50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تحلیل تونل باد و کاهش نیرو درگ با استفاده از نانو تکنولوژی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل تونل باد و کاهش نیرو درگ با استفاده از نانو تکنولوژی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و ساخت تونل باد بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی نیروي پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نرم افزار طراحی سیستم هاي پرفشار براي تونل باد مافوق صوت دمنده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش برسی چند عامل مهم در تونل باد بررسی شده است

طراحی و ساخت تونل هاي باد، همواره با مسائل و مشـکلاتی همـراه است؛ چراکه با توجه به نوع آزمایشی که در تونل انجـام مـی پـذیرد، شرایط خاصی براي جریان عبوري از مقطع تست و مقـاطع حسـاس اندازه گیري تعریف می شود.
یکی از مشخص هـاي اصـلی جریـانِ عبـوري از مقطـع تسـت، یکنواختی سرعت و عدم وجود چرخش در آن می باشـد. المـان هـاي مختلفی که در تونل باد بر سر راه جریان قرار می گیرند و همچنـین رشد لایه ي مرزي در قسمت هاي مختلف کانال عبور جریـان، تـأثیر بسزایی در میزان یکنواختی سرعت جریان خواهند داشت. در برخی از تونل هاي بـاد تسـت آیرودینـامیکی، بـا اسـتفاده از روش هاي حذف و یا کاهش ضخامت لایه مرزي، الزامات یکنـواختی سرعت برآورده می گردد، در حالیکه در برخی دیگر از تونل هـاي بـاد مانند انواع تست حرارتی آنها، با قرارگیري المان هاي خاصی در سر راه جریان، این امر محقق می شود. استفاده از این المانها، در تونل هاي تست وسایل حرارتی بسیار حـائز اهمیـت اسـت؛ زیـرا همـواره بایستی پس از عبور جریان از وسایلی که با آن تبادل حرارتی دارند، توربولان شدیدي در جریان ایجاد نمود تا شرایط جریان را از لحـاظ دمـایی یکنواخـت سـازد. بدیهیسـت کـه اینکـار منجـر بـه ایجـاد یا نایکنواختی بسیاري در جریان میگردد.

قسمت هایی از فصل اول طراحی و ساخت تونل باد

نیاز روزافزون به قابلیت مانور بالا در موشک ها و هواپیماهاي امروزي، تحول شگرفی در شرایط پروازي این وسایل پرنده بوجود آورده است. مانور بالا هواپیما و موشک را در معرض میدان جریان ناپایا قرار میدهد که در نتیجه رفتار آیرودینامیکی جسم کاملاً غیر خطی میشود. هر چند روش هاي مختلف عددي و تحلیلی تاکنون توانسته اند تا حدودي عملکرد وسایل پرنده را در جریان هاي ناپایا بررسی کنند ولی باید توجه داشت که این روش ها در حالت کلی قادر به تخمین ضرایب آیرودینامیکی در حالت ناپایا نبوده و نمی توانند جریان ناپایا روي وسایل پرنده را کاملاً و دقیق مدلسازي کنند. با توجه به محدودیت هاي روش هاي عددي و تحلیلی، آزمایش هاي تونل باد مطمئن ترین روش براي تحلیل عملکرد و بررسی پایداري در حالت غیر دائم بوده و از این طریق می توان کامل تر و دقیق تر نسبت به سایر روش ها، الگوي جریان روي بدنه را مدل سازي کرد و پارامترهاي نیرو و گشتاور مورد نظر را اندازه گیري کرد.

فهرست کامل فصل اول طراحی و ساخت تونل باد

1-1 ) طراحی و ساخت سیستم جبران کننده براي مکانیزم نوسانی پیچینگ تونل باد

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 روش تحقیق 1
1.1.4 بحث نتیجه گیری و پیشنهاد ها 6

1-2 ) طراحی کاندیشنر جهت تونل باد تایپتست رادیاتورهاي نیروگاهی

1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 روش تحقیق 9
1.2.4 نتایج 10
1.2.5 نتیجه گیری و جمع بندی 11

1-3 ) مروری بر کاهش الزامات پسای بالگرد در فرایند طراحی مفهومی

1.3.1 چکیده 12
1.3.2 مقدمه 12
1.3.3 بدنه اصلی 14
1.3.4 هاب روتور اصلی 18
1.3.5 ارابه فرود 20
1.3.6 اتصالات موتور 21
1.3.7 برامدگی و زوائد 22
1.3.8 صافی سطح و نشتی ها 23
1.3.9 نتایج 23
1.3.10 مراجع 24

1-4 ) یافته های علمی بدست آمده در طراحی و ساخت تونل باد

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 26
1.4.3 روش تحقیق 27
1.4.4 گام دوم طراحی قسمت نازل 30
1.4.5 گام سوم دیفیوزر 33
1.4.6 گام چهارم فن 36
1.4.7 مراجع 37

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی نیروي پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

در صنعت خودروسازي و طراحی انواع خودروها ، تونل باد کاربردهاي فراوانی دارد. شکل(1-3) یکی از محصولات شرکت خودروسازي volvo را نشان می دهد که درتونل باد این شرکت آزمایش شده است. نمونه آزمایش هایی که درتونل باد بر روي خودروها انجام می گرد به شرح زیر می باشد:
● بررسی و مطالعه نیروهاي آیرودینامیکی وارد برخودرو نظیر نیروي پسا و برا
● بررسی پایداري خودرو در هنگام حرکت بر روي جاده
● بررسی سیستم خنک کاري موتور خودرو و بخش هاي دیگر سیستم محرك خودرو
● بررسی و مطالعه صداي ناشی از حرکت خودرو
● بررسی تاثیر شرایط مختلف محیط نظیر باران، بادهاي جانبی،کولاك . ..و بر عملکرد خودرو
● بررسی سیستم تهویه مطبوع در اتاق سرنشینان خودرو

فهرست کامل فصل دوم بررسی نیروي پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

2-1) بررسی نیروي پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

چکیده 52
مقدمه 53

2.1.1 فصل اول تونل باد و اجزای آن 54
2.1.1.1 هدف 55
2.1.1.2 آزمایش های تونل باد 56
2.1.1.3 تاریخچه تونل باد 61
2.1.1.4 انواع تونل باد 62
2.1.1.5 اجزای تونل باد 68
2.1.1.6 تونل باد وبژه با سرعت کم 75
2.1.1.7 تشابه در جریان سیال 82
2.1.1.8 معرفی تونل های باد بزرگ جهان 85

2.1.2 فصل دوم مرئی سازی جریان در تونل باد 91
2.1.2.1 مرئی سازی جریان هوا 92
2.1.2.2 مرئی سازی جریان بر روی سطح 93

2.1.3 فصل سوم اندازه گیری نیرو و گشتاور در تونل باد 105
2.1.3.1 اندازه گیری نیرو و گشتاور در تونل باد 106
2.1.3.2 اندازه گیري نیرو به روش اندازه گیري ممنتوم 107
2.1.3.3 اندازه گیري نیروي پسا به روش اندازه گیري توزیع فشار استاتیکی 111
2.1.3.4 اندازه گیري نیروها و گشتاورها توسط بالانس ها 113
2.1.3.5 اندازه گیري فشار استاتیکی و فشار سکون 119
2.1.3.6 اندازه گیری دما 120
2.1.3.7 اندازه گیري سرعت و جهت جریان 121

2.1.4 فصل چهارم نیروي درگ و اهمیت کاهش آن 122
2.1.4.1 نیروي پسا (دراگ) و برآ )لیفت ( 123
2.1.4.2 نیروي دراگ پوسته اي یا اصطکاکی 125
2.1.4.3 نیروي دراگ شکلی یا فشاري 125
2.1.4.4 نیروي پساي القایی 132
2.1.4.5 تاثیر زبری بر روی ضریب درگ 136
2.1.4.6 تاثیر شکل جسم بر روي ضریب درگ 136
2.1.4.7 بررسی و بیان اهمیت کاهش درگ 137
2.1.4.8 کاربردهاي کاهش درگ 138

2.1.5 فصل پنجم نانو تکنولوژي و تاثیر نانو مواد بر درگ 140
2.1.5.1 آغاز نانوتکنولوژي 141
2.1.5.2 اهمیت و ضرورت نانوتکنولوژي 143
2.1.5.3 نانو مواد 145
2.1.5.4 تکنولوژي نانو ذرات 146
2.1.5.5 پوشش ها 147
2.1.5.6 پوششهاي کاهش دهنده DRAG 151
2.1.5.7 کاهش درگ بوسیله میکرو حباب ها 155
2.1.5.8 بهبود سطح خراش سطوح پوشش ها توسط نانو مواد 158
2.1.6 فصل ششم نتیجه گیري و پیشنهادات 160
2.1.6.1 نتیجه گیری 161
2.1.6.2 پیشنهادات 162
2.1.6.3 منابع 163

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نرم افزار طراحی سیستم هاي پرفشار براي تونل باد مافوق صوت دمنده

خطوط جريان بر حسب سرعت در شكل (12) و (13) نشان داده شده است. در شكل (13) در انتهاي حلزوني در موقعيت 0 -360 درجه، جريان بسيار آشفته شده است، علت اين امر شكل نامناسب حلزوني است. همانگونه كه در شكل (14) ديده ميشود، به دليل نامناسب بودن زاويه پرهها نسبت به جريان خروجي از حلزوني، جدايش اتفاق افتاده و حدفاصل ميان پرهها مانند يك نازل همگرا واگرا عمل مينمايد، به همين دليل سرعت جريان تا عدد ماخ 1/48 بالا و فشار استاتيكي پايين آمده است (شكل 15) از آنجا كه جريان پايين دست داراي فشار استاتيكي بالاتري است در نتيجه پديده شوك اتفاق افتاده و جريان با سرعت متوسط 0/9بر حسب عدد ماخ از درون ميدان خارج ميشود شكل 16

فهرست کامل فصل سوم انتقال جریان و حرارت بر روی نوک و نزدیک نوک پره یک توربین حدود سرعت صوت

3-1 ) نرم افزار طراحی سیستم هاي پرفشار براي تونل باد مافوق صوت دمنده

3.1.1 چکیده 167
3.1.2 مقدمه 168
3.1.3 روابط حاکم 168
3.1.4 الزامات طراحی 172
3.1.5 نتایج 173
3.1.6 نتیجه گیری 174
3.1.7 منابع 177

3-2 ) طراحي، تحليل و بهينه سازي نازل تزريق اجكتور تونل باد مافوق صوت و مقايسه با نازل تزريق اجكتور موجود نصب شده بر روي تونل باد

3.2.1 چکیده 178
3.2.2 مقدمه 179
3.2.3 مشخصات هندسي نازل تزريق اجكتور مورد بررسی 179
3.2.3 مراحل طراحي نازل تزريق 179
3.2.4 طراحي مقطع نصف النهاري نازل با انحناي 90درجه به روش طراحي معكوس و تحليل آن 179
3.2.5 طراحي پره دوبعدي به روش طراحي معكوس و تحليل آن 180
3.2.6 طراحي نازل سهبعدي حاصل از تركيب نازل و پره دوبعدي وتحليل آن 180
3.2.7 طراحي حلزوني بر اساس ابعاد هندسي دهانه ورودي نازل سه بعدي 181
3.2.8 طراحي نازل تزريق اجكتور حاصل از تركيب نازل سه بعدي و حلزوني و تحليل آن 181
3.2.9 تحليل نازل تزريق اجكتور موجود بر روي تونل باد مافوق صوت 181
3.2.10 نتايج 182
3.2.11 منابع 182

3-3 ) بهينه سازي يك ديفيوزر تونل باد مافوق صوت با ديواره هاي انعطاف پذير با كمك الگوريتم ژنتيك

3.3.1 چکیده 183
3.3.2 مقدمه 183
3.3.3 تعريف مسئله 185
3.3.4 معادلات حاكم 185
3.3.5 استقلال شبكه و اعتبارسنجي 186
3.3.6 روش حل 187
3.3.7 نتايج 189
3.3.8 جمع بندي و نتيجه گيري 192
3.3.9 مراجع 192

3-4 ) طراحی، تحلیل و بهینه سازی نازل تزریق اجکتور تونل باد مافوق صوت و مقایسه با نازل تزریق اجکتور موجود نصب شده بر روی تونل باد مافوق صوت

3.4.1 چکیده 194
3.4.2 مقدمه 194
3.4.3 مشخصات هندسی نازل تزریق اجکتور مورد بررسی 194
3.4.4 مراحل طراحی نازل 194
3.4.5 طراحی مقطع نصف النهاری نازل با انحنای 90 درجه به روش طراحی معکوس و تحلیل آن 194
3.4.6 طراحی پره دو بعدی به روش طراحی معکوس و تحلیل آن 195
3.4.6 طراحی نازل سه بعدی حاصل از ترکیب و پره دو بعدی و تحلیل آن 195
3.4.7 طراحی نازل حلزونی بر اساس ابعاد هندسی دهانه ورودی نازل سه بعدی 196
3.4.8 طراحی نازل تزریق اجکتور حاصل از ترکیب نازل سه بعدی و حلزونی و تحلیل آن 196
3.4.9 تحلیل نازل تزریق اجکتور موجود بر روی تونل باد مافوق صوت 196
3.4.10 نتایج 197
3.4.11 مراجع 201

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی چند عامل مهم در تونل باد

آزمون توربین بادی مکزیکو در شرایط کنترل شده توسط اتحادیه اروپا در سال 2006 میلادی تأمین مالی شد و طراحی بخش های مختلف آزمون با همکاری مؤسسه ها و دانشگاه های مختلف به انجام رسید. مرکز تحقیقات انرژی هلند (ای-سی-اِن) که مدیریت این پروژه را در دست داشت، در راستای اهداف پروژه، جهت توسعه نظریه های مختلف در زمینه مدل سازی توربین های بادی با بستن قرارداد با دانشگاه های مطرح، مجموعه تحقیقاتی یکپارچهای به نام مکس-نِکست را راهاندازی نمود.
تونل باد DNW/LLF و توربین بادی نصب شده در آن جهت انجام آزمون مکزیکو به ترتیب در شکل (1و2) نشان داده شده است. مقطع آزمون این تونل باد، متغییر بوده و با ابعاد 9.5×9.5 مترمربع میتواند بیشینه سرعت 55 متر بر ثانیه که برابر عدد رینلدز 6-10*3.9 است را برای آزمونهای تجربی فراهم کند و با کوچکترین مقطع، این تونل باد قادر است که محدوده 0.01 تا 0.42 ماخ را پوشش دهد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی چند عامل مهم در تونل باد

4-1 ) زبری بررسی اثر اندازه بر روی عملکرد توربین بادی آزمون مکزیکو در تونل باد

4.1.1 چکیده 202
4.1.2 مقدمه 202
4.1.3 آزمون مکزیکو 203
4.1.4 ابزارهای اندازه گیری پره و روتور 205
4.1.5 نظریه بی-ای-ام 206
4.1.6 پیاده سازی نظریه 209
4.1.7 مدلسازی هوابرهای مورد استفاده شده در توربین بادی 210
4.1.8 نتایج 212
4.1.9 نتیجه گیری 215
4.1.10 مراجع 215

4-2 ) بررسی بازده انرژی و اکزرژی توربین بادی آزمون مکزیکو در تونل باد

4.2.1 چکیده 217
4.2.2 مقدمه 217
4.2.3 آزمون تجربی مکزیکو 218
4.2.4 اکزرژی 221
4.2.5 نتایج و بررسی 222
4.2.6 نتیجه گیری 225
4.2.7 مراجع 226

4-3 ) حل جريان پتانسيل تراكم پذير با روش اندركنش ضعيف در يك تونل باد زير صوت

4.3.1 چکیده 227
4.3.2 مقدمه 227
4.3.3 شبكه بندي 228
4.3.4 معادلات حاكم بر جريان پتانسيل، تراكم پذير، تقارن محوري 229
4.3.5 تصحيح اثر رشد لايه مرزي در آناليز جريان داخلي 230
4.3.6 ارائه و بررسي نتايج در طول تونل باد 231
4.3.7 نتيجه گيري 235
4.3.8 مراجع 235

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید