50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بررسی انتقال حرارت و جریان همراه با خنک کاری پره ها در توربین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی انتقال حرارت و جریان همراه با خنک کاری پره ها در توربین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش شبيه سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش انتقال حرارت و جریان همراه با خنک کاری پره ها در توربین با استفاده از نرم افزار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش انتقال جریان و حرارت بر روی نوک و نزدیک نوک پره یک توربین حدود سرعت صوت بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدل سازی جریان انتقال حرارت در پره توربین با استفاده از از مدل های اصلاح شده دومعادله ای بررسی شده است

امروزه توربين گازي در صنايع نفت و گاز و ديگر صنايع نقش ويژهاي ايفا ميكند. در بيشتر تاسيسات صنعتي ضمن تامين برق مصرفي، نيروي محركه مستقيم بسياري از پمپها و كمپرسورها را جهت جمعآوري گاز، گازرساني و … را فراهم ميكند. از اينرو تداوم فعاليت آنها بسيار مهم است. در همه صنايع، تعمير و نگهداري سيستمها و قطعات از موارد بسيار مهم محسوب ميشود. تعمير و نگهداري توربينهاي گازي نيز بهدليل هزينههاي بالاي آن از اهميت زيادي برخوردار است. در اين بين قسمتهايي از توربين كه در مسير جريان هواي داغ قرار دارند، بهدليل دماي بالاي آنها، از اهميت بيشتري برخوردارند زيرا احتمال شكست و خرابي در آنها بيشتر است. اين قطعات در معرض انواع آسيبها نظير خزش، خستگي و خوردگي داغ قرار ميگيرند. لذا از نقطه نظر نگهداري و عيبيابي حساسترين و بحرانيترين شرايط را دارا هستند. از مشكلات قابل توجه نيروگاههاي گازي، خرابي نازلهاي رديف اول توربين گازي ميباشد

قسمت هایی از فصل اول شبيه سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي

شكل 19 مسير استخراج اطلاعات را نشان ميدهد. در حالت طراحي دماي پره پس از سوراخ هاي خنك كاري كاهش يافته و پره خنك شده است. در سمت مكش پره پس از سوراخ ها دما كاهش پيدا كرده و پس از آن به تدريج افزايش مي يابد. افزايش تدريجي دماي سطح پره در پايين دست سوراخ هاي سمت مكش، به دليل نفوذ و اختلاط گازهاي داغ و لايه خنكساز در يكديگر و نابودي لايه خنكساز در پايين دست است. در ناحيه اي كه تحت تاثير سوراخ هاي منتهي به لبه فرار است يك كمينه نسبي مشاهده مي شود اين تغيير دما ناشي از خنك سازي برخوردي است كه درون سوراخ هاي خنك كاري منتهي به لبه فرار رخ ميدهد. بيشينه دما در لبه حمله پره اتفاق ميافتد و كمينه دما پس از سوراخ هاي خنك كاري اتفاق مي افتد

فهرست کامل فصل اول شبيه سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي

1-1 ) شبيه سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي در حالت روشن شدن توربین گاز

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 توليد ھندسه 2
1.1.4 مواد و روش 2
1.1.5 توليد شبکه 2
1.1.6 شرايط مرزی 3
1.1.7 حل عددی 4
1.1.8 نتايج 4
1.1.9 نتيجه گيری و جمع بندی 9
1.1.10 مراجع 10

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم انتقال حرارت و جریان همراه با خنک کاری پره ها در توربین با استفاده از نرم افزار

بهبود دهنده هاي داخل لوله ها (Tube Inserts Promoters) بطور قابل ملاحظه اي ضريب انتقال حرارت داخل لوله هاي مبدل را بخصوص در جريان لايه اي (Laminar) بهبود مي بخشند همچنين باعث كاهش شديد رسوب گذاري سيال داخل لوله ها خواهند شد. .بيشترين كاربرد آنها در سيالات با لزجت بالا، عدد رينولدز پايين، روغنها و برخي از گازها در لوله ها مي باشد. نسل اول بهبود دهنده ها به نام نواري تابيده ) (Twisted Tapeشكل شماره 1، باعث چرخشي شدن جريان و در نتيجه بهبود انتقال حرارت مي شدند، نسل دوم بهبود دهنده ها، به نام شبكه اي سيمي (Wire Matrix) شكل شماره 2، باعث ايجاد جريان شعاعي از ديواره ها به سمت مركز و ضمن حذف لايه مرزي اطراف ديواره لوله ها باعث بهبود انتقال حرارت خواهد شد. در مجموع با استفاده از اين فن آوري مي توان به بهبود سامانه هاي مورد نظر بويژه در تاسيساتي كه فضاي مورد نياز در دسترس نمي باشد از جمله سكوهاي نفتي كمك موثري رساند

فهرست کامل فصل دوم انتقال حرارت و جریان همراه با خنک کاری پره ها در توربین با استفاده از نرم افزار

2-1) برسی انتقال حرارت وجریان جرم همراه با خنک کاری پره ها در توربین گازی با استفاده از نرم افزار ANSYS-CFX و مقایسه آن بانتایج تجربی

2.1.1 پیشینه تحقیق 32
2.1.1.1 مقدمه 33
2.1.1.2 بیان مسئله تحقیق 33
2.1.1.3 پرسش های تحقیق 34
2.1.1.4 ضرورت واهمیت تحقیق 34
2.1.1.5 اهداف تحقیق 34
2.1.1.6 پیشینه تحقیق 35
2.1.2 آشنایی با توربین گاز 42
2.1.2.1 توربین گاز 43
2.1.2.2 سیکل ترمودینامیکی توربین گاز 43
2.1.2.3 اجزا اصلی توربین گازی 44
2.1.2.4 توربین 45
2.1.3 معادلات حاکم برجریان سیال وانتقال حرارت 49
2.1.3.1 معادلات حاکم برجریان سیال درتوربو ماشین ها 50
2.1.3.2 معادله بقای جرم 50
2.1.3.3 معادله بقای ممنتم 50
2.1.3.4 معادله انرژی 50
2.1.3.5 معادله گشتاور اندازه حرکت 50
2.1.3.6 مفاهیم اساسی در انتقال حرارت 51
2.1.3.7 انتقال حرارت توسط هدایت 51
2.1.3.8 انتقال حرارت توسط جابجایی 53
2.1.4 پدیده اخنک کاری پره های توربین 55
2.1.4.1 مقدمه 56
2.1.4.2 روشهای مختلف جهت بالا بردن دمای توربین مورد استفاده 57
2.1.4.3 سوخت مناسب 57
2.1.4.4 مواد سازنده پره 58
2.1.4.5 خنک کاری 58
2.1.4.6 خنک کاری با هوا 59
2.1.5 آشنایی با دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار CFX 62
2.1.5.1 مقدمه 63
2.1.5.2 کددینامیک سیالات محاسباتی چگونه کار میکند؟ 64
2.1.5.3 پیش پردازنده 64
2.1.5.4 حلگر 65
2.1.5.5 پس پردازنده 65
2.1.5.6 آشنایی با نرم افزار CFX 66
2.1.5.7 مدلسازی هندسی 66
2.1.5.8 مش بندی 67
2.1.5.9 تحلیل جریان 68
2.1.6 مدل سازی توربین E3 69
2.1.6.1 مقدمه 70
2.1.6.2 مدل سازی هندسه توربین E3 71
2.1.6.3 مدلسازی دوبعدی 71
2.1.6.4 مدلسازی سه بعدی 72
2.1.6.5 تحلیل 74
2.1.6.6 مدل سازی توربین درحالت خنک کاری 75
2.1.7 نتیجه گیری پژوهش 76
2.1.7.1 مقدمه 77
2.1.7.2 نتایج 78
2.1.7.3 مقایسه بین راندمان توربین با استفاده از داده های ناسا ونرم افزار ANSYS-CFX 78
2.1.7.4 مقایسه راندمان توربنی بین دوحالت بدون خنک کاری وباخنک کاری پره 85
2.1.7.5 بررسی مدلهای توربولانسی 92
2.1.7.6 نتیجه گیری 97
2.1.7.7 فهرست مقالات ارائه شده 98
2.1.7.8 مراجع 99
2.1.7.9 ABSTRACT 102

2-2) افزايش انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي خنك كننده روغن توربين با استفاده از نصب بهبود دهنده های داخل لوله های مبدل

2.2.1 چکیده 104
2.2.2 مقدمه 105
2.2.3 طراحي مبدل حرارتي خنك كننده روغن توربين بدون استفاده از بهبوددهنده 106
2.2.4 شرايط عملياتي مبدل حرارتي 106
2.2.5 نتايج طراحي مبدل حرارتي بدون استفاده از بهبوددهنده 106
2.2.6 طراحي مبدل حرارتي با استفاده از بهبوددهنده انتقال حرارت 107
2.2.8 كليات 107
2.2.9 طراحي با استفاده از بهبود دهنده هاي نواري تابيده 108
2.2.10 طراحي با استفاده از بهبود دهنده هاي شبكه اي سيمي 108
2.2.11 نتيجه گيري 109
2.2.12 معرفي علايم و متغيرها در متن 110
2.2.13 مراجع 110
SECTION 1.3

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم انتقال جریان و حرارت بر روی نوک و نزدیک نوک پره یک توربین حدود سرعت صوت

در موتورهای توربین گازی پیشرفته، دمای ورودی بیشتر از دمای مجاز قطعات توربین میشود و بنابراین نیاز به خنک کاری و حفظ عملکرد قطعات توربین آیدبه وجود می در میان اجزا و قطعات یک توربین گازی، نوک پره یکی از مهمترین و بحرانی ترین تواحی است، زیرا بار حرارتی بالا در اثر جریان نشتی از نوک پره به وجود می پره در موردآید. های بدون شرود، فضای خالی بین نوک پره و شرود وجود دارد، و جریان از این فاصله خالی و در اثر اختلاف فشار بین قسمت فشاری و مکش نشت میکند. بنابراین، بررسی تأثیر فاصله نوک پره بر انتقال حرارت آن جالب توجه است

فهرست کامل فصل سوم انتقال جریان و حرارت بر روی نوک و نزدیک نوک پره یک توربین حدود سرعت صوت

3-1 ) انتقال جریان و حرارت بر روی نوک و نزدیک نوک پره یک توربین حدود سرعت صوت

3.1.1 چكيده 111
3.1.2 مقدمه 112
3.1.3 مطانعات تجربی 112
3.1.4 محاسبات عددی 113
3.1.5 نتیجه گیری 114
3.1.6 فهرست منابع 117

3-2 ) برسی سه بعدی انتقال حرارت درکانال U شکل چرخان خنک کننده پره های توربین گازی

3.2.1 چکیده 118
3.2.2 مقدمه 118
3.2.3 معادلات حاکم برجریان آشفته 119
3.2.4 شرح مساله،شبکه و شرایط مرزی 119
3.2.5 نتایج حل عددی 119
3.2.6 نتیجه گیری 121
3.2.7 فهرست علائم 121
3.2. مراجع 122

3-3 ) بررسی میدان جریان وانتقال حرارت درناحیه نوک لبه دار پره توربین گاز

3.3.1 چکیده 124
3.3.2 مقدمه 124
3.3.3 مدلسازی وتولید شبکه 125
3.3.4 شرایط مرزی ومعادلات حاکم 125
3.3.5 نتایج 126
3.3.6 نتیجه گیری وجمع بندی 128
3.3.7 فهرست علائم 128
3.3.8 مراجع 128

3-4 ) بررسی عددی ومدلسازی پارامترهای موثربرضریب انتقال حرارت درخنک کاری لایه ای پره توربنی گاز

3.4.1 چکیده 130
3.4.2 مقدمه 130
3.4.3 هندسه مسئله وشبکه بندی دامنه حل 130
3.4.4 شرایط مرزی وخواص ترموفیزیکی 131
3.4.5 مدل سازی عددی 131
3.4.6 نتایج 132
3.4.7 مدلسازی ریاضی 132
3.4.8 جمع بندی 133
3.4.9 مراجع 133

3-5 ) بررسی تاثیر فاصله نوک پره بر انتقال حرارت در یک توربین گازی

3.5.1 خلاصه 135
3.5.2 مقدمه 135
3.5.3 مدلهای دومعادلهای 136
3.5.4 مدل K-Ε-STANDARD 136
3.5.5 معادله های انتقال K-Ε-STANDARD 137
3.5.6 بیان مسئله 138
3.5.7 نتایج و بحث 139
3.5.8 ضریب انتقال حرارت بر روی نوک پره 139
3.5.9 نتیجهگیری 141
3.5.10 مراجع 141

قسمت هایی از فصل چهارم مدل سازی جریان انتقال حرارت در پره توربین با استفاده از از مدل های اصلاح شده دومعادله ای

امروزه استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي بصورت يك ابزار قدرتمند و توانا براي محققين در بررسي رفتار جريان سيال و انتقال حرارت در سيستم هايي با هندسه و معادلات پيچيده در آمده است. پيچيدگي معادلات حاكم برمساله ، گذرا بودن جريان در اغلب مسايل ، تاثير متقابل پديده هاي فيزيكي مختلف ، بالا بودن هزينه هاي آزمايشگاهي و… از جمله دلايلي است كه استفاده از روشهاي تحليلي و آزمايشگاهي را در مقايسه با روش هاي عددي محدود مي كند. در روش مكانيك سيالات عددي بر خلاف روش مكانيك سيالات تجربي شرايط جريان و ابعاد واندازه هاي آن براحتي قابل تغيير هستند. جريان در پره هاي توربين گاز با توجه به هندسه آن سه بعدي مي باشد. بطور يقين مي توان گفت جرياني كه سه بعدي نباشد، وجود ندارد. اما بحث بر سر يك ، دو يا سه بعدي بودن جريان بحث بر سر مقايسه اهميت ابعاد آن است. در جرياني كه تغييرات در يك بعد به تناسب كمتر از ابعاد ديگر باشد جهت تسهيل در حل مساله از آن بعد صرف نظر كرده و مساله را يك بعدي يا دو بعدي در نظر مي گيرند

فهرست کامل فصل چهارم مدل سازی جریان انتقال حرارت در پره توربین با استفاده از از مدل های اصلاح شده دومعادله ای

4-1 ) مد سازی سه بعدی جریان وا انتقال حرارت آشفته درپره توربین با استفاده از مدلهای اصلاح شده دومعادله ای

4.1.1 چکیده 143
4.1.2 مقدمه 143
4.1.3 معادلات حاکم 144
4.1.4 هندسه وشرایط مرزی 144
4.1.5 حل عددی 145
4.1.6 بررسی نتایج 145
4.1.7 نتیجه گیری 147
4.1.8 مراجع 149

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید