50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تنشهاي پسماند و عوامل ايجاد آن، روشهاي كاهش و رهاسازي تنشهاي پسماند در قطعات جوشكاري شده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تنشهاي پسماند و عوامل ايجاد آن ، روشهاي كاهش و رهاسازي تنش هاي پسماند در قطعات جوشكاري شده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر ترتیب جوشكاري بر اعوجاج ناشی از جوشكاري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي تنش هاي پسماند، در نمونه هاي تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شبيه سازي و بررسي پارامترهاي مؤثر بر تنشهاي پسماند در جوشکاری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ایجاد تنش پسماند مناسب جهت افزایش عمر قطعات بوسیله فرآیند جوشکاري بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسي تنش پسماند اتصالات جوشكاري شده و بهينه سازی آنها بررسی شده است

به دليل وجود پارامترهاي تاثيرگذار زیاد، بر فرايند جوشكاري، از جمله تغييرات خواص مواد در حين جوشكاري ناشي از تغييرات دمايي، غيرخطتي بودن آناليز، در حركت بودن منبع حرارتي جوش و ساير پيچيدگي هاي موجود در اين فرايند، رسيدن به تخمين صحيح و درستي از تنش های پسماند و تغيير شكل هاي جوشي كار نسبتاً پيچيده و مشكلي است و روشهاي تحليلي تنها براي هندسه هاي ساده و با فرضيات ساده كننده فراوان قابل انجام می باشند. در طول 40 سال گذشته تلاش های زيادي براي استفاده از روشهاي تحليلتي تجربي و آزمايشگاهي صورت گرفتته است ولي بدست آوردن الگوي كاملي از تنش ها و تغيير شكل ها در كل سازه جوشي، همچنان اکان پذیر نمی باشد. از اين رو مدلسازي كامييوتري و تحليل عددي براي بررسي صحيح اين فرايند از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و راه را براي تحليل هاي دقيق تر هموار نموده است. در اين ميان، روش المان محدود روش بسيار مناسبي براي شبيه سازي فرايند و پيش بيني توزیع دما، تنش هاي پسماند، اعوجاجات و ساير خروجي جوشكاري مي باشد

قسمت هایی از فصل اول مطالعه و بررسی تاثیر ترتیب جوشكاري بر اعوجاج ناشی از جوشكاري

جوشكاري يك پديدة پيچيدة صنعتي است كه جهت اجراي سالم و بدون عيب آن معمولاً پيش نيازهاي زيتادي را متي بلبتد در ستال . هتاي اخيتر روشهاي جوشكاري اتوماتيك و نيمه اتوماتيك جهت بهبود كيفيت خطوط جوش به پروسه هاي صنعتي اضافه شده اند ولي بته هتر حتال در حتين جوشكاري و پس از آن به دليل ايجاد سيكل حرارتي در قطعه، مجموعه اي از تنش هاي پسماند و اعوجاج در قطعه باقي مي ماند. تغيير شكلهتاي باقيمانده در سازه هاي جوشي را معمولاً تحت نام اعوجاج ناشي از جوشكاري مي خوانند.
شناخت كافي و صحيح پديده اعوجاج ناشي از جوشكاري اين امكان را پديد مي آورد كه كتم هزينته تترين روش جهتت كنتترل اعوجتاج ناشتي از جوشكاري در حين اجراي پروسه به كار گرفته شود چرا كه اين اعوجاج، علاوه بر تاثير مستقيم و غير قابل چشم پوشي بر استحكام نهايي سازه تا،
از نظر ظاهري نيز تأثير نامطلوبي بر سازه هاي جوشكاري شده دارد

فهرست کامل فصل اول مطالعه و بررسی تاثیر ترتیب جوشكاري بر اعوجاج ناشی از جوشكاري

1-1 ) مطالعه و بررسی تاثیر ترتیب جوشكاري بر اعوجاج ناشی از جوشكاري در ورق متعامد)تی شكل( از جنس فولاد دریایی SM400A

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 شبیه سازي فرایند جوشكاري 1
1.1.4 شبیه سازي حرارتی فرایند جوشكاري 2
1.1.5 خروجی حرارتی 3
1.1.6 اثر اندازه مش 4
1.1.7 شبیه سازي مكانیكی فرایند جوشكاري 4
1.1.8 روش حل مساله 5
1.1.9 بررسی اثر رعایت ترتیب جوشكاري بر تغییر شكل پیچشی 5
1.1.10 نتایج 6
1.1.11 نتیجه گیري و جم عبندي 9
1.1.12 مراجع 10

1-2 ) مطالعه وبرسی تاثیر ترتیب جوشکاری روی تغییر شکل ها وتنش پسماند درسازه کشتی برمبنای آنتروپی تولیدی

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 11
1.2.3 مروری بر کارهای گذشته 12
1.2.4 نرخ آنتروپی تولیدی برای یک پروسه انتقال حرارت هدایت در ورق های تحت جوشکاری 24
1.2.5 جمع بندی 29
1.2.6 منابع 30

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي تنش هاي پسماند، در نمونه هاي تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک

در اين قسمت پس از وارد نمودن تاريخچه تغييرات خواص حرارتي و مكانيكي ماده موردنظر بر حسب دما و اعمال شار حرارتي سطحي بر اساس توزيع مدل بيضوي گلداك در محل جوش و مدلنمودن اين فرايند، توزيع تنشهاي پسماند مطابق شكل زير ميباشد. همانطور كه در شكل مشخص است، بيشترين تنش در اطراف خط جوش ميباشد و داراي بزرگي 576/4 (MPa) است كه حاصل از كرنش هاي پلاستيك اطراف خط جوش ميباشد. تنشهاي محاسبه شده بر اساس معيار تسليم فونميزز ميباشد كه تغييرات تنش با تغييرات رنگ در طول قطعه مشخص شده است

فهرست کامل فصل دوم بررسي تنش هاي پسماند، در نمونه هاي تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک

2-1) رهاسازي تنش قطعات جوشكاري شده بر اثر بارگذاري ديناميكي با استفاده از روش هاي موجود

2.1.1 تنش هاي پسماند و عوامل ايجاد آن 45
2.1.1.1 تنش پسماند 46
2.1.1.2 ماهيت تنش پسماند 46
2.1.1.3 عوامل ايجاد تنش هاي پسماند 48
2.1.1.4 تنش پسماند در قطعات جوشكاري شده 49
2.1.1.5 تأثير پارامترهاي جوشكاري بر تنش پسماند 52
2.1.1.6 اثرات تنش پسماند در قطعات جوشكاري شده 55
2.1.1.7 اندازه گيري تن شهاي پسماند 58
2.1.1.8 تكنيك رهاسازي تنش 58
2.1.1.9 روش SLITTING 60
2.1.1.10 روش پراش اشعه ماوراء بنفش 61
2.1.1.11 اساس رهاسازي تن شهاي پسماند 61
2.1.2 روش هاي كاهش و رهاسازي تنش هاي پسماند در قطعات جوشکاری شده 63
2.1.2.1 مقدمه 64
2.1.2.2 روش هاي كاهش تغيير شكل و تنش پسماند در جوش 64
2.1.2.3 روش هاي بهبود كيفيت جوش 65
2.1.2.4 روش هاي بهبود هندسه جوش 66
2.1.2.5 ذوب كردن مجدد ماده جوش توسط پلاسما يا TIG 69
2.1.2.6 روش هاي كاهش تنش پسماند پس از عمليات جوشكاري 71
2.1.2.7 عمليات حرارتي 72
2.1.2.8 ساچمه زني 74
2.1.2.9 ضربه زني با چكش 77
2.1.2.10 تنش زدايي ارتعاشي 79
2.1.2.11 بررسي اقتصادي و مزاياي روش VSR 84
2.1.2.12 ضربه زني با فركانس التراسونيك 85
2.1.2.13 نتیجه گیری 91
2.1.2.14 پیوست 93
2.1.2.15 منابع وماخذ 97
2.1.2.16 ABSTRACT 100

2-2) كاهش تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري توسط تحريك ارتعاشي

2.2.1 چکیده 102
2.2.2. مقدمه 102
2.2.3 معايب و محدوديتهاي روش عمليات حرارتي 103
2.2.4 معايب عمليات حرارتي 103
2.2.5 محدودیت های عمليات حرارتي 104
2.2.6 مواد و روشتحقيق 104
2.2.7 روش حل حرارتی در ABAQUS 104
2.2.8 روش حل دمايي – جابهجايي 105
2.2.9 مدل شار حرارتي 105
2.2.10 خواص ماده 106
2.2.11 خواص مكانيكي و حرارتي 106
2.2.12 ابعاد نمونه و المانبندي 106
2.2.13 نتايج و بحث 106
2.2.14 حل حرارتي و نتايج حاصل شده 106
2.2.15 آناليز مودال 109
2.2.16 اعمال بار ديناميكي با فركانسي برابر با فركانس طبيعي قطعه 109
2.2.17 نتيجهگيري 111
2.2.18 مراجع 111

2-3) بررسی اثر ریزساختار بر توسعه تنشهاي پسماند در جوشکاري فولادهاي کربنی

2.3.1 چکیده 112
2.3.2 مقدمه 112
2.3.3 شبیه سازی 112
2.3.4 اعتبار بخشی شبیه سازي جوش به کمک مدل FANOUS 113
2.3.5 شناسایی فاز ها به کمک تحلیل حرارتی 114
2.3.6 محاسبه تنش پسماند با در نظر گرفتن اثر تعییرات فازي 114
2.3.7 محاسبه تغییر حجم و اعمال آن در مدل مکانیکی 116
2.3.8 نتیجه 117
2.3.9 منابع 117

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شبيه سازي و بررسي پارامترهاي مؤثر بر تنشهاي پسماند در جوشکاری

پرههای روتور و استاتور توربینها در نیروگاههای حرارتی از جمله قطعاتی هستند که به دلیل تحمل تنشهای شدید در دمای بالا، همواره در معرض آسیبها و خرابیهای مختلف از قبیل خوردگی (به ویژه در پره توربینهای بخار فشار پایین به دلیل رطوبت موجود در مراحل پایانی)، آسیبهای خزشی، خستگی، برخورد جسم خارجی و ایجاد ترک قرار دارند. پیری ریزساختار پره و از بین رفتن استحکام خزشی آن، از دلایل اصلی افت خواص آلیاژ پره میباشد. این مسائل باعث محدود شدن عمر کاری آنها شده و امکان عملکرد مناسب پره را در شرایط کاری حذف مینماید. بنابراین به دلیل محدودیتهای تعمیر و دشواری و هزینه ساخت امروزه پره ها مهمترین قطعه در توربین های گازی هستند2 اما با توجه به هزینه بالای خرید و تعویض پرههای کارکرده با پرههای نو و از آنجایی که در بسیاری از موارد آسیب وارد شده به پره چندان وسیع نیست، سعی میگردد تا حد امکان این گونه پرهها با روشهایی، بازسازی و تعمیر گردیده تا قابل استفاده مجدد باشند.

فهرست کامل فصل سوم شبيه سازي و بررسي پارامترهاي مؤثر بر تنشهاي پسماند در جوشکاری

3-1 ) شبیه سازي المان محدود فرآیند جوشکاري GMAW فولاد 1045 AISI جهت تعیین تنش هاي پسماند و تغییرشکلهاي جوشکاري با درنظر گرفتن تغییرات فازي

3.1.1 چکیده 119
3.1.2 مقدمه 120
3.1.3 اندازه گیري هاي تجربی 121
3.1.4 جمع آوري تاریخچه حرارتی 121
3.1.5 اندازه گیري عملی تنش هاي پسماند 122
3.1.6 اندازه گیري عملی اعوجاج 122
3.1.7 مدلسازي المان محدود 123
3.1.8 مدلسازي تشکیل مارتنزیت 124
3.1.9 نتایج و بحث 125
3.1.10 نتایج حرارتی 125
3.1.11 بررسی فازهاي تشکیل شده 126
3.1.12 نتایج مکانیکی 127
3.1.13 نتیجه گیري 128
3.1.14 مراجع 128

3-2 ) پژوهش تجربی وشبیه سازی اجزای محدود درجوشکاری قوس الکتریکی باگاز محافظ(MIG) وپارامترهای تاثیرگذار آن برخواص مکانیکی آلیاژ 6063 آلومینیوم

3.2.1 چکیده 130
3.2.2 مقدمه 130
3.2.3 تئوری هندسه اتصال جوش و پارامترهای جوشکاری 131
3.2.4 آزمایش های تجربی 132
3.2.5 شبیه سازی 132
3.2.6 نتایج وبحث 133
3.2.7 نتیجه گیری 135
3.2.8 منابع 136

3-3 ) مدل سازي ترمومکانيکي فرآيند FSW به روش المان محدود و مطالعو تاثير متغير ىاي فرآيند بر شاخص ىاي جوش

3.3.1 چکیده 137
3.3.2 مقدمه 137
3.3.3 مدل سازي المان محدود 138
3.3.4 رفتار مواد 138
3.3.5 نتايج عددي و بحث 140
3.3.6 نتیجه گيري 143
3.3.7 مراجع 144

3-4 ) شبیهسازی عددی میدان حرارتی و تنش پسماند در فرایند جوشکاری چند پاسه درخطوط لوله

3.4.1 چکیده 145
3.4.2 مقدمه 146
3.4.3 روند كلي در مدلسازي 147
3.4.4 مدلسازي عددي 147
3.4.5 مدلسازي منبع حرارتي جوش 149
3.4.6 مدل رياضي براي توزيع انرژي جوش 149
3.4.7 مدل المان محدود 151
3.4.8 بررسي نتايج مدلسازي المان محدود 153
3.4.9 نتيجه گيري و جمع بندي 154
3.4.10 مراجع 154

3-5 ) بررسی تجربی وشبیه سازی اثرساچمه زنی برتنش پسماند آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 مورد استفاده در قطعات هوایی

3.5.1 چکیده 156
3.5.2 مقدمه 156
3.5.3 مواد وروش تحقیق 159
3.5.4 شبیه سازی 160
3.5.5 بحث درنتایج 161
3.5.6 سرعت ساچمه 162
3.5.7 زاویه نازل 162
3.5.8 فاصله نازل 163
3.5.9 قطر ساچمه 164
3.5.10 نتیجه گیری 165
3.5.11 مراجع 166
3.5.12 ABSTRACT 168

3-6 ) شبيه سازي و بررسي پارامترهاي مؤثر بر تنشهاي پسماند و پيچيدگي ناشي از آن در جوشكاري الکتریکی در فولادها

3.6.1 چکیده 169
3.6.2 مقدمه 169
3.6.3 شبيه سازي اجزاي محدود 169
3.6.4 اندازهگيري عددي تنش پسماند 169
3.6.5 تحليل فرآيند جوشكاري توسط المان محدود 170
3.6.6 معرفي روش اجزاي محدود 170
3.6.7 شبكه بندي در محيط MESH)) 171
3.6.8 نتايج 171
3.6.9 تاثير سرعت جوشكاري بر تن شهاي پسماند و پيچيدگي ناشی ازآن 171
3.6.10 تاثير اندازه فيلت جوش بر پيچيدگي ناشي از آن در جوشکاری 174
3.6.11 تاثير مقدار تنش تسليم ماده بر پيچيدگي ناشي از آن در جوشکاری 174
3.6.12 مراجع 175

3-7 ) فناوریهای نوین در ترمیم پره توربینهای نیروگاهی،جوشکاری لیزری و اسپری سرد

3.7.1 چکیده 176
3.7.2 مقدمه 176
3.7.3 فناوری اسپری سرد 177
3.7.4 سیستم اسپری سرد فشار پایین 177
3.7.5 سیستم اسپری سرد فشار بالا 177
3.7.6 مکانیزم روش اسپری سرد 178
3.7.7 مزایا و محدودیتهای اسپری سرد 179
3.7.8 جوشکاری لیزر 179
3.7.9 مکانیزم جوشکاری لیزر 180
3.7.10 مزایای جوشکاری لیزر نسبت به دیگر روشها 180
3.7.11 معایب و محدودیتهای جوشکاری لیزر 181
3.7.12 بحث و نتیجهگیری 181
3.7.13 مراجع 182

3-8 ) شبیه سازی اندازه گیری تنش پسماند به روش سوراخ کاری عمیق با نرم افزار ABAQUS/CAE

3.8.1 چکیده 183
3.8.2 مقدمه 184
3.8.3 حل تحلیلی 185
3.8.4 بررسی روابط حاکم برفرآیند سوراخکاری عمیق 185
3.8.5 نحوه شبیه سازی وروش کلی حل عددی 186
3.8.6 ارائه نتایج 190
3.8.7 بحث و نتیجه گیری 192
3.8.8 منابع 192

3-9 ) شبیه سازی تنشهای پسماند درجوشکاری چند پاسه قطعات فولادی A36 وبررسی تاثیر تعداد پاس ها درمقدار ونحوه توزیع تنشهای پسماند

3.9.1 چکیده 193
3.9.2 مقدمه 193
3.9.3 مدل حرارتی 194
3.9.4 مدل مکانیکی 195
3.9.5 مدل سازی المان محدود 196
3.9.6 مدل مواد 196
3.9.7 تکنیک تولد ومرگ المان 197
3.9.8 شبیه سازی منبع حرارتی 197
3.9.9 توزیع چگالی سطحی توان 197
3.9.10 مدل حرارتی بیضی گون دوگانه گلداک 197
3.9.11 روند آنالیز ونتایج بدست آمده 198
3.9.12 نتیجه گیری 199
3.9.13 مراجع 200

قسمت هایی از فصل چهارم ایجاد تنش پسماند مناسب جهت افزایش عمر قطعات بوسیله فرآیند جوشکاري

عملیات جوشکاري یکی از ارکان فرآیند ساخت تجهیزات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. این عملیات سبب ایجاد تنشهاي پسماند در قطعات می گردد، که ممکن است منجر به تاب برداشتن، ترك خوردن و یا انهدام قطعات شود. به همین دلیل کاهش تنشهاي پسماند ناشی از جوشکاري یکی از مهمترین نگرانی ها در فرآیند ساخت در این صنایع می باشد.
ما روش معمول و سنتی براي به حداقل رساندن تنشهاي پس ند ، روش تنش گیري حرارتی (Thermal Stress Relief) است که داراي محدودیتها و معایبی می باشد.
تنش گیري به روش ارتعاشی یک روش جایگزین براي کاهش تنشهاي پسماند بدون ایجاد آسیب در قطعه می باشد که در آن علاوه بر عدم ایجاد تغییر شکل وتابیدگی، کاهش چشمگیري در زمان تنش گیري ، مصرف انرژي و ایجاد آلودگی محیط زیست نیز وجود دارد. جالب توجه است که مرتعش کردن قطعه براي کاهش تنش هاي پسماند در دوحالت مورد استفاده قرار می گیرد:
الف – ایجاد ارتعاش پس از اتمام جوشکاري جهت تنشگیري که می توان آن را با تنش گیري حرارتی مقاسیه نمود
ب – ایجاد ارتعاش در حین انجام فرآیند جوشکاري جهت پیشگیري از ایجاد تنش پسماند که می توان آن را با پیش گرم کاري مقایسه نمود

فهرست کامل فصل چهارم ایجاد تنش پسماند مناسب جهت افزایش عمر قطعات بوسیله فرآیند جوشکاري

4-1 ) ایجاد تنش پسماند مناسب جهت افزایش عمر قطعات بوسیله فرآیند جوشکاري

4.1.1 چکیده 201
4.1.2 مقدمه 201
4.1.3 منبع حرارتی گلداك 202
4.1.4 مدل اجزا محدود 203
4.1.5 تستهاي عملی 205
4.1.6 نتیجه گیري 205
4.1.7 مراجع 206
4.1.8 ABSTRACT 207

4-2 ) مروري بر روشهاي غیر مخرب اندازه گیريتنشهاي پسمانددر قطعات جوشکاريشده

4.2.1 چکیده 208
4.2.2 مقدمه 208
4.2.3 اندازه گیري تنشپسماند به روشپراش 209
4.2.4 روشپراشپرتو ایکس متداول 209
4.2.5 روشپراشپرتو الکترونی 209
4.2.6 روش پراش HARD X-RAY 210
4.2.7 روشپراشپرتو نوترونی 210
4.2.8 روش مغناطیسی BARKHAUSEN 211
4.2.9 آلتراسونیک 212
4.2.10 اندازه گیري تنشپسماند به روش سوراخ کاري 213
4.2.11 نتیجهگیري 214
4.2.12 مراجع 216

4-3 ) تنشگیري و بهبود خواصمکانیکی به وسیله ارتعاشات در جوشکاري فولاد معمولی به فولاد زنگنزن

4.3.1 چکیده 217
4.3.2 مقدمه 218
4.3.3 عملیات اجرایی 219
4.3.4 ساخت تجهیزات جهت تولید ارتعاش 219
4.3.5 ساخت نمونه ها 219
4.3.6 تنشگیري ارتعاشی 219
4.3.7 تنشگیري حرارتی 220
4.3.8 انجام آزمایشات 220
4.3.9 تست سختی سنجی 220
4.3.10 تست ضربه 220
4.3.11 تست کشش 221
4.3.12 تست خمش 221
4.3.13 متالوگرافی 221
4.3.14 نتیجه گیري 222
4.3.15 مراجع 223

4-4 ) مطالعه وبررسی روشهای تعیین تنش پسماند درورق های جوشکاری شده

4.4.1 چکیده 224
4.4.2 مقدمه 224
4.4.3 شرح روش های تعیین تنش پسماند 225
4.4.4 نتیجه گیری 233
4.4.5 مراجع 233

4-5 ) تحليل المان محدود تنش پسماند و اعوجاج ناشي ازقيود مكانيكي جوشكاري آلياژ آلومينيوم در صنايع دريايي

4.5.1 چکیده 234
4.5.2 مقدمه 234
4.5.3 اندازه گيري هاي تجربي 235
4.5.4 مدلسازيس المان محدود 236
4.5.5 ساده سازی 236
4.5.6 آناليز حرارتي و مكانيكي 236
4.5.7 نتايج و بحث 238
4.5.8 نتيجه گيري 240
4.5.9 مراجع 240

4-6 ) دستورالعمل اجرایي تنش گيري ارتعاشي قطعات صنعتي

4.6.1 چکیده 242
4.6.2 مقدمه 242
4.6.3 اصول حاکم بر تنش زدایی ارتعاشی 245
4.6.4 مدلسازي تنش زدایی 246
4.6.5 نتیجه گیري 248
4.6.6 مراجع 249

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسي تنش پسماند اتصالات جوشكاري شده و بهينه سازی آنها

اين روش، روش جديدي است كه تغيير شكل پلاستيك را با استفاده از ضربات با فركانس آلتراسونيك به وجود مي آورد. در اين روش ميزان بهبود جوش با جنس، نوع جوش و نوع بارگذاري تغيير مي كند اما ميزان كلي بهبود جوش حدود 50 الي %200 در افزايش عمر خستگي است. اساس تنش زدايي به روش ضربات آلتراسونيكي به سطح، جانشين كردن تنش هاي پسماند فشاري با تنشهاي پسماند كششي (با توجه به سيستم طراحي شده) مي باشد. در اين روش ضرباتي كه توسط ابزار آلتراسون يكي و با فركانس كيآلتراسون ي به قطعه وارد مي شود، موجب تغيير فرم پلاستيك در منطقه وارد شدن ضربه مي گردد كه اين تغيير فرم پلاستيك باعث ايجاد تنش فشاري در منطقه مورد نظر مي گردد. با طراحي صحيح دستگاه و براساس پارامترهاي موجود مي توان تعيين كرد كه آيا تنها تنشهاي موجود حذف شود و يا اينكه علاوه بر حذف تنشهاي كششي، تنشهاي پسماند فشاري نيز در جسم ايجاد شود. البته با توجه به مزيت وجود تنش فشاري كه مانع بازشدن و رشد تركها مي گردد، عموماً در طراحي به گونه اي عمل مي كنند كه تنش فشاري نيز در منطقه تحت عمليات ضربه زني با كيآلتراسون ايجاد شود.

فهرست کامل فصل پنجم بررسي تنش پسماند اتصالات جوشكاري شده و بهينه سازی آنها

5-1 ) بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند برتنش پسماند اتصالات جوشکاری شده وبهینه سازی آنها به روش تاگوچی

5.1.1 چکیده 251
5.1.2 مقدمه 251
5.1.3 مبانی نظری تاگوچی ونسبت سیگنال به اغتشاش 253
5.1.4 مدل مورد مطالعه 253
5.1.5 آنالیز ANOVA 255
5.1.6 بهینه سازی 256
5.1.7 نتیجه گیری 257
5.1.8 منابع 257

5-2 ) مقايسه روشهاي كاهش تنش پسماند و بهبود كيفيت جوش در سازه هاي دريايي

5.2.1 چکیده 259
5.2.2 مقدمه 259
5.2.3 روشهاي ضربه زني 260
5.2.4 روش تنش زدايي ارتعاشي 263
5.2.5 عمليات اضافه بار 264
5.2.6 روشهاي آزادسازي تنش 265
5.2.7 نتايج 267
5.2.8 نتيجه گيري و جمع بندي 270
5.2.9 مراجع 270

5-3 ) بررسی تاثیر تنش هاي پسماند ناشی از جوش کاري در دیفیوزر خروجی توربین گاز

5.3.1 چکیده 271
5.3.2 مقدمه 271
5.3.3 تاریخچه 271
5.3.3 تحلیل مکانیکی جوش 272
5.3.4 نتایج تحلیل بانرم افزار SYSWELD 272
5.3.5 تحلیل حرارتی جوش 272
5.3.6 مقایسه نتایج عددی با داده های تجربی 274
5.3.7 نتیجه گیری وجمع بندی 274
5.3.8 مراجع 274

5-4 ) مطالعه انواع روشهاي تعيين تنش پسماند حاصل از جوشكاري و مدلسازي فرایند جوشکاری آلیاژ 6061T6 به روش اجزاء محدود

5.4.1 چکیده 276
5.4.2 مقدمه 276
5.4.3 روشهاي تحليلي تعيين تنش پسماند 277
5.4.4 روشهاي آزمايشگاهي تعيين تنش پسماند 277
5.4.5 روشهاي عددي تعيين تنش پسماند 277
5.4.6 مشبندي 278
5.4.7 مدلسازي حرارت ورودي 278
5.4.8 تحليل اجزاي محدود حرارتي و مكانيكي 278
5.4.9 تكنيك تولد و مرگ المان 278
5.4.10 مدل مواد 278
5.4.11 روند مدلسازي و نتايج بدست آمده 279
5.4.12 نتيجهگيري 279
5.4.13 مراجع 280

5-5 ) تحلیل اجزاي محدود تنشهاي پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاري قطعات فولادی

5.5.1 چکیده 281
5.5.2 مقدمه 281
5.5.3 روشتحلیل 281
5.5.4 مدل ماده 282
5.5.5 مدل هندسی 282
5.5.6 مدل حرارتی و پارامترهاي جوشکاري 283
5.5.7 مقایسه نتایج 283
5.5.8 مقایسه تنشهاي پسماند در عمق جوش 283
5.5.9 مقایسه تنشهاي پسماند ریشۀ جوش 284
5.5.10 مقایسه تنشهاي پسماند روي سطح جوش 285
5.5.11 نتیجه گیري 285
5.5.12 مراجع 286

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید