50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تحلیل کنترل موتور القایی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل کنترل موتور القایی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی بهینه و برسی موتور القایی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کنترل برداری جامع موتور القایی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کنترل گشتاور موتور القایی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش شبیه سازی کنترل دور موتور القایی توسط منطق فازی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش عیب یابی و شناسایی خطا در موتور القایی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش کنترل موتور القایی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش طراحی دیگر روش های کنترل دور موتور القایی بررسی شده است

موتورهاي القايي تك فاز با خازن دائم، همانند انواع ديگـر ماشينهاي القايي نقش بسـزايي در ايجـاد رفـاه اجتمـاعي ايفـا مينمايند و اغلـب آنهـا در توانهـاي خروجـي پـايين سـاخته ميشوند. اين موتورها نسبت بـه موتورهـاي القـايي سـه فـاز مشابه خود (هم توان) داراي حجم و قيمت بيشتري ميباشند كه از مهمترين مزاياي آنهـا مـيتـوان بـه سـر و صـداي كـم، عملكرد نرم و قابليت اطمينان زياد آنها (بـدليل عـدم حضـور كليد گريز از مركز) اشاره نمود . در صنعت، جهت طراحي موتورهاي القايي تكفـاز بـا خـازن دائـم معمـولا از روشـهاي تجربي استفاده مـيشـود بطوريكـه ابعـاد ماشـين، سـيم پـيچ استاتور، نحوه چيدن سيمها در شـيارها، مقـدار خـازن و مـاده بكار رفته در هسته اصلي موتور از فرمول هاي مربوطه و گـاهي به صورت تجربي بدست آمده و با داشتن اين مقـادير، بـازده، ضريب توان، قيمت، گشتاور راه اندازي، جريـان راه انـدازي، لغزش و گشتاور شكست بدست ميآيد كه معمولا، جوابهـاي بدست آمده قابل قبول هستند اما بهينـه نمـيباشـند

قسمت هایی از فصل اول طراحی بهینه و برسی موتور القایی

در موتور القایی دو نوع سیم پیچی ثانویه یا روتور وجود دارد. یکی روتور سیم پیچی شده و یکی روتور قفسه ای. در روتورهای قفسه ای، ورقه ها در قالب هسته انباشته شده وآلومینیوم مذاب بافشار داخل قالب راپر می نماید.دراین روش تولید، میله های روتور، حلقه های انتهایی و پره های خنک سازی همگی بطور همزمان ریخته گری شده و روتور دریک فرایند ساخته می شود. امروزه موتور القایی قفسه ای بیشترین کاربرد را در صنایع به خود اختصاص داده است اما از معایب مهم این نوع موتورها، راندمان پایین و حجم زیاد آن می باشد. در این مقاله، یک طراحی ازموتور القایی قفس سنجابی سه فاز بهینه به منظور دارا بودن راندمان و حجم مطلوب، مورد بررسی قرار می گیرد

فهرست کامل فصل اول طراحی بهینه و برسی موتور القایی

1-1 ) طراحی بهینه موتور القایی سه فاز قفسه ای با هدف افزایش راندمان و کاهش حجم

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 طراحی موتور 1
1و1و4 استاتور 1
1و1و5 روتور 3
1و1و6 تلفات و راندمان 4
1و1و7 بهینه سازی 4
1و1و8 الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری 1 (ICA) 5
1و1و9 نتایج حاصل از بهینه سازی 6
1و1و10 نتیجه گیری 8
1و1و11 مراجع 8

1-2 ) تاثیر بهینه موتور خطی القایی دو طرفه بر اساس تاثیر ضخامت ثانویه بروش اجزا محدود

1و2و1 چکیده 10
1و2و2 مقدمه 10
1و2و3 مدل دینامیکی موتور القایی خطی 11
1و2و4 روش اجزای محدود 11
1و2و5 طراحی موتور القایی خطی به روش اجزای محدود 12
1و2و6 شبیه سازی مدل و نتایج 13
1و2و7 تست رفتار موتور طراحی شده با استفاده از نرم افزار MATLAB 15
1و2و8 نتایج 16
1و2و9 مراجع 16

1-3 ) طراحي موتور القايي تكفاز با خازن دائم به كمك الگوريتم PSO بهبوديافته

1و3و1 چکیده 18
1و3و2 مقدمه 18
1و3و3 روابط حاكم بر موتور القايي تكفاز با خازن دائم 19
1و3و4 الگوريتم PSO بهبوديافته 20
1و3و5 معرفي تابع هدف و روش حل مساله 22
1و3و6 نتايج طراحي 22
1و3و7 نتيجه گيري 23
1و3و8 مراجع 24

1-4 ) طراحی و بهينه سازی موتور القایی شش فازه

1و4و1 چکیده 24
1و4و2 مقدمه 25
1و4و3 بهينه سازی براساس روش هوک جيویز 25
1و4و4 طراحی موتور القایی شش فازه 26
1و4و5 محاسبات طراحی 26
1و4و6 بارگذاری الکتریکی ویژه 27
1و4و7 برنامه طراحی، تابع هدف و محدودیتها 27
1و4و8 انتخاب ابعاد اصلی 27
1و4و9 نتایج حاصل از بهينه سازی 28
1و4و10 نتيجه گيری 30
1و4و11 مراجع 30

1-5 ) طراحی و شبیه سازی کنترل سرعت موتور القائی سه فاز تغذیه شده توسط اینورترچند سطحی به روش شار ثابت با تنظیم لغزش توسط نرم افزار MATLAB / SIMULINK

1و5و1 چکیده 31
1و5و2 مقدمه 31
1و5و3 مدل موتور القایی سه فازه 31
1و5و4 کنترل سرعت موتورهای القائی 33
1و5و5 کنترل سرعت از طریق کنترل تغییر ولتاژ تحت فرکانس شبکه 33
1و5و6 کنترل سرعت از طریق کنترل تغییر فرکانس تحت ولتاژ ثابت 34
1و5و7 کنترل سرعت از طریق تغییر ولتاژ و فرکانس 34
1و5و8 طراحی و شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی سه فازه 35
1و5و9 نتیجه گیری 38
1و5و10 مراجع 38

1-6 ) بررسی انواع موتورهای القایی و درایوهای موتور های القایی تکفاز

1و6و1 چکیده 40
1و6و2 مقدمه 40
1و6و3 تاریخچۀ طراحی موتورهای القایی 41
1و6و4 انواع موتورهای القایی 41
1و6و5 موتور القایی AC فاز شکسته 44
1و6و6 موتور القایی با استارت خازنی 45
1و6و7 موتورهای AC القایی با خازن دائمی اسپلیت 46
1و6و8 موتورهای AC القایی استارت با خازن/ کارکرد با خازن 47
1و6و9 موتور القایی AC با قطب سایه دار 48
1و6و10 موتور القایی AC سه فاز 50
1و6و11 مدل های تحلیل TPIM 50
1و6و12 کنترل سرعت موتورهای القایی 51
1و6و13 کنترل سرعت موتور القایی با تغییر قطب 51
1و6و14 توان و گشتاور در موتور القایی 52
1و6و15 مقایسه کانورتورهای مختلف 52
1و6و16 جایگاه مدار فرمان استفاده شده 53
1و6و17 طرز عملکرد مدار فرمان 53
1و6و18 طراحی موتور های القایی تک فاز 55
1و6و19 ضریب سیم پیچی برای سیم پیچی اصلی 58
1و6و20 نیرو محرکه الکتریکی القایی 59
1و6و21 تعداد دور سیم پیچی اصلی 59
1و6و22 تعداد دور هر پیچک 59
1و6و23 تعدا شیار های رتور 62
1و6و24 ضریب اشباع 63
1و6و25 مقاومت سیم پیچ اصلی 64
1و6و26 مقاومت رتور 64
1و6و27 نتیجه گیری 71
1و6و28 منابع 71

1-7 ) بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار MATLAB

1و7و1 چکیده 72
1و7و2 مقدمه 72
1و7و3 معادلات موتور 72
1و7و4 معادلات و بلوكهاي شبيه سازي 73
1و7و5 تعريف شاخصهاي مورد نظر 74
1و7و6 نتايج شبيه سازي 75
1و7و7 نتيجه گيري 75
1و7و8 مراجع 76

1-8 ) بررسی روش های مختلف کنترل موتور القایی

چکیده 91
مقدمه 90
1و8و1 موتورهای القایی 92
1و8و1و1 مقدم 93
1و8و1و2 ساختمان موتور القایی تک فاز 93
1و8و1و3 ولتاژ القا شده 96
1و8و1و4 عملکرد موتورهای القایی سه فاز در شرایط مختلف 98
1و8و1و5 عملکرد موتور در حالت سکون 98
1و8و1و6 جابجا کننده فاز (اختلاف فاز دهنده) 98
1و8و1و7 تنظیم کننده ولتاژ (رگولاتور ولتاژ) 99
1و8و1و8 عملکرد موتورهای القایی سه فاز در حالت کار عادی (چرخش) 99
1و8و1و9 مدار معادل 101
1و8و1و10 سیم پیچی استاتور 102
1و8و1و11 مدار رتور 102
1و8و1و12 مدار معادل کامل 105
1و8و1و13 معرفی چند مدار تقریبی و ساده برای موتورهای القایی سه فاز 105
1و8و1و14 مدار معادل تقریبی 105
1و8و1و15 مدار معادل پیشنهادی IEEE 106
1و8و1و16 آزمایش های بی باری و رتور قفل شده جهت تعیین پارامترهای موتور القایی 106
1و8و1و17 اثر مقاومت رتور 107
1و8و1و18 موتورهای القایی با رتور سیم بندی شده 107
1و8و1و19 موتورهای القایی قفس سنجابی با میله های عمیق 109
1و8و1و20 رتور قفس سنجابی مضاعف (دوبل) 110
1و8و2 روش های قدیمی کنترل موتور القایی 112
1و8و2و1 روش تغییر قطب 113
1و8و2و2 روش ترتیب قطب 113
1و8و2و3 روش سیم پیچی های چند تائی استاتور 114
1و8و2و4 روش مدولاسیون دامنه قطب (PAM) 114
1و8و2و5 کنترل سرعت با منبع ولتاژ متغییر 116
1و8و2و6 کنترل سرعت با تغییر مقاومت رتور 117
1و8و2و7 کنترل اسکالر موتور القایی 118
1و8و2و8 بررسی روش تغییر فرکانس 118
1و8و3 روش های جدید کنترل موتور القایی 121
1و8و3و1 کنترل برداری موتور القائی 122
1و8و3و2 کنترل برداری به روش مستقیم 125
1و8و3و3 کنترل برداری به روش غیر مستقیم 125
1و8و3و4 انتخاب مختصات مرجع در کنترل برداری 126
1و8و3و5 مختصات مرجع با امتداد یابی در راستای شار استاتور 126
1و8و3و6 مختصات مرجع با امتداد یابی در راستای شار رتور 127
1و8و3و7 مختصات مرجع با امتداد یابی در راستای شار مغناطیس کنندگی 127
1و8و3و8 معادلات ولتاژ استاتور در مختصات شار رتور 128
1و8و3و9 معادلات ولتاز رتور در مختصات شار رتور 130
1و8و3و10 کنترل مستقیم گشتاور (DTC) 131
1و8و3و11 ساختار DTC 131
1و8و3و12 بلوک تخمینگر 132
1و8و3و13 مقایسه کننده های هیسترزیس 133
1و8و3و14 تحلیل باندهای هیسترزیس شار و گشتاور 134
1و8و3و15 تاثیر اندازه باند هیسترزیس شار 134
1و8و3و16 تاثیر اندازه باند هیسترزیس گشتاور 137
1و8و3و17 کنترلر سرعت 138
1و8و3و18 اصول کلید زنی اینورتر 138
1و8و3و19 روش های کاهش نوسانات گشتاور 141
1و8و3و20 استفاده از یک جفت اینورتر سه فاز 142
1و8و3و21 انتخاب چند باند مختلف برای کنترل گشتاور 142
1و8و3و22 استفاده از ورودی شیب خطای گشتاور در مقایسه کننده 143
1و8و3و23 باند تطبیقی برای کنترل گشتاور 143
1و8و4 نتیجه گیری و پیشنهادات 144
1و8و4و1 نتیجه گیری 145
1و8و4و2 پیشنهادات 146
1و8و5 منابع 147

1-9 ) بهبود عملکرد موتور القایی خطی بوسیله کنترل مستقل نیروی پیشرانه و نیروی جاذبه

1و9و1 چکیده 152
1و9و2 مقدمه 152
1و9و3 مدل دینامیکی موتور القایی خطی 152
1و9و4 کنترل مستقل موتور القایی خطی 153
1و9و5 شبیه سازی مدل و نتایج 154
1و9و6 مراجع 157

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کنترل برداری جامع موتور القایی

امروزه به خاطر پیشرفت هاي فراوان در زمینه الکترونیک قدرت، کنترل ماشین هاي الکتریکی AC به صورت قابل توجهی توسعه یافته است. موتورهاي القایی که به خاطر قدرت زیاد، هزینه نسبتا کم و قابلیت اطمینان و بازدهی بالا مشهور شده اند، تاکنون در زمینه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند. تکنیک کنترل برداري اولین بار به وسیله Blaschke و Hasse معرفی شد که در نتیجه آن تغییرات زیادي در حوزه درایوهاي الکتریکی به وجود آمد. این مسئله به خاطر این بود که با این نوع از کنترل میزان بازدهی موتورهاي القایی بیشتر می شد. شناخته شده ترین کنترل کننده اي که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد کنترل کننده PID است که این امر به علت ساختار ساده و گسترده بودن رنج عملکردي آن می باشد. این تنظیم کننده ي خطی ساختار بسیار ساده اي دارد که فقط به سه پارامتر به نام هاي گین تناسبی (Kp) گین انتگرال (Ki) و گین مشتق (Kd) بستگی دارد

فهرست کامل فصل دوم کنترل برداری جامع موتور القایی

2-1) کنترل برداري غیر مستقیم موتور القایی به وسیله تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با الگوریتم PSO

2و1و1 چکیده 158
2و1و2 مقدمه 158
2و1و3 کنترل برداري غیر مستقیم موتور القایی 158
2و1و4 الگوریتم PSO 160
2و1و5 تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم PSO 161
2و1و6 نتایج شبیه سازي و تجزیه و تحلیل آن 162
2و1و7 نتیجه گیري 167
2و1و8 مراجع 167

2-2) تخمين سرعت در كنترل برداري موتور القايي بدون حسگر سرعت با استفاده از شبكه هاي عصبي

2و2و1 چکیده 168
2و2و2 مقدمه 168
2و2و3 معرفی سیستم 169
2و2و4 معادلات سیستم 170
2و2و5 تخمين سرعت با استفاده از شبكه عصبي با آموزش همزمان 170
2و2و6 نتايج شبيه سازي 171
2و2و7 شبيه سازي تخمين سرعت موتورالقايي بدون سنسور سرعت با استفاده از شبكه عصبي با آموزش غير همزمان 172
2و2و8 نتايج شبيه سازي 172
2و2و9 نتیجه گیری 173
2و2و10 مراجع 173

2-3) کنترل برداری بدون حسگر موتور القایی خطی با استفاده از مشاهده گر مرتبه کامل لوئنبرگر

2و3و1 چکیده 174
2و3و2 مفدمه 174
2و3و3 مدل دینامیکی موتور القایی خطی 176
2و3و4 تخمین سرعت با استفاده از مشاهده گر مرتبه کامل لوئنبرگر 177
2و3و5 شبیه سازی و تحلیل نتایج 180
2و3و6 عملکرد سیستم در سرعت نامی در بی باری برای روش کنترل برداری مبتنی بر مشاهده گر مرتبه کامل لوئنبرگر 181
2و3و7 عملکرد سیستم حین سرعت نامی با اعمال نیروی بار پله ای روش کنترل برداری مبتنی بر مشاهده گر مرتبه کامل لوئنبرگر 184
2و3و8 عملکرد سرعت پایین به همراه روش کنترل برداری مبتنی بر مشاهده گر مرتبه کامل لوئنبرگر 187
2و3و9 نتیجه گیری 190
2و3و10 مراجع 191

2-4) کنترل برداری جامع موتور القایی با استفاده از مشاهدهگر مرتبه کامل لوئنبرگر

2و4و1 چکیده 192
2و4و2 مقدمه 192
2و4و3 مدل دیناميکی موتور القایی سه فاز 193
2و4و4 کنترل برداری موتور القایی 193
2و4و5 معادلات ولتاژ برحسب بردار شار کلی 194
2و4و6 تخمينگر سرعت مبتنی بر مشاهدهگر لوئنبرگر 194
2و4و7 شبيه سازی و تحيل نتایج 195
2و4و8 مانور سرعت نامی روش کنترل برداری جامع مبتنی بر مشاهده گر لوئنبرگر با جهت یابی شار روتور 196
2و4و9 مانور سرعت پایين روش کنترل برداری جامع مبتنی بر مشاهده گر لوئنبرگر با جهت یابی شار روتور 197
2و4و10 مانور سرعت پایين روش کنترل برداری جامع مبتنی بر مشاهده گر لوئنبرگر با جهتیابی شار استاتور 198
2و4و11 نتیجه گیری 199
2و4و12 منابع 199

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کنترل گشتاور موتور القایی

مبدلهاي ماتريسي ) (MCبه دلايلي همچون توانايي پخش توان از دو جهت، شكل موجهاي ورودي / خروجي كاملاً سينوسي و ضريب قدرت قابل كنترل جايگزين بسيار مناسبي براي اينوترهاي منبع ولتاژ با مدولاسيون پهناي پالس )معمولي( ميباشند چرا كه با حذف خازنهاي بزرگ در لينك ، DCعمر و پايداري سيستم در برابر درجه حرارت و كاربردهاي سنگين را تضمين مينمايد. مبدلهاي ماتريسي در جايي كه به اندازه و وزن كم قطعه و فركانس كليد زني بالا، خصوصاً در كنترل بدون حسگر سرعت نياز باشد، استفاده خواهند شد. كاربرد اصلي اين مبدلها،در سيستم درايو با سرعت قابل تنظيم مي باشد عموماً مبدل ماتريسي به عنوان مبدل تك مرحله اي تعريف ميشود كه شامل سوئيچهاي قدرت دو جهته ماتريسي mxnكه به طور مستقيم به يك منبع ولتاژ mفازه و يك بار nفازه متصل ميشوند، ميباشد

فهرست کامل فصل سوم کنترل گشتاور موتور القایی

3-1 ) کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی پنج فاز به روش خطی سازی ورودی – خروجی

3و1و1 چکیده 200
3و1و2 مقدمه 200
3و1و3 مدل موتور القایی 5 فاز 201
3و1و4 کنترل مستقیم گشتاور 202
3و1و5 خطی سازی ورودی – خروجی 203
3و1و6 نتایج شبیه سازی 204
3و1و7 نتیجه گیری 206
3و1و8 مراجع 206

3-2 ) کنترل مستقيم گشتاور و شار موتور القایی سه فاز بر پایه مد لغزشی مرتبه دوم

3و2و1 چکیده 207
3و2و2 مقدمه 207
3و2و3 مد موتور القایی سه فاز در دستگاه ساکن 207
3و2و4 تعریف معادلات حالت 208
3و2و5 طراحی کنتر لغزشی مرتبه ی درم پيچشی 208
3و2و6 طراحی سطوح لغزش 208
3و2و7 طراحی قانون كنترل كننده 209
3و2و8 نتایج شبيه سازی 209
3و2و9 نتيجه گيری 210
3و2و10 مراجع 210

3-3 ) كنترل مستقيم گشتاور (DTC) موتور القايي با استفاده از مبدل ماتريسي بهبود يافته

3و3و1 چکیده 211
3و3و2 مقدمه 212
3و3و3 اصول مبدل ماتريسي 212
3و3و4 روش هاي سوئيچينگ بردار فضايي براي مبدل ماتريسي به دو روش مختلف تقسيم مي شوند. 212
3و3و5 مدولاسيون بردار فضايي مستقيم(مبدل ماتريسي مستقيم) 212
3و3و6 مدولاسيون بردار فضايي غير مستقيم(مبدل ماتريسي غير مستقيم) 214
3و3و7 مرحله يكسوسازي 214
3و3و8 مرحله اينورتري 216
3و3و9 براي مقايسه اين دو مدولاسيون سه معيار پيشنهاد مي شود. 217
3و3و10 مدل رياضي و تئوري DTC 217
3و3و11 مدل رياضي موتور القايي 218
3و3و12 مدل تشخيص شار استاتور 218
3و3و13 تئوري DTC 218
3و3و14 اساس DTC با استفاده از مبدل ماتريسي 218
3و3و15 شبيه سازي ها 221
3و3و16 نتيجه گيري 224
3و3و17 پيوست 225
3و3و18 مراجع 225

3-4 ) كنترل مستقيم گشتاورد و شار موتور القايي توسط استاتور

3و4و1 چکیده 226
3و4و2 مقدمه 226
3و4و3 كنترل شار و گشتاور بطور مستقيم توسط متغي رهاي استاتور3 DSC) ) 226
3و4و4 شبيه سازي كنترل شار و گشتاور بطور مستقيم 228
3و4و5 كنترل مستقيم گشتاور و شار توسط منطق فازي 229
3و4و6 شبيه سازي DSC فازي 230
3و4و7 نتيجه گيري 231
3و4و8 مراجع 231

3-5 ) ارائه روشهای مختلف به منظور کاهش ریپل شار و گشتاور موتور القایی کنترل شده به روش DTC

3و5و1 چکیده 238
3و5و2 مقدمه 238
3و5و3 معادلات موتور القایی 239
3و5و4 ساختار کنترل مستقیم گشتاور(DTC) 239
3و5و5 بلوک تخمينگر 239
3و5و6 مقایسه كننده های هيسترزیس 240
3و5و7 تحليل باندهای هيسترزیس شار وگشتاور 240
3و5و8 بهبود عملکرد کنترل مستقیم گشتاور 241
3و5و9 نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی 241
3و5و10 نتایج شبيه سازی كلاسيک 241
3و5و11 نتایج شبيه سازی مقادیر بهبود یافته در طراحی DTC 242
3و5و12 نتایج شبيه سازی افزایش تعداد سطوح كنترل كننده های هيسترزیس 242
3و5و13 نتیجه گیری 243
3و5و14 مراجع 243

3-6 ) بررسي و شبيه سازي كنترل دور موتور القايي به روش كنترل مستقيم گشتاور با استفاده از MATLAB SIMULINK

3و6و1 چکیده 244
3و6و2 مقدمه 244
3و6و3 آشنايي با بردارهاي فضايي 245
3و6و4 بردارهاي فضايي 245
3و6و5 موتور القايي 245
3و6و6 معادلات شار استاتور و روتور 245
3و6و7 معادلات ولتاژ استاتور و روتور 245
3و6و8 گشتاور الكترومغناطيسي 246
3و6و9 مدولاسيون بردار فضايي 246
3و6و10 كنترل مستقيم گشتاور (DTC) 246
3و6و11 مزاياي DTC 246
3و6و12 معايب DTC 247
3و6و13 كاربردهاي DTC 247
3و6و14 مفهوم فيزيكي DTC 247
3و6و15 كنترل شار و گشتاور 248
3و6و16 تعيين موقعيت بردار شار استاتور 248
3و6و17 جدول سوئيچينگ 248
3و6و18 بلوك دياگرام كنترل كننده DTC 249
3و6و19 تخمين بردار ولتاژ و جريان 249
3و6و20 تخمين بردار شار استاتور و گشتاور 249
3و6و21 مقايسه گرهاي شار و گشتاور 249
3و6و22 محاسبه شار و گشتاور مرجع 249
3و6و23 شبيه سازي با Matlab Simulink 250
3و6و24 نتايج شبيه سازي 250
3و6و25 مطالعه موردي اول: اعمال پله سرعت 250
3و6و26 مطالعه موردي دوم: اعمال پله گشتاور 251
3و6و27 نتیجه گیری 252
3و6و28 مراجع 252

3-7 ) بهینه سازي تخمین شار و ریپل گشتاور در کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی

3و7و1 چکیده 253
3و7و2 مقدمه 253
3و7و3 تخمین شار بوسیله معادلات ولتاژ استاتور 253
3و7و4 تخمین شار از روي معادلات جریان رتور 253
3و7و5 بهبود تخمین شار 254
3و7و6 روش اول تخمین شار 254
3و7و7 روش دوم تخمین شار 254
3و7و8 ریپل 255
3و7و9 بهینه سازي ریپل 256
3و7و10 نتایج 256
3و7و11 مراجع 257

3-8 ) کاهش خطای سرعت و بهبود پاسخ گشتاور در کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با استفاده از شبکه عصبی

3و8و1 چکیده 258
3و8و2 مقدمه 258
3و8و3 کنترل مستقیم گشتاور 259
3و8و4 اصول کلیدزنی اینورتربا مدولاسیون SVM 260
3و8و5 کنترل مستقیم گشتاور با کنترلر سرعت از نوع شبکه عصبی 261
3و8و6 شبیه سازی 262
3و8و7 نتیجه گیری 263
3و8و8 مراجع 264

3-9 ) کنترل پیشبین مستقیم گشتاور موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

3و9و1 چکیده 266
3و9و2 مقدمه 266
3و9و3 مدلسازی ماشین القایی 266
3و9و4 مبدل ماتریسی 267
3و9و5 کنترل پیش بین مستقیم گشتاور 268
3و9و6 شبیه سازی و تحلیل نتایج 269
3و9و7 نتایج شبیه سازی به ازای ورودی مرجع سرعت به صورت تابع پله 269
3و9و8 نتایج شبیه سازی به ازای ورودی مرجع سرعت به صورت تابع شیب 270
3و9و9 نتیجه گیری 271
3و9و10 مراجع 271

3-10 ) کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC

3و10و1 چکیده 273
3و10و2 مقدمه 273
3و10و3 تئوری کار 273
3و10و4 محاسبات فلوی و گشتاور 273
3و10و5 کنترل فلوی و گشتاور 274
3و10و6 حالت سوئیچینگ اینورتر 275
3و10و7 شبیه سازی 276
3و10و8 نتیجه گیری 279
3و10و9 مراجع 279

3-11 ) کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با استفاده از کلید زنی بهینه مبدل ماتریسی غیر مستقیم

3و11و1 چکیده 280
3و11و2 مقدمه 280
3و11و3 قوانین کنترل مستقیم گشتاور 281
3و11و4 مبدل ماتریسی غیر مستقیم 282
3و11و5 کموتاسیون چهار – مرحله ای 283
3و11و6 نتایج شبیه سازی 284
3و11و7 نتیجه گیری 286
3و11و8 مراجع 286

قسمت هایی از فصل چهارم شبیه سازی کنترل دور موتور القایی توسط منطق فازی

كنترل گشتاور مستقيم (DTC) روش جديدي براي كنترل موتور القايي مي باشد . موضوع اصلي، DTC) روش انتخاب بردارهاي ولتاژ استاتور مناسب براي ايجاد شار استاتور و گشتاور ايجاد شده درون يك محدودة تعيـين شـده است . به دليل ماهيت كنترل پسيماندي hystersis اتخاذ شده در DTC هيچ تفاوتي از نظر عمل كنترل بين يـك خطاي گشتاور بزرگتر و يك خطاي گشتاور كوچكتر وجود ندارد . بهتر اسـت خطـاي گـشتاور بـه فواصـل مختلـف تقسيم شده و ولتاژهاي كنترل متفاوتي ايجاد گردد . يك كنترل كنندة فازي براي پرداختن به اين موضـوع معرفـي شده است .

فهرست کامل فصل چهارم شبیه سازی کنترل دور موتور القایی توسط منطق فازی

4-1 ) کنترل سرعت موتور القایی به روش منطق فازی

4و1و1 چکیده 287
4و1و2 مقدمه 287
4و1و3 کنترل عددی موتور القایی 288
4و1و4 مدلسازی موتور القایی 288
4و1و5 معادلات ریاضی 289
4و1و6 روابط الکتریکی موتور القایی 289
4و1و7 روابط مکانیکی 289
4و1و8 منطق فازی 291
4و1و9 کنترل کننده منطق فازی 291
4و1و10 نتایج 293
4و1و11 نتیجه گیری 295
4و1و12 مراجع 296

4-2 ) کنترل سرعت موتور القائی به شیوه منطق فازی

4و2و1 چکیده 297
4و2و2 مقدمه 297
4و2و3 تجهیزات استفاده شده در پروسه 298
4و2و4 موتور القایی 298
4و2و5 درایو الکتریکی (VFD) 299
4و2و6 کنترل کننده ی مرکزی (PLC) 299
4و2و7 کنترل فازی 300
4و2و8 منطق فازی 300
4و2و9 مجموعه های فازی 300
4و2و10 قوانین فازی 304
4و2و11 شبیه سازی و نتایج 306
4و2و12 شبیه سازی 306
4و2و13 نتایج 307
4و2و14 مراجع 308

4-3 ) کنترلر فازی در پیاده سازی کنترل سرعت موتور القایی

4و3و1 چکیده 309
4و3و2 مقدمه 309
4و3و3 کنترلر فازی در کنترل سرعت حلقه بسته موتور القائی 310
4و3و4 نتایج شبیه سازی 312
4و3و5 پیاده سازی آزمایشگاهی 312
4و3و6 نتایج آزمایشگاهی 313
4و3و7 نتیجه گیری 314
4و3و8 مراجع 314

4-4 ) شبيه سازي کنترل دور موتور القايي توسط منطق فازي هشتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

4و4و1 جکیده 316
4و4و2 مقدمه 316
4و4و3 کنترلر فازی 318
4و4و4 ساختار 318
4و4و5 اطلاعات اساسی در نظر گرفته شده 319
4و4و6 مدل دینامیکی موتور القایی 320
4و4و7 معادلات الکتریکی سیستم 320
4و4و8 معادلات مکانیکی سیستم 321
4و4و9 نتایج شبیه سازی 321
4و4و10 نتیجه گیری 323
4و4و11 مراجع 323

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم عیب یابی و شناسایی خطا در موتور القایی

با توجه به كاربردهاي وسيع موتورهاي القـايي در صـنعت، نگهداري و تشخيص سريع خطا در هنگام بروز خطا به منظور حفاظــت امــري ضــروري اســت. خطاهــاي پــيش آمــده در موتورهاي القايي به خطاهـاي رخ داده در اسـتاتور، روتـور و ياتاقانها قابل تقسيم ميباشند كه از بين خطاهاي ايـن موتـور، حدود 37 درصد خطاها مربوط به استاتور است. مدلسازي موتور القايي با حلقه يافتههاي اتصال ، اولين قـدم در طراحـي سيسـتمهـاي تشـخيص خطـاي حلقـه بـه حلقـه است. از اينرو مدلي كه ويژگيهـاي ايـن خطـا را بـراي مـا نشان دهد حائز اهميت است و شناخت ويژگيهاي اين خطا و اثرات مربوط به آن، رويكرد روشني را جهت تشـخيص خطـا پيش رو ميگذارد

فهرست کامل فصل پنجم عیب یابی و شناسایی خطا در موتور القایی

5-1 ) طراحی و ساخت کنترل سرعت موتور القایی تکفاز با روش V/F ثابت با مدولاسیون SPWM و ارائه یک روش اصلاحی برای تنظیم شار موتور

5و1و1 چکیده 324
5و1و2 مقدمه 324
5و1و3 شبیه سازی و پیاده سازی روش V/f اصلاح شده 324
5و1و4 معادلات ریاضی 324
5و1و5 شبیه سازی 326
5و1و6 پیاده سازی قسمت های سخت افزاری 328
5و1و7 نتایج عملی 328
5وو8 نتیجه گیری 329
5و1و9 منابع 329

5-2 ) شناسايي خطاي اتصال كوتاه داخلي سيمپيچي استاتور موتور القايي توسط شبكه عصبي مصنوعي بر اساس مدل بردار فضايي

5و2و1 چکیده 337
5و2و2 مقدمه 337
5و2و3 مدلسازي خطاي اتصال حلقه به حلقه سيمپيچي استاتور براي موتور القايي سه فاز 338
5و2و4 طرح سيستم تشخيص خطاي حلقه به حلقه استاتور 339
5و2و5 نتايج و بحث 340
5و2و6 نتيجه گيري 344
5و2و7 مراجع 344

قسمت هایی از فصل ششم کنترل موتور القایی

موتور القایی به دلیل ساختار ساده و هزینه کم تعمیرات و نگهداری، یکی از پر کاربرد ترین محرکههای الکتریکی در صنعت میباشد. با توجه به اینکه در بسیاری از کاربردها به موتورهای با سرعت متغیر نیاز است به همین دلیل کنترل سرعت از مباحث مهم این موتورها هستند. روشهای کنترلی مختلفی تاکنون برای موتورهای القایی پیشنهاد شده است که در میان آنها روش کنترل مقاومت روتور و روش کنترل V/f به دلیل هزینه کمتر، سادگی ساختار و دقت مطلوب مورد توجه میباشند. روش کنترل مقاومت روتور به دلیل سادگی و کم هزینه بودن آن نسبت به سایر روشها میتواند اولین انتخاب باشد اما به دلیل بازدهی کم موتور، استقبال زیادی از آن در صنعت صورت نمیپذیرد. یکی از روشهای مناسب از نظر هزینه و کیفیت عملکرد، روش شار ثابت (V/f) میباشد که اگرچه نسبت به روش کنترل مقاومت پر هزینهتر است اما عملکرد مناسبی را در محدوده وسیعی از سرعتها دارا میباشد. روش شار ثابت، خود دارای ساختارهای مختلفی میباشد که در این مقاله سه روش مورد بحث قرار میگیرند. در انتها این سه روش به همراه روش کنترل مقاومت روتور در نرم افزار سیمولینک شبیهسازی شده و با یکدیگر مقایسه میشوند

فهرست کامل فصل ششم کنترل موتور القایی

6-1 ) کنترل موتور القایی بکار رفته در خودروهای برقی به روش DTC

6و1و1 چکیده 345
6و1و2 مقدمه 345
6و1و3 نحوه حرکت خودرو برقی 345
6و1و4 کنترل مستقیم گشتاور 346
6و1و5 بردارهای کلید زنی اینورتر 347
6و1و6 شبیه سازی 348
6و1و7 نتیجه گیری 349
6و1و8 مراجع 349

6-2 ) مدلسازي رياضي درايو موتور القايي به روش كنترل چاپري روتور

6و2و1 مقدمه 350
6و2و2 درايو كنترل چاپري روتور 351
6و2و3 مدل رياضي درايو كنترل چاپري روتور 351
6و2و4 شبيه سازي 353
6و2و5 بررسي و مقايسه نتايج 353
6و2و6 تيجه گيري 354
6و2و7 مراجع 354

6-3 ) مقایسه روش های کنترل V/F در درایو موتور القایی سه فاز

6و3و1 مقدمه 356
6و3و2 کنترل مقاومت روتور 357
6و3و3 روش ساده کنترل V/f 357
6و3و4 روش اول کنترل بهبود یافته V/f 358
6و3و5 روش دوم کنترل بهبود یافته V/f 360
6و3و6 شبیه سازی 362
6و3و7 نتیجه گیری 363
6و3و8 نتیجه گیری 364

6-4 ) کنترل جداگانه نیروی جاذبه و نیروی جلو برنده در درایو موتور القایی خطی

6و4و1 چکیده 365
6و4و2 مقدمه 365
6و4و3 مدل موتور القایی خطی 366
6و4و4 کنترل جداگانه در موتور القایی خطی 366
6و4و5 شبیه سازی مدل 367
6و4و6 نتیجه گیری 369
6و4و7 مراجع 369

6-5 ) کنترل درایو موتور القایی قفس سنجابی بدون سنسور سرعت مبتنی بر سیستم

6و5و1 چکیده 370
6و5و2 مقدمه 370
6و5و3 کنترل برداری موتور القایی 371
6و5و4 مدل موتور القایی 371
6و5و5 تخمین سیگنال های برگشتی توسط مدل ولتاژ 374
6و5و6 سیستم تطبیقی مدل مرجع 375
6و5و7 شبیه سازی 377
6و5و8 نتیجه گیری 378
6و5و9 مراجع 380

6-6 ) كنترل دور صنعتي موتور القايي به روش VVVF

6و6و1 چکیده 383
6و6و2 شبيه سازي كنترل دور صنعتي موتور القايي 383
6و6و3 تغيير در پارامترهاي PWM 384
6و6و4 تغيير زمان سكون 385
6و6و5 نتیجه گیری 394
6و6و6 مراجع 394

6-7 ) کنترل سرعت هوشمند موتور القایی

6و7و1 چکیده 395
6و7و2 مقدمه 395
6و7و3 کنترل برداري موتور القایی 396
6و7و4 مدلسازي موتور القایی 396
6و7و5 کنترل برداري موتور القایی 396
6و7و6 منطق فازي 398
6و7و7 روش پیشنهادي 398
6و7و8 نتایج 399
6و7و9 مراجع 400

قسمت هایی از فصل هفتم دیگر روش های کنترل دور موتور القایی

در سال های اخیر ،نیاز به موتورهای با راندمان بالا در محصولات صنعتی متنوع به منظور صرفه جویی انرژی الکتریکی بیش تر احسنا می شود.و در بسیاری از کاربردها،یک موتور سنکرون با آهنربای دائم در اندازه کوچکتر اما با راندمان بیشتر نسبت به ماشین های آسنکرون می تواند طراحی شود.قابل ذکراست هنگامی که اندازه موتور کوچک باشد،بازده کم است.این امر ذاتا به دلیل این است که تلفات آهنن و تلفات مسی در ماایسه با توان خروجی بزرگ می شوند.

فهرست کامل فصل هفتم دیگر روش های کنترل دور موتور القایی

7-1 ) شبیه سازي اینورتر پنج سطحی خازن شناور براي درایو موتور القایی سه فاز با استفاده از MATLAB

7و1و1 چکیده 401
7و1و2 مقدمه 401
7و1و3 تاریخچه اینورتر چندسطحی با خازن شناور 401
7و1و4 توپولوژي اینورتر چندسطحی با خازن شناور 402
7و1و5 مدل شبیهسازي درایو موتور القایی سهفاز با اینورتر پنج سطحی خازن شناور 403
7و1و6 نتایج شبیه سازي اینورتر پنج سطحی خازن شناور 405
7و1و7 نتیجه گیري 408
7و1و8 مراجع 408

7-2 ) عملکرد موتور سنکرون مغناطیس دائم راه انداز با خط و مقایسه با موتور القایی مشابه از نظر توان و سرعت هنگام کار با درایو الکترونیکی در شرایط کنترل حلقه باز سرعت

7و2و1 چکیده 410
7و2و2 مقدمه 410
7و2و3 مدل موتور القایی 412
7و2و4 مدل موتور LSPMSM 413
7و2و5 كنترل حلقه باز سرعت 416
7و2و6 شبيه سازي 416
7و2و7 نتایج 421
7و2و8 فهرست منابع و مأخذ 422

7-3 ) کنترل بدون سنسور موتور سه فاز القایی با استفاده از روش IFOC با تخمین سرعت بر اساس مدل تطبیقی مرجع شار رتور

7و3و1 چکیده 424
7و3و2 مقدمه 424
7و3و3 اصول روش کنترل برداری غیر مستقیم (IFOC) 424
7و3و4 معادله گشتاور الکترو مغناطیسی 425
7و3و5 معادله ولتاژ و شار رتور 425
7و3و6 جریان های مرجه استاتور 425
7و3و7 تخمین سرعت بر اساس مدل تطبیقی مرجع شار رتور (MRAS) 426
7و3و8 مدل مرجع 426
7و3و9 مدل تطبیقی 426
7و3و10 مکانیزم تطبیق 426
7و3و11 شبیه سازی 426
7و3و12 نتیجه گیری 429
7و3و13 مراجع 429

7-4 ) بررسی عملکرد موتور القایی خطی یکطرفه در فرکانس و سرعتهای مختلف با استفاده از روش اجزای محدود

7و4و1 چکیده 430
7و4و2 مقدمه 430
7و4و3 روابط كلي حاكم بر موتور القايي خطي 431
7و4و4 آنالیز اجزاء محدود 432
7و4و5 طراحي موتور القايي خطي در FEM 432
7و4و6 شبیه سازی 433
7و4و7 نتايج 434
7و4و8 تغییرات سرعت 434
7و4و9 تغییرات فركانس 436
7و4و10 نتیجه گیری 438
7و4و11 مراجع 439

7-5 ) بکارگيري تحليل جريان تخليه براي شناسائي پارامترهاي موتور القايي تکفاز

7و5و1 چکیده 440
7و5و2 مقدمه 440
7و5و3 مدل موتور در حالت تخلیه و توابع انتقال جریان ها 441
7و5و4 نمونه آزمایشگاهی و نتایج 442
7و5و5 نتیجه گیری 444
7و5و6 منابع 444

7-6 ) بكارگيري الگوريتم ژنتيك جهت كنترل سرعت موتور القايي سه فاز قفسه اي

7و6و1 چکیده 445
7و6و2 مقدمه 446
7و6و3 مدلسازي موتور القايي 447
7و6و4 مدل رياضياتي موتورهاي القايي 447
7و6و5 مدولاسيون پهناي پالس فضاي برداري 449
7و6و6 تنظيم كنترلر GA‐PI 450
7و6و7 كنترلر GA‐PI پيشنهادي 450
7و6و8 تنظيم كنترلر PI ژنتيك 452
7و6و9 تابع برازندگي 453
7و6و10 انتخاب كنترلر GA-PI 454
7و6و11 انتخاب پارامتر كنترلر GA-PI 454
7و6و12 نتیجه 457
7و6و13 مراجع 458

7-7 ) تخمين سرعت موتور القايي تكفاز

7و7و1 چکیده 460
7و7و2 مقدمه 460
7و7و3 معادلات حاكم بر موتور القايي تكفاز 461
7و7و4 تخمين سرعت موتور القايي تكفاز 462
7و7و5 شبيه سازي و بررسي نتايج 764
7و7و6 بررسي اثر پارامتر ثابت زماني فيلتر 466
7و7و7 نتیجه گیری 467
7و7و8 مراجع 467

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید