50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل همگاني

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل همگاني است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش معرفی و ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مطالعه مدلهاي ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل همگاني بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی شاخص هاي قابلیت استفاده و دسترسی در سیستم حمل و نقل نمونه موردی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش سیستم حمل و نقل هوشمند و مشکلات آن بررسی شده است

نظر به افزایش تعداد وسایل نقلیه همه روزه شاهد ترافیک های سنگین در معابر شهری می باشیم که تبعاتی مانند افزایش زمان سفر، هدر رفت سوخت، آلودگی های زیست محیطی و روحی و روانی برای شهروندان خواهد داشت.با توجه به سهم بسزای سیستم حمل ونقل عمومی در حمل ونقل شهری وتاثیرات چشمگیر آن در خدمت رسانی به شهروندان، نیاز به توسعه وارتقاء سیستم حمل ونقل عمومی و کاهش مشکلات آن احساس می شود. یکی از مشکلات اساسی موجود در این سیستم ها مانند اتوبوس معمولی ، اتوبوس BRT1 و مترو عدم پاسخگویی مناسب به تقاضای سفر می باشد که باعث پیدایش مشکلات زیادی می گردد اما می توان برای هر منطقهی شهری بهترین و مناسب ترین سیستم حمل ونقل عمومی را بایکپارچه سازی، برنامه ریزی و مدیریت مناسب ایجاد کرد. لذا با توجه به شرایط محیطی وتصمیم گیری و تعدد عوامل و متغییر های تاثیر گذار در فرایند تصمیم گیری، بکار بردن روش های علمی توسط مدیران وکارشناسان برای تصمیم گیری ضروری به نظر می رسد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP1) یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است. این روش کاربرد وسیعی در زمینه های مختلف مهندسی و مدیریت دارد که از ویژگی های مهم این روش می توان به قابلیت فرموله کردن فرآیند تصمیم گیری،تعریف معیارهای کمی جهت مقایسه مدهای حمل ونقل وتحلیل و تصمیم گیری جهت انتخاب گزینه بهینه اشاره کرد. در این تحقیق که در خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر و دروازه دولت انجام گرفته است تلاش شده هماهنگی و یکپارچه سازی سیستم های مختلف حمل ونقل عمومی موجود در منطقه مذکور بررسی و وضعیت آنها براساس شاخص های کمی مربوطه ثبت شود و با بکارگیری آمار بدست آمده از نظرات مسافران و تحلیل آنها توسط روش سلسله مراتبی AHP گزینه بهینه حمل ونقل عمومی انتخاب گردد

قسمت هایی از فصل اول معرفی و ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی

افزایش جمعیت در شهرهاي بزرگ کشور و گسترش بی رویه شهرها بدون برنامه ریزي صحیح، چیدمان اتفاقی مراکز تولید و جذب سفر و عدم وجود فن آوري ارتباطی جایگزین، سبب ایجاد سفرهاي شهري زیاد به ویژه با وسایل نقلیه شخصی شده است. این مساله اثرات سوئی نظیر آلودگی هاي محیطی، برهم زدن نظام طبیعی محیط زیست ،اتلاف وقت شهروندان، افزایش تصادفات، استهلاك وسایل نقلیه، مشکلات روانی، هدر رفتن منابع اقتصادي، عدم بهره وري مردم و خسارت هاي جبران ناپذیري مانند آلودگی محیط زیست و مصرف بی رویه سوخت هاي فسیلی را به همراه دارد. ] [1بر همین اساس یکی از معضلاتی که در این کلان شهرها وجود دارد مسئله تمرکز جمعیت و فعالیت در آنها است که به دنبال خود مسائل دیگري از جمله مشکلات ترافیکی و حمل و نقل درون شهري را ایجاد می کنند. از این رو هر گاه مسائل کلان شهرها مورد نظر قرار می گیرد، توجه به حمل و نقل درون شهري و پایداري سیستم هاي حمل ونقل و اثرات آن بر روي زیست بوم به صورت شاخص نمایان می شود و عمده برنامه ریزي ها و طرح ریزي هاي شهري در خصوص بحث حمل و نقل و ترافیک شهري به سوي انتخاب سیستم بهینه حمل و نقل در راستاي توسعه پایدار شهري سوق پیدا می کند

فهرست کامل فصل اول معرفی و ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی

1-1 ) معرفي و ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 ضرورت گرايش به فن آوريهاي نوين درعرصه حمل ونقل 3
1و1و4 تعریف ITS 3
1و1و5 رويكرد به ITS از ديدگاه حمل ونقل وترافيك وديدگاه مديريت شهري 4
1و1و5 مروري بر پيش نياز هاي لازم جهت شكل گيري سيستم ITS 5
1و1و6 لزم همكاري هاي بين سازماني در ITS 5
1و1و7 نتيجه گيري 6
1و1و8 مراجع 7

1-2 ) ارائه روش ارزیابی عملکرد سیستم های حمل و نقل همگانی از دیدگاه های عرضه و تقاضا (مطالعه موردی سیستم اتوبوس برقی تهران )

1و2و1 چکیده 8
1و2و2 مقدمه 8
1و2و3 ساختار 9
1و2و4 شاخص های ارزیابی 10
1و2و5 شاخص تقاضا 11
1و2و6 شاخص عرضه 11
1و2و7 اتوبوس برقی 12
1و2و8 محاسبه شاخص ها 13
1و2و9 شاخص عرضه 13
1و2و10 تحلیل نتایج 14
1و2و11 منابع و مراجع 15

1-3 ) ارزیابی پایداري سیستم هاي حمل ونقل عمومی درون شهري

1و3و1 چکیده 16
1و3و2 مقدمه 17
1و3و3 طرح مسئله 17
1و3و4 فرضیه 18
1و3و5 روش شناسی پژوهش 18
1و3و6 ادبیات موضوع 18
1و3و7 مفهوم حمل و نقل 18
1و3و8 حمل و نقل درون شهری 19
1و3و9 مفهوم پایداری 19
1و3و10 شاخص های پایداری 20
1و3و11 مفهوم حمل و نقل پایدار 20
1و3و12 یافته هاي پژوهش 21
1و3و13 انتخاب سیستم حمل ونقل درون شهري پایدار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP 21
1و3و14 جمع بندي و نتیجه گیري 25
1و3و15 منابع 26

1-4 ) ارزیابی عملکرد سیستم های یکپارچه حمل ونقل عمومی با استفاده از روش AHP مطالعه موردی : خیابان انقلاب حدفاصل چهارراه ولیعصر و دروازه دولت

1و4و1 چکیده 28
1و4و2 مقدمه 29
1و4و3 روش تحقیق 29
1و4و4 تعریف AHP 30
1و4و5 ارزیابی یک مسئله به روش AHP 30
1و4و6 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 30
1و4و7 منطقه مورد مطالعه 31
1و4و8 بدست آوردن اطلاعات )آمار گیری( وتشکیل بانک اطلاعاتی 32
1و4و9 وزن دهی عوامل تاثیر گذار 34
1و4و10 نتیجه 36
1و4و11 مراجع 36

1-5 ) ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل همگانی: مطالعه موردی سامانه اتوبوسرانی شهر بیرجند

1و5و1 چکیده 37
1و5و2 مقدمه 38
1و5و3 تعریف مسئله و اهداف تحقيق 38
1و5و4 معرفی سامانه اتوبوسرانی شهر بيرجند و مشكلات رایج آن 39
1و5و5 بررسی كارایی سيستم حمل ونقل عمومی و ميزان رضایتمندي شهروندان 40
1و5و6 ارزیابی كارایی و كيفيت خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی 40
1و5و7 بررسی توان جذب سيستم ناوگان اتوبوسرانی 43
1و5و8 نتيجه گيري 43
1و5و9 مراجع 44

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مطالعه مدلهاي ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل همگاني

Street cars
انواع مختلف اين نوع وسيله از زمان توليدشان در اواخر سال 1880 تا جنـگ جهـاني اول 2محـوره بودند و بدنه چوبي داشتند. گاهي اوقات اين وسايل طولي بيش از 10متر داشتند و در اغلب مـوارد 1يا 2واگن را با خود حمل مي كردند. در سال 1890 وسايل 4 محـوره كـه 12 تـا 16 متـر طـول داشتند براي نخستين بار مورد استفاده قرار گرفتند كه عمدتاً در خطوط داخلي شهرهاي آمريكا كار مي كردند. در طول 3دهه اغلب وسايل 2 محوره كه در حواشي سالهاي 1900 استفاده مي شدند با وسايل 4محوره جايگزين شدند.
به زودي ناوگانهاي street car در بسياري از شهرها راه اندازي شـد كـه برخـي از آنهـا مخـصوص تابستان بود و به همين جهت اطراف آنها باز بود و همچنين داراي راهرويـي در وسـط وسـيله و نيـز براي راحتي مسافران قسمتي در كنار وسيله تعبيه شده بود تا مسافران راحتتر بتوانند سـوار شـوند. طراحي اين نوع وسايل براي مسافران خيلي خوشايند بـود بـه طوريكـه تـا جنـگ جهـاني دوم ايـن وسايل باقي ماندند. كه بتدريج اين وسايل با وسايلي كه اطراف آنها حـصار وجـود داشـت جـايگزين شدند

فهرست کامل فصل دوم مطالعه مدلهاي ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل همگاني

2-1) مطالعه مدلهاي ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل همگاني

چکیده 57
مقدمه 58
2و1و1 تاريخچه حمل و نقل همگاني در جهان و ايران 62
2و1و1و1 شروع حمل و نقل همگاني 63
2و1و1و2 حمل و نقل همگاني قبل از قرن 19 64
2و1و1و3 Coaches 64
2و1و1و4 sedan chair 64
2و1و1و5 Public coach 65
2و1و1و6 Horse – drawn “omni buses” 65
2و1و1و7 Horse – drawn Tramways 67
2و1و1و8 حمل و نقل عمومي مكانيزه – تكنولوژيهاي قبل از 1880 68
2و1و1و9 ماشين بخار 68
2و1و1و10 Compressed air system 68
2و1و1و11 Electric Traction 69
2و1و1و12 Cable car 69
2و1و1و13 اختراع ماشينهاي الكتريكي (تراموا( 70
2و1و1و14 شروع به كار Electric street car ها در ايالات متحده آمريكا 70
2و1و1و15 حمل و نقل همگاني در قرن 71
2و1و1و16 Street cars 72
2و1و1و17 Motor buses 75
2و1و1و18 Trolley buses 77
2و1و1و19 توسعه وسايل ترانزيت ريلي با سرعت بالا 79
2و1و1و20 Regional Rail suburban railways 79
2و1و1و21 خطوط ريلي الكتريكي درون شهري Electric Interurban Rail ways 81
2و1و1و22 تزانزيت سريع Rapid Transit 82
2و1و1و23 تاريخچه حمل و نقل همگاني در ايران 84
2و1و1و24 تاريخچه مترو تهران 86
2و1و2 دسته بندي و تعريف سيستمهاي حمل و نقل 88
2و1و2و1 دسته بندي سيستمهاي حمل و نقل براساس نوع استفاده classification by type of usag 89
2و1و2و2 حمل ونقل خصوصي 89
2و1و2و3 پاراترانزيت 89
2و1و2و4 حمل و نقل همگاني 90
2و1و2و5 مسير Right – of – way 90
2و1و2و6 تكنولوژي 91
2و1و2و7 انواع سرويس service types 92
2و1و2و8 طبقه بندي عاميانه وسايل حمل ونقل همگان ي 94
2و1و2و9 اجزاء سيستم حمل و نقل همگاني 96
2و1و2و10 وسایل vehicles or cars 96
2و1و2و11 مسیرها way travel ways or rights – of – way 96
2و1و2و12 توقفگاه هايي كه وسايل در آنها مسافر سوار و يا پياده مي كنند. 96
2و1و2و13 سيستمهاي كنترل (Control systems) 97
2و1و2و14 شكبه تزانزيت 97
2و1و2و15 عمليات سيستم همگاني، سرويس و مشخصات 98
2و1و2و16 كارايي سيستم system performance 98
2و1و2و17 سطح سرويس level of service 99
2و1و2و18 تاثيرات محيط زيست 101
2و1و2و19 هزينه ها costs 101
2و1و2و20 مدهاي خانواده حمل و نقل عمومي (تعاريف و مقايسه) 102
2و1و2و21 مدهاي با ظرفيت پائين (پاراتزانزيت) Low capacity modes : Paratransit 102
2و1و2و22 Dial – a- ride 102
2و1و2و23 جيتني (Jitney) 103
2و1و2و24 مدهاي با ظرفيت متوسط Medium – capacity 103
2و1و2و25 سيستمهاي با كارايي بالا (سيستمهاي سريع و نيمه سريع) 107
2و1و2و27 سيستمهاي نيمه سريع 107
2و1و2و28 سيستمهاي سريع تزانزيت 110
2و1و3 مدلهاي ارزيابي پروژه هاي حمل و نقل 112
2و1و3و1 ارزيابي پروژه هاي حمل و نقل 114
2و1و3و2 روشهاي ارزيابي پروژه هاي حمل ونقل 114
2و1و3و3 روشهاي اقتصادي 115
2و1و3و4 روش ارزش فعلي خالص (NPV) 115
2و1و3و5 بازده معادل يكنواخت خالص ساليانه (EUNAR) 116
2و1و3و6 نسبت هزينه – فايده 117
2و1و3و7 نرخ بازگشت سرمايه 118
2و1و3و8 شيوه ماتريس سنجش (وزن داده شده ) اهداف و ايده آلها 119
2و1و3و9 قضاوت خالص يا صادقانه يا قضاوت كارشناسي 119
2و1و3و10 روش صفحات توازن و برنامه ريزي: 120
2و1و3و21 روش نقشه هاي ضرايب 120
2و1و3و22 روش طبقه بندي طرح 121
2و1و3و23 شيوه هاي برنامه ريزي به كمك فرمول رياضي 122
2و1و3و24 بررسي شيوه هاي موثر همراه با دخالت نظرات افراد جامعه 123
2و1و3و25 روش طرح تركيبي در برنامه ريزي حمل و نقل 124
2و1و3و26 شيوه ارزيابي ايده آل در برنامه ريزي حمل و نقل 125
2و1و3و27 مدلهاي ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل همگاني 127
2و1و3و28 ارزيابي اقتصاد و بهره برداري 128
2و1و3و29 ظرفيت شبكه 128
2و1و3و30 هزينه هاي سرمايه گذاري 129
2و1و3و31 ظرفيت سيستم حمل و نقل 130
2و1و3و32 سودمندي سيستم 132
2و1و3و33 كرايه هاي وسايل حمل و نقل عمومي 133
2و1و3و34 ارزيابي اقتصاد ملي 135
2و1و3و35 مصرف انرژي 136
2و1و3و36 اشغال زمين 138
2و1و3و37 ايجاد آلودگي 139
2و1و3و38 ايمني 141
2و1و3و39 اثرات غيرقابل سنجش 142
2و1و3و40 ميزان سازگاري با محيط زيست 143
2و1و3و41 راحتي و آسايش در داخل وسيله 143
2و1و3و42 وقت شناسي و قابليت اعتماد 144
2و1و3و43 انعطاف پذيري در بهره برداري 144
2و1و3و44 امكان توسعه مرحله به مرحله 145
2و1و3و45 دسترسي به سيستم 145
2و1و3و46 ارزيابي عملكرد سيستم از ديدگاه كارايي و موثر بودن 146
2و1و3و47 معيارهاي كارايي سيستم 148
2و1و3و48 كارايي هزينه 148
2و1و3و49 بهره وري نيروي انساني ( بازده نيروي كار) 148
2و1و3و50 مطلوبيت استفاده از وسايل نقليه 149
2و1و3و51 كارايي انرژي 149
2و1و3و52 معيارهاي مؤثر بودن سيستم حمل و نقل عمومي 149
2و1و3و53 اندازه گيريهاي مربوط به مطلوبيت سرويس ارائه شده 150
2و1و3و54 معيارهاي قابليت جذب يا دسترسي 150
2و1و3و55 معيارهاي مربوط به كيفيت سرويس 151
2و1و3و56 معيارهاي توام كارايي و مؤثر بودن 155
2و1و4 بررسي سيستمهاي حمل و نقل عمومي شهر تهران 157
2و1و4و1 سيستم راه آهن شهري (مترو) 159
2و1و4و2 كليات و وضع موجود 159
2و1و4و3 تجهيزات شبكه مترو تهران و حومه 162
2و1و4و4 تجهيزات ثابت 163
2و1و4و5 شبكه تغذيه قدرت الكتريكي 163
2و1و4و6 سيستم مخابرات 163
2و1و4و7 تهويه 165
2و1و4و8 مزاياومعايب مترو 166
2و1و4و9 معايب مترو 168
2و1و4و10 سيستم اتوبوسراني تهران و حومه 168
2و1و4و11 كليات و وضع موجود 168
2و1و4و12 بررسي مزايا و معايب سيستم اتوبوسراني 170
2و1و4و13 مزاياي اتوبوس ديزل به عنوان يك سيستم حمل و نقل عمومي 170
2و1و4و14 معايب اتوبوس به عنوان يك سيستم حمل و نقل عمومي 171
2و1و4و15 سيستم تاكسيراني 172
2و1و4و16 كليات و وضع موجود 172
2و1و4و17 مزايا و معايب استفاده از تاكسي به عنوان يك سيستم حمل و نقل همگاني 176
2و1و5 نتيجه گيري و پيشنهادات 177
2و1و6 فهرست منابع 183

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی شاخص هاي قابلیت استفاده و دسترسی در سیستم حمل و نقل نمونه موردی

امروزه با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي شهرهاي بزرگ، هرگونه برنامهريزي و سرمايهگذاري صحيح در جهت توسعه، بهبود و تقويت سيستم حمل- ونقل همگاني، تأثير مثبت و به سزايي در عملكرد سيستم حمل و نقل شهرها خواهد داشت. در صورت عملكرد صحيح سيستم حمل و نقل همگاني و افزايش كارايي آن، علاوه بر آنكه رضايت بيشتر استفادهكنندگان اين سيستمها فراهم ميگردد، بخشي از مسافرين سيستم حمل و نقل شخصي نيز به آن جذب خواهند شد، و از اين طريق بار ترافيكي موجود در شبكه و عوارض منفي ناشي از آن كاهش خواهد يافت. راهكارهاي بهبود عملكرد و افزايش كارايي سيستمهاي حمل و نقل همگاني، طيف گستردهاي شامل بهبود ساختار شبكه حمل و نقل همگاني موجود، بهبود برنامه زمانبندي حركت وسايل نقليه همگاني، افزايش و نوسازي ناوگان، و استفاده از حمل و نقل سريع و انبوه در حمل و نقل همگاني را در بر ميگيرد.

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی شاخص هاي قابلیت استفاده و دسترسی در سیستم حمل و نقل نمونه موردی

3-1 ) ارزیابی و امکان سنجی به کارگیری سیستم های BRT و LRT در شهر ساری

3و1و1 چکیده 188
3و1و2 مقدمه 189
3و1و3 مروری بر مطالعات صورت گرفته 189
3و1و4 فرایند پیشنهادی مطالعات حاضر 190
3و1و5 شناسایی کریدورهای پیاده سازی سیستم های LRTوBRT 191
3و1و6 تعریف سناریو های مختلف 191
3و1و7 سناریوهای مربوط به LRT 192
3و1و8 سناریو های مربوط به BRT 192
3و1و9 ارزیابی سناریوهای تعریف شده 194
3و1و10 ارزیابی به کارگیری سیستم های LRT و BRT در شهر ساری 198
3و1و11 تعیین کرویدر مناسب به منظور پیاده سازی سیستم های BRT و LRT در شهر ساری 199
3و1و12 پیاده سازی سناریو ها در نرم افزار TransCAD 200
3و1و13 بررسی عملکرد هر سناریو و هزینه های اجرا و بهره برداری 201
3و1و14 ارزیابی سناریو ها 204
3و1و15 نتیجه گیری 206
3و1و16 منابع 206

3-2 ) ارزیابی و اولویتبندي راهکار هاي پیاده سازي حمل و نقل پایدار در کلانشهر همدان با رویکرد توسعه ي پایدار شهري

3و2و1 چکیده 208
3و2و2 مقدمه 209
3و2و3 بیان مساله و اهداف تحقیق 210
3و2و4 روش تحقیق 211
3و2و5 ادبیات تحقیق 211
3و2و6 یافته هاي تحقیق 216
3و2و7 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات 225
3و2و8 منابع 228

3-3 ) ارزیابی و ارزش گذاری سیستم های حمل و نقل عمومی با روش شباهت به گزینه ایده ال فازی (مطالعه موردی : شهر مقدس مشهد)

3و3و1 چکیده 231
3و3و2 مقدمه 232
3و3و3 ویژگی های بارز سیستم حمل و نقل عمومی شهری 233
3و3و4 پیشینه تحقیق 233
3و3و5 ویژگی های منطق فازی 233
3و3و6 مواد و روش ها 234
3و3و7 روش شباهت به گزینه ی ایده ال فازی 234
3و3و8 نتایج 238
3و3و9 نتیجه گیری 240
3و3و10 منابع 241

3-4 ) ارزيابي گزينه هاي پيشنهادي براي حمل و نقل همگاني شهر مشهد

3و4و1 چکیده 243
3و4و2 مقدمه 243
3و4و3 ضرورت توسعه سيستم حمل ونقل همگاني 244
3و4و4 هدف پژوهش 244
3و4و5 تحلیل اماری داده ها 245
3و4و6 انتخاب شاخصهاي ارزيابي 246
3و4و7 ارزیابی گزینه ها 247
3و4و8 نتیجه گیری 248
3و4و9 مراجع 248

3-5 ) ارزیابی شاخص هاي قابلیت استفاده و دسترسی در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی مطالعه موردي در شهر بیرجند

3و5و1 چکیده 249
3و5و2 مقدمه 250
3و5و3 سابقه تحقیق 250
3و5و4 پوشش حمل و نقل عمومی و پوشش ایستگاههاي اتوبوس 251
3و5و5 شاخص پوشش حمل و نقل عمومی 252
3و5و6 پوشش ایستگاه اتوبوس 253
3و5و7 شاخص ایدهآل و واقعی دسترسی به ایستگاه اتوبوس و شاخص پوشش ایستگاهها 254
3و5و8 مطالعه موردي: شهر بیرجند 255
3و5و9 نتیجه گیري 259
3و5و10 منابع 260

3-6 ) بررسی و ارزیابی میزان رضایت شهروندان از استفاده از حمل و نقل عمومی مطالعه موردي (خط1 BRT شهر اصفهان)

3و6و1 چکیده 263
3و6و2 مقدمه 264
3و6و3 اهمیت و ضرورت پژوهش 265
3و6و4 پیش نگاشته 265
3و6و5 روش شناسی تحقیق 266
3و6و6 محدوده پژوهش 267
3و6و7 مبانی نظري پژوهش 268
3و6و8 دلایل ایجاد سیستم اتوبوس تندرو 268
3و6و9 عناصر اصلی یک سیستم B.R.T 269
3و6و10 معیارهاي مناسب سیستم حمل و نقل 270
3و6و11 نگاهی به وضعیت ترافیکی شهر اصفهان 270
3و6و12 خطوط مصوب B.R.T در شهر اصفهان 271
3و6و13 چالش هاي مسیر B.R.T اصفهان 272
3و6و14 تجزیه و تحلیل 272
3و6و15 تحلیل توصیفی 272
3و6و16 آزمون فرضیه ها 277
3و6و17 فرضیه شماره 1: بین میزان رضایت مندي و جنسیت شهروندان 277
3و6و18 فرضیه شماره 2: بین وضعیت فعالیت و میزان رضایتمندي رابطه وجود دارد. 277
3و6و19 فرضیه شماره 3: بین سن و میزان رضایتمندي رابطه وجود دارد. 278
3و6و20 فرضیه شماره 4: بین مالکیت خودرو شخصی و میزان رضایتمندي رابطه وجود دارد. 278
3و6و21 میزان رضایت شهروندان از B.R.T 279
3و6و22 نتیجه گیري 280
3و6و23 منابع و ماخذ 281

3-7 ) ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی (BRT) بر اساس رضایت مندي و اولویت هاي مسافران مطالعه موردي: خط یک اتوبوس تندرو شهر اصفهان

3و7و1 چکیده 284
3و7و2 مقدمه 285
3و7و3 تعریف مسئله و اهداف تحقیق 287
3و7و4 روش تحقیق 288
3و7و5 محدوده و قلمرو پژوهش 288
3و7و6 بررسی یافته هاي پژوهش 289
3و7و7 ویژگی هاي فردي- اجتماعی مسافرین 289
3و7و8 بررسی توان جذب سیستم BRT 290
3و7و9 ارزیابی میزان رضایت مسافرین از عملکرد خط یک اتوبوس تندرو 291
3و7و10 ارزیابی میزان رضایت مسافرین از عملکرد سیستم BRT در کلان شهر اصفهان 292
3و7و11 ارزیابی میزان رضایت مسافرین از شاخص هاي حمل و نقل کارا در سیستم BRT 293
3و7و12 نتیجه گیري 297
3و7و13 مراجع 299

3-8 ) ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل و نقل مینی بوس و رضایت عمومی از آن در شهر قروه

3و8و1 چکیده 302
3و8و2 مقدمه 303
3و8و3 بیان مساله 303
3و8و4 مبانی نظری 304
3و8و5 حمل و نقل 304
3و8و6 حمل و نقل عمومی 305
3و8و7 نظریه پردازان 306
3و8و8 قروه 307
3و8و9 روش تحقیق 308
3و8و10 یافته های توصیفی 308
3و8و11 یافته های تحقیق 310
3و8و12 نتیجه گیری 311
3و8و13 منابع 313

3-9 ) ارزیابی سیستم هاي حمل و نقل عمومی (قطار شهري) مشهد با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) و اولویت بندي آلترنتیو هاي موثر بوسیله ي فرایند تحلیل شبکه اي (ANP)

3و9و1 چکیده 316
3و9و2 مقدمه 318
3و9و3 تاریخچه 319
3و9و4 مبانی نظري پژوهش 319
3و9و5 سرعت قطارشهري 320
3و9و6 تعداد مسافرین 321
3و9و7 اثرات محیط زیستی 321
3و9و8 روش تحقیق 322
3و9و9 مدیریت هوشمند قطار شهري 329
3و9و10 مسیر حرکت قطارشهري 331
3و9و11 راهبرد وراهکارهاي سیستم حمل ونقل ریلی مشهد مقدس 334
3و9و12 نتیجه گیري 336
3و9و13 تحلیل روش شبکه عصبی ANP 336
3و9و14 منابع 338

3-10 ) ارزیابی مدیریتی سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری) مطالعه موردی: شهر بیرجند)

3و10و1 چکیده 339
3و10و2 مقدمه 340
3و10و3 طرح مساله 340
3و10و4 اهمیت و ضرورت تحقیق 341
3و10و5 پیشینه تحقیق 341
3و10و6 روش تحقیق و مراحل آن 342
3و10و7 مفاهیم،دیدگاه ها و مبانی نظری 342
3و10و8 تبیین مفهوم و اهداف پایداری در حمل و نقل پایدار شهری 342
3و10و9 تاریخچه، مفهوم، اهداف و مزایای حمل و نقل یکپارچه 343
3و10و10 انواع یکپارچه سازی حمل و نقل 344
3و10و11 چارچوب نظری 345
3و10و12 محدوده مورد مطالعه: بررسی وضعیت مدیریتی حمل و نقل عمومی درون شهری بیرجند 346
3و10و12 سازمان اتوبوسرانی 346
3و10و13 سازمان تاکسیرانی 348
3و10و14 اتحادیه صنف بنگاه های اتومبیل و تاکسی تلفنی بیرجند 349
3و10و15 تحلیل وضعیت موجود مدیریتی حمل و نقل مسافر درون شهری بیرجند 350
3و10و16 نتیجه گیری و پیشنهادات 351
3و10و17 منابع 352

قسمت هایی از فصل چهارم سیستم حمل و نقل هوشمند و مشکلات آن

حمل و نقل و ابزارهای مرتبط با آن يكی از رکنهای اساسی برقراری ارتباط بین انسانها و کشورهای جهان در گذشته و آينده محسوب میشود. بدون برخورداری از زيرساختهای مناسب اين مقوله، امكان رويداد تجاری و اداری و حتی خانوادگی در دنیای مدرن امروزی تقريباً امكانپذير نبوده و با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات ملی و جهانی، نیاز به زيرساختها و سیستمهای مدرن حمل و نقل هر روزه بیشتر احساس میشود. با توجه به توسعه شهرها و توجه خاص به توسعه پايدار شهر در آينده پیش رو می توان اينگونه عنوان کرد که سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) می تواند ما را در رساندن به شهری پايدار و تحقق آرمان شهر پايدار ياری رساند. يكی از مهمترين شاخص های توسعه پايدار شهری توسعه سیستم حمل و نقل عمومی پاک در شهر می باشد که در حال حاضر توجه ويژ ه ای به سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شده است که دلايلی چون ارزان بودن، دسترسی آسان، امكان توسعه سريع و عملیاتی داشتن و غیره می توان اشاره کرد. در جهان امروز حمل ونقل مقوله ای است که تمام مردم بنحوی با آن در ارتباط مستقیم هستند و به موازات رشد و توسعه شهرها نیاز به خدمات و تسهیلات همگانی نیز افزايش يافته است و اين امر به نوبه خود ، ابعاد جديدی به مسايل عمومی کلان شهرها به ويژه مسئله حمل ونقل آن خواهد داد. اثرات نامـطلوب مـسئله بـر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منطقه نیازی به روشنگری ندارد و اين خود لزوم آينده نــگری و برنامه ريزی صحیح را به منظور تدارک به موقع ظرفیت مناسب و کافی برای شبكه حــمل ونقــل شهری مورد تاکید قرار دهد

فهرست کامل فصل چهارم سیستم حمل و نقل هوشمند و مشکلات آن

4-1 ) ارزیابی سیستم حمل و نقل هوشمند(ITS) درسامانه سیستم حمل و نقل عمومی پر سرعت(BRT)

4و1و1 چکیده 354
4و1و2 مقدمه 354
4و1و3 IT ،ICT و شبكه های حمل و نقل پیشرفته 355
4و1و4 سیستم حمل و نقل عمومی 356
4و1و5 BUS RAPID TRANSIT 356
4و1و6 دلایل به كارگیری BRT 356
4و1و7 عناصر اصلی یک سیستم BRT 357
4و1و8 دستاوردهای سیستم حمل و نقل هوشمند(ITS) 357
4و1و9 طراحی سیستم حمل و نقل هوشمند در اتوبوس های تندرو(BRT) 357
4و1و10 نتیجه گیری 358
4و1و11 منابع 359

4-2 ) ارزیابی مشکلات سيستم هاي حمل و نقل عمومی با بکارگيري تکنيکهاي اصول ناب

4و2و1 چکیده 361
4و2و2 مقدمه 362
4و2و3 توليد انبوه و توليد ناب 362
4و2و4 حمل و نقل انبوه و توليد انبوه 362
4و2و5 خصوصيات حمل و نقل ناب در برابرحمل و نقل انبوه 363
4و2و6 تمرکز بر جریان حمل و نقل پيوسته 363
4و2و7 توليد کششی در حمل و نقل عمومی 363
4و2و8 حذف ضایعات حمل و نقل عمومی 364
4و2و9 ارزیابی سیستم های حمل و نقل عمومی با رویکرد ناب 364
4و2و10 مسیر حرکت 365
4و2و11 وسیله نقلیه 366
4و2و12 مدیریت 366
4و2و13 نتیجه گیری 367
4و2و14 مراجع 368

4-3 ) بررسی مسئله ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی و کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در این ارزیابی

4و3و1 چکیده 369
4و3و2 مقدمه 370
4و3و3 بررسی مسئله ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی 370
4و3و4 جوانب مختلف عملکرد حمل و نقل عمومی 371
4و3و5 دیدگاهها و معیارهاي مختلف در ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی 371
4و3و6 کاربرد روش تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی 373
4و3و7 شناخت روش تحلیلی پوششی دادهها 373
4و3و8 ماهیت الگوي مورد استفاده 374
4و3و9 بازده به مقیاس الگوي مورد استفاده 374
4و3و10 مزایاي روش تحلیل پوششی داده ها 375
4و3و11 ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها 376
4و3و12 نتیجه گیری 379
4و3و13 منابع 380

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید