50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع سنت مدرنیته در معماری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 710 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سنت مدرنیته در معماری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش برسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته در معماری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش معناي هويت در معماري معاصر ايران بررسی شده است

اواسط دورهی قاجار تا دهه ی اول حکومت پهلوی، بخشی از معماری معاصر ایران است که در آن، تضاد در ارزشها، به خصوص در بناها و شهرها تجلی یافته است. به دلیل ورود معماری فرنگی ارزشهای مردم تحت تاثیر قرار گرفته و باعث رویارویی سنت و تجدد گشته که حاصل این برخورد، ابتدا در خانه ها و شهرها نمایان شده است. در این دوره هنوز ماهیت اصلی خانه های مسکونی به همان صورت گذشته است و معماری فرنگی تنها به صورت تزیینات، سردرها، ستونها، آینه کاری ها، نقاشی های دیواری و سقفی، کتیبه ها و فرم در و پنجره ها نمایان شده است. به مرور زمان، این فرم ها و اشکال در دل خانه ها نفوذ کرده، سلسله مراتب خانه ها و فضاها را تحت تاثیر قرار داده و سبکی تلفیقی به وجود آورد است. معماری دورهی قاجار از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا برای نخستین بار معماری فرنگی به بناهای ایرانی رسوخ کرده است. در این دوره عناصر اصلی معماری ایرانی حفظ شده و همچنین دسترسی ها به صورت سلسله مراتب رعایت شده است. این عناصر در این دوره ی ماهیت خود را از دست نمی دهد و فقط کمی رنگ باخته می شود.

قسمت هایی از فصل اول برسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی

بنایی از آجر که هنوز آثار پهلوی اول را می توان در نمای آن مشاهده کرد. در این بنا طبق معمول ساختمانهای شیروانی، طبقه ی اول با دیوارهای باربر ساخته شده است. این بنا دارای سازه ی متفاوت در طبقات می باشد که طبقه ی بالا برخلاف طبقه ی پایین دیوارها باربر نبوده و نقش سازه ای ندارد و سقف شیروانی ساختمان بر روی قاب چوبی واقع شده است. درها و پنجره ها دارای ریتم خاصی هستند و از چوب ساخته شده اند. سازه ی ساختمان نیز از چوب است و همچنین در دیوارهای بیرونی از ازاره های سنگی استفاده شده است

فهرست کامل فصل اول برسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی

1-1 ) بررسي تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن)نوگرايي(درشکل گیری معماری مسکوني شیراز و تزيینات وابسته به آن)دوره پهلوی دوم(

چکیده 8
1و1و1 کلیات تحقیق 27
1و1و1و1 مقدمه و طرح مسأله 27
1و1و1و2 سئوالات تحقیق 29
1و1و1و3 فرضیه تحقیق 29
1و1و1و4 . هدف تحقیق 29
1و1و1و5 ضرورت تحقیق 30
1و1و1و6 نوع و روش انجام تحقیق 30
1و1و1و7 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 31
1و1و1و8 جامعۀ آماری 31
1و1و1و9 تعداد نمونه 32
1و1و1و10 روش نمونه گیری 32
1و1و1و11 روش تجزيه و تحلیل اطلاعات 33
1و1و1و12 طرح كلي نگارش 33
1و1و1و13 پیشینۀ تحقیق 35
1و1و1و14 روش شناسي 41
1و1و2 ورود مدرنیسم به ايران 45
1و1و2و1 مقدمه 45
1و1و2و2 تعريف مدرنیته 45
1و1و2و3 تاريخچۀ مفهوم مدرن و مدرنیته 46
1و1و2و4 شاخصه های مدرنیسم 48
1و1و2و5 رويکرد مدرنیسم به تزيین 49
1و1و2و6 معماری مدرن و شاخصه های آن در جهان 50
1و1و2و7 تأثیرات مدرنیته بر تزيینات معماری 53
1و1و2و8 سرچشمه های ورود مدرنیته به معماری ايران 56
1و1و2و9 دوران قاجار 56
1و1و2و10 مدرنیته و دوران پهلوی اول 63
1و1و2و11 بررسي اوضاع اجتماعي تاثیر گذار بر ساختار معماری پهلوی 63
1و1و2و12 مدرنیته و دوران پهلوی دوم 66
1و1و2و13 بررسي اوضاع اجتماعي تاثیر گذار بر ساختار معماری پهلوی دوم 66
1و1و2و14 ورود مدرنیسم به معماری 67
1و1و2و15 معماری دورۀ قاجار 67
1و1و2و16 معماری دورۀ پهلوی اول 71
1و1و2و17 معماری دورۀ پهلوی دوم 79
1و1و3 سیر تحولات سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي شیراز و تأثیر آن بر گسترش كالبدی شهر)اواخر قاجار تا انتهای پهلوی دوم( 90
1و1و3و1 مقدمه 90
1و1و3و2 تحولات سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي تأثیرگذار بر گسترش كالبدی شهر 91
1و1و3و3 بستر فرهنگي شیراز در عصر قاجار 91
1و1و3و4 بستر فرهنگي شیراز در عصر پهلوی اول 95
1و1و3و5 نخستین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 96
1و1و3و6 بستر فرهنگي شیراز در دوران پهلوی دوم 100
1و1و3و7 دومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 102
1و1و3و8 سومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز 105
1و1و3و9 معماری مسکوني شیراز 107
1و1و3و10 دورۀ پهلوی اول 107
1و1و3و11 دورۀ پهلوی دوم 112
1و1و3و12 مسکن و طبقه متوسط، مفهوم طبقه متوسط جديد و مؤلفه های مرتبط با آن 117
1و1و3و13 تعريف طبقه متوسط 117
1و1و3و14 طبقۀ متوسط جديد در ايران 118
1و1و3و15 شکل گیری و تکوين طبقۀ متوسط جديد در ايران؛ دستاورد مدرنیته 119
1و1و3و16 افزايش شمار طبقۀ متوسط جديد در دورۀ پهلوی دوم 120
1و1و4 خانۀ ايراني 123
1و1و4و1 مقدمه 123
1و1و4و2 تعاريف خانه و مسکن و مفاهیم خانۀ ايراني 123
1و1و4و3 تعريف خانه 123
1و1و4و4 تعريف مسکن 124
1و1و4و5 مفهوم خانه در معماری ايراني 125
1و1و4و6 اصول معماری مسکوني ايراني 126
1و1و4و7 مردم واری 126
1و1و4و8 پرهیز از بیهودگي 127
1و1و4و9 نیارش 127
1و1و4و10 خودبسندگي 127
1و1و4و11 درونگرايي 128
1و1و4و12 شاخصه های كالبدی خانه ايراني 129
1و1و4و13 تکثر و تنوع فضايي 129
1و1و4و14 تدريج گذر از يک فضا به فضای ديگر(اصل سلسله مراتب فضايي) 129
1و1و4و15 انعطاف پذيری 129
1و1و4و16 هندسه و تناسبات 129
1و1و4و17 مركزيت 130
1و1و4و18 گونه گوني فضا از نظر درجۀ پوشیدگي 131
1و1و4و19 معرفي تصويری اجزای خانۀ سنتي ايراني 131
1و1و4و20 نحوۀ قرارگیری اجزای خانۀ سنتي ايراني 152
1و1و4و21 سردر ورودی 152
1و1و4و22 هشتي 153
1و1و4و23 راهرو دالان 153
1و1و4و24 حیاط)میانسرا( 153
1و1و4و25 جبهۀ شمالي 154
1و1و4و26 جبهۀ غربي 154
1و1و4و27 جبهۀ شرقي 155
1و1و4و28 جبهۀ جنوبي 155
1و1و4و29 معرفي خانه های سنتي شیراز تا اواخر قاجار 155
1و1و4و30 ويژگي های خاص معماری خانه های سنتي شیراز 156
1و1و4و31 بررسي تصويری شاخصه های كالبدی خانه های سنتي شیراز تا اواخر قاجار 157
1و1و4و32 خانه های سنتي و طبیعت 157
1و1و4و33 تنوع فضايي در خانه های شیراز 158
1و1و4و34 انعطاف پذيری خانه های شیراز 159
1و1و4و35 سلسله مراتب فضايي در خانه های شیراز 160
1و1و4و36 محل قرارگیری حیاط در خانۀ ايراني 161
1و1و4و37 تزيینات ورودی خانه های سنتي دورۀ قاجار 161
1و1و4و38 ورودی به سبک سنتي 162
1و1و4و39 ورودی به سبک تلفیقي 165
1و1و4و40 تحول خانه های مسکوني 167
1و1و4و41 برونگرايي 167
1و1و4و42 خانه های جديد شیراز در دورۀ پهلوی دوم 170
1و1و4و43 معرفي اجزای خانه های مدرن شیراز 171
1و1و4و44 ورودی)درآيگاه( يا درون شو 171
1و1و4و45 رختکن 174
1و1و4و46 راهرو 175
1و1و4و47 سرسرا )فرانسوی( 175
1و1و4و48 اتاق 176
1و1و4و49 اتاق پذيرايي 176
1و1و4و50 اتاق ناهارخوری)غذاخوری( 177
1و1و4و51 اتاق خواب 178
1و1و4و52 ايوانچه )فرانسوی: بالکن( 178
1و1و4و53 مهتابي/ بهارخواب 179
1و1و4و54 حیاط 180
1و1و4و55 مستراح )انگلیسي: سرويس )زبانزد در ايران SERVICE ( فرانسوی: توالت (TOILETTE و دستشويي 181
1و1و4و56 حمام 181
1و1و4و57 انباری 182
1و1و4و58 پادياو 183
1و1و4و59 نورگیر 183
1و1و4و60 حیاط خلوت 184
1و1و4و61 يستکد)فرانسوی: گاراژ GARAGE انگلیسي: پاركینگ(PARKING 184
1و1و4و62 باريک سازی 185
1و1و4و63 بررسي تصويری شاخصه های كالبدی خانه های مدرن شیراز در دوران مدرن)پهلوی دوم( 186
1و1و4و64 خانه های جديد و طبیعت 186
1و1و4و65 تنوع فضايي در خانه های جديد 187
1و1و4و66 انعطاف پذيری خانه های جديد 189
1و1و4و67 سلسله مراتب فضايي در خانه های جديد 190
1و1و4و68 محل قرارگیری حیاط در خانه های جديد 191
1و1و4و69 تزيینات ورودی خانه های مدرن پهلوی دوم 192
1و1و5 گونه شناسي نقشه های كاربری مسکوني در معماری شیراز 57 1330 خورشیدی 197
1و1و5و1 مقدمه 197
1و1و5و2 شناختي مجدد : بررسي اجزا حذف و اضافه شده خانه ايراني 197
1و1و5و3 نقش طبقه متوسط جديد شیراز در تحولات الگوی مسکن و شکل گیری كاربری مسکوني جديد 221
1و1و5و4 گونه شناسي كاربری مسکوني بر مبنای تحول الگوی سکونت 222
1و1و5و5 تعريف گونه و تیپ و مفاهیم مرتبط با آن 222
1و1و5و6 تعريف گونه 222
1و1و5و7 تعريف تیپ 223
1و1و5و8 تعريف گونه شناسي 223
1و1و5و9 رهیافتي به گونه شناسي مسکوني شیراز پهلوی دوم 223
1و1و5و10 گونه شناسي پلان 225
1و1و5و11 گونه شناسي خانه بر اساس نحوۀ قرارگیری فضای باز، نیمه باز و بسته 227
1و1و5و12 گونۀ الف : تمام پُر 231
1و1و5و13 گونۀ ب : نیمه پُر 231
1و1و5و14 گونۀ ج : میان پُر 231
1و1و5و15 گونۀ د : دو بر پُر 232
1و1و5و16 گونه شناسي براساس نحوۀ دسترسي 240
1و1و5و17 گونه شناسي براساس نحوۀ قرارگیری فضا حول محور دسترسي 249
1و1و5و18 گونه الف: تمركز و پراكندگي فضاها در اطراف محور مستقیم 252
1و1و5و19 گونه ب: تمركز و پراكندگي فضاها در اطراف محور شکسته 255
1و1و5و20 تمركز و پراكندگي فضاها در اطراف محور منقطع 257
1و1و5و21 گونه شناسي نما 261
1و1و5و22 . گونه شناسي خانه براساس چگونگي تركیب اجزای ورودی 263
1و1و5و23 گونه الف : فاقد قاب 266
1و1و5و24 گونه ب: قاب ساده 266
1و1و5و25 گونه ج: قاب تركیبي 268
1و1و6 نتیجه 272
1و1و7 منابع 280

1-2 ) بررسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی دوم (نمونه موردی خانه های دوره قاجار و پهلوی)

1و2و1 چکیده 291
1و2و2 مقدمه 292
1و2و3 پیشینه تحقیق 292
1و2و4 مدرنیته 292
1و2و5 تفاوت مدرنیسم و معماری مدرن 293
1و2و6 هنر و معماری قاجار 293
1و2و7 هنر و معماری پهلوی اول 293
1و2و8 هنر و معماری پهلوی دوم 294
1و2و9 خصایص یک خانه ایرانی 296
1و2و10 تجزیه و تحلیل 297
1و2و11 بررسی نمونه ها 297
1و2و12 خانه های قاجار 297
1و2و13 خانه ناصر الدین میرزا 297
1و2و14 خصوصیات بارز بنا 298
1و2و15 تزئینات بنا 299
1و2و16 خانه های پهلوی 299
1و2و17 خانه متین دفتری 299
1و2و18 خصوصیات بارز بنا 299
1و2و19 تزئینات بنا 300
1و2و20 خانه مهندس علیزاده 301
1و2و21 خصوصیات بارز بنا 301
1و2و22 تزئینات بنا 301
1و2و23 مقایسه ی تتطبیقی خانه های قاجار و پهلوی 302
1و2و24 نتیجه گیری 303
1و2و25 منابع 303

1-3 ) گونه شناسی ورودی خانه های دورهی قاجار و پهلوی اول در شهر شیراز

1و3و1 چکیده 305
1و3و2 مقدمه 305
1و3و3 معرفی و تاریخچه شهر شیراز 306
1و3و4 محله های قدیم شیراز 307
1و3و5 معماری دوره ی قاجار 307
1و3و6 معرفی خانه های دوره ی قاجاریه در شهر شیراز 308
1و3و7 خانه افشار 308
1و3و8 خانه تاجر 308
1و3و9 خانه توحیدی 309
1و3و10 خانه حاج اصغر مهیا 309
1و3و11 خانه زنجیرچی یزدی 309
1و3و12 خانه عبدالحمید تولایی 309
1و3و13 خانه محمد حسن کاظمی شیرازی 310
1و3و14 خانه مدرسی 310
1و3و15 معماری دوره پهلوی 312
1و3و16 معرفی خانه های دورهی پهلوی در شهر شیراز 312
1و3و17 خانه سید علی جوکار(شاهزاده جمالی) 313
1و3و18 خانه ی زارع 313
1و3و19 خانه عابدی 313
1و3و20 خانه کازرونی 314
1و3و21 نتیجه گیری 316
1و3و22 فهرست منابع 318

1-4 ) بررسی ساختار و مصالح بناهای مسکونی در دوره ی پهلوی دوم نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه

1و4و1 چکیده 319
1و4و2 مقدمه 319
1و4و3 سوالات تحقیق 320
1و4و4 روش تحقیق 320
1و4و5 بیان دقیق مسئله (موضوع ها و جز- موضوع ها) 320
1و4و6 کلیات تاریخی و سیاست ها و ویژگی های معماری 320
1و4و7 هویت بافت های تاریخی 321
1و4و8 الگوی اقلیمی خانه های دوره ی پهلوی دوم ارومیه 321
1و4و9 مصالح دوره ی پهلوی دوم 321
1و4و10 ویژگی های منازل دوره ی دوم پهلوی 322
1و4و11 نتیجه گیری 324
1و4و12 منابع 325

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته در معماری

معماری ایران در دوره پهلوی اول تحت تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نظیر نشر روزنامه، اعزام دانشجو به اروپا، حضور پیمان کاران اروپایی و گروه حضور های مختلفی از چون معماران : معماران سنتی، معماران خارجی و معماران ایرانی تحصیل کرده در غرب شامل سبک های متنوعی است. مصطفی کیانی در کتاب ویژگی های معماری دوره پهلوی اول، معماری ایران را به سه سبک سنتی، باستان گرایی و مدرن تقسیم کرده است. اما در دوره پهلوی دوم سبک مطرح و مورد توجه سبک مدرن بوده است و سبک های سنتی و باستانی بسیار کم تر دیده می شود.
سبک سنتی: این سبک نقطه عطف دوره معماری پهلوی و قبل از آن بوده است. مصطفی کیانی در کتاب ویژگی های معماری دوره اول پهلوی این سبک را مختص دو نوع بنا دانسته است. اول بناهایی که به طور سنتی کارکرد آن ها از قبل وجود داشته است نظیر بناهای عمومی، مساجد، مدارس علمیه و … دوم بناهایی که بیشتر نما و ظاهرشان به سبک سنتی است مثل: دبیرستان البرز تهران، ساختمان پست و … این بناها توسط معمارانی که معماری را به طور تجربی آموخته بودند اجرا می گشت.
سبک باستانی: در این سبک ،معماران معماری هخامنشی، ساسانی و به طوررا باستانی اروپا نمادین در پوسته ظاهری بناها به خصوص عمومیبناهای و حکومتی اجرا می کردند. عمر این سبک بسیار کوتاه بوده و تنها می توان به دوره پهلوی اول اختصاص داد مثل: بناهای هشت گنبدان میدان حسن آباد، میدان مشق، دبیرستان فیروز بهرام و …
سبک مدرن: با توجه به حاکم سیاسی و اجتماعی تحولات بر جامعه آن روز این سبک نسبت به دو سبک دیگر از رونق بیشتری برخور دار است. از مهم ترین دستاورد های اشدمی ب ساخت تکنولوژی تغییر این سبک . البته این سبک هر در دو دوره پهلوی سه عامل تحت اول و دوم به معنای واقعی خود در ایران اجرا نشد

فهرست کامل فصل دوم نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته در معماری

2-1) نسبت سنت با مدرنیته ایرانی بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی

چکیده 330
2و1و1 کلیات تحقیق 338
2و1و1و1 چکیده 339
2و1و1و2 مقدمه 340
2و1و1و3 بیان مساله 343
2و1و1و4 اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق 345
2و1و1و5 اهداف تحقیق 346
2و1و1و6 پرسش های اساسی 347
2و1و1و7 تعاریف مفاهیم 347
2و1و2 ادبیات تحقیق 350
2و1و2و1 مقدمه 351
2و1و2و2 بررسی نظریات میشل فوکو 351
2و1و2و3 بررسی نظریات ریچارد رورتی 353
2و1و2و4 مبانی نظری 358
2و1و2و5 مبانی نظری دکتر کچویان 358
2و1و2و6 معرفت شناسی 358
2و1و2و7 هستی شناسی 360
2و1و2و8 انسان شناسی 361
2و1و2و9 مبانی نظری دکتر علی میرسپاسی 363
2و1و2و10 معرفت شناسی 363
2و1و2و11 هستی شناسی 364
2و1و2و12 انسان شناسی 365
2و1و2و13 مقایسه معرفت شناسی ،هستی شناسی و انسان شناسی در آرا دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی 366
2و1و2و14 مقایسه معرفت شناسی دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی 366
2و1و2و15 مقایسه هستی شناسی دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی 366
2و1و2و16 مقایسه انسان شناسی دکتر کچویان و دکتر میرسپاسی 367
2و1و2و17 پیشینه تحقیق 367
2و1و2و18 پیشینه تحقیقات داخلی 368
2و1و2و19 رویارویی فکری ایران با مدرنیت نوشته فرزین وحدت 369
2و1و2و20 مهرزاد بروجردی ” کتاب روشنفکران ایرانی و غرب” 370
2و1و2و21 چالش سنت و مدرنیته در ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1320 371
2و1و2و22 پیشینه تحقیقات خارجی 372
2و1و2و23 اسلام و مدرنیته محمد ارکون 372
2و1و2و24 کتاب ریشه های خشم اسلامی برنارد لوئیس 373
2و1و2و25 جمع بندی از پیشینه تحقیق 374
2و1و3 روش شناسی تحقیق 375
2و1و3و1 مقدمه 376
2و1و3و2 روش تحقیق 376
2و1و3و3 جامعه آماری 378
2و1و3و4 روش نمونه گیری و حجم نمونه 378
2و1و3و5 نحوه جمع آوری داده ها 379
2و1و3و6 اعتباریابی و ارزیابی کیفیت 379
2و1و3و7 ملاحظات اخلاقی پژوهش 380
2و1و4 یافته های تحقیق 381
2و1و4و1 مقدمه 382
2و1و4و2 نظریات میشل فوکو درباره مدرنیته و سنت 382
2و1و4و3 مدرنیته در نگاه میشل فوکو 382
2و1و4و4 سنت در نگاه میشل فوکو 385
2و1و4و5 نظریات دکتر حسین کچویان در مورد مدرنیته و سنت 388
2و1و4و6 مدرنیته در نگاه دکتر حسین کچویان 389
2و1و4و7 سنت در نگاه دکتر حسین کچویان 396
2و1و4و8 ریشه های تئوریک اندیشه دکتر حسین کچویان 399
2و1و4و9 تحلیل از تحولات جامعه ایران در نگاه دکتر حسین کچویان 408
2و1و4و10 راه حل برون رفت از چالش سنت و مدرنیته در نگاه دکتر حسین کچویان 419
2و1و4و11 نظریات ریچارد رورتی در مورد مدرنیته و سنت 423
2و1و4و12 مدرنیته در نگاه ریچارد رورتی 423
2و1و4و13 سنت در نگاه ریچارد رورتی 425
2و1و4و14 نظریات دکتر علی میرسپاسی در مورد مدرنیته و سنت 427
2و1و4و15 مدرنیته در نگاه دکتر علی میرسپاسی 428
2و1و4و16 سنت در نگاه دکتر علی میرسپاسی 434
2و1و4و17 ریشه های تئوریک اندیشه دکتر علی میرسپاسی 437
2و1و4و18 تحلیل از تحولات جامعه ایران در نگاه دکتر علی میرسپاسی 444
2و1و4و19 راه حل برون رفت از چالش سنت و مدرنیته در نگاه دکتر علی میرسپاسی 450
2و1و5 نتیجه گیری 462
2و1و5و1 مقدمه 462
2و1و5و2 نقاط اشتراک و افتراق اندیشه های دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی 463
2و1و5و3 انتقاد به اندیشه های دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی 466
2و1و5و4 انتقاد به اندیشه های دکتر حسین کچویان 466
2و1و5و5 انتقاد به اندیشه های دکتر علی میرسپاسی 471
2و1و5و6 نتیجه 474
2و1و5و7 پیشنهادات پژوهشی 485
2و1و5و8 پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده 485
2و1و5و9 محدودیتهای پژوهش 485
2و1و5و10 فهرست منابع و مآخذ 486

2-2) بازآفرینی پتگانهي ایرانی از طریق مقایسهي تطبیقی آن با معماري اوریگامی ژاپن

2و2و1 چکیده 502
2و2و2 مقدمه 503
2و2و3 روش تحقیق 504
2و2و4 هندسه در معماري ایرانی 504
2و2و5 تاریخچه مقرنس 505
2و2و6 گونه شناسی 506
2و2و7 مقرنس 507
2و2و8 هندسه مقرنس 507
2و2و9 پتکانه 509
2و2و10 اوریگامی 510
2و2و11 سنت و نو در معماري ژاپنی 510
2و2و12 بررسی نمونه هاي موردي 511
2و2و13 پایانه دریایی یوکوهاما 511
2و2و14 استادیوم جده ، یورن اوتزن ، 1967 ( طرح اجرا نشده ) 513
2و2و15 نتایج نمونه مطالعات 515
2و2و16 نتیجه 517
2و2و17 فهرست مراجع 518

2-3) معماری محسن فروغی از نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته

2و3و1 چکیده 519
2و3و2 مقدمه 520
2و3و3 نقد منابع 520
2و3و4 معماری پهلوی 521
2و3و5 زندگی نامه 522
2و3و6 بررسی آثار 522
2و3و7 نتیجه گیری 525
2و3و8 منابع و ماخذ 525

2-4) تحلیل تقابل سنت و مدرنیته در معماري خانه هاي دوره قاجار تبریز

2و4و1 چکیده 526
2و4و2 مقدمه 527
2و4و3 روش تحقیق 527
2و4و4 بیان مسئله 527
2و4و5 تحولات دوره قاجاري 528
2و4و6 عوامل تأثیر گذار در معماري دوره قاجار 528
2و4و7 سیر تأثیر گذاري معماري نئوکلاسیک اروپا 529
2و4و8 ویژگیهاي معماري قاجار 529
2و4و9 ویژگیهاي معماري قاجار 530
2و4و10 تزئینات دوره قاجار 530
2و4و11 رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار 530
2و4و12 بناهاي مسکونی دوره قاجار 530
2و4و13 تزئینات بکاررفته در خانه ها 531
2و4و14 اهمیت معماري شهر تبریز 531
2و4و15 ویژگیهاي معماري خانههاي قاجاري تبریز 531
2و4و16 تحلیل ویژگیهاي معماري خانه امیر نظام 532
2و4و17 خانه قدکی 534
2و4و18 خانه بهنام 536
2و4و19 خانه گنجه اي زاده 537
2و4و20 نتیجه گیري 539
2و4و21 منابع و ماخذ 540

2-5) تاثیرات مدرنیته بر معماری معاصر ایران

2و5و1 چکیده 541
2و5و2 مقدمه 542
2و5و3 مدرنيته و مدرنيسم 543
2و5و4 شاخص ها و اصول مدرنيسم 543
2و5و5 تجربه مدرنيته در ایران 544
2و5و6 تفكرات و زیر بناي فكر معماري معاصر ایران 547
2و5و7 معماران خارجی 551
2و5و8 معماران ایرانی فرنگ رفته 551
2و5و9 نتيجه گيري 552
2و5و10 منابع 553

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی

تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمرة ما، همزمان در خانه و مسکن به هم گره خورده اند. چنانکه مسکن تنها براي بقا و زنده ماندن نیست، بلکه الزامات و اقتضائات خود را به تمامیت هستی و شیوة زندگی انسان تحمیل نموده است و در عین حال تمام اجزا و عناصر فرهنگ یعنی مذهب، جهان شناسی، هنرها، علم، تکنولوژي، اقتصاد، سیاست، اسطوره ها و زیبایی شناسی، همگی با مسکن درآمیخته اند .چنین است که شیوه هاي معیشت گوناگون، مانند شیوه هاي دامپروري، کشاورزي، صنعتی هر کدام نظام مسکونی خاص خود را به وجود آورده ا ند .زندگی سنتی و زندگی شهري امروزي هر یک نمایندة نوعی نظام مسکن گزینی و مسکن سازي انسان و در عین حال نظامهاي اقتصادي و اجتماعی متفاوت اند.

فهرست کامل فصل سوم تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی

3-1 ) بررسی سبک زندگی وتحولات فرهنگی معاصر تاثیرات آن بر کالبد خانه

3و1و1 چکیده 555
3و1و2 مقدمه 556
3و1و3 نسبت خانه و فرهنگ 557
3و1و4 مدرنیته و تحول فرهنگ خانه 559
3و1و5 علل تحول مفهوم و شاخصه هاي معمارانه مسکن از سنت به مدرنیته 560
3و1و6 چگونگی تاثیرات مدرنیته و تحولات آن 560
3و1و7 عقلانی و امروزي شدن خانه 560
3و1و8 شهري شدن خانه 561
3و1و9 عرفی شدن خانه 561
3و1و10 فردي شدن خانه 562
3و1و11 دمکراتیک شدن خانه 562
3و1و12 رسانه اي شدن خانه 563
3و1و13 بوروکراتیک شدن خانه 564
3و1و14 عوامل اجتماعی -فرهنگی و شاخصه هاي معمارانه مسکن 565
3و1و15 سبک زندگی 565
3و1و16 سینما، جامعه و سبک زندگی 566
3و1و17 روش شناسی 566
3و1و18 پنج جنبه اصلی فرهنگ از دیدگاه راپاپورت 567
3و1و19 نحوه انجام فعالیت هاي اصلی 568
3و1و20 ساختار خانواده 568
3و1و21 نقش جنسیت ها 569
3و1و22 نگرش به خلوت 569
3و1و23 فرایند روابط اجتماعی 569
3و1و24 بررسی پنج بعد فرهنگی راپاپورت در فیلم هاي منتخب 570
3و1و25 نتیجه 574
3و1و26 منابع 575

3-2 ) یررسی چگونگی همنشینی مطبخ و آشپز خانه و مسکن در سکونتگاه های ایرانی

3و2و1 چکیده 576
3و2و2 مقدمه 576
3و2و3 متن مقاله 578
3و2و4 بررسی معنای واژگانی 578
3و2و5 بررسی ساختار فضایی 580
3و2و6 آشپز خانه در دوره سنت 580
3و2و7 آشپز خانه در دوره آغازین 582
3و2و8 عرصه بندی فضایی و عملکردی 582
3و2و9 همجواری و ارتباط با سایر فضاها 583
3و2و10 آشپز خانه در دوره مدرن متاخر 583
3و2و11 عرصه بندی فضایی و عملکردی 584
3و2و12 همجواری و ارتباط با سایر فضاها 585
3و2و13 مواد و مصالح و مبلمان آشپز خانه 586
3و2و14 نورگیری 587
3و2و15 نتیجه گیری 587
3و2و16 مراجع 589

3-3 ) تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی

3و3و1 چکیده 590
3و3و2 مقدمه 593
3و3و3 مفهوم مسکن 593
3و3و4 روند شکل گیری خانه از دیروز تا امروز 593
3و3و5 بررسی و تحلیل محتوای مفهومی خانه و مسکن 594
3و3و6 اهمیت مسکن در زندگی انسان 595
3و3و7 معماری سنتی مسکن ایرانی 596
3و3و8 گونه شناسی معماری سنتی ایرانی 596
3و3و9 ویژگی های معماری سنتی مسکن 596
3و3و10 سیر تحول خانه ایرانی 596
3و3و11 فرهنگ خانه 597
3و3و12 مدرنیته و تحول فرهنگ خانه 598
3و3و13 تغییرات دهه پنجاه 600
3و3و14 سیر تحولات الگوی خانه سنتی به مسکن امروزی 601
3و3و15 معماری دوره قاجار 601
3و3و16 معماری معاصر ایران (دوره پهلوی دوم) 602
3و3و17 غربی شدن و سبک بین المللی 1356 602
3و3و18 مدرنیسم ایرانی (1350-1373) 603
3و3و19 جریان های فکری و الگووارهای غالب بر طراحی مسکن در دوره معاصر 603
3و3و20 مسکن مطلوب 604
3و3و21 نتیجه 604
3و3و22 منابع 606

3-4 ) بررسی اثر گذاری فرهنگ بر پیکره ی معماری ایران در دوره معاصر

3و4و1 چکیده 607
3و4و2 مقدمه 608
3و4و3 روش تحقیق 608
3و4و4 فرهنگ 608
3و4و5 فرهنگ و معماری 609
3و4و6 رویارویی و اثر گذاری فرهنگ بر سنت 609
3و4و7 تجدد گرایی یا فرهنگ پذیری 609
3و4و8 تغییر حکومت ها و تغییر نگرییستن به معماری 610
3و4و9 دوره ی پهلوی اول 611
3و4و10 اقلیم و معماری ایرانی 612
3و4و11 از معمار تا آرشیتکت 613
3و4و12 دوره ی پهلوی دوم 613
3و4و13 توجه به تاریخ و فرهنگ گذشته در آثار معماری 614
3و4و14 معین نبودن معیارهای علمی برای شناخت و سنجش و برای آموزش معماری در ایران 615
3و4و15 نتیجه گیری 616
3و4و16 منابع 616

3-5 ) مقایسه تغییرات سیاست هاي بازنمایی سریال هاي تلویزیونی درباره سبک زندگی خانوادگی

3و5و1 چکیده 618
3و5و2 مقدمه 619
3و5و3 چارچوب نظری 620
3و5و4 روش تحقیق 621
3و5و5 یافته ها 622
3و5و6 نتیجه گیری 625
3و5و7 منابع 626

قسمت هایی از فصل چهارم معناي هويت در معماري معاصر ايران

پیش از ورود مدرنیسم به ایران، طی سده های متمادی تغییرات در همه جنبه های زندگی بصورت بطئی انجام می گرفت. هسته اولیه اجتمان، خانواده گسترده بود؛ که شام یک مرد، یک یا چند زن و چندین بچه بوده، اعضای مسن تر خانواده و سایر افراد فامی ، در میان و یا در ن دیکی آن زندگی می کردند. اما طی سلطنت خاندان قاجاریه و سپس دوران پهلوی، روند مدرن شدن شتاب یافت و همه جنبه های زندگی، حتی نهاد خانواده مورد تهاجم قرار گرفت. بدین ترتیب با آغاز دوران مدرن، خانواده دستخوش تغییرات فراوانی شد. خانواده ایرانی در حال دگرگونی است؛ توصیف شک امروزی آن با اصطلاحات رایجی همچون «خانواده هسته ای» و یا «خانواده گسترده» چگونگی آنرا، دقیقأ آشکار نمی سازد. اما با وجود اهمیت رواب خویشاوندی، می توان گفت بخشی از خانواده های ایرانی از نون «خانواده گسترده کمینه» اند

فهرست کامل فصل چهارم معناي هويت در معماري معاصر ايران

4-1 ) جستاري بر تقسيم بندي معناي هويت در معماري معاصر ايران با مقايسه نظريه هاي مختلف صاحبنظران معماري وشهرسازي

4و1و1 چکیده 629
4و1و2 مقدمه 630
4و1و3 هدف تحقیق 630
4و1و4 نوع تحقیق 630
4و1و5 راهبردهای تحقیق 630
4و1و6 تدوین چارچوب تفسیر 630
4و1و7 روش شناسي تحقيق 631
4و1و8 مقوله هاي ارزيابي در تحقيق تفسيري – تاريخي 632
4و1و9 نحوه انتخاب آثار معماران معاصر وبررسي ومطالعه آنها 632
4و1و10 نمونه كارهاي انتخاب شده براي بررسي ومطالعه راهبردهاي ارايه شده براي آنها 633
4و1و11 راهبردهاي متداول در تحليل معماري معاصر 633
4و1و12 جمع بندي ونتيجه گيري 646
4و1و13 فهرست منابع و مواخذ 649

4-2 ) در جستجوی هویت شهرها

4و2و1 چکیده 650
4و2و2 مقدمه 650
4و2و3 هدف و ضرورت پژوهش 651
4و2و4 پیشینه مطرح شدن موضوع هویت 651
4و2و5 مبانی نظری 651
4و2و6 معانی و ریشه های واژه هویت 651
4و2و7 هویت از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی 652
4و2و8 نقش فرهنگ در شکل گیری هویت 652
4و2و9 جهانی شدن و تاثیر آن در هویت سنتی 653
4و2و10 هویت شهر 653
4و2و11 تحجر هویت 653
4و2و12 بحران هویت در معماری معاصر ایران 654
4و2و13 مدرنیته و تاثیر آن بر طراحی شهرهای اسلامی 656
4و2و14 نتیجه گیری 657
4و2و15 منابع 657

4-3 ) مقایسه وضعیت حریم در معماری گذشته و امروز ایران با رویکرد آپارتمان نشینی

4و3و1 چکیده 659
4و3و2 مقدمه 661
4و3و3 روش تحقیق 661
4و3و4 ضرورت طرح 662
4و3و5 ادبیات و مبانی نظری 662
4و3و6 یافته های پژوهش 663
4و3و6 مفاهیم و اصول سنتی در معماری ایران 663
4و3و7 عناصر شاخص معماری سنتی 664
4و3و8 نقش مدرنیته و تحول خانه 667
4و3و9 عوامل موثر بر معماری بناهای خصوصی 667
4و3و10 معضلات آپارتمان نشینی 668
4و3و11 نتیجه گیری 669
4و3و12 منابع 670

4-4 ) گونه شناسی و تبیین ویژگیهای "واحد مسکونی مناسب خانواده گسترده کمینه" )در حوزه معماری(

4و4و1 چکیده 671
4و4و2 مقدمه 672
4و4و3 بیان مساله 672
4و4و4 اهمیت موضوع 672
4و4و5 پیشینه تحقیق 672
4و4و6 فرضیه ها 673
4و4و7 اهداف 673
4و4و8 روش پژوهش 673
4و4و9 مصاحبه 673
4و4و10 الگوی متعارف خانه های مسکونی معاصر در کشور 674
4و4و11 گونه شناسی واحد مسکونی 675
4و4و12 نتیجه گیری 676
4و4و13 منابع 677

4-5 ) جدال نوگرايان و سنت گرايان در ايران

6و5و1 چکیده 679
4و5و2 نگاه تئوریک به رابطۀ سنت و مدرنیته 680
4و5و3 سنت گرایان 684
4و5و4 نوگرایان دینی 691
4و5و5 تقسیم بندي اندیشمندان ایرانی در مواجهه با غرب 695
4و5و6 نتیجه گیری 702
4و5و7 منابع 703

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید