بسته جامع نانوتکنولوژی در جذب گاز ها و شبیه سازی به روش مونت کارلو

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه نانوتکنولوژی در جذب گاز ها و شبیه سازی به روش مونت کارلو است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش جذب گاز هیدروژن بر روی نانو لوله های سیلیکون کربید با تکنیک شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش جذب هیدروژن در نانولوله های بور نیترید به روش مونت کارلو بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش حفره نانوزئولیت در جذب و نگهداری هیدروژن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ذخیره سازی هیدروژن در نانولوله های کربنی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی جذب هیدروژن در زئولیت بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش کاربرد نانوتکنولوژی در حذف گازها از محیط زیست و شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است

قسمت هایی از فصل اول جذب گاز هیدروژن بر روی نانو لوله های سیلیکون کربید با تکنیک شبیه سازی مونت کارلو

نانو لوله ی سیلیکون کربیدی در ماهیت، ساختاری مشابه با نانولوله ی کربنی دارد: به گونه ای که در آن یک در میان اتم های سیلسیوم و کربن تقریبا طوری قرار گرفته اند که هیچ تغییری در ماهیت فضای اتمی ایجاد نشده است. همه ی نانولوله ها از جمله نانولوله ی کربنی و سیلیکون کربیدی میتوانند نقش غشایی در فرایندهای کاتالیتیکی و جداسازیها ایفا کنند و به همین خاطر در زمره ی مواد پیشرفته محسوب میشوند. گزارشات شبیه سازی و آزمایشگاهی نشان می دهند که این مواد از قابلیت جذب فیزیکی، جداسازی و ذخیره سازی مولکولی قابل توجهی برخوردارند. یکی از روش های ذخیره سازی گازهای مهم، جذب فیزیکی این گازها در فضای داخلی و همچنین فضای اطراف نانولوله ها است. در این تحقیق با استفاده از ابزار شبیه سازی مونت کارلو اثر فشار هیدروژن بر روی پدیده ی جذب فیزیکی این گاز در نانولوله های سیلیکون کربیدی مورد بررسی قرار میگیرد

فهرست کامل فصل اول جذب گاز هیدروژن بر روی نانو لوله های سیلیکون کربید با تکنیک شبیه سازی مونت کارلو

1-1 ) بررسی جذب گاز هیدروژن برروی نانولوله های سیلیکون کربید با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو

۱٫۱٫۱ مقدمه ۱۰
۱٫۱٫۱٫۱ نانو تکنولوژی ،فناوری نوین ۱۱
۱٫۱٫۱٫۲ تاریخه نانو تکنولوژی ۱۱
۱٫۱٫۱٫۳ تعریف نانو تکنولوژی ۱۱
۱٫۱٫۱٫۴ مدل های نظری ونیمه تجربی ۱۲
۱٫۱٫۱٫۵ نرم افزار رایانه ای ۱۲
۱٫۱٫۱٫۶ سخت افزار رایانه ای ۱۳
۱٫۱٫۱٫۷ مزایای نانو تکنولوژی ۱۴
۱٫۱٫۱٫۸ معایب نانو تکنولوژی ۱۴
۱٫۱٫۲ مروری بر منابع ۱۵
۱٫۱٫۲٫۱ مقدمه ۱۶
۱٫۱٫۲٫۲ مروری بر گاز هیدروژن ۱۶
۱٫۱٫۲٫۳ مروری بر نیتروژن وذخیره سازی نیتروژن ۱۹
۱٫۱٫۳ روش های محاسباتی ۲۱
۱٫۱٫۳٫۱ روشهای مدل سازی کامپیوتری ۲۲
۱٫۱٫۳٫۲ مکانیک مولکولی ۲۲
۱٫۱٫۳٫۳ مکانیک کوانتومی ۲۳
۱٫۱٫۳٫۴ مجموعه های پایه ۲۹
۱٫۱٫۳٫۵ نرم افزارهای مورد استفاده مربوط به این بخش ۳۱
۱٫۱٫۳٫۶ محاسبات شبیه سازی مولکولی ۳۲
۱٫۱٫۳٫۷ شبیه سازی های دینامیک مولکولی ۳۳
۱٫۱٫۳٫۸ شبیه سازی های مونت کارلو ۳۵
۱٫۱٫۳٫۹ برنامه مورد استفاده مربوط به این بخش ۴۴
۱٫۱٫۴ نتایج وتفسیر آنها ۴۵
۱٫۱٫۴٫۱ مقدمه ۴۶
۱٫۱٫۴٫۲ روشهای محاسباتی ۴۷
۱٫۱٫۴٫۳ محاسبات اصول اولیه ۴۷
۱٫۱٫۴٫۴ بهینه سازی ساختار نانولوله ۴۸
۱٫۱٫۴٫۵ شبیه سازی مونت کارلو ۴۸
۱٫۱٫۴٫۶ بررسی رفتار جذبی گازهای هیدروژن ونتیروژن ۵۰
۱٫۱٫۴٫۷ جداسازی مخلوطگازهای هیدروژن ونیترونژن با استفاده از نانولوله سیلیکون کربید ۶۰
۱٫۱٫۴٫۸ نتیجه گیری ۶۳
۱٫۱٫۵ جمع بندی و پیشنهادها ۶۴
۱٫۱٫۵٫۱ مقدمه ۶۵
۱٫۱٫۵٫۲ جمع بندی ۶۵
۱٫۱٫۵٫۳ پیشنهادات ۶۷
۱٫۱٫۵٫۴ مراجع ۶۸
۱٫۱٫۵٫۵ Abstract ۷۳

1-2 ) بررسی جذب فیزیکی و ذخیره سازی هیدروژن در مجموعه ای از نانولوله های سیلیکون کربیدی با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو

۱٫۲٫۱ چکیده ۷۶
۱٫۲٫۲ مقدمه ۷۷
۱٫۲٫۳ شرح مقاله ۷۸
۱٫۲٫۴ نتیجه گیری ۸۱
۱٫۲٫۵ مراجع ۸۱

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم جذب هیدروژن در نانولوله های بور نیترید به روش مونت کارلو

توریع گاز هیدروژن در مخلوط دو گاز با درصدهای مولی مختلف در دمای ۳۵۰K و فشار ۸MPa بررسی شده است.
طبق محاسبات انجام شده غلظت با میزان جذب رابطه مستقیم دارد. نکته ای که باید توجه کرد این است که در غلظت ۱۰۰% گاز هیدروژن میزان چگالی جذب بیشتر از ۴ برابر غلظت ۲۵% می باشد. دلیل را باید در مخلوط بودن گاز جستجو کرد زیرا گاز ها در حالت مختلف، در کنار هم با هم برکنش داشته و مانع جذب بر نانو لوله می شوند. نمودار ۱ موید این برداشت می باشد.

در نمودار ۲ و ۳ محاسبات، مقایسه جذب گاز ها در حالت و مخلوط، در دمای تابت و با تعداد گاز های یکسان می باشد که در حالت خالص جذب بیشتری انجام می شود و این اختلاف در لایه اول جذب به خوبی قابل مشاهده است. می توان نتیجه گرفت که برهم کنش گاز ها با هم مانع جذب گاز با نانو لوله می شود.

فهرست کامل فصل دوم جذب هیدروژن در نانولوله های بور نیترید به روش مونت کارلو

2-1) مطالعه جذب سطحی گازهای کربن مونوکسید وهیدروژن به طور مخلوط برنانو لوله های بورنیترید(۷و۷) به روش مونت کارلو

۲٫۱٫۱ چکیده ۸۳
۲٫۱٫۲ مقدمه ۸۳
۲٫۱٫۳ روش شیه سازی:مونت کارلو ۸۴
۲٫۱٫۴ محاسبات ونتایج ۸۶
۲٫۱٫۵ نتیجه گیری ۸۹
۲٫۱٫۶ مراجع ۸۹

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم حفره نانوزئولیت در جذب و نگهداری هیدروژن

نانو زئولیت ها، پتانسیل خوبی برای ذخیره سازی هیدروژن دارند. بنابراین میزان جذب هیدروژن در نانو زئولیت های SAS, KFI , RWY با اندازه حفره و تعداد یون متفاوت در دمای ۷۷ تا ۹۵ درجه کلوین و فشار ۰ تا ۱۰ بار توسط شبیه سازی مونت کارلو (GCMC )مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر سطح و فضای داخلی نانو ئولیت ها بر مقدار جذب هیروژن به خوبی تاثیر دما و فشار می باشد. فاکتور اصلی در میزان جذب، فضای خالی است که رئولیت در اختیار هیدروژن قرار می دهد. به طوری که بیشترین مقدار جذب هیدروژن نسبت به وزن زئولیت را در زئولیت با ساختار RWY است.

فهرست کامل فصل سوم حفره نانوزئولیت در جذب و نگهداری هیدروژن

3-1 ) تاثیر اندازه وساختار حفره ی نانو زئولیت درجذب ونگهداری هیدروژن

۳٫۱٫۱ چکیده ۹۰
۳٫۱٫۲ مقدمه ۹۰
۳٫۱٫۳ جزئیات شبیه سازی ۹۱
۳٫۱٫۴ مدل ۹۲
۳٫۱٫۵ نتایج ۹۳
۳٫۱٫۶ نتیجه گیری ۹۶
۳٫۱٫۷ منابع ومراجع ۹۶
۳٫۱٫۸ ABSTRACT ۹۸

قسمت هایی از فصل چهارم ذخیره سازی هیدروژن در نانولوه های کربنی

شکل ۶ نشان می دهد که گاز متان یک پیک جذبی بر روی نانو لوله کربنی خواهد داشت اما شکل ۷ نشان می دهد که پیک جذبی گاز هیدوژن بر روی نانو لوله کربنی کاهش یافته است که این کاهش کمی کمتر از اثر کسر مولی هیدروژن در مخلوط می باشد. مقایسه اسن دو شکل نشان می دهد که گاز متان در فاصله نزدیکتری نسبت به محور نانولوله ماکزیمم پیک جذبی نشان می دهد یعنی متان شرایط بهتری برای جذب روی نانولوله دارد از این رهیافت امکان جداسازی دو گاز امکانپذیر می باشد.
جذب مخلوط ۵۰% گاز هیدروژن و ۵۰ % گاز متان در دمای ۷۷K و فشار ۱۵MPa مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست کامل فصل چهارم ذخیره سازی هیدروژن در نانولوه های کربنی

4-1 ) بررسی معادلات پتانسیل جهت ارزیابی ذخیره سازی گاز هیدروژن وذخیره سازی این گاز درحضور گاز متمان درنانو لوله های کربنی تک دیواره با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

۴٫۱٫۱ چکیده ۱۰۰
۴٫۱٫۲ مقدمه ۱۰۰
۴٫۱٫۳ روش محاسبه ۱۰۰
۴٫۱٫۴ بحث ونتیجه گیری ۱۰۱
۴٫۱٫۵ بررسی ذخیره سازی گازهیدروژن درحضور گازمتان ۱۰۲
۴٫۱٫۶ نتیجه گیری ۱۰۴
۴٫۱٫۷ مراجع ۱۰۴
۴٫۱٫۸ ABSTRACT ۱۰۵

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی جذب هیدروژن در زئولیت

زئولیت ها به عنوان جاذب برای حذف آلاینده ها دارای ظرفیت جذب خوب و ساختار پایدار می باشند که به صورت طبیعی و مصنوعی دردسترس هستند و دارای خواص ساختاری منحصر به فرد و نسبت سطح به حجم بالا و تخلخل زیاد هستند. میزان جذب هیدروژن در زئولیت در محدوده دمایی ۸۰ تا ۱۰۰ درجه کلوین و فشار ۰٫۰۰۱ تا ۱۰۰ کیلو پاسگال، توسط روش شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است. پتانسیل استفاده شده در این کار شامل کولمبیک، لنارد جونز و باکینگهام است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سطح و فضای داخلی نانوزئولیت ها بر مقدار جذب هیدروژن به خوبی تأثیر دما و فشار است.

فهرست کامل فصل پنجم جانشین پروری و بهره وری کارکنان

5-1 ) مدل سازی جذب هیدروژن در زئولیت براساس مدل لانگمیر وروش شبیه سازی مونت کارلو

۵٫۱٫۱ خلاصه ۱۰۶
۵٫۱٫۲ مقدمه ۱۰۶
۵٫۱٫۳ زمینه تئوری ۱۰۷
۵٫۱٫۴ روش محاسبات ۱۰۷
۵٫۱٫۵ ذخیره ۱۰۷
۵٫۱٫۶ جذب هم دما ۱۰۷
۵٫۱٫۷ مدل ایزوترم جذب لانگمیر ۱۰۹
۵٫۱٫۸ روش۱ ۱۱۰
۵٫۱٫۹ روش۲ ۱۱۱
۵٫۱٫۱۰ روش۳ ۱۱۲
۵٫۱٫۱۱ روش۴ ۱۱۲
۵٫۱٫۱۲ بحث ونتیجه گیری ۱۱۳
۵٫۱٫۱۳ مراجع ۱۱۳

5-2 ) بررسی جذب هیدروژن در زئولیت FAU– ANA – MFI – ROH

۵٫۲٫۱ چکیده ۱۱۴
۵٫۲٫۲ ABSTRACT ۱۱۴
۵٫۲٫۳ مقدمه ۱۱۴
۵٫۲٫۴ مدلسازی ۱۱۵
۵٫۲٫۵ بحث و نتایج ۱۱۶
۵٫۲٫۶ نتیجه گیری ۱۱۸
۵٫۲٫۷ مراجع ۱۱۹

قسمت هایی از فصل ششم کاربرد نانوتکنولوژی در حذف گازها از محیط زیست و شبیه سازی مونت کارلو

قطر نانو لوله برابر ۱۰/۸۵۴Å است. تعداد اتم های نانولوله کربنی و طول نانو لوله و مختصات اتم ها از نرم افزار بدست آمده است. طول نانولوله برابر ۲۴و تعداد اتم های کربن ۲۲۱است. با توجه به برنامه نوشته شده نانولوله را به مرکز سل شبیه سازی انتقال می دهیم، تا یک حالت متقارن داشته باشیم و اثر جهت مطرح نباشد. نانولوله کربنی به صورت صلب در نظر گرفته شده است و از ارتعاشات اتم های کربن صرف نظر شده است یا به عبارتی تغییر وضعیت هندسی در روند شبیه سازی برای آن منظور نمی کنیم. همچنین مولکول گاز را به صورت کره در نظر می گیریم. با قراردادن فشارو دما در معادله ویریال تعداد مولکولهای گاز بدست می آید . این تعداد مولکول را به طور تصادفی در سل شبیه سازی قرار می دهیم و یک پیکربندی اولیه را می سازیم

فهرست کامل فصل ششم کاربرد نانوتکنولوژی در حذف گازها از محیط زیست و شبیه سازی مونت کارلو

6-1 ) کاربرد نانوتکولوژی درحذف گاز سیانید هیدروژن ازمحیط زیست(شبیه سازی مونت کارلو)

۶٫۱٫۱ چکیده ۱۲۰
۶٫۱٫۲ مقدمه ۱۲۰
۶٫۱٫۳ روش کار ۱۲۳
۶٫۱٫۴ بررسی اثر دما برروی جذب گاز سیانید هیدروژن ۱۲۹
۶٫۱٫۵ بررسی اثر فشار برروی جذب گاز سیانید هیدروژن ۱۳۰
۶٫۱٫۶ نتیجه گیری ۱۳۱
۶٫۱٫۷ مراجع ۱۳۱

6-2 ) کاربرد نانو تکنولوژی در حذف گازهای سیانوژن و فلوئور از محیط زیست(شبیه سازی مونت کارلو)

۶٫۲٫۱ چکیده ۱۳۵
۶٫۲٫۲ مقدمه ۱۳۵
۶٫۲٫۳ روش کار ۱۳۷
۶٫۲٫۴ بررسی اثر دما بر روی جذب گاز سیانوژن ۱۴۲
۶٫۲٫۵ بررسی اثر دما بر روی جذب گاز فلوئور ۱۴۲
۶٫۲٫۶ بررسی اثر فشار بر روی جذب گازسیانوژن ۱۴۳
۶٫۲٫۷ بررسی اثر فشار بر روی جذب گاز فلوئور ۱۴۴
۶٫۲٫۸ نتیجه گیری ۱۴۴
۶٫۲٫۹ مراجع ۱۴۴

6-3 ) کاربرد نانو تکنولوژی در حذف گازهای مونوکسید کربن و مونوکسید نیتروژن ازمحیط زیست(شبیه سازی مونت کارلو)

۶٫۳٫۱ چکیده ۱۴۷
۶٫۳٫۲ مقدمه ۱۴۷
۶٫۳٫۳ روش کار ۱۴۹
۶٫۳٫۴ بررسی اثر دما بر روی جذب گاز مونوکسید کربن ۱۵۴
۶٫۳٫۵ بررسی اثر دما بر روی جذب گاز مونوکسید نیتروژن ۱۵۴
۶٫۳٫۶ بررسی اثر فشار بر روی جذب گاز مونوکسید کربن ۱۵۵
۶٫۳٫۷ بررسی اثر فشار بر روی جذب گاز مونوکسید نیتروژن ۱۵۵
۶٫۳٫۸ نتیجه گیری ۱۵۶
۶٫۳٫۹ مراجع ۱۵۶

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000 افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *