50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 860 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بازآفرنی شهری و مرمّت بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار شهری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش توسعه پایدار شهری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایدار بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسي پایداری محلات بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش توانمند سازی اماکن غیر رسمی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بهینه سازی مکان های عمومی با رویکرد توسعه پایدار بررسی شده است

بافت هاي تاریخی، آن بخش از بافت هاي شهري را شامل می شود که قبل از سال 1300هـ . ش شکل گرفته لیکن به دلیل فرسودگی کالبدي، نداشتن استانداردهاي ایمنی، استحکامات، خدمات و زیر ساخت هاي شهري با وجود برخورداري از ارزش هاي هویتی، منزلت و مکانی و سکونتی پایینی دارند، عناصر تعیین کننده شالوده شهر و محلات قدیم را می توان در مسجد جامع، محله مسکونی و بازار مشاهده نمود. همچنین بر اساس بافت هاي تاریخی ایران، در تعیین ویژگی هاي کلی آن ها به مواردي همچون امنیت، محرومیت، توجه به اقلیم، مصالح ساختمانی بومی، ساختار ارگانیک، معابر، کالبد فرهنگی و ساکنین فرهنگی گرا، درونگرا بودن، ارزش میراث فرهنگی، آسایش،مقیاس و هویت اشاره کرد. شهرها در واقع جزء نهادهاي اجتماعی پویا هستند و از این حیث می توان آن ها را با موجودات زنده شبیه دانست که همواره در سیر تکاملی خود، سیکل حیات فیزیکی خود را پشت سرمی گذراند. تجدید مکرر این سیکل نشانگر پویایی فضاي کالبدي شهري می باشد که همزمان با تداوم سیکل حیات شهرها، عناصر شهري نیز دچار تغییر و تحول می شوند، به وجود می آیند، کمیت شان افزایش می یابد، تغییر نقش می دهند، پیروي می شوند و دچار فرسودگی می گرددند. تعاریف کلمات بافت و فرسوده در شکل شماره 1 بدین صورت است

قسمت هایی از فصل اول بازآفرینی شهری و مرمّت بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار شهری

توسعه پايدار، رويكردي جامع به بهبودبخشي كيفيت زندگي انسانها در جهت تحقق رفاه اقتصادي، اجتماعي و محيطي سكونتگاههاي انساني است. در اين معنا توسعه پايدار فرايندي است كه با سازماندهي و تنظيم رابطه انسان و محيط و مديريت بهره برداري از منابع و محيط زيست، دستيابي به توليد فزاينده و مستمر، زندگي مطمئن، امنيت غذايي، عدالت و ثبات اجتماعي و مشاركت مردم را تسهيل مي كند. در فرايند توسعه پايدار، اهداف اجتماعي و اقتصادي و محيطي جامعه در هر جا كه ممكن است از طريق وضع سياستها، انجام اقدامات لازم و عمليات حمايتي با هم تلفيق مي شوند. توسعه پايدار داراي سه بعد اقتصادي و اجتماعي و محيطي است. در اين معنا تعامل هماهنگ و يكپارچهاي ميان ابعاد توسعة پايدار، به مثابة ارزش واحدي با عنوان گلدان پايداري وجود دارد. توسعه زماني پايدار است كه از نظر اقتصادي ماندگار باشد، از نظر اجتماعي مقبول و از نظر محيطي درست زيرا هر فعاليتي كه به وسيله انسانها انجام ميگيرد (اجتماعي) غالبا به انگيزه سود و درآمد است (اقتصادي) كه در طبيعت و با استفاده از منابع طبيعي صورت مي پذيرد.

فهرست کامل فصل اول بازآفرینی شهری و مرمّت بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار شهری

1-1 ) ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري با رويكرد پايداري اجتماعي(نمونه موردي:محله اميرعرب)

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 بیان مساله 2
1و1و4 اهداف 3
1و1و5 روش تحقیق 3
1و1و6 تعاريف،مفاهيم و مباني نظري 3
1و1و7 مفهوم فرسودگي و بافت فرسوده 3
1و1و8 فرآيند شكل گيري بافت فرسوده 4
1و1و9 توسعه پايدار 4
1و1و10 پايداري اجتماعي 6
1و1و11 پايداري اجتماعي در بافت فرسوده 6
1و1و12 معرفي محله اميرعرب 8
1و1و13 معرفي اجمالي محدوده طرح و موقعيت آن 8
1و1و14 مطالعات جمعيتي محله اميرعرب 9
1و1و15 سنجش و ارزشيابي بعد اجتماعي 9
1و1و16 مطالعه وضعيت سكونت 9
1و1و17 امنیت محله 9
1و1و18 مكانها و فضاهاي عمومي و تعاملات اجتماعي 10
1و1و19 تمايل به مشاركت در نوسازي و بهسازي محله 10
1و1و20 ميزان تعلق به محله 10
1و1و21 نكات مثبت و منفي در محله 10
1و1و22 نتیجه گیری 11
1و1و23 پیشنهادات 11
1و1و24 منابع 12

1-2 ) احیا و ساماندهی بافت های فرسوده شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری نمونه موردی (شهر مهاباد)

1و2و1 چکیده 13
1و2و2 مقدمه 14
1و2و3 پیشینه پژوهش 15
1و2و4 روش تحقیق 16
1و2و5 محدوده مورد مطالعه 16
1و2و6 مبانی نظری 17
1و2و7 یافته های تحقیق 18
1و2و8 مشکلات بافت های فرسوده در بخش های مختلف شهر 24
1و2و9 نتیجه گیری 26
1و2و10 پیشنهادات 27
1و2و11 منابع 28

1-3 ) بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار

چکیده 37
1و3و1 فصل اول : مقدمه 54
1و3و1و1 مقدمه 55
1و3و1و2 طرح موضوع و بیان مسئله 56
1و3و1و3 اهمیت و ضرورت تحقیق 61
1و3و1و4 اهداف تحقیق 66
1و3و1و5 هدف کلی 67
1و3و1و6 اهداف جزئی )عملیاتی( 67
1و3و1و7 سئوالات تحقیق 68
1و3و1و8 فرضیه های تحقیق 68
1و3و1و9 روش تحقیق 69
1و3و1و10 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 69
1و3و1و11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 70
1و3و1و12 مراحل انجام تحقیق 71
1و3و1و13 فرآیند تحقیق 72
1و3و2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 75
1و3و2و1 مقدمه 75
1و3و2و2 توسعه پایدار 77
1و3و2و3 اهداف توسعه پایدار 79
1و3و2و4 ابعاد توسعه پایدار 80
1و3و2و5 توسعه پایدار شهری 81
1و3و2و6 اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری 83
1و3و2و7 سکونتگاههای غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آن 87
1و3و2و8 زاغه نشینی 87
1و3و2و9 حاشیه نشینی 87
1و3و2و10 سکونتگاههای غیررسمی 88
1و3و2و11 عوامل مؤثر بر شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 90
1و3و2و12 عوامل ساختاری جامعه 90
1و3و2و13 عوامل سازمانی 91
1و3و2و14 فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی 91
1و3و2و15 وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین 92
1و3و2و16 سیاست های مداخله و تأمین مسکن 92
1و3و2و17 قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری 93
1و3و2و18 دلایل ساختاری 94
1و3و2و19 دلایل غیرساختاری 94
1و3و2و20 معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی 95
1و3و2و21 ویژگی های کالبدی و فضایی 96
1و3و2و22 ویژگی های اقتصادی 97
1و3و2و23 ویژگی های اجتماعی- فرهنگی 98
1و3و2و24 ویژگی های حقوقی 100
1و3و2و25 دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی 101
1و3و2و26 دیدگاه لیبرال 102
1و3و2و27 دیدگاه رادیکال 103
1و3و2و28 دیدگاه جامعه گرایان جدید 103
1و3و2و29 دیدگاه مسأله گرا )عمدتاً متعلق به قبل از دهه 1970( 104
1و3و2و30 دیدگاه بنیادگرا ) عمدتاً پایه گرفته در دهه 1970( 105
1و3و2و31 دیدگاه های هدفگرا )راهبردی(( از نیمه دوم دهه 1980 و به خصوص1990 تا کنون ) 106
1و3و2و32 رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در جهان 109
1و3و2و33 رویکرد نادیده انگاری 109
1و3و2و34 رویکرد حذف و تخلیه اجباری 109
1و3و2و35 رویکرد مسکن عمومی 110
1و3و2و36 رویکرد زمین و خدمات 110
1و3و2و37 رویکرد خودیاری 111
1و3و2و38 رویکرد ارتقاء بخشی )بهسازی( 112
1و3و2و39 رویکرد توانمندسازی 113
1و3و2و40 فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی 116
1و3و2و41 رویکرد اجتماع-محور 116
1و3و2و42 مشارکت 117
1و3و2و43 ظرفیت سازی 119
1و3و2و44 امنیت تصرف 122
1و3و2و45 سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت 123
1و3و2و46 سیاست قانونی کردن مالکیت 123
1و3و2و47 سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی 124
1و3و2و48 سیاست نوسازی و توسعه مجدد 124
1و3و2و49 رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران 125
1و3و2و50 سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 128
1و3و2و51 اهداف کلان سند توانمندسازی 129
1و3و2و52 اصول سند توانمندسازی 129
1و3و2و53 پیشینه تحقیق 130
1و3و2و54 جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق 136
1و3و3 شناخت محدوده مورد مطالعه 140
1و3و3و1 سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس 140
1و3و3و2 تجارب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بندرعباس 144
1و3و3و3 بانک جهانی 144
1و3و3و4 طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس 147
1و3و3و5 شناخت محدوده مورد مطالعه 148
1و3و3و6 موقعیت قرارگیری محلات موردنظر 148
1و3و3و7 محله سورو 148
1و3و3و8 محله چاهستانیها 151
1و3و3و9 قدمت و زمان شکل گیری محلات مورد مطالعه 153
1و3و3و10 قدمت محله سورو 153
1و3و3و11 قدمت محله چاهستانیها 153
1و3و3و12 مطالعات کالبدی و فیزیکی محلات سورو و چاهستانیها 154
1و3و3و13 ساختار کلی محلات سورو و چاهستانیها 154
1و3و3و14 قدمت و عمر بنا 156
1و3و3و15 نوع دسترسی ها و نحوه شکل گیری آنها 158
1و3و3و16 بررسی و مقایسه کاربری ها و امکانات موجود در هر از یک محلات مورد مطالعه با استانداردهای موجود 162
1و3و3و17 بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله سورو با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست 164
1و3و3و18 بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست 165
1و3و3و19 تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها 168
1و3و3و20 تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد 168
1و3و3و21 تعداد و بعد خانوار 171
1و3و3و22 ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها 172
1و3و3و23 جمع بندی 175
1و3و4 تجزیه و تحلیل داده ها 178
1و3و4و1 مقدمه 178
1و3و4و2 تأثیرات زیست محیطی بر سکونتگاه های غیررسمی موردمطالعه 179
1و3و4و3 خطر فروپاشی ساختمان ها در مقابل عوامل طبیعی 180
1و3و4و4 ارزیابی بافت فیزیکی محلات 181
1و3و4و5 بررسی کیفیت ابنیه 181
1و3و4و6 میزان دسترسی واحد های مسکونی به تأسیسات زیربنایی 185
1و3و4و7 کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین 186
1و3و4و8 مورفولوژی اجتماعی 187
1و3و4و9 ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان 187
1و3و4و10 میزان تحصیلات پاسخگویان 188
1و3و4و11 میزان مهاجرپذیری محله 190
1و3و4و12 بومی و غیربومی بودن ساکنین 190
1و3و4و13 مبدأ مهاجرت ساکنین 191
1و3و4و14 علت مهاجرت ساکنین 195
1و3و4و15 میزان احساس تعلق به محله 197
1و3و4و16 سابقه سکونت در محله 198
1و3و4و17 نوع سکونت در محله از دید ساکنین 199
1و3و4و18 میزان صمیمیت ساکنین با یکدیگر 200
1و3و4و19 رضایتمندی ساکنین از محله 201
1و3و4و20 مشارکت 203
1و3و4و21 سابقه مشارکت 203
1و3و4و22 میزان مشارکت در محلات مورد مطالعه 204
1و3و4و23 نوع مشارکت 206
1و3و4و24 امنیت اجتماعی محله 207
1و3و4و25 امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه 208
1و3و4و26 میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین 210
1و3و4و27 وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین 211
1و3و4و28 وضعیت اشتغال ساکنین 212
1و3و4و29 میزان درآمد ماهیانه 214
1و3و4و30 نوع مالکیت 215
1و3و4و31 میزان وابستگی به نهادهای دولتی 217
1و3و4و32 ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه 219
1و3و4و33 تعیین محلات یأس و امید با استفاده از تحلیل سلسله (AHP) مراتبی 221
1و3و4و34 مسائل و مشکلات محلات از دید ساکنین 225
1و3و4و35 جمع بندی 230
1و3و5 آزمون فرضیه ها و ارائه راهکار 232
1و3و5و1 مقدمه 232
1و3و5و2 آزمون فرضیه ها 233
1و3و5و3 فرضیه اول به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله و به تبع آن زمینه مشارکت مردمی را در ساماندهی آن فراهم کند. 233
1و3و5و4 به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله را فراهم کند. 234
1و3و5و5 میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان مشارکت مردمی گردد 235
1و3و5و6 فرضیه دوم : به نظر می رسد در محله چاهستانیها با توجه به عدم وجود امکانات و خدمات زمینه مشارکت مردمی نسبت به محله سورو کمتر فراهم می باشد 236
1و3و5و7 فرضیه سوم 238
1و3و5و8 راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو 239
1و3و5و9 راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله چاهستانیها 240
1و3و6 فهرست منابع و مآخذ 241
1و3و7 پیوست 252
1و3و7و 1 موقعیت جغرافیایی و طبیعی 253
1و3و7و2 وضعیت توپوگرافی 253
1و3و7و3 ویژگی اقلیمی 256
1و3و7و4 ویژگی خاص شهر)دسترسی به آبهای آزاد( 258
1و3و7و5 هسته اولیه پیدایش و گسترش شهر بندرعباس 258
1و3و7و6 مراحل گسترش کالبدی شهر بندرعباس 259
1و3و7و7 تحولات جمعیتی شهر بندرعباس 262
1و3و7و8 روند تحولات مهاجرت در شهر بندرعباس 264
1و3و7و9 علل و عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در بندرعباس 266
1و3و7و10 دیدگاه طرح های توسعه شهری در زمینه اسکان غیررسمی بندرعباس 269
1و3و7و11 طرح های توسعه و عمران)جامع(شهری 269
1و3و7و12 اولین طرح جامع شهر بندرعباس 269
1و3و7و13 دومین طرح جامع شهر بندرعباس 270
1و3و7و14 طرح ساختاری- راهبردی بندرعباس 270
1و3و7و15 طرح جامع مسکن استان هرمزگان 271

1-4 ) بازآفرینی شهري و تاثیر آن بر بافت هاي فرسوده ي شهري

1و4و1 خلاصه 281
1و4و2 مقدمه 281
1و4و3 یافته ها 282
1و4و4 ابعاد بازآفرینی شهري 284
1و4و5 اصول بازآفرینی شهري 286
1و4و6 اهداف بازآفرینی 286
1و4و7 محله ها و محدوده هاي هدف بازآفرینی شهري 286
1و4و8 بافتهاي تاریخی 286
1و4و9 بافتهاي نابسامان و ناکارآمد میانی 287
1و4و10 سکونتگاههاي غیررسمی 287
1و4و11 محدودهها و محلههاي شهري با پیشینه روستایی 287
1و4و12 نتیجه گیري و بحث 287
1و4و13 منابع 288

1-5 ) مرمّت بافت های فرسوده و مسئله دار با رویکرد توسعه پایدار شهری

1و5و1 چکیده 290
1و5و2 مقدمه 291
1و5و3 بیان مسئله 291
1و5و4 ضرورت تحقیق 292
1و5و5 پیشینه تحقیق 293
1و5و6 روش تحقیق 293
1و5و7 محدوده مورد مطالعه : محله سرشور در مشهد 293
1و5و8 مبانی نظری 294
1و5و9 انواع بافت های فرسوده 296
1و5و10 عوامل فرسودگی و تخریب بافتهای شهری 296
1و5و11 شاخص های تعیین شده برای شناسایی بافت های فرسوده 297
1و5و12 انواع دیدگاه ها نسبت به بافت های فرسوده 297
1و5و13 ابعاد توسعه ی پایدار 298
1و5و14 یافته های تحقیق 299
1و5و15 وضعیت کنونی محله سرشور 299
1و5و16 جایگاه محله سرشور در بافت های فرسوده شهر مشهد 299
1و5و17 ویژگی های بافت این محدوده 300
1و5و18 نتیجه گیری 301
1و5و19 جدول SWOT 301
1و5و20 پیشنهادات 302
1و5و21 مراجع 303

1-6 ) بازآفرینی شهری و رویکرد احیای بافت های فرسوده

1و6و1 چکیده 304
1و6و2 مقدمه 305
1و6و3 روش 305
1و6و4 یافته ها 305
1و6و5 ابعاد بازآفرینی شهری 307
1و6و6 اصول بازآفرینی شهری 309
1و6و7 اهداف بازآفرینی 309
1و6و8 محلهها و محدودههای هدف بازآفرینی شهری 309
1و6و9 بافتهای تاریخی 309
1و6و10 بافتهای نابسامان و ناکارآمد میانی 310
1و6و11 سکونتگاههای غیررسمی 310
1و6و12 محدودهها و محلههای شهری با پیشینه روستایی 310
1و6و13 نتیجه گیری و بحث 310
1و6و14 منابع 310

1-7 ) بهسازي بافت هاي فرسوده در راستاي باز آفرینی هویت شهري

1و7و1 چکیده 312
1و7و2 مقدمه 313
1و7و3 تعریف هویت 314
1و7و4 هویت در مکان 315
1و7و5 حس مکان 316
1و7و6 محدوده مکانی تجربه و خاطره 317
1و7و7 بافت فرسوده شهري 318
1و7و8 مداخله در بافت فرسوده 319
1و7و9 سیر تحولات مرمت و باز زنده سازي شهري در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 319
1و7و10 نتیجه گیری 321
1و7و11 منابع 322

1-8 ) ساماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار

1و8و1 چکیده 325
1و8و2 مقدمه 326
1و8و3 مبانی نظری 326
1و8و4 بافت فرسوده 326
1و8و5 توسعه پایدار 326
1و8و6 پایداری اقتصادی 327
1و8و7 پایداری اجتماعی 327
1و8و8 پایداری زیست محیطی 327
1و8و9 رویکرد توانمند سازی 327
1و8و10 شناخت محله آبشار 329
1و8و11 یافته های تحقیق 330
1و8و12 تحلیل نتایج اجتماعی 332
1و8و13 تحلیل نتایج اقتصادی 333
1و8و14 ارایه راهکار 333
1و8و15 نقاط قوت ،ضعف ، فرصت و تهدید 333
1و8و16 نمره دهی به نقاط قوت ،ضعف ، فرصت و تهدید 334
1و8و17 راهبرد ها و راهکارهای پیشنهادی 334
1و8و18 جمع بندی و نتیجه گیری 336
1و8و19 مراجع 337

1-9 ) ساماندهي كالبدي بافت هاي فرسوده، رويكردي به سوي توسعه درو نزا و پايدار شهري مطالعه موردي: كوي يوسفي اهواز

1و9و1 چکیده 339
1و9و2 مقدمه 339
1و9و3 روش تحقیق 340
1و9و4 مبانی نظری 340
1و9و5 ساماندهی 340
1و9و6 ساماندهي بافت فرسوده 340
1و9و7 بافت فرسوده شهر 340
1و9و8 شاخص هاي شناسايي بافت فرسوده 340
1و9و9 فرسودگي 340
1و9و10 اشكال ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري 340
1و9و11 باززنده سازي 340
1و9و12 بهسازي 340
1و9و13 نوسازي 340
1و9و14 بازسازي 340
1و9و15 توسعه 341
1و9و16 توسعه درو نزا 341
1و9و17 استراتژي توسعه ي درون زا 341
1و9و18 اهداف توسعه درون زا 341
1و9و19 حوزه محيطي 341
1و9و20 حوزه اقتصادي 341
1و9و21 حوزه كالبدي 341
1و9و22 حوزه اجتماعي 342
1و9و23 پایداری 342
1و9و24 توسعه پایدار 342
1و9و25 معرفي محدوده مورد مطالعه 342
1و9و26 انواع فرسودگي در كوي يوسفي 343
1و9و27 فرسودگي كالبدي 343
1و9و28 فرسودگي كاركردي 343
1و9و29 فرسودگي در تصوير ذهني 343
1و9و30 جنس پاسخگويان و نوع خانوار ساكن در مسكن 343
1و9و31 نوع مسكن و تعداد طبقات ساختماني 343
1و9و32 قدمت مسكن و مدت اقامت در كوي يوسفي 343
1و9و33 مالكيت مسكن و نوع مصالح ساختماني 344
1و9و34 مساحت زيربناي ساختمان 344
1و9و35 ساماندهي منزل 344
1و9و36 رضايت از محله و مشكل محله 344
1و9و37 نتیجه گیری 344
1و9و38 منابع 344

1-10 ) رهیافتی بر طرح ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری (نمونه موردی محله بید آباد اصفهان)

1و10و1 چکیده 347
1و10و2 مقدمه 347
1و10و3 اهمیت و ضرورت 347
1و10و4 اهداف تحقیق 347
1و10و5 پیشینه جهانی 349
1و10و6 روش تحقیق 349
1و10و7 مبانی نظری 349
1و10و8 مفاهیم اساسی شهر پایدار 349
1و10و9 باز آفرینی پایدار شهری 350
1و10و10 عوامل آسیبهای كالبدی – فضایی بافت های شهری 350
1و10و11 توجه به فرهنگ محلی،بهترین عامل پایداری در بافت های تاریخی 350
1و10و12 ریشه اصلی فرسودگی بافت های شهری 351
1و10و13 مسائلی كه در تدوین طرح های احیاء بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی باید مورد توجه قرار گیرند 351
1و10و14 محدوده و قلمرو پژوهش 351
1و10و15 محدوده ناحیه تاریخی جلفا 352
1و10و16 مشخصات كلی محله بید آباد 353
1و10و17 اهداف ساماندهی بافت 353
1و10و18 ایده اصلی ساماندهی 353
1و10و19 ارزیابی شاخص های كالبدی مورد مطالعه 354
1و10و20 عمر ابنیه ساختمان منطقه 354
1و10و21 نظام كاربری زمین منطقه یك 354
1و10و22 نظام دسترسی به قطعات 355
1و10و23 كاربری های خدماتی موجود در محله 356
1و10و24 مصالح ساختمانی محله بید آباد 357
1و10و25 راهکارهای مداخله در ناحیه تاریخی جلفا 357
1و10و26 نتیجه گیری 360
1و10و27 مراجع 360

1-11 ) ساماندهی بافت فرسوده در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی : محله فیض آباد کرمانشاه)

1و11و1 چکیده 362
1و11و2 مقدمه 363
1و11و3 اهمیت و ضرورت تحقیق 363
1و11و4 روش تحقیق 364
1و11و5 محدوده مورد مطالعه 364
1و11و6 تعاریف و مفاهیم 365
1و11و7 توسعه پایدار 365
1و11و8 ویژگی های عمومی بافت های فرسوده 366
1و11و9 عوامل فرسودگی و تخریب بافت های شهری 366
1و11و10 عوامل اقتصادی 367
1و11و11 عوامل اجتماعی 367
1و11و12 عوامل حقوقی 368
1و11و13 عوامل کالبدی 368
1و11و14 شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر 368
1و11و15 مولفه های توسعه پایدار 369
1و11و16 یافته های پژوهش 373
1و11و17 مشکلات موجود در بافت فرسوده شهری (برداشت میدانی) 373
1و11و18 عوامل گسترش فرسودگی در محلات شهری 374
1و11و19 نتیجه گیری 374
1و1و20 منابع

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم توسعه پایدار شهری

در این قسمت به بررسی وضعیت عوامل خارجی و داخلی پرداخته می شود. که این بررسی در قالب یک ماتریس عوامل داخلی و خارجی نشان داده می شود. در ماتریس عوامل خارجی، امتیاز نهایی شهر فاروج 2.59 میباشد. با توجه به اینکه عدد بیشتر از 2/5نشانگر وجود شرایط مطلوب در این بخش میباشد، این امر نشان دهنده این است که وضعیت شهر فاروج در ارتباط با عوامل خارجی جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری در وضعیت مطلوبی قرار داشته و فرصتهای موجود بیشتر از تهدیدها میباشند. بطوریکه فرصت های مناسبی جهت بهبود وضعت توسعه شهری وجود داشته که جهت رسیدن به وضعیتی مطلوب و بهتر ارائه استراتژیهای مناسب منطقه ای جهت از بین بردن نقاط ضعف و خنثی کردن تهدیدهای موجود میباشد.
همچنین امتیاز نهایی ماتریس عوامل داخلی شهر برابر با فاروج 2.39 می باشد، با توجه به این که این رقم کمتر از از 2/50 می باشد،نشان دهنده وضعیت نامطلوب در این زمینه میباشد

فهرست کامل فصل دوم توسعه پایدار شهری

2-1) نگرشی سیستمی در مدیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری

2و1و1 چکیده 376
2و1و2 مقدمه 377
2و1و3 طرح مساله 377
2و1و4 متدولوژی و روش تحقیق 378
2و1و5 مبانی نظری در عرصه شهر ; مدیریت شهری ; مدیریت فرهنگی 378
2و1و6 اهداف و راهبردهای مدیریت سیستماتیک شهری 379
2و1و7 چارچوب اساسی سیستم مدیریت شهری 379
2و1و8 سیر مدیریت شهری در ایران 380
2و1و9 تفکر سیستمی در مدیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلانشهر تهران 381
2و1و10 نتیجه گیری 387
2و1و11 منابع 388

2-2) رویکرد پایداری در متن طراحی شهری

2و2و1 چکیده 390
2و2و2 مقدمه 390
2و2و3 روش تحقیق 392
2و2و4 مبانی نظری 392
2و2و5 تعریف و مفهوم طراحی شهری 392
2و2و6 توسعه پایدار شهری 395
2و2و7 ضوابط و اصول طراحی فضاهای شهری 397
2و2و8 نتیجه گیری و پیشنهادات 398
2و2و9 منابع 399

2-3) نگرش سیستمی در مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری

2و3و1 چکیده 403
2و3و2 مقدمه 404
2و3و3 طرح مساله 406
2و3و4 روش تحقیق 407
2و3و5 مباني نظري در عرصه شهر؛ مديريت شهري، مديريت فرهنگي 408
2و3و6 اهداف و راهبردهاي مديريت سيستماتيك شهري 411
2و3و7 راهبردها در مديريت شهري 412
2و3و8 چهارچوب اساسي سيستم مديريت شهري 412
2و3و9 سير مديريت شهري در ايران 414
2و3و10 تفكر سيستمي در مديريت شهري و مديريت فرهنگي كلان شهر تهران 416
2و3و11 نتيجه گيري 426
2و3و12 منابع 429

2-4) ساماندهی میدان توپخانه تهران با توجه به ارزش های بومی ایرانی

2و4و1 چکیده 431
2و4و2 مقدمه 433
2و4و3 عرصه ی عمومی و مفاهیم مرتبط با حوزه معنای آن 434
2و4و4 كاركردهای عرصه ی عمومی 434
2و4و5 میدان(فضای عمومی شهری) 435
2و4و6 بررسی عوامل موثر بر دگرگونی میدان در وضع حاضر 436
2و4و7 اصول معماری بومی ایران 436
2و4و8 میدان توپخانه تهران 438
2و4و9 موقعیت میدان در تهران 438
2و4و10 بررسی و تحلیل وضع موجود میدان با استفاده از روش SWOT 439
2و4و11 نتیجه 441
2و4و12 منابع 443

2-5) ایجاد پایداری کالبدی به کمک اسناد هدایت طراحی شهری

2و5و1 چکیده 444
2و5و2 مقدمه 445
2و5و3 طراحی شهری 445
2و5و4 اسناد هدایت در طراحی شهری 445
2و5و5 راهنمای طراحی شهری 446
2و5و6 منشا راهنما 446
2و5و7 سلسله مراتب و سطوح راهنما 447
2و5و8 ماهیت راهنما 447
2و5و9 زمینه های توجه راهنمای طراحی 448
2و5و10 زمینه های کالبدی مورد توجه راهنمای طراحی 448
2و5و11 ملاحظات راهنما در جهت خلق کیفیت های کالبدی پایدار 449
2و5و12 تنظیم شرایط محیطی 449
2و5و13 تناسبات گذر 449
2و5و14 انطباق محیطی 449
2و5و15 خط آسمان 449
2و5و16 استقرار پیرامون 449
2و5و17 تناسبات قطعه 450
2و8و18 تداوم جداره 450
2و5و19 هویت سبک معماری 450
2و5و20 تداوم و ادغام عناصر زمینه 450
2و5و21 رنگ و مصالح 450
2و5و22 ملاحظات راهنما در جهت توسعه پایدار کالبدی 450
2و5و23حفاظت 450
2و5و24 مصالح ساختمانی 451
2و5و25 ملاحظات محیط زیست بومی در طراحی 451
2و5و26 انعطاف پذیری طرح 451
2و5و27 نتیجه گیری 451
2و5و28 منابع 452

2-6) برنامه ریزی استراتژیک توسعه ی پایدار شهر فاروج با مدل SWOT

2و6و1 چکیده 453
2و6و2 مقدمه 453
2و6و3 بیان مساله 453
2و6و4 اهمیت وضرورت تحقیق 455
2و6و5 پیشینه تحقیق 456
2و6و6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 458
2و6و7 محدوده مورد مطالعه 458
2و6و8 یافته های توصیفی تحقیق 458
2و6و9 شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها 459
2و6و10 عوامل درونی تاثیرگذار بر توسعه شهر فاروج 459
2و6و11 عوامل بیرونی تاثیرگذار بر توسعه شهرفاروج 460
2و6و12 تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها 461
2و6و13 یافته های تحلیلی نتایج مدل SWOT 466
2و6و14 ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 466
2و6و15 نتیجه گیری 470
2و6و16 منابع 470

2-7) ضرورت بهسازی ساختمانهای صنعتی در منطقه چهار شیراز با رویکرد توسعه پایدار

2و7و1 چکیده 472
2و7و2 مقدمه 473
2و7و3 ضرورت بهسازی 473
2و7و4 تغییرات آب و هوایی 473
2و7و5 بافتهاي ناكارآمد شهري 475
2و7و6 توسعه پایدار شهری 476
2و7و7 بهسازی راهکار دستیابی به توسعه پایدار 478
2و7و8 مطالعه موردی: فرآنید بهسازی کارگاهی در مطنقه چهار شیراز 480
2و7و9 معرفی سایت مورد مطالعه 481
2و7و10 بررسي وضع موجود 481
2و7و11 پیشنهاد کاربری 483
2و7و12 نتیجهگیری 487
2و7و13 مراجع 488

2-8) نقش سيما ، منظر و مبلمان شهري بر شاخص زيست محيطي توسعه پايدار شهر نمونه موردي : بلوار شهيد موفق شهرفاروج

2و8و1 چکیده 490
2و8و2 مقدمه 491
2و8و3 مباني نظري 492
2و8و4 مفهوم نما 492
2و8و5 آسايش بصري 492
2و8و6 آلودگي نمادي (اطلاعات و علائم محيطي) 493
2و8و7 آلودگي ديداري (اغتشاش بصري نماها، حجم و عناصر) 493
2و8و8 آلودگي رنگ در محيطهاي اطراف انسان 493
2و8و9 آلودگي نور 493
2و8و10 مفهوم فضاي شهري 493
2و8و11 اجزاء مستقر در فضا 493
2و8و12 پوشش گياهي (عناصر سبز) 493
2و8و13 عملكردهاي فضاي سبز شهري 494
2و8و14 عملكرد زيست محيطي 494
2و8و15 مبلمان شهري (اثاثه شهري) 494
2و8و16 محدوده مورد مطالعه 495
2و8و17 شناخت و تجزيه و تحليل بعد فضايي 496
2و8و18 شناخت و تجزيه و تحليل بعد زمينه اي 496
2و8و19 شناخت و تجزيه و تحليل بعد زماني 498
2و8و20 شناخت و تجزيه و تحليل بعد كاركردي 499
2و8و21 سايه اندازي 499
2و8و22 شناخت و تجزيه و تحليل بعد بصري 500
2و8و23 مطالعه و بررسي مبلمان شهري 500
2و8و24 گونه شناسي مبلمان شهري و مصالح و كفپوش هاي معابردر بلوار شهيد موفق 501
2و8و25 برداشت و بررسي بدنه ها ،تأكيد در كنج 501
2و8و26 نماسازي 502
2و8و27 عناصر و الحاقات نما 502
2و8و28 معرفي عناصر اصلي تشكيل دهنده بعد اجتماعي 503
2و8و29 شناخت و تجزيه و تحليل بعد ادراكي 504
2و8و30 حس مكان 504
2و8و31 بررسي ادراك خيابان شهيد موفق 504
2و8و32 نتايج تحقيق 505
2و8و33 پيشنهادها و راهكارها 506
2و8و34 سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي در بعد فضايي 506
2و8و35 سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي در بعد زمينه اي 506
2و8و36 سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي در بعد كاركردي 506
2و8و37 سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي دربعد بصري 507
2و8و38 سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي بعد اجتماعي 507
2و8و39 سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي بعد اداركي 507
2و8و40 منابع 507

2-9) استراتژی توسعه شهری (CDS) شهر گرمی با رویکرد توسعه پایدار شهری

2و9و1 چکیده 510
2و9و2 مقدمه 511
2و9و3 رو ششناسی تحقیق 511
2و9و4 مبانی نظری و تئوریک تحقیق 512
2و9و5 مفهوم توسعه پایدار 512
2و9و6 مفهوم توسعه پایدار شهری 513
2و9و7 تعریف استراتژی توسعه شهری 513
2و9و8 اهداف استراتژی توسعه شهری 513
2و9و10 اصول استراتژی توسعه شهری 513
2و9و11 پیشینه راهبرد توسعه شهری در جهان 514
2و9و12 پیشینه راهبرد توسعه شهری در ایران 515
2و9و13 شناخت محدوده مورد مطالعه 515
2و9و14 یافته های تحقیق 516
2و9و15 نقاط قوت و ضعف )عوامل درونی( شهر گرمی 517
2و9و16 فرصت ها و تهدید ها )عوامل بیرونی(شهر گرمی 518
2و9و17 فرصت ها 518
2و9و18 تهدیدها 518
2و9و19 ماتریس استراتژی چهار گانه SWOT با استفاده از روش کمی برنامه ریزی QSPM 519
2و9و20 راهبرد استراتژی اقتضائی 520
2و9و21 راهبرد استراتژی انطباقی 520
2و9و22 راهبرد استراتژی تدافعی 520
2و9و23 نتیجه گیری 523
2و9و24 فهرست منابع و ماخذ 524

2-10) ارزیابی کاربری اراضی شهر قم بر اساس رویکرد توسعه پایدار

2و10و1 مقدمه 526
2و10و2 طرح مساله 526
2و10و3 روش تحقیق 527
2و10و4 ضرورت تحقيق 527
2و10و5 پيشينه تحقيق 528
2و10و6 اهداف تحقيق 528
2و10و7 سوال تحقيق 529
2و10و8 مبانی نظری تحقیق 529
2و10و9 مفهوم کاربری اراضی شهری 529
2و10و10 سرانه های کاربری شهری 529
2و10و11 دیدگاه توسعه پایدار 530
2و10و12 سیستم اطلاعات جغرافیایی 531
2و10و14 محدوده پژوهش 532
2و10و15 تحلیل یافته ها 533
2و10و16 ارزیابی و تحلیل کمی کاربری اراضی شهر قم 534
2و10و17 ارزیابی و تحلیل کیفی کاربری اراضی شهر قم 538
2و10و18 نتیجه گیری 544
2و10و19 منابع 545

2-11) چیستی و چرایی مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده

2و11و1 چکیده 547
2و11و2 مقدمه 548
2و11و3 اهمیت و ضرورت تحقیق 549
2و11و4 روش تحقیق 549
2و11و5 مبانی نظری 549
2و11و6 یافته های تحقیق 553
2و11و7 تعداد جمعیت و بعد خانوار محله 553
2و11و8 محل تولد سرپرست خانوار 553
2و11و9 علت اصلی این محل برای سکونت 554
2و11و10 وضعیت سواد محله 555
2و11و11 میزان تمایل ساکنین به مشارکت 555
2و11و12 بررسی های اقتصادی و توان مشارکت 557
2و11و13 توان مشارکت ساکنان و شاغلان 558
2و11و14 مشکلات اجتماعی موجود در محله 559
2و11و15 وضعیت فعلی محله در مقایسه با گذشته 561
2و11و16 وضعیت اشتغال و بی کاری 561
2و11و17 توزیع شاغلان ساکن در سطح محله بر حسب گروههای اصلی شغلی 562
2و11و18 میزان رعایت عدالت در خدمات دهی به محله از سوی مدیریت شهری از دید ساکنین 562
2و11و19 نتیجه گیری 563
2و11و20 منابع 565

2-12) توسعه پایدار شهری با رویکرد مکان یابی ساختمانهای بلند مرتبه

2و12و1 بیان مساله تحقیق 566
2و12و2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 567
2و12و3 فرضیه های تحقیق 567
2و12و4 بررسی سوابق ساخت ساختمان های بلندمرتبه در ایران 568
2و12و5 بررسی دیدگاههای موجود در زمینه ساختمان های بلند مرتبه 568
2و12و6 دیدگاه های موافق با ساختمان های بلندمرتبه 568
2و12و7 دیدگاه های میانه که ارتفاع ساختمان ها را در یک حد میانه می پذیرد 568
2و12و8 معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند 568
2و12و9 ملاحظات سازه ای 569
2و12و10 نظرات طراحان و سازندگان 569
2و12و11 بررسی سابقه تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها ی موجود در بلند مرتبه سازی 569
2و12و12 ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه ژئوتکنیکی 569
2و12و13 موقعیت جغرافیایی شهر 569
2و12و14 عوامل مربوط به کالبد و بافت شهری 570
2و12و15 انتخاب مناسبترین گزینه برای احداث سااختمان های بلند مرتبه 575
2و12و16 جمع بندی 577
2و12و17 آزمون فرضیه ها ی تحقیق 578
2و12و18 پیشنهادات 580
2و12و19 منابع 580

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایدار

پیاده روي اولین طریقه مورد استفاده بشر براي انجام سفر است و قبل از اختراع و استفاده از هر نوع وسیله حرکتی تنها از نیروي پاها براي جابجایی استفاده می گردید. اما امروزه با اختراع خودروي شخصی و افزایش روز افزون آن، هر روز نیاز به معابر، بزرگراه ها و مسیرهاي سواره رو جدیدي احساس می شود که به همین دلیل بافتها و بناهاي ارزشمند تخریب شده تا راه براي عبور خودروي شخصی باز شود و این امر تجاوز به حریم پیاده و آلودگی ناشی از آنرا به دنبال دارد. با وجود اینکه حرکت پیاده، طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروري ترین شکل جابجایی انسان در محیط است، اما توجه صرف براي رفع نیازهاي سواره باعث تاریخ زدایی و زدودن خاطرات جمعی شده و ارزش هاي بصري مسیر را کاسته است. در فضاهاي پیاده بر خلاف فضاهاي حرکت سواره، حواس غیر بصري در ادراك هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت هاي محیطی نقش دارد که همین تنوع و پیچیدگی به جذابیت و نیروي فضاي پیاده می افزاید. با توجه به اهمیت و نقش مسیرهاي پیاده در ساماندهی فضاهاي شهري، موضوع این تحقیق را به فرصتی جهت پرداختن به مفاهیمی همچون پیاده رو، عابر پیاده و ویژگی هاي آن، توقعات موردي از پیادهراه و نقش محدوده هاي پیاده مدار در توسعه پایدار شهري یافتیم که در ادامه بدان اشاره خواهد شد

فهرست کامل فصل سوم توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایدار

3-1 ) ساماندهی خیابان های شهری با رویکرد پیاده مداری در جهت توسعه پایدار شهری نمونه موردی : خیابان بوعلی در شهر همدان

3و1و1 چکیده 582
3و1و2 مقدمه 583
3و1و3 ضرورت تحقیق 584
3و1و4 روش پژوهش 584
3و1و5 پیشینه پژوهش 584
3و1و6 ادبیات پژوهش 585
3و1و7 پیاده گرایی 585
3و1و8 معبر پیاده 586
3و1و9 پیاده راه 587
3و1و10 معرفی نمونه مطالعاتی 587
3و1و11 یافته های تحقیق 588
3و1و12 نتیجه گیری و پیشنهادات 590
3و1و13 مراجع 592

3-2 ) مسیرهاي پیاده، عامل حمل و نقل پایدار

3و2و1 چکیده 593
3و2و2 مقدمه 593
3و2و3 پیاده رو 593
3و2و4 سفرهاي پیاده 594
3و2و5 تاریخچه پیاده روي 594
3و2و6 عابر پیاده 595
3و2و7 ویژگیعابر پیاده 595
3و2و8 انعطاف پذیري 595
3و2و9 سطح کمتر مورد نیاز 595
3و2و10 سرعت کم 595
3و2و11 ایمنی در تردد 595
3و2و12 شدت صوتی کمتر 596
3و2و13 بدون گاز و دود 596
3و2و14 سامان دهی فضاهاي شهري با تاکید بر نقش پیاده 596
3و2و15 نقش محدوده هاي پیادهمدار در توسعه پایدار شهري 596
3و2و16 نقش پیاده روي در سلامت جسمی و روحی 597
3و2و17 عامل حمل و نقل پایدار 597
3و2و18 حفاظت محیط زیست 597
3و2و19 موجد توسعه پایدار اجتماعی 597
3و2و20 عامل توسعه پایدار اقتصادي 597
3و2و21 ایجاد کننده توسعه پایدار فرهنگی 598
3و2و22 موجد توسعه پایدار سیاسی 598
3و2و23 توقعات موردي از پیاده راه 598
3و2و24 سرزندگی 598
3و2و25 انعطاف 599
3و2و26 ایمنی 599
3و2و27 نتیجه گیری 599
3و2و28 منابع 599

3-3 ) تبیین برنامه ریزی توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایداری نمونه موردی : محور میر مهنا جزیره کیش

3و3و1 چکیده 602
3و3و2 مقدمه 603
3و3و3 روش تحقیق 605
3و3و4 سوالات تحقیق 605
3و3و5 مرور مبانی نظری 606
3و3و6 توسعه پایدار شهری 606
3و3و7 شاخص های توسعه پایدار شهری 607
3و3و8 ارتقاء نظام حرکتی موجود 609
3و3و9 مزایای شبکه ارتباطی پیوسته 609
3و3و10 میزان ارتباط و اندازه بلوک و فاصله پیاده 610
3و3و11 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 610
3و3و12 معرفی نمونه مطالعاتی 611
3و3و13 فرایند برنامه ریزی سایت 616
3و3و14 نتیجه گیری 620
3و3و15 اولویت بندی راهبردها 620
3و3و16 طرح پیشنهادی محور میر مهنا 624
3و3و17 منابع 628

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي پایداری محلات

ساماندهی یکی از مهمترین مشخصههای فضای شهری است که همواره به عنوان یکی از اصول مبنایی در دیدگاههای اغلب دانشمندان مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهری مورد توجه قرار گرفته و در اکثر موارد از ملاکهای تمیز سکونتگاههای شهری بهشمار آمده است. در این میان تراکم ساختمانی، توده و فضاهای مختلف محلات شهری همواره بهعنوان یک پدیده مهم و اساسی در روند برنامهریزیهای شهری مورد بحث بوده است. در واقع، این پدیده از سویی میتواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود زمین، مسکن، بهینه نمودن هزینه تأسیسات و تجهیزات شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها و … پاسخ داده و از سوی دیگر بدلیل در نظر نگرفتن ظرفیت بالقوه مکان در پذیرش جمعیت، خود پدید آورنده مشکلات و نارسائیهایی مانند افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، اختلال در تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری از جمله ترافیک شهری، تأثیرات نامطلوب کالبدی و زیست محیطی و … در فضای شهری باشد. لذا حد مطلوب آن در مقیاس محله، متناسب با شهرهای مختلف که به لحاظ ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انسانی، از شرایط خاصی پیروی میکند تعیین میشود و نمیتوان مقادیر ثابتی از آنرا برای هر شهری اعمال نمود و ویژگیهای منحصر به آن مکان و ساکنانش را در تعیین حد بهینه ساماندهی محلات شهری نادیده گرفت.

فهرست کامل فصل چهارم بررسي پایداری محلات

4-1 ) بررسی شاخص های پایداری محلات با رویکرد بومگرایی ECO-CITY (نمونه موردی : شهر فیا استان هرمزگان )

4و1و1 چکیده 631
4و1و2 مقدمه 632
4و1و3 توسعه پایدار ; مفاهیم و مضامین 632
4و1و4 شاخص های پایداری در محله 633
4و1و5 فرایند تعیین شاخص های پایداری واحد همسایگی 634
4و1و6 مشورت اجتماعی 634
4و1و7 شناسایی جامعه 635
4و1و8 انتخاب شاخص ها , اندازه گیری و نمایش 635
4و1و9 رویکرد بوم شهر گرایی 637
4و1و10 معرفی شهر فین 638
4و1و11 ویژگی های کالبدی شهر در وضع موجود 639
4و1و12 بوم – شهر پایدار با نقش توامان کشاورزی و گردشگری با ویژگی های منحصر به فرد در نیمه جنوبی کشور 642
4و1و13 طراحی توسعه پایدار در محلات شهر فین 644
4و1و14 نتیجه گیری 645
4و1و15 منابع 646

4-2 ) ساماندهی محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار

4و2و1 چکیده 647
4و2و2 مقدمه 647
4و2و3 بیان مسئله و ضرورت پژوهش 648
4و2و4 متدولوژی پژوهش 650
4و2و5 مراحل اجرایی پژوهش 651
4و2و6 فضا، كالبد، سیما و بافت شهر 651
4و2و7 اهداف برنامه ریزی كاربری اراضی شهری 652
4و2و8 نحوه استفاده صحیح از زمین شهری 653
4و2و9 توسعه پایدار شهری 653
4و2و10 بررسی وضع موجود 654
4و2و11 محله شعربافان)شعرباف محله( 654
4و2و12 ویژگی های كالبدی 655
4و2و13 یافته های میدانی پژوهش )تحلیل وضع موجود محله شعربافان در بافت مركزی شهر لاهیجان( 656
4و2و14 جمع بندی 657
4و2و15 پیشنهادات 658
4و2و16 مراجع 659

4-3 ) برنامه ریزی به منظور باز زنده سازی و ساماندهی بافت های محلی با رویکرد رشد هوشمند (نمونه موردی محله امام زاده سید بهلول خوی )

4و3و1 چکیده 660
4و3و2 مقدمه 660
4و3و3 بیان مساله 661
4و3و4 سوال اصلی پژوهش 663
4و3و5 اهداف تحقیق 663
4و3و6 روش تحقیق 663
4و3و7 متغیرهای تحقیق 664
4و3و8 بازسازی ساختمانی 664
4و3و9 باز پردازی 664
4و3و10 نوسازی شهری 664
4و3و11 باز زنده سازی شهری 664
4و3و12 باز سازی شالوده ای شهر 665
4و3و13 بازافرینی شهری 665
4و3و14 رشد هوشمند شهری 665
4و3و15 بافت 666
4و3و16 انواع بافت 666
4و3و17 محتوای طرح کاربری زمین 666
4و3و18 مفهوم زمین 666
4و3و19 ناحیه 666
4و3و20 محله ها و ناحیه های شهری 666
4و3و21 برنامه ریزی 666
4و3و22 برنامه ریزی شهری 666
4و3و23 شهر 666
4و3و24 انواع مناطق 667
4و3و25 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 667
4و3و26 پیشینه تحقیق 667
4و3و27 تنگناها و محدودیت های تحقیق 668
4و3و28 اهمیت و ضرورت تحقیق 669
4و3و29 موقعیت و حدود و وسعت شهرستان ارومیه 671
4و3و30 موقعیت شهر خوی 671
4و3و31 شناخت محدوده مورد مطالعه 672
4و3و32 منابع 674

4-4 ) بررسی نقش خانه محله درساماندهی و توانمند سازی سکونت گاههای غیررسمی (نمونه موردی : محله سهل آباد شهر شیراز )

4و4و1 چکیده 677
4و4و2 مقدمه 677
4و4و3 چارچوب نظزی پژوهش 679
4و4و4 رویکرد توانمند سازی 679
4و4و5 ظرفیت سازی 680
4و4و6 بررسی نمونه موردی 681
4و4و7 سکونتگاه های غیررسمی شهر شیراز 681
4و4و8 خانه محله و توانمند سازی اجتماعی – اقتصادی در محله سهل آباد 681
4و4و9 محله سهل آباد 681
4و4و10 نتیجه گیری بحث 683
4و4و11 منابع 683

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری

بافت های فرسوده که عمدتاً در شهرهای بزرگ رخساره یافته اند ، به لحاظ موقعیت استقرار بر پیرامون بافت های تاریخی ، در مقیاس های نسبتاً کوچک ایجاد شده اند. این بافت ها علاوه بر مسائل و مشکلات کالبدی، ابعاد و کیفیات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شهر را نیز دچار تنزل نموده و حضور انسان در فضاهای شهری را با معضل رو به رو یا مختل می سازند. این بافت ها که زمانی به عنوان مکان هایی پویا و سرزنده به حیات اجتماعی خود ادامه می دادند ، با گذشت زمان و طی تحولات شهرنشینی اخیر و رشد شتاب آلود آن ، خود را در احاطه بافت جدید شهری یافتند و نتوانستند تا خود را با مقتضیات بافت جدید وفق دهند

فهرست کامل فصل پنجم ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری

5-1 ) رهیافتی بر طرح ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری

5و1و1 چکیده 686
5و1و2 مقدمه 686
5و1و3 اهمیت و ضرورت 687
5و1و4 اهداف تحقیق 687
5و1و5 پیشینه جهانی 688
5و1و6 روش تحقیق 688
5و1و7 مبانی نظری 688
5و1و8 مفاهیم اساسی شهر پایدار 688
5و1و9 باز آفرینی پایدار شهر 689
5و1و10 عوامل اسیب های کالبدی – فضایی بافت های شهری 689
5و1و11 توجه به فرهنگ محلی،بهترین عامل پایداری در بافت های تاریخی 690
5.و1و12 ریشه اصلی فرسودگی بافت های شهری 691
5و1و13 محدوده و قلمرو پژوهش 691
5و1و14 مشخصات کلی محله بید آباد 692
5و1و15 ایده اصلی ساماندهی 693
5و1و16 ارزیابی شاخص های کالبدی مورد مطالعه 693
5و1و17 عمر ابنیه ساختمان منطقه 693
5و1و18 نظام کاربری زمین منطقه یک 694
5و1و19 نظام دسترسی به قطعات 695
5و1و20 راهکارهای مداخله در ناحیه تاریخی 696
5و1و21 جمع بندی و ارائه بهینه ترین راهکارهای عمومی پیشنهادی ساماندهی بافت تاریخی 696
5و1و22 نتیجه گیری 699
5و1و23 منابع 700

5-2 ) بررسی ابعاد مختلف پروژها ی مرمت شهری در بافت های تاریخی : تبیین راهکارهای توانمند سازی و ساماندهی میراث های ارزشمند شهری

5و2و1 چکیده 701
5و2و2 مقدمه 702
5و2و3 بیان مساله 702
5و2و4 روش تحقیق 703
5و2و5 فرایندهای مرمت شهری 703
5و2و6 رویکردهای اجتماعی در پروژه های مرمت شهری 704
5و2و7 مهمترین مشکلات اجتماعی بافت های تاریخی 705
5و2و8 رویکردهای اقتصادی در پروژه های مرمت شهری 706
5و2و9 رویکرد های سیاست گذاری مرمت های شهری 708
5و2و10 نتیجه گیری 709
5و2و11 منابع 710

5-3 ) مرمّت بافت های قدیمی و مسئله دار با رویکرد توسعه پایدار شهری

5و3و1 چکیده 711
5و3و2 مقدمه 712
5و3و3 بیان مساله 713
5و3و4 ضرورت تحقیق 714
5و3و5 پیشینه تحقیق 714
5و3و6 روش تحقیق 715
5و3و7 محدوده مورد مطالعه : محله سرشور در مشهد 716
5و3و8 مبانی نظری تحقیق 717
5و3و9 ابعاد توسعه ی پایدار 718
5و3و10 ابعاد فیزیکی-بیولوژیکی )زیست محیطی( 721
5و3و11 ابعاد اجتماعی- فرهنگی 722
5و3و12 ابعاد اقتصادی 722
5و3و13 ابعاد کالبدی 723
5و3و14 دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده 723
5و3و15 ارتقاء سیستم دسترسی 724
5و3و16 استقرار کاربری ها 724
5و3و17 استفاده از کاربری مختلط 725
5و3و18 فشرده سازی و تمرکز کاربری ها و افزایش میزان کارایی 725
5و3و19 فرم وعملکرد بافت- بوم شناختی 726
5و3و20 خوانایی و ایجاد هویت 726
5و3و21 جمع بندی تجارب 728
5و3و22 بررسی ویژگی های بافت های فرسوده شهری 728
5و3و23 ویژگی های کالبدی 728
5و3و24 ویژگی های اجتماعی- اقتصادی 729
5و3و25 ویژگی های عملکردی 729
5و3و26 ویژگی های زیست محیطی 730
5و3و27 محدوده مورد مطالعه : محله سرشور در مشهد 732
5و3و28 وضعیت کنونی محله سرشور 734
5و3و29 جایگاه محله سرشور در بافت های فرسوده شهر مشهد 737
5و3و30 ویژگی های بافت این محدوده 738
5و3و31 نتیجه گیری 740
5و3و32 پیشنهادات 740
5و3و33 منابع 742

قسمت هایی از فصل ششم توانمند سازی اماکن غیر رسمی

با وقوع انقلاب صنعتی در غرب، شهرها رفته رفته به سمت صنعتی شدن و ایجهاد کارخانه ها پیش رفتند. در شهرهای پاریس و لندن، این سرعت فوق العاده زیاد بود و روز به روز بر میزان آلودگی شهرها افزوده می گشت و به علت رشد جمعیت در شهرها، میزان ساخت و سازهای شهری افزایش و توجه به جایگاه طبیعت در شهرها نقشی کمرنگ تر می یافت.از این رو ، مسئله ایجاد پارك های وسیع و بلوارهای پردرخت در شهرها مطرح گردید ؛ در شمال و جنوب اروپا معماران باروك نیمه ی دوم قرن هیجدهم در ترکیب طبیعت و معماری سعی بسیار مبذول داشتند و این اهتمام که صورت تازه ای به شهرسازی می داد ، سال ها در قرن نوزدهم ادامه یافت. هرچند از آغاز ، شهرهای صنعتی که در اطراف محلات پست و کثیف به وجود آمدند، فاقد این سنت قرن هیجدهم بودند. یکی از نمونه های منظرسازی شهری در این دوره خیابان ریولی در پاریس بود. این خیابان که هنوز یکی از زیباترین خیابان های پاریس است ، فقط در یک جانبش ساختمان ها قرار داشتند و جانب دیگر آن رو به سوی باغ تویلری و خیابانی در کنار این باغ با ردیفی از درختان، باز می گشت.

فهرست کامل فصل ششم توانمند سازی اماکن غیر رسمی

6-1 ) نگاهي به زمينه هاي قانوني توسعه پايدار شهري از دريچه توانمندسازي مناطق حاشيه نشين

6و1و1 چکیده 744
6و1و2 مقدمه 744
6و1و3 روش شناسی پژوهش 746
6و1و4 چارچوب نظري 746
6و1و5 حاشيه نشيني 746
6و1و6 عوامل موثر بر ايجاد و مراحل شكل گيري مناطق حاشيه نشين 747
6و1و7 رهيافت هاي برخورد با حاشيه نشيني 747
6و1و8 تسهيلات قانوني توانمندسازي حاشيه نشيني 748
6و1و9 قوانين شهرداريها 748
6و1و10 قوانين بهسازي و نوسازي 748
6و1و11 قانون برنامه توسعه 749
6و1و12 قوانين بودجه ساليانه كشور 750
6و1و13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 752
6و1و14 رويكرد توانمندسازي و سند ملي توانمندسازي 753
6و1و15 اصول هادی سند ملی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاهای غیرر سمی 754
6و1و16 توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري 755
6و1و17 جمع بندي و نتيجه گيري 756
6و1و18 مراجع 757

6-2 ) راهبردهای ساماندهی و توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی در جهت پایداری کالبدی و اجتماعی کلانشهرها (نمونه موردی : محله قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد)

6و2و1 چکیده 759
6و2و2 مقدمه 760
6و2و3 فرضیات پژوهش 761
6و2و4 روش شناسی پژوهش 761
6و2و5 شناخت شناسی بافتهای فرسوده شهری در ایران 761
6و2و6 بافت های فرسوده و راهبردهای توانمند سازی آنها 762
6و2و7 معرفی محدوده مطالعاتی 763
6و2و8 بررسی مطالعات کیفیات اجتماعی محدوده قلعه آبکوه 764
6و2و9 بررسی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی با توجه به مدل نیازهای جان لنگ 766
6و2و10 توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و نیاز سنجی ساکنین در سطح محله 767
6و2و11 توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و روابط همسایگی 767
6و2و12 توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و مرتفع ساختن آسیب های اجتماعی 768
6و2و13 توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و مرتفع ساختن حساسیت های ساکنین 769
6و2و14 توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و میزان حس تعلق به مکان 770
6و2و15 توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و افزایش منزلت اجتماعی 770
6و2و16 تحلیل پرسشنامه وضعیت اجتماعی محدوده مورد مطالعه 771
6و2و17 آزمون فرضیات 771
6و2و18 مشکلات بافت از روش تحلیل یکپارچه سوات 772
6و2و19 پیشنهادات و راهبردهای ساماندهی و توانمند سازی 773
6و2و20 نتیجه گیری 776
6و2و21 منابع 777

6-3 ) حاشیه نشینی، ناهنجاری شهری در راه توسعه پایدار

6و3و1 چکیده 778
6و3و2 مقدمه 779
6و3و3 چهارچوب نظری 779
6و3و4 توسعه پایدار 779
6و3و5 حاشیه نشینی و توسعه پایدار شهری 780
6و3و6 حاشیه نشینی، چالش ها و مسائل آن در شهر کرمان 781
6و3و7 روش تحقیق، شاخص ها و معیارهای مورد بررسی 781
6و3و8 تجزیه و تحلیل مناطق حاشیه نشین کرمان 781
6و3و9 بافت چند قومیتی و وکژتی های فرهنگی متفاوت 782
6و3و10 مسائل جمعیتی 782
6و3و11 مسکن و تسهیلات آن 783
6و3و12 مسائل اقتصادی 785
6و3و13 مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیه شهروندی 786
6و3و14 آسیب های اجتماعی 786
6و3و15 مشکلات زندگی حاشیه نشینی و خدمات و امکانات این نواحی 787
6و3و16 نتیجه گیری و ارائه راهکارها 789
6و3و17 منابع 790

قسمت هایی از فصل هفتم بهینه سازی مکان های عمومی با رویکرد توسعه پایدار

فضاهای سبز نقش تعیین کنندهای در حمایت از سیستم های اجتماعی واکولوژیکی شهر دارد. پارکها و فضاهای سبز شهری قادرند فرصتهای تفریحی با ارزش را برای کسانی که در شهر زندگی میکنند، فراهم کنند و با عملکردهای زیست محیطی، روانی، اجتماعی و تاثیرگذار در ساخت کالبدی شهر بیش از هر عامل دیگری باعث نزدیکی انسان و طبیعت به یکدیگر باشند. از این رو فضاهای سبز عمومی به ویژه پارکهای شهری هم از دیدگاه تامین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تامین فضای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل جتماعی آنان جایگاهی درخور اهمیت یافته اند

فهرست کامل فصل هفتم بهینه سازی مکان های عمومی با رویکرد توسعه پایدار

7-1 ) طراحی مجتمع توریستی اقامتی در راستای توسعه گردشگری با رویکرد معماری پایدار (نمونه موردی : روستای ده چشمه – استان چهار محال و بختیاری)

7و1و1 چکیده 792
7و1و2 مقدمه 793
7و1و3 محدوده مطالعه 794
7و1و4 ضرورت انجام پژوهش 795
7و1و5 مفاهیم و مبانی نظری 795
7و1و6 مجتمع توریستی – اقامتی 797
7و1و7 گردشگری (توریسم) 797
7و1و8 توریسم روستایی 797
7و1و9 توسعه پایدار گردشگری 797
7و1و10 جاذبه های گردشگری 798
7و1و11 معرفی جاذبه های گردشگری ده چشمه 798
7و1و12 جاذبه های طبیعی 798
7و1و13 جاذبه های مصنوعی 798
7و1و14 نمونه موردی (منطقه گردشگاهی پیر غار) 798
7و1و15 نقش توریسم در ایجاد توسعه پایدار 799
7و1و16 معیارهای مکان یابی مجموعه های گردشگری 800
7و1و17 معماری در خدمت گردشگری 801
7و1و18 معماری پایدار 801
7و1و19 اصول شش گانه معماری پایدار به عبارتی دیگر 802
7و1و20 نتیجه گیری 802
7و1و21 منابع 803

7-2 ) شاخصه های ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری

7و2و1 چکیده 805
7و2و2 مقدمه 806
7و2و3 اهداف پژوهش 806
7و2و4 مبانی نظری پژوهش 807
7و2و5 ساماندهی 807
7و2و6 بهسازی 807
7و2و7 فضای سبز 807
7و2و8 استاندارد ها و سرانه های فضای سبز شهری 808
7و2و9 اهميت فضای سبز شهری 809
7و2و10 توسعه پایدار 810
7و2و11 سابقه انجام طرحهای پژوهشی مشابه در ایران یا خارج از كشور 810
7و2و12 سنترال پارک نيویورک 810
7و2و13 پارک شهر تهران 811
7و2و14 بهسازی و ساماندهی پارک ملت شهر مریوان 812
7و2و15 شاخصه های ساماندهی و بهسازی پارک ملت مریوان 813
7و2و16 وضعيت كالبدی پارک ملت 813
7و2و17 امکانات و تجهيزات و نامتناسب بودن امکانات بر اساس نياز روز استفاده كنندگان 814
7و2و18 وضعيت فضاهای اصلی پارک 814
7و2و19 وضعيت مسيرهای دسترسی منتهی به پارک 814
7و2و20 وضعيت عوامل و عناصر موجود در پارک 814
7و2و21 نتيجه گيری 816
7و2و22 مراجع 816

7-3 ) ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری

7و3و1 چکیده 818
7و3و2 مقدمه 819
7و3و3 پیشینه تحقیق 820
7و3و4 نیاز و ضرورت انجام تحقیق 821
7و3و5 اهداف تحقیق 821
7و3و6 مدیریت ضایعات ساختمانی ومفهوم توسعه پایدار 821
7و3و7 تعاریف و اصطلاحات 822
7و3و8 روش تحقیق 822
7و3و9 معرفی شهرستان شاهرود 823
7و3و10 بحث و تحلیل ضایعات ساختمانی حاصل از تخریب و ساخت در شهر شاهرود 824
7و3و11 یافته ها 826
7و3و12 مجوّزهای صادره شده ساختمان در شاهرود 826
7و3و13 راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی و بهبود وضعیت نخاله های ساختمانی شاهرود 827
7و3و14 نتیجه گیری 828
7و3و15 منابع 829

7-4 ) بررسی مکانیابی بهینه فضاهاي ورزشی با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردي : شهر رشت)

7و4و1 چکیده 830
7و4و2 مقدمه 831
7و4و3 سؤالها و فرضیه ها 832
7و4و4 فرضیات تحقیق 832
7و4و5 توسعه پایدار و توسعه پایدار شهري 833
7و4و6 توزیع خدمات شهري 833
7و4و7 مکان یابی فضاهاي ورزشی و معیارهاي مربوط به آن 834
7و4و8 توزیع علمی مراکز ورزشی 834
7و4و9 مرکز ورزشی واحد همسایگی 834
7و4و10 مرکز ورزشی محله 835
7و4و11 مرکز ورزشی ناحیه 835
7و4و12 مرکز ورزشی شهر 835
7و4و13 معیار هاي برنامه ریزي زمینهاي ورزشی 835
7و4و14 شناخت وضع موجود کاربري زمین 836
7و4و15 بررسی طرح جامع شهر رشت با تأکید بر وضعیت فضاهاي ورزشی 836
7و4و16 بررسی کاربري ورزشی شهر رشت با سایر کاربریهاي موجود بر اساس ماتریس سازگاري 836
7و4و17 تطبیق ماتریس سازگاري با نقشه وضع موجود شهر رشت در مورد کاربریهاي ورزشی 837
7و4و18 تهیه نقشه مبنا از طریق طرح هاي جامع و تفصیلی شهر رشت 838
7و4و9 شاخص هاي مکانیابی 839
7و4و10 آزمون فرضیه ها 841
7و4و11 تنگناها و مشکلات موجود در توزیع فضایی ورزشی در شهر رشت 842
7و4و12 نتیجه گیري – پیشنهادات و ارائه راهکارها 842
7و4و13 منابع 843

7-5 ) رهيافتي بر مفاهيم توسعه پايدار در فضاي سبز شهري

7و5و1 چکیده 844
7و5و2 مقدمه 845
7و5و3 مفاهيم اصولی معماری منظر 845
7و5و4 منظر شهری 846
7و5و5 فرایند شکل گيری سيستم منظر شهری 847
7و5و6 جنبش های نخستين پيرامون تلفيق شهر با طبيعت 848
7و5و7 جایگاه طبيعت در شهرسازی نيمه اول قرن بيستم 850
7و5و8 تاریخچه توسعه پایدار 851
7و5و9 مفهوم توسعه پایدار شهری 852
7و5و10 فضای سبز شهری و توسعه پایدار 852
7و5و11 مسيل های درون شهری 854
7و5و12 پياده راه ها 855
7و5و13 نتیجه گیری 856
7و5و14 منابع 859

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید