50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع طراحی قاب های فولادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی قاب های فولادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی قاب فولادی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی بهینه قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر زلزله بر مبناي عملکرد بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحي بهينه ي قاب خمشي فولادي بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش طراحی قاب فولادی به اجتماع مورچه ها بررسی شده است

با توجه به اثرات مهم بهینه سازی در مسائل اقتصادی و مهندسی، در دهه های اخیر توجه ویژه ای به این بخش توسط محققین صورت گرفته است. از تکنیکهای بهینه یابی میتوان در حوزه های مختلف علوم مهندسی بهره برد. اخیرا بهینه سازی شاهد تکنیکهای جدید و ابداعی بوده است. این روش ها به نام روشهای فراکاوشی شناخته شده اند و ایده ی اصلی این روشها شبیه سازی پدیده های طبیعی بوده است و مشکلات روشهای سنتی بهینه سازی از قبیل انتخاب صحیح نقطهی اولیه جست و جو و نیاز به انجام محاسبات سنگین ریاضی در روند بهینه سازی و رسیدن به جواب مورد نظر را ندارند. از جمله ی این روشها میتوان به الگوریتم اجتماع ذرات اشاره کرد. الگوریتم اجتماع ذرات از الگوریتم های فراکاوشی است که توسط کندی و ابرهارت بر اساس حرکت دسته جمعی پرندگان ابداع شده است. در طی این الگوریتم هر ذره (پرنده) بهترین تجربه ی پرواز خود را با دیگر ذرات به اشتراک میگذارد و پرواز خود را بر اساس بهترین تجربه ی خود و بهترین تجربه ی مشاهده شده در کل اجتماع تنظیم میکند و در نهایت ذرات تدریجا به سمت بهترین موقعیت های یافت شده در فضای جست و جوی مساله حرکت میکنند. از این تکنیک بهینه یابی میتوان برای حل تعداد زیادی از مسائل مهندسی بهره برد.

قسمت هایی از فصل اول طراحی قاب فولادی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

قابهاي ساختماني رايجترين هايسازه عمراني هستند، بنابراين اگر بتوان وزن اين قابها را با حفظ مقاومت و عملكرد آن به نحوي كاهش داد تا در طي وقوع زلزله انرژي كمتري جذب كند، آنگاه خسارتهاي وارده كمتر شده و همزمان با تأمين اقتصاد طرح، ايمني سازه نيز افزايش مييابد. در واقع هدف اصلي برقراري ارتباط بين دو مبحث اساسي علم مهندسي عمران، يعني طراحي بر اساس عملكرد و بهينهسازي سازهها است، تا ضمن بهبود عملكرد در سازه، بتوان وزن بهينه آن را نيز تعيين نمود

فهرست کامل فصل اول طراحی قاب فولادی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

1-1 ) طراحی بهینه قاب فولادی صفحه ای دارای سیستم دیوار برشی فولادی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 مدل ریاضی مسئله بهینه سازی 2
1و1و4 تابع هدف 2
1و1و5 متغیرهای مسئله 2
1و1و6 قید های طراحی 3
1و1و7 قیدهای تنش 3
1و1و8 روابط کنترلتنش در اعضای قاب 3
1و1و9 روابط کنترل تنش در دیوار برشی فولادی 4
1و1و10 رابطه کنترل ضخامت ورق فولادی 4
1و1و11 قیدهای تغییر مکان 5
1و1و12 رابطه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات 5
1و1و13 رابطه کنترل پایداری طبقات و اعمال اثرات (P-delta) بر سازه 6
1و1و14 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات 6
1و1و15 پروسه الگوریتم PSO 6
1و1و16 مثال های عددی 7
1و1و17 مشخصات مصالح در قاب های مورد بررسی 7
1و1و18 مشخصات هندسی قاب های مورد بررسی 8
1و1و19 مشخصات المان های استفاده شده در ساخت مدل 8
1و1و20 شرایط بارگذاری در تمام مثال های مورد بررسی 8
1و1و21 خلاصه و نتیجه گیری 14
1و1و22 مراجع 15

1-2 ) طراحي بهينه قابهاي فولادي بر اساس عملكرد با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده

1و2و1 چکیده 16
1و2و2 مقدمه 16
1و2و3 بهینه سازی 17
1و2و4 مفهوم طراحي لرزهاي بر اساس عملكرد 19
1و2و5 آناليز استاتيكي غير خطي 19
1و2و6 نتايج عددي 21
1و2و7 خلاصه و نتيجه گيري 25
1و2و8 مراجع 25

1-3 ) بهینه سازی طراحی بر اساس عملکرد قاب فولادی مهاربندی شده بروش ازدحام ذرات

1و3و1 چکیده 26
1و3و2 مقدمه 26
1و3و3 طراحی بهینه لرزه ای 27
1و3و4 طراحی بهینه بر اساس معیار عملکرد 28
1و3و5 آنالیز استاتیکی غیر خطی (پوش اور) 28
1و3و6 الگوریتم ازدحام ذرات (الگوریتم پرندگان) 30
1و3و7 تئوری الگوریتم ازدحام ذرات 30
1و3و8 الگوریتم ازدحام ذرات 31
1و3و9 مثال کاربردی 33
1و3و10 نتیجه گیری 36
1و3و11 مراجع 36

1-4 ) تهينه سازي گسسته پيوندي جاهعه ذرات و جستجوي تثو تراي طراحي تهينه قاب هاي فولادي

1و4و1 چکیده 37
1و4و2 مقدمه 37
1و4و3 معرفي الگوریتم بهينه یاب گروه ذرات 38
1و4و4 معرفی الگوریتم جستجوی تبو 39
1و4و5 اعمال قیود با استفاده از روش مکانیزم بازگشت 40
1و4و6 الگوریتم بهینه سازی گسسته پیوندی جامعه ذرات (DPSO)و جستجوی تبو (TS) 40
1و4و7 الگوریتم گسسته PSO 40
1و4و8 الگوریتم ترکیب PSOوTS 41
1و4و9 مثال عددی : قاب های فولادی با 3 دهنه و 10 طبقه 43
1و4و10 نتیجه گیری 47
1و4و11 مراجع 48

1-5 ) طراحی بهینه ی غیر خطی مادی قاب فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

1و5و1 چکیده 50
1و5و2 مقدمه 50
1و5و3 الگوریتم اجتماع ذرات برای متغیرهای گسسته 51
1و5و4 مراحل اجرای الگوریتم PSO 52
1و5و5 تحلیل غیرخطی 53
1و5و6 کلیات 53
1و5و7 مدلسازی مفاصل پلاستیک 54
1و5و8 مدلسازی دو خطی 54
1و5و9 مدلسازی سه خطی 55
1و5و10 راستای اعمال نیرو در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی 55
1و5و11 مثالهای عددی 55
1و5و12 قاب شش طبقه 56
1و5و13 قاب نه طبقه 59
1و5و14 نتیجه گیری 62
1و5و15 مراجع 63

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

استفاده بهینه از منابع در بسیاری از شاخه های مهندسی از اهمیت خاصی برخوردار است. در گذشته از روهایی با پایه ی ریاضی و مشتق گیری جهت بهینه حل مسائل سازی در مسائل مختلف استفاده می شد. سنتی در فضاهای جستجوی بسیار بزرگ و یا فضاهای گسسته و همچنین در مسائلی که طبیعت و ساختار تابع مورد نظر به طور دقیق تعریف نگردیده است، ناکارآمد هستند و امروزه پیشرفتهای حاصل شده در رو های تکاملی، که بنیان رو ها و الگوریتمهای فراکاوشی هستند، باعث پشت سرگذاردن موانع موجود بر سر راه رو های سنتی بهینه سازی گردیده استت. در این رو ها، از لحاظ ریاضی، دیگر نیازی به تعریف دقیق تابع نبوده و حتی نیازی به پیوسه بودن فضای جستجوی متغیرها نیست

فهرست کامل فصل دوم طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

2-1) طراحی بهینه قابهای فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

چکیده 70
2و1و1 مقدمه 79
2و1و1و1 ضرورت انجام تحقیق 80
2و1و1و3 اهداف تحقیق 80
2و1و1و4 نوآوری 81
2و1و1و5 ساختار پایان نامه 81
2و1و2 مروری بر تحقیقات گذشته 84
2و1و3 کلیات و تئوری 90
2و1و3و1 مقدمه 90
2و1و3و2 الگوریتمهای بهینه یابی 91
2و1و3و3 طراحی بهینه سازه های اسکلتی 92
2و1و3و4 روش اعمال محدودیتها 93
2و1و3و5 طراحی بهینه قاب فولادی 94
2و1و3و6 پیش زمینه های تحقیقاتی 98
2و1و3و7 بهینه یابی سازه ها 98
2و1و3و8 نحوه عملکرد الگوریتم ICA 105
2و1و3و9 شکل دهی جمعیت اولیه 107
2و1و3و10 حرکت مستعمره ها به سمت امپریالیست 108
2و1و3و11 انتقال قدرت بین استعمارگر و مستعمره 109
2و1و3و12 رقابت استعماری 109
2و1و3و13 سقوط امپراطوریهای ضعیف 111
2و1و3و14 شرط پایان عملیات 111
2و1و3و15 چند مثال از بهینه یابی با استفاده از الگوریتم ICA 112
2و1و3و16 بهینه یابی اندازه یک خرپای 72 عضوی 3 بعدی 114
2و1و3و17 ابزارهای تحلیل 115
2و1و3و18 آشنایی با نرم افزار MATLAB 115
2و1و3و19 مختصری در مورد کاربرد نرم افزار MATLAB در این پروژه 117
2و1و3و20 معرفی روش اجزا محدود 118
2و1و3و21 آشنایی با روش اجزا محدود 119
2و1و4 الگوریتمهای پیشنهادی 123
2و1و4و1 الگوریتم پیشنهادی EICA الگوریتم اصلاح شدهی رقابت استعماری 123
2و1و4و2 مقدمه 123
2و1و4و3 الگوریتم پیشنهادی EICA 123
2و1و4و4 فلوچارت الگوریتم پیشنهادی EICA 125
2و1و4و5 مراحل الگوریتم پیشنهادی EICA 127
2و1و4و6 مزایای الگوریتم پیشنهادی EICA 128
2و1و4و7 نحوه استفاده از الگوریتم EICA در مسائل گسسته مانند طراحی سازه 129
2و1و4و8 شکل دهی جمعیت اولیه 130
2و1و4و9 حرکت مستعمره ها به سمت امپریالیست 131
2و1و4و10 شرط پایان عملیات 133
2و1و5 نتایج و بحث 135
2و1و5و1 نمونه ی طراحی قاب 3 طبقه و دو دهانه 135
2و1و5و2 نمونه ی طراحی قاب ده طبقه و یک دهانه 138
2و1و5و3 نمونه طراحی قاب فولادی 15 طبقه و سه دهانه 141
2و1و5و4 نمونه ی طراحی قاب 24 طبقه و سه دهانه 145
2و1و5و5 بررسی پارامترهای الگوریتم 151
2و1و5و6 بهینه یابی متغیر  151
2و1و5و7 بهینه یابی ضریب سازگاری CF 152
2و1و5و8 بهینه یابی پارامتر rev 155
2و1و6 نتیجه گیری و پیشنهادات 158
2و1و7 فهرست منابع 160

2-2) طراحی بهینه قاب فولادی مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم برشی با الگوریتم رقابت استعماری

2و2و1 چکیده 170
2و2و2 مقدمه 171
2و2و3 الگوریتم رقابت استعماری 172
2و2و4 مزایای الگوریتم رقابت استعماری 172
2و2و5 تعریف و تحلیل مساله 172
2و2و6 طراحی بهینه پانل برشی 173
2و2و7 طراحی بهینه با الگوریتم ICA 174
2و2و8 نتایج 175
2و2و9 پیشنهاد 175
2و2و10 منابع 175

2-3) طراحی بهینه قاب فولادی مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم برشی با الگوریتم رقابت استعماری

2و3و1 چکیده 177
2و3و2 مقدمه 178
2و3و3 الگوریتم رقابت استعماری 180
2و3و4 مزایای الگوریتم رقابت استعماری 180
2و3و5 تعریف و تحلیل مساله 180
2و3و6 طراحی بهینه پانل برشی 181
2و3و7 طراحی بهینه با الگوریتم ICA 183
2و3و8 نتایج 183
2و3و9 منابع 183

2-4) طراحی بهینه قاب خمشی فولادی ویژه با استفاده از آنالیز IDA و الگوریتم رقابت استعماری

2و4و1 چکیده 185
2و4و2 مقدمه 185
2و4و3 تابع هدف طراحی 185
2و4و4 محدودیت های طراحی 185
2و4و5 الگوریتم رقابت استعماری 186
2و4و6 بحث بر روی نتایج 187
2و4و7 نتیجه گیری 188
2و4و8 مراجع 188

2-5) طراحی بهینه غیرخطی مادی قابهای خمشی فولادی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری(ICA)

2و5و1 چکیده 189
2و5و2 مقدمه 189
2و5و3 طراحی بهینه سازهها 190
2و5و4 تحلیل غیرخطی و طراحی پلاستیک 191
2و5و5 الگوریتم رقابت استعماری 192
2و5و6 مثالهای طراحی 194
2و5و7 نتیجه گیری 197
2و5و8 مراجع 197

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی بهینه قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر زلزله بر مبناي عملکرد

مفهوم زمان دوام را مي توان با يك آزمايش فرضي توضيح داد به عنوان مثال عملكرد سازهاي سه سازه مختلف با خصوصيات نامشخص در برابر زلزله مي خواهد مورد تحقيق قرار بگيرد. اين سه سازه برروي ميز لرزان قرار ميگيرند. آزمايش با تهييج ميز لرزان تحت ارتعاش اتفاقي كه به تدريج شدت آن در طول زمان افزايش پيدا مي كند (تابع شتاب) شروع مي شود (شكل 1). با افزايش تدريجي شدت تهييج دامنه نوسان سازهها نيز به تدريج زياد ميشود. به علت تقاضاي افزاينده تابع شتاب سازه ها از تغييرشكل هاي الاستيك به حالت تسليم و مرحله رفتار غيرخطي ميرسند و در نهايت به ناپايداري ديناميكي كلي مي رسند. در طول آزمايش مي توان مقادير شاخص هاي خرابي را به طور مستقيم برحسب زمان رسم كرد. به عنوان مثال حداكثر نسبت تغيير مكان نسبي طبقات در شكل 1 رسم شده است. همانطور كه مشاهده مي شود به طور كلي دامنه شاخص هاي خرابي در قاب A از بقيه بيشتر و در قاب B از بقيه كمتر است. درنتيجه ميتوان گفت كه عملكرد سازه B نسبت به دو سازه ديگر در شدت هاي مختلف مطلوبتر است.

فهرست کامل فصل سوم طراحی بهینه قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر زلزله بر مبناي عملکرد

3-1 ) طراحی بهینه قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر زلزله بر مبناي عملکرد

3و1و1 چکیده 199
3و1و2 مقدمه 199
3و1و3 مفهوم تئوري تغییر شکل یکنواخت 200
3و1و4 فرضیات و مدلسازي 201
3و1و5 طراحی لرزه اي بهینه قاب هاي خمشی فولادي 202
3و1و6 نتایج و نمودارهاي نهایی 204
3و1و7 نتیجه گیري 208
3و1و8 مراجع 208

3-2 ) كاربرد روش زمان دوام در طراحي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوز بر پايه ي عملكرد لرزه اي قابهاي فولادي

3و2و1 چکیده 210
3و2و2 مقدمه 210
3و2و3 روش زمان دوام 211
3و2و4 تابع شتاب زمان دوام مورد استفاده 211
3و2و5 سطوح عملکردی 212
3و2و6 میراکرهای ویسکوز 212
3و2و7 الگوریتم بهینه سازی 213
3و2و8 مدل های سازه ای 213
3و2و9 ارزيابي عملكرد سازه توسط روش زمان دوام و مرحله بهينه سازي 214
3و2و10 نتیجه گیری 217
3و2و11 مراجع 217

3-3 ) طراحی بهینه لرزه ای قاب های خمشی فولادی مختلط بر اساس مفهوم خرابی یکنواخت

3و3و1 چکیده 218
3و3و2 مقدمه 218
3و3و3 مدل سازی قاب ها 219
3و3و4 توزیع ظرفیت پلاستیک مقاطع در ارتقاع سازه 220
3و3و5 اثرات روند بهینه سازی بر نحوه توزیع خرابی در ارتقاع سازه 221
3و3و6 مدل سازی قاب ها بر اسا مفهوم قاب مختلط 222
3و3و7 نتایج تحلیل پوش آور 221
3و3و8 نتایج تحلیل دینامیکی فزاینده 223
3و3و9 نتیجه گیری 225
3و3و10 مراجع 225

3-4 ) طراحی بهينه قاب فولادی مهاربندی شده واگرا با پيوند قائم برشی بر اساس نتايج تحليل غير خطی

3و4و1 چکیده 227
3و4و2 مقدمه 228
3و4و3 شرح مطالعه 231
3و4و4 هدف 231
3و4و5 طراحی قاب مهاربندی شده واگرا با پيوند قائم 231
3و4و6 نمونه ومدل سازی 232
3و4و7 انجام تحليل 234
3و4و8 اطلاعات دريافت شده از تحليل پوش آور 234
3و4و9 نتایج 236
3و4و10 پیشنهاد 237
3و4و11 منابع 237

قسمت هایی از فصل چهارم طراحي بهينه ي قاب خمشي فولادي

براي صحت سنجی نتایج مدلسازي، از یک نمونه ي آزمایشگاهی که توسط صبوري و سجادي در آزمایشگاه سازه ي مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مورد آزمایش قرار گرفت، استفاده شده است . این نمونه هب صورت یک- طبقه و یک دهانه و داراي دیوار برشی فولادي فاقد بازشو و همراه با سخت کننده است. مدل آزمایشگاهی و نرم افزاري این نمونه در شکل 2 نشان داده شده است. منحنی بار- تغییر مکان جانبی آزمایشگاهی این نمونه به عنوان ملاك تعیین صحت نتایج مدلسازي عددي در مقایسه با منحنی متناظر حاصل از مدلسازي درنظر گرفته شده است. براي مدلسازي این نمونه، تمامی مقاطع (تیر، ستونها، ورق فولادي و سخت کننده ها) با المان SHELL181 در نرم افزار ANSYS مدل شده اند. براي بررسی میزان دقت نتایج حاصل از تحلیل نرم افزاري در شرایط مش بندي متفاوت، این مدل با دو نوع مش بندي به اندازه های 0.045 و 0.095 متر مورد تحلیل قرار گرفته است. همانطور که در نمودار شکل 3 مشاهده می شود، منحنی هاي به دست آمده از نتایج آزمایشگاهی و مدلسازي، در اکثر قسمتها داراي انطباق بوده که این انطباق در مورد مدل با مش بندي 0.045 متر بیشتر است

فهرست کامل فصل چهارم طراحي بهينه ي قاب خمشي فولادي

4-1 ) در نظر گرفتن هزينه چرخه عمر در طراحي بهينه قابهاي خمشي فولادي براساس عملكرد

4و1و1 چکیده 238
4و1و2 مقدمه 238
4و1و3 طراحي براساس عملكرد و مرور كارهاي گذشته 239
4و1و4 محاسبه هزينه چرخه عمر سازه ها 241
4و1و5 تحليل ديناميكي غير خطي 244
4و1و6 مقياس كردن ركوردها 245
4و1و7 بهينه سازي 246
4و1و8 مثال عددي 246
4و1و9 خلاصه و نتيجه گيري 248
4و1و10 منابع 249

4-2 ) طراحي بهينه قاب هاي فولادي خمشي در حالت حدي و تنش مجاز به کمك الگوریتم فاخته

4و2و1 چکیده 251
4و2و2 مقدمه 251
4و2و3 الگوریتم فاخته 252
4و2و4 انتخاب محل تخم گذاری در الگوریتم فاخته 252
4و2و5 تئوری بهینه سازی در قاب های فولادی خمشی 252
4و2و6 تابع هدف 253
4و2و7 قیود و ضوابط ائین نامه ای برای مسئله بهینه سازی در قاب فولادی خمشی 253
4و2و8 نحوه برخورد با قیود 254
4و2و9 مثال های طراحی 254
4و2و10 نتیجه گیری 257
4و2و11 مراجع 258

4-3 ) میزان مشارکت ورق فولادي و قاب پیرامونی در طراحی بهینه دیوار برشی فولادي با سخت کننده

4و3و1 چکیده 259
4و3و2 مقدمه 261
4و3و3 طراحی نمونه ها 262
4و3و4 صحت سنجی نرم افزاری 266
4و3و5 ارزیابی لرزه ای نمونه ها با نرم افزار 267
4و3و6 نتیجه 270
4و3و7 منابع 270

4-4 ) طراحي بهينه ي قاب خمشي فولادي براساس توزيع يكنواخت انرژي هيسترزيس

4و4و1 چکیده 271
4و4و2 مقدمه 271
4و4و3 دیدگاه انرژی 272
4و4و4 معادله ی انرژی لرزه ای 273
4و4و5 محاسبه ي عددي انرژي ورودي و انرژي هيسترزيس 273
4و4و6 فرمول بندي مسئله ي بهينه سازي 274
4و4و7 توابع هدف 275
4و4و8 محدوديتهاي طراحي 276
4و4و9 مثال عددی 277
4و4و10 نتایج بهینه سازی 278
4و4و11 خلاصه و نتیجه گیری 279
4و4و12 مراجع 280

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم طراحی قاب فولادی به روش اجتماع مورچه ها

هدف از طراحی بهینه دست یابی به بهترین طرح ممکن برحسب یک تابع هدف در شرایط داده شده می باشد. بهینه سازي سازه ها یک نوع از مسائل معکوس می باشد که حل آنها درحالت کلی مشکل است. اگر طرح یک سازه داده شده باشد، پاسخ هاي سازه اي تحت اثر بارگذاري و شرایط مرزي داده شده را می توان با تحلیل سازه به کمک تحلیل اجزاي محدود تعیین کرد. برخلاف تحلیل سازه، هدف از بهینه سازي سازه اي تعیین سیستم سازه اي بهینه تحت اثر قیود طراحی می باشد. به دلیل اینکه بهینه سازي سازه اي معمولاً داراي توابع غیر خطی و ضمنی می باشد، لذا روشهاي تحلیلی قادر به حل مسائل طراحی کاربردي نمی باشند. بنابراین فقط روش هاي عددي شانس حل مسائل بهینه سازي سازه اي کاربردي را دارند. سه نوع طراحی بهینه که در طراحی سازه ها مطرح هستند، شامل طراحی بهینه توپولوژي (فرم)، شکل و ابعاد مقطع المانهاي سازه به شرح زیر می باشند:
1) هدف از بهینه سازي توپولوژي تعیین اتصال و ارتباط فضایی بهینه المانهاي یک سازه است.
2) بهینه سازي شکل به دنبال یک هندسه بهینه براي سازه است.
3) بهینه سازي ابعاد مقطع المانها تمرکز بر تعیین بهینه ترین سطح مقطع براي المان هاي یک سازه دارد. این مقاله بر تعیین توپولوژي بهینه و ابعاد مقطع بهینه المانهاي قاب هاي مهاربندي شده تمرکز دارد

فهرست کامل فصل پنجم طراحی قاب فولادی به روش اجتماع مورچه ها

5-1 ) بهینه سازی طراحی بر اساس عملکرد قاب فولادی مهاربندی شده بروش اجتماع مورچه ها

5و1و1 چکیده 281
5و1و2 مقدمه 281
5و1و3 آنالیز قاب های با اتصالات نیمه – صلب 282
5و1و4 آنالیز فرا الاستیک 283
5.و1و5 آنالیز بار افزایشی 285
5و1و6 اساس روش بهینه سازی اجتماع مورچه ها 286
5و1و7 الگوریتم سیستم مورچه ها 286
5و1و8 الگوریتم سیستم کلونی مورچه ها (ACS) 288
5و1و9 مثال کاربردی 289
5و1و10 منابع 292

5-2 ) طراحی بهینه چند هدفه قابهاي فولادي مهاربندي شده با استفاده از الگوریتم تکاملی مرکب ژنتیک - کلونی مورچه ها

5و2و1 خلاصه 294
5و2و2 مقدمه 294
5و2و3 فرمولبندي و روش بهینه سازي 295
5و2و4 نمونه قاب 10 طبقه 296
5و2و5 نتیجه گیری 298
5و2و6 منابع 299

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید