بسته جامع بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین بر شیوه های مختلف رشد دانش اموزان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۵۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین بر شیوه های مختلف رشد دانش اموزان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی نقش سبک زندگی با شیوه های فرزند پروری و رشد اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله در دانش آموزان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش شیوه های فرزند پروری والدین بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با عزت نفس و خودکارآمدی وسازگاری اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با سبکهای فرزند پروری بررسی شده است

از جمله مهمترین عواملی که تعیین کننده شخصیت فرد در بزرگسالی است رابطه او با مراقب یا مادرش است وجود یا عدم وجود این رابطه و همچنین چگونگی و کیفیت این رابطه بین نوزاد و مراقب او مورد توجه بسیاری از روانکاران و روانشناسان قرار گرفته است؛ که در این بین بولبی به طور منظم و منسجم به مطالعه و بررسی این رابطه تحت عنوان دلبستگی پرداخته است. دلبستگی مفهومی است که ریشه در کارهای کردار شناسان دارد و دارای بار مفهومی روان تحلیل گرایانه نیز است. بولبی تاکید میکند که هیجانها جزء اساسی دلبستگی هستند و نیز کودکان با سبک دلبستگی ایمنی دارای تجارب سرشار از ایمنی و به دور از اضطراب مختل کننده هستند و در مقابل، کودکان با سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دو سوگرا) دنیا را محیطی ناامن واسترسزا تصور کرده و توانایی موثر و سازنده با مشکلات و موقعیتهای تنشزا را ندارند

قسمت هایی از فصل اول بررس نقش سبک زندگی با شیوه های فرزند پروری و رشد اجتماعی

خانواده از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعـه دارد.اهمیـت خـانواده بعنـوان یـک نهـاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسالان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است. تاثیر خانواده بر فرزندان و نقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و غیره بسـیار مهـم و عظـیم است. روابط صحیح و متعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت و بهداشت روانـی آنـان اسـت و در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرند تاثیر متقابل والدین و فرزندان و نحوه برخـورد و ارتباط والدین با فرزندان از مهمترین و بنیادی ترین عوامل محسوب می شود. از جمله متغیرهایی کـه در ارتباط با شیوه های فرزند پروری والـدین مـورد توجـه و بررسـی محققـان و پژوهشـگران روان شناسـی و متخصصـین تربیتـی قرارگرفته است می توان به رشد اخلاقی اشاره نمود. رشد اخلاقی در نوجوانان رونـدی تحـولی دارد کـه مراحـل آن از سـالهای مدرسه شروع شده و تا دوران بلوغ ادامه پیدا میکند. در این رابطه، محیط آموزشی محل مناسبی است که پـس از خـانواده بـه عنوان جایی است که پایه های اخلاق و شخصیت فرد پی ریزی می شود کـه بـا ایـن وجـود سـنگ بنـای اخـلاق نوجوانـان در سالهای مدرسه و در دامان خانواده نهاده شده است .همچنین نظریه بامریند، سبک های فرزنـد پـروری به عنوان واسطه ی بین متغیرهای هنجاری آنان و جامعه پذیری فرزندان عمل می کند و بـا شایسـتگی هـای اجتمـاعی رابطـه دارد. همچنین وی نشان داده است که نوجوانانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هستند و نمی توانند به تنهـایی کاری انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته باشند شاید به این دلیل که به قدر کافی فرصـت نداشـته انـد کـه عقایـد خـود را بیازمایند یا مستقلانه مسئولیت قبول کنند. در ضمن این نوجوانـان اعتمـاد بـه نفـس کمتـر و استقلال و خلاقیت کمتری دارند، ذهن کنجکاوی ندارند، از لحاظ رشد اخلاقی کمتر رشد یافته انـد و در برخـورد بـا مشـکلات روزمره عملی، تحصیلی و ذهنی انعطاف پذیری کمتری دارند.

فهرست کامل فصل اول بررس نقش سبک زندگی با شیوه های فرزند پروری و رشد اجتماعی

1-1 ) بررسی نقش سبک زندگی والدین با شیوه های فرزند پروری

۱٫۱٫۱ چکیده ۱
۱٫۱٫۲ مقدمه ۱
۱٫۱٫۳ مرور ادبیات ۲
۱٫۱٫۴ فرضیه های پژوهش ۲
۱٫۱٫۵ روش تحقیق ۳
۱٫۱٫۶ تخمین حجم نمونه ۳
۱٫۱٫۷ رابطه بین سبک زندگی و شیوههای فرزندپروری ۴
۱٫۱٫۸ بررسی فرضیه ها ۴
۱٫۱٫۹ پرسشنامه شیوه های فرزند پروری ۶
۱٫۱٫۱۰ پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت ۷
۱٫۱٫۱۱ روش جمع آوری اطلاعات ۸
۱٫۱٫۱۲ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸
۱٫۱٫۱۳ بحث و بررسی ۸
۱٫۱٫۱۴ نتیجه گیری ۱۳
۱٫۱٫۱۵ منابع ۱۴

1-2 ) رابطه سبکهای تربیتی والدین و عملکرد خانواده با تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر خرمدره

۱٫۲٫۱ چکیده ۱۷
۱٫۲٫۲ مقدمه ۱۸
۱٫۲٫۳ روش ۲۰
۱٫۲٫۴ یافته ها ۲۱
۱٫۲٫۵ بحث و نتیجهگیری ۲۳
۱٫۲٫۶ منابع ۲۶

1-3 ) بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری والدین با رشد اخلاقی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان ارسنجان درسال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲

۱٫۳٫۱ چکیده ۲۸
۱٫۳٫۲ مقدمه ۲۹
۱٫۳٫۳ فرضیۀ پژوهشی ۲۹
۱٫۳٫۴ روش تحقیق ۲۹
۱٫۳٫۵ روایی و پایایی پرسشنامه ۳۰
۱٫۳٫۶ یافتهها ۳۰
۱٫۳٫۷ آزمون فرضیه اصلی ۳۱
۱٫۳٫۸ بحث و نتیجه گیری ۳۲
۱٫۳٫۹ محدودیت ها ۳۲
۱٫۳٫۱۰ پیشنهادها ۳۳
۱٫۳٫۱۱ مراجع ۳۳

1-4 ) رابطه شیوه های فرزندپروری با سبک های مقابله ای نوجوانان شهراصفهان

۱٫۴٫۱ چکیده ۳۴
۱٫۴٫۲ مقدمه ۳۵
۱٫۴٫۳ روش ۳۶
۱٫۴٫۴ پرسشنامه شیوه های فرزندپروری آلاباما ۳۶
۱٫۴٫۵ پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ۳۷
۱٫۴٫۶ یافته ها ۳۸
۱٫۴٫۷ بحث ونتیجه گیری ۳۹
۱٫۴٫۸ منابع ۴۰

1-5 ) بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین بارشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهرستان اردکان درسال ۹۵-۹۴

۱٫۵٫۱ چکیده ۴۲
۱٫۵٫۲ مقدمه ۴۲
۱٫۵٫۳ شیوه های فرزندپروری ۴۵
۱٫۵٫۴ خصوصیات والدین باانواع شیوه های فرزندپروری ۴۶
۱٫۵٫۵ نظریه های مختلف درباره فرزندپروری ۴۷
۱٫۵٫۶ خانواده ورشد کودک ۴۸
۱٫۵٫۷ نقش والدین دررشد اجتماعی کودکان ۴۸
۱٫۵٫۸ ماهیت رشد اجتماعی ۴۹
۱٫۵٫۹ کودک واجتماع ۵۰
۱٫۵٫۱۰ اجتماعی شدن کودک ۵۰
۱٫۵٫۱۱ روش تحقیق ۵۱
۱٫۵٫۱۲ یافته های پژوهش ۵۲
۱٫۵٫۱۳ بحث ونتیجه گیری ۵۳
۱٫۵٫۱۴ فهرست منابع وماخذ ۵۴

1-6 ) رابطه بین الگوهای تعاملی والدین،شیوه های فرزند پروری وعملکرد خانواده برسبک های دلبستگی کودکان دبستانی

۱٫۶٫۱ چکیده ۵۶
۱٫۶٫۲ مقدمه ۵۷
۱٫۶٫۳ روش ۶۰
۱٫۶٫۴ یافته ها ۶۳
۱٫۶٫۵ بحث ونتیجه گیری ۶۷
۱٫۶٫۶ منابع وماخذ ۷۰
۱٫۶٫۷ فهرست منابع ۷۰

1-7 ) بررسی رابطۀ بین ویژگی های شخصیتی والدین و اتخاذ سبک فرزند پروری در دانشگاه سوره شهر ری

۱٫۷٫۱ چکیده ۷۵
۱٫۷٫۲ مقدمه ۷۶
۱٫۷٫۳ رویکرد رفتارگرایی ۸۰
۱٫۷٫۴ رویکرد انسانگرایانه ۸۰
۱٫۷٫۵ مطالب اصلی ۸۱
۱٫۷٫۶ سبک والدینی مقتدرانه ۸۵
۱٫۷٫۷ سبک والدینی سختگیرانه ۸۷
۱٫۷٫۸ سبک والدینی سهلگیرانه ۸۸
۱٫۷٫۹ مقیاس شیوههای فرزندپروری بامریند ۹۱
۱٫۷٫۱۰ پرسشنامه صفات شخصیتی نئو فرم کوتاه ۹۲
۱٫۷٫۱۱ نتیجهگیری ۹۵
۱٫۷٫۱۲ منابع ۹۹

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله در دانش آموزان

خانواده اولین و مهم ترین بافت اجتماعی را برای رشد فرد فراهم می سازد.کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره جهان فرا می گیرد ارتباط. والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سال ها نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد .این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شوند متاثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی و … می باشند. کودکان در محیط خانواده حس محبت، امنیت و توانایی یادگیری را کسب می کنند و از طریق کیفیت ارتباط با والدین خود و خواهرها و برادرها مهارت های اجتماعی لازم را برای سازگاری بهتر می آموزند .اولین ارتباط کودک با محیط از طریق پدر و مادر است و تقلید از رفتارهای آن ها شیوه زندگی را مشخص می کند لذا ماهیت روابط والد-فرزندی می تواند در ایجاد سازگاری و توانایی حل مسایل کودک تسهیل کننده یا بازدارنده باشد.

فهرست کامل فصل دوم سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و حل مسئله در دانش آموزان

2-1) بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

۲٫۱٫۱ کلیات پژوهش ۱۱۴
۲٫۱٫۱٫۱ مقدمه ۱۱۵
۲٫۱٫۱٫۲ بیان مسئله ۱۱۶
۲٫۱٫۱٫۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۱۹
۲٫۱٫۱٫۴ اهداف پژوهش ۱۲۱
۲٫۱٫۱٫۵ هدف اصلی ۱۲۱
۲٫۱٫۱٫۶ اهداف فرعی ۱۲۱
۲٫۱٫۱٫۷ فرضیه های پژوهش ۱۲۲
۲٫۱٫۱٫۸ فرضیه اصلی ۱۲۲
۲٫۱٫۱٫۹ فرضیه های فرعی ۱۲۲
۲٫۱٫۱٫۱۰ تعاریف متغیر ها ۱۲۲
۲٫۱٫۱٫۱۱ تعاریف مفهومی متغیر ها ۱۲۲
۲٫۱٫۱٫۱۲ شیوه های فرزند پروری ۱۲۲
۲٫۱٫۱٫۱۳ سبک های حل مسئله ۱۲۳
۲٫۱٫۱٫۱۴ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲۳
۲٫۱٫۲ مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش ۱۲۴
۲٫۱٫۲٫۱ شیوه های فرزند پروری ۱۲۵
۲٫۱٫۲٫۲ تعاریف شیوه های فرزند پروری ۱۲۵
۲٫۱٫۲٫۳ نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری ۱۲۶
۲٫۱٫۲٫۴ نظریه بامریند ۱۲۶
۲٫۱٫۲٫۵ الگوی شفر ۱۲۹
۲٫۱٫۲٫۶ دیدگاه السون ۱۳۰
۲٫۱٫۲٫۷ نظریه اریکسون ۱۳۲
۲٫۱٫۲٫۸ الگوی زیگلمن ۱۳۳
۲٫۱٫۲٫۹ نگرش های فرزندپروری ۱۳۶
۲٫۱٫۲٫۱۰ مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه ۱۳۷
۲٫۱٫۲٫۱۱ تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان ۱۳۹
۲٫۱٫۲٫۱۲ طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری ۱۴۰
۲٫۱٫۲٫۱۳ فرهنگ و فرزندپروری ۱۴۱
۲٫۱٫۲٫۱۴ سبک های تفکر ۱۴۲
۲٫۱٫۲٫۱۵ تعریف تفکر و سبک های تفکر ۱۴۲
۲٫۱٫۲٫۱۶ انواع سبک های تفکر ۱۴۴
۲٫۱٫۲٫۱۷ تفکر از دیدگاه جان دیویی ۱۴۸
۲٫۱٫۲٫۱۸ تفکر از دیدگاه گیلفورد ۱۴۹
۲٫۱٫۲٫۱۹ مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات ۱۵۰
۲٫۱٫۲٫۲۰ سبک های تفکر از دید استرنبرگ ۱۵۱
۲٫۱٫۲٫۲۱ رابطه هوش و تفکر ۱۵۲
۲٫۱٫۲٫۲۲ عوامل بستر ساز تفکر ۱۵۴
۲٫۱٫۲٫۲۳ سبک های حل مسئله ۱۵۵
۲٫۱٫۲٫۲۴ تعاریف و مفاهیم سبک های حل مسئله ۱۵۵
۲٫۱٫۲٫۲۵ دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله ۱۵۸
۲٫۱٫۲٫۲۶ دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله ۱۵۹
۲٫۱٫۲٫۲۷ دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله ۱۵۹
۲٫۱٫۲٫۲۸ فرآیند حل مسئله ۱۶۱
۲٫۱٫۲٫۲۹ نظریه های حل مسئله ۱۶۵
۲٫۱٫۲٫۳۰ پیشینه پژوهش های انجام گرفته ۱۶۸
۲٫۱٫۲٫۳۱ پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور ۱۶۸
۲٫۱٫۲٫۳۲ پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور ۱۶۹
۲٫۱٫۳ روش پژوهش ۱۷۱
۲٫۱٫۳٫۱ طرح پژوهش ۱۷۲
۲٫۱٫۳٫۲ طبقه بندی متغیرها ۱۷۲
۲٫۱٫۳٫۳ جامعه آماری پژوهش ۱۷۲
۲٫۱٫۳٫۴ نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری ۱۷۲
۲٫۱٫۳٫۵ ابزار پژوهش ۱۷۳
۲٫۱٫۳٫۶ پرسش نامه شیوه های فرزند پروری ۱۷۳
۲٫۱٫۳٫۷ پرسش نامه سبک های تفکر ۱۷۳
۲٫۱٫۳٫۸ پرسش نامه سبک های حل مسئله ۱۷۴
۲٫۱٫۳٫۹ روش اجرا ۱۷۴
۲٫۱٫۳٫۱۰ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۱۷۵
۲٫۱٫۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۱۷۶
۲٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۱۷۷
۲٫۱٫۵ بحث و نتیجه گیری ۱۸۴
۲٫۱٫۵٫۱ تفسیر نتایج ۱۸۵
۲٫۱٫۵٫۲ نتیجه گیری کلی ۱۹۰
۲٫۱٫۵٫۳ محدودیت ها ۱۹۰
۲٫۱٫۵٫۴ پیشنهادات ۱۹۰
۲٫۱٫۵٫۵ پیشنهادهای پژوهشی ۱۹۰
۲٫۱٫۵٫۶ پیشنهاد های کاربردی ۱۹۱
۲٫۱٫۵٫۷ منابع ۱۹۲
۲٫۱٫۵٫۸ ضمائم ۲۰۲
۲٫۱٫۵٫۹ ABSTRACT ۲۱۲

2-2) رابطه ی سبک های حل مساله و شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه والدین در پسران دانش آموز مقطع متوسطه

۲٫۲٫۱ چکیده ۲۱۴
۲٫۲٫۲ مقدمه ۲۱۴
۲٫۲٫۳ روش پژوهش ۲۱۷
۲٫۲٫۴ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ۲۱۷
۲٫۲٫۵ ابزار ۲۱۷
۲٫۲٫۶ یافته ها ۲۱۸
۲٫۲٫۷ یافته های توصیفی ۲۱۸
۲٫۲٫۸ یافته های استنباطی ۲۱۸
۲٫۲٫۹ پیش بینی سبک های حل مساله از طریق شیوه ی فرزند پروری ۲۱۸
۲٫۲٫۱۰ بحث و نتیجه گیری ۲۱۹
۲٫۲٫۱۱ منابع ۲۲۰

2-3) بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با سبک های حل مساله در پسران دانش آموز مقطع متوسطه اول )کلاس نهم( شهرستان خنج استان فارس

۲٫۳٫۱ چکیده ۲۲۱
۲٫۳٫۲ مقدمه ۲۲۲
۲٫۳٫۳ روش پژوهش ۲۲۳
۲٫۳٫۴ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ۲۲۳
۲٫۳٫۵ ابزار ۲۲۳
۲٫۳٫۶ یافته ها ۲۲۴
۲٫۳٫۷ بحث و نتیجه گیری ۲۲۶
۲٫۳٫۸ مراجع ۲۲۸

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان

امروزه سلامت روانی یکی از موضوعات و مقولاتی است که ذهن بسیاری از متخصصان حوزه های مختلف را به خود مشغول کرده است .عوامل مختلفی روی سلامت روانی افراد تأثیر می گذارد .در این زمینه خانواده که اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است، نقش مهمی را ایفامی کند. هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آنکه از خانواده هایی سالم برخوردار باشد برای داشتن خانواده های سالم لزوم دومولفه سلامت روان و سبک های فرزند پروری ضروری است. یکی از الزامات موفقیت در سلامت روان ، اتخاذ سبک های فرزند پروری مناسب می باشد .فرزند پروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها ورفتار های ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تاثیر می گذارد. سبک های تربیتی والدین شامل : مستبدانه ،آزادانه ومقتدرانه می باشد که انتخاب هر کدام از این سبک ها درشکل گیری ، رشد وتکامل فرزندان در تمام دوران زندگی آنها تاثیر گذار است . از مشکلات عمده ای که معمولا والدین با آن روبه رو هستند،عدم آگاهی از چگونگی اتخاذ سبک های تربیتی مناسب در مورد فرزندانشان است. اگر والدین بتوانند با افزایش آگاهی خود نسبت به سبک های فرزند پروری بهترین سبک را انتخاب کنند ،قطعا تاثیرات مطلوبی را در فرزند خود مشاهده می کنند ،که یکی از این تاثیرات می تواند بهبود سلامت روان فرزندشان باشد. سبکهای فرزند پروری ترکیبهایی از رفتارهای والدین است که در موقعیتهای گسترده ای روی می دهند و جو فرزندپروری بادوامی را پدید می آورند

فهرست کامل فصل سوم بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان

3-1 ) بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سلامت روان

۳٫۱٫۱ چکیده ۲۲۹
۳٫۱٫۲ مقدمه ۲۲۹
۳٫۱٫۳ روش ۲۳۰
۳٫۱٫۴ ابزارهای پژوهش ۲۳۰
۳٫۱٫۵ پرسشنامه سبک های تربیتی ۲۳۰
۳٫۱٫۶ پرسش نامه سلامت عمومی ۲۳۱
۳٫۱٫۷ بحث ونتیجه گیری ۲۳۲
۳٫۱٫۸ منابع وماخذ ۲۳۳

3-2 ) سبکهای تربیتی والدین با تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر خرمدره

۳٫۲٫۱ چکیده ۲۳۵
۳٫۲٫۲ مقدمه ۲۳۶
۳٫۲٫۳ روش ۲۳۷
۳٫۲٫۴ یافته ها ۲۳۸
۳٫۲٫۵ بحث و نتیجهگیری ۲۴۰
۳٫۲٫۶ منابع ۲۴۱

3-3 ) رابطه بازداری و برانگیختگی فعال سازی رفتاری با طرحوارههای ناسازگار اولیه بر سبک های فرزند پروری دانشجویان

۳٫۳٫۱ چکیده ۲۴۳
۳٫۳٫۲ مقدمه ۲۴۳
۳٫۳٫۳ روش ۲۴۵
۳٫۳٫۴ ابزار پژوهش ۲۴۵
۳٫۳٫۵ پرسشنامه فرزند پروری یانگ ۲۴۶
۳٫۳٫۶ مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری ۲۴۷
۳٫۳٫۷ بحث ونتیجه گیری ۲۵۴
۳٫۳٫۸ محدودیتهای تحقیق ۲۵۷
۳٫۳٫۹ منابع ۲۵۷

3-4 ) واکاوی رابطه سبکهای تربیتی خانواده با تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان در سال تحصیلی۹۵-۱۳۹۴

۳٫۴٫۱ چکیده ۲۵۹
۳٫۴٫۲ مقدمه ۲۵۹
۳٫۴٫۳ پیشنه تحقیق ۲۶۰
۳٫۴٫۴ روش تحقیق ۲۶۱
۳٫۴٫۵ یافته های تحقیق ۲۶۱
۳٫۴٫۶ بحث و نتیجهگیری ۲۶۳
۳٫۴٫۷ منابع ۲۶۵

3-5 ) سبک های فرزند پروری و اختلالات رفتاری

۳٫۵٫۱ چکیده ۳۶۷
۳٫۵٫۲ مقدمه ۲۶۷
۳٫۵٫۳ فرزند پروری ۲۶۸
۳٫۵٫۴ سبک های فرزند پروری ۲۶۸
۳٫۵٫۵ عوامل کارآمدی فرزند پروری مقتدرانه ۲۶۹
۳٫۵٫۶ اختلالات رفتاری ۲۷۰
۳٫۵٫۷ نتایج و بحث ۲۷۲
۳٫۵٫۸ پیشنهاد ۲۷۲
۳٫۵٫۹ منابع ۲۷۲

3-6 ) بررسی رابطه فرزندپروری و اضطراب جدایی

۳٫۶٫۱ چکیده ۲۷۴
۳٫۶٫۲ مقدمه ۲۷۴
۳٫۶٫۳ بیان مسئله ۲۷۵
۳٫۶٫۴ اهمیت و ضرورت موضوع ۲۷۷
۳٫۶٫۵ اهداف پژوهش ۲۷۷
۳٫۶٫۶ پرسش های پژوهش ۲۷۷
۳٫۶٫۷ تعاریف مفهومی متغیرها ۲۷۸
۳٫۶٫۸ تعریف عملیاتی متغیرها ۲۷۹
۳٫۶٫۹ روش پژوهش ۲۷۹
۳٫۶٫۱۰ ابزارگرآوری اطلاعات ۲۷۹
۳٫۶٫۱۱ مبانی نظری ۲۷۹
۳٫۶٫۱۲ پیشینه تجربی ۲۸۱
۳٫۶٫۱۳ نتیجه گیری ۲۸۲
۳٫۶٫۱۴ منابع ۲۸۳

3-7 ) رابطه سبک های فرزندپروری با پرخاشگری در نوجوانان

۳٫۷٫۱ چکیده ۲۸۵
۳٫۷٫۲ مقدمه ۲۸۶
۳٫۷٫۳ بیان مسئله ۲۸۶
۳٫۷٫۴ اهمیت و ضرورت پژوهش ۲۸۸
۳٫۷٫۵ اهداف پژوهش ۲۸۸
۳٫۷٫۶ فرضیه یا پرسش های تحقیق ۲۸۸
۳٫۷٫۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۸۸
۳٫۷٫۸ نوجوانی ۲۸۸
۳٫۷٫۹ موضع گیری های نظری در خصوص پرخاشگری ۲۸۹
۳٫۷٫۱۰ عوامل مؤثر بر پرخاشگری ۲۹۱
۳٫۷٫۱۱ روش پژوهش ۲۹۲
۳٫۷٫۱۲ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۲۹۲
۳٫۷٫۱۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۲۹۳
۳٫۷٫۱۴ ابزار گردآوری این تحقیق ۵ پرسشنامه ۲۹۳
۳٫۷٫۱۵ پرسشنامه پرخاشگری ۲۹۳
۳٫۷٫۱۶ روش اجرا ۲۹۴
۳٫۷٫۱۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۹۴
۳٫۷٫۱۸ هدف پژوهش ۲۹۴
۳٫۷٫۱۹ فرضیه پژوهش ۲۹۷
۳٫۷٫۲۰ تفسیر نتایج و نتیجه گیری ۲۹۸
۳٫۷٫۲۱ جمع بندی ۲۹۸
۳٫۷٫۲۲ منابع ۲۹۹

3-8 ) بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و سلامت روان از نظردانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز

۳٫۸٫۱ چکیده ۳۰۱
۳٫۸٫۲ مقدمه ۳۰۲
۳٫۸٫۳ بیان مسئله ۳۰۲
۳٫۸٫۴ اهمیت و ضرورت پژوهش ۳۰۳
۳٫۸٫۵ اهداف پژوهش ۳۰۳
۳٫۸٫۶ فرضیه های پژوهش ۳۰۴
۳٫۸٫۷ تعاریف ۳۰۴
۳٫۸٫۸ تعاریف نظری ۳۰۴
۳٫۸٫۹ تعاریف عملیاتی ۳۰۵
۳٫۸٫۱۰ پیشینه تحقیق ۳۰۵
۳٫۸٫۱۱ روش شناسی پژوهش ۳۰۶
۳٫۸٫۱۲ یافته های پژوهش ۳۰۶
۳٫۸٫۱۳ نتیجه گیری ۳۰۹
۳٫۸٫۱۴ پیشنهاد ۳۰۹
۳٫۸٫۱۵ منابع ۳۰۹

3-9 ) پیش بینی اختلالات رفتاری فرزندان بر اساس سبک های فرزندپروری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان فولاد شهر در سال تحصیلی۹۵-۱۳۹۴

۳٫۹٫۱ چکیده ۳۱۰
۳٫۹٫۲ مقدمه ۳۱۱
۳٫۹٫۳ روش ۳۱۲
۳٫۹٫۴ پرسشنامه علائم مرضی کودکان ۳۱۲
۳٫۹٫۵ پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند ۳۱۳
۳٫۹٫۶ یافته ها ۳۱۳
۳٫۹٫۷ نتیجه گیری ۳۱۴
۳٫۹٫۸ منابع ۳۱۶

قسمت هایی از فصل چهارم رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی

هانیچ در تحقیقی به این نتیجه رسید که با شروع سن ۱۰ سالگی تصور از خدا به طور برجسته ای تحت تاثیر محیطی (مذهبی یا غیرمذهبی) که افراد در آن رشد کرده اند، قرار می گیرد . این تصور شامل انتظاراتی است از قبیل این که خدا باید تمام مشکلات روی زمین را حل کند و پوشش دهد، اگر این گونه نباشد چون خدا طبق انتظارات آنان عمل نکرده است یا خدای بی قدرتی است و یا اصلا وجود ندارد. بنابراین ارتباط نزدیکی باید بین تربیت دینی ثابت افراد و آنچه که در کودکی و نوجوانی دریافت کرده و می کنند، باشد. خانواده یکی از عوامل اصلی شکل گیری شخصیت کودک و اولین بذر تکوین رشد فردی و پایه اساسی بنای شخصیت آدمی است

فهرست کامل فصل چهارم رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی

4-1 ) رابطه بین سبک های فرزند پروری با کمال گرایی و مثبت اندیشی والدین

۴٫۱٫۱ چکیده ۳۱۸
۴٫۱٫۲ مقدمه ۳۱۹
۴٫۱٫۳ روش ۳۲۰
۴٫۱٫۴ نتایج ۳۲۱
۴٫۱٫۵ بحث ۳۲۶
۴٫۱٫۶ منابع ۳۲۶

4-2 ) پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبکهای فرزندپروری و سبکهای هویتی در دانش آموزان دبیرستانی اراک

۴٫۲٫۱ چکیده ۳۲۹
۴٫۲٫۲ مقدمه ۳۳۰
۴٫۲٫۳ هویت و انواع آن ۳۳۵
۴٫۲٫۴ شیوه های فرزند پروری ۳۳۷
۴٫۲٫۵ والدین مسامحه گر یا بی توجه ۳۳۸
۴٫۲٫۶ کمال گرایی ۳۳۹
۴٫۲٫۷ نتیجه گیری ۳۳۹
۴٫۲٫۸ منابع ومآخذ ۳۴۱
۴٫۲٫۹ منابع ۳۴۲

4-3 ) پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبکهای هویتی در دانش آموزان

۴٫۳٫۱ چکیده ۳۴۳
۴٫۳٫۲ مقدمه ۳۴۴
۴٫۳٫۳ هویت و انواع آن ۳۴۷
۴٫۳٫۴ کمال گرایی ۳۴۹
۴٫۳٫۵ نتیجه گیری ۳۵۰
۴٫۳٫۶ منابع ومآخذ ۳۵۲
۴٫۳٫۷ منابع ۳۵۲

4-4 ) رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با سبک های هویت و تعهد هویت فرزندان

۴٫۴٫۱ چکیده ۳۵۳
۴٫۴٫۲ مقدمه ۳۵۳
۴٫۴٫۳ نظریه ی سبک های پردازش هویت برزونسکی ۳۵۴
۴٫۴٫۴ تعهد هویت ۳۵۵
۴٫۴٫۵ سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری ۳۵۵
۴٫۴٫۶ سبک های فرزندپروری والدین ۳۵۶
۴٫۴٫۷ سبک های فرزندپروی والدین بر چگونگی تعهد هویت فرزندان ۳۵۷
۴٫۴٫۸ شکل گیری تعهد هویت ۳۵۷
۴٫۴٫۹ نتیجه گیری و جمع بندی ۳۵۸
۴٫۴٫۱۰ مراجع ۳۵۹

4-5 ) مقایسه شیوههای فرزندپروری،کمالگرائی والدین)مادران( و اختلالات رفتاری کودکان)دختر( مدارس ابتدائی شهر زنجان مادران خانه دار و شاغل

۴٫۵٫۱ چکیده ۳۶۰
۴٫۵٫۲ مقدمه ۳۶۱
۴٫۵٫۳ روش ۳۶۴
۴٫۵٫۴ یافته ها ۳۶۴
۴٫۵٫۶ بحث و نتیجه گیری ۳۶۵
۴٫۵٫۷ منابع ۳۶۷
۴٫۵٫۸ ABSTRACT ۳۷۰

4-6 ) بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدینی و تصور از خدا در نوجوانان دختر(۱۵-۱۸ ساله) مبارکه

۴٫۶٫۱ چکیده ۳۷۱
۴٫۶٫۲ مقدمه ۳۷۱
۴٫۶٫۳ مواد و روشها ۳۷۳
۴٫۶٫۴ ابزارهای پژوهش ۳۷۳
۴٫۶٫۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳۷۳
۴٫۶٫۶ یافته های پژوهش ۳۷۴
۴٫۶٫۷ آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی ۳۷۴
۴٫۶٫۸ بررسی پیش فرض نرمال بودن ۳۷۴
۴٫۶٫۹ بررسی فرضیه های پژوهش ۳۷۴
۴٫۶٫۱۰ بحث ۳۷۷
۴٫۶٫۱۱ نتیجه گیری ۳۷۹
۴٫۶٫۱۲ منابع ۳۷۹

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم شیوه های فرزندپروری والدین بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

رابطه مناسب والد- کودک عامل تعیین کننده ای در تحول کودک و سلامت روانی در بزرگسالی است، شیوه های فرزندپروری نقش اساسی در حفظ سلامت روانی, اجتماعی و جسمانی فرزندان ایفا می کنند شیوه های فرزند پروری به روش هایی اطلاق می شود که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند که می تواند در رشد و تکامل فرد در دوران کودکی و خصایص بعدی شخصیت وی تاثیر فراوان و عمیقی داشته باشد. شیوه های فرزند پروری الگوهای نگرشی – رفتاری است که والدین برای تربیت کودکان خود به کار می بندند در نظریه بامریند سه سبک اساسی فرزند پروری تعریف شده است:مستبد، آسان گیر و مقتدر.
این سه سبک فرزندپروری در دو مشخصه میزان گرمی یا توجه که کودک به دست می آورد و میزانی که رفتار و فعالیت های کودک کنترل می شود با هم متفاوتند در سبک مستبد والدین بر کنترل کودک و فرمانبرداری او تاکید دارند. آن ها خودمختاری کودک را محدود می کنند و رفتار مناسب را برای آن ها تعیین می کنند. این والدین از اصول اجباری طرفداری می کنند، معمولا خواستار تبعیت بدون پرسش از دستوراتشان هستند. آن ها به ندرت از عباراتی که حاکی از رضایت باشد استفاده می کنند. در سبک آسان گیر والدین از اعمال هر نوع سخت گیری و کنترل اجتناب می کنند. والدین آسان گیر به فرزندان اجازه می دهند برای خود تصمیمات بسیاری بگیرند. این فرزندان در کنترل تکانه های خود مشکل دارند و هنگامی که ازآنان خواسته می شود کاری را انجام دهند که با علایق زودگذر آنان مخالف ایت نارمانی و سرکشی می نمایند. والدینی که سبک مقتدر دارند توجه خوبی به فرزندانشان نشان می دهند و میزان کنترلی نیز به کار می برند که به کودکان اجازه می دهند به طور فزاینده ای خودمختار شوند فرزند پروری بر شیوه غالب بر تربیت فرزندان از سوی والدین اشاره دارد, و بر چگونگی رشد و تکوین شخصیت کودکان تاثیر به سزایی دارد. در کشور های غربی تحقیقات گستره ای در مورد سبک های فرزند پروری و پیامد های آن صورت گرفته است

فهرست کامل فصل پنجم شیوه های فرزندپروری والدین بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

5-1 ) بررسی رابطه ی سبک های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

۵٫۱٫۱ چکیده ۳۸۱
۵٫۱٫۲ مقدمه ۳۸۲
۵٫۱٫۳ روش پژوهش ۳۸۳
۵٫۱٫۴ نتایج پژوهش ۳۸۴
۵٫۱٫۵ بحث ونتیجه گیری ۳۸۵
۵٫۱٫۶ منابع و ماخذ ۳۸۶

5-2 ) رابطه بین خلاقیت دانش آموزان و نگرش های فرزندپروری والدین

۵٫۲٫۱ چکیده ۳۸۷
۵٫۲٫۲ مقدمه ۳۸۷
۵٫۲٫۳ فرضیه های پژوهش ۳۹۱
۵٫۲٫۴ یافته ها ۳۹۲
۵٫۲٫۵ بررسی رابطه نوع نگرش رفتاری والدین با خلاقیت ۳۹۲
۵٫۲٫۶ بررسی تأثیر وضعیت رفاهی خانوادگی در میزان خلاقیت ۳۹۳
۵٫۲٫۷ بحث و نتیجه گیری ۳۹۴
۵٫۲٫۸ منابع ۳۹۵
۵٫۲٫۹ ABSTRACT ۳۹۶

5-3 ) ارتباط سبکهای فرزندپروری والدین با دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر(۷تا۱۰ ساله) شهر کرج

۵٫۳٫۱ چکیده ۳۹۸
۵٫۳٫۲ مقدمه ۳۹۸
۵٫۳٫۳ روش تحقیق ۴۰۰
۵٫۳٫۴ یافته ها ۴۰۲
۵٫۳٫۵ آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان ۴۰۳
۵٫۳٫۶ نتیجهگیری ۴۰۴
۵٫۳٫۷ منابع ۴۰۶

5-4 ) بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سازگاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه(دوره اول) شهرستان مریوان

۵٫۴٫۱ چکیده ۴۰۸
۵٫۴٫۲ مقدمه ۴۰۸
۵٫۴٫۳ تئوری و پیشینه ۴۰۹
۵٫۴٫۴ مواد و روشها ۴۱۱
۵٫۴٫۵ نتایج وبحث ۴۱۲
۵٫۴٫۶ یافته های توصیفی ۴۱۲
۵٫۴٫۷ یافته های استنباطی ۴۱۲
۵٫۴٫۸ پیشنهادات ۴۱۳
۵٫۴٫۹ نتیجه گیری ۴۱۳
۵٫۴٫۱۰ مراجع ۴۱۴

5-5 ) بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان

۵٫۵٫۱ چکیده ۴۱۶
۵٫۵٫۲ مقدمه ۴۱۶
۵٫۵٫۳ تئوری و پیشینه ۴۱۷
۵٫۵٫۴ مواد و روشها ۴۱۸
۵٫۵٫۵ نتایج وبحث ۴۱۹
۵٫۵٫۶ یافته های توصیفی ۴۱۹
۵٫۵٫۷ یافته های استنباطی ۴۱۹
۵٫۵٫۸ پیشنهادات ۴۲۱
۵٫۵٫۹ نتیجه گیری ۴۲۱
۵٫۵٫۱۰ مراجع ۴۲۱

5-6 ) رابطه سبک های فرزندپروری والدین باخلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کنگان

۵٫۶٫۱ چکیده ۴۲۳
۵٫۶٫۲ مقدمه ۴۲۴
۵٫۶٫۳ فرضیه های تحقیق ۴۲۵
۵٫۶٫۴ روش پژوهش ۴۲۵
۵٫۶٫۵ یافته ها ۴۲۷
۵٫۶٫۶ بحث ونتیجه گیری ۴۳۰
۵٫۶٫۷ منابع ۴۳۲

5-7 ) بررسی تأثیر سب کهای فرزند پروری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول

۵٫۷٫۱ چکیده ۴۳۳
۵٫۷٫۲ مقدمه ۴۳۳
۵٫۷٫۳ روش پژوهش ۴۳۶
۵٫۷٫۴ ابزار ۴۳۶
۵٫۷٫۵ یافته ۴۳۶
۵٫۷٫۶ بحث و نتیجه گیری ۴۳۸
۵٫۷٫۷ منابع ۴۳۸

5-8 ) نقش سبک های فرزند پروری و سبک های هویت در پیش بینی خودکارآمدی فرزندان

۵٫۸٫۱ چکیده ۴۴۱
۵٫۸٫۲ مقدمه ۴۴۲
۵٫۸٫۳ نظریه آلفرد آدلر در مورد سب زرزندرروری ۴۴۳
۵٫۸٫۴ نگرش های زرزندرروری ۴۴۳
۵٫۸٫۵ خانواده و هویت ۴۴۳
۵٫۸٫۶ ماهیت و مفهوم هویت ۴۴۴
۵٫۸٫۷ شکل گیری هویت ۴۴۴
۵٫۸٫۸ عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت ۴۴۵
۵٫۸٫۹ خودکارآمدی و کنار آمدن آن با استرس ۴۴۵
۵٫۸٫۱۰ تعریف خودکارآمدی ۴۴۵
۵٫۸٫۱۱ مراحل رشد خودکارآمدی ۴۴۵
۵٫۸٫۱۲ نتیجه گیری ۴۴۶
۵٫۸٫۱۳ مراجع ۴۴۷

قسمت هایی از فصل ششم بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با عزت نفس و خودکارآمدی وسازگاری اجتماعی

به رغم افزایش توجه و تمرکز روی هوش هیجانی در بیست سال گذشته، میزان بی اطلاعی عمومی از درک و
مدیریت هیجانها بسیار تکان دهنده و شگفت انگیز است. از بین کسانی که مورد آزمایش قرار گرفتند، فقط ۹۳درصد توانستند به هنگام بروز هیجان ها، آنها را به دقت و به طور صحیح شناسایی کنند؛ یعنی دو سوم افراد معمولاً تحت کنترل و تسلط هیجانهایشان قرار دارند و هنوز در شناسایی آنها و استفاده کردن از آنها به نفع خود ماهر نشده اند. آگاهی از هیجانها و درک آنها در مدرسه آموزش داده نمی شود. وقتی وارد جامعه و محیط کار می شوند، می توانند بخوانند، بنویسند و اطلاعات عمومی و تخصصی بسیار بالایی دارند، اما در مقابل مشکلاتی که با آنها رو به رو خواهند شد اغلب هیچ مهارتی برای کنترل و مدیریت هیجان هایشان ندارند

فهرست کامل فصل ششم بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با عزت نفس و خودکارآمدی وسازگاری اجتماعی

6-1 ) نقش واسطهای ناگویی هیجانی بر رابطهی سبکهای فرزندپروری ادراکشده و هوشهیجانی دانشجویان

۶٫۱٫۱ چکیده ۴۴۹
۶٫۱٫۲ مقدمه ۴۵۰
۶٫۱٫۳ روش پژوهش ۴۵۰
۶٫۱٫۴ روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها ۴۵۱
۶٫۱٫۵ یافته های توصیفی ۴۵۲
۶٫۱٫۶ یافته های استنباطی ۴۵۳
۶٫۱٫۷ نتیجه گیری ۴۵۴
۶٫۱٫۸ منابع ۴۵۶

6-2 ) بررسی ارتباط شیوه های تربیتی والدین با خودکارآمدی دانش آموزان

۶٫۲٫۱ چکیده ۴۵۸
۶٫۲٫۲ مقدمه ۴۵۹
۶٫۲٫۳ مبانی نظری و پیشینه ۴۶۰
۶٫۲٫۴ روش تحقیق ۴۶۲
۶٫۲٫۵ یافته ها ۴۶۳
۶٫۲٫۶ یافته های استنباطی ۴۶۳
۶٫۲٫۷ نتیجهگیری و پیشنهادات ۴۶۵
۶٫۲٫۸ مراجع ۴۶۶

6-3 ) بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با عزت نفس وخودکارآمدی درنوجوانان مددجوی کمیته امداد

۶٫۳٫۱ چکیده ۴۶۸
۶٫۳٫۲ مقدمه ۴۶۸
۶٫۳۳ بیان مسئله ۴۷۰
۶٫۳٫۴ روش پژوهش ۴۷۱
۶٫۳٫۵ جامعه وروش نمونه گیری ۴۷۱
۶٫۳٫۶ ابزار پژوهش ۴۷۱
۶٫۳٫۷ پرسشنامه سبک های فرزندپروری ۴۷۱
۶٫۳٫۸ یافته ها ۴۷۳
۶٫۳٫۹ بحث ونتیجه گیری ۴۷۴
۶٫۳٫۱۰ منابع ۴۷۶

6-4 ) رابطه شیوه های فرزند پروری با میزان تحصیلات والدین دانش آموزان دختر

۶٫۴٫۱ چکیده ۴۷۷
۶٫۴٫۲ مقدمه ۴۷۸
۶٫۴٫۳ فرضیه ها ۴۸۱
۶٫۴٫۴ روش تحقیق ۴۸۱
۶٫۴٫۵ تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج ۴۸۲
۶٫۴٫۶ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق ۴۸۳
۶٫۴٫۷ آزمون فرضیات تحقیق ۴۸۳
۶٫۴٫۸ نتیجه گیری ۴۸۵
۶٫۴٫۹ منابع ۴۸۶

6-5 ) بررسی ارتباط بین الگوهای فرزند پروری باتیپ های شخصیتی نوجوانان باتوجه به مولفه های جمعیت شناختی

۶٫۵٫۱ چکیده ۴۸۸
۶٫۵٫۲ مقدمه ۴۸۹
۶٫۵٫۳ فرضیه های پژوهش ۴۹۰
۶٫۵٫۴ روش تحقیق ۴۹۰
۶٫۵٫۵ یافته های پژوهش ۴۹۰
۶٫۵٫۶ بحث ونتیجه گیری ۴۹۶
۶٫۵٫۷ منابع ۴۹۷

6-6 ) بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری والدین بر تفکر انتقادی دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی

۶٫۶٫۱ چکیده ۵۰۰
۶٫۶٫۲ ABSTRACT ۵۰۱
۶٫۶٫۳ مقدمه ۵۰۲
۶٫۶٫۴ روش پژوهش ۵۰۵
۶٫۶٫۵ یافتهها ۵۰۶
۶٫۶٫۶ بحث ونتیجه گیری ۵۰۹
۶٫۶٫۷ منابع ۵۱۰

6-7 ) رابطه عملکرد خانواده وسبک های فرزند پروری با سازگاری اجتماعی در دانش اموزان دختر مقطع متوسطه

۶٫۷٫۱ چکیده ۵۱۲
۶٫۷٫۲ مقدمه ۵۱۳
۶٫۷٫۳ روش ۵۱۴
۶٫۷٫۴ یافته ها ۵۱۵
۶٫۷٫۵ نتیجه گیری ۵۱۷
۶٫۷٫۶ منابع ۵۱۹

6-8 ) رابطه عملکرد خانواده وسبک های فرزند پروری با سازگاری اجتماعی در دانش اموزان متوسطه پسرشهر کرمانشاه در سال تحصیلی۹۴-۹۳

۶٫۸٫۱ چکیده ۵۲۰
۶٫۸٫۲ مقدمه ۵۲۱
۶٫۸٫۳ نمونه گیری ۵۲۲
۶٫۸٫۴ شیوه اجرای روایی و اعتبار پرسشنامه شیوههای فرزندپروری دایانا باوم ریند ا ۵۲۳
۶٫۸٫۵ پرسشنامه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی ۵۲۴
۶٫۸٫۶ اعتبار ۵۲۵
۶٫۸٫۷ بحث و نتیجه گیری ۵۲۸
۶٫۸٫۸ منابع ۵۲۹

قسمت هایی از فصل هفتم بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با سبکهای فرزند پروری

به نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان و احساسات و علائق آن ها نسبت به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن ها در کارهای مهم و همکاری با آنان، اطلاق می گردد و شامل سه شیوه مقتدرانه،مستبدانه و سهل گیرانه می باشد به عبارت دیگر روش هایی که والدین با فرزندان خود اعمال می کنند که اثر بسیار محسوسی بر رشد فردی و شخصیتی و اجتماعی آنان دارد باورهایی هستند که الگوهای ذهنی و رفتاری فرد را تشکیل میدهند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و تفسیر و معنا بخشی به رویدادهای زندگی هستند که دارای خصوصیات زیر هستند: ۱-حقیقت ندارند و با واقعیات منطبق نیستند. ۲-باید و الزام برای فرد می آورند. ۳-تعادل روانی فرد را از بین میبرند و زندگیاش را آشفته میکنند. ۴-از ایجاد تعادل جلوگیری میکنند. ۵-مانع مقابله مسئله مدار و موفقیتآمیز با
حوادث تحریک کننده میگردند

فهرست کامل فصل هفتم رهبری و جانشین پروری

7-1 ) بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با سبکهای فرزند پروری

۷٫۱٫۱ چکیده ۵۳۱
۷٫۱٫۲ ABSTRACT ۵۳۲
۷٫۱٫۳ مقدمه ۵۳۳
۷٫۱٫۴ روش ۵۳۳
۷٫۱٫۵ یافته ها ۵۳۴
۷٫۱٫۶ بحث و نتیجه گیری ۵۳۷
۷٫۱٫۷ مراجع ۵۳۸

7-2 ) رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر

۷٫۲٫۱ چکیده ۵۴۰
۷٫۲٫۲ مقدمه ۵۴۰
۷٫۲٫۳ ابزارهای گرد آوری اطلاعات ۵۴۱
۷٫۲٫۴ نتیجه گیری ۵۴۳
۷٫۲٫۵ منا بع ۵۴۴

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *