50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تصادفات جاده ای

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 520 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصادفات جاده ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزیابی مهمترین عوامل موثر بر تصادفات جاده اي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی تاثیر پدیده های اقلیمی بر تصادفات جاده ای بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش سیستم های هوشمند و نقش آنها در کاهش تصادفات جاده ای بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقش بازرسی ایمنی راهها در جهت افزایش ایمنی جاده ای کشور و کاهش تصادفات بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش برآورد هزینه تصادفات جاده ای بررسی شده است

خستگی یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز تصادفات جادهاي است. این عوامل می تواند بصورت مستقیم و غیر مستقیم حادثه ساز باشد. خستگی در اثر عوامل بسیار گسترده اي بوجود می آید که در این مقاله اساسی ترین فاکتورهاي تاثیرگذار برخستگی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی براي مبارزه با آن پیشنهاد میگردد. با استفاده از مطالعه موردي و نظرسنجی از رانندگان، وضعیت خستگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین در جاده هاي استان یزد باز بینی شده و نتایج آن ارائه می گردد.
تعریف دقیق خستگی به خاطر پیچیده و کیفی بودن بسیار مشکل است. خستگی حالتی است که در آن ظرفیت کار، رغبت به کار و فعالیت انسان نقصان می پذیرد و شخص هیچگونه تمایل به انجام کار جسمانی و فکري را ندارد و احساس سنگینی می کند. کارها را به آهستگی انجام داده و کارایی اش کاهش می یابد. خستگی می تواند بصورت فیزیولوژي، روانی و افسردگی و یا در اثر بیماریهاي مختلف باشد.

قسمت هایی از فصل اول ارزیابی مهمترین عوامل موثر بر تصادفات جاده اي

شبکه امروزه تعداد تصادفات جاده ای در کشور ما رو به افزایش است و در نتیجه خسارت های مالی ناشی از آن که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود، بسیار بالا بوده و با توجه به این که خسارت های مالی و جانی روانی و اجتماعی در مواردی غیر قابل جبران می باشد، ضرورت دارد به منظور جلو گیری از خسارت تصادفات رانندگی راه کار های موثری به اجرا گذارده شود. عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند در سه عنوان کلی به راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی تقسیم می شوند. هر کدام از این عوامل هم زیر بخش های گوناگونی را در بر می گیرد. یک از عوامل موثر دیگر کیفیت جاده های ارتباطی کشور می باشد. همچنین با توجه به تحقیقات مجمع جهانی راه (پیارك) که برگرفته از نتایج مطالعات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو خود می باشد که شامل تأثیر عامل انسانی، عامل محیط راه، عامل وسیله نقلیه و عوامل مشترك بین هریک را گزارش نموده است که به شرح زیر است:
%75سهم فقط خطای انسانی %3 سهم فقط راه و محیط %2 سهم فقط وسیله نقلیه %22 سهم مشترك خطای انسانی و محیط %2 سهم مشترك وسیله نقلیه و خطای انسانی %1 سهم مشترك عوامل محیطی و وسیله نقلیه و درنهایت %2 سهم مشترك بین سه عامل است. که با توجه به مقادیر بدست آمده سهم خطای انسانی چه بصورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم تاثیر زیادی در شکل گیری تصادفات جاده ای دارد

فهرست کامل فصل اول ارزیابی مهمترین عوامل موثر بر تصادفات جاده اي

1-1 ) ارزیابی مهمترین عوامل موثر بر تصادفات جاده اي جاده چالوسو ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن

1.1.1چکیده 1
1.1.2 مقدمه و بیان مساله 2
1.1.3 مبانی نظري 2
1.1.4 شناسایی و تحلیل عوامل بروز تصادف 5
1.1.5 روشتحقیق و منطقه مورد مطالعه 7
1.1.6 یافته ها 7
1.1.7 نتیجه گیري 11
1.1.8 منابع وماخذ 11

1-2 ) استفاده از شبکه های بیزین به عنوان روشی برای تعیین اولویت بندی کاهش سهم عوامل موثر در تصادفات جاده ای

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 15
1.2.3 شبکه های بیزین 15
1.2.4 استنتاج درشبکه های بیزین 16
1.2.5 احتمالات شرطی 16
1.2.6 پیاده سازی شبکه بیزین 17
1.2.7 عوامل موثر در وقوع تصادف 17
1.2.8 ساخت شبکه و روند کار 17
1.2.9 نتیجه گیری 19
1.2.10 منابع 19

1-3 ) استفاده از شبکه های بیزین به عنوان روشی برای تعیین اولویت بندی کاهش سهم عوامل موثر در تصادفات جاده ای

1.3.1 چکیده 21
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 شبکه بیزین 21
1.3.4 گره های شبکه بیزین 22
1.3.5 گسسته 22
1.3.6 ساخت شبکه بیزین 22
1.3.7 پیوسته 22
1.3.8 احتمال درشبکه بیزین 22
1.3.9 استنتاج درشبکه بیزین 23
1.3.10 شبکه بیزین تصادفات جاده ای 23
1.3.11 متغیرهای مربو ط به مسئله 23
1.3.12 جداول احتمال مربوط به مسئله 24
1.3.13 پیاده سازی 25
1.3.14 نتیجه گیری 26
1.3.15 مراجع 26

1-4 ) اولویت بندی پارامرتهای موثر بر تصادفات جاده ای براساس مدل های تصادفات

1.4.1 چکیده 28
1.4.2 مقدمه 28
1.4.3 عوامل موثر دروقوع تصادفات 28
1.4.4 تفکیک مدل های تصادفات در سه دسته تعداد،شدت واحتمال خطر(ریسک) 29
1.4.5 بررسی پیشینه وادبیات گذشته مدل سازی تعداد تصادفات 29
1.4.6 بررسی پیشینه وادبیات گذشته مدلهای شدت تصادفات 30
1.4.7 مدلهای احتمال خطر تصادف 30
1.4.8 بررسی ومقایسه مدلهای تصادفات داخلی وخارجی 30
1.4.9 تحلیل وبررسی پارامترهای تصادفات درمدلهای 20 گانه تصادفات 33
1.4.10 نتیجه گیری 34
1.4.11 مراجع 35

1-5 ) بررسی تاثیر طرح هندسی راه بر وقوع تصادفات جاده ای

1.5.1 چکیده 37
1.5.2 مقدمه 38
1.5.3 ضرورت تحقیق موضوع 39
1.5.4 شرایط سطح راه 40
1.5.5 موانع دید 41
1.5.6 وضع هندسه محل 41
1.5.7 تركیب قوس قائم و افقی 41
1.5.8 ارائه پیشنهادات 42
1.5.9 لزوم طراحی هندسی مناسبتر و اصلاح مشخصات هندسی كنونی 42
1.5.10 نقش عرض شانه راه در افزایش ایمنی 43
1.5.11 جداسازی خط عبور در جاده های برون شهری 43
1.5.12 اصلاح طرح هندسی مسیر بوسیه ممیزی ایمنی راه 43
1.5.13 نتیجه گیری 43
1.5.14 مراجع 44

1-6 ) بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاري در زیرساختهاي بخش حمل و نقل و تصادفات جادهاي

1.6.1 چکیده 45
1.6.2 مقدمه 46
1.6.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 46
1.6.4 روش پژوهش 48
1.6.5 آزمون ایستایی در دادههاي پانلی 48
1.6.6 آزمون هم انباشتگی داده هاي پانلی 49
1.6.7 انتخاب وقفه بهینه 50
1.6.8 بررسی جهت علیت 51
1.6.9 مدل تحقیق 52
1.6.10 بحث و نتایج 53
1.6.11 نتیجه گیري و توصیه هاي سیاستی 55
1.6.12 مراجع 57
1.6.13 ABSTRACT 63

1-7 ) بررسی عوامل موثر در ترافیک شهری ساری برای کنترل تصادفات جاده ای

1.7.1 چکیده 64
1.7.2 مقدمه 64
1.7.3 تعریفل مساله واهداف تحقیق 66
1.7.4 روش تحقیق ونمونه گیری 66
1.7.5 روایی وپایایی پرسشنامه 67
1.7.6 نحوه تجزیه وتحلیل داده ها ومدل تحقیق 67
1.7.7 نتایج تجزیه وتحلیل های جمعین شناسی 68
1.7.8 توصیف متغیرهای پژوهش 69
1.7.9 نتایج تجزیه وتحلیل های استنباطی 69
1.7.10 استنباط فرضیه ها 70
1.7.11 نتیجه گیری 73
1.7.12 مراجع 74
1.7.13 ABSTRACT 75

1-8 ) بررسی متغیرهای تاثیرگذار برتصادفات واژگونی درشبکه جاده ای ایران

1.8.1 چکیده 76
1.8.2 مقدمه 76
1.8.3 تعریف مساله 77
1.8.4 بررسی متغیرهای مربوط به تصادفات واژگونی 78
1.8.5 زمان وقوع تصادفات واژگونی 79
1.8.6 دلایل وقوع تصادفات واژگونی 79
1.8.7 مکان وقوع تصادفات واژگونی 80
1.8.8 نوع وسیله نقلیه مقصر درتصادفات واژگونی 81
1.8.9 موقعیت جغرافیایی وقوع تصادفات واژگونی 84
1.8.10 نقش جاده درتصادفات واژگونی 84
1.8.11 نتیجه گیری 85
1.8.12 مراجع 86

1-9 ) بررسی نقشخستگی در بروز تصادفات جاده اي

1.9.1 چکیده 87
1.9.2 مقدمه 88
1.9.3 خستگی چیست 88
1.9.4 دلایل خستگی 89
1.9.5 مشکلات مربوط به خواب 89
1.9.6 فشارهاي اقتصادي 89
1.9.7 وضعیت نامناسب تسهیلات راه 90
1.9.8 شرایط نامناسب جوي 93
1.9.9 عدم راحتی وسیله نقلیه 93
1.9.10 تخلیه و بارگیري 94
1.9.11 وضعیت جسمی ، روحی و رفتاري راننده 94
1.9.12 نوع وسیله نقلیه 98
1.9.13 علائم خستگی 98
1.9.14 نتیجه گیري 99
1.9.15 پیشنهادات 101
1.9.16 مراجع 103
1.9.17 ABSTRACT 104

1-10 ) تاثیر سرباره فولاد بر مقاومت لغزندگی و کاهش تصادفات جاده اي

1.10.1 خلاصه 105
1.10.2 مقدمه 105
1.10.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 106
1.10.4 روش تحقیق 106
1.10.5 آزمایش مارشال 107
1.10.6 آزمایش اصطکاك 107
1.10.7 نتیجه گیري 108
1.10.8 مراجع 109

1-11 ) تحلیل ارتباط سهم حمل و نقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقل جاده ای

1.11.1 چکیده 110
1.11.2 مقدمه 111
1.11.3 شناخت مسئله 111
1.11.4 بررسی رابطه بین سهم حمل و نقل ریلیو داده هاي تصادفات رانندگی 112
1.11.5 بررسی روند تغییرات کشورها 114
1.11.6 بررسی روند تغییرات کشورها 116
1.11.7 تحلیل نتایج 122
1.11.8 نتیجه گیري 124
1.11.9 مراجع 125
1.11.10 ABSTRACT 126

1-12 ) تحلیل تصادفات جاده ای وبررسی عوامل موثر برآن با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی

1.12.1 چکیده 127
1.12.2 مقدمه 127
1.12.3 منطقه ی مورد مطالعه 128
1.12.4 مواد وروش کار 129
1.12.5 نتایج و پیشنهادات 131
1.12.6 نتیجه گیری 132
1.12.7 مراجع 133

1-13 ) مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی-جاده ای ایران

1.13.1 مقدمه 134
1.13.2 مروری بر مدلهای پیش بینی شدت تصادف 135
1.13.3 مدل نتیجه ی تصادف US.DOT 135
1.13.4 مدل شدت تصادف کانادا 135
1.13.5 مدل خطی 136
1.13.6 مدل رگرسیون پواسون 136
1.13.7 روش های آماری برای برآورد شدت تصادف ها دریک گذرگاه 136
1.13.8 مدل رگرسیون درجمه ای منفی 137
1.13.9 ضابطه ی نیکویی برازش 137
1.13.10 توصیف داده ها 137
1.13.11 تحلیل داده ها 138
1.13.12 روش محاسبه ی شدت تصادف 138
1.13.13 مدل شدت تصادف 139
1.13.14 اعتبار یابی مدل 139
1.13.15 تعبیر ضرایب 140
1.13.16 نتیجه گیری 141
1.13.17 منابع 141

1-14 ) مقایسه سبک های دلبستگی به والدین و ویژگی های شخصیتی در رانندگان دارای سابقه تصادفات جاده ای ورانندگان بدون سابقه

1.14.1 چکیده 143
1.14.2 ABSTRACT 143
1.14.3 مقدمه 144
1.14.4 روش تحقیق 145
1.14.5 یافته ها 145
1.14.6 بحث و نتیجهگیری 147
1.14.7 منابع 148

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی تاثیر پدیده های اقلیمی بر تصادفات جاده ای

تصادفات جاده اي یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار اجتماعی و اقتصادي آن جوامع بشري را به شدت مورد تهدید قرار داده است. شدت و تعداد تصادفات در کشورهاي در حال تو.سعه بیشتر بوده و در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته چند برابر می باشد. تصادفات جاده اي یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار اجتماعی و اقتصادي آن جوامع بشري را به شدت مورد تهدید قرار داده است. شدت و تعداد تصادفات در کشورهاي در حال تو.سعه بیشتر بوده و در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته چند برابر می باشد. عوامل متعددي در بروز تصادفات جاده اي نقش داشته است . از جمله این عوامل طبیعی که ایمنی حمل و نقل را تحت تأثیر قرار می دهد می توان به عناصراقلیمی اشاره کرد. با آنکه مطالعات کمی در این زمینه انجام شده است اما شواهدي از اثرات عناصر جوي نظیر باران، برف و یخبندان به عنوان فاکتورهاي مؤثردر تصادفات جاده اي می توان یافت.از مدت ها پیش این مسئله که تصادفات جاده اي بر آیندي ازترکیب رفتار راننده، عامل جاده، وسیله نقلیه و فاکتورهاي محیطی است، شناخته شده است

فهرست کامل فصل دوم بررسی تاثیر پدیده های اقلیمی بر تصادفات جاده ای

2-1) بررسي تاثير پديده هاي اقليمي بر تصادفات جاده اي مطالعه موردي جاده اردبيل – مشگين شهر

2.1.1 چکیده 150
2.1.2 مقدمه 151
2.1.3 روش پژوهش 153
2.1.4 تجزيه و تحليل آستانه هاي بحراني تندبادها 153
2.1.5 تجزيه و تحليل آستانه هاي بحراني يخبندان و ريزش برف 154
2.1.6 تجزيه و تحليل تصادفات در روزهاي باراني 156
2.1.7 تجزيه و تحليل تصادفات و ارتباط آنها با شرايط اقليمي 157
2.1.8 بررسي تعداد تصادفات در ساعات مختلف شبانه روز در مسير اردبيل – مشگين شهر 158
2.1.9 بررسي تعداد تصادفات در مسافت هاي مختلف در مسير اردبيل – مشگين شهر 159
2.1.10 بررسي توزيع ماهانه فراواني تصادفات منجر به خسارت جراحت در مسير اردبيل – مشگين شهر 160
2.1.11 تجزيه و تحليل آستانه هاي بحراني (ديد كمتر از 1000 متر (مه)) 161
2.1.12 مطالعه توزيع زماني و مكاني يخبندان و لغزندگي در محور اردبيل- مشگين شهر 161
2.1.13 منابع 163

2-2) بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای درمحور مشهد-نیشابور وارائه راهکارهایی برای کاهش آن

2.2.1 چکیده 179
2.2.2 مقدمه 181
2.2.3 پیشینه پژوهش 184
2.2.4 روش پژوهش 187
2.2.5 قلمروی جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 188
2.2.6 شناسایی وتحلیل عوامل موثر بر تصادف 188
2.2.7 یافته های پژوهش 195
2.2.8 نتیجه گیری 199
2.2.9 منابع 201

2-3) بررسي نقش عوامل جغرافيايي در تصادفات جاده اي استان سمنان

2.3.1 چکیده 203
2.3.2 مقدمه 203
2.3.3 کاربرد GIS درتجزیه وتحلیل تصادفات جاده ای 204
2.3.4 داده ها وروش كار 205
2.3.5 نقاط پر حادثه راههاي استان 205
2.3.6 بررسي عامل انساني در تصادفات جاده اي محور مورد مطالعه 206
2.3.7 بررسي عامل بارش وتاثير بر تصادفات جاده اي محور مورد مطالعه 207
2.3.8 بررسي عامل برف وتاثير آن در تصادفات جاده اي استان 208
2.3.9 بررسي عامل يخبندان وتاثير آن در تصادفات جاده اي استان 209
2.3.10 بررسي عامل باد وتاثير ان در تصادفات جاده اي استان سمنان 210
2.3.11 بررسي توپوگرافي وتاثير آن در تصادفات جاده اي استان 211
2.3.12 نتايج 212
2.3.13 پيشنهادات 213
2.3.14 منابع 213

2-4) نقش یخبندان و تعدادروزهاي برفی در تصادفات جاده اي

2.4.1 چکیده 214
2.4.2 مقدمه 215
2.4.3 مواد و روش ها 216
2.4.4 طرح مساله و اهداف تحقیق 216
2.4.5 روش تحقیق 217
2.4.6 بحث و نتایج 218
2.4.7 توزیع زمانی و مکانی یخبندان در محورهاي مورد مطالعه 220
2.4.8 نتیجه گیري 222
2.4.9 پیشنهادات و ارائه راهکارها 224
2.4.10 منابع و ماخذ 225
2.4.11 ABSTRACT 226

2-5) بررسي اثرات عناصر اقليمي بر تصادفات جاده اي، مطالعه موردي: محور ساري – رامسر

2.5.1 چكيده 227
2.5.2 مقدمه 227
2.5.3 مواد و روشهاي تحقيق 227
2.5.4 اطلاعات مورد استفاده 227
2.5.5 نرم افزارهاي مورد استفاده 228
2.5.6 دوره زماني مورد مطالعه در اين پژوهش 228
2.5.7 بررسي تصادفات در شرايط هواي آفتابي 228
2.5.8 علت انتخاب محور ساري- رامسر جهت پژوهش 228
2.5.9 روشهاي تحقيق 228
2.5.10 بررسي تصادفات در هنگام ريزش باران 229
2.5.11 بررسي تصادفات در هنگام هواي ابري 229
2.5.12 بررسي تصادفات در هنگام هواي برفي 230
2.5.13 بررسي تصادفات در شرايط نامساعد جوي 230
2.5.14 بررسي تصادفات در هنگام هواي مه آلود 230
2.5.15 بررسي تصادفات در تمامي شرايط جوي 231
2.5.16 نتایج 231
2.5.17 مراجع 232

2-6) بررسی ارتباط شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ با تصادفات جاده ای رانندگان کامیون

2.6.1 چکیده 233
2.6.2 ABSTRACT 234
2.6.3 مقدمه 235
2.6.4 مواد و روش ها 236
2.6.5 نتایج 236
2.6.6 بحث 236
2.6.7 پیشنهادات 237
2.6.8 REFERENCES 240

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم سیستم های هوشمند و نقش آنها در کاهش تصادفات جاده ای

مطالعات زیادی به بررسی تاثیر سیستم ISA برروی تصادفات پرداختند اما کاملترین پژوهش در این زمینه دربریتانیا انجام گرفته است که به تفکییک تصادفات و با در نظرگرفتن انواع سطوح سیستم ISA که دربالا ذکر شد میزان کاهش تصادفات را تخمین زدند

فهرست کامل فصل سوم سیستم های هوشمند و نقش آنها در کاهش تصادفات جاده ای

3-1 ) مروری بر سیستم های هوشمند درون-خودرویی ونقش آنها در کاهش تصادفات جاده ای

3.1.1 چکیده 242
3.1.2 مقدمه 242
3.1.3 سیستم های کنترل الکترونیکی پایداری خودرو(ESP) 243
3.1.4 عملکرد سیستم ESP 243
3.1.5 اثربخشی استفاده از سیستم ESP 244
3.1.6 سیستم هشدار دهنده خستگی راننده 245
3.1.7 سیستم هشدار برخورد با خودروی جلو 246
3.1.8 سیستم هشدار انحراف ازخط(مسیر) 247
3.1.9 جمع بندی 248
3.1.10 مراجع 248

3-2 ) نقش سیستم انطباق هوشمند سرعت(ISA) در کاهش تصادفات جاده ای

3.2.1 چکیده 251
3.2.2 مقدمه 251
3.2.3 پیشینه تحقیق 251
3.2.4 موج دوم تحقیقات ISA 252
3.2.5 مروری بر تحقیق 253
3.2.6 سیستم انطباق هوشمند سرعت چیست؟ 253
3.2.7 اجزای سیستم ISA 254
3.2.8 وضعیت تصادفات استان گیلان 255
3.2.9 نتیجه گیری 25
3.2.10 مراجع 257

3-3 ) ارائه مدلی درراستای مکان یابی پهنه های حادثه خیز تصادفات جاده ای با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

3.3.1 چکیده 259
3.3.2 مقدمه 259
3.3.3 روش شناسی تحقیق 259
3.3.4 تحلیل سلسله مراتبی 260
3.3.5 سیستم اطلاعات مکانی 260
3.3.6 معرفی ستره مورد مطالعه 260
3.3.7 شناسایی عوامل موثر درارزیابی 260
3.3.8 شیب 261
3.3.9 ارتفاع 261
3.3.10 شعاع قوس 262
3.3.11 استقرار درپهنه های جغرافیایی 262
3.3.12 تجزیه و تحلیل به منظور تعیین مکان پهنه 263
3.3.13 نتیجه گیری و پیشنهاد 264
3.3.14 نرم افزار نمایش احتمال بروز تصادفات جاده ای 264
3.3.15 منابع ومراجع 265

3-4 ) بررسی تاثیر فناوری های نوین وسیستم های حمل ونقل هوشمند درافزایش ایمنی وکاهش تصادفات جاده ای

3.4.1 چکیده 267
3.4.2 مقدمه 267
3.4.3 سیستم های جلوگیری از تصادف 270
3.4.4 سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی 271
3.4.5 سامانه ارتباطات اختصاصی کوتاه برد 272
3.4.6 مزیت های نسبی سامانه ارتباطات هوشمندخودرویی برای بکاریری درکشور 275
3.4.7 موانع پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی درکشور 275
3.4.8 نتیجه گیری 276
3.4.9 مراجع 277
3.4.10 ABSTRACT 278
3.4.11 کلیات تحقیق 279
3.4.11.1 مقدمه 280
3.4.11.2 بیان مساله 281
3.4.11.3 سابقه طرح و بررسي متون 282
3.4.11.4 اهداف اصلي طرح 286
3.4.11.5 اهداف فرعي طرح 286
3.4.11.6 اهداف كاربردي طرح 287
3.4.11.7 سوالات پژوهش 287
3.4.11.8 روش اجرا 288
3.4.12 ادبیات و مبانی نظری تحقیق 289
3.4.12.1 تعریف اختلالات تنفسي حین خواب 290
3.4.12.2 آپنه انسدادي حین خواب بزرگسالان 296
3.4.12.3 اپیدمیولوژي اختلالات تنفسي حین خواب 297
3.4.12.4 فاكتورهاي موثر بر اپیدمیولوژي آپنه انسدادي حین خواب 299
3.4.12.5 سن 299
3.4.12.6 جنس 299
3.4.12.7 نژاد 300
3.4.12.8 سابقه خانوادگي و استعداد ژنتیکي 300
3.4.12.9 سیگار كشیدن و مصرف الکل 301
3.4.12.10 اضافه وزن 301
3.4.12.11 آپنه ي انسدادي خواب و عملکرد شغلي 301
3.4.12.12 تشخیص اختلالات تنفسي حین خواب 303
3.4.12.13 معاینه فیزیکي 313
3.4.12.14 درمان 317
3.4.12.15 درمان با CPAP 319
3.4.12.16 ابزارهاي دهاني-دنداني 320
3.4.12.17 اعمال جراحي 321
3.4.12.18 درمان دارویي 323
3.4.13 روش تحقيق 324
3.4.13.1. جامعه مورد مطالعه 325
3.4.13.2 نوع مطالعه 325
3.4.13.3 روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن 325
3.4.13.4 مشخصات ابزار جمع آوري اطلاعات و نحوه جمع آوري آن 326
3.4.13.5 روش اجرا 327
3.4.13.6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 328
3.4.13.7 ملاحظات اخلاقي 328
3.4.13.8 محدودیت هاي اجرایي طرح وروش كاهش آنها 328
3.4.13.9 جدول متغيرها 329
3.4.14 تحليل داده ها 331
3.4.14.1 نتایج 332
3.4.15 نتيجه گيري 348
3.4.15.1 بحث 349
3.4.15.2 پیشنهادات 351
3.4.15.3 منابع 352
3.4.15.4 پرسش نامه 372

3-5 ) برسی کاربرد فنون داده کاوی مکانی درتحلیل واستخراج الگوهای تصادفات جاده ای مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی(GIS)

3.5.1 چکیده 375
3.5.2 مقدمه 375
3.5.3 داده کاوی وکشف دانش 376
3.5.4 داده کاوی مکانی 376
3.5.5 ساخت انبار داده 377
3.5.6 انبار داده تصادفات 378
3.5.7 داده کاوی وکشف دانش تصادفات جاده ای 378
3.5.8 داده کاوی در سیستم های اطلاعات مکانی 379
3.5.9 نتیجه گیری 380
3.5.10 مراجع 380

3-6 ) پیشگیری از تصادفات جاده ای با بهره گیری از روش ممیزی ایمنی راه

3.6.1 چکیده 382
3.6.2 مقدمه 382
3.6.3 مفهوم ممیزی ایمنی راه 383
3.6.4 پیشینه فعالیت های انجام شده 383
3.6.5 استرالیا 383
3.6.6 انگلستان 384
3.6.7 نیوزیلند 384
3.6.8 ایالات متحده آمریکا 384
3.6.9 مراحل ممیزی ایمنی راه 385
3.6.10 مرحله امکان سنجی 385
3.6.11 مرحله طرح اولیه 386
3.6.12 مرحله طرح جزئیات 386
3.6.13 مرحله قبل از افتتاح 386
3.6.14 مرحله پس از افتتاح 387
3.6.15 سازماندهی یک ممیزی ایمنی راه 387
3.6.16 کارفرما 387
3.6.17 تیم ممیزی ایمنی یا بازرس 387
3.6.18 عضو فنی 388
3.6.19 عضو غیرفنی 388
3.6.20 عضو ارشد 388
3.6.21 تیم طراحی 388
3.6.22 بررسی اقتصادی ممیزی ایمنی راه 389
3.6.23 هزینه های انجام ممیزی های ایمنی راه 389
3.6.24 مزایای انجام ممیزی ایمنی راه 389
3.6.25 نسبت سود به هزینه انجام ممیزی ایمنی راه 390
3.6.26 نتیجه گیری 390
3.6.27 مراجع 391
3.6.28 ABSTRACT 392

3-7 ) تحلیل تصادفات جاده ای و داده های آب و هواشناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

3.7.1 چکیده 393
3.7.2 مقدمه 393
3.7.3 مواد و روش ها 394
3.7.4 موقعیت منطقه مورد مطالعه 394
3.7.5 یافته های تحقیق 395
3.7.6 نتیجه گیری وپیشنهادات 397
3.7.7 مراجع 398

3-8 ) شناسایی ومعرفی روشهای نوین وموثر درکاهش تصادفات جاده ای

3.8.1 چکیده 399
3.8.2 مقدمه 399
3.8.3 شناسایی عوامل بروز تصادف 400
3.8.4 عوامل انسانی 400
3.8.5 طرح هندسی معبر 401
3.8.6 تجهیزات ترافیکی وروشنایی معبر 401
3.8.7 کنترل ونظارت براجرای قوانین 401
3.8.8 ر وش های پیشگیری از بروز تصادف 402
3.8.9 سیستم های تشخیص وسیله نقلیه 402
3.8.10 سیسنک های نترل تطبیقی حرکت 403
3.8.11 سیستم های هشدار انحراف ازمسیر 403
3.8.12 سیستم های شناسایی نقاط کور در خودرو 404
3.8.13 سیستم های تشخیص عابرپیاده 404
3.8.14 نتیجه گیری 405
3.8.15 مراجع 405

3-9 ) کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) درارزیابی تصادفات جاده ای

3.9.1 چکیده 407
3.9.2 مقدمه 407
3.9.3 معرفی منطقه مورد مطالعه 408
3.9.4 مواد وروش ها 408
3.9.5 نتایج و بحث 409
3.9.6 بررسی تصادفات درهنگام هوای برفی 409
3.9.7 بررسی تصادفات در شرایط یخبندان 410
3.9.8 بررسی تصادفات درهنگام ریزش باران 411
3.9.9 بررسی تصادفات درهنگام هوای مه آلود 412
3.9.10 بررسی تصادفات درشرایط هوای آفتابی 413
3.9.11 بررسی تصادفات درشرایط نامساعد جوی 414
3.9.12 بررسی تصادفات درتمامی شرایط جوی 415
3.9.13 نتیجه گیری 416
3.9.14 مراجع 417

3-10 ) کنترل تصادفات جاده ای کشور با استفاده از شبکه عصبی

3.10.1 چکیده 418
3.10.2 مقدمه 418
3.10.3 مدل سازی جاده 418
3.10.4 جاده یا بزرگراه در دست مطالعه و وضعیت اولیه 419
3.10.5 مراحل طراحی ساختار کنترل کننده 420
3.10.6 تولید اطلاعات 421
3.10.7 کنترل کننده عصبی 421
3.10.8 نتیجه گیری 423
3.10.9 مراجع 423

3-11 ) مدل سازی سری زمانی مجروحین و متوفیات حوادث تصادفات جاده ای ایران با رویکردهای MA, AR, ARMA

3.11.1 چکیده 425
3.11.2 مقدمه 425
3.11.3 مجموعه داده های مورد استفاده 426
3.11.4 متدولوژی تحقیق 426
3.11.5 ساخت واجرای مدل 427
3.11.6 نتیجه گیری 431
3.11.7 مراجع 431

قسمت هایی از فصل چهارم نقش بازرسی ایمنی راهها در جهت افزایش ایمنی جاده ای کشور و کاهش تصادفات

در بررسي علل عمده وقوع تصادفات جاده اي با توجه به آمارهاي ارائه شده وجود عوامل انساني، عوامل مرتبط با وسيله نقليه، عوامل طبيعي و عامل جاده به عنوان چهار عامل مهم تصادفات نقش عمده اي در وقوع تصادفات دارند. در اين ميان تصادفاتي كه مربوط به نقص پارامترهاي مربوط به طراحـي راه و مسير بوده است خود عامل وقوع حدود ده درصد تصادفات جاده اي در كشور مي باشد كه مي تواند به عوامل مختلفي ارتباط داشـته باشـد در ايـن (3) زمينه تاكنون اقدامات مختلفي توسط سازمان هاي مختلف پيشنهاد گرديده است كه به طور كلـي فعاليـت هـاي پيـشنهادي را مـي تـوان در قالـب سـر فصل هاي مشهور به 5E آموزش، مهندسي، نظارت، امداد رساني و ارزيابي راهكارهاي 13 گانه اسكاپ و كميسيون اقتصادي، اجتماعي منـاطق آسـيا اقيانوسيه طبقه بندي نمود:
1-هماهنگي ومديريت ايمني حمل ونقل درسطح ملي
2-ايجاد وراه اندازي نظام ثبت وپردازش اطلاعات تصادفات جاده اي
3-تامين منابع مالي براي اقدامات ايمني
4-برنامه ريزي و طراحي جاده هاي ايمن تر
5-بهبود وضعيت نقاط حادثه خيز
6-آموزش ايمني حمل ونقل به كودكان
7-آموزش وآزمايش رانندگي
8-تبليغات مداوم ايمني حمل ونقل
9-رعايت استاندارد هاي ايمني وسايل نقليه
10-قانون گذاري ترافيك وتدوين مقررات ايمني
11-اجراي قانون توسط پليس
12-امداد رساني به حادثه ديدگان تصادفات
13-تحقيقات ايمني حمل ونقل

فهرست کامل فصل چهارم نقش بازرسی ایمنی راهها در جهت افزایش ایمنی جاده ای کشور و کاهش تصادفات

4-1 ) نقش بازرسی ایمنی راه ها درجهت افزایش ایمنی جاده ای کشور وکاهش تصادفات

4.1.1 خلاصه 432
4.1.2 مقدمه 432
4.1.3 بررسی علل عمده وقوع تصادفات 432
4.1.4 فرایند ارزیابی ایمنی راه 433
4.1.5 تجربیات دیگر کشورها 433
4.1.6 منافع سیستم باتوجه به تجربیات مشاهده شده درسایر کشورها 434
4.1.7 روش فرآیند پیشنهادی 434
4.1.8 ارائه پیشنهادات لازم جهت توجه به آن در بازرسی ایمنی راه های ایران 435
4.1.9 نتیجه گیری 436
4.1.10 مراجع 436

4-2 ) بررسی تاثیر رفتار انسان در ایجاد ایمنی در تصادفات جاده اي

4.2.1 چکیده 437
4.2.2 مقدمه 437
4.2.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 438
4.2.4 مفاهیم و تعاریف 438
4.2.5 عوامل انسانی موثر در بروز رخدادهاي رانندگی 439
4.2.6 سیستم حمل و نقل هوشمند 441
4.2.7 ایمنی و جلوگیري از تصادف 442
4.2.8 نقش انسان در ایجاد ایمنی و جلوگیري از تصادف 442
4.2.9 نتیجه گیري 443
4.2.10 راهکارها و پیشنهادات 444
4.2.11 مراجع 444
4.2.12 ABSTRACT 446

4-3 ) تحلیل متغیرهاي مکانی-دموگرافیکقربانیان تصادفات جاده اي ایران سال های 1383 الی1387

4.3.1 چکیده 447
4.3.2 مقدمه 448
4.3.3 ادبیات موضوع 449
4.3.4 روشتحقیق 452
4.3.5 تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیکتصادفات در ایران 452
4.3.6 توزیع متغیر جنسدر متوفیان تصادفات و ارتباطآن با سایر متغیرها 453
4.3.7 بررسی ارتباط متغیرهاي مکانی-دموگرافیکقربانیان تصادفات در کشور 458
4.3.8 نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد 462
4.3.9 منابع و مراجع 463

4-4 ) بررسی عوامل موثر،راه کارهای کاهش(مورد:جاده هراز استان مازندران)

4.4.1 چکیده 465
4.4.2 مقدمه 465
4.4.3 مبانی نظری 466
4.4.4 شناسایی وتحلیل عوامل بروز تصادف 467
4.4.5 روش تحقیق و منطقه مورد مطالعه 468
4.4.6 یافته ها 469
4.4.7 عوامل فنی ومدیریتی 469
4.4.8 عوامل طبیعی 469
4.4.9 عوامل انسانی 470
4.4.10 راه کارهای کاهش 471
4.4.11 جمع بندی 471
4.4.12 منابع 471

4-5 ) کمک های اولیه و فوریت های پزشکی درتصادفات وسوانح جاده ای

4.5.1 چکیده 474
4.5.2 بدنه اصلی 474
4.5.3 عوامل موثر در تصادفات 475
4.5.4 اقدامات حین وبعداز وقوع حادثه 475
4.5.5 هرگز درعر یک جاده عریض ندوید 475
4.5.6 بررسی وضعیت مصدومین 476
4.5.7 نحوه برخورد با مصدومان داخل وسیله نقلیه 476
4.5.8 نحوه برخورد با مصدومان روی جاده 476
4.5.9 نتیجه گیری 477
4.5.10 منابع 477

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم برآورد هزینه تصادفات جاده ای

اختلالات تنفسی حین خواب به گروهی ازمشکلات از جمله وقفه کامل یا نسبی تنفسی حین خواب (آپنه و هیپوپنه ) و تغییر الگوی تنفسی اطلاق می گردد. این اختلالات با تاثیر بر الگوی خواب ممکن است منجر به خواب آلودگی و یا خستگی طی روز و در نتیجه اختلال عملکرد روزانه و کاهش کیفیت زندگی گردد.آپنه انسدادی حین خواب شایعترین اختلال از این گروه اختلالات است که با انسداد موقت راه هوایی فوقانی در طی خواب مشخص می شود. این اختلال به علت تغییرات شدیدی که بر روی کیفیت خواب مبتلایان گذاشته و همچنین منجر به اختلال در اکسیژن شریانی می شود که می تواند منجر به پیامدهای ناگوار متعددی شود از جمله افزایش خطا و اشتباه طی فعالیت های روزانه، تصادفات مرگبار، سندرم متابولیک و و بیماریهای قلبی عروقی و حتی مرگ ومیر ناشی از سکته های قلبی و یا مغزی گردد.

فهرست کامل فصل پنجم برآورد هزینه تصادفات جاده ای

5-1 ) تحلیل هزینه های تصادفات جاده ای وارزیابی اجزای آن

5.1.1 خلاصه 478
5.1.2 مقدمه 478
5.1.3 بیان مسئله 479
5.1.4 تحلیل آمار تصافدات شهری وبرون شهری استان مازندران 479
5.1.5 محاسبه مقدماتی هزینه تصادفات 479
5.1.6 تعیین روش بهینه محاسبه هزینه تصادفات برای استان مازندران 480
5.1.7 عناصر هزینه مستقیم 480
5.1.8 عناصر هزینه غیر مستقیم 481
5.1.9 روش محاسبه عناصر غیرمستقیم 482
5.1.10 روش تولید ناخالص یاسرمایه انسانی 482
5.1.11 رشو تولید خالص 482
5.1.12 روش بیمه عمر 482
5.1.13 روش ارقام اعطایی دادگاه ها 483
5.1.14 روش ارزیابی تلویحی جامعه 483
5.1.15 معالجه سرپایی 483
5.1.16 آثار عملی کاربرد روشهای مختلف محاسبه هزینه های تصادفات جاده ای درارزیابی پروژه ها 484
5.1.17 نتیجه گیری 484
5.1.18 منابع 485

5-2 ) تخمین هزینه های اقتصادی تصادفات جاده ای درایران

5.2.1 چکیده 486
5.2.2 مقدمه 487
5.2.3 روشهای تخمین هزینه تصادفات 487
5.2.4 مروری بر مطالعات تجربی 488
5.2.5 روش شناسی تحقیق 489
5.2.6 شاخص DALY 490
5.2.7 نتیجه گیری تحقیق 491
5.2.8 مراجع 492

5-3 ) بررسی هزینه های انسانی واقتصادی تصادفات جاده ای ایران وراه های برآورد نسبی آن(از 1385 تا 1387)

5.3.1 چکیده 501
5.3.2 ABSTRACT 502
5.3.3 مقدمه 502
5.3.4 بیان مسئله 503
5.3.5 محاسبه هزینه تصادفات درایران 503
5.3.6 هزیه های اقتصادی-اجتماعی تصادفات جاده ای وچگونگی برآورد آن 504
5.3.7 محاسبه ارزش جان افراد در تصادفات 505
5.3.8 هزینه تصادفات در امریکا 507
5.3.9 روش هزینه مستقیم سالهای ازدست رفته 508
5.3.10 هزینه سرمایه های انسانی 509
5.3.11 محاسبه هزینه تصادفات درایران 510
5.3.12 سهم هزینه تصادفات رانندگی،هفت درصد تولید ناخالص ملی 510
5.3.13 وضعیت ایمنی راه ها درایران ومقایسه آن با سایرکشورها 511
5.3.14 منابع 512

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید