50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ایرانی اسلامی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ایرانی اسلامی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحي مجتمع مسکوني اجتماعي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آسیب شناسی معماری مجتمع های مسکونی بررسی شده است

در روند فزاينده توسعه شهرها در پاسخ به نيازهاي شهروندان خود، توسعه مجموعه ها و شهرك هاي مسكوني اجتناب ناپذير است. رشد و توسعه و دگرگوني در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهرهاي ايران، منجر به عدم تطبيق بافتهاي مسكوني با الگوهاي جديد شهرنشيني و در نتيجه افت و نزول كيفيت زندگي در اين مراكز شد، حال آنكه بافتهاي مسكوني به عنوان مكاني هدفمند براي زندگي، بايد پاسخگوي نيازهاي انسان باشد. هرفعاليتي كه توسط انسان صورت مي گيرد، اساسا متكي به فرهنگ است و فرهنگ نتيجه مقررات نامدون)عرف( عادات، وآداب رسوم، سنت ها، سبك ها و شيوه هاي متداول زندگي است. در طراحي به هيچ وجه نبايد قصد رويارويي و برخورد مستقيم با الگوهاي رفتاري جامعه و تغيير و يا اصلاح آنها را به اين ترتيب داشته باشد، بلكه بايد سعي كند با استفاده از ابزار و وسايل موجود طراحي شهري و به كارگيري تكنيك هاي مفيد و موثر، فضاها و عناصر مربوط به آنها را به گونه اي طرح نمايد كه با تسهيل انجام رفتارهاي مطلوب آنها را تشويق و با ايجاد مانع براي انجام رفتارهاي نامطلوب، اينگونه رفتارها را محدود و يا كاملا متوقف نمايد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد عوامل غير معماري همچون عوامل معماري تاثير بسزايي در طراحي مجتمع مسكوني دارد و محيط مسكوني مطلوب تري فراهم مي نمايد

قسمت هایی از فصل اول طراحي مجتمع مسکوني اجتماعي

رای بررسی، تجزیه، تحلیل و نتیجه گیری از سؤال های تشریحی ابتدا تمامی پاسخ ها استخراج گردیدند .ضمن آن مشاهده شد، اکثر پاسخ دهندگان به جای ذکر عدد مشخص و ثابت، کی طیف و به عبارت دیگر حداقل و حداکثری را به عنوان پاسخ اظهار کرده اند. با توجه به نوع پاسخ ها و هم چنین برای امکان پذیری تجزیه و تحلیل، کلیه پاسخ ها به چهار دسته با دامنه های مشخص تقسیم گردید .درصدهای هر بازه، تعیین شد و در نمودار ستونی به شرح زیر ترس می گردید .نتایج حاصل از پرسش نامه ها نشان می دهد که به نظر اکثریت متخصصان، مجتمع مسکونی یا بلوک ساختمانی با تعداد 2الی 12واحد مسکونی در ارتباط با تأمین امنیت و تح یکم تعاملات اجتماعی مناسب ترین است .در سؤال اول 73/8درصد و در سؤال دوم 35/2درصد از جامعه صاحب نظران موافق این رأی بوده اند

فهرست کامل فصل اول طراحي مجتمع مسکوني اجتماعي

1-1 ) طراحي مجتمع مسکوني اجتماعي با رويکرد ارزشهای بومي و هويتي شهر اسلامی-ایرانی درتهران

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3تعاريف و مفاهیم مسکن 3
1.1.4 تعریف مسکن 3
1.1.5 سکونت وسکونتگاه 3
1.1.6 عوامل کلی موثربر مطلوبیت مسکن 3
1.1.7 مباني طراحي مسکن مطلوب 5
1.1.8 تعريف تعاملات اجتماعي 6
1.1.9 ويژگیهای محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعي 6
1.1.10 مجاورت کارکردی و الگوهای تعامل اجتماعي در مناطق مسکوني 7
1.1.11 هويت و تعاملات اجتماعي 9
1.1.12 جايگاه حریم در خانه های ایرانی 9
1.1.13 لزوم احیای ارزشهای بومي و ملي برای تحقق سبک زندگي اسلامي _ ايراني 10
1.1.14 فراهم آوردن امکان زندگي اسلامي -ايراني 11
1.1.15 امنیت 11
1.1.16 درونگرایی 12
1.1.17 نتیجه گیری 13
1.1.18 منابع 14

1-2 ) بازشناسی اصول و معیارهاي طراحی ایرانی اسلامی در مجتمعهاي مسکونی بارویکرد امنیت اجتماعی

1.2.1 چکیده 15
1.2.2 مقدمه 16
1.2.3 بیان مسئله 16
1.2.4 پیشینه تحقیق. 17
1.2.5 مبانی نظری 17
1.2.6 معماری اسلامی 18
1.2.7 اصول معماري ایرانی- اسلامی 19
1.2.8 مسکن مطلوب 19
1.2.9 ساختار شناسی مفهوم سکونت و ویژگی هاي آن از منظر اسلام 20
1.2.10 عوامل تأثیر گذار در مطلوبیت مسکن 21
1.2.11 نقش تمایلات اجتماعی در مسکن اسلامی 22
1.2.12 راهکارهاي دستیابی به امنیت 22
1.2.13 اصول عملی در ساختمانهاي مسکونی چند واحدي 23
1.2.14 ابعاد امنیت از منظر اسلام 25
1.2.15 نتیجه گیری 25
1.2.16 مراجع 26

1-3 ) ضرورت ها ونیازهای آن در طراحی مجتمع های مسکونی شهر تهران

1.3.1 خلاصه(چکیده) 27
1.3.2 مقدمه 28
1.3.3 مواد و روش ها 29
1.3.4 نتایج وبحث 30
1.3.5 پیشنهادات 32
1.3.6 فهرست منابع 33

1-4 ) تاثیر هنر معماری اسلامی بر مجتمع معماری

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 مقدمه 35
1.4.3 تعریف پایداری 36
1.4.4 کالبد پژوهش 37
1.4.5 تنظیم پرسشنامه 37
1.4.6 محتوای سوال های باز 37
1.4.7 محتوای سوالهای بسته 37
1.4.8 تجزیه وتحلیل یافته ها 38
1.4.9 تعیین قابلیت اتکایی پرسشنامه 38
1.4.10 نتایج سوال های تشریحی 39
1.4.11 نتایج سوال های بسته 42
1.4.12 نتیجه گیری 45
1.4.13 فهرست منابع و مراجع 57

1-5 ) بررسی ضرورت طراحی مجتمع های مسکووی پایدار براساس الگوهای معماری ایرانی -اسلامی

1.5.1 چکیده 58
1.5.2 مقدمه 58
1.5.3 مواد و روش ها 61
1.5.4 نتایج وبحث 61
1.5.5 پیشنهادات 64
1.5.6 مراجع 65

1-6 ) طراحي معماري مجتمع مسكوني در اردبيل براساس الگوهای ایرانی-اسلامی

1.6.1 چکیده 66
1.6.2 مقدمه 67
1.6.3 ضرورت و اهميت موضوع 68
1.6.4 مبانی نظری 68
1.6.5 روش تحقیق 69
1.6.6 محدوده پژوهش 69
1.6.7 جزئيات الگوهاي ايراني اسلامي در طراحي 70
1.6.8 سلسله مراتب 70
1.6.9 تعادل 70
1.6.10 جايگاه هندسه در معماري ايراني اسلامي 70
1.6.11 خط و خوشنویسی 71
1.6.12 نقوش گیاه وهندسی 71
1.6.13 نور 71
1.6.14 هویت 72
1.6.15 آرامش 72
1.6.16 فضاهاي مورد نياز واحد هاي مسكوني 72
1.6.17 فضاهای عمومی 72
1.6.18 فضاهای مسکونی 73
1.6.19 فضاهاي اصلي مورد نياز براي واحد مسكوني 73
1.6.20 حوزه بندي فضاهاي واحد مسكوني 73
1.6.21 نكات قابل توجه در طراحي فضاهاي داخلي هر واحد 74
1.6.22 فضاهای تقسیم ومسیر های ارتباطی 74
1.6.23 عملكرد و تجهيزات مسكن 74
1.6.24 فضاهاي ورودي و خروجي 74
1.6.25 تقسيم بندي عرصه ها 74
1.6.26 فضاهاي نگهداري وسايل و تجهيزات 75
1.6.27 محدوده امكان قرارگيري بخش مسكوني 76
1.6.28 محدوده امكان قرارگيري كاربري تجاري 76
1.6.29 محدوده امكان قرارگيري پاركينگ 76
1.6.30 ابعاد فضاهاي عملكردي مسكن 76
1.6.31 فضاي نشيمن اصلي فضاعاي چند منظوره 76
1.6.32 فضاي ورود و خروج و ارتباط داخلي مسكن 77
1.6.33 نتیجه گیری 78
1.6.34 منابع وماخذ 78

1-7 ) عوامل غیرمعماري تاثیرگذار درطراحی مجتمع هاي مسکونی منطبق بر فرهنگ ایرانی-اسلامی

1.7.1 چکیده 80
1.7.2 مقدمه 81
1.7.3 بیان مسئله 81
1.7.4 ضرورت تحقیق 82
1.7.5 سوالات تحقیق 82
1.7.6 اهداف تحقیق 82
1.7.7 روش تحقیق 83
1.7.8 پیشینه تحقیق 83
1.7.9 تعریف مجتمع مسکونی 83
1.7.10 تاريخچه مجتمع مسكوني در جهان 84
1.7.11 تاريخچه مجتمع مسكوني در ايران 84
1.7.12 عوامل غيرمعماري تاثيرگذار درطراحي مجتمع هاي مسكوني 84
1.7.13 ارتباط فرهنگ مردم و مجتمع سازي 85
1.7.14 عامل فرهنگی-اجتماعی 85
1.7.15 مذهب 85
1.7.16 توجه به انسان 86
1.7.17 امنیت وایمنی 86
1.7.18 محرمیت 86
1.7.19 آرامش 86
1.7.20 خلوت 86
1.7.21 امكان ارتباط با طبيعت 87
1.7.22 سلسله مراتب 87
1.7.23 درونگرایی 87
1.7.24 توجه به فرهنگ جامعه 87
1.7.25 معیارهای کیفی سنجش فضا 87
1.7.26 ميزان پاسخگويي به حضور گروه هاي اجتماعي ويژه 88
1.7.27 ميزان استفاده مرتب و دائمي شهروندان 88
1.7.28 ميزان ايجاد حس تعلق به جامعه و فضا 88
1.7.29 حس مكان و امكان ايجاد اين هماني با فضا در فرد يا گروه 89
1.7.30 ميزان به كارگيري حواس مختلف انسان 89
1.7.31 ميزان برانگيختن حس كنجكاوي و كاوش در استفاده كنندگان 89
1.7.32 میزان کارایی فضا 89
1.7.33 میزان تسهیل مشارکت 89
1.7.34 ميزان موفقيت در يادآوري خاطره 90
1.7.35 نتیجه گیری 92
1.7.36 مراجع 93

1-8 ) الهام از آموزه های اسلامی در طراحی مجتمع های مسکونی مطلوب

1.8.1 چکیده 94
1.8.2 مقدمه 95
1.8.3 روش تحقیق 96
1.8.4 علت استناد به قرآن کریم و بهره گیری از حکمت هنر اسلامی 96
1.8.5 اسلام 96
1.8.6 مسکن و اهمیت آن در اسلام 96
1.8.7 مفهوم سکونت 97
1.8.8 تعریف مسکن 98
1.8.9 معیارهای مطلوبیت مسکن 99
1.8.10 ویژگی های کالبدی مسکن مطلوب 101
1.8.11 محل و موقعیت مکانی 101
1.8.12 ویژگی های کیفی مسکن مطلوب 102
1.8.13 آرامش و آسایش ساکنان 103
1.8.14 توجّه به یرهنگ جامعه 103
1.8.15 همکاری و هماهنگی جمیع دستگاه ها و تشکیلات اجرایی 103
1.8.16 حفظ و تقویت روابی همسایگی 104
1.8.17 آرامش اعضاء خانواده 104
1.8.18 امنیت 105
1.8.19 هویت 106
1.8.20 ارتباط با طبیعت و همییستی با آن 107
1.8.21 بوم آوری 108
1.8.22 نتیجه گیری 108
1.8.23 منابع و ماخذ 111

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی

آدمی بطور فطري موجود اجتماعی و نیازمند روابط ناشی از آن می باشد. مجتمع هاي مسکونی با توجه به ماهیت و کارکرد خود از عمومی ترین فضاهاي مجتمع هاي زیستی در مقوله حفظ و توسعه ارتباطات اجتماعی محسوب می شوند. این در حالی است که در عصر جدید با گسترش شهرنشینی و دگردیسی نظام هاي سنتی، زندگی انسان ها بیش از پیش به سمت خصوصی و هسته اي شدن سوق می یابد. اگر در گذشته، قلمروهاي چون خصوصی و نیمه خصوصی و یا عمومی وجود داشت، در شرایط کنونی با تداخل این قلمروها و حرایم بدون تعریف سیستم جایگزین، سیاست بلند مرتبه سازي در چهار گوشه شهر بدون طراحی محوطه هاي مناسب اعمال می گردد. طبیعی است که با این روند، علاوه بر افزایش بیماري هاي ناشی از انزوا و فردگرائی، فرهنگ و ارزش هاي بومی و ملی نیز دچار مسئله می گردند. این بخش به بررسی فضاهاي باز مجتمع مسکونی آسمان تبریز با رویکرد اجتماعی-اسلامی می پردازد. اهداف مشخص این بخش ارزیابی گره ها و میدانچه ها، فضاهاي تجمع و مکث، فضاهاي سواره و پیاده، پیش فضاهاي مربوط به بلوك هاي ساختمانی و موارد مشابه می باشد. راحتی در عین حفظ حریم میان قلمروهاي عمومی و خصوصی به عنوان یکی از شاخصه هاي افزایش کیفیت تعاملات اجتماعی در این فضاها می باشد. روش این تحقیق، کیفی و ابزار آن پرسشنامه است. گرچه از نظر سکنه افزایش تعاملات و ایجاد فضاهاي مناسب در چارچوب موازین اسلامی می تواند به سلامت اجتماعی مجتمع مسکونی بیانجامد لیکن در این مجتمع بجز جنبه هاي زیبا شناختی، اصولی چون آرامش، خودمانی بودن، دنجی و راحتی (از جمله مهمترین عوامل و معیارهاي افزایش روابط اجتماعی)، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین با ارتقاء و تقویت فضاهایی جمعی، فعالیتی و تفریحی، در کانون اصلی در عین حفظ محرمیت اجتماعی- اسلامی میتوان به نقاط قوت این مجتمع مسکونی کمک نمود

فهرست کامل فصل دوم اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی

2-1) اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی درشهرهای ایرانی-اسلامی

2.1.1 چکیده 113
2.1.2 مقدمه 114
2.1.3 کالبد پژوهش 114
2.1.4 تنظیم پرسشنامه 114
2.1.5 تعریف پایداری 114
2.1.6 محتوای سوالهای باز 114
2.1.7 محتوای سوالهای بسته 115
2.1.8 نتایج سوال های تشریحی 115
2.1.9 نتایج سوالهای بسته 117
2.1.10 نتیجه گیری 119
2.1.11 منابع ومراجع 125
2.1.12 ABSTRACT 126

2-2) بررسی مولفه های پایداری اجتماعی و اقتصادی درطراحی مجتمع های مسکونی شهرهای ایرانی-اسلامی

2.2.1 چکیده 127
2.2.2 مقدمه 127
2.2.3 مواد و روش ها 129
2.2.4 نتایج وبحث 130
2.2.5 پیشنهادات 133
2.2.6 مراجع 134

2-3) استفاده از الگوی سلسله مراتب فضایی درمجتمع های مسکونی با رویکرد احیای هویت معماری اسلامی-ایرانی

2.3.1 چکیده 135
2.3.2 مقدمه 136
2.3.3 روش تحقیق 136
2.3.4 سلسله مراتب 136
2.3.5 جایگاه سلسله مراتب در معارف اسلامی-ایرانی 136
2.3.6 سلسله مراتب در معماری سنتی ایرانی 137
2.3.7 عدم وجود سلسله مراتب فضایی درمجتمع های مسکونی معاصر 137
2.3.8 راهکارهای پیشنهادی 139
2.3.9 طراحی پیش فضای ورودی جهت ایجاد سلسله مراتب فضایی 139
2.3.10 بکارگیری نور وسایه به منظور تقویت تداوم فضایی 140
2.3.11 تعامل فضای بیرون ودرون به منظور تقویت الگوی سلسله مراتب فضایی 140
2.3.12 نتیجه گیری 141
2.3.13 مراجع 142

2-4) ارزیابی فضاهاي باز در مجتمع مسکونی آسمان تبریز با رویکرد اجتماعی- اسلامی

2.4.1 چکیده 143
2.4.2 مقدمه 144
2.4.3 مواد و روش 146
2.4.4 نتایج پژوهش 147
2.4.5 نتیجه 152
2.4.6 منابع وماخذ 154

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آسیب شناسی معماری مجتمع های مسکونی

فقدان الگوي بومي در معماري مجتمع هاي مسكوني آنها را به محيط هاي زيستي بالقوه آسيب زا مبدل ميكند در معماري سنتي تعامل حسنه با ديگران (همسايه ها) متاثر از تركيب , فرم معماري فضاهاي اندروني و بيروني است. سبك زندگي آپارتماني كه بي ترديد پيامد مدرنيته غربي است چنانچه از اسلوب معماري ايراني -اسلامي تبعيت نكند و به تقليد صرف از الگوهاي غربي اكتفا كند ، بالقوه بستر مناسبي براي انواع آسيب هاي اجتماعي خواهد بود كه مي تواند سلامت مجتمع و به تبع آن امنيت شهري را با تهديدهاي جدي مواجه سازد. بدون ترديد معماري مناسب سكونت گاههاي زيستي مي تواند بر تعامل و پيوند اجتماعي ساكنين و به تبع آن اعتماد اجتماعي ميان آنها تاثير بگذارد و از قبل اعتماد اجتماعي ،تعهد اجتماعي و پايبندي به هنجارهاي مشترك را تقويت كرده و در آسيب هاي اجتماعي را به حداقل برساند اين مقاله با اين رويكرد به مطالعه تاثير كيفيت طراحي فضاهاي مجتمع هاي مسكوني بر سرمايه اجتماعي مي پردازد تحقيق علي- همبستگي بوده و به مطالعه تاثير معماري مجتمع هاي مسكوني بر سرمايه اجتماعي ميپردازد جامعه آماري ساكنين واحدهاي آپارتماني 3 واحد و بيشتر ميباشد (120000) كه از بين آنها 400 نفر بطور تصادفي مورد مصاحبه و پرسشگري قرار گرفتند يافته ها نشان ميدهند كه ;كيفيت طراحي واحدهاي همسايگي /كيفيت طراحي طبقات مجتمع/ تعداد طبقات واحدها/ فضاهاي عمومي و مشترك مجتمع بر سرمايه اجتماعي تاثير معناداري دارند

فهرست کامل فصل سوم آسیب شناسی معماری مجتمع های مسکونی

3-1 ) آسيب شناسي معماري مجتمع هاي مسكوني و ارائه راهكار با رويكرد سرمايه اجتماعي و هويت ایرانی -اسلامی

3.1.1 چکیده 155
3.1.2 مقدمه 155
3.1.3 ملاحظات نظری 156
3.1.4 تعريف سرمايه اجتماعي 156
3.1.5 پيوندهاي درون گروهي و برون گروهي 156
3.1.6 سرمايه اجتماعي مثبت و سرمايه اجتماعي منفي 157
3.1.7 ابعاد سرمایه اجتماعی 157
3.1.8 معماري و روابط اجتماعي 157
3.1.9 الگوهای تعامل محیط ورفتار اجتماعی 158
3.1.10 الگوی ماشین انگار انسان 158
3.1.11 الگوی ادراکی-شناختی-انگیزشی انسان 158
3.1.12 الگوی بوم شناختی یا الگوی نظام های اجتماعی انسان 159
3.1.13 رویکرد جبرکالبدی 159
3.1.14 سوالات وفرضیات تحقیق 160
3.1.15 روش شناسی 160
3.1.16 روش وطرح نمونه گیری 160
3.1.17 حجم نمونه و روش محاسبه 160
3.1.18 تجزیه وتحلیل 160
3.1.19 بحث ونتیجه گیری 162
3.1.20 منابع 165

3-2 ) آسيب شناسي معماري مجتمع هاي مسكوني و ارائه راهكار با رويكرد سرمايه اجتماعي و هويت ایرانی-اسلامی

3.2.1 چکیده 167
3.2.2 مقدمه 167
3.2.3 ملاحظات نظری 168
3.2.4 تعريف سرمايه اجتماعي 168
3.2.5 پيوندهاي درون گروهي و برون گروهي 168
3.2.6 سرمايه اجتماعي مثبت و سرمايه اجتماعي منفي 169
3.2.7 ابعاد سرمایه اجتماعی 169
3.2.8 معماري و روابط اجتماعي 169
3.2.9 الگوهاي تعامل محيط و رفتار اجتماعي 170
3.2.10 الگوي ماشين انگار انسان 170
3.2.11 الگوي ادراكي- شناختي- انگيزشي انسان 170
3.2.12 الگوي بوم شناختي يا الگوي نظام هاي اجتماعي انسان 171
3.2.13 رویکرد جبرکالبدی 171
3.2.14 سوالات و فرضيات تحقيق 172
3.2.15 رو.ش شناسی 172
3.2.16 روش و طرح نمونه گيري 172
3.2.17 حجم نمونه و روش محاسبه 172
3.2.18 تجزيه و تحليل 172
3.2.19 بحث و نتيجه گيري 174
3.2.20 منابع 177

3-3 ) آپارتمان نشینی درشهرهای ایرانی-اسلامی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن

3.3.1 چکیده 179
3.3.2 مقدمه 180
3.3.3 بیان مسئله 180
3.3.4 اهداف تحقیق 181
3.3.5 روش تحقیق 181
3.3.6 مبانی نظری 182
3.3.7 انواع آپارتمان نشینی 182
3.3.8 اخلاق و فرهنگ آپارتمان نشینی 183
3.3.9 آپارتمان نشینی ونقش عوامل فرهنگی واجتماعی درشکل گیری و تداوم آن 183
3.3.10 علل افت فرهنگ آپارتمان نشینی 184
3.3.11 عوامل ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی 184
3.3.12 بحث اصلی 185
3.3.13 تحولات جمعیتی شهر تبریز از سال 1335 تا 1385 185
3.3.14 مسائل اجتماعی وفرهنگی آپارتمان نشینی در تبریز 186
3.3.15 نتیجه گیری 189
3.3.16 راهبردها 190
3.3.17 منابع 190

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید