50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي پر شده با بتن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 520 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي پر شده با بتن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش معرفی و بررسی کمانش ستون ها فولادی پر شده با بتن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بهسازي لرزه اي ستون هاي مركب فولادي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رفتار لزه ای اتصال خمشی به ستون فولادی پر شده با بتن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش برسی رفتار ستون های مشبک فولادی پر شده با بتن در برابر بار آتش بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش برسی اثر های ضخامت ، فشردگی ،سوراخکاری و .. بر ستون های فولادی پر شده با بتن بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش مطالعه رفتار غیر خطی ستونهاي تحت تاثیر بارگذاري استاتیکی محوري کششی و محوري بررسی شده است

ابتدایی ترین مطالعاتی که بر روی ستون های مرکب انجام گرفته توسط (Burr) در سال 1912 بود، پس از آن افراد بسیاری در این زمینه مطالعات و آزمایشات زیادی را انجام داده اند و به نتایج تئوری متفاوتی دست یافت هاند .تقویت ستون ها با جداره فولادی با استفاده از ورق به طور تجربی اولین بار در سال 1990 انجام گرفت و آزمایشات افزایش ظرفیت باربری و لرزه ای قابل توجهی را نشان داد بنابراین از این فناوری به طور گسترده، به ویژه در کاربری های لرزه ای استفاده می شود. در سال های اخیر مقالات زیادی در مورد تکنولوژی ستون های مرکب پر شده با بتن انتشار یافته است. نتایج نشان می دهد که در مورد ستون های مرکب پر شده با بتن با مقاومت بالا (HSC) به تحقیقات آزمایشگاهی بیشتری احتیاج می باشد.

قسمت هایی از فصل اول معرفی و بررسی کمانش ستون ها فولادی پر شده با بتن

اساساً كاهش مقاومت ستون هاي CFT به علت كمانش موضعي لوله فولادي و آسيب بتن مي باشد. اين افت مقاومت براي اعضاي CFT با جدار ضخيم كمترين مقدار است. در تحقيقي ثابت گرديد كه امكان وقوع پديده كمانش موضعي مي تواند با توجه به شكل مقطع ستون ها، نسبت عرض به ضخامت (b/t) ستون و وجود آرماتور مهاري متفاوت باشد. در اين تحقيق ثابت گرديد كه با افزايش قطر لوله ها ممكن است كمانش اتفاق افتاده تحت بار محوري از كمانش اويلري به كمانش موضعي تغيير پيدا كند. با در نظر گرفتن ورق سخت كننده در نواحي بحراني ستون مي توان عرض به ضخامت جداره فولادي يا ضريب فشردگي مقطع را كاهش داد و باعث به تعويق افتادن كمانش موضعي گشت. كمانش موضعي در ستون هاي مختلط جزئي محصور شده متأثر از نسبت عرض به ضخامت ورق هاي مورد استفاده مي باشد كه با رعايت رابطه قابل پيشگيري مي باشد

فهرست کامل فصل اول معرفی و بررسی کمانش ستون ها فولادی پر شده با بتن

1-1 ) معرفی و بررسی کمانش ستون ها با مقطع مختلط

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 انواع ستون های با مقطع مختلط 2
1.1.4 جدار فولادی پر شده با بتن 2
1.1.5 مقاطع فولادی مدفون در بتن 3
1.1.6 مقاطع جزئی محصور شده 3
1.1.7 مقاطع ترکیبی 3
1.1.8 مباحث فنی ستون های کامپوزیت 4
1.1.9 کمانش ستون های با مقطع مختلط 5
1.1.10 کمانش موضعی 5
1.1.11 کمانش کلی 7
1.1.12 نتیجه گیری 9
1.1.13 مراجع 9

1-2 ) بررسی مقاومت کمانشی ستون های CFT

1.2.1 چکیده 10
1.2.2 مقدمه 10
1.2.3 معرفی ستون جدار فولادی پر شده با بتن 11
1.2.4 معرفی مصالح 11
1.2.5 نتایج آزمایش 14
1.2.6 ارزیابی نتایج 15
1.2.7 مدل کامپیوتری 16
1.2.8 نتیجه گیری 17
1.2.9 منابع و مآخذ 17

1-3 ) برسی اتصال تیر به ستون قوطی پرشده با بتنCFT)) توسط دیافراگم عبوری

1.3.1 چکیده 18
1.3.2 مقدمه 19
1.3.3 اتصال تیر به ستونCFT 19
1.3.4 عملکرد اتصال تیر فولادی به ستونCFT با استفاده از ورق عبوری 20
1.3.5 مدل اتصال تیر فولادی به ستونCFT با استفاده از ورق عبوری 20
1.3.6 مدل سازی اجزاء محدود 22
1.3.7 ارزیابی صحت مدل انتخابی 23
1.3.8 نتیجه گیری 24
1.3.9 منابع 24

1-4 ) بررسی پارامترهای موثر ترای تحلیل و طراحی ستون های کامپوزیت(مختلط)

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 26
1.4.3 انواع مقاطع مورد استفاده درستون های لوله ای پر شده با بتن 26
1.4.4 مزایا ومعایب ستون های لوله ای پرشده با بتن 27
1.4.5 رفتار سازه ای ستون های پر شده با بتن 27
1.4.6 اثر پارامترهای مختلف 29
1.4.7 اثرسن 29
1.4.8 اثر ابعاد 29
1.4.9 انقباض 29
1.4.10 اثرنحوه عمل آوری بتن 30
1.4.11 اثردما 30
1.4.12 شرایط سطح تمالس 30
1.4.13 آیین نامه وضوابط طراحی 30
1.4.14 آیین نامه 2004EUROCODE-4- 30
1.4.15 آیین نامه 2010AISC- 31
1.4.16 آیین نامه 2005BS-5400- 32
1.4.17 درژاپن روش طراحی ستون های مختلط انجمن معماری ژاپن استاندارد شده 32
1.4.18 نتیجه گیری 33
1.4.19 مراجع 33

1-5 ) مطالعه ی پارامتری رفتارهیسترزیس اتصالات تیرفولادی به ستون هایCFT

1.5.1 چکیده 34
1.5.2 مقدمه 34
1.5.3 مدل سازی با OPENSEES 35
1.5.4 صحت سنجی برنامه 36
1.5.5 اتصال 1. B.CFT.C 38
1.5.6 اتصال 2. B.CFT.C 40
1.5.7 اتصال3. B.CFT.C. 42
1.5.8 نتیجه گیری 44
1.5.9 مراجع 45

1-6 ) بررسی ومقایسه سه مقطع برای ستون های CFT از لحاظ کارایی وشکل پذیری

1.6.1 خلاصه 47
1.6.2 مقدمه 47
1.6.3 روش کار 48
1.6.4 نتایج حاصل از مدلسازی 49
1.6.5 نتيجه گيری 52
1.6.6 مراجع 52

1-7 ) معرفي و بررسي كمانش ستون ها با مقطع مختلط

1.7.1 چکیده 53
1.7.2 مقدمه 53
1.7.3 انواع ستون هاي با مقطع مختلط 54
1.7.4 جدار فولادي پر شده با بتن 54
1.7.5 مقاطع فولادي مدفون در بتن 55
1.7.6 مقاطع جزئي محصور شده 55
1.7.7 مقاطع تركيبي 56
1.7.8 مباحث فني ستون هاي كامپوزيت 56
1.7.9 كمانش ستون هاي با مقطع مختلط 57
1.7.10 کمانش موضعی 57
1.7.11 كمانش كلي 59
1.7.12 نتيجه گيري 61
1.7.13مراجع 62

1-8 ) كمانش مقاطع مركب

1.8.1 چکیده 63
1.8.2 مقدمه 64
1.8.3 مباني تئوري كمانش در ستون ها 64
1.8.4 پديده ناپايداري يا كمانش در ستون ها 64
1.8.5 تئوري ورق 65
1.8.6 غشاها يا پوسته ها 66
1.8.7 ورق هاي سخت يا نازك 66
1.8.8 ورق هاي نسبتاْ ضخيم 67
1.8.9 ورق هاي ضخيم 67
1.8.10 كمانش ورق 68
1.8.11 مفهوم كمانش 68
1.8.12 انواع كمانش 70
1.8.13 مقاطع مركب بتن – فولاد 71
1.8.14 نتيجه گيري 72
1.8.15 منابع 73

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بهسازي لرزه اي ستون هاي مركب فولادي

در برخي از ساختمان هاي فولادي خرابي ستون هاي مركب به صورت كمـانش كلـي بـوده كـه درشكل 1-1 يك نمونه از آن نشان داده شده است. همانطور كه در شكل ديده مي شود، كمانش حول محور ضعيف رخ داده است. همانطور كه قبلاً ذكر شده است بر اساس آئين نامه، ايـن نـوع كمـانشخوشايند نيست. نكته ديگري كه از شكل پيداست اين است كه كمانش در طبقه بـالايي سـاختمانرخ داده، جايي كه در آن بار ثقلي وارد بر ستون كم است. پس دليل ديگري براي كمانش اين ستون وجود دارد و آن هم افزايش بار محوري ستون به خاطر تأثير مولفه قائم بزرگ زلزله است.
در شكل 1-2,1-3 نيز نمونه هاي ديگري از كمانش كلي ستون هاي مركب مشـاهده مـي شـود. در طبقات نرم نيز معمولاً ستون ها دچار تغيير شكلهاي بزرگي گرديدند كـه نمونـه اي از آن در شـكل1-4 آمده است.

فهرست کامل فصل دوم بهسازي لرزه اي ستون هاي مركب فولادي

2-1) بهسازي لرزه اي ستون هاي مركب فولادي با بست موازي

2.1.1 مروري بر تحقيقات انجام شده 90
2.1.1.1 مقدمه 91
2.1.1.2 عملكرد ستون هاي مركب با بست موازي 91
2.1.1.3 رفتار كلي ستون هاي مركب با بست موازي 92
2.1.1.4 عملكرد ستون هاي مركب با بست موازي در زلزله هاي گذشته 93
2.1.1.5 كمانش كلي ستون هاي مركب 93
2.1.1.6 كمانش موضعي ستون هاي مركب 95
2.1.1.7 كمانش جانبي – پيچشي ستون هاي مركب 96
2.1.1.8 گسيختگي بست ها در ستون هاي مركب 97
2.1.1.9 گسيختگي ورق بست ها 97
2.1.1.10 گسيختگي در جوش بست ها 99
2.1.1.11 تغيير شكل برشي پلاستيك بست ها 100
2.1.1.12 گسيختگي در محل وصله در ستون 101
2.1.1.13 مطالعات تحليلي و آزمايشگاهي انجام شده بر روي ستون هاي مركب با بست موازی 102
2.1.1.14 رفتار كمانشي ستون هاي مركب 102
2.1.1.15 اثر سختي برشي محدود (اثر تغيير شكل هاي برشي) 102
2.1.1.16 اثر كمانش تركيبي 111
2.1.1.17 اثر نقص هندسي 118
2.1.1.18 مقايسه بارهاي بحراني كمانش الاستيك آزمايشگاهي و تئوريك 123
2.1.1.19 رفتار لرزه اي ستون هاي مركب 126
2.1.1.20 مقدار بار محوي 127
2.1.1.21 فاصله دو پروفيل طولي 129
2.1.1.22 نوع سيستم سازه ای 131
2.1.1.23 ابعاد بست ها 132
2.1.1.24 فاصله بست ها 132
2.1.1.25 آرايش بست ها در پانل انتهايي و استفاده يا عدم استفاده از ورق انتهايي 133
2.1.1.26 عملكرد ستونهاي فولادي پر شده با بتن 140
2.1.1.27 مزاياي ستونهاي پر شده با بتن 141
2.1.1.28 معايب ستونهاي پر شده با بتن 142
2.1.1.29 مطالعات تحليلي و آزمايشگاهي انجام شده بر روي ستونهاي فولادي پر شده با بتن 142
2.1.1.30 رفتار لرزه اي ستونهاي فولادي پر شده با بتن 143
2.1.1.31 نسبت لاغري مقطع فولادي 143
2.1.1.32 نسبت شكل مقطع فولادي 145
2.1.1.33 مقاومت فشاري بتن 147
2.1.1.34 اندازه بار محوري 148
2.1.1.35 طول بتن ريزي 149
2.1.1.36 شكل مقطع عرضي 151
2.1.1.37 استفاده يا عدم استفاده از سخت كنندههاي طولي 152
2.1.2 مدلسازي و انجام تحليل هاي عددي 156
2.1.2.1 مقدمه 157
2.1.2.2 معرفي كلي نرم افزار مورد استفاده 157
2.1.2.3 المان هاي مورد استفاده و مش بندي 157
2.1.2.4 مصالح مورد استفاده 158
2.1.2.5 مدل هاي ستون ها 159
2.1.2.6 بارگذاري 161
2.1.2.7 روش تحليل 162
2.1.3 نتايج تحليل هاي عددي 163
2.1.3.1 مقدمه 164
2.1.3.2 تحليل صحت سنجي 164
2.1.3.3 منحني هاي چرخه اي تحليلي ستونهاي مركب 167
2.1.3.4 حالات خرابي ستونهاي مركب در مدلهاي تحليلي 175
2.1.3.5 بررسي تاثير عوامل مختلف بر شكل پذيري، جذب انرژي و مقاومت ستون هاي مرکب 178
2.1.3.6 اثر فاصله اعضاي طولي 179
2.1.3.7 اثر فاصله بست هاي افقي 182
2.1.3.8 اثر ابعاد پروفيل 185
2.1.3.9 اثر مقاومت فشاري بتن 187
2.1.3.10 اثر مقدار نيروي محوري 188
2.1.3.11 اثر توزيع كردن بار محوري بين فولاد و بتن 191
2.1.4 جمع بندي ، نتيجه گيري وپيشنهادات 194
2.1.4.1 جمع بندي و نتيجه گيري 195
2.1.4.2 حالات خرابي ستون هاي مركب بهسازي شده 195
2.1.4.3 شكل پذيري مدلهاي بهسازي شده و عوامل موثر بر آن 195
2.1.4.4 جذب انرژي مدلهاي بهسازي شده و عوامل موثر بر آن 196
2.1.4.5 مقاومت نهايي مدلهاي بهسازي شده و عوامل موثر بر آن 197
2.1.4.6 فهرست منابع 199
2.1.4.7 ABSTRACT 203

2-2) تاثیر مهار زانویی بررفتار هیسترزیس قاب مرکب با تیر فولادی و ستون CFT

2.2.1 چکیده 206
2.2.2 مقدمه 207
2.2.3 مدلسازی عناصر محدود و روش تحقیق 208
2.2.4 بررسی نتایج تحلیلهای عددی 209
2.2.5 بررسی اثر مقاومت بتن در ستون ها 212
2.2.6 اثر تغییرات ضخامت در جداره های فولادی ستون CFT 212
2.2.7 تاثیر خروج از محوریت 213
2.2.8 بحث و نتیجه گیری 214
2.2.9 مراجع 215

2-3) بررسی رفتار کمانشی غیر ارتجاعی ستون های با مقاطع مرکب فولادی قوطی شکل پرشده با بتن

2.3.1 چکیده 216
2.3.2 ABSTRACT 217
2.3.3 مقدمه 217
2.3.4 مبانی تئوری کمانش در ستون ها 218
2.3.5 پدیده ناپایداری یا کمانش در ستونها 218
2.3.6 تعیین بار بحرانی ستونهای واقعی 220
2.3.7 بار بحرانی ستون دو سر مفصل 220
2.3.8 ستون یک سر گیردار- یک سر هدایت شده 221
2.3.9 طول مؤثر ستونها 222
2.3.10 ناپایداری غیر الاستیک ستون ها 222
2.3.11 آنالیز طراحی پانل ها درنرم افزارABAQUS 223
2.3.12 تحلیل پانل های برشی در نرم افزار 224
2.3.13 ابعاد و مشخصات مکانیکی در مدل سازی قاب ها 224
2.3.14 مدل سازی بتن 225
2.3.15 مدلسازی فولاد 225
2.3.16 مدل اندر کنش بین فولاد و بتن 226
2.3.17 بررسی اثر لاغری بر میزان انرژی کرنشی جذب شده 227
2.3.18 مقایسه نتایج 228
2.3.19 نتایج مربوط به ستون با طول 73/1 متر 228
2.3.20 نتایج مربوط به ستون با طول19/5 متر 231
2.3.21 نتایج مربوط به ستون با طول22/8 متر 232
2.3.22 نتیجه گیری 235
2.3.23 منابع و مراجع 236

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رفتار لزه ای اتصال خمشی به ستون فولادی پر شده با بتن

تن و فولاد مصالحی هستند که به صورت گسترده درساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند. مزایای هر دو مصالح امروزه به خوبی شناخته شده است. بتن مصالحی با مقاومت فشاری نسبتا بالا، ارزان قیمت (نسبت به سایر مصالح ) و مقاومت قابل توجه در برابر آتش سوزی می باشد. ضمنا فولاد مصالحی با شکل پذیری، مقاومت بالا و وزن کم است. با این وجود استفاده از فولاد تنها، در ساختن ستونها مخصوصا در سازههای بلند، غالبا غیر اقتصادی می باشد. همچنین سازه های بلند با ستون های فولادی معمولا دارای تغییر شکل های جانبی نسبتا بزرگ بوده و درمقابل آتش سوزی مقاومت پایینی دارند. همچنین استفاده از بتن تنها، در ستونهای ساختمان های بلند، در طبقات پائین فضای بیشتری را اشغال نموده و بعلت ترد و شکننده بودن بتن، سازه حاصل دارای شکل پذیری کمتری بوده و در نتیجه در بارهای لرزه ای، افت مقاومت در سازه بوجود خواهد آمد. ترکیب هوشمندانه این دو مصالح، یك سیستم موثر و کاراتر را نتیجه می دهد. در این مقاله سعی بر تعریف ستون های مرکب به صورت لوله های پر شده از بتن (CFT) و اتصال خمشی تیر فلزی به ستون شده است. با توجه به توجه سازندگان به سازههای بلند مرتبه، استفاده از اتصال خمشی در سیستم سازهای ضروری میباشد. در این مقاله در ابتدا مطالعاتی بر روی ستونهای کامپوزیت و نقاط ضعف و قوت آنها صورت گرفته است. سپس به انواع اتصال خمشی و شرایط پذیرش اتصال از نظر آئین نامه پرداخته شده است. ساختمانی به عنوان نمونه با ستونهای CFT تحلیل و طراحی شده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی رفتار لزه ای اتصال خمشی به ستون فولادی پر شده با بتن

3-1 ) ارزیابی لرزهای اتصال خمشی نوین تیر فلزی با ستون فلزی دایرهای پر شده با بتن

3.1.1 چکیده 237
3.1.2 مقدمه 237
3.1.3 پیشینه تحقیق 237
3.1.4 مزایای ستونهای مرکب 238
3.1.5 محل بهینه مقطع فولادی 238
3.1.6 محصورشدگی بالا در بتن 238
3.1.7 سازه مورد بررسی 238
3.1.8 صرفه جوئی در هزینههای ساخت 238
3.1.9 تاخیر در کمانش موضعی فولاد 238
3.1.10 طبقه بندی قابهای خمشی طبق ضوابط آیین نامه لرزهای AISC 238
3.1.11 مشخصات نمونهها 239
3.1.12 معرفی مدل ها 239
3.1.13 شکل کلی اتصال نمونهها 239
3.1.14 بررسی نتایج تحلیل اجزاء محدود 239
3.1.15 توزیع تنش ون میسز نمونهها 239
3.1.16 نمودار هیسترسیز نمونهها 240
3.1.17 بحث و نتیجه گیری 241
3.1.18 منابع 241

3-2 ) بررسی رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون CFT توسط بولت های عبوری درگره میانی قاب خمشی ومقایسه آن با اتصال گره کناری

3.2.1 خلاصه 243
3.2.2 مقدمه 244
3.2.3 صحت سنجی 245
3.2.4 مدل سازي 248
3.2.5 پارامترهاي مورد نظر براي مقايسه 249
3.2.6 نتايج تحليل 250
3.2.7 ارزيابي نتايج گرافيكي تحليل 250
3.2.8 ارزيابي نتايج عددي تحليل مدلها 253
3.2.9 نمودار پوش نيروي برشي – تغيير مكان 253
3.2.10 نمودار پوش لنگر بر اتصال – دوران انتهاي تير 254
3.2.11 نمودار پوش نيروي برشي چشمه اتصال – تغيير شكل برشي چشمه اتصال 255
3.2.12 نمودار پوش لنگر بر اتصال – دوران بر اتصال 256
3.2.13 مقايسه نتايج اتصال مياني و كناري 258
3.2.14 جمع بندي نتايج 260
3.2.15 مراجع 261

3-3 ) بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی تیر به ستون CFT توسط بولت های عبوری

3.3.1 خلاصه 263
3.3.2 مقدمه 263
3.3.3 صحت سنجی 264
3.3.4 مدل سازی 268
3.3.5 پارامترهای مورد نظر برای مقایسه 269
3.3.6 نتایج تحلی 269
3.3.7 ارزیابی نتایج گرافیکی تحلیل 269
3.3.8 ارزیابی نتایج عددی تحلیل مدلها 273
3.3.9 نمودار پوش نیروی برشی-تغییرمکان 273
3.3.10 نمودار پوش لنگر براتصال-دوران انتهای تیر 274
3.3.11 نمودار پوش نیروی برشی چشمه اتصال-تغییرشکل برشی چشمه اتصال 275
3.3.12 نمودار پوش لنر براتصال-دوران براتصال 276
3.3.13 جمع بندی نتایج 279
3.3.14 مراجع 280

3-4 ) بررسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن دارای سخت کننده های طولی و پرشده با بتن مسلح به الیاف فولادی

3.4.1 خلاصه 282
3.4.2 مقدمه 282
3.4.3 مدلسازی عناصر محدود 283
3.4.4 صحتسنجی 283
3.4.5 نامگذاری نمونههای تحلیلی 284
3.4.6 روند انجام مطالعات پارامتریک 284
3.4.7 بررسی رفتار ستونهای کوتاه با L/D=3 285
3.4.8 بررسی رفتار ستونهای بلند باL/D=10 290
3.4.9 بررسی رفتار ستونهای بلند باL/D=15 292
3.4.10 نتیجهگیری 295
3.4.11 مراجع 296

3-5 ) بررسی و مقایسه عملکرد لرزهای ساختمانهای فولادی با ستونهای CFT دارای میراگرهای اصطکاکی و بدون میراگرمجهز به جداساز اصطکاکی پاندولی

3.5.1 خلاصه 297
3.5.2 مقدمه 297
3.5.3 روش تحقیق 299
3.5.4 ارزیابی نتایج تحلیلی 301
3.5.5 نتیجهگیری 303
3.5.6 مراجع 303

3-6 ) ارزیابی رفتار تاریخچه زمانی ستونهای CFT در ساختمانهای بلند مرتبه

3.6.1 چکیده 304
3.6.2 مقدمه 304
3.6.3 مدلسازی 305
3.6.4 نتایج حاصل از تحلیل 305
3.6.5 تغییر مكان تراز فوقانی 306
3.6.6 برش پایه 307
3.6.7 جمع بندی 309
3.6.8 منابع 310

3-7 ) مدلسازي و بررسی رفتار اتصالات خمشی تیرهاي دوبل به ستون های لوله ای پر شده با بتن(CFST)

3.7.1 چکیده 312
3.7.2 ABSTRACT 313
3.7.3 مقدمه 314
3.7.4 روش تحقیق 315
3.7.5 مطالعه تحلیلی 315
3.7.6 مدلسازي عددي اتصال خمشی پیشنهادي 316
3.7.7 شرایط مرزي و بارگذاري نمونهها 317
3.7.8 بررسی نتایج حاصل از تحلیل نمونهها 318
3.7.9 بررسی تاثیر ضخامت ورق میانگذر 319
3.7.10 بررسی تاثیر طول بیرون زدگی ورق میانگذر 320
3.7.11 بررسی تاثیر ارتفاع ورق میانگذر 322
3.7.12 بحث و نتیجهگیري 323
3.7.13 منابع 324

قسمت هایی از فصل چهارم برسی رفتار ستون های مشبک فولادی پر شده با بتن در برابر بار آتش

ستونهاي فولادي پر شده با بتن موسوم به ستونهاي CFT شامل مقطع فولادي توخالی دايره، مستطیل و يا چند ضلعی است که با بتن پر می شوند. اين ستونها داراي هر دو مزاياي فولاد و بتن می باشند. امروزه اين ستونها به دلیل مقاومت عالی و عملکرد لرزه اي مناسب به طور وسیعی در صنعت ساختمان استفاده میشود. مقاطع فولادي باعث افزايش محصور شدگی در هسته بتن و به دنبال آن افزايش مقاومت و شکل پذيري در بتن میشوند. بتن پر شده نیز مقاومت ستون در برابر کمانش موضعی را افزايش میدهد. مقاومت در برابر آتش سوزي ستونهاي فولادي را بهبود می بخشد.

فهرست کامل فصل چهارم برسی رفتار ستون های مشبک فولادی پر شده با بتن در برابر بار آتش

4-1 ) برسی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن CFT)) تقویت شده با سخت کننده و ساخته شده از بتن با مقاومت بالا دربرابر آتش

4.1.1 خلاصه. 325
4.1.2 مقدمه 325
4.1.3 بارگذاری حرارتی 325
4.1.4 مقاطع پیشنهادی 326
4.1.5 مدل سازی عناصر محدود وصحت سنجی 326
4.1.6 نتایج تحلیل عددی ستون CFT تحت حرارت 328
4.1.7 نتیجه گیری 331
4.1.8 مراجع 331

4-2 ) ارزیابی عملکرد ستونهای مشبک فولادی پر شده با بتن در مقابل بار حریق

4.2.1 چکیده 333
4.2.2 مقدمه 333
4.2.3 پیشینه تحقیق 334
4.2.4 ضرورت انجام تحقیق 335
4.2.5 روش انجام تحقیق 336
4.2.6 مطالعات آزمایشگاهی 336
4.2.7 شرح تحقیق 336
4.2.8 روشها و تجهیزات آزمایش 337
4.2.9 نتایج آزمایشگاهی 339
4.2.10 مدلسازی ستون فولادی بر اساس نتایج آزمایشگاهی 341
4.2.11 ایجاد هندسه قطعات به صورت منفرد 341
4.2.12 تعریف و اختصاص ویژگیهای مواد 342
4.2.13 اندرکنش بین قطعات 342
4.2.14 صحت سنجی 342
4.2.15 نتایج تحلیل 343
4.2.16 نتیجه گیری 343
4.2.17 مراجع 345

4-3 ) بررسی رفتار ستون های مشبک فولادی پر شده با بتن دربرابر بار آتش

4.3.1 چکیده 347
4.3.2 ABSTRACT 347
4.3.3 مقدمه 348
4.3.4 روش انجام تحقیق 348
4.3.5 مدل سازی 348
4.3.6 مدل سازی ستون فولاید براساس نتایج آزمایشگاهی 349
4.3.7 ایجاد هندسه قطعات به صورت منفرد 349
4.3.8 تعریف واختصاص ویژگی های مواد 350
4.3.9 برهم نهی قطعات 351
4.3.10 اندرکنش بین قطعات 352
4.3.11 بارگذاری،دامنه بارگذاری،شرایط مرزی 353
4.3.12 دانه بندی،تعیین تکنیک مش بندی ونوع مش 354
4.3.13 اجرای مسئله،کنترل صحت داده ها،مشاهده همگرایی پاسخ ها 355
4.3.14 صحت سنجی نتایج 356
4.3.15 نتایج وبحث 358
4.3.16 مراجع 369

4-4 ) ارزيابي تحليلي عملکرد آتش بر سازه هاي فولاد با بتن مسلح شده(کامپوزیت)

4.4.1 چکیده 371
4.4.2 مقدمه 372
4.4.3 روش تحقيق 373
4.4.4 مدلسازي 374
4.4.5 سرهم بندي يا اسمبل کردن مدل 375
4.4.6 بارگذاري 375
4.4.7 شبکه بندي يا مش بندي سازه 376
4.4.8 انجام آناليز 376
4.4.9 بررسي مقاومت نيروي محوري ستون هاي مرکب بعد از آتش آتش سوزي در دماهاي مختلف 377
4.4.10 بررسي رفتار جانبي مقاطع مرکب فولاد با بتن مسلح تحت اثر آتش 381
4.4.11 نتيجه گيري 385
4.4.12 مراجع 387

4-5 ) بررسي طراحي ستونهاي CFT در برابر آتش تحت بارگذاري خارج از مركز پس از زلزله طبق آيين نامه 4 EUROCODE

4.5.1 چکیده 388
4.5.2 مقدمه 389
4.5.3 طراحی ستون CFT طبق آیین نامه 4 EUROCODE 390
4.5.4 مدل محاسبه ساده،بند1،5،3،4 در2- EN 1994-1 391
4.5.5 راهنمایی ودستورالعمل های طراحی 391
4.5.6 پیوست ,G2 N1994-1- 391
4.5.7 پیوست ملی فرانسه NF EN 1994-1-2/NA 392
4.5.8 مدل محاسبه ساده EN 1994-1-2 ANNEX H 392
4.5.9 استفاده از ضریب تصحیح پیوست H: دربخش H.4 393
4.5.10 نمونه های آزمایشگاهی 393
4.5.11 نتیجه گیری 394
4.5.12 مراجع 395

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم برسی اثر های ضخامت ، فشردگی ،سوراخکاری و .. بر ستون های فولادی پر شده با بتن

در سه دهه اخیر دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه قرار گرفته است. دیوار برشی فولادی در حالت كلی از قاب (تیر و ستون) و صفحه فولادی تشکیل شده است. صفحه فولادی نقش اصلی را در ایجاد سختی و شکل پذیری دیوار دارد و عامل اصلی در تعیین مقاومت برشی دیوار می باشد. ایده آل ترین حالت رفتار دیوار، زمانی اتفاق می افتد كه صفحه اصلی به حد جاری شدن برشی برسد. اما در عمل صفحه فولادی قبل از اینکه جاری شود، بعلت هندسه خاص خود، كمانش می كند. كمانش دو تاثیر عمده در دیوار خواهد داشت. اول این كه باعث كاهش مقاومت و سختی دیوار می گردد و دوم اینکه كمانش با ایجاد تغییر شکل زیاد باعث بروز مشکلات معماری می گردد.

فهرست کامل فصل پنجم برسی اثر های ضخامت ، فشردگی ،سوراخکاری و .. بر ستون های فولادی پر شده با بتن

5-1 ) بررسی تاثیر ضخامت مقطع ستون ونصب ورق تقویتی دراتصال تیر I شکل به ستون قوطی شکل پر شده با بتن

5.1.1 خلاصه 396
5.1.2 مقدمه 396
5.1.3 مقاطع توخالی پر شده از بتن 397
5.1.4 مدلهای مورد مطالعه 397
5.1.5 مشخصات فولاد 398
5.1.6 مشخصات بتن 398
5.1.7 مدل سازی 399
5.1.8 بارگذاری مدل 399
5.1.9 تعیین دوران اتصال 400
5.1.10 بررسی رفتار مدل ها 401
5.1.11 نتیجه گیری 402
5.1.12 مراجع 403

5-2 ) مدلسازی وشبیه سازی عددی ستون های CFT با هسته بتنی تقویت شده با الیاف FRP

5.2.1 چکیده 404
5.2.2 مقدمه 404
5.2.3 انواع مقاطع مورد استفاده ستون های CFT 406
5.2.4 مزایای ستون های یفولادی پر شده با بتن 407
5.2.5 محل بهینه مقطع فولادی 407
5.2.6 ساخت سریعتر سازه 407
5.2.7 تاخیر درکمانش موضعی فولاد 407
5.2.8 محصور شدگی بالا در بتن 408
5.2.9 صرفه جویی درهزینه های ساخت 408
5.2.10 ضد آتش 408
5.2.11معایب ستون های فولادی پر شده با بتن 408
5.2.12 کاربرد ومحدودیت های FRP 409
5.2.13 مصالح و ویژگی های فیزیکی ومکانیکی 409
5.2.14 رزین 410
5.2.15 مدل سازی 410
5.2.16 نتایج تحلیلی درحالت دایره ای 412
5.2.17 نتایج خزش درحالت دایره ای 414
5.2.18 نتایج تحلیلی درحالت مربعی 414
5.2.19 مقایسه بین حالت های مربعی 416
5.2.20 خزش درحالت مربعی 416
5.2.21 نتیجه گیری 417
5.2.22 مراجع 417

5-3 ) بررسی رفتار چرخه ای یک سیستم دیوار برشی فولادی نوین با توجه به گزارشی از یک مطالعه آزمایشگاهی

5.3.1 چکیده 419
5.3.2 مقدمه 419
5.3.3 مشخصات دیوار برشي فولادی 420
5.3.4 مشخصات مصالح 420
5.3.5 شرح مدل های عددی ساخته شده 421
5.3.6 مشخصات مقاطع نمونه های مورد آناليز 422
5.3.7 تحلیل استاتیکی افزاینده غیرخطی( PUSHOVER )ودلایل انجام آن 422
5.3.8 مقایسه نتایج آناليز مدل ها 423
5.3.9 مقایسه ظرفيت برشي مدل ها 423
5.3.10 مقایسه نيروی كمانش 424
5.3.11 مقایسه تحمل نيروی بعد از كمانش 425
5.3.12 مقایسه ضرایب شكل پذیری و اضافه مقاومت 425
5.3.13 نتيجه گيری 426
5.3.14 مراجع 426

5-4 ) بررسی شکل پذیری پایه های میانی لوله ای پر شده از بتن( CFT) درپل های یکپارچه

5.4.1 چکیده 427
5.4.2 مقدمه 429
5.4.3 مطالعات آزمایشگاهی وعددی مربوط به ستون CFT دایره ای درپل های یکپارچه 429
5.4.4 مدل عددی وخواص مصالح 431
5.4.5 طراحی ستون CFT مطابق با آیین نامه 1 EN 1994-1- 432
5.4.6 تجزیه وتحلی عددی وصحت بخشی آن 435
5.4.7 اثر متقابل بین بتن وفولاد 436
5.4.8 هندسه مدل 436
5.4.9 اجزاء وعناصر محود استفاده شده درمدل 437
5.4.10 شاریط مرزی وبارگذاری 437
5.4.11 نتایج تئوریک درمقابل نتایج عددی 438
5.4.12 مرحله بارگذاری محوری 438
5.4.13 مرحله بارگذاری جانبی 438
5.4.14 روش تحلیل 439
5.4.15 تجزیه وتحلیل مقدماتی 440
5.4.16 تجزیه وتحلیل اصلی 441
5.4.17 محاسبات 441
5.4.18 نمودارهای اندرکنش 443
5.4.19 بررسی نتایج نمودارهای اندرکنش 444
5.4.20 نتیجه گیری 450
5.4.21 منابع 450

5-5 ) اثر سوراخکاری تیر در بهبود عملکرد اتصال صلب تیر فولادی به ستون CFT دارای سخت کننده های خارجی

5.5.1 خلاصه 452
5.5.2 مقدمه 452
5.5.3 مدل سازی و صحت سنجی 454
5.5.4 طراحی نمونه ها 455
5.5.5 سوراخ کاری بال تیر 456
5.5.6 مشخصات مصالح و بارگذاری 458
5.5.7 نتایج تحلیل اجزاء محدود 459
5.5.8 نتیجه گیری 463
5.5.9 مراجع 464

5-6 ) برسی تاثیر فشردگی جداره بر استفاده از سخت کننده طولی درستون های CFT تحت بار چرخه ای جانبی

5.6.1 خلاصه 466
5.6.2 مقدمه 466
5.6.3 مدل سازی عددی به روش اجزاء محدود وصحت سنجی نتایج 467
5.6.4 نمونه های مورد بررسی 468
5.6.5 بررسی وتفسیر نتایج 470
5.6.6 نتیجه گیری 474
5.6.7 مراجع 474

قسمت هایی از فصل ششم مطالعه رفتار غیر خطی ستونهاي تحت تاثیر بارگذاري استاتیکی محوري کششی و محوري

مقاطع فولادي پر شده با انوع رده هاي مختلف بتن با ارتفاع هاي مختلف و ترکیبات گوناگون به عنوان ستون و تیر- ستون در انواع سازه ها بکارمی رود. ستون CFT می تواند خصوصیات سازه را در مقابل لرزه بهبود بخشد و در دو جهت عمود بر هم مقاومت لرزه اي مشابه اي ایجاد نماید. اجزاي تشکیل دهنده آن رفتار کامپوزیتی از خود نشان داده و پوسته فلزي در راستاي طولی و عرضی ستون را تقویت می نماید و فشار محدود کننده اي براي بتن ایجاد می نماید. با توجه به ضخامت قوطی فولادي در ستون مرکب، این ستون ها معمولا ظرفیت برشی بسیار بالایی از خود نشان می دهند همچنین با سخت شدن هسته بتنی ازکمانش جانبی ستون کامپوزیتی جلوگیري می کند.

فهرست کامل فصل ششم مطالعه رفتار غیر خطی ستونهاي تحت تاثیر بارگذاري استاتیکی محوري کششی و محوري

6-1 ) مطالعه رفتار غیر خطی ستونهاي CFT تحت تاثیر بارگذاري استاتیکی محوري کششی و محوري

6.1.1 چکیده 476
6.1.2 ABSTRACT 477
6.1.3 مقدمه 478
6.1.4 روش تحقیق 478
6.1.5 مشخصات مدل المان محدود 479
6.1.6 بارگذاري و تحلیل استاتیکی 479
6.1.7 منحنی هاي نیرو اعمالی به تغیر مکان حاصله از تحلیل نرم افزار 480
6.1.8 بحث و مقایسه با روابط آیین نامه مبحث دهم 484
6.1.9 نتایج 487
6.1.10 منابع 487

6-2 ) برسی آنالیز غیرخطی ستون CFT با استفاده از بتن سبک سازه ای

6.2.1 چکیده 488
6.2.2 مقدمه 488
6.2.3 تحلیل عددی 489
6.2.4 مقایسه نتایج عددی و تجربی 490
6.2.5 تحلیل عددی 492
6.2.6 مقایسه باركمانش ستونهای مربعی و دایره ای تحت بار فشاری 492
6.2.7 بررسی تاثیر ستون های CFT درکاهش وزن ستون بتنی دربارگذاری محوری 494
6.2.8 برسی تاثیر ستون های CFT در افزایش طول ستون بتنی در بارگذاری خمشی 496
6.2.9 بررسی رفتار برش گیرها در بار گذاری محوری 497
6.2.10 بررسی بار كمانش ستونهای مربعی و دایره ایی در بار گذاری خمشی 498
6.2.11 تاثیر ستون های CFT درکاهش وزن ستون بتنی دربارگذاری خمشی 500
6.2.12 تاثیر ستون های CFT در افزایش طول ستون بتنی دربارگذاری خمشی 501
6.2.13 نتیجه گیری 502
6.2.14 مراجع 503

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید