجام گرفت. دقت حل مسئله به تعداد و نوع المان هاي موجود در شبكه بستگي دارد. مش بندي به گونه اي انجام شد كه در نزديكي كف فلوم كه تغييرات سرعت از اهميت بيش تري برخوردار است از شبكه هاي ريزتري استفاده شد، از آنجا كه ريز كردن بيش از حد شبكه موجب افزايش هزينه از لحاظ زمان حل مسئله و تخصيص بيشتر حافظه براي خروجي ها مي گردد، اين ريز كردن شبكه تا زماني ادامه پيدا كرد كه ريزتر كردن شبكه تأثيري در نتايج نداشت؛ براي دستيابي به شبكه بندي منظم در مدل داراي مانع، مدل به 3قسمت قبل از مانع، پيرامون مانع و بعد از مانع تقسيم شد. در شكل 1 مش بندي و شرايط مرزي مدل عددي نشان داده شده است. نوع آناليز در مدل سازي عددي انجام شده گذرا مي باشد؛ نوع جريان در مدل سازي آشفته Turbulenceاست. يكي از مدل هاي آشفتگي در نرم
افزار ANSYS-CFXمدل استاندارد است و در اين تحقيق از اين مدل استفاده شده است

فهرست کامل فصل اول بررسی اصول طراحی سد و کنترل جریان

1-1 ) بررسي عددي اثر مانع و زبري بصورت جداگانه و توأم در كنترل جريان غليظ در مخازن سدها

1و1و1 چکیده 2
1و1و2 مقدمه 3
1و1و3 مروري بر تحقيقات پيشين 3
1و1و4 مواد و روش ها 4
1و1و5 مدل سازي عددي 5
1و1و6 صحت سنجي نتايج 5
1و1و7 مدل سازي و بررسي اثر ايجاد زبري كف در جريان غليظ 6
1و1و8 نتايج حاصل از مدلسازي عددي 7
1و1و9 بحث و نتيجه گيري 9
1و1و10 نتيجه گيري كلي 10
1و1و11 مراجع 10

1-2 ) پیش بینی سرعت پیشانی جریان غلیظ با استفاده از روش ماشین های بردار پشتیبان

1و2و1 چکیده 12
1و2و2 مقدمه 12
1و2و3 مواد و روش ها 13
1و2و4 انتخاب پارامترها 13
1و2و5 ماشین های بردار پشتیبان 14
1و2و6 ارزیابی عملکرد مدل ها 14
1و2و7 جمع بندی و نتیجه گیری 15
1و2و8 کرنل لین (lin_krnel) 16
1و2و9 کرنل پلی(poly_kernel) 16
1و2و10 مراجع 18

1-3 ) بررسی اصول طراحی سدهای شکاف دار برای کنترل جریان های نخاله سنگی

1و3و1 چکیده 19
1و3و2 مقدمه 19
1و3و3 مدیریت رسوب 21
1و3و4 جریان های نخاله ای 22
1و3و5 سدهای شکاف دار 23
1و3و6 پروسه انجام آزمایش 26
1و3و7 روند طراحی سدهای شکاف دار 26
1و3و8 نتیجه گیری 29
1و3و9 مراجع 29

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي رسوب در مخازن سدها

موضوع رسوب گذاري از مهمترين موضوعات قابل بحث و مطرح در بررسي مخازن سدها مي باشد كه دقيقا در طراحي هر پروژه آبي بايستي از نظر رعايـت نكـات ايمنـي در تمـامي بـر آوردهـا و محاسبات دخيل داده شود كه اگر متناسب با شرايط منطقه در نظر گرفته شود آنچنان خسارت نـامطلوب نخواهد داشت در غير اينصورت چه بسا معضلاتش در زمان بهره برداري پروژه آبي به ارمغان مي آورد كـه قابل جبران نمي باشد. بعنوان مثال در مورد محاسبه عمر مفيد سد دچار مشكل خواهيم شـد كـه نهايتـاً از صرفه اقتصادي پروژه خواهد كاست. پس پديده رسوب و شناخت عوامل و مشخصه هاي آن در طراحـي دقيقاً بايد ملاك عمل قرار گيرد

فهرست کامل فصل دوم بررسي رسوب در مخازن سدها

2-1) بررسي رسوب در مخازن سدهاي انحرافي

چکیده 43
مقدمه 44
2و1و1 خصوصيات فيزيكي ذرات رسوب 45
2و1و1و1 مقدمه 46
2و1و1و2 خصوصيات يك ذره رسوب منفرد 46
2و1و1و3 اندازه ذره 47
2و1و1و4 قطر كره معادل ذر ه 48
2و1و1و5 قطر سقوط 48
2و1و1و6 قطر عبوري از الك 48
2و1و1و7 قطر رسوبي 49
2و1و1و8 اندازه سه محوري 49
2و1و1و9 زاويه ايستايي 49
2و1و1و10 شكل ذرات 50
2و1و1و11 كرويت 50
2و1و1و12 گرد شدگي 50
2و1و1و13 فاكتور شكل 51
2و1و1و14 سرعت سقوط و معادله استوكس 51
2و1و1و15 اثر نيروي اينرسي بر روي سرعت سقوط 52
2و1و1و16 تاثير شكل ذره روي سرعت سقوط 53
2و1و1و17 خصوصيات آب و رسوب 53
2و1و1و18 اصطلاحات 53
2و1و1و19 سرعت سقوط 55
2و1و1و20 سرعت سقوط 55
2و1و1و20 ملاحظات نظري ضريب نيروي كششي 55
2و1و1و21 فرمول روبي 55
2و1و1و22 تعيين تجربي ضريب نيروي كششي و سرعت سقوط 56
2و1و1و23 عوامل موثر بر سرعت سقوط 56
2و1و2 انواع فرم بستر در رودخانه هاي آبرفتي 57
2و1و2و1 فرم بستر در رودخانه هاي آبرفتي 58
2و1و2و2 انواع فرم بستر 58
2و1و2و3 ريپل 58
2و1و2و4 دون 58
2و1و2و5 حالت انتقالي 59
2و1و2و6 خيز آب معكوس 59
2و1و2و7 سرسره و استخر 59
2و1و2و8 پيش بيني فرم بستر 62
2و1و2و9 ابعاد فرم بستر 62
2و1و2و10 آستانة حركت 63
2و1و2و11 مقاومت مجاري آبرفتي ( با بستر سست ) در مقابل جريان 63
2و1و2و12 روش مقاومت كل 63
2و1و2و13 معادلة رژيم 63
2و1و2و14 معادلة ژاپني 64
2و1و2و15 روش مقاومت ذره و فرم بستر 64
2و1و2و16 انتقال رسوب 64
2و1و2و17 انتقال بار بستر 65
2و1و2و18 انتقال بار معلق 65
2و1و2و19 انتقال بار كل 66
2و1و2و20 انتقال رسوب در مجاري با بستر صلب 66
2و1و2و21 انتقال نامتعادل رسوب با غلظت زياد 66
2و1و2و22 مقايسه و ارزيابي توابع انتقال رسوب 67
2و1و2و23 رسوب گذاري در مخزن 67
2و1و2و24 ورود و ته نشين رسوب 68
2و1و2و25 ته نشيني رسوب در مخزن 69
2و1و2و26 روشهاي بهره برداري مخزن 70
2و1و2و27 بررسي رسوب مخزن 70
2و1و2و28 توزيع رسوب در مخزن 71
2و1و2و29 ترازكاهي پايين دست 71
2و1و2و30 حفظ ظرفيت مخزن 72
2و1و2و31 بازيافت ظرفيت ذخيره 73
2و1و3 روشهاي محاسبه ميزان بار رسوب 75
2و1و3و1 ارزيابي روابط محاسبه ميزان بار رسوب 76
2و1و3و2 روشهاي اندازه گيري بار معلق 76
2و1و3و3 انواع نمونه بردارها 77
2و1و3و4 نمونه بردار نقطه اي PI 77
2و1و3و5 نمونه بردار عمقي 77
2و1و3و6 انتخاب محل و چگونگي نمونه بردار رسوب 78
2و1و3و7 روشهاي اندازه گيري بار بستر 78
2و1و3و8 نمونه گيري بار بستر 78
2و1و3و9 روشهاي نمونه برداري 79
2و1و3و10 روشهاي محاسبه ميزان انتقال رسوبات 79
2و1و3و11 اصطلاحات : 80
2و1و3و12 روشهاي تعيين بار بستر 81
2و1و3و13 روشهاي تعيين بار معلق 81
2و1و3و14 تئوري بار معلق و معادله راس 81
2و1و3و15 معادله انيشتين براي بار معلق 82
2و1و3و16 روش ساماگا 83
2و1و3و17 روش لين و كالينسكي براي محاسبه بار معلق 83
2و1و3و18 تعيين بار رسوب 83
2و1و3و19 كف كني 84
2و1و3و20 مقدمه 84
2و1و3و21 تاثير تركيب مواد بستر روي عمل كف كني 84
2و1و3و22 تاثير عوامل مختلف روي عمل كف كني 85
2و1و3و23 بالا آمدن بستر 85
2و1و3و24 مقدمه 85
2و1و3و25 رسوب گذاري در مخازن 86
2و1و3و26 محاسبه عمر مفيد سدها 87
2و1و3و27 روش آبشويي رسوبات داخل مخازن سدها 88
2و1و3و28 مقدمه 88
2و1و3و29 روشهاي موجود براي كنترل رسوبات مخازن سدها 88
2و1و3و30 آبشويي رسوب 89
2و1و3و31 معايب آبشويي 89
2و1و4 معيارهاي كلي طراحي براي پروژه هاي انحراف آب از رودخانه 91
2و1و4و1 معيارهاي كلي طراحي براي پروژه هاي انحراف آب از رودخانه 92
2و1و4و2 تعاريف لغات كاربردي 92
2و1و4و3 سيستم انحراف 97
2و1و4و4 كليات 97
2و1و4و5 روشهاي انحراف 97
2و1و4و6 كليات 97
2و1و4و7 تونلها 98
2و1و4و8 مجرا و آبرو در داخل بدنه سد 99
2و1و4و9 آبراهه هاي روباز 100
2و1و4و10 انحراف چند مرحله اي 100
2و1و4و11 فرازبند 101
2و1و4و12 سدهاي انحرافي 103
2و1و4و13 سدهاي انحرافي متحرك 103
2و1و4و14 سدهاي انحرافي ثابت 105
2و1و4و15 هدف از ايجاد سد انحرافي 106
2و1و4و16 انحراف ثقلي 106
2و1و4و17 اجزاء اصلي سد انحرافي 106
2و1و4و18 عملكرد و وظايف ساختمان دهانه آبگير 107
2و1و4و19 اثر افزايش طول نفوذ در سدهاي وزني و انحرافي 107
2و1و4و20 تغييرات شكل بستر رودخانه هاي طبيعي بعد از انحراف 108
2و1و4و21 چگونگي رسوب گذاري رودخانه اي طبيعي در پشت سد انحرافي 108
2و1و4و22 تجربه بهره برداري 109
2و1و4و23 سيستم رسوبگيري 109
2و1و4و24 تخليه كننده رسوب 110
2و1و4و25 تونل ها 111
2و1و4و26 كانال تقرب 111
2و1و4و27 پرده 111
2و1و4و28 سازه كنترل 112
2و1و4و29 مجراي تخليه 112
2و1و4و30 راندمان سيستم تخليه رسوب 112
2و1و4و31 يافتن محل مناسب براي انحراف آب از رودخانه 112
2و1و4و32 نيازهاي كلي 113
2و1و4و33 نيازهاي هيدروليكي 113
2و1و4و34 نيازهاي توپوگرافي 113
2و1و4و35 نيازهاي ژئوتكنيكي 114
2و1و4و36 نيازهاي ديگر 114
2و1و4و37 محل آبگيري در انحناي جريان 115
2و1و4و38 حوضچه هاي آبگير 115
2و1و4و39 طرح اوليه پروژه هاي كوچك انحراف آب از رودخانه 116
2و1و4و40 وظايف سد انحرافي 116
2و1و4و41 وظايف دهانه هاي تخليه 116
2و1و4و42 خاكريز 117
2و1و4و43 بلوك آبگير 117
2و1و4و44 سدهاي لاستيكي 119
2و1و4و45 جنس سدهاي لاستيكي 119
2و1و4و46 نحوه كار سدهاي لاستيكي 120
2و1و4و47 مقايسه سدهاي لاستيكي با سدهاي انحرافي بتني 120
2و1و4و48 تأثير سد لاستيكي و سد انحرافي بتني بر مرفولوژي رودخانه 120
2و1و4و49 حالتي كه دبي انحراف نسبت به دبي رودخانه ناچيز است 121
2و1و4و50 حالتي كه دبي انحراف نسبت به دبي رودخانه قابل ملاحظه باشد 121
2و1و4و51 اثر سد لاستيكي برروي ارتفاع ديواره هاي جانبي 121
2و1و4و52 مقايسه سدهاي انحرافي بتني با سدهاي لاستيكي از نظر رسوب زدائي 121
2و1و4و53 مقايسه حوضچه آرامش در سدهاي انحرافي بتني وسدهاي لاستيكي 122
2و1و4و54 رسوب در سدهاي لاستيكي 122
2و1و4و55 مقاومت غشاء لاستيكي در برابر جريان توده هاي رسوبي درشت 122
2و1و4و56 مقاومت در برابر عبور توده هاي سنگ 122
2و1و4و57 مقاومت در مقابل عبور تنه درخت 123
2و1و5 نتيجه گيري و پيشنهادات 124
2و1و5و1 نتيجه گيري 125
2و1و5و2 پيشنهادات 126
2و1و6 فهرست منابع فارسي 127
2و1و7 فهرست منابع لاتين 128

2-2) بررسی رسوب گذاری در مخازن سدها

2و2و1 چکیده 131
2و2و2 مقدمه 132
2و2و3 اهمیت و ضرورت تحقیق 133
2و2و4 تاریخچه علم رسوب 134
2و2و5 چگونگی توزیع رسوب در مخازن سدها 135
2و2و6 انواع رسوب گذاری 136
2و2و7 سایر عوامل مؤثر بر الگوی رسوب گذاری 138
2و2و8 سیلاب های بزرگ 138
2و2و9 نحوه بهره برداری مخزن سد 138
2و2و10 لغزش توده ای سواحل مخزن 139
2و2و11 فرسایش در مخزن 139
2و2و12 نتیجه گیری 140
2و2و13 روش های کنترل فرسایش 140
2و2و14 روش های کنترل رسوب 142
2و2و15 منابع 143

2-3) بررسي تجربي كاهش انباشت رسوب در مخازن سدها با تعبيه كانال در ورودي مخزن سد

2و3و1 چکیده 144
2و3و2 مقدمه 145
2و3و3 مراحل انجام تحقيق 148
2و3و4 نتايج و بحث 151
2و3و5 نتيجه گيري 157
2و3و6 منابع 157

2-4) برآورد میزان رسوب در مخزن سد ستارخان اهر

2و4و1 چکیده 159
2و4و2 مقدمه 159
2و4و3 مواد و روش ها 160
2و4و4 بحث و نتیجه گیری 166
2و4و5 نتیجه گیری 171
2و4و6 مراجع 171

2-5) بررسی هیدرولیکی رسوبات در مخزن سد

2و5و1 چکیده 173
2و5و2 مقدمه 173
2و5و3 منطقه مورد مطالعه 174
2و5و4 مواد و روشها 174
2و5و5 نتایج و بحث 175
2و5و6 نتیجه گیری 178
2و5و7 مراجع 178

2-6) بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوب گذاری بالادست سرریز اوجی روی خصوصیات جریان

2و6و1 خلاصه 180
2و6و2 مقدمه 180
2و6و3 سریز اوجی شکل 180
2و6و4 ضریب تخلیه 182
2و6و5 مطالعات انجام شده 182
2و6و6 مواد و روش ها 183
2و6و7 نتیجه گیری 183
2و6و8 مراجع 185

2-7) برآورد میزان بار رسوب در مخزن ایستگاه سیرا ورودی سد امیرکبیر

2و7و1 چکیده 186
2و7و2 مقدمه 186
2و7و3 موقعیت جغرافیایي منطقه 187
2و7و4 چینه شناسي حوضه آبریز 187
2و7و5 آنالیز، دانه بندی و نامگذاری رسوبات 189
2و7و6 منحني های دانه بندی 190
2و7و7 منحنی نرمال يا زنگی يا منحنی فراوانی 191
2و7و8 منحنی هاي تجمعی 191
2و7و9 اندازه گیري پارامترهاي آماري به روش ترسیمی 192
2و7و10 اندازه گیري پارامترهاي آماري به روش لحظه اي 193
2و7و11 بررسي آنالیز اندازه دانه ها 193
2و7و12 بحث و بررسي 196
2و7و13 برآورد رسوبات رودخانه کرج 198
2و7و14 ضریب ماند رسوب = میزان رسوب ورودی به مخزن که در داخل مخزن باقي ميماند تقسیم بر میانگین سالیانه دبي جریان یا حجم جریان ورودی به مخزن یا حجم مخزن 202
2و7و15 نتایج 203

2-8) بررسی وضعیت رسوب گذاری در مخزن سده کارده طی یک دوره 7 ساله

2و8و1 چکیده 207
2و8و2 مقدمه 207
2و8و3 مواد و روش ها 209
2و8و4 محدوده مورد مطالعه 209
2و8و5 نمونه برداری از رسوبات مخزن سد کارده 209
2و8و6 نتایج و بحث 211
2و8و7 نتیجه گیری 214
2و8و8 منابع 214

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدلسازی عددی رسوبگذاری مخازن با استفاده از نرم افزار

در Gstars 4.0 روندیابی رسوب بوسیله لولههای جریان که در واقع لولههای فرضی می باشندو دیوارههای آنرا خطوط جریان تشکیل میدهند، صورت می گیرد. حداکثر لولههای جریان در ابن مدل، پنج عدد میباشد. دبی آب در طول یک لوله جریان، ثابت بوده و هیچ سیالی نمیتواند از مرزهای لولههای جریان عبور کند. در شکل 1مفهوم لوله ی جریان که در Gstars 4.0 کاربرد دارد، نمایش داده شده است .
درمدل ،Gstars 4.0 ابتدا پروفیل سطح آب محاسبه میگردد و سپس مقاطع عرضی به چند مقطع عرضی با دبیهای انتقال یکسان، تقسیم میشوند. این مقاطع که دبی انتقال برابر دارند به عنوان لولههای جریان در نظر گرفته میشوند و شرایط مرزی این لولهها که با خطوط جریان معین هستند و هیچ آبی از میان آنها نمیتواند عبور کند. لولههای جریان همانند کانالهای یک بعدی با مشخصات هیدرولیکی معین میباشند و روندیابی رسوبات میتواند در داخل هر لوله جریان به صورت مستقل از کانال دیگر انجام پذیرد

فهرست کامل فصل سوم مدلسازی عددی رسوبگذاری مخازن با استفاده از نرم افزار

3-1 ) مقایسه مدل کامپیوتری GSTAR4.0 و روش های تجربی در برآورد توزیع رسوب مخزن سد ساوه

3و1و1 چکیده 216
3و1و2 مقدمه 217
3و1و3 مواد و روش ها 217
3و1و4 منطقه مورد مطالعه 217
3و1و5 روش افزایش سطح 218
3و1و6 روش کاهش سطح 219
3و1و7 مدل 4 GSTARS 221
3و1و8 نحوه مدلسازي 221
3و1و9 نتایج و بحث 222
3و1و10 نتایج حاصل از مدل 4.0 GSTARS 222
3و1و11 نتایج حاصل از کاربرد روش هاي تجربی 223
3و1و12 نتیجه گیری 224
3و1و13 مراجع 225

3-2 ) مقايسه عددي روند رسوب گذاري در مخزن سد،در شرايط جريان ماندگار و شبه ماندگار

3و2و1 چکیده 226
3و2و2 مقدمه 226
3و2و3 مواد و روشها 227
3و2و4 معادلات جریان 227
3و2و5 معادلات رسوب 227
3و2و6 مشخصات مدل فيزیکي 228
3و2و7 كاليبراسيون و صحت سنجي مدل 229
3و2و8 نتایج و بحث 229
3و2و9 منحني هاي حجم- سطح- ارتفاع مخرن 230
3و2و10 روش افزایش سطح 230
3و2و11 نتیجه گیری 233
3و2و12 مراجع 233

3-3 ) مدلسازی عددی رسوبگذاری مخازن سدها با استفاده از نرم افزار GSTARS.3 (مطالعه موردی : سد زنوز)

3و3و1 چکیده 235
3و3و2 مقدمه 235
3و3و3 مواد و روش ها 236
3و3و4 نتایج و بحث 236
3و3و5 مراجع 241

3-4 ) بررسی عددی الگوی رسوب گذاری مخزن سد بارون ماکو با استفاده از مدل انتقال رسوب SRH-1D

3و4و1 چکیده 243
3و4و2 مقدمه 243
3و4و3 آشنایی با مدل ریاضی SRH-1D 244
3و4و4 مشخصات منطقه مورد مطالعه 247
3و4و5 شبیه سازی مخزن سد بارون ماکو با استفاده از نرم افزار SRH-1D 247
3و4و6 صحت سنجی و تایید مدل SRH – ID 248
3و4و7 پیش بینی روند رسوب گذاری در آینده 249
3و4و8 نتیجه گیری 250
3و4و9 مراجع 250

3-5 ) بررسی اثرات رسوب زدایی در پایین دست سدهای مخزنی با استفاده از مدل عددی هکرس HEC-RAS

3و5و1 خلاصه 251
3و5و2 مقدمه 251
3و5و3 منطقه مورد مطالعه 251
3و5و4 روند پژوهش 252
3و5و5 نتیجه گیری 255
3و5و6 مراجع 256

3-6 ) کاربرد نرم افزار GSTSRS4 در تعیین آستانه حرکت رسوبات گرگانرود

3و6و1 چکیده 258
3و6و2 مقدمه 258
3و6و3 مواد و روش ها 259
3و6و4 بازه ی مورد مطالعه 264
3و6و5 اطلاعات مورد نیاز 264
3و6و6 نتایج و بحث 266
3و6و7 نتیجه گیری 267
3و6و8 مراجع 267

3-7 ) برآورد دبی جامد ورودی به مخزن سد ستارخان و مکانیسم توزیع رسوب در مخزن با روش عددی

3و7و1 چکیده 269
3و7و2 مقدمه 270
3و7و3 مخزن سد ستارخان 271
3و7و4 روندیابی رسوب مخزن 271
3و7و5 معادلات حاکم 271
3و7و6 خطوط جریان و لوله های جریان 272
3و7و7 روندیابی مخزن 273
3و7و8 مدل سازی مخزن 276
3و7و9 مشخصات هندسی 276
3و7و10 مشخصات هیدرولیکی مدل 276
3و7و11 و ا سنجی مدل 276
3و7و12 تحلیل و آنالیز خروجی مدل 277
3و7و13 مکانیزم توزیع رسوب در مخزن با بکارگیری تعداد مختلف لوله های جریان 280
3و7و14 مقایسه نتایج اولیه و مدل 4.0 Gstars 285
3و7و15 نتیجه گیری 286
3و7و16 مراجع 287

3-8 ) بررسی عددی تاثیر روشهای برآورد بار بستر در پیشروی رسوب در مخزن سد

3و8و1 چکیده 288
3و8و2 مقدمه 289
3و8و3 مواد و روشها 289
3و8و4 معادلات حاكم 289
3و8و5 معادلات جریان 289
3و8و6 معادلات رسوب 290
3و8و7 مشخصات مدل 292
3و8و8 كالیبراسیون و صحت سنجی مدل 293
3و8و9 بحث و نتیجه گیری 293
3و8و10 نتیجه گیری 295
3و8و11 مراجع 295

قسمت هایی از فصل چهارم تخمین رسوب مخزن سد با مدل های مختلف

امروزه کمآبی به یکی از مشکلات اساسی در بسیاري ازجوامع بشري تبدیل شدهاست. از دهههاي گذشته با احداث سد و ذخیره جریانهاي سطحی تا حدودي سعی بر کاهش مشکلات کمآبی شدهاست. از طرف دیگر رسوبگذاري در مخازن سدها یکی از مشکلات اساسی سدهاي مخزنی است. یکی از اثرات رسوبگذاري کاهش تدریجی حجم مفید میباشد. از طرف دیگر رسوبگذاري باعث میشود که مخزن از حالت عمیق به سطحی تبدیل شود. این موضوع میتواند باعث افزایش تبخیر از سطح دریاچه سد شود. پیچیدگی فرایند تبخیر از پیکرههاي آبی مانند دریاچهها و مخازن سدها، کمبود اطلاعات کافی و معتبر مورد نیاز و عواملی دیگر، موجب کندشدن پیشرفتهاي تحقیقاتی و کاربردي در این زمینه نسبت به بعضی دیگر از مولفههاي هیدرولوژیکی شدهاست

فهرست کامل فصل چهارم تخمین رسوب مخزن سد با مدل های مختلف

4-1 ) مدل سازي رسوب گذاري در سد سیمره با استفاده از مدل 3 GSTARS

4و1و1 خلاصه 297
4و1و2 مقدمه 297
4و1و3 پیشینه تحقیق 298
4و1و4 مواد و روشها 298
4و1و5 منطقه مورد مطالعه 298
4و1و6 مشخصات فنی سد سیمره 298
4و1و7 اطلاعات مورد نیاز براي اجراي مدل 299
4و1و8 اطلاعات ژئومتري 299
4و1و9 اطلاعات دبی جریان 300
4و1و10 اطلاعات رسوبی مورد نیاز مدل 300
4و1و11 کالیبراسیون بخش هیدرولیکی 301
4و1و12 کالیبراسیون بخش رسوبی 301
4و1و13 تابع انتقال رسوب 301
4و1و14 رکورد CS مربوط به انتقال رسوبات چسبنده: 302
4و1و15 پارامترهاي مربوط به رکورد CH سرعت سقوط رسوبات چسبنده: 302
4و1و16 شرایط مرزي مدل 302
4و1و17 منحنی سنجه رسوب 303
4و1و18 پیش بینی حجم مخزن 303
4و1و19 نحوه رسوب گذاري براي اجراي مدل با ترازهاي مختلف 304
4و1و20 نتیجه گیری 306
4و1و21 مراجع 306

4-2 ) کاربرد MIKE 3 در شبیه سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی : مخزن سد سفید رود )

4و2و1 خلاصه 307
4و2و2 مقدمه 307
4و2و3 مواد و رو شها 308
4و2و4 منطقه مورد مطالعه 308
4و2و5 معرفی مدل ریاضی Mike 3 309
4و2و6 معادلات حاکم بر جریان در مدل عددی 309
4و2و7 اطلاعات ورودی به مدل 310
4و2و8 مش بندی و عمق سنجی مخزن 310
4و2و9 شرایط مرزی و اولیه 311
4و2و10 سایر پارامترهای ورودی به مدل 311
4و2و11 نحوه واسنجی و اعتبار سنجی مدل 312
4و2و12 نتایج و بحث 313
4و2و13 پیشروی جریان گل آلود به طرف مخزن سد 313
4و2و14 پروفیل طولی جریان گل آلود 313
4و2و15 بررسی پروفیل های غلظت رسوبات معلق در بدنه جریان گل آلود و نتایج اعتبار سنجی مدل عددی 313
4و2و16 نتیجه گیری 315
4و2و17 مراجع 316

4-3 ) بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد ستارخان اهر با استفاده از مدل سه بعدی MIKE3

4و3و1 چکیده 317
4و3و2 مقدمه 317
4و3و3 مخاطرات رسوب گذاری 318
4و3و4 معادلات حاکم 320
4و3و5 نتایج 325
4و3و6 مراجع 325

4-4 ) تخمین رسوب مخزن سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ANNS

4و4و1 خلاصه 327
4و4و2 مقدمه 327
4و4و3 مواد و روش ها 328
4و4و4 محدوده مورد مطالعه 328
4و4و5 شبکه هاي عصبی مصنوعی 329
4و4و6 داده هاي ورودي و خروجی 329
4و4و7 مراجع 334

4-5 ) روند رسوبگذاری در مخزن سد دز با استفاده از مدل SRH-1D

4و5و1 چکیده 335
4و5و2 مقدمه 336
4و5و3 بررسی مدل هاي ریاضی و معرفی مدل 337
4و5و4 داده هاي موردنیاز مدل SRH-1D 338
4و5و5 نحوه اجراي مدل SRH-1D 338
4و5و6 شبیه سازي توسط مدل SRH-1D 339
4و5و7 منطقه مورد مطالعه وآماده سازي اطلاعات ورودي مدل 339
4و5و8 نتایج و بحث 342
4و5و9 نتیجه گیري و پیشنهادات 348
4و5و10 ارائه پیشنهادات 348
4و5و11 مراجع 349

4-6 ) بررسی الگوی رسوب گذاری در مخزن سد زنوز با استفاده از مدل ریاضی

4و6و1 چکیده 350
4و6و2 مقدمه 351
4و6و3 فرسایش در مخزن 351
4و6و4 روشهای تجربی پیشبینی الگوی رسوبگذاری 353
4و6و5 مخزن سد زنوز 353
4و6و6 روندیابی رسوب مخزن 353
4و6و7 مدل عددی 3 GSTARS 354
4و6و8 لوله های جریان 356
4و6و9 نحو ه کالیبراسیون مدل 357
4و6و10 نتایج مدلسازی 358
4و6و11 نتیجه گیری 363
4و6و12 منابع 364

4-7 ) بررسی میزان رسوبات معلق رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی

4و7و1 چکیده 365
4و7و2 مقدمه 366
4و7و3 مروری بر تحقیقات انجام یافته 366
4و7و4 مواد و روشها 366
4و7و5 معیار ارزیابی مدلها 367
4و7و6 نتایج حاصل از شبیه سازی مدل Anfis 369
4و7و7 منابع 371

4-8 ) تاثیر رسوب گذاري بر تبخیر از دریاچه سد کارده

4و8و1 چکیده 372
4و8و2 مقدمه 372
4و8و3 مواد و روشها 375
4و8و4 محدوده مورد مطالعه 375
4و8و5 داده های مورد نیاز 376
4و8و6 نتایج و بحث 376
4و8و7 جمع بندي و نتیجه گیري 379
4و8و8 مراجع 380

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل Word و PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید