50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری مدیران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری مدیران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری مدیران بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی سازمان ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش رابطه بین هوش رقابتی مدیران و عملکرد مدیران بررسی شده است

شخصیت یک فرد در زندگی، زاییده استعدادهای عاطفی نهفته است نه ضریب هوشی. آنچه که مسلماً در مورد رهبران بزرگ و موفق سازمان‌ها می‌دانیم این است که لزوماً آن‌ها با هوش‌ترین فرد سازمان‌ها از لحاظ ضریب هوشی نیستند، بلکه آن‌ها شعور عاطفی بالاتری نسبت به سایرین دارند و به همین وسیله افراد را به سمتی که در نظر دارند سوق می‌دهند. باید گفت که رمز نفود آن‌ها بر افراد بر همین نکته است. رهبری و مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منطور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموما مدیران برای پاسخ به آن‌ها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از مهمترین خصیصه هایی که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی از عوامل موثر در رضایت افراد به شمار می رود.

قسمت هایی از فصل اول بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری مدیران

افراد، سازمان ها و جوامعی که نتوانند خود را با تحولات همگام کنند، از حرکت خواهند ایستاد و با شکست روبرو خواهند شد، در این میان سازمان ها باید به فکر پرورش بروندادهایی باشند تا بتواند با حرکتی پویا از دستاوردهای علمی استفاده کرده و خود را از ایستایی نجات دهند. تقویت و توسعه عملکرد تجاری در سازمانها می تواند موجب افزایش رشد و بهره وری سازمانها شود. هر یک از سازمانها باید فرصت و تهدیدها را در نظر داشته باشند. و برای آنها ایده هایی را مطرح کنند. یکی از عواملی که نقش چشمگیری بر موفقیت افراد ایفا می کند، هوش عاطفی است. فرهنگ ما ارزش والایی برای هوش قائل شده است، اما این هوش عمومی در واقع از هوش اجتماعی نشات گرفته است.
یکی از مشکلات عمده در زمینه مطالعات هوش اجتماعی اختلاف نظر در مورد تعریف هوش اجتماعی است که توسط صاحب نظران و محققین درگیر طی سالهای متمادی ارائه گردیده است. برابر اظهارات نظریه پردازان، هوش اجتماعی دارای ساختاری چند وجهی بوده و شامل مؤلفه های ادراکی، تجزیه و تحلیل شناختی و رفتاری می‌باشد. با این توصیف فرد دارای هوش اجتماعی بالا، فردی است که قادر است رفتار کافی برای رسیدن به اهداف اجتماعی مورد نظر را به انجام برساند

فهرست کامل فصل اول بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری مدیران

1-1 ) بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری

1.1.1 کلیات تحقیق 15
1.1.1.1 مقدمه 15
1.1.1.2 بیان مسئله 16
1.1.1.3 ضرورت واهمیت تحقیق 18
1.1.1.4 سوابق تحقیق 18
1.1.1.5 فر ضیه ها 20
1.1.1.6 مدل نظری تحقیق 21
1.1.1.7 اهداف تحقیق 21
1.1.1.8 اهداف کاربردی طرح 22
1.1.2 مروری بر تحقیقات انجام شده 23
1.1.2.1 مقدمه 23
1.1.2.2 تعریف هوش 23
1.1.2.3 رهیافت روان سنجی 24
1.1.2.4 منحنی توزیع هوش 24
1.1.2.5 تعاریف هوش 25
1.1.2.6 رهیافت های پردازش اطلاعات 25
1.1.2.7 هوش ازدیدگاه رشد 26
1.1.2.8 هوش ومسئله طبیعت-تربیت 27
1.1.2.9 هوش اجتماعی چیست 27
1.1.2.10 مفهوم هوش اجتماعی درنظریه محققان 28
1.1.2.11 باروشهایی میتوان هوش اجتماعی را تقویت کرد 30
1.1.2.12 مشکلات هوش اجتماعی 31
1.1.2.13 انواع هوش درحالت کلی 34
1.1.2.14 انواع هوش ازدیدگاه ثرندایک 35
1.1.2.15 انواع هوش ازدیدگاه اسپیرمن 36
1.1.2.16 انواع هوش ازدیدگاه ترستون 36
1.1.2.17 انواع هوش ازدیدگاه اشترن برگ 36
1.1.2.18 انواع هوش ازدیدگاه گاردنر 37
1.1.2.19 تقسیم بنید هوش به انواع کلامی وعملی 42
1.1.2.20 خصوصیات افراد دارای هوش اجتماعی 43
1.1.2.21 تاریخچه بانک ها 44
1.1.2.22 پیدایش بانکداری 45
1.1.2.23 بانک های ایرانی باسرمایه ایرانی 46
1.1.2.24 تاریخه بانک کشاورزی 46
1.1.2.25 تعریف تجهیز منابع بانکی 46
1.1.2.26 تعریف مشتری 47
1.1.2.27 رضایت مشتری چیست؟ 47
1.1.2.28 انواع مهارت های لازم برای جذب منابع مالی دربانک ها 48
1.1.2.29 نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 48
1.1.2.30 نقش عامل تنوع خدمات بانکی درجذب منابع مالی 49
1.1.2.31 عوامل موثربرتجهیز منابع مالی 49
1.1.2.32 فناوری اطلاعات وارتباطات 50
1.1.2.33 مهارت های نیروی انسانی 50
1.1.2.34 تنوع خدمات بانکی 51
1.1.2.35 کیفیت خدمات بانکی 51
1.1.2.36 مطلوبیت محیط داخلی بانک ها 51
1.1.2.37 مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها 51
1.1.2.38 عملکرد تجاری چیست 52
1.1.2.39 عملکرد رفتاری 52
1.1.2.40 عملکرد درنقش 52
1.1.2.41 عملکرد فرانقشی 53
1.1.2.42 عملکرد مبتنی برنتیجه 53
1.1.2.43 عملکرد تجاری سازی دربخش های مختلف 53
1.1.2.44 تعریفل تجاری سازی فن آوری 54
1.1.2.45 فرایند تجاری سازی فن آوری 54
1.1.2.46 تعریف شاخص تجاری سازی فن آوری 55
1.1.2.47 روند تجاری سازی فن آوری درجهان 55
1.1.3 مواد و روش ها 56
1.1.3.1 مقدمه 56
1.1.3.2 روش تحقیق 57
1.1.3.3 جامعه آماری 57
1.1.3.4 شیوه تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری 57
1.1.3.5 روش گردآوری اطلاعات وابزار سنجش 58
1.1.3.6 روایی پرسشنامه 59
1.1.3.7 پایایی پرسشنامه 60
1.1.3.8 مقیاس های مورد استفاده در تحقیق 61
1.1.3.9 روشهای تجزیه وتحلیل داده ها 62
1.1.3.10 آمار توصیفی 62
1.1.3.11 آمار استنباطی 62
1.1.3.12 تحلیل عاملی 62
1.1.3.13 آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 63
1.1.3.14 آزمون تحلیل همبستگی پیرسون واسپرمن 63
1.1.3.15 تحلیل رگرسیون چندگانه 63
1.1.4 نتایج 64
1.1.4.1 مقدمه 64
1.1.4.2 یافته های توصیفی تحقیق 65
1.1.4.3 ویژگی های توصیفی مربوط به مدیران 66
1.1.4.4 ویژگی های جمعین شناختی مربوط به مشتریان 71
1.1.4.5 شاخص های آماری متغیرهای تحقیق 76
1.1.4.6 یافته های استنباطی 76
1.1.5 بحث ونتیجه گیری 82
1.1.5.1 مقدمه 82
1.1.5.2 نتیجه گیری 82
1.1.5.3 نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع 85
1.1.5.4 محدودیت های تحقیق 86
1.1.5.5 پیشنهادات تحقیق 86
1.1.5.6 پیوست ها 88
1.1.5.7 فهرست منابع 102
1.1.5.8 ABSTRACT 104

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی سازمان ها

با شدید شدن رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمانها و همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری،سازمان ها به تدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان سوق داده شده اند.سازمان ها باهر ماهیتی چه تولیدی چه خدماتی و یا مطالعاتی ناگزیرند خواسته های مشتریان خود را برآورده سازند.تردیدی نیست که لازمه دستیابی به این هدف، اعمال روش های جدید و تجزیه تحلیل مسائلی هست که در سطوح متعدد امور سازمانی مطرح می شود.سیستم سازمانی باید خدمات مورد نیاز جامعه کنونی کشور را متناسب با ساختار بازار عرضه نماید. به این دلیل،سازمانه ها در تلاش اند با تکیه بر فناوری های جدید اطلاعاتی سازمان را به گونه ای تغییر دهند که رسالت پاسخگویی به مردم را در کمترین زمان با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام رسانند و برای پاسخگویی به انتظارات متفاوت مشتریان سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تجربه راه گشا به نظر می رسد. مدیریت ارتباط با مشتری قادر است فاصله بین مشتریان و سازمان را کاهش دهد و با وفاداری مشتری،خدمت برتر،گردآوری بهتر اطلاعات و آموزش سازمانی موجب موفقیت شرکت گردد.

فهرست کامل فصل دوم بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی سازمان ها

2-1) رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد در نقش و عملکرد فرا نقش

2.1.1 چکیده 106
2.1.2 مقدمه 107
2.1.3 هوش اجتماعی 107
2.1.4 عملکرد 109
2.1.5 انواع عملکرد 109
2.1.6 روش تحقیق 110
2.1.7 يافته ها 111
2.1.8 بحث و نتیجهگیري 115
2.1.9 منابع 116

2-2) بررسی مدیریت ارتباط با مشتری CRM و عملکرد بازاریابی سازمان ها

2.2.1 چکیده 118
2.2.2 مقدمه 118
2.2.3 عملکرد 119
2.2.4 عملکرد بازاریابی 119
2.2.5 ابعاد عملکرد بازاریابی 119
2.2.6 مدیریت ارتباط با مشتری 120
2.2.7 تاریخچه CRM 120
2.2.8 ابعاد CRM 120
2.2.9 اهداف ارتباط با مشتری 121
2.2.10 اصول CRM 121
2.2.11 چالش های اجرایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان 121
2.2.12 ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکر بازاریابی 122
2.2.13 نتیجه گیری 122
2.2.14 مراجع 123
2.2.15 ABSTRACT 125

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم رابطه بین هوش رقابتی مدیران و عملکرد مدیران

یکی از مشکلات عمده در زمینه مطالعات هوش اجتماعی اختلاف نظر در مورد تعریف هوش اجتماعی است که توسط صاحب نظران و محققین درگیر طی سالهای متمادی ارائه گردیده است. برابر اظهارات نظریه پردازان، هوش اجتماعی دارای ساختاری چند وجهی بوده و شامل مؤلفه های ادراکی، تجزیه و تحلیل شناختی و رفتاری می‌باشد. با این توصیف فرد دارای هوش اجتماعی بالا، فردی است که قادر است رفتار کافی برای رسیدن به اهداف اجتماعی مورد نظر را به انجام برساند.
در طی دو دهه اخیر مبحث هوش اجتماعی یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله در حوزه مدیریتی، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از احساس های مطبوع هر مشتری احساس رضایت از بانکی که با آن مشتری است، در سازمان های امروزی رضایت و خشنودی، یکی از دغده های عمده مدیران به خصوص در سازمانهای خدماتی می‌باشد. مشتریان راضی برای سازمان وفادار می مانند، و در نهایت موجب سود رسانی به سازمان و بهره وری سازمان می گردند.

فهرست کامل فصل سوم رابطه بین هوش رقابتی مدیران و عملکرد مدیران

3-1 ) تببین رابطه بین هوش رقابتی مدیران و عملکرد مدیران

3.1.1 چکیده 126
3.1.2 مقدمه 127
3.1.3 هوش رقابتی 127
3.1.4 عملکرد مدیران 129
3.1.5 چهارچوب مفهومی پژوهش 129
3.1.6 فرضیات 130
3.1.7 روش شناسی تحقیق 130
3.1.8 یافتههای حاصل از پژوهش 131
3.1.9 بررسی فرضیات تحقیق 131
3.1.10 نتیجه گیری 132
3.1.11 منابع 134

3-2 ) رابطه بين هوش تجاری و عملکرد سازمانی

3.2.1 چکیده 135
3.2.2 مقدمه 136
3.2.3 روش شناسی 136
3.2.4 جامعه و نمونه ی آماری 137
3.2.5 ابزارجمع آوری داده ها 137
3.2.6 روش تجزيه و تحليل داده ها 137
3.2.7 يافته ها 138
3.2.8 بحث و نتيجه گيری 138
3.2.9 مراجع 139

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید