50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بازیافت سرد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 700 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازیافت سرد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش روشی های طرح اختلاط و بهينه سازي مخلوط هاي آسفالت بازیافتي امولسيوني بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي تاثير افزودني ها بر مشخصات فني و مكانيكي مخلوط هاي بازيافت سرد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بازیافت سرد با استفاده از امولسیون قیر و سیمان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد کف قیر در بازیافت سرد بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بهسازی با آسفالت سرد نمونه موردی بررسی شده است

طی سالهاي گذشته، شاهد رشد چشمگیري در بازیافت آسفالت و اصلاح آن به عنوان روش برتر براي نوسازي روسازیهاي موجود چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ زیست محیطی بوده ایم. یکی از روشهاي بازیافت آسفالت، روش بازیافت آسفالت بصورت سرد درجا می باشد در روش بازیافت آسفالت بصورت سرد درجا، عملیات بازیافت بدون حضور حرارت انجام می شود لذا باید تدبیري اندیشیده شود تا کندروانی بالاي قیر در دماي محیط، مانع اختلاط آن با مصالح دانهاي نشود. یکی از جدیدترین روشهاي شناخته شده براي غلبه بر این مشکل، استفاده از تکنولوژي کف قیر می باشد. کف قیر، با تزریق همزمان آب و هوا به درون قیر داغ و افزایش حجم قیر تا حدود بیست برابر حجم اولیه آن، حاصل می شود. با تولید ماشین آلات مناسب تولید کف قیر، استفاده از این روش، با استقبال زیادي مواجه شد و پژوهشهائی براي توسعه این روش انجام شده است که همچنان نیز ادامه دارد اما هنوز براي تهیه طرح اختلاط بازیافت سرد با کف قیر، روش استاندارد شدهاي وجود ندارد. تحقیقات آزمایشگاهی که تا کنون در کشورهاي مختلف برروي آسفالت کف قیر صورت گرفته، در مقایسه با بتن آسفالت گرم (آسفالت معمولی)، بسیار محدود بوده و در ایران نیز بجز چند مورد، تحقیق چندانی در این زمینه انجام نشده است. بدین جهت لزوم بررسی پارامترهاي مختلف اختلاط و تراکم برروي وجوه مختلف رفتار مکانیکی آن در شرایط مختلف بهره برداري محسوس می باشد.

قسمت هایی از فصل اول روشی های طرح اختلاط و بهينه سازي مخلوط هاي آسفالت بازیافتي امولسيوني

یكي از روشهاي بازيافت، بكارگیري قیر امولسیون و بازيافت روسازي به صورت سرد درجاست. بازيافت سرد درجا با استفاده از قیر امولسیون در نقاط مختلف دنیا به اجرا در آمده، اما به دلیل تنوع مواد، مصالح و همچنین روشهاي اجرا، روش طراحي استاندارد شدهاي در اين زمینه ارايه نشده است, به طوري كه موسسات مختلف با توجه به تجارب قبلي خود و با استفاده از نتايج مطالعات تحقیقاتي و آزمايشگاهي به ارايه روش طراحي مخلوطهاي آسفالت بازيافتي سرد پرداختهاند. از متداولترين روشهاي طراحي، روش مارشال اصلاح شده است. در كشور ما نیز از همین روش براي طراحي مخلوطهاي سرد بازيافتي با قیر امولسیون استفاده ميشود. اما برخي پارامترهاي طراحي در اين روش مطابق با شرايط ايران و يا استانداردهاي موجود نیست

فهرست کامل فصل اول روشی های طرح اختلاط و بهينه سازي مخلوط هاي آسفالت بازیافتي امولسيوني

1-1 ) بهینه یابی درصد قیر در طرح اختلاط مخلوطهاي آسفالتی بازیافتی با استفاده از کف قیر

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 فرآیند بهینه سازي کف قیر 1
1و1و4 نوع و دانه بندي مصالح 3
1و1و5 درصد رطوبت بهینه مصالح 3
1و1و6 تراکم و عمل آوري نمونه ها 4
1و1و7 آزمایشهاي مکانیکی 4
1و1و8 آزمایش مدول بر جهندگی 4
1و1و9 آزمایش استحکام مارشال 5
1و1و10 ارائه وتفسیر نتایج آزمایش 5
1و1و11 بررسی مدول برجهندگی نمونه هاي کف قیر 5
1و1و12 بررسی استحکام مارشال نمونه هاي کف قیر 6
1و1و13 جمع بندي و نتیجه گیري 6
1و1و14 منابع 7

1-2 ) روشی برای طرح اختلاط و بهينه سازي مخلوط هاي آسفالت بازيافتي امولسيوني

1و2و1 چکیده 9
1و2و2 مقدمه 9
1و2و3 طراحی مخلوط های سرد بازیافتی امولسینی 9
1و2و4 روش مارشال اصلاح شده 9
1و2و5 تحقيقات و مطالعات طراحي مخلوطهای سرد بازيافتی با قير امولسيون 10
1و2و6 روش مجمع احياء و بازيافت آسفالت 10
1و2و7 افزودني هاي مورد استفاده 10
1و2و8 آزمايشهاي مورد استفاده و معيارهاي طراحي 11
1و2و9 روش طراحي پيشنهادی در اين تحقيق 11
1و2و10 طراحی مخلوط سرد بازیافتی با قیر امولسیون 12
1و2و11 نتایج آزمایش های مصالح و مواد 12
1و2و12 در صد قیر بهینه مخلوط حاوی سیمان و آهک 12
1و2و13 طرح اختلاط به روش مارشال اصلاح شده 12
1و2و14 مقایسه نتایج روش مارشال اصلاح شده و روش طراحی پیشنهادی این تحقیق 14
1و2و15 مقایسه خصوصیات مقاومتی مخلوط های حاوی سیمان و آهک 15
1و2و16 جمع بندی و نتیجه گیری 17
1و2و17 منابع 18

1-3 ) طرح مخلوط های آسفالتی سرد بازیافتی

1و3و1 خلاصه 20
1و3و2 مقدمه 20
1و3و3 بیان مساله و اهداف 21
1و3و4 روش انجام کار و آزمایش ها 21
1و3و5 نتایج آزمایش های طراحی مخلوط و ارزیابی عملکردی آن 23
1و3و6 محاسبه میزان کل سیال مورد نیاز 23
1و3و7 محاسبه میزان بهینه قیر امولسیون و آب 24
1و3و8 بررسی رفتار مخلوط های ساخته شده از نظر مقاومت در برابر خستگی 26
1و3و9 مراجع 27

1-4 ) ارزیابی مقاومتی آسفالت بازیافتی با استفاده از مخلوط سیمان، آهک و فیلر

1و4و1 خلاصه 28
1و4و2 مقدمه 28
1و4و3 مصالح مورد استفاده در این تحقیق 30
1و4و4 ترکیب آسفالت 30
1و4و5 ظرفیت باربری کالیفرنیا 31
1و4و6 نتایج آزمایشات 31
1و4و7 ظرفیت باربری کالیفرنیا 31
1و4و8 نتیجه گیری 33
1و4و9 مراجع 33

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي تاثير افزودني ها بر مشخصات فني و مكانيكي مخلوط هاي بازيافت سرد

بكار بردن امولسيون قير در پروژه هاي بازيافت آسفالت به روش سرد در محل نتايج خوبي به همراه داشته است و در برخي از اين پروژه ها مشكلاتي نظير تغيير شكل هاي دائمي بيش از حد مجاز، خرابي هاي ناشي از رطوبت و ترك هاي حرارتي مشاهده گرديده است. تجربيات گذشته نشان داده است كه عملكرد بهتر روسازي هاي بازيافتي با انتخاب درست نوع افزودني، حاصل خواهد شد. استفاده از افزودنيها باعث بالارفتن هزينه هاي ساخت مي شود اما اگر منافع حاصل از استفاده صحيح از افزودنيها يعني عمر بيشتر روسازي مد نظر قرار گيرد، بكار بردن آنها توجيه پذير خواهد بود. بنابراين استفاده از افزودني هايي نظير سيمان پرتلند، فلاي اش و آهك به منظور بهبود خواص مخلوطهاي بازيافتي نظير دوام، مقاومت دربرابر ترك خوردگي و تغيير شكل هاي دائمي مورد توجه قرار گرفته است. از آنجايي كه تحقيقات محدودي در زمينة تأثير افزودني ها بر خواص آسفالت هاي بازيافتي در دنيا انجام شده است. لذا ضرورت پژوهش بيشتر در اين زمينه به چشم مي خورد. در اين مقاله از سيمان پرتلند و آهك به عنوان دو نوع افزودني كه در بازيافت آسفالت به روش سرد با امولسيون قير، بيشتر بكار گرفته شده اند، استفاده شده است كه از سيمان پرتلند بصورت پودر و از آهك به دو صورت دوغاب و پودر آهك شكفته استفاده گرديده است و تأثير هر كدام بر خواص مخلوطهاي بازيافتي نظير استقامت مارشال، دوام، مدول برجهندگي، مقاومت كششي و تغيير شكل دائمي، مورد بررسي قرارگرفته است. هدف اين تحقيق بررسي تأثير سيمان پرتلند و آهك بر خواص مخلوطهاي بازيافتي و همچنين مقايسه اي بين اين دو نوع افزودني بود زيرا با توجه به مطالعات مؤلفين، مقايسه اي بين اين دو نوع افزودني، در تحقيقات گذشته انجام نشده است و به نظر مي رسد كه اين تحقيق جزء معدود تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه است

فهرست کامل فصل دوم بررسي تاثير افزودني ها بر مشخصات فني و مكانيكي مخلوط هاي بازيافت سرد

2-1) بررسي تاثير افزودني ها بر مشخصات فني و مكانيكي مخلوط هاي بازيافت سرد

چکیده 76
مقدمه 77
2و1و1 تعريف مساله 78
2و1و1و1 تعریف مساله 79
2و1و1و2 نياز به مطالعه در مورد مساله 80
2و1و1و3 اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن 82
2و1و1و4 فرضيات تحقيق 83
2و1و1و5 اهداف تحقيق 84
2و1و1و6 محدوديت ها و چارچوب پروژه 85
2و1و2 كاوش در متون 86
2و1و2و1 مقدمه و طبقه بندي 87
2و1و2و2 معرفي روش هاي مختلف بازيافت روسازيهاي آسفالتي 88
2و1و2و3 ارزيابي قابليت بازيافت مصالح موجود 90
2و1و2و4 كاربرد مصالح خرده آسفالتي در بهسازي راهها 91
2و1و2و5 بعنوان مصالح سنگي در بتن آسفالتي و مكمل قير خالص 91
2و1و2و6 آسفالت مخلوط بازيافت گرم ( كارخانه آسفالت مركزي ) 91
2و1و2و7 آسفالت بازيافت گرم درجا 92
2و1و2و8 مصالح اساس تثبيت شده 93
2و1و2و9 مصالح خاكريزي 93
2و1و2و10 تاريخچه اجرايي 93
2و1و2و11 شرايط انتخاب بازيافت جهت بهسازي روسازيهاي آسفالتي 97
2و1و2و12 طبقه بندي روش هاي نگهداري روسازي آسفالتي 98
2و1و2و13 اسلوب كلي جهت انتخاب روش بازيافت و زمان انجام آن جهت بهسازي راهها 98
2و1و2و14 ارزيابي وضعيت روسازي 101
2و1و2و15 تعيين وضعيت خرابيهاي سطح روسازي 102
2و1و2و16 ظرفيت باربري سازه اي روسازي 103
2و1و2و17 ارزيابي و تحليل ناهمواري سطح روسازي 105
2و1و2و18 اندازه گيري و تحليل مقاومت لغزشي سطح روسازي 106
2و1و2و19 جايگاه كلي روش هاي بازيافت آسفالت در بهسازي و نگهداري روسازي راهها 106
2و1و2و20 بررسي مقالات 109
2و1و2و21 Y.Niazi & M.Jalili (2008) تحت مقاله ای با عنوان « تاثیر افزودنی های سیمان پرتلند و آهک بر خصوصیات مخلوط های بازیافتی سرد درجا با امولسیون» 109
2و1و2و22 Ajay K. Potturi & Anand J. Puppala & Laureano R. Hoyos تحت مقاله اي با عنوان خصوصيات برجهندگي مصالح سنگي روسازي آسفالتي بازيافتي با روكاري سیمانی 111
2و1و2و23 تاثير مصالح سنگي سيماني همراه سنگ آهك بر مدول بر جهندگی 113
2و1و2و24 محاسبات برخي پارامترهاي بتن آسفالتي مورد استفاده در اساس تثبيت شده سيماني 113
2و1و2و25 سنجش مقاومت فشاري محصور نشده و تراكم مصالح سنگي RAP تثبيت شده سيماني 114
2و1و2و26 بررسي آزمايشات تكميلي مصالح سنگي RAP تثبيت شده سيماني 114
2و1و2و27 Haifang Wen & Jeremy Baugh & Tuncer Edil تحت مقاله اي با عنوان استعمال خاكستر بادي بيش كربن سيماني جهت تثبيت مصالح روسازي بازيافت شده به عنوان مصالح اساس روسازي 116
2و1و2و28 B.S. Morton & A.T. Visser & E. Horak تحت مقاله اي با عنوان تثبيت با كف قير قطرا ن ؛ تشريح بازبيني و عملكرد روسازي با مشاركت روش آزمايش روسازي تسريع شده 118
2و1و2و29 موسسه قير و آسفالت ايران تحت مقاله اي با عنوان توصيه هاي فني براي بازيافت در محل لايه هاي اساس در كشور ژاپن 120
2و1و2و30 طباطبايي يزدي ، قانع ، مزاري ، شيخي ( 1386) بازيافت سرد آسفالت با كف قير 121
2و1و2و31 كاووسي و ديباج (1386) ارزيابي آزمايشگاهي طراحي مخلوط هاي سرد بازيافتي با قير امولسيوني در ايران 122
2و1و2و32 نيازي ( 1383) استفاده از كف قير در اصلاح و تثبيت مصالح روسازي 123
2و1و2و33 اسماعيلي كلالق ( 1383) استفاده از كف قير به عنوان تثبيت كننده مصالح روسازي و مقايسه آن با انواع مواد تثبيت كننده ديگر همچون سيمان و امولسيون قير 125
2و1و2و34 عامري و جراحي ( 1386) بررسي اثر ميزان مصرف مصالح خرده آسفالت RAP)) بر درجه عملكردي قير در روش طرح اختلاط سوپرپيو ( ( SUPERPAVE 127
2و1و2و35 عامري و خاني سانيج ( 1385) بازيافت سرد با استفاده از امولسيون قير و سيمان 128
2و1و2و36 مقصودي ، مرندي ، نخعي ، جمشيدي خو ش ( 1385) بررسي آزمايشگاهي مشخصات مقاومتي آسفالت بازيافتي تثبيت شده با تركيب امولسيون سيمان 130
2و1و2و37 هاشميان ، كاووسي ، حاجي غفوري ( 1385) بهسازي محور شاهرود سبزوار با استفاده از بازيافت سرد 131
2و1و2و38 فخري ، موسويان ( 1383) مقايسه فني و اقتصادي استفاده از گزينه بازيافت آسفالت سرد درجا با استفاده از كف قير ، سيمان ، كف قير و سيمان در ايران 133
2و1و2و39 مرندي و صهبازاده ( 1383) مصرف مجدد رويه هاي آسفالتي ( بازيافت سرد) 134
2و1و2و40 احمدي و نصيريان ( 1384) پيشنهاد تغيير طرح از طريق مهندسي ارزش (VECP) در سرويس و نگهداري راه ، با تكيه بر بازيافت سرد آسفالت ( گزينه مطالعاتي : اجراي بهسازي و روكش آسفالت محور قوچان – چناران) 136
2و1و2و41 بررسي تزها و پروژه ها و سمينارها 139
2و1و2و42 ليلا هاشميان ( 1383 ) ، پايان نامه با عنوان طراحي مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از فناوري كف قير 139
2و1و2و43 اميررضا خرازيان ( 1383 ) ، سمينار با عنوان بررسي بازيافت روسازي راه ها به روش سرد و گرم 142
2و1و2و44 ليلا هاشميان ( 1381 ) ، سمينار با عنوان كاربرد بازيافت سرد در روسازي راه و فرودگاه 144
2و1و2و45 تاريخچه توسعه بازيافت 145
2و1و2و46 انواع روشهاي بازيافت سرد 146
2و1و2و47 پارامترهاي انتخاب روش بازيافت 147
2و1و2و48 بررسي كتاب ها 150
2و1و2و49 مرتضي مرندي و اصغر اسماعيلي كلالق ( 1385 ) ، كتاب با عنوان بازيافت سرد بازسازي – بهسازي جاده ها و باندهاي فرودگاه 150
2و1و2و50 امير محمد طباطبايي ( 1383 ) ، كتاب با عنوان روسازي راه 152
2و1و2و51 تثبيت خاك و مصالح شني با آهك 153
2و1و2و52 تثبيت خاك با سيمان 154
2و1و2و53 اساس تثبيت شده با سيمان 155
2و1و2و54 تثبيت خاك با قير 155
2و1و3 روش تحقيق 156
2و1و3و1 روش بكار گرفته شده و دلايل آن 157
2و1و3و2 دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش هاي بكار رفته 157
2و1و3و3 ارايه مباحث ضروري علمي 158
2و1و3و4 روسازي راه 158
2و1و3و5 خرابي روسازي 158
2و1و3و6 تغيير شكال دائمي به وجود آمده بر اثر چگالتر شدن 158
2و1و3و7 ترك خوردگي خستگي براي مصالح چسبيده 159
2و1و3و8 نگهداري و بهسازي روسازي 160
2و1و3و9 گزينه هاي بهسازي 161
2و1و3و10 بهسازي سطحي 162
2و1و3و11 بهسازي سازه اي 163
2و1و3و12 بازيافت سرد 164
2و1و3و13 پروسه بازيافت سرد 164
2و1و3و14 مزاياي بازيافت سرد 168
2و1و3و15 كاربرد روش بازيافت سرد 169
2و1و3و16 تحليل بازيافت سرد روسازيهاي آسفالتي 170
2و1و3و17 آسفالت مخلوط بازيافت سرد 171
2و1و3و18 توليد مخلوط در كارخانه 171
2و1و3و19 آسفالت بازيافت سرد درجا ( CIPR ) 172
2و1و3و20 افزودنيهاي روش بازيافت سرد درجا 172
2و1و3و21 افزودني هاي شيميايي 172
2و1و3و22 افزودني هاي قير 173
2و1و3و23 افزودنيهاي تركيبي 173
2و1و3و24 مصالح سنگي جديد 173
2و1و3و25 مروري اجمالي بر روشها و ماشين آلات مورد استفاده در بازيافت 174
2و1و3و26 روشهاي بازيافت 174
2و1و3و27 بازيابي آسفالت در كارخانه 174
2و1و3و28 بازيابي آسفالت در محل 175
2و1و3و29 تكنولوژي و ماشين آلات 175
2و1و3و30 پخش و كوبيدن 175
2و1و3و31 قير پاشي 177
2و1و3و32 روكش آسفالتي 177
2و1و3و33 انواع ماشين آلات مورد استفاده براي اجراي بازيافت سرد درجا 178
2و1و3و34 دستگاه 1000CR 180
2و1و3و35 ماشين 2100DCR 181
2و1و3و36 ماشين 2200CR 182
2و1و3و37 ماشين 2500 WR 183
2و1و3و38 ماشين 4500 WR 184
2و1و3و39 ماشين 400 WM 184
2و1و3و40 ماشين 1000 WM 184
2و1و3و41 تقسيم بندي بازيافت سرد توسط موسسه بازيافت راههاي آمريكا ( ARRA) 185
2و1و3و42 بازيافت سرد كم عمق ( CR ) 185
2و1و3و43 بازيافت به روش CIR 185
2و1و3و44 بازيافت سرد در كارخانه مركزي ( CCPR ) 187
2و1و3و45 فرآيند بازيافت سرد عميق 188
2و1و3و46 ارزيابي پيش از پروژه 188
2و1و3و47 طراحي و انتخاب افزودني 189
2و1و3و48 مخلوط هاي كف قيري آسفالتي 191
2و1و3و49 مقدمه 191
2و1و3و50 مزايا و معايب استفاده از آسفالت كف قيري 191
2و1و3و51 خصوصيات آسفالت كف قيري 193
2و1و3و52 مكانيزم توليد كف قير 193
2و1و3و53 مشكلات استفاده از كف قير 194
2و1و3و54 بررسي آزمايشگاهي اجزاي مخلوط كف قيري 194
2و1و3و55 معيارهاي طراحي 196
2و1و3و56 انتخاب سنگدانه ها 196
2و1و3و57 دانه بندي مصالح 197
2و1و3و58 اسكلت بندي مصالح 197
2و1و3و59 فيلرها ( طبيعي و فعال ) و پلاسيسيته 198
2و1و3و60 كيفيت آب 200
2و1و3و61 دماي سنگدانه ها 200
2و1و3و62 قير 201
2و1و3و63 كف قير و پيامدهاي آن 202
2و1و3و64 مشخصات فيزيكي كف قير 203
2و1و3و65 مصرف انرژي 203
2و1و3و66 حباب كف قير 203
2و1و3و67 ازبين رفتن كف قير 203
2و1و3و68 عوامل تأثير گذار بر اضمحلال كف قير 203
2و1و3و69 محدوديت زمان پايايي كف قير 204
2و1و3و70 متفاوت بودن اندازه حباب ها 204
2و1و3و71 معرفي شاخص كف براي اندازه گيري خواص كف قير 204
2و1و3و72 قير هاي اصلاح نشده ( بدون ماده كف زا ) 204
2و1و3و73 قير با مواد اصلاح كننده ( كف زا ) 206
2و1و3و74 افزودنيهاي آب كف قير 206
2و1و3و75 تأثير نوع قير و تركيبات آن 206
2و1و3و76 در صد رطوبت سنگدانه ها 208
2و1و3و77 رطوبت تركيب 208
2و1و3و78 رطوبت كار آيي 209
2و1و3و79 رطوبت تراكم 209
2و1و3و80 تراكم 210
2و1و3و81 عمل آوري 211
2و1و3و82 حساسيت رطوبتي 211
2و1و3و83 روكش مناسب 212
2و1و3و84 اشاره اي به آزمايشهاي طرح اختلاط 213
2و1و3و85 آزمايشات مكانيكي 213
2و1و3و86 مقاومت فشاري تك محوري (UCS ) 214
2و1و3و87 مقاومت كششي غير مستقيم ( ITS ) 215
2و1و3و88 مدول مقاومتي 215
2و1و3و89 دسته بندي مخلوط هاي كف قير با استفاده از آزمايشات ITS , UCS 216
2و1و3و90 انتخاب مصالح 218
2و1و3و91 مشخصات مصالح مصرفي براي تهيه مخلوط آسفالت كف قير 218
2و1و3و92 جنس مصالح 218
2و1و3و93 تعيين درصد رطوبت طبيعي مصالح 218
2و1و3و94 نتايج حاصل از آزمايش دانه بندي 219
2و1و3و95 آزمايش حداكثر وزن مخصوص خشك و رطوبت بهينه 220
2و1و3و96 آزمايش تعيين حدود اتربرگ 220
2و1و3و97 آزمايش ارزش ماسه اي 220
2و1و3و98 انتخاب قير 221
2و1و3و99 انتخاب فيلرهاي فعال 221
2و1و3و100 انتخاب سيستم توليد كف قير و بررسي خصوصيات كف قير 221
2و1و3و101 بررسي خصوصيات كف قير با استفاده ازدستگاه 10 WLB 223
2و1و3و102 كاليبره دستگاه آزمايشگاهي 10 WLB 223
2و1و3و103 بدست آوردن مشخصات اصلي كف قير 223
2و1و3و104 مقادير بهينه حاصل از آزمايش مشخصات كف قير 224
2و1و3و105 نحوه اختلاط مصالح 224
2و1و3و106 تعيين طرح بهينه 226
2و1و3و107 آزمايشات مكانيكي 226
2و1و3و108 آزمايش مقاومت كششي غير مستقيم (ITS) 226
2و1و3و109 آزمايش مارشال 228
2و1و4 جمع آوري اطلاعات 230
2و1و4و1 مقدمه 231
2و1و4و2 موضوعات مورد نظر در باب انواع روشهاي تثبيت 234
2و1و4و3 طبقه بندي انواع تثبيت 234
2و1و4و4 طبقه بندي سازه اي تثبيت 234
2و1و4و5 عاملهاي تثبيت كننده 235
2و1و4و6 عوامل موثر در انتخاب صحيح ماده تثبيت كننده 237
2و1و4و7 نوع خاك 237
2و1و4و8 نقش آب و هوا 237
2و1و4و9 نمونه گيري و آزمايش 238
2و1و4و10 انتخاب نهايي 238
2و1و4و11 ملاحظات طراحي 238
2و1و4و12 طرح اختلاط مصالح 238
2و1و4و13 طراحي سازه اي 239
2و1و4و14 مصالح ناپيوسته 240
2و1و4و15 مصالح پيوسته 240
2و1و4و16 ارزيابي روسازي هاي موجود جهت بازيافت 242
2و1و4و17 ترافيك طراحي 243
2و1و4و18 ملاحظات ساخت 243
2و1و4و19 تجهيزات تثبيت 243
2و1و4و20 تجهيزات تراكم 243
2و1و4و21 طرز كار و عملكرد 244
2و1و4و22 اطلاعات لازم براي هر سوال از سوالات موضوع تحقيق 245
2و1و4و23 تثبيت با سيمان 245
2و1و4و24 كليات 245
2و1و4و25 ترك خوردگي مصالح تثبيت شده با سيمان 245
2و1و4و26 تركهايي كه ناشي از بارگذاري ترافيكي نيستند 245
2و1و4و27 تركهاي بوجود آمده بر اثر ترافيك 247
2و1و4و28 كار با سيمان 247
2و1و4و29 شروع عبور ترافيك 251
2و1و4و30 معيارهاي لايه هاي تثبيت شده با سيمان 251
2و1و4و31 تثبيت با آهك 252
2و1و4و32 كليات 252
2و1و4و33 انواع آهك 253
2و1و4و34 واكنش ها 253
2و1و4و35 خواص رسهاي تثبيت شده با آهك 255
2و1و4و36 ملاحظات طراحي تثبيت 256
2و1و4و37 شرايط مناسب براي تثبيت با آهك 256
2و1و4و38 ارزيابي و استفاده از مصالح تثبيت شده با آهك 258
2و1و4و39 انتخاب نوع آهك 259
2و1و4و40 ملاحظات ساخت 259
2و1و4و41 تثبيت با قير 260
2و1و4و42 كليات 260
2و1و4و43 انواع قير مورد استفاده در تثبيت 260
2و1و4و44 تثبيت با استفاده از قير داغ 261
2و1و4و45 تثبيت با كف قير 262
2و1و4و46 كليات 262
2و1و4و47 خصوصيات كف قير 264
2و1و4و48 مشخصات كف 264
2و1و4و49 درجه و جريان پذيري قير 266
2و1و4و50 پخش شدگي قير 266
2و1و4و51 تثبيت با استفاده از قيرهاي محلول 267
2و1و4و52 تثبيت با استفاده از امولسيون قير 267
2و1و4و53 انواع امولسيونها 267
2و1و4و54 شرايط اختلاط 268
2و1و4و55 افزودني ها 269
2و1و4و56 مصالح 270
2و1و4و57 طرح اختلاط 271
2و1و4و58 كليات 271
2و1و4و59 طبقه بندي مصالح 271
2و1و4و60 درصد قير نهايي باقيمانده 271
2و1و4و61 ضوابط طرح و آزمايش 272
2و1و4و62 عوامل موثر ساخت در طراحي 272
2و1و4و63 مقادير مقاومت 273
2و1و4و64 رابطه تنش – كرنش 274
2و1و4و65 شاخص خستگي 275
2و1و4و66 تاثير تثبيت كننده ها بر بازيافت سرد 277
2و1و4و67 بازيافت سرد با استفاده از سيمان 277
2و1و4و68 مقدمه 277
2و1و4و69 روش اجراي بازيافت سرد درجا به وسيله سيمان 277
2و1و4و70 پخش سيمان 278
2و1و4و71 تراشيدن و مخلوط كردن 280
2و1و4و72 پخش مخلوط 280
2و1و4و73 تراكم 281
2و1و4و74 خصوصيات برجهندگي بازيافت سيماني 281
2و1و4و75 خصوصيات اساسي 281
2و1و4و76 آزمايش هاي مدول برجهندگي 283
2و1و4و77 بازيافت سرد با استفاده از خاكستر بادي 284
2و1و4و78 كاربرد خاكستر بادي بيش كربن سيماني براي تثبيت مصالح روسازي بازيافت شده به عنوان مصالح اساس 284
2و1و4و79 مقدمه 284
2و1و4و80 مصالح 285
2و1و4و81 مصالح روسازي بازيافتي 285
2و1و4و82 خاكستر بادي بيش كربن سيماني 286
2و1و4و83 روش هاي آزمايشگاهي 287
2و1و4و84 خصوصيات فيزيكي خاكستر بادي 287
2و1و4و85 نسبت باربري كاليفرنيا 288
2و1و4و86 مدول برجهندگي 288
2و1و4و87 مقاومت فشاري محدود نشده ( تك محوري) 288
2و1و4و88 دوام ذوب انجماد 289
2و1و4و89 بازيافت سرد با استفاده از امولسيون قير ( قير آبه ) 290
2و1و4و90 مقدمه 290
2و1و4و91 روش اجرا 291
2و1و4و92 ارزيابي آزمايشگاهي طراحي مخلوط هاي سرد بازيافتي امولسيوني در ايران 291
2و1و4و93 روشهاي طراحي مخلوطهاي سرد بازيافتي با قير امولسيوني 292
2و1و4و94 روش مارشال اصلاح شده 292
2و1و4و95 روش مجمع احياء و بازيافت آسفالت ( ARRA ) 292
2و1و4و96 تحقيقات آزمايشگاهي 293
2و1و4و97 تعيين درصد قير آسفالت تراشيده شده 293
2و1و4و98 ارزيابي روش طراحي مخلوطهاي سرد بازيافتي با قير امولسيون 293
2و1و4و99 دانه بندي مصالح سنگي 293
2و1و4و100 درصد رطوبت كل 295
2و1و4و101 نحوه تراكم نمونه ها 296
2و1و4و102 روش تعيين وزن مخصوص 297
2و1و4و103 بازيافت سرد با استفاده از كف قير 298
2و1و4و104 مقدمه 298
2و1و4و105 خصوصيات كف قير 299
2و1و4و106 اختلاط مصالح و كف قير 300
2و1و4و107 استفاده از كف قير در راه سازي 301
2و1و4و108 نحوه ساخت كف قير در ماشين هاي بازيافت 303
2و1و4و109 روش اجرا 303
2و1و4و110 بازيافت سرد با استفاده از تثبيت كف قير قطران 305
2و1و4و111 مقدمه 305
2و1و4و112 بازبيني فناوري كف قير قطران 307
2و1و4و113 روند كف سازي 307
2و1و4و114 بهينه سازي پارامترهاي كف سازي 307
2و1و4و115 روش طرح اختلاط 309
2و1و4و116 مشخصات مهندسي مخلوط هاي كف قيري قطران 310
2و1و4و117 بازبيني بحراني ملاحظات ايمني 314
2و1و4و118 توليد قطران 314
2و1و4و119 قطران كك كوره اي 314
2و1و4و120 قطران گازي 315
2و1و4و121 خصوصيات سرطان زايي قطران 315
2و1و4و122 محدوديت هاي وضع شده بر PAH ها در اروپا 316
2و1و4و123 مخاطرات سلامتي عطف به توليد كف قير قطران 317
2و1و4و124 ساختمان مقطع آزمايش كف قير قطران 317
2و1و4و125 توليد انباشته 318
2و1و4و126 ساخت متمركز آزمايشگاهي 319
2و1و4و127 آزمايش عملكردي ( اجرايي ) مقطع آزمون كف قير قطران 319
2و1و4و128 تحقيق پيرامون تراكم چرخان مصالح اساس سنگي 319
2و1و4و129 بررسي گودال آزمايشي و مغزه گيري 321
2و1و4و130 آزمايش افت و خيز ضربه اي 321
2و1و4و131 بازيافت سرد با استفاده از امولسيون قير و سيمان ( و آهك ) 322
2و1و4و132 مقدمه 322
2و1و4و133 روش اجرا 323
2و1و4و134 تاثير سيمان پرتلند و آهك بر مخلوط هاي بازيافت سرد امولسيون قيري 323
2و1و4و135 طرح اختلاط 324
2و1و4و136 بررسي آزمايشگاهي مشخصات مقاومتي آسفالت بازيافتي تثبيت شده با تركيب امولسيون سيمان ( مطالعه موردي در بازيافت روسازي فرسوده كرمان ) 327
2و1و4و137 آزمايشات انجام شده و طرح اختلاط مصالح 327
2و1و4و138 ساخت ، عمل آوري و آزمايش نمونه ها 329
2و1و4و139 بازيافت سرد با امولسيون قير و سيمان ، سيمان طبق توصيه هاي فني بازيافت درجا لايه هاي اساس ژاپن 330
2و1و4و140 دستورالعملهاي فني در كشور ژاپن 331
2و1و4و141 مفاهيم 331
2و1و4و142 بازيافت سرد با استفاده از كف قير و سيمان ( و آهك ) 331
2و1و4و143 پارامتر هاي بازيافت سرد آسفالت با كف قير و سيمان معين ( مطالعه موردي محور شمال شرقي – كمربندي بجنورد ) 332
2و1و4و144 مشخصات پروژه 332
2و1و4و145 تهيه طرح اختلاط بازيافت 333
2و1و4و146 بازيافت سرد با كف قير و سيمان جهت بهسازي محور شاهرود – سبزوار 337
2و1و4و147 مقدمه 337
2و1و4و148 بررسي وضعيت موجود 337
2و1و4و149 بررسي وضعيت لايه هاي روسازي 338
2و1و4و150 انتخاب روش بهسازي 339
2و1و4و151 مقايسه فني و اقتصادي استفاده از گزينه بازيافت آسفالت سرد درجا با كف قير و سيمان ، كف قير ، سيمان در ايران 341
2و1و4و152 معرفي مخلوطهاي مختلف بازيافتي به روش سرد درجا 341
2و1و4و153 افزودني هاي سيماني 341
2و1و4و154 بازيافت با استفاده از كف قير يا كف قير + سيمان 342
2و1و4و155 تاثير مواد افزودني متفاوت در تعيين ضخامت لايه بازيافتي ( ارزيابي فني ) 342
2و1و4و156 مطالعه موردي احداث جاده اصلي دوغارون هرات با بازيافت كف قير و سيمان 345
2و1و4و157 مقدمه 345
2و1و4و158 طراحي سازه اي 346
2و1و4و159 روش طراحي 348
2و1و4و160. مطالعه موردي بازسازي باند 29 چپ فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران به وسيله بازيافت با افزودني كف قير و سيمان 351
2و1و4و161 مقدمه 351
2و1و4و162 مطالعه باند 29 چپ فرودگاه بين المللي مهرآباد 352
2و1و4و163 وضعيت باند فرودگاه قبل از تعميرات 352
2و1و4و164 مشاهدات عيني 352
2و1و4و165 353
2و1و4و166 اندازه گيري ظرفيت باربري 354
2و1و4و167 اندازه گيري ضخامت لايه ها 355
2و1و4و168 طراحي سازه اي و طرح اختلاط باند 355
2و1و5 تحليل اطلاعات و ارايه نتايج 357
2و1و5و1 تحليل اطلاعات 358
2و1و5و2 بازيافت سرد با استفاده از سيمان 358
2و1و5و3 تحليل خصوصيات برجهندگي بازيافت سيماني 358
2و1و5و4 برآورد تكرار پذيري 358
2و1و5و5 نمونه هاي كنترلي 359
2و1و5و6 نمونه روكاري سيماني 360
2و1و5و7 تاثير تنش هاي محدود كننده و انحرافي 361
2و1و5و8 تحليل آزمايش t-test آماري 363
2و1و5و9 مدل سازي θ يا تنش حجمي اطلاعات آزمايشي 365
2و1و5و10 ضرايب ساختاري 366
2و1و5و11 بازيافت سرد با استفاده از خاكستر بادي 368
2و1و5و12 تحليل كاربر د خاكستر بادي بيش كربن سيماني براي تثبيت مصالح روسازي بازيافت شده به عنوان مصالح اساس 368
2و1و5و13 مشخصات تراكم 368
2و1و5و14 مشخصات CBR 369
2و1و5و15 مدول بر جهندگي 370
2و1و5و16 مقاومت فشاري محدود نشده (UCS) 375
2و1و5و17 دوام ذوب انجماد 376
2و1و5و18 بازيافت سرد با استفاده از امولسيون قير ( قير آبه ) 378
2و1و5و19 تحليل روشهاي طراحي مخلوطهاي سرد بازيافتي با قير امولسيوني 378
2و1و5و20 بازيافت سرد با استفاده از كف قير 378
2و1و5و21 تحليل بازيافت با كف قير 378
2و1و5و22 بازيافت سرد با استفاده از تثبيت كف قير قطران 378
2و1و5و23 تحليل بازبيني عملكردي لايه هاي تثبيتي با كف قير قطران 378
2و1و5و24 تخمين مقاومت 378
2و1و5و25 آزمايش روسازي تسريع شده 379
2و1و5و26 دستگاه آزمايش راه تسريع گشته ( ART ) 379
2و1و5و27 برنامه آزمايش تسريع شده 379
2و1و5و28 طراحي كاتالوگي 381
2و1و5و29 بازيافت سرد با استفاده از امولسيون قير و سيمان ( و آهك ) 382
2و1و5و30 تحليل تاثير سيمان پرتلند و آهك بر مخلوط هاي بازيافت سرد امولسيون قيري 382
2و1و5و31 آزمايش مارشال 382
2و1و5و32 آزمايش مدول برجهندگي 383
2و1و5و33 آزمايش مقاومت كششي غيرمستقيم 384
2و1و5و34 مقاومت در برابر خرابي رطوبتي 386
2و1و5و35 آزمايش تغيير شكل دايمي 389
2و1و5و36 تحليل آزمايشگاهي مشخصات مقاومتي آسفالت بازيافتي تثبيت شده با تركيب امولسيون سيمان ( مطالعه موردي در بازيافت روسازي فرسوده كرمان ) 391
2و1و5و37 تجزيه و تحليل نتايج 391
2و1و5و38 بازيافت سرد با امولسيون قير و سيمان ، سيمان طبق توصيه هاي فني بازيافت درجا لايه هاي اساس ژاپن 396
2و1و5و39 تحليل سازه و محدوديتهاي روش 396
2و1و5و40 طرح مخلوط 398
2و1و5و41 آزمايش لايه آسفالت خرد شده و لايه اساس سنگي موجود 398
2و1و5و42 طرح مخلوط اساس بازيافت شده با سيمان 399
2و1و5و43 طرح مخلوط اساس بازيافت شده با سيمان + امولسيون 399
2و1و5و44 توضيحات تكميلي 402
2و1و5و45 تأثير دستورالعملها 403
2و1و5و46 نتايج سرشماري 403
2و1و5و47 بازيافت سرد با استفاده از كف قير و سيمان ( و آهك ) 404
2و1و5و48 بازيافت سرد با كف قير و سيمان جهت بهسازي محور شاهرود – سبزوار 404
2و1و5و49 طرح آزمايشگاهي 404
2و1و5و50 مشخصات طرح 404
2و1و5و51 نتايج طرح اختلاط 405
2و1و5و52 تثبيت زيراساس با آهك 405
2و1و5و53 مشخصات لايه اساس بازيافت شده با كف قير و سيمان 406
2و1و5و54 اصلاح شانه ها با استفاده از كف قير و سيمان و آهك 407
2و1و5و55 مقايسه فني و اقتصادي استفاده از گزينه بازيافت آسفالت سرد درجا با كف قير و سيمان ، كف قير ، سيمان در ايران 408
2و1و5و56 امكان سنجي اقتصادي اجراي رو س ازيهاي بازيافتي سرد درجا بر حسب نوع ماده افزودني 409
2و1و5و57 هزينه اجراي لايه بازيافتي 409
2و1و5و58 هزينه هاي اجراي يك لايه آسفالت سطحي با يك لايه 30 ميليمتري بتن آسفالتي رويه 412
2و1و5و59 مطالعه احداث جاده اصلي دوغارون هرات افغانستان با بازيافت كف قير و سيمان 417
2و1و5و60 تجزيه و تحليل محاسبات 417
2و1و5و61 آزمايشهاي كنترل كيفيت 418
2و1و5و62 اندازه گيري ظرفيت باربري واقعي جاده هرات دوغارون با دستگاه HWD 418
2و1و5و63 انواع روسازي موجود در جاده فوق از كيلومتر 000 +0 تا 400+44 419
2و1و5و64 ارزيابي نتايج ظرفيت باربري با دستگاه HWD 419
2و1و5و65 نتايج محاسبه شده در مدول ارتجاعي 421
2و1و5و66 نتايج محاسبات طراحي طبق مقادير اندازه گيري شده و واقعي روسازي 423
2و1و5و67 بحث در نتايج 424
2و1و5و68 آزمايش هاي تعيين ميزان كرنش انقباضي و انبساطي 424
2و1و5و69 مشخصات نمونه ها 425
2و1و5و70 تفسير نتايج 426
2و1و5و71 مطالعه بازسازي باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد تهران با بازيافت به وسيله افزودني كف قير و سيمان 427
2و1و5و72 نتايج آزمايش هاي ظرفيت باربري باند فرودگاه مهرآباد 427
2و1و5و73 ارزيابي ظرفيت باربري به دست آمده 427
2و1و5و74 نتايج اندازه گيري هاي ظرفيت باربري 427
2و1و5و75 محاسبه تنش و كرنش لايه بازيافت شده با كف قير و سيمان 428
2و1و5و76 نتيجه گيري در مورد هر يك از سوالات يا فرضيات تحقيق 430
2و1و5و77 تاثير سيمان بر مشخصات مخلوط هاي بازيافت سرد 430
2و1و5و78 نتايج خصوصيات برجهندگي بازيافت سيماني 430
2و1و5و79 تاثير خاكستر بادي بر مشخصات مخلوط هاي بازيافت سرد 431
2و1و5و80 نتايج خاكستر بادي بيش كربن سيماني بر تثبيت مصالح روسازي بازيافت شده به عنوان مصالح اساس 431
2و1و5و81 تاثير امولسيون قير ( قير آبه ) بر مشخصات مخلوط هاي بازيافت سرد 432
2و1و5و82 نتايج روشهاي طراحي مخلوطهاي سرد بازيافتي با قير امولسيوني 432
2و1و5و83 تاثير كف قير بر مشخصات مخلوط هاي بازيافت سرد 433
2و1و5و84 تاثير امولسيون قير و سيمان ( و آهك ) بر مشخصات مخلوط هاي بازيافت سرد 434
2و1و5و85 نتايج تاثير سيمان پرتلند و آهك بر مشخصات عمده مخلوط هاي بازيافت سرد امولسيون قيري 434
2و1و5و86 نتايج آزمايشگاهي مشخصات مقاومتي آسفالت بازيافتي تثبيت شده با تركيب امولسيون سيمان ( مطالعه موردي در بازيافت روسازي فرسوده كرمان ) 435
2و1و5و87 تاثير كف قير و سيمان ( و آهك ) بر مشخصات مخلوط هاي بازيافت سرد 435
2و1و5و88 نتايج بررسي برخي پارامتر هاي بازيافت سرد آسفالت با كف قير و سيمان معين (محور شمال شرقي – كمربندي بجنورد ) 436
2و1و5و89 نتايج بهسازي محور شاهرود – سبزوار به وسيله بازيافت سرد با كف قير و سيمان 437
2و1و5و90 نتايج امكان سنج ي فني و اقتصادي آسفالت سرد بازياف ت ي درجا با كف قير و سيمان ، كف قير ، سيمان 437
2و1و5و91 نتايج مطالعه احداث جاده اصلي دوغارون هرات افغانستان به وسيله تكنيك بازيافت كف قير و سيمان 439
2و1و5و92 نتايج بازسازي باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد تهران با بازيافت كف قير و سيمان 439
2و1و5و93 نتيجه گيري در مورد كل تحقيق 440
2و1و5و94 بازيافت سرد با افزودني سيمان 440
2و1و5و95 بازيافت سرد با افزودني خاكستر بادي 440
2و1و5و96 بازيافت سرد با افزودني امولسيون قير ( قير آبه ) 441
2و1و5و97 بازيافت سرد با افزودني كف قير ( قير خالص / قطران ) 441
2و1و5و98 بازيافت سرد با افزودني امولسيون قير + سيمان ( ويا آهك ) 442
2و1و5و99 بازيافت سرد با افزودني كف قير + سيمان ( ويا آهك ) 443
2و1و5و100 كاربردهاي عملي و تئوري 445
2و1و5و101 پيشنهادات 446
2و1و6 پيوست ها 447
2و1و6و1 پيوست الف پيشنهاد تغيير طرح در سرويس و نگهداري راه از طريق مهندسي ارزش ( VECP) با تكيه بر بازيافت سرد آسفالت با امولسيون قير + سيمان / كف قير + سيمان 448
2و1و6و2 مقدمه 448
2و1و6و3 انواع خرابي روسازي هاي آسفالتي 449
2و1و6و4 سيستم مديريت روسازي PMS 449
2و1و6و5 سيستم هاي سنجش و ارزيابي رويه ها 450
2و1و6و6 روش هاي انتخاب گزينه هاي ترميم و نگهداري 451
2و1و6و7 استفاده از متدلوژي ارزش در سرويس و نگهداري راه ها 451
2و1و6و8 مطالعات مقدماتي 452
2و1و6و9 انجام مطالعات ارزش 453
2و1و6و10 مرحله تعيين كاركرد 453
2و1و6و11 مرحله ي خلاقيت 453
2و1و6و12 مرحله ي ارزيابي 454
2و1و6و13 نتيجه گيري و پي گيري ناشي از نتايج ارزيابي ايده ها 455
2و1و6و14 پيشنهاد تغيير طرح از طريق مهندسي ارزش VECP )) جهت طرح بهسازي و بازسازي محور اصلي قوچان چناران 457
2و1و6و15 كليات 457
2و1و6و16 ترافيك 457
2و1و6و17 وضع موجود راه 457
2و1و6و18 محاسبات عدد ضخامت روسازي SN )) 457
2و1و6و19 طرح روسازي اوليه و پيشنهادي 458
2و1و6و20 هزينه هاي غير مستقيم طرح روسازي اوليه و پيشنهادي 460
2و1و6و21 نتيجه گيري 462
2و1و6و22 پيوست ب شرح آزمايشها 464
2و1و6و23 دستورالعمل اندازه گيري خواص كف قير در آزمايشگاه 464
2و1و6و24 بهينه سازي خواص كف قير 465
2و1و6و25 دستور العمل ساخت نمونه تعيين مقاومت فشاري نامحصور و مقاومت كششي غير مستقيم 466
2و1و6و26 وسايل مورد نياز 466
2و1و6و27 نحوه انجام آزمايش 466
2و1و6و28 آماده سازي 466
2و1و6و29 تعيين درصد رطوبت موجود مصالح 467
2و1و6و30 تعيين درصد رطوبت بهينه ( OMC ) و حداكثر دانسيته خشك مصالح 467
2و1و6و31 ساخت نمونه ها براي تعيين مقاومت فشاري و مقاومت كششي غير مستقيم 467
2و1و6و32 درصد رطوبت اختلاط 467
2و1و6و33 درصد رطوبت تراكم 468
2و1و6و34 آماده سازي نهايي اختلاط 468
2و1و6و35 محاسبات 469
2و1و6و36 هدف 469
2و1و6و37 وسايل مورد نياز 470
2و1و6و38 روش انجام آزمايش 470
2و1و6و39 آماده سازي نمونه 470
2و1و6و40 نگهداري نمونه ها 470
2و1و6و41 تعيين مقاومت فشاري 470
2و1و6و42 محاسبات 471
2و1و6و43 تعيين مقاومت كششي غير مستقيم مصالح تثبيت شده با كف قير 472
2و1و6و44 هدف 472
2و1و6و45 وسایل مورد نیاز 472
2و1و6و46 روش انجام كار 472
2و1و6و47 نمونه هاي ساخته شده در آزمايشگاه 472
2و1و6و48 نمونه هاي مغزه گيري شده 473
2و1و6و49 آماده سازي 473
2و1و6و50 آزمايش 473
2و1و6و51 محاسبات 473
2و1و6و52 تعيين مقاومت كششي پس ماند ( TSR ) مصالح تثبيت شده با كف قير 475
2و1و6و53 هدف 475
2و1و6و54 وسایل مورد نیاز 475
2و1و6و55 روش انجام آزمایش 475
2و1و6و56 محاسبات 476
2و1و7 منابع و مأخذ 477

2-2) تاثیر سیمان و آهک بر تغییر شکل های دائمی مخلوط های آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر

2و2و1 چکیده 490
2و2و2 مقدمه 490
2و2و3 مصالح 491
2و2و4 ارزیابی مصالح خرده آسفالتی 492
2و2و5 انتخاب امولسیون قیر 492
2و2و6 طرح اختلاط 493
2و2و7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سیمان و آهک بر تغییر شکل های دائمی مخلوط بازیافتی 493
2و2و8 روش ساخت , تراکم و عمل آوری نمونه ها 494
2و2و9 آزمایش مارشال 494
2و2و10 آزمایش خزش دینامیک 495
2و2و11 آزمایش ماشین اثر چرخ 495
2و2و12 آزمایش مدول بر جهندگی 498
2و2و13 جمع بندی و نتیجه گیری 498
2و2و14 مراجع 499

2-3) تأثير سيمان و آهك بر خواص مخلوطهاي آسفالت بازيافتي به روش سرد با استفاده از امولسيون قير

2و3و1 چکیده 503
2و3و2 مقدمه 503
2و3و3 ارزيابي مصالح خرده آسفالتي و طرح اختلاط 503
2و3و4 انتخاب امولسيون قير 504
2و3و5 طرح اختلاط 504
2و3و6 بررسي آزمايشگاهي تأثير سيمان پرتلند و آهك بر خواص مخلوطهاي آسفالت بازيافتي به روش سرد با استفاده از امولسيون قير 506
2و3و7 آزمايش مارشال بر روي نمونه هاي بازيافتي 506
2و3و8 آزمايش مدول برجهندگي 506
2و3و9 آزمايش دوام 507
2و3و10 آزمايش تغيير شكل دائم 508
2و3و11 نتيجه گيري 509
2و3و12 منابع 510

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بازیافت سرد با استفاده از امولسیون قیر و سیمان

از جمله فوايد بازيافت آسـفالت مـيتـوان بـه حفـظ منـابع طبيعي، صرفهجويي در هزينه و انرژي اشاره نمـود. مخلـوطهـاي بازيافتي گرم داراي دوام و مقاومت بيشتري نسبت به مخلوطهاي سرد ميباشد، ولي استفاده از حرارت موجب ايجاد آلـودگيهـاي زيست محيطي، انتشار گازهـاي سـمي و مضـر و كـاهش ايمنـي كـارگران مـيشـود. بنـابراين، اسـتفاده از افزودنيها در مخلوطهاي بازيافتي سـرد بـراي بـالا بـردن دوام و مقاومت احساس ميشود تا بتوان مخلوطي مقاوم و با دوام توليـد نمود. استفاده از افزودنيها باعث افزايش هزينههاي ساخت خواهد شد، ولي اگر منافع حاصل از استفاده صحيح از افزودنيهـا يعنـي عمر بيشتر روسازيها را در نظر بگيريم، بهكار بردن آنهـا توجيـه پذير خواهد بود. گذشته نشان داده است كه عملكرد بهتر روسازيهاي بازيافتي بـا انتخاب درست نوع افزودني، حاصل خواهد شد

فهرست کامل فصل سوم بازیافت سرد با استفاده از امولسیون قیر و سیمان

3-1 ) بازیافت سرد با استفاده از امولسیون قیر و سیمان

3و1و1 چکیده 511
3و1و2 مقدمه 511
3و1و3 مسیر مورد مطالعه 512
3و1و4 روند کنترل کیفیت 514
3و1و5 اشکالات موجود 516
3و1و6 اشکالات گزارش گروه کاری 38 اشتو 516
3و1و7 اشکالات وارد به گزارش 21 انیسیتو آسفلات امریکا 517
3و1و8 اشکالات کلی موجود 517
3و1و9 نتایج 518
3و1و10 منابع 519

3-2 ) تاثیر سیمان و آهک بر تغییر شکل های دائمی مخلوط های آسفلات بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر

3و2و1 چکیده 520
3و2و2 مقدمه 520
3و2و3 مصالح 521
3و2و4 ارزیابی مصالح خرده آسفالتی 522
3و2و5 انتخاب امولسیون قیر 522
3و2و6 طرح اختلاط 523
3و2و7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سیمان و آهک بر تغییر شکل های دائمی مخلوط های باز یافتی 523
3و2و8 روش ساخت و تراکم و عمل آوری نمونه ها 524
3و2و9 آزمایش مارشال 524
3و2و10 آزمایش خزش دینامیک 525
3و2و11 آزمایش ماشین اثر چرخ 525
3و2و12 آزمایش مدول بر جهندگی 528
3و2و13 جمع بندی و نتیجه گیری 528
3و2و14 مراجع 529

3-3 ) مصرف مجدد رویه ها ی آسفالتی (بازیافت سرد)

3و3و1 چکیده 533
3و3و2 مقدمه 534
3و3و3 تاریخچه اجرای بازیافت سرد 535
3و3و4 مشخصات و ملزومات بازیافت سرد 535
3و3و5 طرح اختلاط مصالح بازیافت 536
3و3و6 مصالح 536
3و3و7 ارزیابی مصالح 536
3و3و8 نمونه گیری محلی 537
3و3و9 ترکیب مخلوط آسفالت فرز شده 537
3و3و10 خواص قیر آسفالت کهنه 538
3و3و11 مصالح جدید 538
3و3و12 انتخاب نوع ماده تثبیت کننده 538
3و3و13 نقش اقلیم 539
3و3و14 نمونه گیری و آزمایش 539
3و3و15 انتخاب نهایی 539
3و3و16 طراحی سازه ای 540
3و3و17 ملاحظات ساخت 540
3و3و18 تجهیزات بازیافت 540
3و3و19 تجهیزات تراکم 541
3و3و20 طرز کار و عملکرد 541
3و3و21 کنترل کیفیت 542
3و3و22 خلاصه و نتیجه گیری 542
3و3و23 مراجع 543

3-4 ) بازیافت سرد با استفاده از امولسیون قیر و سیمان

3و4و1 چکیده 544
3و4و2 مقدمه 544
3و4و3 مسیر مورد مطالعه 545
3و4و4 روند کنترل کیفیت 547
3و4و5 اشکالات موجود 549
3و4و6 اشکالات گزارش گروه کاری 38 اشتو 549
3و4و7 اشکالات وارد به گزارش 21 انیستیتو آسفالت آمریکا 550
3و4و8 اشکالات کلی موجود 550
3و4و9 نتایج 551
3و4و10 منابع 552

3-5 ) بررسی استفاده از مصالح بازیافت تثبیت شده با امولسیون و سیمان در روسازي راه ها

3و5و1چکیده 553
3و5و2 مقدمه 554
3و5و3 تاریخچه و مروري بر ادبیات فنی 554
3و5و4 مصالح بازیافت آسفالت 554
3و5و5 بازیافت سرد آسفالت 554
3و5و6 آزمایش هاي مورد نیاز جهت کنترل نمونه هاي تثبیت شده 555
3و5و7 مقاومت فشار محدود نشده 555
3و5و8 مقاومت کششیی غیرمستقیم 555
3و5و9 استفاده از مصالح بازیافت در لای ههاي روسازي با مواد تثبیت کننده 555
3و5و10 تثبیت با قیر امولسیون 555
3و5و11 تثبیت با قیرامولسیون و سیمان 556
3و5و12 تثبیت با سیمان 556
3و5و13 محاسبه تنش فشاري و کششی در مرکز سطح دایره بر روي محور بار 557
3و5و14 نتایج آزمایشات آزمایشگاهی 558
3و5و15 پارامترهاي مقاومت فشاري و کششی غیرمستقیم 559
3و5و16 مشخصات آزمایشگاهی بیندر آسفالتی 561
3و5و17 مقایسه آزمایشات لایه آسفالتی بیندر و لایه آسفالتی بازیافت 561
3و5و18 مقایسه نیروي کششی غیرمستقیم (ITS) 562
3و5و19 مقایسه مدول برجهندگی 562
3و5و20 مقایسه خستگی 563
3و5و21 مقایسه آزمایش استحکام نمونه لایه بازیافت و لایه بیندر آسفالتی 563
3و5و22 نتیجه گیري 564
3و5و23 مراجع 564

3-6 ) بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلیپروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر

3و6و1 چکیده 565
3و6و2 مقدمه 565
3و6و3 مصالح مورد استفاده 566
3و6و4 تراشه هاي آسفالتی 566
3و6و5 انتخاب امولسیون قیر 567
3و6و6 الیاف پلیپروپیلن 567
3و6و7 طرح اختلاط 568

3و6و8 بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان والیاف پلی پروپیلن 569
3و6و9 آزمایش مارشال 569
3و6و10 مقاومت کششی غیرمستقیم (ITS) 571
3و6و11 نتیجه گیري 572
3و6و12 مراجع 573

3-7 ) مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان

3و7و1 چکیده 575
3و7و2 مقدمه 576
3و7و3 تاریخچه و مروری بر ادبیات فنی 576
3و7و4 تهیه نمونه های آزمایشگاهی 577
3و7و5 مصالح سنگی 577
3و7و6 قیرامولسیون 577
3و7و7 سیمان 577
3و7و8 طرح اختلاط 578
3و7و9 مطالعات آزمایشگاهی 579
3و7و10 مقاومت کششی غیر مستقیم (ITS) 579
3و7و11 مدول بر جهندگی 580
3و7و12 مدل تخمین مدول بر جهندگی 582
3و7و13 رابطه مقاومت کششی با مدول بر جهندگی در شرایط یکسان 582
3و7و14 رابطه مدول بر جهندگی با زمان 582
3و7و15 رابطه مدول بر جهندگی با دما 583
3و7و16 مدل اصلاح شده 583
3و7و17 اعتبار سنجی و تعیین محدوده کاربرد مدل ها 584
3و7و18 نتیجه گیری 585
3و7و19 مراجع 585

3-8 ) تأثير سيمان و آهك بر خواص عملكردي مخلوطهاي بازيافتي سرد با امولسيون قير پليمري

3و8و1 چکیده 587
3و8و2 مقدمه 287
3و8و3 روش تحقیق 588
3و8و4 ارزیابی مصالح خرده اسفالتی 588
3و8و5 انتخاب امولسیون قیر 588
3و8و6 طرح اختلاط 588
3و8و7 تعیین مقدار امولسیون قیر پلیمری بهینه 589
3و8و8 ساخت نمونه ها و آزمایش ها 590
3و8و9 آزمایش مارشال 590
3و8و10 آزمایش مدول بر جهندگی 592
3و8و11 آزمایش دوام 592
3و8و12 آزمایش خزش دینامیکی 593
3و8و13 نتیجه گیری 595
3و8و14 مراجع 595

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد کف قیر در بازیافت سرد

در تمام طرحهاي اختلاط، یکی از مشکل ترین موارد، ارزیابی رفتار مخلوط است مسئله را می علل این. توان به این صورت ارزیابی نمود:
– گوناگونی روشهاي ارزیابی عملکرد مخلوط مثل دوام یا مقاومت در مقابل خستگی.
– مشکلات موجود در تعریف انواع خرابیهاي ممکن و مکانیزم ترکیبی رسیدن به این نوع خرابیها.
– متفاوت بودن خصوصیات مخلوط وشرایط مصالح که بسیار بر خصوصیات مخلوط تاثیر گذار است مثل دانه ي بند مصالح، سختی مصالح، نوع قیر و …
– عوامل خارجی مختلف بر عملکرد مصالح بسیار تاثیرگذارند مانند آب هوا و ، بارگذاري، طرح هندسی ودیگرمسائل از این قبیل
– بررسی عوامل زمان و قیمت که حاصل از پیشبینیهاي عملکرد بلند مدت مخلوط است

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد کف قیر در بازیافت سرد

4-1 ) کاربرد کف قیر و سیمان در بازیافت سرد (مطالعه موردی باند 29 چپ فرودگاه بین المللی مهراباد تهران)

4و1و1 چکیده 599
4و1و2 مقدمه 600
4و1و3 تاریخچه تولید کف قیر 601
4و1و4 مزیت های استفاده از کف قیر و سیمان در بازیافت سرد 601
4و1و 5 مطالعه موردی بازیافت سرد باند 29 چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران با استفاده از کف قیر و سیمان 602
4و1و6 وضعیت باند فرودگاه قبل تعمیرات 602
4و1و7 مشاهدات عینی 602
4و1و8 ارزیابی با ندازه گیری تکنیکی 604
4و1و9 اندازه گیری ظرفیت باربری 604
4و1و10 اندازه گیری ضخامت لایه ها 605
4و1و11 طراحی سازه ای و طرح اختلاط باند 605
4و1و12 نتایج آزمایش های ظرفیت باربری باند فرودگاه مهرآباد 606
4و1و13 ارزیابی ظرفیت باربری به دست آمده 607
4و1و14 نتایج اندازه گیری های ظرفیت باربری 607
4و1و15 محاسبه تنش و کرنش لایه بازیافت شده با کف قیر و سیمان 608
4و1و16 محاسبه مقادیر PCN 610
4و1و17 نتایج 610
4و1و18 مراجع 611

4-2 ) تاثیرزمان وشرایط محیطی برعملکردخاك وبازیافت سردتثبیت شده باکف قیر و سیمان (مطالعه موردي فرودگاه پاس عسلویه)

4و2و1 چکیده 612
4و2و2 مقدمه 612
4و2و3 مخلوط های کف قیری 613
4و2و4 خصوصیات 613
4و2و5 نکات مهم در مورد طرح اختلاط 613
4و2و6 آزمایش های مکانیکی 614
4و2و7 مقاومت کششی غیر مستقیم (ITS) 614
4و2و8 آزمایش مارشال 614
4و2و9 روش تحقیق 614
4و2و10 مقایسه نتایج 615
4و2و11 جمع بندي ونتیجه گیري 619
4و2و12 جمع بندی 619
4و2و13 نتیجه گیری 620
4و2و14 منابع 621

4-3 ) بررسی تاثیر در صد و نوع افزودنی ها بر پارمترها ی مقاومتی مخلوط های بازیافت سرد با کف قیر

4و3و1 چکیده 622
4و3و2 مقدمه 622
4و3و3 روش تحقیق 624
4و3و4 ارزیابی مصالح خرده آسفالتی 624
4و3و5 دستگاه و مشخصات تولید کف قیر 625
4و3و6 کالیبره کردن دستگاه تولید کف قیر 625
4و3و7 انتخاب افزودنی یا فیلر فعال 627
4و3و8 ساخت نمونه ها 627
4و3و9 تحلیل نتایج آزمایش 629
4و3و10 بررسی رفتار مخلوط های بازیافتی با تغییر در صد کف قیر از 2 تا 4 درصد 629
4و3و11 بررسی رفتار مخلوطهای بازیافتی با تغییر در صد افزودنی از 0 تا 2 درصد 630
4و3و12 مدلسازی با استفاده از SPSS و شبکه های عصبی مصنوعی RBF 631
4و3و13 نتیجه گیری 632
4و3و14 مراجع 633

4-4 ) بازیافت سرد آسفالت با کف قیر ( مطالعه موردی در شمال شرق کشور )

4و4و1 چکیده 636
4و4و2 مقدمه 637
4و4و3 مشخصات پروژه 637
4و4و4 تهیه طرح اختلاط بازیافت 638
4و4و5 دانه بندی 638
4و4و6 معیار مقاومت 639
4و4و7 تهیه و آماده سازی نمونه ها 639
4و4و8 انتخاب در صد بهینه کف قیر 640
4و4و9 مراحل اجرایی در کارگاه 641
4و4و10 نتیجه گیری 642
4و4و11 منابع 642

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بهسازی با آسفالت سرد نمونه موردی

اولين گام در استفاده مجدد از روسـازي موجـود تبـديل مـصالح آسـفالتي و سـنگدانه اي آن بـه مـصالح استاندارد و قابل استفاده در ساخت روسازي جديد است. مزيت اين مصالح اين است كه در وضـع طبيعـي خود داراي مصالح سنگي و قير مي باشند. به اين نوع مصالح در اصطلاح » مصالح خرده آسفالتي « اتـلاق مي شود. از اين مصالح مي توان در كليه كارهاي آسفالتي از قبيـل نوسـازي ، اجـراي روكـش و روشـهاي مختلف بهسازي راهها استفاده كرد. مصالح خرده آسفالتي اي كه داراي درصد شكـستگي مناسـب بـوده و دانه بندي خوبي داشته باشند سنگدانه هايي با پوشش قيري مناسب جهت توليد آسفالت گرم اند. عمومـاً روسازي هاي آسفالتي به كمك آسفالت تراشي و يا برداشتن كليه قشرهاي آسفالتي مورد استفاده مجـدد قرار مي گيرند

فهرست کامل فصل پنجم بهسازی با آسفالت سرد نمونه موردی

5-1 ) بهسازی محور اردبیل – خلخال با استفاده از تکنولوژی بازیافت سرد

5و1و1 چکیده 643
5و1و2 مقدمه 644
5و1و3 بررسی وضعیت موجود 645
5و1و4 بررسی انواع روش های بهسازی 645
5و1و5 روش متداول روکش آسفالت 646
5و1و6 مشخصات فنی 646
5و1و7 تخریب کلی آسفالت و نوسازی 646
5و1و9 بهسازی به روش بازیافت سرد 646
5و1و10 حدود مشخصات لایه بازیافتی 647
5و1و11 مشخصات طرح آزمایشگاهی لایه بازیافتی 647
5و1و12 قیر 548
5و1و13 طرح اختلاط 549
5و1و14 روش اجرا 650
5و1و15 نتایج آزمایشات کنترلی پروژه 652
5و1و16 نتیجه گیری 654
5و1و17 مراجع 654

5-2 ) بازیافت سرد محور چرمشهر – حسن آباد

5و2و1 چکیده 655
5و2و2 مقدمه 656
5و2و3 وضع موجود راه 656
5و2و4 طرح روسازی 661
5و2و5 طرح اختلاط 662
5و2و6 مصالح سنگی 662
5و2و7 دانه بندی مصالح سنگی و خرده آسفالت 662
5و2و8 آزمایشات مرغوبیت مصالح سنگی 664
5و2و9 قیر 664
5و2و10 مشخصات قیر خالص 664
5و2و11 امولسیون قیر 665
5و2و12 تعیین مقدار مصالح سنگی و امولسیون قیر و سیمان 666
5و2و13 تعیین مقدار بهینه امولسیون قیر 669
5و2و14 تعیین درصد آب اختلاط بهینه در قیر بهینه 669
5و2و15 نتیجه گیری 676
5و2و16 مراجع 676

5-3 ) مقایسه اقتصادی گزینه بازیافت آسفالت سرد با روش سنتی ( مطالعه موردی بزرگراه خاوران )

5و3و1 چکیده 677
5و3و2 مقدمه 677
5و3و3 تعریف بازیافت سرد 678
5و3و4 مزایای روش بازیافت سرد 678
5و3و5 ماشین آلات بازیافت سرد 680
5و3و6 دستگاه های یک بخشی 680
5و3و7 دستگاه های دو بخشی 681
5و3و8 دستگاه های چند بخشی 681
5و3و9 مشخصات محور مورد مطالعه 682
5و3و10 شرایط موجود راه 682
5و3و11 طرح بهسازی روسازی 682
5و3و12 مراحل عملیاتی اجرای بازیافت سرد در جا 684
5و3و13 طرح اختلاط 684
5و3و14 تعیین مقدار بهینه امولسیون قیر 685
5و3و15 تعیین در صد آب اختلاط بهینه در قیر بهینه 687
5و3و16 مقایسه اقتصادی 688
5و3و17 روش سنتی شامل موارد زیر می شود 689
5و3و18 روش بازیافت سرد شامل موارد زیر می شود 689
5و3و19 خلاصه و نتیجه گیری 690
5و3و20 منابع و مراجع 690

5-4 ) بهسازی محور شاهرود – سبزوار با استفاده از بازیافت سرد

5و4و1 چکیده 691
5و4و2 مقدمه 692
5و4و3 بررسی وضعیت موجود 695
5و4و4 بررسی وضعیت لایه ها ی روسازی 695
5و4و5 لایه اساس 695
5و4و6 لایه زیر اساس 695
5و4و7 انتخاب روش بهسازی 696
5و4و8 بخش اول مسیر 696
5و4و9 بخش دوم مسیر 697
5و4و10 شانه راه 697
5و4و11 طرح آزمایشگاهی 698
5و4و12 مشخصات طرح 698
5و4و13 لایه زیر اساس تثبیتی با آهک 698
5و4و14 لایه بازیافتی با استفاده از کف قیر و سیمان 698
5و4و15 نتایج طرح اختلاط 699
5و4و16 تثبیت زیر اساس با آهک 699
5و4و17 مشخصات لایه ی اساس بازیافت شده با کف قیر و سیمان 700
5و4و18 اصلاح شانه ها با استفاده از کف قیر و سیمان و آهک 701
5و4و19 نتیجه گیری 703
5و4و20 مراجع 703

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید