بسته جامع ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۸۶۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ساماندهی شهری با رویکرد توسعه پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بازآفرنی شهری و مرمّت بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار شهری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش توسعه پایدار شهری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایدار بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی پایداری محلات بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش توانمند سازی اماکن غیر رسمی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بهینه سازی مکان های عمومی با رویکرد توسعه پایدار بررسی شده است

بافت های تاریخی، آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال ۱۳۰۰هـ . ش شکل گرفته لیکن به دلیل فرسودگی کالبدی، نداشتن استانداردهای ایمنی، استحکامات، خدمات و زیر ساخت های شهری با وجود برخورداری از ارزش های هویتی، منزلت و مکانی و سکونتی پایینی دارند، عناصر تعیین کننده شالوده شهر و محلات قدیم را می توان در مسجد جامع، محله مسکونی و بازار مشاهده نمود. همچنین بر اساس بافت های تاریخی ایران، در تعیین ویژگی های کلی آن ها به مواردی همچون امنیت، محرومیت، توجه به اقلیم، مصالح ساختمانی بومی، ساختار ارگانیک، معابر، کالبد فرهنگی و ساکنین فرهنگی گرا، درونگرا بودن، ارزش میراث فرهنگی، آسایش،مقیاس و هویت اشاره کرد. شهرها در واقع جزء نهادهای اجتماعی پویا هستند و از این حیث می توان آن ها را با موجودات زنده شبیه دانست که همواره در سیر تکاملی خود، سیکل حیات فیزیکی خود را پشت سرمی گذراند. تجدید مکرر این سیکل نشانگر پویایی فضای کالبدی شهری می باشد که همزمان با تداوم سیکل حیات شهرها، عناصر شهری نیز دچار تغییر و تحول می شوند، به وجود می آیند، کمیت شان افزایش می یابد، تغییر نقش می دهند، پیروی می شوند و دچار فرسودگی می گرددند. تعاریف کلمات بافت و فرسوده در شکل شماره ۱ بدین صورت است

قسمت هایی از فصل اول بازآفرینی شهری و مرمّت بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار، رویکردی جامع به بهبودبخشی کیفیت زندگی انسانها در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی سکونتگاههای انسانی است. در این معنا توسعه پایدار فرایندی است که با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهره برداری از منابع و محیط زیست، دستیابی به تولید فزاینده و مستمر، زندگی مطمئن، امنیت غذایی، عدالت و ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل می کند. در فرایند توسعه پایدار، اهداف اجتماعی و اقتصادی و محیطی جامعه در هر جا که ممکن است از طریق وضع سیاستها، انجام اقدامات لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می شوند. توسعه پایدار دارای سه بعد اقتصادی و اجتماعی و محیطی است. در این معنا تعامل هماهنگ و یکپارچهای میان ابعاد توسعه پایدار، به مثابه ارزش واحدی با عنوان گلدان پایداری وجود دارد. توسعه زمانی پایدار است که از نظر اقتصادی ماندگار باشد، از نظر اجتماعی مقبول و از نظر محیطی درست زیرا هر فعالیتی که به وسیله انسانها انجام میگیرد (اجتماعی) غالبا به انگیزه سود و درآمد است (اقتصادی) که در طبیعت و با استفاده از منابع طبیعی صورت می پذیرد.

فهرست کامل فصل اول بازآفرینی شهری و مرمّت بافت های فرسوده با رویکرد توسعه پایدار شهری

1-1 ) ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد پایداری اجتماعی(نمونه موردی:محله امیرعرب)

۱و۱و۱ چکیده ۱
۱و۱و۲ مقدمه ۲
۱و۱و۳ بیان مساله ۲
۱و۱و۴ اهداف ۳
۱و۱و۵ روش تحقیق ۳
۱و۱و۶ تعاریف،مفاهیم و مبانی نظری ۳
۱و۱و۷ مفهوم فرسودگی و بافت فرسوده ۳
۱و۱و۸ فرآیند شکل گیری بافت فرسوده ۴
۱و۱و۹ توسعه پایدار ۴
۱و۱و۱۰ پایداری اجتماعی ۶
۱و۱و۱۱ پایداری اجتماعی در بافت فرسوده ۶
۱و۱و۱۲ معرفی محله امیرعرب ۸
۱و۱و۱۳ معرفی اجمالی محدوده طرح و موقعیت آن ۸
۱و۱و۱۴ مطالعات جمعیتی محله امیرعرب ۹
۱و۱و۱۵ سنجش و ارزشیابی بعد اجتماعی ۹
۱و۱و۱۶ مطالعه وضعیت سکونت ۹
۱و۱و۱۷ امنیت محله ۹
۱و۱و۱۸ مکانها و فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی ۱۰
۱و۱و۱۹ تمایل به مشارکت در نوسازی و بهسازی محله ۱۰
۱و۱و۲۰ میزان تعلق به محله ۱۰
۱و۱و۲۱ نکات مثبت و منفی در محله ۱۰
۱و۱و۲۲ نتیجه گیری ۱۱
۱و۱و۲۳ پیشنهادات ۱۱
۱و۱و۲۴ منابع ۱۲

1-2 ) احیا و ساماندهی بافت های فرسوده شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری نمونه موردی (شهر مهاباد)

۱و۲و۱ چکیده ۱۳
۱و۲و۲ مقدمه ۱۴
۱و۲و۳ پیشینه پژوهش ۱۵
۱و۲و۴ روش تحقیق ۱۶
۱و۲و۵ محدوده مورد مطالعه ۱۶
۱و۲و۶ مبانی نظری ۱۷
۱و۲و۷ یافته های تحقیق ۱۸
۱و۲و۸ مشکلات بافت های فرسوده در بخش های مختلف شهر ۲۴
۱و۲و۹ نتیجه گیری ۲۶
۱و۲و۱۰ پیشنهادات ۲۷
۱و۲و۱۱ منابع ۲۸

1-3 ) بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار

چکیده ۳۷
۱و۳و۱ فصل اول : مقدمه ۵۴
۱و۳و۱و۱ مقدمه ۵۵
۱و۳و۱و۲ طرح موضوع و بیان مسئله ۵۶
۱و۳و۱و۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶۱
۱و۳و۱و۴ اهداف تحقیق ۶۶
۱و۳و۱و۵ هدف کلی ۶۷
۱و۳و۱و۶ اهداف جزئی )عملیاتی( ۶۷
۱و۳و۱و۷ سئوالات تحقیق ۶۸
۱و۳و۱و۸ فرضیه های تحقیق ۶۸
۱و۳و۱و۹ روش تحقیق ۶۹
۱و۳و۱و۱۰ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۹
۱و۳و۱و۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۰
۱و۳و۱و۱۲ مراحل انجام تحقیق ۷۱
۱و۳و۱و۱۳ فرآیند تحقیق ۷۲
۱و۳و۲ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۷۵
۱و۳و۲و۱ مقدمه ۷۵
۱و۳و۲و۲ توسعه پایدار ۷۷
۱و۳و۲و۳ اهداف توسعه پایدار ۷۹
۱و۳و۲و۴ ابعاد توسعه پایدار ۸۰
۱و۳و۲و۵ توسعه پایدار شهری ۸۱
۱و۳و۲و۶ اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری ۸۳
۱و۳و۲و۷ سکونتگاههای غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آن ۸۷
۱و۳و۲و۸ زاغه نشینی ۸۷
۱و۳و۲و۹ حاشیه نشینی ۸۷
۱و۳و۲و۱۰ سکونتگاههای غیررسمی ۸۸
۱و۳و۲و۱۱ عوامل مؤثر بر شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه ۹۰
۱و۳و۲و۱۲ عوامل ساختاری جامعه ۹۰
۱و۳و۲و۱۳ عوامل سازمانی ۹۱
۱و۳و۲و۱۴ فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی ۹۱
۱و۳و۲و۱۵ وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین ۹۲
۱و۳و۲و۱۶ سیاست های مداخله و تأمین مسکن ۹۲
۱و۳و۲و۱۷ قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری ۹۳
۱و۳و۲و۱۸ دلایل ساختاری ۹۴
۱و۳و۲و۱۹ دلایل غیرساختاری ۹۴
۱و۳و۲و۲۰ معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی ۹۵
۱و۳و۲و۲۱ ویژگی های کالبدی و فضایی ۹۶
۱و۳و۲و۲۲ ویژگی های اقتصادی ۹۷
۱و۳و۲و۲۳ ویژگی های اجتماعی- فرهنگی ۹۸
۱و۳و۲و۲۴ ویژگی های حقوقی ۱۰۰
۱و۳و۲و۲۵ دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی ۱۰۱
۱و۳و۲و۲۶ دیدگاه لیبرال ۱۰۲
۱و۳و۲و۲۷ دیدگاه رادیکال ۱۰۳
۱و۳و۲و۲۸ دیدگاه جامعه گرایان جدید ۱۰۳
۱و۳و۲و۲۹ دیدگاه مسأله گرا )عمدتاً متعلق به قبل از دهه ۱۹۷۰( ۱۰۴
۱و۳و۲و۳۰ دیدگاه بنیادگرا ) عمدتاً پایه گرفته در دهه ۱۹۷۰( ۱۰۵
۱و۳و۲و۳۱ دیدگاه های هدفگرا )راهبردی(( از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و به خصوص۱۹۹۰ تا کنون ) ۱۰۶
۱و۳و۲و۳۲ رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در جهان ۱۰۹
۱و۳و۲و۳۳ رویکرد نادیده انگاری ۱۰۹
۱و۳و۲و۳۴ رویکرد حذف و تخلیه اجباری ۱۰۹
۱و۳و۲و۳۵ رویکرد مسکن عمومی ۱۱۰
۱و۳و۲و۳۶ رویکرد زمین و خدمات ۱۱۰
۱و۳و۲و۳۷ رویکرد خودیاری ۱۱۱
۱و۳و۲و۳۸ رویکرد ارتقاء بخشی )بهسازی( ۱۱۲
۱و۳و۲و۳۹ رویکرد توانمندسازی ۱۱۳
۱و۳و۲و۴۰ فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی ۱۱۶
۱و۳و۲و۴۱ رویکرد اجتماع-محور ۱۱۶
۱و۳و۲و۴۲ مشارکت ۱۱۷
۱و۳و۲و۴۳ ظرفیت سازی ۱۱۹
۱و۳و۲و۴۴ امنیت تصرف ۱۲۲
۱و۳و۲و۴۵ سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت ۱۲۳
۱و۳و۲و۴۶ سیاست قانونی کردن مالکیت ۱۲۳
۱و۳و۲و۴۷ سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی ۱۲۴
۱و۳و۲و۴۸ سیاست نوسازی و توسعه مجدد ۱۲۴
۱و۳و۲و۴۹ رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران ۱۲۵
۱و۳و۲و۵۰ سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی ۱۲۸
۱و۳و۲و۵۱ اهداف کلان سند توانمندسازی ۱۲۹
۱و۳و۲و۵۲ اصول سند توانمندسازی ۱۲۹
۱و۳و۲و۵۳ پیشینه تحقیق ۱۳۰
۱و۳و۲و۵۴ جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق ۱۳۶
۱و۳و۳ شناخت محدوده مورد مطالعه ۱۴۰
۱و۳و۳و۱ سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس ۱۴۰
۱و۳و۳و۲ تجارب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بندرعباس ۱۴۴
۱و۳و۳و۳ بانک جهانی ۱۴۴
۱و۳و۳و۴ طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس ۱۴۷
۱و۳و۳و۵ شناخت محدوده مورد مطالعه ۱۴۸
۱و۳و۳و۶ موقعیت قرارگیری محلات موردنظر ۱۴۸
۱و۳و۳و۷ محله سورو ۱۴۸
۱و۳و۳و۸ محله چاهستانیها ۱۵۱
۱و۳و۳و۹ قدمت و زمان شکل گیری محلات مورد مطالعه ۱۵۳
۱و۳و۳و۱۰ قدمت محله سورو ۱۵۳
۱و۳و۳و۱۱ قدمت محله چاهستانیها ۱۵۳
۱و۳و۳و۱۲ مطالعات کالبدی و فیزیکی محلات سورو و چاهستانیها ۱۵۴
۱و۳و۳و۱۳ ساختار کلی محلات سورو و چاهستانیها ۱۵۴
۱و۳و۳و۱۴ قدمت و عمر بنا ۱۵۶
۱و۳و۳و۱۵ نوع دسترسی ها و نحوه شکل گیری آنها ۱۵۸
۱و۳و۳و۱۶ بررسی و مقایسه کاربری ها و امکانات موجود در هر از یک محلات مورد مطالعه با استانداردهای موجود ۱۶۲
۱و۳و۳و۱۷ بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله سورو با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست ۱۶۴
۱و۳و۳و۱۸ بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست ۱۶۵
۱و۳و۳و۱۹ تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها ۱۶۸
۱و۳و۳و۲۰ تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد ۱۶۸
۱و۳و۳و۲۱ تعداد و بعد خانوار ۱۷۱
۱و۳و۳و۲۲ ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها ۱۷۲
۱و۳و۳و۲۳ جمع بندی ۱۷۵
۱و۳و۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۱۷۸
۱و۳و۴و۱ مقدمه ۱۷۸
۱و۳و۴و۲ تأثیرات زیست محیطی بر سکونتگاه های غیررسمی موردمطالعه ۱۷۹
۱و۳و۴و۳ خطر فروپاشی ساختمان ها در مقابل عوامل طبیعی ۱۸۰
۱و۳و۴و۴ ارزیابی بافت فیزیکی محلات ۱۸۱
۱و۳و۴و۵ بررسی کیفیت ابنیه ۱۸۱
۱و۳و۴و۶ میزان دسترسی واحد های مسکونی به تأسیسات زیربنایی ۱۸۵
۱و۳و۴و۷ کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین ۱۸۶
۱و۳و۴و۸ مورفولوژی اجتماعی ۱۸۷
۱و۳و۴و۹ ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان ۱۸۷
۱و۳و۴و۱۰ میزان تحصیلات پاسخگویان ۱۸۸
۱و۳و۴و۱۱ میزان مهاجرپذیری محله ۱۹۰
۱و۳و۴و۱۲ بومی و غیربومی بودن ساکنین ۱۹۰
۱و۳و۴و۱۳ مبدأ مهاجرت ساکنین ۱۹۱
۱و۳و۴و۱۴ علت مهاجرت ساکنین ۱۹۵
۱و۳و۴و۱۵ میزان احساس تعلق به محله ۱۹۷
۱و۳و۴و۱۶ سابقه سکونت در محله ۱۹۸
۱و۳و۴و۱۷ نوع سکونت در محله از دید ساکنین ۱۹۹
۱و۳و۴و۱۸ میزان صمیمیت ساکنین با یکدیگر ۲۰۰
۱و۳و۴و۱۹ رضایتمندی ساکنین از محله ۲۰۱
۱و۳و۴و۲۰ مشارکت ۲۰۳
۱و۳و۴و۲۱ سابقه مشارکت ۲۰۳
۱و۳و۴و۲۲ میزان مشارکت در محلات مورد مطالعه ۲۰۴
۱و۳و۴و۲۳ نوع مشارکت ۲۰۶
۱و۳و۴و۲۴ امنیت اجتماعی محله ۲۰۷
۱و۳و۴و۲۵ امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه ۲۰۸
۱و۳و۴و۲۶ میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین ۲۱۰
۱و۳و۴و۲۷ وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین ۲۱۱
۱و۳و۴و۲۸ وضعیت اشتغال ساکنین ۲۱۲
۱و۳و۴و۲۹ میزان درآمد ماهیانه ۲۱۴
۱و۳و۴و۳۰ نوع مالکیت ۲۱۵
۱و۳و۴و۳۱ میزان وابستگی به نهادهای دولتی ۲۱۷
۱و۳و۴و۳۲ ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه ۲۱۹
۱و۳و۴و۳۳ تعیین محلات یأس و امید با استفاده از تحلیل سلسله (AHP) مراتبی ۲۲۱
۱و۳و۴و۳۴ مسائل و مشکلات محلات از دید ساکنین ۲۲۵
۱و۳و۴و۳۵ جمع بندی ۲۳۰
۱و۳و۵ آزمون فرضیه ها و ارائه راهکار ۲۳۲
۱و۳و۵و۱ مقدمه ۲۳۲
۱و۳و۵و۲ آزمون فرضیه ها ۲۳۳
۱و۳و۵و۳ فرضیه اول به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله و به تبع آن زمینه مشارکت مردمی را در ساماندهی آن فراهم کند. ۲۳۳
۱و۳و۵و۴ به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله را فراهم کند. ۲۳۴
۱و۳و۵و۵ میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان مشارکت مردمی گردد ۲۳۵
۱و۳و۵و۶ فرضیه دوم : به نظر می رسد در محله چاهستانیها با توجه به عدم وجود امکانات و خدمات زمینه مشارکت مردمی نسبت به محله سورو کمتر فراهم می باشد ۲۳۶
۱و۳و۵و۷ فرضیه سوم ۲۳۸
۱و۳و۵و۸ راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو ۲۳۹
۱و۳و۵و۹ راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله چاهستانیها ۲۴۰
۱و۳و۶ فهرست منابع و مآخذ ۲۴۱
۱و۳و۷ پیوست ۲۵۲
۱و۳و۷و ۱ موقعیت جغرافیایی و طبیعی ۲۵۳
۱و۳و۷و۲ وضعیت توپوگرافی ۲۵۳
۱و۳و۷و۳ ویژگی اقلیمی ۲۵۶
۱و۳و۷و۴ ویژگی خاص شهر)دسترسی به آبهای آزاد( ۲۵۸
۱و۳و۷و۵ هسته اولیه پیدایش و گسترش شهر بندرعباس ۲۵۸
۱و۳و۷و۶ مراحل گسترش کالبدی شهر بندرعباس ۲۵۹
۱و۳و۷و۷ تحولات جمعیتی شهر بندرعباس ۲۶۲
۱و۳و۷و۸ روند تحولات مهاجرت در شهر بندرعباس ۲۶۴
۱و۳و۷و۹ علل و عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در بندرعباس ۲۶۶
۱و۳و۷و۱۰ دیدگاه طرح های توسعه شهری در زمینه اسکان غیررسمی بندرعباس ۲۶۹
۱و۳و۷و۱۱ طرح های توسعه و عمران)جامع(شهری ۲۶۹
۱و۳و۷و۱۲ اولین طرح جامع شهر بندرعباس ۲۶۹
۱و۳و۷و۱۳ دومین طرح جامع شهر بندرعباس ۲۷۰
۱و۳و۷و۱۴ طرح ساختاری- راهبردی بندرعباس ۲۷۰
۱و۳و۷و۱۵ طرح جامع مسکن استان هرمزگان ۲۷۱

1-4 ) بازآفرینی شهری و تاثیر آن بر بافت های فرسوده ی شهری

۱و۴و۱ خلاصه ۲۸۱
۱و۴و۲ مقدمه ۲۸۱
۱و۴و۳ یافته ها ۲۸۲
۱و۴و۴ ابعاد بازآفرینی شهری ۲۸۴
۱و۴و۵ اصول بازآفرینی شهری ۲۸۶
۱و۴و۶ اهداف بازآفرینی ۲۸۶
۱و۴و۷ محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی شهری ۲۸۶
۱و۴و۸ بافتهای تاریخی ۲۸۶
۱و۴و۹ بافتهای نابسامان و ناکارآمد میانی ۲۸۷
۱و۴و۱۰ سکونتگاههای غیررسمی ۲۸۷
۱و۴و۱۱ محدودهها و محلههای شهری با پیشینه روستایی ۲۸۷
۱و۴و۱۲ نتیجه گیری و بحث ۲۸۷
۱و۴و۱۳ منابع ۲۸۸

1-5 ) مرمّت بافت های فرسوده و مسئله دار با رویکرد توسعه پایدار شهری

۱و۵و۱ چکیده ۲۹۰
۱و۵و۲ مقدمه ۲۹۱
۱و۵و۳ بیان مسئله ۲۹۱
۱و۵و۴ ضرورت تحقیق ۲۹۲
۱و۵و۵ پیشینه تحقیق ۲۹۳
۱و۵و۶ روش تحقیق ۲۹۳
۱و۵و۷ محدوده مورد مطالعه : محله سرشور در مشهد ۲۹۳
۱و۵و۸ مبانی نظری ۲۹۴
۱و۵و۹ انواع بافت های فرسوده ۲۹۶
۱و۵و۱۰ عوامل فرسودگی و تخریب بافتهای شهری ۲۹۶
۱و۵و۱۱ شاخص های تعیین شده برای شناسایی بافت های فرسوده ۲۹۷
۱و۵و۱۲ انواع دیدگاه ها نسبت به بافت های فرسوده ۲۹۷
۱و۵و۱۳ ابعاد توسعه ی پایدار ۲۹۸
۱و۵و۱۴ یافته های تحقیق ۲۹۹
۱و۵و۱۵ وضعیت کنونی محله سرشور ۲۹۹
۱و۵و۱۶ جایگاه محله سرشور در بافت های فرسوده شهر مشهد ۲۹۹
۱و۵و۱۷ ویژگی های بافت این محدوده ۳۰۰
۱و۵و۱۸ نتیجه گیری ۳۰۱
۱و۵و۱۹ جدول SWOT ۳۰۱
۱و۵و۲۰ پیشنهادات ۳۰۲
۱و۵و۲۱ مراجع ۳۰۳

1-6 ) بازآفرینی شهری و رویکرد احیای بافت های فرسوده

۱و۶و۱ چکیده ۳۰۴
۱و۶و۲ مقدمه ۳۰۵
۱و۶و۳ روش ۳۰۵
۱و۶و۴ یافته ها ۳۰۵
۱و۶و۵ ابعاد بازآفرینی شهری ۳۰۷
۱و۶و۶ اصول بازآفرینی شهری ۳۰۹
۱و۶و۷ اهداف بازآفرینی ۳۰۹
۱و۶و۸ محلهها و محدودههای هدف بازآفرینی شهری ۳۰۹
۱و۶و۹ بافتهای تاریخی ۳۰۹
۱و۶و۱۰ بافتهای نابسامان و ناکارآمد میانی ۳۱۰
۱و۶و۱۱ سکونتگاههای غیررسمی ۳۱۰
۱و۶و۱۲ محدودهها و محلههای شهری با پیشینه روستایی ۳۱۰
۱و۶و۱۳ نتیجه گیری و بحث ۳۱۰
۱و۶و۱۴ منابع ۳۱۰

1-7 ) بهسازی بافت های فرسوده در راستای باز آفرینی هویت شهری

۱و۷و۱ چکیده ۳۱۲
۱و۷و۲ مقدمه ۳۱۳
۱و۷و۳ تعریف هویت ۳۱۴
۱و۷و۴ هویت در مکان ۳۱۵
۱و۷و۵ حس مکان ۳۱۶
۱و۷و۶ محدوده مکانی تجربه و خاطره ۳۱۷
۱و۷و۷ بافت فرسوده شهری ۳۱۸
۱و۷و۸ مداخله در بافت فرسوده ۳۱۹
۱و۷و۹ سیر تحولات مرمت و باز زنده سازی شهری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۳۱۹
۱و۷و۱۰ نتیجه گیری ۳۲۱
۱و۷و۱۱ منابع ۳۲۲

1-8 ) ساماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار

۱و۸و۱ چکیده ۳۲۵
۱و۸و۲ مقدمه ۳۲۶
۱و۸و۳ مبانی نظری ۳۲۶
۱و۸و۴ بافت فرسوده ۳۲۶
۱و۸و۵ توسعه پایدار ۳۲۶
۱و۸و۶ پایداری اقتصادی ۳۲۷
۱و۸و۷ پایداری اجتماعی ۳۲۷
۱و۸و۸ پایداری زیست محیطی ۳۲۷
۱و۸و۹ رویکرد توانمند سازی ۳۲۷
۱و۸و۱۰ شناخت محله آبشار ۳۲۹
۱و۸و۱۱ یافته های تحقیق ۳۳۰
۱و۸و۱۲ تحلیل نتایج اجتماعی ۳۳۲
۱و۸و۱۳ تحلیل نتایج اقتصادی ۳۳۳
۱و۸و۱۴ ارایه راهکار ۳۳۳
۱و۸و۱۵ نقاط قوت ،ضعف ، فرصت و تهدید ۳۳۳
۱و۸و۱۶ نمره دهی به نقاط قوت ،ضعف ، فرصت و تهدید ۳۳۴
۱و۸و۱۷ راهبرد ها و راهکارهای پیشنهادی ۳۳۴
۱و۸و۱۸ جمع بندی و نتیجه گیری ۳۳۶
۱و۸و۱۹ مراجع ۳۳۷

1-9 ) ساماندهی کالبدی بافت های فرسوده، رویکردی به سوی توسعه درو نزا و پایدار شهری مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز

۱و۹و۱ چکیده ۳۳۹
۱و۹و۲ مقدمه ۳۳۹
۱و۹و۳ روش تحقیق ۳۴۰
۱و۹و۴ مبانی نظری ۳۴۰
۱و۹و۵ ساماندهی ۳۴۰
۱و۹و۶ ساماندهی بافت فرسوده ۳۴۰
۱و۹و۷ بافت فرسوده شهر ۳۴۰
۱و۹و۸ شاخص های شناسایی بافت فرسوده ۳۴۰
۱و۹و۹ فرسودگی ۳۴۰
۱و۹و۱۰ اشکال ساماندهی بافت های فرسوده شهری ۳۴۰
۱و۹و۱۱ باززنده سازی ۳۴۰
۱و۹و۱۲ بهسازی ۳۴۰
۱و۹و۱۳ نوسازی ۳۴۰
۱و۹و۱۴ بازسازی ۳۴۰
۱و۹و۱۵ توسعه ۳۴۱
۱و۹و۱۶ توسعه درو نزا ۳۴۱
۱و۹و۱۷ استراتژی توسعه ی درون زا ۳۴۱
۱و۹و۱۸ اهداف توسعه درون زا ۳۴۱
۱و۹و۱۹ حوزه محیطی ۳۴۱
۱و۹و۲۰ حوزه اقتصادی ۳۴۱
۱و۹و۲۱ حوزه کالبدی ۳۴۱
۱و۹و۲۲ حوزه اجتماعی ۳۴۲
۱و۹و۲۳ پایداری ۳۴۲
۱و۹و۲۴ توسعه پایدار ۳۴۲
۱و۹و۲۵ معرفی محدوده مورد مطالعه ۳۴۲
۱و۹و۲۶ انواع فرسودگی در کوی یوسفی ۳۴۳
۱و۹و۲۷ فرسودگی کالبدی ۳۴۳
۱و۹و۲۸ فرسودگی کارکردی ۳۴۳
۱و۹و۲۹ فرسودگی در تصویر ذهنی ۳۴۳
۱و۹و۳۰ جنس پاسخگویان و نوع خانوار ساکن در مسکن ۳۴۳
۱و۹و۳۱ نوع مسکن و تعداد طبقات ساختمانی ۳۴۳
۱و۹و۳۲ قدمت مسکن و مدت اقامت در کوی یوسفی ۳۴۳
۱و۹و۳۳ مالکیت مسکن و نوع مصالح ساختمانی ۳۴۴
۱و۹و۳۴ مساحت زیربنای ساختمان ۳۴۴
۱و۹و۳۵ ساماندهی منزل ۳۴۴
۱و۹و۳۶ رضایت از محله و مشکل محله ۳۴۴
۱و۹و۳۷ نتیجه گیری ۳۴۴
۱و۹و۳۸ منابع ۳۴۴

1-10 ) رهیافتی بر طرح ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری (نمونه موردی محله بید آباد اصفهان)

۱و۱۰و۱ چکیده ۳۴۷
۱و۱۰و۲ مقدمه ۳۴۷
۱و۱۰و۳ اهمیت و ضرورت ۳۴۷
۱و۱۰و۴ اهداف تحقیق ۳۴۷
۱و۱۰و۵ پیشینه جهانی ۳۴۹
۱و۱۰و۶ روش تحقیق ۳۴۹
۱و۱۰و۷ مبانی نظری ۳۴۹
۱و۱۰و۸ مفاهیم اساسی شهر پایدار ۳۴۹
۱و۱۰و۹ باز آفرینی پایدار شهری ۳۵۰
۱و۱۰و۱۰ عوامل آسیبهای کالبدی – فضایی بافت های شهری ۳۵۰
۱و۱۰و۱۱ توجه به فرهنگ محلی،بهترین عامل پایداری در بافت های تاریخی ۳۵۰
۱و۱۰و۱۲ ریشه اصلی فرسودگی بافت های شهری ۳۵۱
۱و۱۰و۱۳ مسائلی که در تدوین طرح های احیاء بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی باید مورد توجه قرار گیرند ۳۵۱
۱و۱۰و۱۴ محدوده و قلمرو پژوهش ۳۵۱
۱و۱۰و۱۵ محدوده ناحیه تاریخی جلفا ۳۵۲
۱و۱۰و۱۶ مشخصات کلی محله بید آباد ۳۵۳
۱و۱۰و۱۷ اهداف ساماندهی بافت ۳۵۳
۱و۱۰و۱۸ ایده اصلی ساماندهی ۳۵۳
۱و۱۰و۱۹ ارزیابی شاخص های کالبدی مورد مطالعه ۳۵۴
۱و۱۰و۲۰ عمر ابنیه ساختمان منطقه ۳۵۴
۱و۱۰و۲۱ نظام کاربری زمین منطقه یک ۳۵۴
۱و۱۰و۲۲ نظام دسترسی به قطعات ۳۵۵
۱و۱۰و۲۳ کاربری های خدماتی موجود در محله ۳۵۶
۱و۱۰و۲۴ مصالح ساختمانی محله بید آباد ۳۵۷
۱و۱۰و۲۵ راهکارهای مداخله در ناحیه تاریخی جلفا ۳۵۷
۱و۱۰و۲۶ نتیجه گیری ۳۶۰
۱و۱۰و۲۷ مراجع ۳۶۰

1-11 ) ساماندهی بافت فرسوده در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی : محله فیض آباد کرمانشاه)

۱و۱۱و۱ چکیده ۳۶۲
۱و۱۱و۲ مقدمه ۳۶۳
۱و۱۱و۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳۶۳
۱و۱۱و۴ روش تحقیق ۳۶۴
۱و۱۱و۵ محدوده مورد مطالعه ۳۶۴
۱و۱۱و۶ تعاریف و مفاهیم ۳۶۵
۱و۱۱و۷ توسعه پایدار ۳۶۵
۱و۱۱و۸ ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۳۶۶
۱و۱۱و۹ عوامل فرسودگی و تخریب بافت های شهری ۳۶۶
۱و۱۱و۱۰ عوامل اقتصادی ۳۶۷
۱و۱۱و۱۱ عوامل اجتماعی ۳۶۷
۱و۱۱و۱۲ عوامل حقوقی ۳۶۸
۱و۱۱و۱۳ عوامل کالبدی ۳۶۸
۱و۱۱و۱۴ شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۳۶۸
۱و۱۱و۱۵ مولفه های توسعه پایدار ۳۶۹
۱و۱۱و۱۶ یافته های پژوهش ۳۷۳
۱و۱۱و۱۷ مشکلات موجود در بافت فرسوده شهری (برداشت میدانی) ۳۷۳
۱و۱۱و۱۸ عوامل گسترش فرسودگی در محلات شهری ۳۷۴
۱و۱۱و۱۹ نتیجه گیری ۳۷۴
۱و۱و۲۰ منابع

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم توسعه پایدار شهری

در این قسمت به بررسی وضعیت عوامل خارجی و داخلی پرداخته می شود. که این بررسی در قالب یک ماتریس عوامل داخلی و خارجی نشان داده می شود. در ماتریس عوامل خارجی، امتیاز نهایی شهر فاروج ۲٫۵۹ میباشد. با توجه به اینکه عدد بیشتر از ۲/۵نشانگر وجود شرایط مطلوب در این بخش میباشد، این امر نشان دهنده این است که وضعیت شهر فاروج در ارتباط با عوامل خارجی جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری در وضعیت مطلوبی قرار داشته و فرصتهای موجود بیشتر از تهدیدها میباشند. بطوریکه فرصت های مناسبی جهت بهبود وضعت توسعه شهری وجود داشته که جهت رسیدن به وضعیتی مطلوب و بهتر ارائه استراتژیهای مناسب منطقه ای جهت از بین بردن نقاط ضعف و خنثی کردن تهدیدهای موجود میباشد.
همچنین امتیاز نهایی ماتریس عوامل داخلی شهر برابر با فاروج ۲٫۳۹ می باشد، با توجه به این که این رقم کمتر از از ۲/۵۰ می باشد،نشان دهنده وضعیت نامطلوب در این زمینه میباشد

فهرست کامل فصل دوم توسعه پایدار شهری

2-1) نگرشی سیستمی در مدیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری

۲و۱و۱ چکیده ۳۷۶
۲و۱و۲ مقدمه ۳۷۷
۲و۱و۳ طرح مساله ۳۷۷
۲و۱و۴ متدولوژی و روش تحقیق ۳۷۸
۲و۱و۵ مبانی نظری در عرصه شهر ; مدیریت شهری ; مدیریت فرهنگی ۳۷۸
۲و۱و۶ اهداف و راهبردهای مدیریت سیستماتیک شهری ۳۷۹
۲و۱و۷ چارچوب اساسی سیستم مدیریت شهری ۳۷۹
۲و۱و۸ سیر مدیریت شهری در ایران ۳۸۰
۲و۱و۹ تفکر سیستمی در مدیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلانشهر تهران ۳۸۱
۲و۱و۱۰ نتیجه گیری ۳۸۷
۲و۱و۱۱ منابع ۳۸۸

2-2) رویکرد پایداری در متن طراحی شهری

۲و۲و۱ چکیده ۳۹۰
۲و۲و۲ مقدمه ۳۹۰
۲و۲و۳ روش تحقیق ۳۹۲
۲و۲و۴ مبانی نظری ۳۹۲
۲و۲و۵ تعریف و مفهوم طراحی شهری ۳۹۲
۲و۲و۶ توسعه پایدار شهری ۳۹۵
۲و۲و۷ ضوابط و اصول طراحی فضاهای شهری ۳۹۷
۲و۲و۸ نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۹۸
۲و۲و۹ منابع ۳۹۹

2-3) نگرش سیستمی در مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری

۲و۳و۱ چکیده ۴۰۳
۲و۳و۲ مقدمه ۴۰۴
۲و۳و۳ طرح مساله ۴۰۶
۲و۳و۴ روش تحقیق ۴۰۷
۲و۳و۵ مبانی نظری در عرصه شهر؛ مدیریت شهری، مدیریت فرهنگی ۴۰۸
۲و۳و۶ اهداف و راهبردهای مدیریت سیستماتیک شهری ۴۱۱
۲و۳و۷ راهبردها در مدیریت شهری ۴۱۲
۲و۳و۸ چهارچوب اساسی سیستم مدیریت شهری ۴۱۲
۲و۳و۹ سیر مدیریت شهری در ایران ۴۱۴
۲و۳و۱۰ تفکر سیستمی در مدیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران ۴۱۶
۲و۳و۱۱ نتیجه گیری ۴۲۶
۲و۳و۱۲ منابع ۴۲۹

2-4) ساماندهی میدان توپخانه تهران با توجه به ارزش های بومی ایرانی

۲و۴و۱ چکیده ۴۳۱
۲و۴و۲ مقدمه ۴۳۳
۲و۴و۳ عرصه ی عمومی و مفاهیم مرتبط با حوزه معنای آن ۴۳۴
۲و۴و۴ کارکردهای عرصه ی عمومی ۴۳۴
۲و۴و۵ میدان(فضای عمومی شهری) ۴۳۵
۲و۴و۶ بررسی عوامل موثر بر دگرگونی میدان در وضع حاضر ۴۳۶
۲و۴و۷ اصول معماری بومی ایران ۴۳۶
۲و۴و۸ میدان توپخانه تهران ۴۳۸
۲و۴و۹ موقعیت میدان در تهران ۴۳۸
۲و۴و۱۰ بررسی و تحلیل وضع موجود میدان با استفاده از روش SWOT ۴۳۹
۲و۴و۱۱ نتیجه ۴۴۱
۲و۴و۱۲ منابع ۴۴۳

2-5) ایجاد پایداری کالبدی به کمک اسناد هدایت طراحی شهری

۲و۵و۱ چکیده ۴۴۴
۲و۵و۲ مقدمه ۴۴۵
۲و۵و۳ طراحی شهری ۴۴۵
۲و۵و۴ اسناد هدایت در طراحی شهری ۴۴۵
۲و۵و۵ راهنمای طراحی شهری ۴۴۶
۲و۵و۶ منشا راهنما ۴۴۶
۲و۵و۷ سلسله مراتب و سطوح راهنما ۴۴۷
۲و۵و۸ ماهیت راهنما ۴۴۷
۲و۵و۹ زمینه های توجه راهنمای طراحی ۴۴۸
۲و۵و۱۰ زمینه های کالبدی مورد توجه راهنمای طراحی ۴۴۸
۲و۵و۱۱ ملاحظات راهنما در جهت خلق کیفیت های کالبدی پایدار ۴۴۹
۲و۵و۱۲ تنظیم شرایط محیطی ۴۴۹
۲و۵و۱۳ تناسبات گذر ۴۴۹
۲و۵و۱۴ انطباق محیطی ۴۴۹
۲و۵و۱۵ خط آسمان ۴۴۹
۲و۵و۱۶ استقرار پیرامون ۴۴۹
۲و۵و۱۷ تناسبات قطعه ۴۵۰
۲و۸و۱۸ تداوم جداره ۴۵۰
۲و۵و۱۹ هویت سبک معماری ۴۵۰
۲و۵و۲۰ تداوم و ادغام عناصر زمینه ۴۵۰
۲و۵و۲۱ رنگ و مصالح ۴۵۰
۲و۵و۲۲ ملاحظات راهنما در جهت توسعه پایدار کالبدی ۴۵۰
۲و۵و۲۳حفاظت ۴۵۰
۲و۵و۲۴ مصالح ساختمانی ۴۵۱
۲و۵و۲۵ ملاحظات محیط زیست بومی در طراحی ۴۵۱
۲و۵و۲۶ انعطاف پذیری طرح ۴۵۱
۲و۵و۲۷ نتیجه گیری ۴۵۱
۲و۵و۲۸ منابع ۴۵۲

2-6) برنامه ریزی استراتژیک توسعه ی پایدار شهر فاروج با مدل SWOT

۲و۶و۱ چکیده ۴۵۳
۲و۶و۲ مقدمه ۴۵۳
۲و۶و۳ بیان مساله ۴۵۳
۲و۶و۴ اهمیت وضرورت تحقیق ۴۵۵
۲و۶و۵ پیشینه تحقیق ۴۵۶
۲و۶و۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۵۸
۲و۶و۷ محدوده مورد مطالعه ۴۵۸
۲و۶و۸ یافته های توصیفی تحقیق ۴۵۸
۲و۶و۹ شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ۴۵۹
۲و۶و۱۰ عوامل درونی تاثیرگذار بر توسعه شهر فاروج ۴۵۹
۲و۶و۱۱ عوامل بیرونی تاثیرگذار بر توسعه شهرفاروج ۴۶۰
۲و۶و۱۲ تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها ۴۶۱
۲و۶و۱۳ یافته های تحلیلی نتایج مدل SWOT ۴۶۶
۲و۶و۱۴ ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ۴۶۶
۲و۶و۱۵ نتیجه گیری ۴۷۰
۲و۶و۱۶ منابع ۴۷۰

2-7) ضرورت بهسازی ساختمانهای صنعتی در منطقه چهار شیراز با رویکرد توسعه پایدار

۲و۷و۱ چکیده ۴۷۲
۲و۷و۲ مقدمه ۴۷۳
۲و۷و۳ ضرورت بهسازی ۴۷۳
۲و۷و۴ تغییرات آب و هوایی ۴۷۳
۲و۷و۵ بافتهای ناکارآمد شهری ۴۷۵
۲و۷و۶ توسعه پایدار شهری ۴۷۶
۲و۷و۷ بهسازی راهکار دستیابی به توسعه پایدار ۴۷۸
۲و۷و۸ مطالعه موردی: فرآنید بهسازی کارگاهی در مطنقه چهار شیراز ۴۸۰
۲و۷و۹ معرفی سایت مورد مطالعه ۴۸۱
۲و۷و۱۰ بررسی وضع موجود ۴۸۱
۲و۷و۱۱ پیشنهاد کاربری ۴۸۳
۲و۷و۱۲ نتیجهگیری ۴۸۷
۲و۷و۱۳ مراجع ۴۸۸

2-8) نقش سیما ، منظر و مبلمان شهری بر شاخص زیست محیطی توسعه پایدار شهر نمونه موردی : بلوار شهید موفق شهرفاروج

۲و۸و۱ چکیده ۴۹۰
۲و۸و۲ مقدمه ۴۹۱
۲و۸و۳ مبانی نظری ۴۹۲
۲و۸و۴ مفهوم نما ۴۹۲
۲و۸و۵ آسایش بصری ۴۹۲
۲و۸و۶ آلودگی نمادی (اطلاعات و علائم محیطی) ۴۹۳
۲و۸و۷ آلودگی دیداری (اغتشاش بصری نماها، حجم و عناصر) ۴۹۳
۲و۸و۸ آلودگی رنگ در محیطهای اطراف انسان ۴۹۳
۲و۸و۹ آلودگی نور ۴۹۳
۲و۸و۱۰ مفهوم فضای شهری ۴۹۳
۲و۸و۱۱ اجزاء مستقر در فضا ۴۹۳
۲و۸و۱۲ پوشش گیاهی (عناصر سبز) ۴۹۳
۲و۸و۱۳ عملکردهای فضای سبز شهری ۴۹۴
۲و۸و۱۴ عملکرد زیست محیطی ۴۹۴
۲و۸و۱۵ مبلمان شهری (اثاثه شهری) ۴۹۴
۲و۸و۱۶ محدوده مورد مطالعه ۴۹۵
۲و۸و۱۷ شناخت و تجزیه و تحلیل بعد فضایی ۴۹۶
۲و۸و۱۸ شناخت و تجزیه و تحلیل بعد زمینه ای ۴۹۶
۲و۸و۱۹ شناخت و تجزیه و تحلیل بعد زمانی ۴۹۸
۲و۸و۲۰ شناخت و تجزیه و تحلیل بعد کارکردی ۴۹۹
۲و۸و۲۱ سایه اندازی ۴۹۹
۲و۸و۲۲ شناخت و تجزیه و تحلیل بعد بصری ۵۰۰
۲و۸و۲۳ مطالعه و بررسی مبلمان شهری ۵۰۰
۲و۸و۲۴ گونه شناسی مبلمان شهری و مصالح و کفپوش های معابردر بلوار شهید موفق ۵۰۱
۲و۸و۲۵ برداشت و بررسی بدنه ها ،تأکید در کنج ۵۰۱
۲و۸و۲۶ نماسازی ۵۰۲
۲و۸و۲۷ عناصر و الحاقات نما ۵۰۲
۲و۸و۲۸ معرفی عناصر اصلی تشکیل دهنده بعد اجتماعی ۵۰۳
۲و۸و۲۹ شناخت و تجزیه و تحلیل بعد ادراکی ۵۰۴
۲و۸و۳۰ حس مکان ۵۰۴
۲و۸و۳۱ بررسی ادراک خیابان شهید موفق ۵۰۴
۲و۸و۳۲ نتایج تحقیق ۵۰۵
۲و۸و۳۳ پیشنهادها و راهکارها ۵۰۶
۲و۸و۳۴ سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی در بعد فضایی ۵۰۶
۲و۸و۳۵ سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی در بعد زمینه ای ۵۰۶
۲و۸و۳۶ سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی در بعد کارکردی ۵۰۶
۲و۸و۳۷ سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی دربعد بصری ۵۰۷
۲و۸و۳۸ سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی بعد اجتماعی ۵۰۷
۲و۸و۳۹ سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی بعد ادارکی ۵۰۷
۲و۸و۴۰ منابع ۵۰۷

2-9) استراتژی توسعه شهری (CDS) شهر گرمی با رویکرد توسعه پایدار شهری

۲و۹و۱ چکیده ۵۱۰
۲و۹و۲ مقدمه ۵۱۱
۲و۹و۳ رو ششناسی تحقیق ۵۱۱
۲و۹و۴ مبانی نظری و تئوریک تحقیق ۵۱۲
۲و۹و۵ مفهوم توسعه پایدار ۵۱۲
۲و۹و۶ مفهوم توسعه پایدار شهری ۵۱۳
۲و۹و۷ تعریف استراتژی توسعه شهری ۵۱۳
۲و۹و۸ اهداف استراتژی توسعه شهری ۵۱۳
۲و۹و۱۰ اصول استراتژی توسعه شهری ۵۱۳
۲و۹و۱۱ پیشینه راهبرد توسعه شهری در جهان ۵۱۴
۲و۹و۱۲ پیشینه راهبرد توسعه شهری در ایران ۵۱۵
۲و۹و۱۳ شناخت محدوده مورد مطالعه ۵۱۵
۲و۹و۱۴ یافته های تحقیق ۵۱۶
۲و۹و۱۵ نقاط قوت و ضعف )عوامل درونی( شهر گرمی ۵۱۷
۲و۹و۱۶ فرصت ها و تهدید ها )عوامل بیرونی(شهر گرمی ۵۱۸
۲و۹و۱۷ فرصت ها ۵۱۸
۲و۹و۱۸ تهدیدها ۵۱۸
۲و۹و۱۹ ماتریس استراتژی چهار گانه SWOT با استفاده از روش کمی برنامه ریزی QSPM ۵۱۹
۲و۹و۲۰ راهبرد استراتژی اقتضائی ۵۲۰
۲و۹و۲۱ راهبرد استراتژی انطباقی ۵۲۰
۲و۹و۲۲ راهبرد استراتژی تدافعی ۵۲۰
۲و۹و۲۳ نتیجه گیری ۵۲۳
۲و۹و۲۴ فهرست منابع و ماخذ ۵۲۴

2-10) ارزیابی کاربری اراضی شهر قم بر اساس رویکرد توسعه پایدار

۲و۱۰و۱ مقدمه ۵۲۶
۲و۱۰و۲ طرح مساله ۵۲۶
۲و۱۰و۳ روش تحقیق ۵۲۷
۲و۱۰و۴ ضرورت تحقیق ۵۲۷
۲و۱۰و۵ پیشینه تحقیق ۵۲۸
۲و۱۰و۶ اهداف تحقیق ۵۲۸
۲و۱۰و۷ سوال تحقیق ۵۲۹
۲و۱۰و۸ مبانی نظری تحقیق ۵۲۹
۲و۱۰و۹ مفهوم کاربری اراضی شهری ۵۲۹
۲و۱۰و۱۰ سرانه های کاربری شهری ۵۲۹
۲و۱۰و۱۱ دیدگاه توسعه پایدار ۵۳۰
۲و۱۰و۱۲ سیستم اطلاعات جغرافیایی ۵۳۱
۲و۱۰و۱۴ محدوده پژوهش ۵۳۲
۲و۱۰و۱۵ تحلیل یافته ها ۵۳۳
۲و۱۰و۱۶ ارزیابی و تحلیل کمی کاربری اراضی شهر قم ۵۳۴
۲و۱۰و۱۷ ارزیابی و تحلیل کیفی کاربری اراضی شهر قم ۵۳۸
۲و۱۰و۱۸ نتیجه گیری ۵۴۴
۲و۱۰و۱۹ منابع ۵۴۵

2-11) چیستی و چرایی مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده

۲و۱۱و۱ چکیده ۵۴۷
۲و۱۱و۲ مقدمه ۵۴۸
۲و۱۱و۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵۴۹
۲و۱۱و۴ روش تحقیق ۵۴۹
۲و۱۱و۵ مبانی نظری ۵۴۹
۲و۱۱و۶ یافته های تحقیق ۵۵۳
۲و۱۱و۷ تعداد جمعیت و بعد خانوار محله ۵۵۳
۲و۱۱و۸ محل تولد سرپرست خانوار ۵۵۳
۲و۱۱و۹ علت اصلی این محل برای سکونت ۵۵۴
۲و۱۱و۱۰ وضعیت سواد محله ۵۵۵
۲و۱۱و۱۱ میزان تمایل ساکنین به مشارکت ۵۵۵
۲و۱۱و۱۲ بررسی های اقتصادی و توان مشارکت ۵۵۷
۲و۱۱و۱۳ توان مشارکت ساکنان و شاغلان ۵۵۸
۲و۱۱و۱۴ مشکلات اجتماعی موجود در محله ۵۵۹
۲و۱۱و۱۵ وضعیت فعلی محله در مقایسه با گذشته ۵۶۱
۲و۱۱و۱۶ وضعیت اشتغال و بی کاری ۵۶۱
۲و۱۱و۱۷ توزیع شاغلان ساکن در سطح محله بر حسب گروههای اصلی شغلی ۵۶۲
۲و۱۱و۱۸ میزان رعایت عدالت در خدمات دهی به محله از سوی مدیریت شهری از دید ساکنین ۵۶۲
۲و۱۱و۱۹ نتیجه گیری ۵۶۳
۲و۱۱و۲۰ منابع ۵۶۵

2-12) توسعه پایدار شهری با رویکرد مکان یابی ساختمانهای بلند مرتبه

۲و۱۲و۱ بیان مساله تحقیق ۵۶۶
۲و۱۲و۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵۶۷
۲و۱۲و۳ فرضیه های تحقیق ۵۶۷
۲و۱۲و۴ بررسی سوابق ساخت ساختمان های بلندمرتبه در ایران ۵۶۸
۲و۱۲و۵ بررسی دیدگاههای موجود در زمینه ساختمان های بلند مرتبه ۵۶۸
۲و۱۲و۶ دیدگاه های موافق با ساختمان های بلندمرتبه ۵۶۸
۲و۱۲و۷ دیدگاه های میانه که ارتفاع ساختمان ها را در یک حد میانه می پذیرد ۵۶۸
۲و۱۲و۸ معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند ۵۶۸
۲و۱۲و۹ ملاحظات سازه ای ۵۶۹
۲و۱۲و۱۰ نظرات طراحان و سازندگان ۵۶۹
۲و۱۲و۱۱ بررسی سابقه تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها ی موجود در بلند مرتبه سازی ۵۶۹
۲و۱۲و۱۲ ضوابط و دستورالعمل ها در زمینه ژئوتکنیکی ۵۶۹
۲و۱۲و۱۳ موقعیت جغرافیایی شهر ۵۶۹
۲و۱۲و۱۴ عوامل مربوط به کالبد و بافت شهری ۵۷۰
۲و۱۲و۱۵ انتخاب مناسبترین گزینه برای احداث سااختمان های بلند مرتبه ۵۷۵
۲و۱۲و۱۶ جمع بندی ۵۷۷
۲و۱۲و۱۷ آزمون فرضیه ها ی تحقیق ۵۷۸
۲و۱۲و۱۸ پیشنهادات ۵۸۰
۲و۱۲و۱۹ منابع ۵۸۰

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایدار

پیاده روی اولین طریقه مورد استفاده بشر برای انجام سفر است و قبل از اختراع و استفاده از هر نوع وسیله حرکتی تنها از نیروی پاها برای جابجایی استفاده می گردید. اما امروزه با اختراع خودروی شخصی و افزایش روز افزون آن، هر روز نیاز به معابر، بزرگراه ها و مسیرهای سواره رو جدیدی احساس می شود که به همین دلیل بافتها و بناهای ارزشمند تخریب شده تا راه برای عبور خودروی شخصی باز شود و این امر تجاوز به حریم پیاده و آلودگی ناشی از آنرا به دنبال دارد. با وجود اینکه حرکت پیاده، طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط است، اما توجه صرف برای رفع نیازهای سواره باعث تاریخ زدایی و زدودن خاطرات جمعی شده و ارزش های بصری مسیر را کاسته است. در فضاهای پیاده بر خلاف فضاهای حرکت سواره، حواس غیر بصری در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت های محیطی نقش دارد که همین تنوع و پیچیدگی به جذابیت و نیروی فضای پیاده می افزاید. با توجه به اهمیت و نقش مسیرهای پیاده در ساماندهی فضاهای شهری، موضوع این تحقیق را به فرصتی جهت پرداختن به مفاهیمی همچون پیاده رو، عابر پیاده و ویژگی های آن، توقعات موردی از پیادهراه و نقش محدوده های پیاده مدار در توسعه پایدار شهری یافتیم که در ادامه بدان اشاره خواهد شد

فهرست کامل فصل سوم توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایدار

3-1 ) ساماندهی خیابان های شهری با رویکرد پیاده مداری در جهت توسعه پایدار شهری نمونه موردی : خیابان بوعلی در شهر همدان

۳و۱و۱ چکیده ۵۸۲
۳و۱و۲ مقدمه ۵۸۳
۳و۱و۳ ضرورت تحقیق ۵۸۴
۳و۱و۴ روش پژوهش ۵۸۴
۳و۱و۵ پیشینه پژوهش ۵۸۴
۳و۱و۶ ادبیات پژوهش ۵۸۵
۳و۱و۷ پیاده گرایی ۵۸۵
۳و۱و۸ معبر پیاده ۵۸۶
۳و۱و۹ پیاده راه ۵۸۷
۳و۱و۱۰ معرفی نمونه مطالعاتی ۵۸۷
۳و۱و۱۱ یافته های تحقیق ۵۸۸
۳و۱و۱۲ نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۹۰
۳و۱و۱۳ مراجع ۵۹۲

3-2 ) مسیرهای پیاده، عامل حمل و نقل پایدار

۳و۲و۱ چکیده ۵۹۳
۳و۲و۲ مقدمه ۵۹۳
۳و۲و۳ پیاده رو ۵۹۳
۳و۲و۴ سفرهای پیاده ۵۹۴
۳و۲و۵ تاریخچه پیاده روی ۵۹۴
۳و۲و۶ عابر پیاده ۵۹۵
۳و۲و۷ ویژگیعابر پیاده ۵۹۵
۳و۲و۸ انعطاف پذیری ۵۹۵
۳و۲و۹ سطح کمتر مورد نیاز ۵۹۵
۳و۲و۱۰ سرعت کم ۵۹۵
۳و۲و۱۱ ایمنی در تردد ۵۹۵
۳و۲و۱۲ شدت صوتی کمتر ۵۹۶
۳و۲و۱۳ بدون گاز و دود ۵۹۶
۳و۲و۱۴ سامان دهی فضاهای شهری با تاکید بر نقش پیاده ۵۹۶
۳و۲و۱۵ نقش محدوده های پیادهمدار در توسعه پایدار شهری ۵۹۶
۳و۲و۱۶ نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی ۵۹۷
۳و۲و۱۷ عامل حمل و نقل پایدار ۵۹۷
۳و۲و۱۸ حفاظت محیط زیست ۵۹۷
۳و۲و۱۹ موجد توسعه پایدار اجتماعی ۵۹۷
۳و۲و۲۰ عامل توسعه پایدار اقتصادی ۵۹۷
۳و۲و۲۱ ایجاد کننده توسعه پایدار فرهنگی ۵۹۸
۳و۲و۲۲ موجد توسعه پایدار سیاسی ۵۹۸
۳و۲و۲۳ توقعات موردی از پیاده راه ۵۹۸
۳و۲و۲۴ سرزندگی ۵۹۸
۳و۲و۲۵ انعطاف ۵۹۹
۳و۲و۲۶ ایمنی ۵۹۹
۳و۲و۲۷ نتیجه گیری ۵۹۹
۳و۲و۲۸ منابع ۵۹۹

3-3 ) تبیین برنامه ریزی توسعه شبکه پیاده راه ها با رویکرد پایداری نمونه موردی : محور میر مهنا جزیره کیش

۳و۳و۱ چکیده ۶۰۲
۳و۳و۲ مقدمه ۶۰۳
۳و۳و۳ روش تحقیق ۶۰۵
۳و۳و۴ سوالات تحقیق ۶۰۵
۳و۳و۵ مرور مبانی نظری ۶۰۶
۳و۳و۶ توسعه پایدار شهری ۶۰۶
۳و۳و۷ شاخص های توسعه پایدار شهری ۶۰۷
۳و۳و۸ ارتقاء نظام حرکتی موجود ۶۰۹
۳و۳و۹ مزایای شبکه ارتباطی پیوسته ۶۰۹
۳و۳و۱۰ میزان ارتباط و اندازه بلوک و فاصله پیاده ۶۱۰
۳و۳و۱۱ مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۶۱۰
۳و۳و۱۲ معرفی نمونه مطالعاتی ۶۱۱
۳و۳و۱۳ فرایند برنامه ریزی سایت ۶۱۶
۳و۳و۱۴ نتیجه گیری ۶۲۰
۳و۳و۱۵ اولویت بندی راهبردها ۶۲۰
۳و۳و۱۶ طرح پیشنهادی محور میر مهنا ۶۲۴
۳و۳و۱۷ منابع ۶۲۸

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی پایداری محلات

ساماندهی یکی از مهمترین مشخصههای فضای شهری است که همواره به عنوان یکی از اصول مبنایی در دیدگاههای اغلب دانشمندان مسائل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهری مورد توجه قرار گرفته و در اکثر موارد از ملاکهای تمیز سکونتگاههای شهری بهشمار آمده است. در این میان تراکم ساختمانی، توده و فضاهای مختلف محلات شهری همواره بهعنوان یک پدیده مهم و اساسی در روند برنامهریزیهای شهری مورد بحث بوده است. در واقع، این پدیده از سویی میتواند به بسیاری از مسائل شهری مانند کمبود زمین، مسکن، بهینه نمودن هزینه تأسیسات و تجهیزات شهری، جلوگیری از رشد افقی شهرها و … پاسخ داده و از سوی دیگر بدلیل در نظر نگرفتن ظرفیت بالقوه مکان در پذیرش جمعیت، خود پدید آورنده مشکلات و نارسائیهایی مانند افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، اختلال در تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری از جمله ترافیک شهری، تأثیرات نامطلوب کالبدی و زیست محیطی و … در فضای شهری باشد. لذا حد مطلوب آن در مقیاس محله، متناسب با شهرهای مختلف که به لحاظ ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انسانی، از شرایط خاصی پیروی میکند تعیین میشود و نمیتوان مقادیر ثابتی از آنرا برای هر شهری اعمال نمود و ویژگیهای منحصر به آن مکان و ساکنانش را در تعیین حد بهینه ساماندهی محلات شهری نادیده گرفت.

فهرست کامل فصل چهارم بررسی پایداری محلات

4-1 ) بررسی شاخص های پایداری محلات با رویکرد بومگرایی ECO-CITY (نمونه موردی : شهر فیا استان هرمزگان )

۴و۱و۱ چکیده ۶۳۱
۴و۱و۲ مقدمه ۶۳۲
۴و۱و۳ توسعه پایدار ; مفاهیم و مضامین ۶۳۲
۴و۱و۴ شاخص های پایداری در محله ۶۳۳
۴و۱و۵ فرایند تعیین شاخص های پایداری واحد همسایگی ۶۳۴
۴و۱و۶ مشورت اجتماعی ۶۳۴
۴و۱و۷ شناسایی جامعه ۶۳۵
۴و۱و۸ انتخاب شاخص ها , اندازه گیری و نمایش ۶۳۵
۴و۱و۹ رویکرد بوم شهر گرایی ۶۳۷
۴و۱و۱۰ معرفی شهر فین ۶۳۸
۴و۱و۱۱ ویژگی های کالبدی شهر در وضع موجود ۶۳۹
۴و۱و۱۲ بوم – شهر پایدار با نقش توامان کشاورزی و گردشگری با ویژگی های منحصر به فرد در نیمه جنوبی کشور ۶۴۲
۴و۱و۱۳ طراحی توسعه پایدار در محلات شهر فین ۶۴۴
۴و۱و۱۴ نتیجه گیری ۶۴۵
۴و۱و۱۵ منابع ۶۴۶

4-2 ) ساماندهی محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار

۴و۲و۱ چکیده ۶۴۷
۴و۲و۲ مقدمه ۶۴۷
۴و۲و۳ بیان مسئله و ضرورت پژوهش ۶۴۸
۴و۲و۴ متدولوژی پژوهش ۶۵۰
۴و۲و۵ مراحل اجرایی پژوهش ۶۵۱
۴و۲و۶ فضا، کالبد، سیما و بافت شهر ۶۵۱
۴و۲و۷ اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ۶۵۲
۴و۲و۸ نحوه استفاده صحیح از زمین شهری ۶۵۳
۴و۲و۹ توسعه پایدار شهری ۶۵۳
۴و۲و۱۰ بررسی وضع موجود ۶۵۴
۴و۲و۱۱ محله شعربافان)شعرباف محله( ۶۵۴
۴و۲و۱۲ ویژگی های کالبدی ۶۵۵
۴و۲و۱۳ یافته های میدانی پژوهش )تحلیل وضع موجود محله شعربافان در بافت مرکزی شهر لاهیجان( ۶۵۶
۴و۲و۱۴ جمع بندی ۶۵۷
۴و۲و۱۵ پیشنهادات ۶۵۸
۴و۲و۱۶ مراجع ۶۵۹

4-3 ) برنامه ریزی به منظور باز زنده سازی و ساماندهی بافت های محلی با رویکرد رشد هوشمند (نمونه موردی محله امام زاده سید بهلول خوی )

۴و۳و۱ چکیده ۶۶۰
۴و۳و۲ مقدمه ۶۶۰
۴و۳و۳ بیان مساله ۶۶۱
۴و۳و۴ سوال اصلی پژوهش ۶۶۳
۴و۳و۵ اهداف تحقیق ۶۶۳
۴و۳و۶ روش تحقیق ۶۶۳
۴و۳و۷ متغیرهای تحقیق ۶۶۴
۴و۳و۸ بازسازی ساختمانی ۶۶۴
۴و۳و۹ باز پردازی ۶۶۴
۴و۳و۱۰ نوسازی شهری ۶۶۴
۴و۳و۱۱ باز زنده سازی شهری ۶۶۴
۴و۳و۱۲ باز سازی شالوده ای شهر ۶۶۵
۴و۳و۱۳ بازافرینی شهری ۶۶۵
۴و۳و۱۴ رشد هوشمند شهری ۶۶۵
۴و۳و۱۵ بافت ۶۶۶
۴و۳و۱۶ انواع بافت ۶۶۶
۴و۳و۱۷ محتوای طرح کاربری زمین ۶۶۶
۴و۳و۱۸ مفهوم زمین ۶۶۶
۴و۳و۱۹ ناحیه ۶۶۶
۴و۳و۲۰ محله ها و ناحیه های شهری ۶۶۶
۴و۳و۲۱ برنامه ریزی ۶۶۶
۴و۳و۲۲ برنامه ریزی شهری ۶۶۶
۴و۳و۲۳ شهر ۶۶۶
۴و۳و۲۴ انواع مناطق ۶۶۷
۴و۳و۲۵ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ۶۶۷
۴و۳و۲۶ پیشینه تحقیق ۶۶۷
۴و۳و۲۷ تنگناها و محدودیت های تحقیق ۶۶۸
۴و۳و۲۸ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶۶۹
۴و۳و۲۹ موقعیت و حدود و وسعت شهرستان ارومیه ۶۷۱
۴و۳و۳۰ موقعیت شهر خوی ۶۷۱
۴و۳و۳۱ شناخت محدوده مورد مطالعه ۶۷۲
۴و۳و۳۲ منابع ۶۷۴

4-4 ) بررسی نقش خانه محله درساماندهی و توانمند سازی سکونت گاههای غیررسمی (نمونه موردی : محله سهل آباد شهر شیراز )

۴و۴و۱ چکیده ۶۷۷
۴و۴و۲ مقدمه ۶۷۷
۴و۴و۳ چارچوب نظزی پژوهش ۶۷۹
۴و۴و۴ رویکرد توانمند سازی ۶۷۹
۴و۴و۵ ظرفیت سازی ۶۸۰
۴و۴و۶ بررسی نمونه موردی ۶۸۱
۴و۴و۷ سکونتگاه های غیررسمی شهر شیراز ۶۸۱
۴و۴و۸ خانه محله و توانمند سازی اجتماعی – اقتصادی در محله سهل آباد ۶۸۱
۴و۴و۹ محله سهل آباد ۶۸۱
۴و۴و۱۰ نتیجه گیری بحث ۶۸۳
۴و۴و۱۱ منابع ۶۸۳

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری

بافت های فرسوده که عمدتاً در شهرهای بزرگ رخساره یافته اند ، به لحاظ موقعیت استقرار بر پیرامون بافت های تاریخی ، در مقیاس های نسبتاً کوچک ایجاد شده اند. این بافت ها علاوه بر مسائل و مشکلات کالبدی، ابعاد و کیفیات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شهر را نیز دچار تنزل نموده و حضور انسان در فضاهای شهری را با معضل رو به رو یا مختل می سازند. این بافت ها که زمانی به عنوان مکان هایی پویا و سرزنده به حیات اجتماعی خود ادامه می دادند ، با گذشت زمان و طی تحولات شهرنشینی اخیر و رشد شتاب آلود آن ، خود را در احاطه بافت جدید شهری یافتند و نتوانستند تا خود را با مقتضیات بافت جدید وفق دهند

فهرست کامل فصل پنجم ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری

5-1 ) رهیافتی بر طرح ساماندهی بافت های تاریخی با رویکرد پایداری

۵و۱و۱ چکیده ۶۸۶
۵و۱و۲ مقدمه ۶۸۶
۵و۱و۳ اهمیت و ضرورت ۶۸۷
۵و۱و۴ اهداف تحقیق ۶۸۷
۵و۱و۵ پیشینه جهانی ۶۸۸
۵و۱و۶ روش تحقیق ۶۸۸
۵و۱و۷ مبانی نظری ۶۸۸
۵و۱و۸ مفاهیم اساسی شهر پایدار ۶۸۸
۵و۱و۹ باز آفرینی پایدار شهر ۶۸۹
۵و۱و۱۰ عوامل اسیب های کالبدی – فضایی بافت های شهری ۶۸۹
۵و۱و۱۱ توجه به فرهنگ محلی،بهترین عامل پایداری در بافت های تاریخی ۶۹۰
۵٫و۱و۱۲ ریشه اصلی فرسودگی بافت های شهری ۶۹۱
۵و۱و۱۳ محدوده و قلمرو پژوهش ۶۹۱
۵و۱و۱۴ مشخصات کلی محله بید آباد ۶۹۲
۵و۱و۱۵ ایده اصلی ساماندهی ۶۹۳
۵و۱و۱۶ ارزیابی شاخص های کالبدی مورد مطالعه ۶۹۳
۵و۱و۱۷ عمر ابنیه ساختمان منطقه ۶۹۳
۵و۱و۱۸ نظام کاربری زمین منطقه یک ۶۹۴
۵و۱و۱۹ نظام دسترسی به قطعات ۶۹۵
۵و۱و۲۰ راهکارهای مداخله در ناحیه تاریخی ۶۹۶
۵و۱و۲۱ جمع بندی و ارائه بهینه ترین راهکارهای عمومی پیشنهادی ساماندهی بافت تاریخی ۶۹۶
۵و۱و۲۲ نتیجه گیری ۶۹۹
۵و۱و۲۳ منابع ۷۰۰

5-2 ) بررسی ابعاد مختلف پروژها ی مرمت شهری در بافت های تاریخی : تبیین راهکارهای توانمند سازی و ساماندهی میراث های ارزشمند شهری

۵و۲و۱ چکیده ۷۰۱
۵و۲و۲ مقدمه ۷۰۲
۵و۲و۳ بیان مساله ۷۰۲
۵و۲و۴ روش تحقیق ۷۰۳
۵و۲و۵ فرایندهای مرمت شهری ۷۰۳
۵و۲و۶ رویکردهای اجتماعی در پروژه های مرمت شهری ۷۰۴
۵و۲و۷ مهمترین مشکلات اجتماعی بافت های تاریخی ۷۰۵
۵و۲و۸ رویکردهای اقتصادی در پروژه های مرمت شهری ۷۰۶
۵و۲و۹ رویکرد های سیاست گذاری مرمت های شهری ۷۰۸
۵و۲و۱۰ نتیجه گیری ۷۰۹
۵و۲و۱۱ منابع ۷۱۰

5-3 ) مرمّت بافت های قدیمی و مسئله دار با رویکرد توسعه پایدار شهری

۵و۳و۱ چکیده ۷۱۱
۵و۳و۲ مقدمه ۷۱۲
۵و۳و۳ بیان مساله ۷۱۳
۵و۳و۴ ضرورت تحقیق ۷۱۴
۵و۳و۵ پیشینه تحقیق ۷۱۴
۵و۳و۶ روش تحقیق ۷۱۵
۵و۳و۷ محدوده مورد مطالعه : محله سرشور در مشهد ۷۱۶
۵و۳و۸ مبانی نظری تحقیق ۷۱۷
۵و۳و۹ ابعاد توسعه ی پایدار ۷۱۸
۵و۳و۱۰ ابعاد فیزیکی-بیولوژیکی )زیست محیطی( ۷۲۱
۵و۳و۱۱ ابعاد اجتماعی- فرهنگی ۷۲۲
۵و۳و۱۲ ابعاد اقتصادی ۷۲۲
۵و۳و۱۳ ابعاد کالبدی ۷۲۳
۵و۳و۱۴ دستیابی به توسعه ی پایدار در بافت های فرسوده ۷۲۳
۵و۳و۱۵ ارتقاء سیستم دسترسی ۷۲۴
۵و۳و۱۶ استقرار کاربری ها ۷۲۴
۵و۳و۱۷ استفاده از کاربری مختلط ۷۲۵
۵و۳و۱۸ فشرده سازی و تمرکز کاربری ها و افزایش میزان کارایی ۷۲۵
۵و۳و۱۹ فرم وعملکرد بافت- بوم شناختی ۷۲۶
۵و۳و۲۰ خوانایی و ایجاد هویت ۷۲۶
۵و۳و۲۱ جمع بندی تجارب ۷۲۸
۵و۳و۲۲ بررسی ویژگی های بافت های فرسوده شهری ۷۲۸
۵و۳و۲۳ ویژگی های کالبدی ۷۲۸
۵و۳و۲۴ ویژگی های اجتماعی- اقتصادی ۷۲۹
۵و۳و۲۵ ویژگی های عملکردی ۷۲۹
۵و۳و۲۶ ویژگی های زیست محیطی ۷۳۰
۵و۳و۲۷ محدوده مورد مطالعه : محله سرشور در مشهد ۷۳۲
۵و۳و۲۸ وضعیت کنونی محله سرشور ۷۳۴
۵و۳و۲۹ جایگاه محله سرشور در بافت های فرسوده شهر مشهد ۷۳۷
۵و۳و۳۰ ویژگی های بافت این محدوده ۷۳۸
۵و۳و۳۱ نتیجه گیری ۷۴۰
۵و۳و۳۲ پیشنهادات ۷۴۰
۵و۳و۳۳ منابع ۷۴۲

قسمت هایی از فصل ششم توانمند سازی اماکن غیر رسمی

با وقوع انقلاب صنعتی در غرب، شهرها رفته رفته به سمت صنعتی شدن و ایجهاد کارخانه ها پیش رفتند. در شهرهای پاریس و لندن، این سرعت فوق العاده زیاد بود و روز به روز بر میزان آلودگی شهرها افزوده می گشت و به علت رشد جمعیت در شهرها، میزان ساخت و سازهای شهری افزایش و توجه به جایگاه طبیعت در شهرها نقشی کمرنگ تر می یافت.از این رو ، مسئله ایجاد پارک های وسیع و بلوارهای پردرخت در شهرها مطرح گردید ؛ در شمال و جنوب اروپا معماران باروک نیمه ی دوم قرن هیجدهم در ترکیب طبیعت و معماری سعی بسیار مبذول داشتند و این اهتمام که صورت تازه ای به شهرسازی می داد ، سال ها در قرن نوزدهم ادامه یافت. هرچند از آغاز ، شهرهای صنعتی که در اطراف محلات پست و کثیف به وجود آمدند، فاقد این سنت قرن هیجدهم بودند. یکی از نمونه های منظرسازی شهری در این دوره خیابان ریولی در پاریس بود. این خیابان که هنوز یکی از زیباترین خیابان های پاریس است ، فقط در یک جانبش ساختمان ها قرار داشتند و جانب دیگر آن رو به سوی باغ تویلری و خیابانی در کنار این باغ با ردیفی از درختان، باز می گشت.

فهرست کامل فصل ششم توانمند سازی اماکن غیر رسمی

6-1 ) نگاهی به زمینه های قانونی توسعه پایدار شهری از دریچه توانمندسازی مناطق حاشیه نشین

۶و۱و۱ چکیده ۷۴۴
۶و۱و۲ مقدمه ۷۴۴
۶و۱و۳ روش شناسی پژوهش ۷۴۶
۶و۱و۴ چارچوب نظری ۷۴۶
۶و۱و۵ حاشیه نشینی ۷۴۶
۶و۱و۶ عوامل موثر بر ایجاد و مراحل شکل گیری مناطق حاشیه نشین ۷۴۷
۶و۱و۷ رهیافت های برخورد با حاشیه نشینی ۷۴۷
۶و۱و۸ تسهیلات قانونی توانمندسازی حاشیه نشینی ۷۴۸
۶و۱و۹ قوانین شهرداریها ۷۴۸
۶و۱و۱۰ قوانین بهسازی و نوسازی ۷۴۸
۶و۱و۱۱ قانون برنامه توسعه ۷۴۹
۶و۱و۱۲ قوانین بودجه سالیانه کشور ۷۵۰
۶و۱و۱۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۷۵۲
۶و۱و۱۴ رویکرد توانمندسازی و سند ملی توانمندسازی ۷۵۳
۶و۱و۱۵ اصول هادی سند ملی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاهای غیرر سمی ۷۵۴
۶و۱و۱۶ توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ۷۵۵
۶و۱و۱۷ جمع بندی و نتیجه گیری ۷۵۶
۶و۱و۱۸ مراجع ۷۵۷

6-2 ) راهبردهای ساماندهی و توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی در جهت پایداری کالبدی و اجتماعی کلانشهرها (نمونه موردی : محله قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد)

۶و۲و۱ چکیده ۷۵۹
۶و۲و۲ مقدمه ۷۶۰
۶و۲و۳ فرضیات پژوهش ۷۶۱
۶و۲و۴ روش شناسی پژوهش ۷۶۱
۶و۲و۵ شناخت شناسی بافتهای فرسوده شهری در ایران ۷۶۱
۶و۲و۶ بافت های فرسوده و راهبردهای توانمند سازی آنها ۷۶۲
۶و۲و۷ معرفی محدوده مطالعاتی ۷۶۳
۶و۲و۸ بررسی مطالعات کیفیات اجتماعی محدوده قلعه آبکوه ۷۶۴
۶و۲و۹ بررسی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی با توجه به مدل نیازهای جان لنگ ۷۶۶
۶و۲و۱۰ توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و نیاز سنجی ساکنین در سطح محله ۷۶۷
۶و۲و۱۱ توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و روابط همسایگی ۷۶۷
۶و۲و۱۲ توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و مرتفع ساختن آسیب های اجتماعی ۷۶۸
۶و۲و۱۳ توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و مرتفع ساختن حساسیت های ساکنین ۷۶۹
۶و۲و۱۴ توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و میزان حس تعلق به مکان ۷۷۰
۶و۲و۱۵ توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و افزایش منزلت اجتماعی ۷۷۰
۶و۲و۱۶ تحلیل پرسشنامه وضعیت اجتماعی محدوده مورد مطالعه ۷۷۱
۶و۲و۱۷ آزمون فرضیات ۷۷۱
۶و۲و۱۸ مشکلات بافت از روش تحلیل یکپارچه سوات ۷۷۲
۶و۲و۱۹ پیشنهادات و راهبردهای ساماندهی و توانمند سازی ۷۷۳
۶و۲و۲۰ نتیجه گیری ۷۷۶
۶و۲و۲۱ منابع ۷۷۷

6-3 ) حاشیه نشینی، ناهنجاری شهری در راه توسعه پایدار

۶و۳و۱ چکیده ۷۷۸
۶و۳و۲ مقدمه ۷۷۹
۶و۳و۳ چهارچوب نظری ۷۷۹
۶و۳و۴ توسعه پایدار ۷۷۹
۶و۳و۵ حاشیه نشینی و توسعه پایدار شهری ۷۸۰
۶و۳و۶ حاشیه نشینی، چالش ها و مسائل آن در شهر کرمان ۷۸۱
۶و۳و۷ روش تحقیق، شاخص ها و معیارهای مورد بررسی ۷۸۱
۶و۳و۸ تجزیه و تحلیل مناطق حاشیه نشین کرمان ۷۸۱
۶و۳و۹ بافت چند قومیتی و وکژتی های فرهنگی متفاوت ۷۸۲
۶و۳و۱۰ مسائل جمعیتی ۷۸۲
۶و۳و۱۱ مسکن و تسهیلات آن ۷۸۳
۶و۳و۱۲ مسائل اقتصادی ۷۸۵
۶و۳و۱۳ مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیه شهروندی ۷۸۶
۶و۳و۱۴ آسیب های اجتماعی ۷۸۶
۶و۳و۱۵ مشکلات زندگی حاشیه نشینی و خدمات و امکانات این نواحی ۷۸۷
۶و۳و۱۶ نتیجه گیری و ارائه راهکارها ۷۸۹
۶و۳و۱۷ منابع ۷۹۰

قسمت هایی از فصل هفتم بهینه سازی مکان های عمومی با رویکرد توسعه پایدار

فضاهای سبز نقش تعیین کنندهای در حمایت از سیستم های اجتماعی واکولوژیکی شهر دارد. پارکها و فضاهای سبز شهری قادرند فرصتهای تفریحی با ارزش را برای کسانی که در شهر زندگی میکنند، فراهم کنند و با عملکردهای زیست محیطی، روانی، اجتماعی و تاثیرگذار در ساخت کالبدی شهر بیش از هر عامل دیگری باعث نزدیکی انسان و طبیعت به یکدیگر باشند. از این رو فضاهای سبز عمومی به ویژه پارکهای شهری هم از دیدگاه تامین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تامین فضای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل جتماعی آنان جایگاهی درخور اهمیت یافته اند

فهرست کامل فصل هفتم بهینه سازی مکان های عمومی با رویکرد توسعه پایدار

7-1 ) طراحی مجتمع توریستی اقامتی در راستای توسعه گردشگری با رویکرد معماری پایدار (نمونه موردی : روستای ده چشمه – استان چهار محال و بختیاری)

۷و۱و۱ چکیده ۷۹۲
۷و۱و۲ مقدمه ۷۹۳
۷و۱و۳ محدوده مطالعه ۷۹۴
۷و۱و۴ ضرورت انجام پژوهش ۷۹۵
۷و۱و۵ مفاهیم و مبانی نظری ۷۹۵
۷و۱و۶ مجتمع توریستی – اقامتی ۷۹۷
۷و۱و۷ گردشگری (توریسم) ۷۹۷
۷و۱و۸ توریسم روستایی ۷۹۷
۷و۱و۹ توسعه پایدار گردشگری ۷۹۷
۷و۱و۱۰ جاذبه های گردشگری ۷۹۸
۷و۱و۱۱ معرفی جاذبه های گردشگری ده چشمه ۷۹۸
۷و۱و۱۲ جاذبه های طبیعی ۷۹۸
۷و۱و۱۳ جاذبه های مصنوعی ۷۹۸
۷و۱و۱۴ نمونه موردی (منطقه گردشگاهی پیر غار) ۷۹۸
۷و۱و۱۵ نقش توریسم در ایجاد توسعه پایدار ۷۹۹
۷و۱و۱۶ معیارهای مکان یابی مجموعه های گردشگری ۸۰۰
۷و۱و۱۷ معماری در خدمت گردشگری ۸۰۱
۷و۱و۱۸ معماری پایدار ۸۰۱
۷و۱و۱۹ اصول شش گانه معماری پایدار به عبارتی دیگر ۸۰۲
۷و۱و۲۰ نتیجه گیری ۸۰۲
۷و۱و۲۱ منابع ۸۰۳

7-2 ) شاخصه های ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری

۷و۲و۱ چکیده ۸۰۵
۷و۲و۲ مقدمه ۸۰۶
۷و۲و۳ اهداف پژوهش ۸۰۶
۷و۲و۴ مبانی نظری پژوهش ۸۰۷
۷و۲و۵ ساماندهی ۸۰۷
۷و۲و۶ بهسازی ۸۰۷
۷و۲و۷ فضای سبز ۸۰۷
۷و۲و۸ استاندارد ها و سرانه های فضای سبز شهری ۸۰۸
۷و۲و۹ اهمیت فضای سبز شهری ۸۰۹
۷و۲و۱۰ توسعه پایدار ۸۱۰
۷و۲و۱۱ سابقه انجام طرحهای پژوهشی مشابه در ایران یا خارج از کشور ۸۱۰
۷و۲و۱۲ سنترال پارک نیویورک ۸۱۰
۷و۲و۱۳ پارک شهر تهران ۸۱۱
۷و۲و۱۴ بهسازی و ساماندهی پارک ملت شهر مریوان ۸۱۲
۷و۲و۱۵ شاخصه های ساماندهی و بهسازی پارک ملت مریوان ۸۱۳
۷و۲و۱۶ وضعیت کالبدی پارک ملت ۸۱۳
۷و۲و۱۷ امکانات و تجهیزات و نامتناسب بودن امکانات بر اساس نیاز روز استفاده کنندگان ۸۱۴
۷و۲و۱۸ وضعیت فضاهای اصلی پارک ۸۱۴
۷و۲و۱۹ وضعیت مسیرهای دسترسی منتهی به پارک ۸۱۴
۷و۲و۲۰ وضعیت عوامل و عناصر موجود در پارک ۸۱۴
۷و۲و۲۱ نتیجه گیری ۸۱۶
۷و۲و۲۲ مراجع ۸۱۶

7-3 ) ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری

۷و۳و۱ چکیده ۸۱۸
۷و۳و۲ مقدمه ۸۱۹
۷و۳و۳ پیشینه تحقیق ۸۲۰
۷و۳و۴ نیاز و ضرورت انجام تحقیق ۸۲۱
۷و۳و۵ اهداف تحقیق ۸۲۱
۷و۳و۶ مدیریت ضایعات ساختمانی ومفهوم توسعه پایدار ۸۲۱
۷و۳و۷ تعاریف و اصطلاحات ۸۲۲
۷و۳و۸ روش تحقیق ۸۲۲
۷و۳و۹ معرفی شهرستان شاهرود ۸۲۳
۷و۳و۱۰ بحث و تحلیل ضایعات ساختمانی حاصل از تخریب و ساخت در شهر شاهرود ۸۲۴
۷و۳و۱۱ یافته ها ۸۲۶
۷و۳و۱۲ مجوّزهای صادره شده ساختمان در شاهرود ۸۲۶
۷و۳و۱۳ راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی و بهبود وضعیت نخاله های ساختمانی شاهرود ۸۲۷
۷و۳و۱۴ نتیجه گیری ۸۲۸
۷و۳و۱۵ منابع ۸۲۹

7-4 ) بررسی مکانیابی بهینه فضاهای ورزشی با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی : شهر رشت)

۷و۴و۱ چکیده ۸۳۰
۷و۴و۲ مقدمه ۸۳۱
۷و۴و۳ سؤالها و فرضیه ها ۸۳۲
۷و۴و۴ فرضیات تحقیق ۸۳۲
۷و۴و۵ توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ۸۳۳
۷و۴و۶ توزیع خدمات شهری ۸۳۳
۷و۴و۷ مکان یابی فضاهای ورزشی و معیارهای مربوط به آن ۸۳۴
۷و۴و۸ توزیع علمی مراکز ورزشی ۸۳۴
۷و۴و۹ مرکز ورزشی واحد همسایگی ۸۳۴
۷و۴و۱۰ مرکز ورزشی محله ۸۳۵
۷و۴و۱۱ مرکز ورزشی ناحیه ۸۳۵
۷و۴و۱۲ مرکز ورزشی شهر ۸۳۵
۷و۴و۱۳ معیار های برنامه ریزی زمینهای ورزشی ۸۳۵
۷و۴و۱۴ شناخت وضع موجود کاربری زمین ۸۳۶
۷و۴و۱۵ بررسی طرح جامع شهر رشت با تأکید بر وضعیت فضاهای ورزشی ۸۳۶
۷و۴و۱۶ بررسی کاربری ورزشی شهر رشت با سایر کاربریهای موجود بر اساس ماتریس سازگاری ۸۳۶
۷و۴و۱۷ تطبیق ماتریس سازگاری با نقشه وضع موجود شهر رشت در مورد کاربریهای ورزشی ۸۳۷
۷و۴و۱۸ تهیه نقشه مبنا از طریق طرح های جامع و تفصیلی شهر رشت ۸۳۸
۷و۴و۹ شاخص های مکانیابی ۸۳۹
۷و۴و۱۰ آزمون فرضیه ها ۸۴۱
۷و۴و۱۱ تنگناها و مشکلات موجود در توزیع فضایی ورزشی در شهر رشت ۸۴۲
۷و۴و۱۲ نتیجه گیری – پیشنهادات و ارائه راهکارها ۸۴۲
۷و۴و۱۳ منابع ۸۴۳

7-5 ) رهیافتی بر مفاهیم توسعه پایدار در فضای سبز شهری

۷و۵و۱ چکیده ۸۴۴
۷و۵و۲ مقدمه ۸۴۵
۷و۵و۳ مفاهیم اصولی معماری منظر ۸۴۵
۷و۵و۴ منظر شهری ۸۴۶
۷و۵و۵ فرایند شکل گیری سیستم منظر شهری ۸۴۷
۷و۵و۶ جنبش های نخستین پیرامون تلفیق شهر با طبیعت ۸۴۸
۷و۵و۷ جایگاه طبیعت در شهرسازی نیمه اول قرن بیستم ۸۵۰
۷و۵و۸ تاریخچه توسعه پایدار ۸۵۱
۷و۵و۹ مفهوم توسعه پایدار شهری ۸۵۲
۷و۵و۱۰ فضای سبز شهری و توسعه پایدار ۸۵۲
۷و۵و۱۱ مسیل های درون شهری ۸۵۴
۷و۵و۱۲ پیاده راه ها ۸۵۵
۷و۵و۱۳ نتیجه گیری ۸۵۶
۷و۵و۱۴ منابع ۸۵۹

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000 افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *