بسته جامع سنت مدرنیته در معماری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۷۱۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سنت مدرنیته در معماری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش برسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته در معماری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش معنای هویت در معماری معاصر ایران بررسی شده است

اواسط دورهی قاجار تا دهه ی اول حکومت پهلوی، بخشی از معماری معاصر ایران است که در آن، تضاد در ارزشها، به خصوص در بناها و شهرها تجلی یافته است. به دلیل ورود معماری فرنگی ارزشهای مردم تحت تاثیر قرار گرفته و باعث رویارویی سنت و تجدد گشته که حاصل این برخورد، ابتدا در خانه ها و شهرها نمایان شده است. در این دوره هنوز ماهیت اصلی خانه های مسکونی به همان صورت گذشته است و معماری فرنگی تنها به صورت تزیینات، سردرها، ستونها، آینه کاری ها، نقاشی های دیواری و سقفی، کتیبه ها و فرم در و پنجره ها نمایان شده است. به مرور زمان، این فرم ها و اشکال در دل خانه ها نفوذ کرده، سلسله مراتب خانه ها و فضاها را تحت تاثیر قرار داده و سبکی تلفیقی به وجود آورد است. معماری دورهی قاجار از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا برای نخستین بار معماری فرنگی به بناهای ایرانی رسوخ کرده است. در این دوره عناصر اصلی معماری ایرانی حفظ شده و همچنین دسترسی ها به صورت سلسله مراتب رعایت شده است. این عناصر در این دوره ی ماهیت خود را از دست نمی دهد و فقط کمی رنگ باخته می شود.

قسمت هایی از فصل اول برسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی

بنایی از آجر که هنوز آثار پهلوی اول را می توان در نمای آن مشاهده کرد. در این بنا طبق معمول ساختمانهای شیروانی، طبقه ی اول با دیوارهای باربر ساخته شده است. این بنا دارای سازه ی متفاوت در طبقات می باشد که طبقه ی بالا برخلاف طبقه ی پایین دیوارها باربر نبوده و نقش سازه ای ندارد و سقف شیروانی ساختمان بر روی قاب چوبی واقع شده است. درها و پنجره ها دارای ریتم خاصی هستند و از چوب ساخته شده اند. سازه ی ساختمان نیز از چوب است و همچنین در دیوارهای بیرونی از ازاره های سنگی استفاده شده است

فهرست کامل فصل اول برسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی

1-1 ) بررسی تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن)نوگرایی(درشکل گیری معماری مسکونی شیراز و تزیینات وابسته به آن)دوره پهلوی دوم(

چکیده ۸
۱و۱و۱ کلیات تحقیق ۲۷
۱و۱و۱و۱ مقدمه و طرح مسأله ۲۷
۱و۱و۱و۲ سئوالات تحقیق ۲۹
۱و۱و۱و۳ فرضیه تحقیق ۲۹
۱و۱و۱و۴ . هدف تحقیق ۲۹
۱و۱و۱و۵ ضرورت تحقیق ۳۰
۱و۱و۱و۶ نوع و روش انجام تحقیق ۳۰
۱و۱و۱و۷ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۳۱
۱و۱و۱و۸ جامعۀ آماری ۳۱
۱و۱و۱و۹ تعداد نمونه ۳۲
۱و۱و۱و۱۰ روش نمونه گیری ۳۲
۱و۱و۱و۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۳
۱و۱و۱و۱۲ طرح کلی نگارش ۳۳
۱و۱و۱و۱۳ پیشینۀ تحقیق ۳۵
۱و۱و۱و۱۴ روش شناسی ۴۱
۱و۱و۲ ورود مدرنیسم به ایران ۴۵
۱و۱و۲و۱ مقدمه ۴۵
۱و۱و۲و۲ تعریف مدرنیته ۴۵
۱و۱و۲و۳ تاریخچۀ مفهوم مدرن و مدرنیته ۴۶
۱و۱و۲و۴ شاخصه های مدرنیسم ۴۸
۱و۱و۲و۵ رویکرد مدرنیسم به تزیین ۴۹
۱و۱و۲و۶ معماری مدرن و شاخصه های آن در جهان ۵۰
۱و۱و۲و۷ تأثیرات مدرنیته بر تزیینات معماری ۵۳
۱و۱و۲و۸ سرچشمه های ورود مدرنیته به معماری ایران ۵۶
۱و۱و۲و۹ دوران قاجار ۵۶
۱و۱و۲و۱۰ مدرنیته و دوران پهلوی اول ۶۳
۱و۱و۲و۱۱ بررسی اوضاع اجتماعی تاثیر گذار بر ساختار معماری پهلوی ۶۳
۱و۱و۲و۱۲ مدرنیته و دوران پهلوی دوم ۶۶
۱و۱و۲و۱۳ بررسی اوضاع اجتماعی تاثیر گذار بر ساختار معماری پهلوی دوم ۶۶
۱و۱و۲و۱۴ ورود مدرنیسم به معماری ۶۷
۱و۱و۲و۱۵ معماری دورۀ قاجار ۶۷
۱و۱و۲و۱۶ معماری دورۀ پهلوی اول ۷۱
۱و۱و۲و۱۷ معماری دورۀ پهلوی دوم ۷۹
۱و۱و۳ سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیراز و تأثیر آن بر گسترش کالبدی شهر)اواخر قاجار تا انتهای پهلوی دوم( ۹۰
۱و۱و۳و۱ مقدمه ۹۰
۱و۱و۳و۲ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر گسترش کالبدی شهر ۹۱
۱و۱و۳و۳ بستر فرهنگی شیراز در عصر قاجار ۹۱
۱و۱و۳و۴ بستر فرهنگی شیراز در عصر پهلوی اول ۹۵
۱و۱و۳و۵ نخستین دورۀ توسعۀ شهری شیراز ۹۶
۱و۱و۳و۶ بستر فرهنگی شیراز در دوران پهلوی دوم ۱۰۰
۱و۱و۳و۷ دومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز ۱۰۲
۱و۱و۳و۸ سومین دورۀ توسعۀ شهری شیراز ۱۰۵
۱و۱و۳و۹ معماری مسکونی شیراز ۱۰۷
۱و۱و۳و۱۰ دورۀ پهلوی اول ۱۰۷
۱و۱و۳و۱۱ دورۀ پهلوی دوم ۱۱۲
۱و۱و۳و۱۲ مسکن و طبقه متوسط، مفهوم طبقه متوسط جدید و مؤلفه های مرتبط با آن ۱۱۷
۱و۱و۳و۱۳ تعریف طبقه متوسط ۱۱۷
۱و۱و۳و۱۴ طبقۀ متوسط جدید در ایران ۱۱۸
۱و۱و۳و۱۵ شکل گیری و تکوین طبقۀ متوسط جدید در ایران؛ دستاورد مدرنیته ۱۱۹
۱و۱و۳و۱۶ افزایش شمار طبقۀ متوسط جدید در دورۀ پهلوی دوم ۱۲۰
۱و۱و۴ خانۀ ایرانی ۱۲۳
۱و۱و۴و۱ مقدمه ۱۲۳
۱و۱و۴و۲ تعاریف خانه و مسکن و مفاهیم خانۀ ایرانی ۱۲۳
۱و۱و۴و۳ تعریف خانه ۱۲۳
۱و۱و۴و۴ تعریف مسکن ۱۲۴
۱و۱و۴و۵ مفهوم خانه در معماری ایرانی ۱۲۵
۱و۱و۴و۶ اصول معماری مسکونی ایرانی ۱۲۶
۱و۱و۴و۷ مردم واری ۱۲۶
۱و۱و۴و۸ پرهیز از بیهودگی ۱۲۷
۱و۱و۴و۹ نیارش ۱۲۷
۱و۱و۴و۱۰ خودبسندگی ۱۲۷
۱و۱و۴و۱۱ درونگرایی ۱۲۸
۱و۱و۴و۱۲ شاخصه های کالبدی خانه ایرانی ۱۲۹
۱و۱و۴و۱۳ تکثر و تنوع فضایی ۱۲۹
۱و۱و۴و۱۴ تدریج گذر از یک فضا به فضای دیگر(اصل سلسله مراتب فضایی) ۱۲۹
۱و۱و۴و۱۵ انعطاف پذیری ۱۲۹
۱و۱و۴و۱۶ هندسه و تناسبات ۱۲۹
۱و۱و۴و۱۷ مرکزیت ۱۳۰
۱و۱و۴و۱۸ گونه گونی فضا از نظر درجۀ پوشیدگی ۱۳۱
۱و۱و۴و۱۹ معرفی تصویری اجزای خانۀ سنتی ایرانی ۱۳۱
۱و۱و۴و۲۰ نحوۀ قرارگیری اجزای خانۀ سنتی ایرانی ۱۵۲
۱و۱و۴و۲۱ سردر ورودی ۱۵۲
۱و۱و۴و۲۲ هشتی ۱۵۳
۱و۱و۴و۲۳ راهرو دالان ۱۵۳
۱و۱و۴و۲۴ حیاط)میانسرا( ۱۵۳
۱و۱و۴و۲۵ جبهۀ شمالی ۱۵۴
۱و۱و۴و۲۶ جبهۀ غربی ۱۵۴
۱و۱و۴و۲۷ جبهۀ شرقی ۱۵۵
۱و۱و۴و۲۸ جبهۀ جنوبی ۱۵۵
۱و۱و۴و۲۹ معرفی خانه های سنتی شیراز تا اواخر قاجار ۱۵۵
۱و۱و۴و۳۰ ویژگی های خاص معماری خانه های سنتی شیراز ۱۵۶
۱و۱و۴و۳۱ بررسی تصویری شاخصه های کالبدی خانه های سنتی شیراز تا اواخر قاجار ۱۵۷
۱و۱و۴و۳۲ خانه های سنتی و طبیعت ۱۵۷
۱و۱و۴و۳۳ تنوع فضایی در خانه های شیراز ۱۵۸
۱و۱و۴و۳۴ انعطاف پذیری خانه های شیراز ۱۵۹
۱و۱و۴و۳۵ سلسله مراتب فضایی در خانه های شیراز ۱۶۰
۱و۱و۴و۳۶ محل قرارگیری حیاط در خانۀ ایرانی ۱۶۱
۱و۱و۴و۳۷ تزیینات ورودی خانه های سنتی دورۀ قاجار ۱۶۱
۱و۱و۴و۳۸ ورودی به سبک سنتی ۱۶۲
۱و۱و۴و۳۹ ورودی به سبک تلفیقی ۱۶۵
۱و۱و۴و۴۰ تحول خانه های مسکونی ۱۶۷
۱و۱و۴و۴۱ برونگرایی ۱۶۷
۱و۱و۴و۴۲ خانه های جدید شیراز در دورۀ پهلوی دوم ۱۷۰
۱و۱و۴و۴۳ معرفی اجزای خانه های مدرن شیراز ۱۷۱
۱و۱و۴و۴۴ ورودی)درآیگاه( یا درون شو ۱۷۱
۱و۱و۴و۴۵ رختکن ۱۷۴
۱و۱و۴و۴۶ راهرو ۱۷۵
۱و۱و۴و۴۷ سرسرا )فرانسوی( ۱۷۵
۱و۱و۴و۴۸ اتاق ۱۷۶
۱و۱و۴و۴۹ اتاق پذیرایی ۱۷۶
۱و۱و۴و۵۰ اتاق ناهارخوری)غذاخوری( ۱۷۷
۱و۱و۴و۵۱ اتاق خواب ۱۷۸
۱و۱و۴و۵۲ ایوانچه )فرانسوی: بالکن( ۱۷۸
۱و۱و۴و۵۳ مهتابی/ بهارخواب ۱۷۹
۱و۱و۴و۵۴ حیاط ۱۸۰
۱و۱و۴و۵۵ مستراح )انگلیسی: سرویس )زبانزد در ایران SERVICE ( فرانسوی: توالت (TOILETTE و دستشویی ۱۸۱
۱و۱و۴و۵۶ حمام ۱۸۱
۱و۱و۴و۵۷ انباری ۱۸۲
۱و۱و۴و۵۸ پادیاو ۱۸۳
۱و۱و۴و۵۹ نورگیر ۱۸۳
۱و۱و۴و۶۰ حیاط خلوت ۱۸۴
۱و۱و۴و۶۱ یستکد)فرانسوی: گاراژ GARAGE انگلیسی: پارکینگ(PARKING 184
۱و۱و۴و۶۲ باریک سازی ۱۸۵
۱و۱و۴و۶۳ بررسی تصویری شاخصه های کالبدی خانه های مدرن شیراز در دوران مدرن)پهلوی دوم( ۱۸۶
۱و۱و۴و۶۴ خانه های جدید و طبیعت ۱۸۶
۱و۱و۴و۶۵ تنوع فضایی در خانه های جدید ۱۸۷
۱و۱و۴و۶۶ انعطاف پذیری خانه های جدید ۱۸۹
۱و۱و۴و۶۷ سلسله مراتب فضایی در خانه های جدید ۱۹۰
۱و۱و۴و۶۸ محل قرارگیری حیاط در خانه های جدید ۱۹۱
۱و۱و۴و۶۹ تزیینات ورودی خانه های مدرن پهلوی دوم ۱۹۲
۱و۱و۵ گونه شناسی نقشه های کاربری مسکونی در معماری شیراز ۵۷ ۱۳۳۰ خورشیدی ۱۹۷
۱و۱و۵و۱ مقدمه ۱۹۷
۱و۱و۵و۲ شناختی مجدد : بررسی اجزا حذف و اضافه شده خانه ایرانی ۱۹۷
۱و۱و۵و۳ نقش طبقه متوسط جدید شیراز در تحولات الگوی مسکن و شکل گیری کاربری مسکونی جدید ۲۲۱
۱و۱و۵و۴ گونه شناسی کاربری مسکونی بر مبنای تحول الگوی سکونت ۲۲۲
۱و۱و۵و۵ تعریف گونه و تیپ و مفاهیم مرتبط با آن ۲۲۲
۱و۱و۵و۶ تعریف گونه ۲۲۲
۱و۱و۵و۷ تعریف تیپ ۲۲۳
۱و۱و۵و۸ تعریف گونه شناسی ۲۲۳
۱و۱و۵و۹ رهیافتی به گونه شناسی مسکونی شیراز پهلوی دوم ۲۲۳
۱و۱و۵و۱۰ گونه شناسی پلان ۲۲۵
۱و۱و۵و۱۱ گونه شناسی خانه بر اساس نحوۀ قرارگیری فضای باز، نیمه باز و بسته ۲۲۷
۱و۱و۵و۱۲ گونۀ الف : تمام پُر ۲۳۱
۱و۱و۵و۱۳ گونۀ ب : نیمه پُر ۲۳۱
۱و۱و۵و۱۴ گونۀ ج : میان پُر ۲۳۱
۱و۱و۵و۱۵ گونۀ د : دو بر پُر ۲۳۲
۱و۱و۵و۱۶ گونه شناسی براساس نحوۀ دسترسی ۲۴۰
۱و۱و۵و۱۷ گونه شناسی براساس نحوۀ قرارگیری فضا حول محور دسترسی ۲۴۹
۱و۱و۵و۱۸ گونه الف: تمرکز و پراکندگی فضاها در اطراف محور مستقیم ۲۵۲
۱و۱و۵و۱۹ گونه ب: تمرکز و پراکندگی فضاها در اطراف محور شکسته ۲۵۵
۱و۱و۵و۲۰ تمرکز و پراکندگی فضاها در اطراف محور منقطع ۲۵۷
۱و۱و۵و۲۱ گونه شناسی نما ۲۶۱
۱و۱و۵و۲۲ . گونه شناسی خانه براساس چگونگی ترکیب اجزای ورودی ۲۶۳
۱و۱و۵و۲۳ گونه الف : فاقد قاب ۲۶۶
۱و۱و۵و۲۴ گونه ب: قاب ساده ۲۶۶
۱و۱و۵و۲۵ گونه ج: قاب ترکیبی ۲۶۸
۱و۱و۶ نتیجه ۲۷۲
۱و۱و۷ منابع ۲۸۰

1-2 ) بررسی مدرنیته بر روند معماری خانه از قاجار تا پایان پهلوی دوم (نمونه موردی خانه های دوره قاجار و پهلوی)

۱و۲و۱ چکیده ۲۹۱
۱و۲و۲ مقدمه ۲۹۲
۱و۲و۳ پیشینه تحقیق ۲۹۲
۱و۲و۴ مدرنیته ۲۹۲
۱و۲و۵ تفاوت مدرنیسم و معماری مدرن ۲۹۳
۱و۲و۶ هنر و معماری قاجار ۲۹۳
۱و۲و۷ هنر و معماری پهلوی اول ۲۹۳
۱و۲و۸ هنر و معماری پهلوی دوم ۲۹۴
۱و۲و۹ خصایص یک خانه ایرانی ۲۹۶
۱و۲و۱۰ تجزیه و تحلیل ۲۹۷
۱و۲و۱۱ بررسی نمونه ها ۲۹۷
۱و۲و۱۲ خانه های قاجار ۲۹۷
۱و۲و۱۳ خانه ناصر الدین میرزا ۲۹۷
۱و۲و۱۴ خصوصیات بارز بنا ۲۹۸
۱و۲و۱۵ تزئینات بنا ۲۹۹
۱و۲و۱۶ خانه های پهلوی ۲۹۹
۱و۲و۱۷ خانه متین دفتری ۲۹۹
۱و۲و۱۸ خصوصیات بارز بنا ۲۹۹
۱و۲و۱۹ تزئینات بنا ۳۰۰
۱و۲و۲۰ خانه مهندس علیزاده ۳۰۱
۱و۲و۲۱ خصوصیات بارز بنا ۳۰۱
۱و۲و۲۲ تزئینات بنا ۳۰۱
۱و۲و۲۳ مقایسه ی تتطبیقی خانه های قاجار و پهلوی ۳۰۲
۱و۲و۲۴ نتیجه گیری ۳۰۳
۱و۲و۲۵ منابع ۳۰۳

1-3 ) گونه شناسی ورودی خانه های دورهی قاجار و پهلوی اول در شهر شیراز

۱و۳و۱ چکیده ۳۰۵
۱و۳و۲ مقدمه ۳۰۵
۱و۳و۳ معرفی و تاریخچه شهر شیراز ۳۰۶
۱و۳و۴ محله های قدیم شیراز ۳۰۷
۱و۳و۵ معماری دوره ی قاجار ۳۰۷
۱و۳و۶ معرفی خانه های دوره ی قاجاریه در شهر شیراز ۳۰۸
۱و۳و۷ خانه افشار ۳۰۸
۱و۳و۸ خانه تاجر ۳۰۸
۱و۳و۹ خانه توحیدی ۳۰۹
۱و۳و۱۰ خانه حاج اصغر مهیا ۳۰۹
۱و۳و۱۱ خانه زنجیرچی یزدی ۳۰۹
۱و۳و۱۲ خانه عبدالحمید تولایی ۳۰۹
۱و۳و۱۳ خانه محمد حسن کاظمی شیرازی ۳۱۰
۱و۳و۱۴ خانه مدرسی ۳۱۰
۱و۳و۱۵ معماری دوره پهلوی ۳۱۲
۱و۳و۱۶ معرفی خانه های دورهی پهلوی در شهر شیراز ۳۱۲
۱و۳و۱۷ خانه سید علی جوکار(شاهزاده جمالی) ۳۱۳
۱و۳و۱۸ خانه ی زارع ۳۱۳
۱و۳و۱۹ خانه عابدی ۳۱۳
۱و۳و۲۰ خانه کازرونی ۳۱۴
۱و۳و۲۱ نتیجه گیری ۳۱۶
۱و۳و۲۲ فهرست منابع ۳۱۸

1-4 ) بررسی ساختار و مصالح بناهای مسکونی در دوره ی پهلوی دوم نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه

۱و۴و۱ چکیده ۳۱۹
۱و۴و۲ مقدمه ۳۱۹
۱و۴و۳ سوالات تحقیق ۳۲۰
۱و۴و۴ روش تحقیق ۳۲۰
۱و۴و۵ بیان دقیق مسئله (موضوع ها و جز- موضوع ها) ۳۲۰
۱و۴و۶ کلیات تاریخی و سیاست ها و ویژگی های معماری ۳۲۰
۱و۴و۷ هویت بافت های تاریخی ۳۲۱
۱و۴و۸ الگوی اقلیمی خانه های دوره ی پهلوی دوم ارومیه ۳۲۱
۱و۴و۹ مصالح دوره ی پهلوی دوم ۳۲۱
۱و۴و۱۰ ویژگی های منازل دوره ی دوم پهلوی ۳۲۲
۱و۴و۱۱ نتیجه گیری ۳۲۴
۱و۴و۱۲ منابع ۳۲۵

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته در معماری

معماری ایران در دوره پهلوی اول تحت تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نظیر نشر روزنامه، اعزام دانشجو به اروپا، حضور پیمان کاران اروپایی و گروه حضور های مختلفی از چون معماران : معماران سنتی، معماران خارجی و معماران ایرانی تحصیل کرده در غرب شامل سبک های متنوعی است. مصطفی کیانی در کتاب ویژگی های معماری دوره پهلوی اول، معماری ایران را به سه سبک سنتی، باستان گرایی و مدرن تقسیم کرده است. اما در دوره پهلوی دوم سبک مطرح و مورد توجه سبک مدرن بوده است و سبک های سنتی و باستانی بسیار کم تر دیده می شود.
سبک سنتی: این سبک نقطه عطف دوره معماری پهلوی و قبل از آن بوده است. مصطفی کیانی در کتاب ویژگی های معماری دوره اول پهلوی این سبک را مختص دو نوع بنا دانسته است. اول بناهایی که به طور سنتی کارکرد آن ها از قبل وجود داشته است نظیر بناهای عمومی، مساجد، مدارس علمیه و … دوم بناهایی که بیشتر نما و ظاهرشان به سبک سنتی است مثل: دبیرستان البرز تهران، ساختمان پست و … این بناها توسط معمارانی که معماری را به طور تجربی آموخته بودند اجرا می گشت.
سبک باستانی: در این سبک ،معماران معماری هخامنشی، ساسانی و به طوررا باستانی اروپا نمادین در پوسته ظاهری بناها به خصوص عمومیبناهای و حکومتی اجرا می کردند. عمر این سبک بسیار کوتاه بوده و تنها می توان به دوره پهلوی اول اختصاص داد مثل: بناهای هشت گنبدان میدان حسن آباد، میدان مشق، دبیرستان فیروز بهرام و …
سبک مدرن: با توجه به حاکم سیاسی و اجتماعی تحولات بر جامعه آن روز این سبک نسبت به دو سبک دیگر از رونق بیشتری برخور دار است. از مهم ترین دستاورد های اشدمی ب ساخت تکنولوژی تغییر این سبک . البته این سبک هر در دو دوره پهلوی سه عامل تحت اول و دوم به معنای واقعی خود در ایران اجرا نشد

فهرست کامل فصل دوم نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته در معماری

2-1) نسبت سنت با مدرنیته ایرانی بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی

چکیده ۳۳۰
۲و۱و۱ کلیات تحقیق ۳۳۸
۲و۱و۱و۱ چکیده ۳۳۹
۲و۱و۱و۲ مقدمه ۳۴۰
۲و۱و۱و۳ بیان مساله ۳۴۳
۲و۱و۱و۴ اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق ۳۴۵
۲و۱و۱و۵ اهداف تحقیق ۳۴۶
۲و۱و۱و۶ پرسش های اساسی ۳۴۷
۲و۱و۱و۷ تعاریف مفاهیم ۳۴۷
۲و۱و۲ ادبیات تحقیق ۳۵۰
۲و۱و۲و۱ مقدمه ۳۵۱
۲و۱و۲و۲ بررسی نظریات میشل فوکو ۳۵۱
۲و۱و۲و۳ بررسی نظریات ریچارد رورتی ۳۵۳
۲و۱و۲و۴ مبانی نظری ۳۵۸
۲و۱و۲و۵ مبانی نظری دکتر کچویان ۳۵۸
۲و۱و۲و۶ معرفت شناسی ۳۵۸
۲و۱و۲و۷ هستی شناسی ۳۶۰
۲و۱و۲و۸ انسان شناسی ۳۶۱
۲و۱و۲و۹ مبانی نظری دکتر علی میرسپاسی ۳۶۳
۲و۱و۲و۱۰ معرفت شناسی ۳۶۳
۲و۱و۲و۱۱ هستی شناسی ۳۶۴
۲و۱و۲و۱۲ انسان شناسی ۳۶۵
۲و۱و۲و۱۳ مقایسه معرفت شناسی ،هستی شناسی و انسان شناسی در آرا دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی ۳۶۶
۲و۱و۲و۱۴ مقایسه معرفت شناسی دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی ۳۶۶
۲و۱و۲و۱۵ مقایسه هستی شناسی دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی ۳۶۶
۲و۱و۲و۱۶ مقایسه انسان شناسی دکتر کچویان و دکتر میرسپاسی ۳۶۷
۲و۱و۲و۱۷ پیشینه تحقیق ۳۶۷
۲و۱و۲و۱۸ پیشینه تحقیقات داخلی ۳۶۸
۲و۱و۲و۱۹ رویارویی فکری ایران با مدرنیت نوشته فرزین وحدت ۳۶۹
۲و۱و۲و۲۰ مهرزاد بروجردی ” کتاب روشنفکران ایرانی و غرب” ۳۷۰
۲و۱و۲و۲۱ چالش سنت و مدرنیته در ایران از انقلاب مشروطه تا سال ۱۳۲۰ ۳۷۱
۲و۱و۲و۲۲ پیشینه تحقیقات خارجی ۳۷۲
۲و۱و۲و۲۳ اسلام و مدرنیته محمد ارکون ۳۷۲
۲و۱و۲و۲۴ کتاب ریشه های خشم اسلامی برنارد لوئیس ۳۷۳
۲و۱و۲و۲۵ جمع بندی از پیشینه تحقیق ۳۷۴
۲و۱و۳ روش شناسی تحقیق ۳۷۵
۲و۱و۳و۱ مقدمه ۳۷۶
۲و۱و۳و۲ روش تحقیق ۳۷۶
۲و۱و۳و۳ جامعه آماری ۳۷۸
۲و۱و۳و۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه ۳۷۸
۲و۱و۳و۵ نحوه جمع آوری داده ها ۳۷۹
۲و۱و۳و۶ اعتباریابی و ارزیابی کیفیت ۳۷۹
۲و۱و۳و۷ ملاحظات اخلاقی پژوهش ۳۸۰
۲و۱و۴ یافته های تحقیق ۳۸۱
۲و۱و۴و۱ مقدمه ۳۸۲
۲و۱و۴و۲ نظریات میشل فوکو درباره مدرنیته و سنت ۳۸۲
۲و۱و۴و۳ مدرنیته در نگاه میشل فوکو ۳۸۲
۲و۱و۴و۴ سنت در نگاه میشل فوکو ۳۸۵
۲و۱و۴و۵ نظریات دکتر حسین کچویان در مورد مدرنیته و سنت ۳۸۸
۲و۱و۴و۶ مدرنیته در نگاه دکتر حسین کچویان ۳۸۹
۲و۱و۴و۷ سنت در نگاه دکتر حسین کچویان ۳۹۶
۲و۱و۴و۸ ریشه های تئوریک اندیشه دکتر حسین کچویان ۳۹۹
۲و۱و۴و۹ تحلیل از تحولات جامعه ایران در نگاه دکتر حسین کچویان ۴۰۸
۲و۱و۴و۱۰ راه حل برون رفت از چالش سنت و مدرنیته در نگاه دکتر حسین کچویان ۴۱۹
۲و۱و۴و۱۱ نظریات ریچارد رورتی در مورد مدرنیته و سنت ۴۲۳
۲و۱و۴و۱۲ مدرنیته در نگاه ریچارد رورتی ۴۲۳
۲و۱و۴و۱۳ سنت در نگاه ریچارد رورتی ۴۲۵
۲و۱و۴و۱۴ نظریات دکتر علی میرسپاسی در مورد مدرنیته و سنت ۴۲۷
۲و۱و۴و۱۵ مدرنیته در نگاه دکتر علی میرسپاسی ۴۲۸
۲و۱و۴و۱۶ سنت در نگاه دکتر علی میرسپاسی ۴۳۴
۲و۱و۴و۱۷ ریشه های تئوریک اندیشه دکتر علی میرسپاسی ۴۳۷
۲و۱و۴و۱۸ تحلیل از تحولات جامعه ایران در نگاه دکتر علی میرسپاسی ۴۴۴
۲و۱و۴و۱۹ راه حل برون رفت از چالش سنت و مدرنیته در نگاه دکتر علی میرسپاسی ۴۵۰
۲و۱و۵ نتیجه گیری ۴۶۲
۲و۱و۵و۱ مقدمه ۴۶۲
۲و۱و۵و۲ نقاط اشتراک و افتراق اندیشه های دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی ۴۶۳
۲و۱و۵و۳ انتقاد به اندیشه های دکتر حسین کچویان و دکتر علی میرسپاسی ۴۶۶
۲و۱و۵و۴ انتقاد به اندیشه های دکتر حسین کچویان ۴۶۶
۲و۱و۵و۵ انتقاد به اندیشه های دکتر علی میرسپاسی ۴۷۱
۲و۱و۵و۶ نتیجه ۴۷۴
۲و۱و۵و۷ پیشنهادات پژوهشی ۴۸۵
۲و۱و۵و۸ پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ۴۸۵
۲و۱و۵و۹ محدودیتهای پژوهش ۴۸۵
۲و۱و۵و۱۰ فهرست منابع و مآخذ ۴۸۶

2-2) بازآفرینی پتگانهی ایرانی از طریق مقایسهی تطبیقی آن با معماری اوریگامی ژاپن

۲و۲و۱ چکیده ۵۰۲
۲و۲و۲ مقدمه ۵۰۳
۲و۲و۳ روش تحقیق ۵۰۴
۲و۲و۴ هندسه در معماری ایرانی ۵۰۴
۲و۲و۵ تاریخچه مقرنس ۵۰۵
۲و۲و۶ گونه شناسی ۵۰۶
۲و۲و۷ مقرنس ۵۰۷
۲و۲و۸ هندسه مقرنس ۵۰۷
۲و۲و۹ پتکانه ۵۰۹
۲و۲و۱۰ اوریگامی ۵۱۰
۲و۲و۱۱ سنت و نو در معماری ژاپنی ۵۱۰
۲و۲و۱۲ بررسی نمونه های موردی ۵۱۱
۲و۲و۱۳ پایانه دریایی یوکوهاما ۵۱۱
۲و۲و۱۴ استادیوم جده ، یورن اوتزن ، ۱۹۶۷ ( طرح اجرا نشده ) ۵۱۳
۲و۲و۱۵ نتایج نمونه مطالعات ۵۱۵
۲و۲و۱۶ نتیجه ۵۱۷
۲و۲و۱۷ فهرست مراجع ۵۱۸

2-3) معماری محسن فروغی از نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته

۲و۳و۱ چکیده ۵۱۹
۲و۳و۲ مقدمه ۵۲۰
۲و۳و۳ نقد منابع ۵۲۰
۲و۳و۴ معماری پهلوی ۵۲۱
۲و۳و۵ زندگی نامه ۵۲۲
۲و۳و۶ بررسی آثار ۵۲۲
۲و۳و۷ نتیجه گیری ۵۲۵
۲و۳و۸ منابع و ماخذ ۵۲۵

2-4) تحلیل تقابل سنت و مدرنیته در معماری خانه های دوره قاجار تبریز

۲و۴و۱ چکیده ۵۲۶
۲و۴و۲ مقدمه ۵۲۷
۲و۴و۳ روش تحقیق ۵۲۷
۲و۴و۴ بیان مسئله ۵۲۷
۲و۴و۵ تحولات دوره قاجاری ۵۲۸
۲و۴و۶ عوامل تأثیر گذار در معماری دوره قاجار ۵۲۸
۲و۴و۷ سیر تأثیر گذاری معماری نئوکلاسیک اروپا ۵۲۹
۲و۴و۸ ویژگیهای معماری قاجار ۵۲۹
۲و۴و۹ ویژگیهای معماری قاجار ۵۳۰
۲و۴و۱۰ تزئینات دوره قاجار ۵۳۰
۲و۴و۱۱ رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار ۵۳۰
۲و۴و۱۲ بناهای مسکونی دوره قاجار ۵۳۰
۲و۴و۱۳ تزئینات بکاررفته در خانه ها ۵۳۱
۲و۴و۱۴ اهمیت معماری شهر تبریز ۵۳۱
۲و۴و۱۵ ویژگیهای معماری خانههای قاجاری تبریز ۵۳۱
۲و۴و۱۶ تحلیل ویژگیهای معماری خانه امیر نظام ۵۳۲
۲و۴و۱۷ خانه قدکی ۵۳۴
۲و۴و۱۸ خانه بهنام ۵۳۶
۲و۴و۱۹ خانه گنجه ای زاده ۵۳۷
۲و۴و۲۰ نتیجه گیری ۵۳۹
۲و۴و۲۱ منابع و ماخذ ۵۴۰

2-5) تاثیرات مدرنیته بر معماری معاصر ایران

۲و۵و۱ چکیده ۵۴۱
۲و۵و۲ مقدمه ۵۴۲
۲و۵و۳ مدرنیته و مدرنیسم ۵۴۳
۲و۵و۴ شاخص ها و اصول مدرنیسم ۵۴۳
۲و۵و۵ تجربه مدرنیته در ایران ۵۴۴
۲و۵و۶ تفکرات و زیر بنای فکر معماری معاصر ایران ۵۴۷
۲و۵و۷ معماران خارجی ۵۵۱
۲و۵و۸ معماران ایرانی فرنگ رفته ۵۵۱
۲و۵و۹ نتیجه گیری ۵۵۲
۲و۵و۱۰ منابع ۵۵۳

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی

تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره ما، همزمان در خانه و مسکن به هم گره خورده اند. چنانکه مسکن تنها برای بقا و زنده ماندن نیست، بلکه الزامات و اقتضائات خود را به تمامیت هستی و شیوه زندگی انسان تحمیل نموده است و در عین حال تمام اجزا و عناصر فرهنگ یعنی مذهب، جهان شناسی، هنرها، علم، تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، اسطوره ها و زیبایی شناسی، همگی با مسکن درآمیخته اند .چنین است که شیوه های معیشت گوناگون، مانند شیوه های دامپروری، کشاورزی، صنعتی هر کدام نظام مسکونی خاص خود را به وجود آورده ا ند .زندگی سنتی و زندگی شهری امروزی هر یک نماینده نوعی نظام مسکن گزینی و مسکن سازی انسان و در عین حال نظامهای اقتصادی و اجتماعی متفاوت اند.

فهرست کامل فصل سوم تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی

3-1 ) بررسی سبک زندگی وتحولات فرهنگی معاصر تاثیرات آن بر کالبد خانه

۳و۱و۱ چکیده ۵۵۵
۳و۱و۲ مقدمه ۵۵۶
۳و۱و۳ نسبت خانه و فرهنگ ۵۵۷
۳و۱و۴ مدرنیته و تحول فرهنگ خانه ۵۵۹
۳و۱و۵ علل تحول مفهوم و شاخصه های معمارانه مسکن از سنت به مدرنیته ۵۶۰
۳و۱و۶ چگونگی تاثیرات مدرنیته و تحولات آن ۵۶۰
۳و۱و۷ عقلانی و امروزی شدن خانه ۵۶۰
۳و۱و۸ شهری شدن خانه ۵۶۱
۳و۱و۹ عرفی شدن خانه ۵۶۱
۳و۱و۱۰ فردی شدن خانه ۵۶۲
۳و۱و۱۱ دمکراتیک شدن خانه ۵۶۲
۳و۱و۱۲ رسانه ای شدن خانه ۵۶۳
۳و۱و۱۳ بوروکراتیک شدن خانه ۵۶۴
۳و۱و۱۴ عوامل اجتماعی -فرهنگی و شاخصه های معمارانه مسکن ۵۶۵
۳و۱و۱۵ سبک زندگی ۵۶۵
۳و۱و۱۶ سینما، جامعه و سبک زندگی ۵۶۶
۳و۱و۱۷ روش شناسی ۵۶۶
۳و۱و۱۸ پنج جنبه اصلی فرهنگ از دیدگاه راپاپورت ۵۶۷
۳و۱و۱۹ نحوه انجام فعالیت های اصلی ۵۶۸
۳و۱و۲۰ ساختار خانواده ۵۶۸
۳و۱و۲۱ نقش جنسیت ها ۵۶۹
۳و۱و۲۲ نگرش به خلوت ۵۶۹
۳و۱و۲۳ فرایند روابط اجتماعی ۵۶۹
۳و۱و۲۴ بررسی پنج بعد فرهنگی راپاپورت در فیلم های منتخب ۵۷۰
۳و۱و۲۵ نتیجه ۵۷۴
۳و۱و۲۶ منابع ۵۷۵

3-2 ) یررسی چگونگی همنشینی مطبخ و آشپز خانه و مسکن در سکونتگاه های ایرانی

۳و۲و۱ چکیده ۵۷۶
۳و۲و۲ مقدمه ۵۷۶
۳و۲و۳ متن مقاله ۵۷۸
۳و۲و۴ بررسی معنای واژگانی ۵۷۸
۳و۲و۵ بررسی ساختار فضایی ۵۸۰
۳و۲و۶ آشپز خانه در دوره سنت ۵۸۰
۳و۲و۷ آشپز خانه در دوره آغازین ۵۸۲
۳و۲و۸ عرصه بندی فضایی و عملکردی ۵۸۲
۳و۲و۹ همجواری و ارتباط با سایر فضاها ۵۸۳
۳و۲و۱۰ آشپز خانه در دوره مدرن متاخر ۵۸۳
۳و۲و۱۱ عرصه بندی فضایی و عملکردی ۵۸۴
۳و۲و۱۲ همجواری و ارتباط با سایر فضاها ۵۸۵
۳و۲و۱۳ مواد و مصالح و مبلمان آشپز خانه ۵۸۶
۳و۲و۱۴ نورگیری ۵۸۷
۳و۲و۱۵ نتیجه گیری ۵۸۷
۳و۲و۱۶ مراجع ۵۸۹

3-3 ) تحولات شیوه زندگی و تغییر الگوی مسکن ایرانی

۳و۳و۱ چکیده ۵۹۰
۳و۳و۲ مقدمه ۵۹۳
۳و۳و۳ مفهوم مسکن ۵۹۳
۳و۳و۴ روند شکل گیری خانه از دیروز تا امروز ۵۹۳
۳و۳و۵ بررسی و تحلیل محتوای مفهومی خانه و مسکن ۵۹۴
۳و۳و۶ اهمیت مسکن در زندگی انسان ۵۹۵
۳و۳و۷ معماری سنتی مسکن ایرانی ۵۹۶
۳و۳و۸ گونه شناسی معماری سنتی ایرانی ۵۹۶
۳و۳و۹ ویژگی های معماری سنتی مسکن ۵۹۶
۳و۳و۱۰ سیر تحول خانه ایرانی ۵۹۶
۳و۳و۱۱ فرهنگ خانه ۵۹۷
۳و۳و۱۲ مدرنیته و تحول فرهنگ خانه ۵۹۸
۳و۳و۱۳ تغییرات دهه پنجاه ۶۰۰
۳و۳و۱۴ سیر تحولات الگوی خانه سنتی به مسکن امروزی ۶۰۱
۳و۳و۱۵ معماری دوره قاجار ۶۰۱
۳و۳و۱۶ معماری معاصر ایران (دوره پهلوی دوم) ۶۰۲
۳و۳و۱۷ غربی شدن و سبک بین المللی ۱۳۵۶ ۶۰۲
۳و۳و۱۸ مدرنیسم ایرانی (۱۳۵۰-۱۳۷۳) ۶۰۳
۳و۳و۱۹ جریان های فکری و الگووارهای غالب بر طراحی مسکن در دوره معاصر ۶۰۳
۳و۳و۲۰ مسکن مطلوب ۶۰۴
۳و۳و۲۱ نتیجه ۶۰۴
۳و۳و۲۲ منابع ۶۰۶

3-4 ) بررسی اثر گذاری فرهنگ بر پیکره ی معماری ایران در دوره معاصر

۳و۴و۱ چکیده ۶۰۷
۳و۴و۲ مقدمه ۶۰۸
۳و۴و۳ روش تحقیق ۶۰۸
۳و۴و۴ فرهنگ ۶۰۸
۳و۴و۵ فرهنگ و معماری ۶۰۹
۳و۴و۶ رویارویی و اثر گذاری فرهنگ بر سنت ۶۰۹
۳و۴و۷ تجدد گرایی یا فرهنگ پذیری ۶۰۹
۳و۴و۸ تغییر حکومت ها و تغییر نگرییستن به معماری ۶۱۰
۳و۴و۹ دوره ی پهلوی اول ۶۱۱
۳و۴و۱۰ اقلیم و معماری ایرانی ۶۱۲
۳و۴و۱۱ از معمار تا آرشیتکت ۶۱۳
۳و۴و۱۲ دوره ی پهلوی دوم ۶۱۳
۳و۴و۱۳ توجه به تاریخ و فرهنگ گذشته در آثار معماری ۶۱۴
۳و۴و۱۴ معین نبودن معیارهای علمی برای شناخت و سنجش و برای آموزش معماری در ایران ۶۱۵
۳و۴و۱۵ نتیجه گیری ۶۱۶
۳و۴و۱۶ منابع ۶۱۶

3-5 ) مقایسه تغییرات سیاست های بازنمایی سریال های تلویزیونی درباره سبک زندگی خانوادگی

۳و۵و۱ چکیده ۶۱۸
۳و۵و۲ مقدمه ۶۱۹
۳و۵و۳ چارچوب نظری ۶۲۰
۳و۵و۴ روش تحقیق ۶۲۱
۳و۵و۵ یافته ها ۶۲۲
۳و۵و۶ نتیجه گیری ۶۲۵
۳و۵و۷ منابع ۶۲۶

قسمت هایی از فصل چهارم معنای هویت در معماری معاصر ایران

پیش از ورود مدرنیسم به ایران، طی سده های متمادی تغییرات در همه جنبه های زندگی بصورت بطئی انجام می گرفت. هسته اولیه اجتمان، خانواده گسترده بود؛ که شام یک مرد، یک یا چند زن و چندین بچه بوده، اعضای مسن تر خانواده و سایر افراد فامی ، در میان و یا در ن دیکی آن زندگی می کردند. اما طی سلطنت خاندان قاجاریه و سپس دوران پهلوی، روند مدرن شدن شتاب یافت و همه جنبه های زندگی، حتی نهاد خانواده مورد تهاجم قرار گرفت. بدین ترتیب با آغاز دوران مدرن، خانواده دستخوش تغییرات فراوانی شد. خانواده ایرانی در حال دگرگونی است؛ توصیف شک امروزی آن با اصطلاحات رایجی همچون «خانواده هسته ای» و یا «خانواده گسترده» چگونگی آنرا، دقیقأ آشکار نمی سازد. اما با وجود اهمیت رواب خویشاوندی، می توان گفت بخشی از خانواده های ایرانی از نون «خانواده گسترده کمینه» اند

فهرست کامل فصل چهارم معنای هویت در معماری معاصر ایران

4-1 ) جستاری بر تقسیم بندی معنای هویت در معماری معاصر ایران با مقایسه نظریه های مختلف صاحبنظران معماری وشهرسازی

۴و۱و۱ چکیده ۶۲۹
۴و۱و۲ مقدمه ۶۳۰
۴و۱و۳ هدف تحقیق ۶۳۰
۴و۱و۴ نوع تحقیق ۶۳۰
۴و۱و۵ راهبردهای تحقیق ۶۳۰
۴و۱و۶ تدوین چارچوب تفسیر ۶۳۰
۴و۱و۷ روش شناسی تحقیق ۶۳۱
۴و۱و۸ مقوله های ارزیابی در تحقیق تفسیری – تاریخی ۶۳۲
۴و۱و۹ نحوه انتخاب آثار معماران معاصر وبررسی ومطالعه آنها ۶۳۲
۴و۱و۱۰ نمونه کارهای انتخاب شده برای بررسی ومطالعه راهبردهای ارایه شده برای آنها ۶۳۳
۴و۱و۱۱ راهبردهای متداول در تحلیل معماری معاصر ۶۳۳
۴و۱و۱۲ جمع بندی ونتیجه گیری ۶۴۶
۴و۱و۱۳ فهرست منابع و مواخذ ۶۴۹

4-2 ) در جستجوی هویت شهرها

۴و۲و۱ چکیده ۶۵۰
۴و۲و۲ مقدمه ۶۵۰
۴و۲و۳ هدف و ضرورت پژوهش ۶۵۱
۴و۲و۴ پیشینه مطرح شدن موضوع هویت ۶۵۱
۴و۲و۵ مبانی نظری ۶۵۱
۴و۲و۶ معانی و ریشه های واژه هویت ۶۵۱
۴و۲و۷ هویت از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی ۶۵۲
۴و۲و۸ نقش فرهنگ در شکل گیری هویت ۶۵۲
۴و۲و۹ جهانی شدن و تاثیر آن در هویت سنتی ۶۵۳
۴و۲و۱۰ هویت شهر ۶۵۳
۴و۲و۱۱ تحجر هویت ۶۵۳
۴و۲و۱۲ بحران هویت در معماری معاصر ایران ۶۵۴
۴و۲و۱۳ مدرنیته و تاثیر آن بر طراحی شهرهای اسلامی ۶۵۶
۴و۲و۱۴ نتیجه گیری ۶۵۷
۴و۲و۱۵ منابع ۶۵۷

4-3 ) مقایسه وضعیت حریم در معماری گذشته و امروز ایران با رویکرد آپارتمان نشینی

۴و۳و۱ چکیده ۶۵۹
۴و۳و۲ مقدمه ۶۶۱
۴و۳و۳ روش تحقیق ۶۶۱
۴و۳و۴ ضرورت طرح ۶۶۲
۴و۳و۵ ادبیات و مبانی نظری ۶۶۲
۴و۳و۶ یافته های پژوهش ۶۶۳
۴و۳و۶ مفاهیم و اصول سنتی در معماری ایران ۶۶۳
۴و۳و۷ عناصر شاخص معماری سنتی ۶۶۴
۴و۳و۸ نقش مدرنیته و تحول خانه ۶۶۷
۴و۳و۹ عوامل موثر بر معماری بناهای خصوصی ۶۶۷
۴و۳و۱۰ معضلات آپارتمان نشینی ۶۶۸
۴و۳و۱۱ نتیجه گیری ۶۶۹
۴و۳و۱۲ منابع ۶۷۰

4-4 ) گونه شناسی و تبیین ویژگیهای %۲۲واحد مسکونی مناسب خانواده گسترده کمینه%۲۲ )در حوزه معماری(

۴و۴و۱ چکیده ۶۷۱
۴و۴و۲ مقدمه ۶۷۲
۴و۴و۳ بیان مساله ۶۷۲
۴و۴و۴ اهمیت موضوع ۶۷۲
۴و۴و۵ پیشینه تحقیق ۶۷۲
۴و۴و۶ فرضیه ها ۶۷۳
۴و۴و۷ اهداف ۶۷۳
۴و۴و۸ روش پژوهش ۶۷۳
۴و۴و۹ مصاحبه ۶۷۳
۴و۴و۱۰ الگوی متعارف خانه های مسکونی معاصر در کشور ۶۷۴
۴و۴و۱۱ گونه شناسی واحد مسکونی ۶۷۵
۴و۴و۱۲ نتیجه گیری ۶۷۶
۴و۴و۱۳ منابع ۶۷۷

4-5 ) جدال نوگرایان و سنت گرایان در ایران

۶و۵و۱ چکیده ۶۷۹
۴و۵و۲ نگاه تئوریک به رابطۀ سنت و مدرنیته ۶۸۰
۴و۵و۳ سنت گرایان ۶۸۴
۴و۵و۴ نوگرایان دینی ۶۹۱
۴و۵و۵ تقسیم بندی اندیشمندان ایرانی در مواجهه با غرب ۶۹۵
۴و۵و۶ نتیجه گیری ۷۰۲
۴و۵و۷ منابع ۷۰۳

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000 افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *