50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین بر شیوه های مختلف رشد دانش اموزان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین بر شیوه های مختلف رشد دانش اموزان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی نقش سبک زندگی با شیوه های فرزند پروری و رشد اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله در دانش آموزان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش شیوه های فرزند پروری والدین بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با عزت نفس و خودکارآمدی وسازگاری اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با سبكهاي فرزند پروري بررسی شده است

از جمله مهمترين عواملي كه تعيين كننده شخصيت فرد در بزرگسالي است رابطه او با مراقب يا مادرش است وجود يا عدم وجود اين رابطه و همچنين چگونگي و كيفيت اين رابطه بين نوزاد و مراقب او مورد توجه بسياري از روانكاران و روانشناسان قرار گرفته است؛ كه در اين بين بولبي به طور منظم و منسجم به مطالعه و بررسي اين رابطه تحت عنوان دلبستگي پرداخته است. دلبستگي مفهومي است كه ريشه در كارهاي كردار شناسان دارد و داراي بار مفهومي روان تحليل گرايانه نيز است. بولبي تاكيد ميكند كه هيجانها جزء اساسي دلبستگي هستند و نيز كودكان با سبك دلبستگي ايمني داراي تجارب سرشار از ايمني و به دور از اضطراب مختل كننده هستند و در مقابل، كودكان با سبك دلبستگي ناايمن (اجتنابي و دو سوگرا) دنيا را محيطي ناامن واسترسزا تصور كرده و توانايي موثر و سازنده با مشكلات و موقعيتهاي تنشزا را ندارند

قسمت هایی از فصل اول بررس نقش سبک زندگی با شیوه های فرزند پروری و رشد اجتماعی

خانواده از نهادهاي مهم وبنیادي جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعـه دارد.اهمیـت خـانواده بعنـوان یـک نهـاد اجتماعی مساله اي غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسالان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است. تاثیر خانواده بر فرزندان و نقش هاي مهم آن در جنبه هاي سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و غیره بسـیار مهـم و عظـیم است. روابط صحیح و متعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت و بهداشت روانـی آنـان اسـت و در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرند تاثیر متقابل والدین و فرزندان و نحوه برخـورد و ارتباط والدین با فرزندان از مهمترین و بنیادي ترین عوامل محسوب می شود. از جمله متغیرهایی کـه در ارتباط با شیوه هاي فرزند پروري والـدین مـورد توجـه و بررسـی محققـان و پژوهشـگران روان شناسـی و متخصصـین تربیتـی قرارگرفته است می توان به رشد اخلاقی اشاره نمود. رشد اخلاقی در نوجوانان رونـدي تحـولی دارد کـه مراحـل آن از سـالهاي مدرسه شروع شده و تا دوران بلوغ ادامه پیدا میکند. در این رابطه، محیط آموزشی محل مناسبی است که پـس از خـانواده بـه عنوان جایی است که پایه هاي اخلاق و شخصیت فرد پی ریزي می شود کـه بـا ایـن وجـود سـنگ بنـاي اخـلاق نوجوانـان در سالهاي مدرسه و در دامان خانواده نهاده شده است .همچنین نظریه بامریند، سبک هاي فرزنـد پـروري به عنوان واسطه ي بین متغیرهاي هنجاري آنان و جامعه پذیري فرزندان عمل می کند و بـا شایسـتگی هـاي اجتمـاعی رابطـه دارد. همچنین وي نشان داده است که نوجوانانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هستند و نمی توانند به تنهـایی کاري انجام دهند یا از خود عقیده اي داشته باشند شاید به این دلیل که به قدر کافی فرصـت نداشـته انـد کـه عقایـد خـود را بیازمایند یا مستقلانه مسئولیت قبول کنند. در ضمن این نوجوانـان اعتمـاد بـه نفـس کمتـر و استقلال و خلاقیت کمتري دارند، ذهن کنجکاوي ندارند، از لحاظ رشد اخلاقی کمتر رشد یافته انـد و در برخـورد بـا مشـکلات روزمره عملی، تحصیلی و ذهنی انعطاف پذیري کمتري دارند.

فهرست کامل فصل اول بررس نقش سبک زندگی با شیوه های فرزند پروری و رشد اجتماعی

1-1 ) بررسی نقش سبک زندگی والدین با شیوه های فرزند پروری

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مرور ادبیات 2
1.1.4 فرضیه های پژوهش 2
1.1.5 روش تحقیق 3
1.1.6 تخمین حجم نمونه 3
1.1.7 رابطه بین سبک زندگی و شیوههای فرزندپروری 4
1.1.8 بررسی فرضیه ها 4
1.1.9 پرسشنامه شیوه های فرزند پروری 6
1.1.10 پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت 7
1.1.11 روش جمع آوری اطلاعات 8
1.1.12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
1.1.13 بحث و بررسی 8
1.1.14 نتیجه گیری 13
1.1.15 منابع 14

1-2 ) رابطه سبکهای تربیتی والدین و عملکرد خانواده با تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر خرمدره

1.2.1 چکیده 17
1.2.2 مقدمه 18
1.2.3 روش 20
1.2.4 یافته ها 21
1.2.5 بحث و نتیجهگیری 23
1.2.6 منابع 26

1-3 ) بررسی رابطه سبکهاي فرزند پروري والدین با رشد اخلاقی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان ارسنجان درسال تحصیلی93-1392

1.3.1 چکیده 28
1.3.2 مقدمه 29
1.3.3 فرضیۀ پژوهشی 29
1.3.4 روش تحقیق 29
1.3.5 روایی و پایایی پرسشنامه 30
1.3.6 یافتهها 30
1.3.7 آزمون فرضیه اصلی 31
1.3.8 بحث و نتیجه گیري 32
1.3.9 محدودیت ها 32
1.3.10 پیشنهادها 33
1.3.11 مراجع 33

1-4 ) رابطه شیوه های فرزندپروری با سبک های مقابله ای نوجوانان شهراصفهان

1.4.1 چکیده 34
1.4.2 مقدمه 35
1.4.3 روش 36
1.4.4 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری آلاباما 36
1.4.5 پرسشنامه راهبردهای مقابله ای 37
1.4.6 یافته ها 38
1.4.7 بحث ونتیجه گیری 39
1.4.8 منابع 40

1-5 ) بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین بارشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهرستان اردکان درسال 95-94

1.5.1 چکیده 42
1.5.2 مقدمه 42
1.5.3 شیوه های فرزندپروری 45
1.5.4 خصوصیات والدین باانواع شیوه های فرزندپروری 46
1.5.5 نظریه های مختلف درباره فرزندپروری 47
1.5.6 خانواده ورشد کودک 48
1.5.7 نقش والدین دررشد اجتماعی کودکان 48
1.5.8 ماهیت رشد اجتماعی 49
1.5.9 کودک واجتماع 50
1.5.10 اجتماعی شدن کودک 50
1.5.11 روش تحقیق 51
1.5.12 یافته های پژوهش 52
1.5.13 بحث ونتیجه گیری 53
1.5.14 فهرست منابع وماخذ 54

1-6 ) رابطه بین الگوهای تعاملی والدین،شیوه های فرزند پروری وعملکرد خانواده برسبک های دلبستگی کودکان دبستانی

1.6.1 چکیده 56
1.6.2 مقدمه 57
1.6.3 روش 60
1.6.4 یافته ها 63
1.6.5 بحث ونتیجه گیری 67
1.6.6 منابع وماخذ 70
1.6.7 فهرست منابع 70

1-7 ) بررسی رابطۀ بین ویژگی هاي شخصیتی والدین و اتخاذ سبک فرزند پروري در دانشگاه سورة شهر ري

1.7.1 چکیده 75
1.7.2 مقدمه 76
1.7.3 رویکرد رفتارگرایی 80
1.7.4 رویکرد انسانگرایانه 80
1.7.5 مطالب اصلی 81
1.7.6 سبک والدینی مقتدرانه 85
1.7.7 سبک والدینی سختگیرانه 87
1.7.8 سبک والدینی سهلگیرانه 88
1.7.9 مقیاس شیوههاي فرزندپروري بامریند 91
1.7.10 پرسشنامه صفات شخصیتی نئو فرم کوتاه 92
1.7.11 نتیجهگیری 95
1.7.12 منابع 99

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله در دانش آموزان

خانواده اولین و مهم ترین بافت اجتماعی را برای رشد فرد فراهم می سازد.کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره جهان فرا می گیرد ارتباط. والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سال ها نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد .این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شوند متاثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی و … می باشند. کودکان در محیط خانواده حس محبت، امنیت و توانایی یادگیری را کسب می کنند و از طریق کیفیت ارتباط با والدین خود و خواهرها و برادرها مهارت های اجتماعی لازم را برای سازگاری بهتر می آموزند .اولین ارتباط کودک با محیط از طریق پدر و مادر است و تقلید از رفتارهای آن ها شیوه زندگی را مشخص می کند لذا ماهیت روابط والد-فرزندی می تواند در ایجاد سازگاری و توانایی حل مسایل کودک تسهیل کننده یا بازدارنده باشد.

فهرست کامل فصل دوم سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله در دانش آموزان

2-1) بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

2.1.1 کلیات پژوهش 114
2.1.1.1 مقدمه 115
2.1.1.2 بیان مسئله 116
2.1.1.3 اهمیت و ضرورت پژوهش 119
2.1.1.4 اهداف پژوهش 121
2.1.1.5 هدف اصلی 121
2.1.1.6 اهداف فرعی 121
2.1.1.7 فرضیه های پژوهش 122
2.1.1.8 فرضیه اصلی 122
2.1.1.9 فرضیه های فرعی 122
2.1.1.10 تعاریف متغیر ها 122
2.1.1.11 تعاریف مفهومی متغیر ها 122
2.1.1.12 شیوه های فرزند پروری 122
2.1.1.13 سبک های حل مسئله 123
2.1.1.14 تعاریف عملیاتی متغیرها 123
2.1.2 مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش 124
2.1.2.1 شیوه های فرزند پروری 125
2.1.2.2 تعاریف شیوه های فرزند پروری 125
2.1.2.3 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری 126
2.1.2.4 نظریه بامریند 126
2.1.2.5 الگوی شفر 129
2.1.2.6 دیدگاه السون 130
2.1.2.7 نظریه اریکسون 132
2.1.2.8 الگوی زیگلمن 133
2.1.2.9 نگرش های فرزندپروری 136
2.1.2.10 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه 137
2.1.2.11 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان 139
2.1.2.12 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری 140
2.1.2.13 فرهنگ و فرزندپروری 141
2.1.2.14 سبک های تفکر 142
2.1.2.15 تعریف تفکر و سبک های تفکر 142
2.1.2.16 انواع سبک های تفکر 144
2.1.2.17 تفکر از دیدگاه جان دیویی 148
2.1.2.18 تفکر از دیدگاه گیلفورد 149
2.1.2.19 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات 150
2.1.2.20 سبک های تفکر از دید استرنبرگ 151
2.1.2.21 رابطه هوش و تفکر 152
2.1.2.22 عوامل بستر ساز تفکر 154
2.1.2.23 سبک های حل مسئله 155
2.1.2.24 تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله 155
2.1.2.25 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله 158
2.1.2.26 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله 159
2.1.2.27 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله 159
2.1.2.28 فرآیند حل مسئله 161
2.1.2.29 نظریه های حل مسئله 165
2.1.2.30 پیشینه پژوهش های انجام گرفته 168
2.1.2.31 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 168
2.1.2.32 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور 169
2.1.3 روش پژوهش 171
2.1.3.1 طرح پژوهش 172
2.1.3.2 طبقه بندی متغیرها 172
2.1.3.3 جامعه آماری پژوهش 172
2.1.3.4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری 172
2.1.3.5 ابزار پژوهش 173
2.1.3.6 پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 173
2.1.3.7 پرسش نامه سبک های تفکر 173
2.1.3.8 پرسش نامه سبک های حل مسئله 174
2.1.3.9 روش اجرا 174
2.1.3.10 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 175
2.1.4 تجزیه و تحلیل داده ها 176
2.1.4.1 مقدمه 177
2.1.5 بحث و نتیجه گیری 184
2.1.5.1 تفسیر نتایج 185
2.1.5.2 نتیجه گیری کلی 190
2.1.5.3 محدودیت ها 190
2.1.5.4 پیشنهادات 190
2.1.5.5 پیشنهادهای پژوهشی 190
2.1.5.6 پیشنهاد های کاربردی 191
2.1.5.7 منابع 192
2.1.5.8 ضمائم 202
2.1.5.9 ABSTRACT 212

2-2) رابطه ی سبک های حل مساله و شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه والدین در پسران دانش آموز مقطع متوسطه

2.2.1 چکیده 214
2.2.2 مقدمه 214
2.2.3 روش پژوهش 217
2.2.4 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 217
2.2.5 ابزار 217
2.2.6 یافته ها 218
2.2.7 یافته های توصیفی 218
2.2.8 یافته های استنباطی 218
2.2.9 پیش بینی سبک های حل مساله از طریق شیوه ی فرزند پروری 218
2.2.10 بحث و نتیجه گیری 219
2.2.11 منابع 220

2-3) بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با سبک های حل مساله در پسران دانش آموز مقطع متوسطه اول )کلاس نهم( شهرستان خنج استان فارس

2.3.1 چکیده 221
2.3.2 مقدمه 222
2.3.3 روش پژوهش 223
2.3.4 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 223
2.3.5 ابزار 223
2.3.6 یافته ها 224
2.3.7 بحث و نتیجه گیری 226
2.3.8 مراجع 228

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان

امروزه سلامت روانی یکی از موضوعات و مقولاتی است که ذهن بسیاری از متخصصان حوزه های مختلف را به خود مشغول کرده است .عوامل مختلفی روی سلامت روانی افراد تأثیر می گذارد .در این زمینه خانواده که اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است، نقش مهمی را ایفامی کند. هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آنکه از خانواده هایی سالم برخوردار باشد برای داشتن خانواده های سالم لزوم دومولفه سلامت روان و سبک های فرزند پروری ضروری است. یکی از الزامات موفقیت در سلامت روان ، اتخاذ سبک های فرزند پروری مناسب می باشد .فرزند پروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها ورفتار های ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تاثیر می گذارد. سبک های تربیتی والدین شامل : مستبدانه ،آزادانه ومقتدرانه می باشد که انتخاب هر کدام از این سبک ها درشکل گیری ، رشد وتکامل فرزندان در تمام دوران زندگی آنها تاثیر گذار است . از مشکلات عمده ای که معمولا والدین با آن روبه رو هستند،عدم آگاهی از چگونگی اتخاذ سبک های تربیتی مناسب در مورد فرزندانشان است. اگر والدین بتوانند با افزایش آگاهی خود نسبت به سبک های فرزند پروری بهترین سبک را انتخاب کنند ،قطعا تاثیرات مطلوبی را در فرزند خود مشاهده می کنند ،که یکی از این تاثیرات می تواند بهبود سلامت روان فرزندشان باشد. سبکهای فرزند پروری ترکیبهایی از رفتارهای والدین است که در موقعیتهای گسترده ای روی می دهند و جو فرزندپروری بادوامی را پدید می آورند

فهرست کامل فصل سوم بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان

3-1 ) بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان

3.1.1 چکیده 229
3.1.2 مقدمه 229
3.1.3 روش 230
3.1.4 ابزارهای پژوهش 230
3.1.5 پرسشنامه سبک های تربیتی 230
3.1.6 پرسش نامه سلامت عمومی 231
3.1.7 بحث ونتیجه گیری 232
3.1.8 منابع وماخذ 233

3-2 ) سبکهای تربیتی والدین با تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر خرمدره

3.2.1 چکیده 235
3.2.2 مقدمه 236
3.2.3 روش 237
3.2.4 یافته ها 238
3.2.5 بحث و نتیجهگیری 240
3.2.6 منابع 241

3-3 ) رابطه بازداری و برانگیختگی فعال سازی رفتاری با طرحوارههای ناسازگار اولیه بر سبک های فرزند پروری دانشجویان

3.3.1 چکیده 243
3.3.2 مقدمه 243
3.3.3 روش 245
3.3.4 ابزار پژوهش 245
3.3.5 پرسشنامه فرزند پروری یانگ 246
3.3.6 مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری 247
3.3.7 بحث ونتیجه گیری 254
3.3.8 محدودیتهای تحقیق 257
3.3.9 منابع 257

3-4 ) واکاوی رابطه سبکهای تربیتی خانواده با تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان در سال تحصیلی95-1394

3.4.1 چکیده 259
3.4.2 مقدمه 259
3.4.3 پیشنه تحقیق 260
3.4.4 روش تحقیق 261
3.4.5 یافته های تحقیق 261
3.4.6 بحث و نتیجهگیری 263
3.4.7 منابع 265

3-5 ) سبک هاي فرزند پروري و اختلالات رفتاري

3.5.1 چکیده 367
3.5.2 مقدمه 267
3.5.3 فرزند پروري 268
3.5.4 سبک هاي فرزند پروري 268
3.5.5 عوامل کارآمدي فرزند پروري مقتدرانه 269
3.5.6 اختلالات رفتاري 270
3.5.7 نتایج و بحث 272
3.5.8 پیشنهاد 272
3.5.9 منابع 272

3-6 ) بررسی رابطه فرزندپروری و اضطراب جدایی

3.6.1 چکیده 274
3.6.2 مقدمه 274
3.6.3 بیان مسئله 275
3.6.4 اهمیت و ضرورت موضوع 277
3.6.5 اهداف پژوهش 277
3.6.6 پرسش های پژوهش 277
3.6.7 تعاریف مفهومی متغیرها 278
3.6.8 تعریف عملیاتی متغیرها 279
3.6.9 روش پژوهش 279
3.6.10 ابزارگرآوری اطلاعات 279
3.6.11 مبانی نظری 279
3.6.12 پیشینه تجربی 281
3.6.13 نتیجه گیری 282
3.6.14 منابع 283

3-7 ) رابطه سبک های فرزندپروری با پرخاشگری در نوجوانان

3.7.1 چکیده 285
3.7.2 مقدمه 286
3.7.3 بیان مسئله 286
3.7.4 اهمیت و ضرورت پژوهش 288
3.7.5 اهداف پژوهش 288
3.7.6 فرضیه یا پرسش های تحقیق 288
3.7.7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 288
3.7.8 نوجوانی 288
3.7.9 موضع گیری های نظری در خصوص پرخاشگری 289
3.7.10 عوامل مؤثر بر پرخاشگری 291
3.7.11 روش پژوهش 292
3.7.12 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 292
3.7.13 ابزار گردآوری اطلاعات 293
3.7.14 ابزار گردآوری این تحقیق 5 پرسشنامه 293
3.7.15 پرسشنامه پرخاشگری 293
3.7.16 روش اجرا 294
3.7.17 روش تجزیه و تحلیل داده ها 294
3.7.18 هدف پژوهش 294
3.7.19 فرضیه پژوهش 297
3.7.20 تفسیر نتایج و نتیجه گیری 298
3.7.21 جمع بندی 298
3.7.22 منابع 299

3-8 ) بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و سلامت روان از نظردانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز

3.8.1 چکیده 301
3.8.2 مقدمه 302
3.8.3 بیان مسئله 302
3.8.4 اهمیت و ضرورت پژوهش 303
3.8.5 اهداف پژوهش 303
3.8.6 فرضیه های پژوهش 304
3.8.7 تعاریف 304
3.8.8 تعاریف نظری 304
3.8.9 تعاریف عملیاتی 305
3.8.10 پیشینه تحقیق 305
3.8.11 روش شناسی پژوهش 306
3.8.12 یافته های پژوهش 306
3.8.13 نتیجه گیری 309
3.8.14 پیشنهاد 309
3.8.15 منابع 309

3-9 ) پیش بینی اختلالات رفتاری فرزندان بر اساس سبک های فرزندپروری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان فولاد شهر در سال تحصیلی95-1394

3.9.1 چکیده 310
3.9.2 مقدمه 311
3.9.3 روش 312
3.9.4 پرسشنامه علائم مرضی کودکان 312
3.9.5 پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند 313
3.9.6 یافته ها 313
3.9.7 نتیجه گیری 314
3.9.8 منابع 316

قسمت هایی از فصل چهارم رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی

هانیچ در تحقیقی به این نتیجه رسید که با شروع سن 10 سالگی تصور از خدا به طور برجسته ای تحت تاثیر محیطی (مذهبی یا غیرمذهبی) که افراد در آن رشد کرده اند، قرار می گیرد . این تصور شامل انتظاراتی است از قبیل این که خدا باید تمام مشکلات روی زمین را حل کند و پوشش دهد، اگر این گونه نباشد چون خدا طبق انتظارات آنان عمل نکرده است یا خدای بی قدرتی است و یا اصلا وجود ندارد. بنابراین ارتباط نزدیکی باید بین تربیت دینی ثابت افراد و آنچه که در کودکی و نوجوانی دریافت کرده و می کنند، باشد. خانواده یکی از عوامل اصلی شکل گیری شخصیت کودک و اولین بذر تکوین رشد فردی و پایه اساسی بنای شخصیت آدمی است

فهرست کامل فصل چهارم رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی

4-1 ) رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی و مثبت اندیشی والدین

4.1.1 چکیده 318
4.1.2 مقدمه 319
4.1.3 روش 320
4.1.4 نتایج 321
4.1.5 بحث 326
4.1.6 منابع 326

4-2 ) پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبکهای فرزندپروری و سبکهای هویتی در دانش آموزان دبیرستانی اراک

4.2.1 چکیده 329
4.2.2 مقدمه 330
4.2.3 هویت و انواع آن 335
4.2.4 شیوه های فرزند پروری 337
4.2.5 والدین مسامحه گر یا بی توجه 338
4.2.6 کمال گرایی 339
4.2.7 نتیجه گیری 339
4.2.8 منابع ومآخذ 341
4.2.9 منابع 342

4-3 ) پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبکهای هویتی در دانش آموزان

4.3.1 چکیده 343
4.3.2 مقدمه 344
4.3.3 هویت و انواع آن 347
4.3.4 کمال گرایی 349
4.3.5 نتیجه گیری 350
4.3.6 منابع ومآخذ 352
4.3.7 منابع 352

4-4 ) رابطه بين سبک هاي فرزندپروري والدين با سبک هاي هويت و تعهد هويت فرزندان

4.4.1 چکیده 353
4.4.2 مقدمه 353
4.4.3 نظريه ي سبک هاي پردازش هويت برزونسكي 354
4.4.4 تعهد هويت 355
4.4.5 سبک هويت اطلاعاتي و هنجاري 355
4.4.6 سبک هاي فرزندپروري والدين 356
4.4.7 سبک هاي فرزندپروي والدين بر چگونگي تعهد هويت فرزندان 357
4.4.8 شكل گيري تعهد هويت 357
4.4.9 نتيجه گيري و جمع بندي 358
4.4.10 مراجع 359

4-5 ) مقایسه شیوههای فرزندپروری،کمالگرائی والدین)مادران( و اختلالات رفتاری کودکان)دختر( مدارس ابتدائی شهر زنجان مادران خانه دار و شاغل

4.5.1 چکیده 360
4.5.2 مقدمه 361
4.5.3 روش 364
4.5.4 یافته ها 364
4.5.6 بحث و نتیجه گیری 365
4.5.7 منابع 367
4.5.8 ABSTRACT 370

4-6 ) بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدینی و تصور از خدا در نوجوانان دختر(15-18 ساله) مبارکه

4.6.1 چکیده 371
4.6.2 مقدمه 371
4.6.3 مواد و روشها 373
4.6.4 ابزارهای پژوهش 373
4.6.5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 373
4.6.6 یافته های پژوهش 374
4.6.7 آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی 374
4.6.8 بررسی پیش فرض نرمال بودن 374
4.6.9 بررسی فرضیه های پژوهش 374
4.6.10 بحث 377
4.6.11 نتیجه گیری 379
4.6.12 منابع 379

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم شیوه های فرزندپروری والدین بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

رابطه مناسب والد- کودک عامل تعیین کننده ای در تحول کودک و سلامت روانی در بزرگسالی است، شیوه های فرزندپروری نقش اساسی در حفظ سلامت روانی, اجتماعی و جسمانی فرزندان ایفا می کنند شیوه های فرزند پروری به روش هایی اطلاق می شود که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند که می تواند در رشد و تکامل فرد در دوران کودکی و خصایص بعدی شخصیت وی تاثیر فراوان و عمیقی داشته باشد. شیوه های فرزند پروری الگوهای نگرشی – رفتاری است که والدین برای تربیت کودکان خود به کار می بندند در نظریه بامریند سه سبک اساسی فرزند پروری تعریف شده است:مستبد، آسان گیر و مقتدر.
این سه سبک فرزندپروری در دو مشخصه میزان گرمی یا توجه که کودک به دست می آورد و میزانی که رفتار و فعالیت های کودک کنترل می شود با هم متفاوتند در سبک مستبد والدین بر کنترل کودک و فرمانبرداری او تاکید دارند. آن ها خودمختاری کودک را محدود می کنند و رفتار مناسب را برای آن ها تعیین می کنند. این والدین از اصول اجباری طرفداری می کنند، معمولا خواستار تبعیت بدون پرسش از دستوراتشان هستند. آن ها به ندرت از عباراتی که حاکی از رضایت باشد استفاده می کنند. در سبک آسان گیر والدین از اعمال هر نوع سخت گیری و کنترل اجتناب می کنند. والدین آسان گیر به فرزندان اجازه می دهند برای خود تصمیمات بسیاری بگیرند. این فرزندان در کنترل تکانه های خود مشکل دارند و هنگامی که ازآنان خواسته می شود کاری را انجام دهند که با علایق زودگذر آنان مخالف ایت نارمانی و سرکشی می نمایند. والدینی که سبک مقتدر دارند توجه خوبی به فرزندانشان نشان می دهند و میزان کنترلی نیز به کار می برند که به کودکان اجازه می دهند به طور فزاینده ای خودمختار شوند فرزند پروری بر شیوه غالب بر تربیت فرزندان از سوی والدین اشاره دارد, و بر چگونگی رشد و تکوین شخصیت کودکان تاثیر به سزایی دارد. در کشور های غربی تحقیقات گستره ای در مورد سبک های فرزند پروری و پیامد های آن صورت گرفته است

فهرست کامل فصل پنجم شیوه های فرزندپروری والدین بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

5-1 ) بررسی رابطه ی سبک های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

5.1.1 چکیده 381
5.1.2 مقدمه 382
5.1.3 روش پژوهش 383
5.1.4 نتایج پژوهش 384
5.1.5 بحث ونتیجه گیری 385
5.1.6 منابع و ماخذ 386

5-2 ) رابطه بین خلاقیت دانش آموزان و نگرش های فرزندپروری والدین

5.2.1 چکیده 387
5.2.2 مقدمه 387
5.2.3 فرضیه های پژوهش 391
5.2.4 یافته ها 392
5.2.5 بررسی رابطه نوع نگرش رفتاری والدین با خلاقیت 392
5.2.6 بررسی تأثیر وضعیت رفاهی خانوادگی در میزان خلاقیت 393
5.2.7 بحث و نتیجه گیری 394
5.2.8 منابع 395
5.2.9 ABSTRACT 396

5-3 ) ارتباط سبکهای فرزندپروری والدین با دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر(7تا10 ساله) شهر کرج

5.3.1 چکیده 398
5.3.2 مقدمه 398
5.3.3 روش تحقیق 400
5.3.4 یافته ها 402
5.3.5 آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان 403
5.3.6 نتیجهگیری 404
5.3.7 منابع 406

5-4 ) بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سازگاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه(دوره اول) شهرستان مریوان

5.4.1 چکیده 408
5.4.2 مقدمه 408
5.4.3 تئوری و پیشینه 409
5.4.4 مواد و روشها 411
5.4.5 نتایج وبحث 412
5.4.6 یافته های توصیفی 412
5.4.7 یافته های استنباطی 412
5.4.8 پیشنهادات 413
5.4.9 نتیجه گیری 413
5.4.10 مراجع 414

5-5 ) بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان

5.5.1 چکیده 416
5.5.2 مقدمه 416
5.5.3 تئوری و پیشینه 417
5.5.4 مواد و روشها 418
5.5.5 نتایج وبحث 419
5.5.6 یافته های توصیفی 419
5.5.7 یافته های استنباطی 419
5.5.8 پیشنهادات 421
5.5.9 نتیجه گیری 421
5.5.10 مراجع 421

5-6 ) رابطه سبک های فرزندپروری والدین باخلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان

5.6.1 چکیده 423
5.6.2 مقدمه 424
5.6.3 فرضیه های تحقیق 425
5.6.4 روش پژوهش 425
5.6.5 یافته ها 427
5.6.6 بحث ونتیجه گیری 430
5.6.7 منابع 432

5-7 ) بررسی تأثیر سب کهای فرزند پروری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول

5.7.1 چکیده 433
5.7.2 مقدمه 433
5.7.3 روش پژوهش 436
5.7.4 ابزار 436
5.7.5 يافته 436
5.7.6 بحث و نتیجه گیری 438
5.7.7 منابع 438

5-8 ) نقش سبک هاي فرزند پروري و سبک هاي هويت در پيش بيني خودكارآمدي فرزندان

5.8.1 چکیده 441
5.8.2 مقدمه 442
5.8.3 نظريه آلفرد آدلر در مورد سب زرزندرروري 443
5.8.4 نگرش هاي زرزندرروري 443
5.8.5 خانواده و هويت 443
5.8.6 ماهيت و مفهوم هويت 444
5.8.7 شکل گيري هويت 444
5.8.8 عوامل مؤثر بر شکل گيري هويت 445
5.8.9 خودكارآمدي و كنار آمدن آن با استرس 445
5.8.10 تعريف خودكارآمدي 445
5.8.11 مراحل رشد خودكارآمدي 445
5.8.12 نتيجه گيري 446
5.8.13 مراجع 447

قسمت هایی از فصل ششم بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با عزت نفس و خودکارآمدی وسازگاری اجتماعی

به رغم افزایش توجه و تمرکز روی هوش هیجانی در بیست سال گذشته، میزان بی اطلاعی عمومی از درک و
مدیریت هیجانها بسیار تکان دهنده و شگفت انگیز است. از بین کسانی که مورد آزمایش قرار گرفتند، فقط 93درصد توانستند به هنگام بروز هیجان ها، آنها را به دقت و به طور صحیح شناسایی کنند؛ یعنی دو سوم افراد معمولاً تحت کنترل و تسلط هیجانهایشان قرار دارند و هنوز در شناسایی آنها و استفاده کردن از آنها به نفع خود ماهر نشده اند. آگاهی از هیجانها و درک آنها در مدرسه آموزش داده نمی شود. وقتی وارد جامعه و محیط کار می شوند، می توانند بخوانند، بنویسند و اطلاعات عمومی و تخصصی بسیار بالایی دارند، اما در مقابل مشکلاتی که با آنها رو به رو خواهند شد اغلب هیچ مهارتی برای کنترل و مدیریت هیجان هایشان ندارند

فهرست کامل فصل ششم بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با عزت نفس و خودکارآمدی وسازگاری اجتماعی

6-1 ) نقش واسطهای ناگویی هیجانی بر رابطهی سبکهای فرزندپروری ادراکشده و هوشهیجانی دانشجویان

6.1.1 چکیده 449
6.1.2 مقدمه 450
6.1.3 روش پژوهش 450
6.1.4 روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها 451
6.1.5 یافته های توصیفی 452
6.1.6 یافته های استنباطی 453
6.1.7 نتیجه گیری 454
6.1.8 منابع 456

6-2 ) بررسی ارتباط شیوه های تربیتی والدین با خودکارآمدی دانش آموزان

6.2.1 چکیده 458
6.2.2 مقدمه 459
6.2.3 مبانی نظری و پیشینه 460
6.2.4 روش تحقیق 462
6.2.5 یافته ها 463
6.2.6 یافته های استنباطی 463
6.2.7 نتیجهگیری و پیشنهادات 465
6.2.8 مراجع 466

6-3 ) بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با عزت نفس وخودکارآمدی درنوجوانان مددجوی کمیته امداد

6.3.1 چکیده 468
6.3.2 مقدمه 468
6.33 بیان مسئله 470
6.3.4 روش پژوهش 471
6.3.5 جامعه وروش نمونه گیری 471
6.3.6 ابزار پژوهش 471
6.3.7 پرسشنامه سبک های فرزندپروری 471
6.3.8 یافته ها 473
6.3.9 بحث ونتیجه گیری 474
6.3.10 منابع 476

6-4 ) رابطه شیوه های فرزند پروری با میزان تحصیلات والدین دانش آموزان دختر

6.4.1 چکیده 477
6.4.2 مقدمه 478
6.4.3 فرضیه ها 481
6.4.4 روش تحقیق 481
6.4.5 تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج 482
6.4.6 شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق 483
6.4.7 آزمون فرضیات تحقیق 483
6.4.8 نتیجه گیری 485
6.4.9 منابع 486

6-5 ) بررسی ارتباط بین الگوهای فرزند پروری باتیپ های شخصیتی نوجوانان باتوجه به مولفه های جمعیت شناختی

6.5.1 چکیده 488
6.5.2 مقدمه 489
6.5.3 فرضیه های پژوهش 490
6.5.4 روش تحقیق 490
6.5.5 یافته های پژوهش 490
6.5.6 بحث ونتیجه گیری 496
6.5.7 منابع 497

6-6 ) بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری والدین بر تفکر انتقادی دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی

6.6.1 چکیده 500
6.6.2 ABSTRACT 501
6.6.3 مقدمه 502
6.6.4 روش پژوهش 505
6.6.5 یافتهها 506
6.6.6 بحث ونتیجه گیری 509
6.6.7 منابع 510

6-7 ) رابطه عملکرد خانواده وسبک هاي فرزند پروري با سازگاري اجتماعی در دانش اموزان دختر مقطع متوسطه

6.7.1 چکیده 512
6.7.2 مقدمه 513
6.7.3 روش 514
6.7.4 یافته ها 515
6.7.5 نتیجه گیري 517
6.7.6 منابع 519

6-8 ) رابطه عملکرد خانواده وسبک های فرزند پروری با سازگاری اجتماعی در دانش اموزان متوسطه پسرشهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93

6.8.1 چکیده 520
6.8.2 مقدمه 521
6.8.3 نمونه گیری 522
6.8.4 شیوه اجرای روایی و اعتبار پرسشنامه شیوههای فرزندپروری دایانا باوم ریند ا 523
6.8.5 پرسشنامه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی 524
6.8.6 اعتبار 525
6.8.7 بحث و نتیجه گیری 528
6.8.8 منابع 529

قسمت هایی از فصل هفتم بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با سبكهاي فرزند پروري

به نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان و احساسات و علائق آن ها نسبت به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن ها در کارهای مهم و همکاری با آنان، اطلاق می گردد و شامل سه شیوه مقتدرانه،مستبدانه و سهل گیرانه می باشد به عبارت دیگر روش هایی که والدین با فرزندان خود اعمال می کنند که اثر بسیار محسوسی بر رشد فردی و شخصیتی و اجتماعی آنان دارد باورهایی هستند که الگوهای ذهنی و رفتاری فرد را تشکیل میدهند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و تفسیر و معنا بخشی به رویدادهای زندگی هستند که دارای خصوصیات زیر هستند: 1-حقیقت ندارند و با واقعیات منطبق نیستند. 2-باید و الزام برای فرد می آورند. 3-تعادل روانی فرد را از بین میبرند و زندگیاش را آشفته میکنند. 4-از ایجاد تعادل جلوگیری میکنند. 5-مانع مقابله مسئله مدار و موفقیتآمیز با
حوادث تحریک کننده میگردند

فهرست کامل فصل هفتم رهبری و جانشین پروری

7-1 ) بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با سبكهاي فرزند پروري

7.1.1 چکیده 531
7.1.2 ABSTRACT 532
7.1.3 مقدمه 533
7.1.4 روش 533
7.1.5 يافته ها 534
7.1.6 بحث و نتيجه گيري 537
7.1.7 مراجع 538

7-2 ) رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر

7.2.1 چکیده 540
7.2.2 مقدمه 540
7.2.3 ابزارهای گرد آوری اطلاعات 541
7.2.4 نتیجه گیری 543
7.2.5 منا بع 544

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید